Загальні положення Летичівський навчально-виховний комплекс №2 „Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів гімназія”Скачати 441.43 Kb.
Дата конвертації25.12.2016
Розмір441.43 Kb.


Загальні положення

 1. Летичівський навчально-виховний комплекс № 2 „Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - гімназія” створений шляхом зміни назви на базі Летичівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 рішенням двадцять п’ятої сесії Летичівської районної ради п’ятого скликання від 19.11.2009 року №8-25/2009, розпорядженням голови Хмельницької облдержадміністрації

№ 173/2009 р. від 20 травня 2009 року, розпорядженням голови Летичівської райдержадміністрації № 254 від 04 червня 2009 року .

 1. Летичівський НВК № 2 „Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - гімназія” є середнім загальноосвітнім навчально- виховним закладом, що забезпечує науково-теоретичну, суспільно- гуманітарну, загальнокультурну підготовку обдарованих здібних дітей з поглибленим вивченням іноземних мов, створює оптимальні умови для їх творчого розвитку та саморозвитку, працює в ім’я збагачення інтелектуального, творчого, культурного потенціалу України.

 2. Юридична адреса загальноосвітнього навчального закладу:

31500 Хмельницька область, Летичівський район, смт.Летичів, вул.Радянська, 1 тел. 9-13-96, 9-15-84 Загальноосвітній навчальний заклад (далі - навчальний заклад) є юридичною особою, знаходиться на балансі відділу освіти, має самостійний рахунок в установі банку, має печатку, штамп, ідентифікаційний номер.

Засновником навчального закладу є: Летичівська районна рада Хмельницької області. 1. Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття якісної повної загальної середньої освіти.

 2. Головними завданнями навчального закладу є:

 • забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

 • виховання громадянина України;

 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;


 • формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

 • виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

 • розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду, творчого мислення, вміння самовдосконалюватись;

 • реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

 • пошук і відбір для навчання творчо обдарованих і здібних дітей;

 • виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психологічного здоров’я учнів;

 • створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;

 • оновлення змісту освіти,розробка і апробація нових педагогічних технологій, методів і форм навчання.

 1. Навчальний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року № 964, іншими нормативно- правовими актами, власним статутом.

 2. Педагогічним колективом навчального закладу може розроблятися концепція діяльності та розвитку навчального закладу на певний період. У даній концепції можуть передбачатися певні особливості діяльності навчального закладу, що не регламентуються статутом навчального закладу і не суперечать чинному законодавству і власному статуту.

 3. Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним статутом та концепцією діяльності та розвитку.

 4. Навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

 • безпечні умови освітньої діяльності;

 • дотримання державних стандартів освіти;

 • дотримання договірних зобов'язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

 • дотримання фінансової дисципліни.

 1. У навчальному закладі визначена українська мова навчання, філологічний профіль навчання та профілі навчання за рішенням ради навчального закладу, які визначаються на конкретний навчальний рік відповідно до запитів учнів та батьків.

 2. Навчальний заклад має право:

 • проходити в установленому порядку державну атестацію;

 • користуватися пільгами, передбаченими державою та органами місцевої влади;

 • вивчати форми, методи і засоби організації навчально- виховного процесу за погодженням з відділом освіти Летичівської райдержадміністрації;

 • визначати варіативну частину робочого навчального плану з урахуванням профілізації навчання;

 • в установленому порядку розробляти експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

 • спільно з вищими навчальними закладами, науково- дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

 • використовувати різні форми морального й матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

 • бути розпорядником рухомого й нерухомого майна згідно з законодавством України та власним статутом;

 • отримувати кошти й матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

 • залишати у своєму розпорядженні й використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;

 • здійснювати конкурсне приймання учнів у межах чинних нормативних документів;

- запрошувати (спільно з засновником) на роботу спеціалістів на договірних (контрактних) умовах;

 • встановлювати форму для учнів, розробляти єдині вимоги

до них;

 • в установленому порядку розробляти та впроваджувати навчальні програми та навчальні посібники, створювати творчі колективи щодо їх розробки та впровадження;

 • здійснювати добір, аналіз, систематизацію, узагальнення, використання вітчизняного досвіду виховання та навчання, у тому числі нетрадиційних їх методів;

 • здійснювати редакційно-видавничу діяльність у межах потреб і можливостей згідно з чинним законодавством.

 1. У навчальному закладі створюються та функціонують методичні об’єднання вчителів:

 • української мови;

 • зарубіжної літератури;

 • математики;

 • природничих наук;

 • суспільних дисциплін;

 • іноземної мови;

 • трудового навчання;

 • фізкультури, охорони здоров’я, Захисту Вітчизни та МСП;

 • початкових класів;

 • естетично-мистецького циклу;

 • класних керівників;

 • творчі групи вчителів, психологічна служба.

1.13. Керівники методичних об’єднань обираються на засіданні методичних об’єднань на три роки з числа вчителів-методистів, старших вчителів, інших досвідчених педагогів.

1.14. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником і здійснюються Лети- чівською центральною районною лікарнею.

1.15. Взаємовідносини навчального закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними. 1. Організація навчально-виховного процесу

 1. Навчальний заклад планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного плану.

В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку. План роботи затверджується радою навчального закладу.

 1. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається з навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання. Робочий навчальний план навчального закладу комунальної форм власності погоджується радою навчального закладу і затверджується відповідним органом управління освітою. У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи (щоденний, річний).

 2. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники навчального закладу самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

 3. Навчальний заклад здійснює навчально-виховний процес за п’ятиденною формою навчання.

 4. Прийом учнів до гімназії проводиться на конкурсній основі відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки України.

До гімназії зараховуються учні, які успішно пройшли конкурсний відбір. Зарахування здійснюється наказом директора, що видається на підставі рішення конкурсної комісії (не пізніше, ніж за тиждень до початку навчального року), заяви батьків (осіб, які їх замінюють), медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти.

За гімназією територія обслуговування не закріплюється.

У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової

справи учня встановленого Міністерством освіти і науки України зразка. При цьому до заяви додаються відповідні документи про освіту (табель успішності, довідка або свідоцтво). 1. Учні, які мають за підсумками річного оцінювання низький рівень навчальних досягнень, за рішенням педагогічної ради та згідно з відповідним наказом директора можуть відраховуватись із гімназії і бути переведені до відповідного класу інших навчальних закладів, що забезпечують отримання повної загальної середньої освіти.

Навчально-виховний процес у гімназії може здійснюватися за різними формами (уроки, лекції, лабораторно-практичні, семінарські заняття, диспути тощо) і поєднуватися з науково-методичною, науково-дослідною та експериментальною роботою.

У гімназії для учнів 1(5)-2(6) класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-мате- ріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватись групи продовженого дня.

Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора гімназії на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).


 1. До учнів навчального закладу можуть застосовуватися стягненя: зауваження, попередження, догана, відрахування з навчального закладу; у випадку відрахування з гімназії учня віком до 17 років відповідальність за його подальше навчання несуть батьки, або особи, що їх заміняюють.

 2. За учнями, які навчаються в гімназії, зберігається право вільного переходу до відповідного класу загальноосвітньої школи.

Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються у перших - четвертих класах 31 травня, у 5-11-х не пізніше 1 липня наступного року.

Навчальний рік поділяється на семестри. 1. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

 2. За погодженням з відповідними структурними підрозділами районної державної адміністрації з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю навчального закладу запроваджується графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

 3. Тривалість уроків у навчальному закладі становить: у перших класах - 35 хвилин, у других - четвертих класах - 40 хвилин, у п’ятих - дванадцятих - 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з районним відділом освіти і районною державною санітарно-епідеміологічною службою.

 4. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою навчального закладу і затверджується директором.

Тижневий режим роботи навчального закладу затверджується у розкладі навчальних занять. Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у навчальному закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом, спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток творчих здібностей, нахилів і обдаровань.

 1. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

 2. У навчальному закладі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів, ведеться тематичний облік знань.

У першому та другому класах дається словесна характеристика знань учнів.

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію. 1. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).

 2. Порядок переведення і випуск учнів навчального закладу визначається Інструкцією про переведення та випуск навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 05.02.2001 р. № 44 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції Украї-ни 08.02.2001 р. за № 120/5311.

 3. При переведені учнів з початкової до основної школи передусім беруться до уваги досягнення у навчанні не нижче середнього рівня з української мови, читання, математики.

 4. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступень навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 14.12.2000 р. № 588 та зареєстрованого Міністерством юстиції України 19.12.2000 р. за №925/5146.

 5. Учням, які закінчили певний ступень навчального закладу, видається відповідний документ про освіту: по закінченні початкової школи - табель успішності; по закінченні основної школи - свідоцтво про базову загальну середню освіту; по закінченні навчального закладу - атестат про повну загальну середню освіту.

 6. За успіхи у навчанні встановлюються такі форми морального і матеріального заохочення: Похвальні листи, премії, Похвальні грамоти „За особливі успіхи у вивченні окремих предметів”.

 1. Структура навчального закладу

 1. Гімназія працює в складі 1-7/8/ класів (відповідно 5-11/12/ класів середньої загальноосвітньої школи) для учнів віком від 10 до 17/18/ років.

У складі навчального закладу є 1-4 класи початкової ланки навчання.

 1. У навчальному закладі передбачено три ступені навчання:

 1. ступінь — 1-4 класи (початкова ланка);

 2. ступінь - 1-5 класи гімназії (відповідає основній ланці загальноосвітньої школи);

 3. ступінь - 6-7/8/ класи гімназії (відповідає старшій ланці загальноосвітньої школи).

 1. До першого класу початкової ланки зараховуються, як правило, діти 6 років, на загальних підставах на основі медичного та психолого-педагогічного обстеження.

 2. До 1 класу гімназії зараховуються учні, які виявили талановитість і обдарованість та пройшли конкурсний відбір.

 3. Умови конкурсу розробляються адміністрацією навчального закладу за участю органів громадського самоврядування відповідно до Інструкції про порядок прийому учнів до загальноосвітніх навчально-виховних закладів на конкурсній основі затвердженої наказом Міністерства освіти України від 20 липня 1994 року № 236.

 4. Мікрорайон для гімназії не встановлюється. Учні зараховуються до гімназії незалежно від місця проживання.

 5. Учні середніх загальноосвітніх шкіл можуть зараховуватись у будь-який клас гімназії за наявністю вільних місць та відповідно до Умов конкурсного приймання

 6. Завдання для конкурсного відбору учнів гімназії готують методичні об’єднання вчителів. Зазначені завдання затверджуються директором гімназії за погодженням з відділом освіти.

 7. Прийом до 1-х та інших класів гімназії здійснює комісія у складі викладачів навчального закладу, психолога, представників органів освіти, викладачів вузів (за погодженням). Склад комісії призначається директором.

 8. Зарахування учнів до гімназії проводиться у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України, за наказом директора на підставі рішення приймальної комісії, особистої заяви (для неповнолітніх - заяви батьків або осіб, які їх замінюють, свідоцтва про народження (копії), медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти).

 9. Кількість учнів у навчальному закладі встановлюється на початок кожного навчального року і затверджується наказом директора. Зміни, пов’язані з рухом учнів, фіксуються наказом по школі.

 10. Наповнюваність класів, груп, їх поділ при вивченні профільних та інших предметів визначається Міністерством освіти і науки України на основі встановлених Кабінетом Міністрів України нормативів фінансування здобуття загальної середньої освіти.

За рахунок додаткових асигнувань, коштів місцевого бюджету рішенням ради навчального закладу може встановлюватись менша наповнюва-ність класів і груп.

 1. Перевід учнів до наступного класу здійснюється шляхом проведення різних форм підсумкової роботи за результатами річно-

го та підсумкового оцінювання за рішенням педагогічної ради навчального закладу.

У випускних класах проводиться державна підсумкова атестація в порядку, визначеному Міністерством освіти і науки України (наказ № 421 від 30.08.2000 р.). 1. Учні, які навчаються у гімназії, мають право вільного переходу до відповідного класу загальноосвітньої школи. Учні, які не можуть успішно засвоювати обрану програму навчання і виховання через відсутність належних здібностей, обдарованості, талановитості або з інших причин, відраховуються за рішенням педагогічної ради навчального закладу і при сприянні органів управління освітою переводяться до відповідного класу загальноосвітньої школи.

З навчального закладу відраховуються ті учні, які порушують правила і норми поведінки, визначені статутом навчального закладу, Кодексом честі, Клятвою гімназиста. У випадку відрахування учня з навчального закладу, відповідальність за його подальше навчання несуть батьки.

 1. У класах початкової ланки для учнів 1-4-х класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, можуть створюватися групи продовженого дня. Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора навчального закладу на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють.

 2. Згідно з рішенням засновника гімназія може працювати в режимі школи повного дня, школи - інтернату, входити до навчально-виховного комплексу.

 1. Учасники навчально-виховного процесу

 1. Учасниками навчально-виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі є:

 • учні;

 • керівники;

 • педагогічні працівники;

 • психолог;

 • бібліотекар;

 • інші спеціалісти;

- батьки або особи, які їх замінюють;

 • представники громадськості, які беруть участь у навчально-виховній роботі.

 1. Права і обов’язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим статутом.

 2. Учні мають право:

 • на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

 • на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою навчального закладу;

 • на доступ до інформації з усіх галузей знань; брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

 • брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

 • брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції шодо організіції навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;

 • брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

 • на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність; на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.

 1. Учні зобов’язані:

 • оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

 • дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку;

 • бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;

 • дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

 • брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

 • дотримуватися правил особистої гігієни;

 • з’являтися на навчальні заняття у формі, передбаченій постановою Кабінетом Міністрів України „Про запровадження шкільної форми для учнів середніх закладів освіти” від 22.08.1996 року № 1004;

 • формувати кращі якості особистості, адже гімназист - це творча, обдарована особистість із постійною потребою до самовдосконалення і самореалізації, особистість, що прагне вчитися і працювати на благо українського народу і розуміє свою відповідальність за долю України перед пам’яттю нащадків та майбутніми поколіннями.

 1. Гімназисти зобов’язані:

 • дотримуватись вимог Кодексу честі гімназиста, єдиних вимог до учнів навчального закладу;

 • старанно вчитися, вчасно приходити на заняття, не пропускати їх без поважних причин;

 • виконувати вимоги адміністрації для дотримання нормального санітарно-гігієнічного стану приміщень навчального закладу;

 • дотримуватись вимог щодо самообслуговування та прибирання приміщень;

 • дотримуватись правил ТБ на заняттях та в позаурочний

час;

 1. У випадку систематичного або одноразового грубого порушення вимог статуту навчального закладу, єдиних вимог до учнів, норм гімназійного співжиття учень відчисляється з гімназії і при сприянні відділу освіти переводиться до загальноосвітньої школи. Рішення про відчислення учня приймає рада. У відповідності до рішення педагогічної ради директор видає наказ про відчислення учня. Батьки мають право оскаржити дії педагогічної ради та директора в органи управління освіти або органи громадського самоврядування навчального закладу.

 2. В організації своєї роботи кожен клас опирається на обране учнями самоврядування, яке працює у тісній співпраці класного керівника.

 3. У установі працює шкільний парламент, що є дорадчим органом і вирішує питання загальногімназійного життя. Дані органи працюють згідно з положенням про органи учнівського самоврядування у навчальному закладі.

 4. Після закінчення НВК № 2 - „Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів - гімназії” її випускник повинен:

 • вільно володіти літературною українською мовою, мати навички грамотного і виразного письмового мовлення, вміти писати в різних жанрах (реферат, доповідь, нарис, статтю тощо);

 • постійно прагнути до творчої діяльності, проявляти ініціативу, оригінальність, наполегливість, високий рівень самоорганізації, при якій набуття нових знань стає своєрідною внутрішньою необхідністю;

 • вміти оцінювати результати своєї творчої праці під кутом зору моральності, гуманізму, перспективності в плані економічного і соціального значення;

 • мати високу адаптованість до соціального середовища, вміти витримувати великі психологічні і інтелектуальні навантаження; оперативно приймати правильне рішення, демонструвати швидкість інтелектуальної реакції на зміну ситуації; швидко включатись в творчу діяльність;

 • володіти логікою аналітичного мислення, послідовно розташовувати завдання, які вирішуються, за ступенем їх найбільшої вагомості і пріоритетності;

 • вміти максимально повно використовувати наявні теоретичні знання, набутий досвід в ході експериментальної чи практичної роботи, самостійно і оперативно необхідні нові знання, звертатись до навчальної довідникової, наукової літератури;

 • свідомо виявляти в собі і розвивати той чи інший професійний нахил, обдарованість;

 • мати організаторські здібності, вміти спілкуватися з людьми різного оточення;

 • добре знати іноземні мови;

 • мати комп’ютерну грамотність;

 • ставитися до педагога як до партнера, вміти доказово відстоювати свою думку, переконання.

 1. Педагогічною діяльністю в НВК № 2 - „Загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів - гімназії” можуть займатися особи з високими моральними якостями, які мають відповідну фахову освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан яких дозволяє виконувати обов’язки педагогічного працівника.

 2. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України „Про загальну середню освіту” та іншими законодавчими актами.
 1. Педагогічний колектив гімназії може формуватися на конкурсно-контрактній основі. Контракт може укладатися між директором навчального закладу і особою, яка претендує на заміщення вакансії, строком від одного до п’яти років за умов вакансії.

Договір може бути припинений раніше обумовленого терміну у разі невиконання контракту та за рішенням атестаційної комісії.

 1. Заступники директора і педагогічні працівники приймаються на роботу і звільняються з роботи районним відділом освіти за поданням директора навчального закладу на основі рішення конкурсної комісії.

 2. Для визначення фахового та професійного рівня кандидатів на посади педагогічних працівників створюється конкурсна комісія, в яку входять представники відділу освіти.

 3. У разі потреби конкурсна комісія може залучати до конкурсного відбору фахівців, які подають експертне заключення про фахову кваліфікацію претендента.

 4. Призначення на посаду та звільнення з посади директора навчального закладу здійснює відповідний орган управління освітою.

 5. Призначення на посаду та звільнення з посади інших працівників здійснює директор навчального закладу.

 6. Без проходження конкурсного відбору можуть призначатися керівники гуртків, студій, клубів, інших позакласних об’єднань учнів. Керівники гуртків,студій, інших позакласних об’єднань учнів, інші працівники можуть призначатися на роботу директором, якщо ці об’єднання, посади фінансуються за рахунок бюджетних коштів.

 7. З числа педагогічних працівників директор призначає класних керівників і вихователів ГПД.

 8. У своїй діяльності класні керівники керуються положенням про класне керівництво навчального закладу системи загальної середньої освіти, та типовими посадовими обов’язками, визначеними Міносвіти та науки.

 9. У навчальному закладі вводяться посади заступників директора в залежності від кількості учнів та класів, згідно штатного розпису.

З метою підвищення ефективності навчально-виховного процесу в штатний розклад гімназії засновником можуть вводитися додатково посади педагогічних працівників, господарсько- обслуговуючого персоналу.

 1. Педагогічні працівники мають право на:

 • захист професійної честі, гідності;

 • самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи; участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

 • проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;

 • виявлення педагогічної ініціативи;

 • позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;

 • участь у роботі органів громадського самоврядування

гімназії;

 • підвищення кваліфікації, перепідготовку.

Відволікання педагогічних працівників від виконання

професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України. 1. Педагогічні працівники зобов’язані:

 • виконувати вимоги статуту навчального закладу, правил внутрішнього розпорядку, умови контракту, трудового договору;

 • забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог;

 • сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

 • сприяти зростанню іміджу навчального закладу; настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

 • виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України, бережливе ставлення до навколишнього середовища;

 • готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

 • дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів; захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

 • постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру; виконувати статут навчального закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

 • виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освітою;

 • брати участь у роботі педагогічної ради.

 1. Педагогічний працівник НВК № 2 - „Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів - гімназія” повинен володіти такими якостями, як:

 • відкритістю до педагогічних новацій, готовністю до ведення експерименту;

 • глибокими знаннями предмету, якому навчає гімназистів, обізнаністю в проблемах суміжних дисциплін, широким кругозором, ерудицією;

 • прагненням до оволодіння педагогічного співробітництва, співтворчості, на принципах особистісно-орієнтованого навчання;

 • вмінням здійснювати проблемне навчання,поєднувати традиційну діяльність з індивідуальним керівництвом, творчою, науково-дослідницькою діяльністю гімназистів;

 • високим рівнем методичної майстерності, бажанням і вмінням вести партнерський діалог, дискусії з гімназистами.

 1. Керівник класного колективу початкової ланки, куратор класів навчального закладу:

 • здійснює керівництво процесом формування класного колективу, створює умови для самореалізації кожного учня;

 • разом із психологом глибоко вивчає особистість дитини, взаємовідносини в колективі, створює сприятливий мікроклімат;

 • підтримує зв’язки з батьками учнів,залучає їх до активної співпраці;

 • координує діяльність вчителів - предметників класу;

 • запроваджує в практику роботи інноваційні виховні технології.

 • веде документацію, передбачену нормативними документами.

 1. У навчальному закладі обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників, Атестація здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

 2. За досягнення високих результатів у навчанні і вихованні учнів педагогічні працівники навчального закладу представляються до нагородження державними нагородами, до присвоєння почесних знань, відзначення державними преміями, грамотами та іншими видами морального та матеріального заохочення.

 1. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку навчального закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

 2. Інформаційно-методичне забезпечення навчально- виховного процесу здійснює адміністрація навчального закладу, а інформаційно-бібліографічне - завідуюча бібліотекою.

 3. За умови реорганізації чи ліквідації навчального закладу її працівникам і учням засновником гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства з питань праці та освіти.

 4. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

 • обирати і бути обраним до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

 • звертатись до органів управління освітою, керівника навчального закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

 • брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально- технічної бази навчального закладу;

 • на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування навчального закладу та у відповідних державних, судових органах.

 1. Батьки та особи, що їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов’язані:

 • забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти;

 • поважати гідність дитини, постійно дбати про фізичне здоров’я, сприятливий психологічний клімат в сім’ї, створювати належні умови для розвитку природних здібностей дитини;

 • забезпечувати умови для здорового способу життя дітей, виховувати працелюбність, залучати дітей до посильної трудової діяльності;

 • формувати культуру поведінки дитини, заохочувати її до дотримання правил, визначених Кодексом гімназиста;

 • виховувати шанобливе ставлення до рідної мови, Вітчизни, повагу до нації, історії, культурних цінностей українського та інших народів світу;

 • виховувати повагу до законів, основних правил і свобод людини;

 • сприяти здобуттю дитиною освіти в навчальному закладі і здійснювати контроль за організацією робочого дня, забезпечувати відповідним обладнанням; створювати умови для систематичного навчання і пізнавальної діяльності дитини; при пропуску занять більше одного дня пред’являти відповідний документ;

 • дотримуватися правил і режиму роботи навчального закладу, підтримувати її авторитет, традиції, відвідувати батьківські збори, приходити у навчальний заклад на запрошення вчителів, класних керівників, представника адміністрації; допомагати в проведенні позаурочних заходів, ввічливо відноситися до працівників навчального закладу, гімназистів, їх батьків;

 • своєю поведінкою в житті показувати дитині позитивний приклад.

 1. Представники громадськості мають право:

 • обирати і бути обраним до органів громадського самоврядування в навчальному закладі;

 • керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;

 • сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню навчального закладу;

 • проводити консультації для педагогічних працівників;

 • брати участь в організації навчально-виховного процесу;

 1. Представники громадськості зобов’язані:

 • дотримуватися статуту навчального закладу;

 • виконувати накази та розпорядження керівника навчального закладу;

 • рішення органів громадського самоврядування;

 • захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства;

 • пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

 1. Усі працівники навчального закладу іменуються трудовим колективом навчального закладу. Вони мають право брати участь в управлінні навчальним закладом через загальні збори трудового колективу. Головою трудового колективу навчального закладу є директор.

 2. У навчальному закладі можуть створюватись і функціонувати громадські об’єднання учнів та працівників навчального закладу, що діють у відповідності до чинного законодавства України.

 1. Управління навчальним закладом

 1. Управління навчальним закладом здійснюється його власником Летичівською районною Радою, відділом освіти Летичівської райдержадміністрації. Безпосереднє керівництво навчальним закладом здійснює директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як З роки.

Директор та його заступники призначаються і звільняються з посади відділом освіти. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного законодавства.

5.2. Вищим органом громадського самоврядування навчального закладу є загальні збори, що скликаються не менше як одного разу на рік. Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій: • працівників навчального закладу - зборами трудового колективу;

 • учнів навчального закладу другого-третього ступеня - класними зборами;

 • батьків, представників громадськості — класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів: від працівників навчального закладу 25, учнів — 25, батьків і представників громадськості - 25. Термін їх повноважень становить 2 роки. Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів. Право скликати збори мають голова ради навчального закладу, учасники зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор навчального закладу, засновник.

Загальні збори: • обирають раду навчального закладу, її голову, встановлюють термін їх повноважень;

 • заслуховують звіт директора і голови ради навчального закладу;

 • розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності навчального закладу;

 • затверджують основні напрями вдосконалення навчально- виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності навчального закладу;

 • приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.

5.3. У період між загальними зборами діє рада навчального закладу.

 1. Метою діяльності ради є:

 • сприяння демократизації і гуманізації навчально- виховного процесу;

 • об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;

 • формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчальним закладом;

 • розширення колегіальних форм управління навчальним закладом;

 • підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.

 1. Основними завданнями ради є:

 • підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадкістю, державними та приватними інституціями;

 • визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального закладу та сприяння організаційно- педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

 • формування навичок здорового способу життя;

 • створення належного педагогічного клімату в навчальному закладі;

 • сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

 • підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно- еспериментальної роботи педагогів;

 • сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

 • підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

 • ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;

 • стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

 • зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та загальноосвітнім навчальним закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу;

 1. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів ІІ-ІІІ ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами загальноосвітнього навчального закладу.

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами. На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

 1. Рада навчального закладу діє на засадах:

 • пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

 • дотримання вимог законодавства України;

 • колегіальності ухвалення рішень;

 • добровільності і рівноправності членства;

 • гласності.

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами.

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора навчального закладу, власника, а також членами ради.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

Рішення ради, що не суперечить чинному законодавству та статуту навчального закладу, доводиться в семиденний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

У разі незгоди адміністрації навчального закладу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету навчального закладу.

 1. Очолює раду навчального закладу голова, який обирається із складу ради. Голова ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради не можуть бути директор та його заступники. Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності навчального закладу, пов’язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

 1. Рада навчального закладу:

 • організовує виконання рішень загальних зборів (конференцій); вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

 • спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи навчального закладу та здійснює контроль за його виконанням;

 • разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням статуту навчального закладу;

 • затверджує режим роботи навчального закладу; сприяє формуванню мережі класів навчального закладу, обгрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

 • приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників золотою медаллю „За високі досягнення у навчанні” або срібною медаллю „За досягнення у навчанні” та нагородження учнів похвальними грамотами „За особливі досягнення у вивченні окремих предметів”;

 • разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

 • погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік; заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово- господарської діяльності;

 • бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

 • виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

 • виступає ініціатором проведення добродійних акцій; вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

 • ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні; сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а

також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно- масових заходів з учнями, розподіляє і контролює кошти фонду загального обов’язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;

 • розглядає питання родинного виховання;

 • бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

 • сприяє педагогічній освіті батьків;

 • сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

 • розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учнями;

 • організовує громадський контроль за харчуванням учнів;

 • розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу;

 • вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

 • може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи,

Склад комісій та зміст їх роботи визначається радою.

5.4. При навчальному закладі за рішенням загальних зборів може створюватися і діяти піклувальна рада.

5.5. Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.


 1. Основними завданнями піклувальної ради є:

 • сприяння виконанню законодавства України щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти;

 • співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів у навчальному закладі;

 • стимулювання творчої праці педагогічних працівників та

учнів;

 • всебічне зміцнення зв’язків між родинами учнів та гімназією.

 1. Піклувальна рада формується у складі осіб з представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних.

Члени піклувальної ради обираються на зборах (конференції) навчального закладу шляхом голосування простою більшістю голосів. Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах. Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника загальноосвітнього навчального закладу.

У випадок, коли хтось із піклувальної ради вибуває, на загальних зборах (конференції) на його місце обирається інша особа. 1. Піклувальна рада діє на засадах:

 • пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

 • дотримання вимог законодавства України;

 • самоврядування;

 • колегіальності ухвалення рішень;

 • добровільності і рівноправності членства;

 • гласності.

Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік. Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.

Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів. Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.

Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу навчального закладу, батьків, громадськості, їх виконання організовується членами піклувальної ради. 1. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. З числа членів піклувальної ради також обирається заступник та секретар.

Голова піклувальної ради:

 • скликає і координує роботу піклувальної ради;

 • готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;

 • визначає функції заступника, секретаря та інших членів; представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень;

 • голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

 1. Піклувальна рада має право:

 • вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника навчального закладу, загальних зборів пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно- спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази навчального закладу;

 • залучати додаткові джерела фінансування навчального

закладу;

 • вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази навчального закладу;

 • стимулювати творчу працю педагогічних працівників,

учнів;

 • брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи навчального закладу, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;

 • створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування;

5.6. Директор навчального закладу:

 • здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

 • організовує навчально-виховний процес;

 • забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;

 • відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

 • створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

 • забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

 • підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно- експериментальної роботи педагогів;

 • забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

 • призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;

 • контролює організацію харчування;

 • здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

 • розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами;

 • видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

 • за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов’язки працівників навчального закладу;

 • створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

 • несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами, засновником, місцевими органами державної виконавчої влади тощо.

5.7. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором навчального закладу і затверджується відділом освіти.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

5.8. У навчальному закладі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган - педагогічна рада. Головою педагогічної ради є директор навчального закладу.

5.9. Педагогічна рада розглядає питання: • удосконалення і методичного забезпечення навчального процесу, планування та режиму роботи навчального закладу;

 • переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

 • морального та матеріального заохочення учнів та працівників навчального закладу;

 • підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально- виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

5.10. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб навчального закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

5.11.У навчальному закладі можуть створюватись учнівські та учительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

5.12. У навчальному закладі працює науково-методична рада, яку очолює заступник директора з питань науково-методичної роботи. У своїй діяльності науково-методична рада керується „Положенням про Раду науково-методичної роботи навчального закладу”.

5.13. Основною структурною ланкою є клас - колектив учнів, що формується з метою виконання завдань на основі їхніх вікових або психофізичних особливостей, рівня розвитку.

5.14. Учнівські збори класу навчального закладу - колективний орган учнівського самоврядування.

Учнівські збори:


 • обирають органи учнівського самоврядування навчального закладу;

 • висувають своїх представників для участі в роботі органів громадського самоврядування;

 • обговорюють питання організації навчання, діяльності і дозвілля учнівського колективу.

5.15. Батьківські збори класу - колективний орган батьківського самоврядування.

5.16. Батьківські збори класу: • обирають органи батьківського самоврядування;

 • обирають своїх представників для участі в роботі громадського самоврядування навчального закладу;

 • залучають батьків до участі в керівництві гуртками та іншими видами позакласної та позашкільної роботи;

 • вносять на розгляд ради навчального закладу, педагогічної ради, директора та його заступників пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу в класі та у навчальному закладі;

 • запрошують вчителів, представників державних органів управління, адміністрації навчального закладу для обговорення стану і перспектив роботи класу і навчального закладу, а також роз’яснення з окремих питань, що турбують батьків.

 1. Матеріально-технічна база

 1. Матеріально-технічна база навчального закладу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі навчального закладу.

 2. Майно навчального закладу належить йому на правах власності, повного господарського відання або оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування і статуту навчального закладу та укладених ним угод.

 3. Навчальний заклад відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

 4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна навчального закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані навчальному закладові внаслідок порушення його майнових прав

іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

 1. Для забезпечення навчально-виховного процесу база навчального закладу складається із навчальних кабінетів, майстерень (слюсарної, токарної, обслуговуючої праці тощо), а також спортивного, актового залів, бібліотеки, архіву, комп’ютерного кабінетів, їдальні та буфету, приміщення для навчально-допоміжного персоналу, кімнати психологічного розвантаження.

 2. Відповідно до рішення Летичівської селищної ради навчальний заклад має земельну ділянку, де розміщуються спортивні та географічний майданчики, навчально-дослідна ділянка, зона відпочинку, господарські будівлі тощо.

 1. Фінансово-господарська діяльність

 1. Фінансово-господарська діяльність навчального закладу здійснюється на основі кошторису відділу освіти.

 2. Джерелами формування коштів навчального закладу є:

 • кошти засновника;

 • кошти державного бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої школи для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти; кошти фізичних, юридичних осіб;

 • кошти, отримані за надання платних послуг;

 • доходи від здачі в оренду приміщень;

 • благодійні внески юридичних і фізичних осіб.

 1. У навчальному закладі може створюватися фонд загального обов’язкового навчання, який формується з урахуванням матеріально-побутових потреб учнів за рахунок коштів засновника та бюджету в розмірі не менше трьох відсотків витрат на його поточне утримання, а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел. Кошти фонду загального обов’язкового навчання зберігаються на рахунку цього навчального закладу в установі банку і витрачаються відповідно до кошторису, що затверджується директором навчального закладу.

Облік і використання коштів фонду загального обов’язкового навчання здійснюється цим навчальним закладом згідно з наказом

директора, що видається на підставі рішення ради навчального закладу, відповідно до порядку, передбаченого чинним законодавством.Контроль за правильним використанням коштів фонду загального обов’язкового навчання здійснюють органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування, органи управління освітою.

 1. Навчальний заклад має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

 2. Порядок діловодства і обліку в навчальному закладі визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади. За рішенням власника закладу бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно або через централізовану бухгалтерію.

 3. Звітність про діяльність навчального закладу встановлюється відповідно до законодавства.

 1. Міжнародне співробітництво

 1. Навчальний заклад за наявності належної матеріально- технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

 2. Навчальний заклад має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн. 1. Контроль за діяльністю навчального закладу

 1. Державний контроль за діяльністю навчального закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

 2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція навчальних закладів, засновник, відділ освіти Летичівської районної державної адміністрації та управління освіти облдержадміністрації.

 3. Основною формою державного контролю за діяльністю навчального закладу є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

 4. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) навчального закладу з питань, пов’язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його засновником відповідно до законодавства.

 1. Реорганізація або ліквідація навчального закладу

 1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію навчального закладу приймає власник.

Реорганізація навчального закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління навчальним закладом.

 1. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно навчального закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління навчальним закладом.

 1. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно навчального закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.

 2. У випадку реорганізації права та зобов’язання навчального закладу переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал