З дисципліни Актуальні проблемиСторінка23/26
Дата конвертації01.01.2017
Розмір6.09 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26
Тема 1. Поняття і значення кваліфікації злочинів.

При вивченні теми “Поняття і значення кваліфікації злочинів” та підготовці до заняття слід звернути увагу на те, що студентам необхідно запам‘ятати визначення “поняття кваліфікації”, “структури кваліфікації”, “підстав кваліфікації”, “формули кваліфікації”.Тема 2. Кваліфікація попередньої злочинної діяльності.

При вивченні теми ”Кваліфікація попередньої злочинної діяльності” та підготовці до заняття слід звернути увагу на те, що слухачам необхідно запам‘ятати визначення “виявлення умислу”, “готування”, “замаху”, “добровільної відмови”.Тема 3. Кваліфікація злочинів, вчинених у співучасті.

При вивченні теми ”Кваліфікація злочинів, вчинених у співучасті” та підготовці до заняття слід звернути увагу на те, що слухачам необхідно запам‘ятати визначення “поняття співучасті”, “ознак співучасті”, “видів співучасті”, “видів співучасників”, “спеціальні прояви співучасті”.Тема 4. Кваліфікація злочинів при конкуренції

кримінально-правових норм.

При вивченні теми “Кваліфікація злочинів при конкуренції кримінально-правових норм” та підготовці до заняття слід звернути увагу на те, що студентам необхідно запам‘ятати сутність понять “конкуренція кримінально-правових норм”, “колізія кримінально-правових норм”, “кваліфікація при конкуренції “частини і цілого”.Тема 5. Кваліфікація множинності злочинів.

При вивченні теми ”Кваліфікація множинності злочинів” та підготовці до заняття слід звернути увагу на необхідність знання студентами значення понять “кваліфікація множинності злочинів”, “кваліфікація повторності злочинів”, “кваліфікації рецидиву злочинів”.Тема 6. Кваліфікація злочинів, вчинених при наявності кваліфікуючих чи пом'якшуючих ознак складу злочину.

При вивченні теми ”Кваліфікація злочинів, вчинених при наявності кваліфікуючих чи пом'якшуючих ознак складу злочину. Встановлення змісту оціночних понять при кваліфікації злочинів ” та підготовці до заняття слід звернути увагу на те, що студентам необхідно знати визначення понять “диференціація та індивідуалізація кримінальної відповідальності”, “обтяжуючі чи пом'якшуючі ознаки складу злочину”, “кваліфікація злочинів при конкуренції кримінально-правових норм”.


13. Навчально-методичні матеріали для

поточного, проміжного контролю

та перелік питань підсумкового контролю
ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ
Модуль 1.
Тема 1. Поняття та значення кваліфікації злочинів. Склад злочину - юридична підстава кваліфікації.
1. В якому значенні поняття «кваліфікація» вживається в кримінальному
праві?

а) кваліфікація – це розподіл злочинів на групи в залежності від


ступеня їх тяжкості;

б) кваліфікація – визначення системи кримінально-правової норми


в системі Особливої частини кримінального законодавства;

в) кваліфікація – встановлення у вчиненому діянні ознак конкретного


складу злочину та процесуальне закріплення досягнутих результатів;

г) кваліфікація – уявлення особи, яка вчинила суспільно небезпечне


діяння про його правову природу;

д) все вищезазначене.2. Які є підстави кваліфікації?

а) фактична і логічна;

б) логічна і юридична;

в) юридична і фактична;

г) тільки юридична;

д) тільки фактична.3. Що є об’єктом кваліфікації?

а) кримінально-правова норма;

б) вчинене суспільно-небезпечне діяння;

в) правовідносини, що охороняються законом про кримінальну від-


повідальність;

г) диспозиція кримінально-правової норми;

д) особа, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння.

4. Хто є суб’єктом неофіційної кваліфікації злочинів?

а) прокурор, який перевіряє обґрунтованість обвинувачення;

б) особа, яка провадить дізнання;

в) адвокат, який захищає підсудного під час досудового слідства;

г) слідчий, який виконує окреме доручення;

д) суддя, який приймає рішення про прийняття справи у своє про-


вадження.

5. Що відноситься до юридичної підстави кваліфікації злочинів?

а) наявність у фактично вчиненому діянні всіх ознак складу злочину


передбачених Особливою частиною КК України;

б) наявність закону про кримінальну відповідальність;

в) наявність судових рішень з конкретних кримінальних справ при-
йнятих судами різних інстанцій;

г) наявність постанови Пленуму Верховного Суду України;

д) наявність рішення Конституційного Суду України.

6. Що таке формула кваліфікації?

а) вказівка на відповідний пункт, частину статті Особливої частини


КК України (при необхідності і Загальної частини КК України), яка
передбачає відповідальність за вчинене діяння;

б) формулювання фактичного складу діяння, тобто опис поведінки осо


би та інших юридичних фактів, які мають кримінально-правове значення;

в) словесне посилання на ті кримінально-правові норми, які підля-


гають застосуванню у зв’язку з вчиненням суб’єктом злочину суспільно
небезпечного діяння;

г) вказівка у вироку на всі обставини, які пом’якшують або обтяжують


покарання;

д) застосування при призначенні покарання при вчиненні кількох


злочинів, правил, повного чи часткового складання, або поглинання
більш мякого покарання більш тяжким.

7. Що слід зазначати у формулі кваліфікації злочинів?

а) статтю (її частину, пункт) Особливої частини КК України, якою (яким) передбачена відповідальність за вчинений злочин (и);

б) якщо має місце готування або замах на злочин, або ж особа ви-
ступала у якості організатора, підбурювача, пособника злочину, слід
зробити посилання на статті 14, 15 чи 27 КК України;

в) якщо мають місце обставини, які пом’якшують або обтяжують


покарання, слід зробити посилання на відповідну частину статей 77 або
67 КК України;

г) положення зазначені у пунктах «а» і «б»;

д) положення зазначені у пунктах «а», «б» і «в».

8. Принципи кваліфікації злочинів:

а) система науково обґрунтованих, стабільних, таких, що застосову-


ються свідомо найбільш загальних правил, на підставі яких здійснюється
вибір кримінально-правової норми, яка передбачає вчинене діяння,
доводиться необхідність застосування саме цієї норми та процесуально
закріплюється висновок, що діяння охоплюється саме обраною нормою;

б) загальні начала, вихідні положення, якими слід керуватися при


встановленні відповідності між фактичними ознаками вчиненого і озна-
ками, закріпленими у кримінально-правовій нормі, при пошуку статей
кримінального закону, якими передбачена відповідальність за злочин;

в) система юридичних норм, які встановлюють систему і види по-


карань, що можуть бути призначені особі, яка вчинили злочин;

г) система норм спеціального характеру боротьби зі злочинні, при-


кінцевих та перехідних положень та переліку майна, яке не підлягає
конфіскації;

д) правове забезпечення правоохоронюваних інтересів від злочинних


посягань, а також запобігання злочинам.

9. Що означає принцип офіційності кваліфікації?

а) при кваліфікації слід виходити зі встановлених у процесуальному


порядку обставин справи, а не з власних припущень та уподобань;

б) проведення кваліфікації від імені держави на підставі встановлених


нею норм матеріального та процесуального права;

в) кваліфікації підлягають всі суспільно небезпечні дії вчинені ви-


нною особою;

г) кваліфікація здійснюється колегіально, а не одноособово службо-


вою особою;

д) кваліфікація стосується кожного злочину окремо.10. На яких стадіях кримінального процесу здійснюється кваліфікація
злочинів:

а) пред'явлення обвинувачення, складання обвинувального висно-


вку, перевірка прокурором справи з обвинувальним висновком, судовий
розгляд справи, постановлення вироку, подача апеляції, касаційне про-
вадження;

б) порушення кримінальної справи, пред'явлення обвинувачення,


складання обвинувального висновку, перевірка прокурором справи з
обвинувальним висновком, попередній розгляд справи суддею, судовий
розгляд справи, постановлення вироку;

в) порушення кримінальної справи, пред'явлення обвинувачення,


складання обвинувального висновку, перевірка прокурором справи з
обвинувальним висновком, попередній розгляд справи суддею, судо-
вий розгляд справи, постановления вироку, подача апеляції, касаційне
провадження;

г) порушення кримінальної справи, складання обвинувального


висновку, судовий розгляд справи, постановления вироку, касаційне
провадження;

д) пред'явлення обвинувачення, судовий розгляд справи, постанов


ления вироку, апеляційне провадження, касаційне провадження.

11. Вирішення якого питання не обумовлене кваліфікацією злочину?

а) забезпечення прав та законних інтересів підозрюваного, обвину-


ваченого, підсудного;

б) визнання особи неосудною;

в) визначення форми досудового розслідування та підсудності;

г) звільнення від кримінальної відповідальності та покарання;

д) визначення виду примусових заходів медичного характеру.

12. Під час судового слідства було з’ясовано, що обвинувачений Ф.
вчинив не 6 крадіжок, а 8. Суд повернув справу у відношенні Ф. на додат-
кове розслідування. Адвокат оскаржив рішення, мотивуючи тим, що вклю-
чення в обвинувачення 2-х крадіжок на остаточну кваліфікацію вчиненого
не впливає. В будь-якому випадку Ф. буде притягнутий до кримінальної
відповідальності за ч. 2 ст. 185 КК України (таємне викрадення чужого
майна, вчинене повторно). Чи правий адвокат?

а) так, бо кількість крадіжок на вид й розмір покарання не впливає;

б) так, бо на кваліфікацію вчиненого кількість крадіжок не впливає;

в) ні, бо порушено принцип повноти кваліфікації;

г) так, бо кількість крадіжок не має кримінально-правового значення;

д) ні, бо слід вирішити питання стосовно відшкодування завданої


шкоди.

13. Під час сварки М. наніс дружині удар кухонним ножем по нозі, що
спричинило пошкодження головної артерії стегна. Від гострої кровотечі
дружина померла. Кваліфікуйте дії М.

а) дії М. слід кваліфікувати за ч. 1 ст. 115 КК України, як умисне


вбивство без обтяжуючих та без пом’якшуючих обставин;

б) дії М. слід кваліфікувати за ч. 1 ст. 121 КК України та ч. 1 ст. 119 КК


України, як умисне тяжке тілесне ушкодження та вбивство з необережності;

в) дії М. слід кваліфікувати за ч. 2 ст. 121 КК України, як умисне тяжке


тілесне ушкодження, що потягло за собою смерть потерпілого;

г) дії М. слід кваліфікувати за ч. 1 ст. 119 КК України, як вбивство з


необережності;

д) дії М. слід кваліфікувати за ч. 2 ст. 115 КК України, як умисне


вбивство з особливою жорстокістю.

14. К. демонстрував знайомому револьвер, у барабані якого знаходились
2 патрони, жоден з яких (що було встановлено оглядом) не знаходився напро-
ти каналу ствола. Жартома К. направив револьвер на знайомого та натиснув
на спусковий гачок. Пролунав постріл, внаслідок якого потерпілому було
заподіяно середньої тяжкості тілесне ушкодження (поранення передпліччя,
що потягло тривалий розлад здоров’я). Згодом було з’ясовано, що К. не знав
особливостей роботи механізму револьверів і тому був певний що пострілу
не може бути. Кваліфікуйте дії К.

а) дії К. слід кваліфікувати за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України – за-


кінчений замах на умисне вбивство;

б) дії К. слід кваліфікувати за ст. 128 КК України – необережне се-


редньої тяжкості тілесне ушкодження;

в) дії К. не є злочином, бо він добросовісно помилився щодо меха-


нізму револьверу;

г) дії К. слід кваліфікувати за ч. 1 ст. 122 КК України – умисне серед-


ньої тяжкості тілесне ушкодження;

д) дії К. слід кваліфікувати за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 119 КК України – як


закінчений замах на вбивство з необережності.

15. М. запрошував В. вийти за нього заміж, а у випадку відмови по-
грожував вчинити самогубство. В. відмовила і дала М. мотузку, запропо-
нувавши використати її під час самогубства. М. повісився на цій мотузці.
Кваліфікуйте дії В.

а) дії В. слід кваліфікувати за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 115 КК України – по-


собництво в умисному вбивстві;

б) дії В. слід кваліфікувати за ч. 1 ст. 120 КК України – доведення


до самогубства;

в) дії В. будь-якого складу злочину не утворюють;

г) дії В. слід кваліфікувати за ч. 1 ст. 119 КК України – вбивство з нео-
бережності;

д) дії В. слід кваліфікувати за ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 115 КК України – під-


бурювання до умисного вбивства.

16. П. намагався заволодіти автомобілем ВАЗ-2110, який належав М.,
однак не зміг завести двигун. Тоді він оглянув приміщення гаражу, де стояв
автомобіль і викрав майно на суму 5 неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян. Кваліфікуйте дії П.

а) дії П. слід кваліфікувати за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 289; ч. 3 ст. 185 КК Укра-


їни – закінчений замах на незаконне заволодіння транспортним засобом
та таємне викрадення чужого майна, пов’язане з проникненням у інше
сховище;

б) дії П. слід кваліфікувати за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 289 – закінчений замах


на незаконне заволодіння транспортним засобом;

в) дії П. слід кваліфікувати за ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 289 – незакінчений


замах на незаконне заволодіння транспортним засобом;

г) дії П. слід кваліфікувати за ч. 3 ст. 185 КК України – таємне ви-


крадення чужого майна, пов’язане з проникненням у інше сховище;

д) дії П. слід кваліфікувати за ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 185 КК України – за-


кінчений замах на таємне викрадення чужого майна, пов’язане з про-
никненням у інше сховище.

17. Працівник комбінату Л. взяв у цеху готової продукції 20 копчених
рибин і заховав її в підсобному приміщенні автомайстерні на території ком-
бінату. Згодом він мав намір вивезти і продати її знайомим та був помічений
охороною під час спроби вивезти цю рибу, вартістю 40 неоподатковуваних
мінімуми доходів громадян, з території заводу. Кваліфікуйте дії Л.

а) дії Л. слід кваліфікувати за ч. 3 ст. 185 КК України – як таємне ви-крадення чужого майна, поєднаного з проникненням в сховище;

б) дії Л. слід кваліфікувати за ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 185 КК України – як
закінчений замах на таємне викрадення чужого майна, поєднане з про-
никненням в сховище;

в) дії Л. слід кваліфікувати за ч. 1 ст. 185 КК України – як таємне ви-


крадення чужого майна;

г) дії Л. слід кваліфікувати за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 185 КК України – як


закінчений замах на таємне викрадення чужого майна;

д) дії Л. слід кваліфікувати за ч. 3 ст. 186 КК України – як відкрите


викрадення чужого майна.

18. І. прийшов до свого знайомого К. з метою повернути борг у сумі яка
у 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян
та останнього дома не застав. Тоді він під погрозою застосування насильства,
яке є небезпечним для життя та здоров’я, забрав гроші у сумі 2 неоподатко-
вуваних мінімуми доходів громадян у рідного брата К., пояснюючи це, що
таким чином він вимушений повертати борг. Кваліфікуйте дії К.

а) дії К. слід кваліфікувати за ч. 4 ст. 187 КК України – напад з метою


заволодіння чужим майном у особливо великих розмірах;

б) дії К. слід кваліфікувати за ч. 2 ст. 15, ч. 4 187 КК України – закін-


чений замах на напад з метою заволодіння чужим майном у особливо
великих розмірах;

в) дії К. слід кваліфікувати за ч. 1 ст. 187 КК України – напад з метою


заволодіння чужим майном;

г) дії К. слід кваліфікувати за ч. 1 ст. 355, ч. 1 ст. 187 КК України –


примушування до виконання цивільно-правових зобов’язань та напад
з метою заволодіння чужим майном;

д) дії К. слід кваліфікувати за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 355 КК України – закінче-


ний замах на примушування до виконання цивільно-правових зобов’язань.

19. Н. встановлював саморобний пристрій на банкоматах та довідувався
код карток клієнтів. Потім він отримував гроші, які були на рахунках цих
клієнтів. Так він отримав від 15 потерпілих суму, яка у 900 разів перевищує
неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Кваліфікуйте дії Н.

а) дії Н. слід кваліфікувати за ч. 3 ст. 190 КК України – шахрайство


вчинене з використанням електронно-обчислювальної техніки;

б) дії Н. слід кваліфікувати за ч. 4 ст. 190 КК України – шахрайство


вчинене у особливо великих розмірах з використанням електронно-об-
числювальної техніки;

в) дії Н. слід кваліфікувати за ч. 2 ст. 192 КК України – заподіяння


майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою;

г) дії Н. слід кваліфікувати за ч. 5 ст. 185 КК України – таємне викра-


дення чужого майна вчинене у особливо великих розмірах;

д) дії Н. слід кваліфікувати за ч. 5 ст. 185 КК України – таємне викра-


дення чужого майна поєднане з проникненням в інше сховище і вчинене
у особливо великих розмірах.

20. А. знаходячись у стані сп’яніння в нічний час проник до Київського зоопарку і з пневматичної рушниці підстрелив качку, яку забрав як трофей. Як кваліфікувати дії А.

а) дії А. слід кваліфікувати за ч. 1 ст. 248 КК України – незаконне


полювання в забороненому місці;

б) дії А. слід кваліфікувати за ч. 1 ст. 249 КК України – незаконний


звіриний промисел в забороненому місці;

в) дії А. слід кваліфікувати за ч. 1 ст. 185 КК України – таємне ви-


крадення чужого майна;

г) дії А. слід кваліфікувати за ч. 1 ст. 296 КК України – грубе порушен-


ня громадського порядку, що супроводжується особливою зухвалістю;

д) дії А. слід кваліфікувати за ч. 1 ст. 299 КК України – знущання над


тваринами з хуліганських мотивів.
Тема 2 .Кваліфікація попередньої злочинної діяльності.
1. У диспозиціях кримінально-правових норм Особливої частини
КК України сформульовані ознаки злочинів:

а) закінчених;

б) не закінчених;

в) як закінчених, так і не закінчених;

г) усічених;

д) формальних.2. У частині 1 ст. 13 КК України визначено поняття:

а) готування до злочину;

б) замаху на злочин;

в) закінченого злочину;

г) злочину;

д) малозначного діяння.3. Виявлення умислу відноситься до стадії:

а) готування до злочину;

б) замах на злочин;

в) закінченого злочину;

г) це самостійна стадія злочину;

д) самостійної стадії злочину не утворює.4. Усі стадії злочину можуть мати місце при вчиненні:

а) умисного вбивства в стані сильного душевного хвилювання;

б) злочину з раптово виниклим умислом;

в) умисного вбивства матір’ю своєї новонародженої дитини;

г) умисного вбивства при перевищенні меж необхідної оборони або
у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця;

д) умисного вбивства.5. Відповідно до ч. 2 ст. 14 КК України, не тягне за собою кримінальної
відповідальності:

а) замах на непридатний об’єкт;

б) готування до злочину будь-якої тяжкості;

в) готування до злочину невеликої тяжкості;

г) замах непридатними засобами;

д) добровільна відмова на стадії готування до злочину.6. Закінчений злочин кваліфікується:

а) з посиланням на статтю 14 КК України;

б) з посиланням на статтю 15 КК України;

в) з посиланням на статтю 2 КК України;

г) лише за статтями Особливої частини КК України;

д) з посиланням на конкретне положення відповідної постанови


Пленуму Верховного Суду України.

7. Умисні злочини, що вчинюються з непрямим умислом:

а) проходять лише стадію готування;

б) проходять лише стадію незакінченого замаху;

в) проходять лише стадію закінченого замаху;

г) можуть проходити всі стадії;

д) не мають стадій.8. Б., на ґрунті неприязних стосунків, під час сварки, бажаючи настання
смерті С., завдав йому удар ножем в ліву частину грудної клітки, заподіявши
при цьому тяжкі тілесні ушкодження. Як слід кваліфікувати дії Б.?:

а) за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України;

б) за ч. 1 ст. 121 КК України;

в) за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 119 КК України;

г) за ч. 1 ст. 115 КК України;

д) за ст. 116 КК України.

9. А. придбав придатний для стрільби пістолет з набоями і вечором того ж
дня, погрожуючи пістолетом, намагався заволодіти майном К., але останній
обеззброїв нападника і доставив до міліції. Як слід кваліфікувати дії А.?:

а) за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 187 КК України;

б) за ч. 1 ст. 187 КК України;

в) за ч. 1 ст. 263 КК України;

г) за ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 187 КК України;

д) за ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 187 КК України.10. В. за допомогою відмички намагався проникнути в квартиру Л., але
не зміг відкрити замок. Тоді він пішов з місця злочину, взяв монтировку,
повернувся на місце злочину, зламав двері і вчинив крадіжку майна Л. Як
слід кваліфікувати дії В.?:

а) ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 185; ч. 3 ст. 185 КК України;

б) ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 185; ч. 3 ст. 185 КК України;

в) ч. 3 ст. 185 КК України;

г) ч. 1 ст. 14, ч. 2, 3 ст. 185; ч. 3 ст. 185 КК України;

д) ч. 1 ст. 15, ч. 3 ст. 185; ч. 3 ст. 185 КК України.11. Г. з метою розправи над М. вистрілив у нього з вогнепальної зброї,
яку зберігав незаконно. При цьому він припускав як настання смерті по-
терпілого, так і заподіяння йому тяжких тілесних ушкоджень, але заподіяв
лише легкі тілесні ушкодження. Як слід кваліфікувати дії Г.?:

а) за ч. 1 ст. 125 КК України;

б) за ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 125 КК України;

в) за ч. 1 ст. 263; ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 121 КК України;

г) за ч. 1 ст. 263; ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України;

д) за ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 121 КК України.12. Вчинення непридатного замаху на «просте» вбивство (без обтяжую-
чих та пом’якшуючих обставин) слід кваліфікувати:

а) за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України;

б) за ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України;

в) за ч. 1 ст. 115 КК України;

г) за ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 115 КК України;

д) склад злочину відсутній.13. При ексцесі виконавця, коли виконавець замість задуманого спі-
вучасниками, вчиняє інший злочин, дії співучасників слід кваліфікувати:

а) як за готування до задуманого злочину;

б) як за замах на задуманий злочин;

в) як за закінчений задуманий злочин;

г) як за злочин, що вчинив виконавець;

д) за таких умов поведінка співвиконавців складу злочину не містить.14. Добровільна відмова при закінченому замаху на злочин:

а) можлива лише за умови, коли особа своїми активними діями втру-


титься в розвиток триваючого причинного зв’язку та відверне настання
шкідливих наслідків;

б) можлива за умови, що наслідки не настануть;

в) можлива за умови, що вчинюваний злочин є не тяжким;

г) можлива за будь-яких умов;

д) неможлива.

15. У разі, коли співучасники (організатор, підбурювач, пособник) по-
вною мірою виконали свої функції у злочині, але виконавець вчинив лише
незакінчений замах на обумовлений злочин, їх дії слід кваліфікувати:

а) як закінчений злочин, адже вони зробили все від них залежне;

б) як незакінчений замах на злочин;

в) як закінчений замах на злочин;

г) як готування до злочину, адже їх дії саме такими і були;

д) їх дії складу злочину не містять, адже злочин до кінця не доведено.16. При «відхиленні дії» при вбивстві вчинене слід кваліфікувати:

а) як готування до злочину;

б) як замах на злочин;

в) як закінчений злочин;

г) така поведінка складу злочину не містить;

д) питання кримінальної відповідальності залежить від потерпілого.17. Готування до одного злочину та замах на вчинення іншого злочину,
якщо вони мають місце в системі повторності тотожних злочинів, кваліфі-
куються:

а) за нормою, що передбачає відповідальність за більш м’який злочин;

б) за нормою, що передбачає відповідальність за більш тяжкий злочин;

в) готування до злочину «поглинається» замахом на злочин;

г) кожне діяння кваліфікується окремо;

д) на розсуд слідчого або судді.18. Готування до злочину неможливе:

а) при вчиненні злочину з формальним складом;

б) при вчиненні злочину з матеріальним складом;

в) при вчиненні злочину з усіченим складом;

г) при вчиненні злочину з невизначеним умислом;

д) при вчиненні злочину в стану сильного душевного хвилювання.19. Е., бажаючи вбити З. та Ю., здійснив озброєний напад на потерпілих,
внаслідок чого З. було вбито, а Ю. отримав тяжкі тілесні ушкодження. Як
слід кваліфікувати дії Е.?:

а) замах на вбивство двох або більше осіб;

б) вбивство одної особи та за замах на вбивство іншої;

в) вбивство одної особи та замах на вбивство двох або більше осіб;

г) вбивство одної особи та заподіяння тяжких тілесних ушкоджень іншій;

д) готування до вбивства двох або більше осіб, вбивство одної особи


та замах на вбивство іншої.

20. Стадія замаху на необережне вбивство можлива:

а) за будь-яких умов;

б) лише у разі вчинення злочину зі злочинною самовпевненістю;

в) лише у разі вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину;

г) лише у разі спільного вчинення злочину;

д) неможлива.Модуль 2.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал