З дисципліни Актуальні проблемиСторінка21/26
Дата конвертації01.01.2017
Розмір6.09 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26
Тема № 5. Кваліфікація множини злочинів.
З дисципліни: актуальні проблеми кваліфікації злочинів.
Категорія слухачів: студенти.
Навчальна мета: засвоєння, поглиблення та розширення знань студентів (слухачів) стосовно поняття, характеристики і особливостей кваліфікації множини злочинів.
Виховна мета: заохочення до поглибленого вивчення навчальної дисципліни; залучення до наукових досліджень та формування схильності до творчого пошуку.
Розвивальна мета: розвиток навичок самостійного відпрацювання матеріалу (навчальної, методичної, наукової літератури); формування навичок критичного оцінювання правових джерел; розвиток мисленневих процесів студента, уміння аргументувати та відновлювати свою думку, вести коректну дискусію тощо.
Обсяг навчального часу: 4 години.
Навчальне обладнання, ТЗН:
Наочні засоби: матеріали юридичної практики у сфері кваліфікації попередньої злочинної діяльності; витяги з нормативно-правових актів, що ілюструють специфіку кваліфікації множини злочинів.
Міжпредметні та міждисциплінарні зв'язки: кримінальне право; кримінологія; кримінальний процес; адміністративне право; державне управління; теорія дердави та права тощо.
Навчальні питання:


 1. Вирішити задачі, що містяться у збірнику завдань з теорії кваліфікації злочинів.


Література:

 1. Батиргареєва В.С. Рецидивна злочинність в Україні: соціально-правові та кримінологічні проблеми : монографія / Батиргареєва В.С. – Х. : "Право", 2009. – 576 с.

 2. Батыргареева В.С. Закрепление института рецидива преступлений в уголовном законодательстве различных государств / В.С.Батыргареева // Государство и право. – 2005. – №4.– С.42-49.

 3. Бродский С.О. Рецидив преступлений / С.О. Бродский // Российский следователь. - 2006. –№11.– С.10-12.

 4. Герасимова Ю.Р. К вопросу о совокупности пре ступлений / Ю.Р. Герасимов // Российский следователь. – 2009. – №20. – С.17-19.

 5. Зінченко И.А. Составные преступления / Зінченко И.А. - Х. : СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2005. – 176 с.

 6. Зінченко О.І. Множинність злочинів: поняття, види, призначення покарання : Монографія / Зінченко О.І., Тютюгін В.І. ; За заг. ред. Тютюгіна В.І. – Харків : «Фінм», 2008. – 336 с.

 7. Зінченко О.І. Одиничні злочини: поняття, види, кваліфікація : Монографія / Зінченко О.І., Тютюгін В.І. – Харків: «Фінм», 2010. – 256 с.

 8. Козлов А.В. Совокупность как разновидность множествености преступлений / А.В. Козлов // Вестник Московского университета МВД России. – 2006. – №4.– С.77-82.

 9. Кримінальне право України. Загальна частина : Підручник / П.Л. Фріс. - [2–ге вид., доп. і перероб.] – К. : Атіка, 2009. – 512 с.

 10. Кримінальне право України. Загальна частина: [підручник] / Ю.В. Александров, В.І. Антипов, О.О. Дудоров [та ін.] – Вид. 5-е. / [за ред. М.І. Мельника, В.А. Клименка]. – К. : Атіка, 2009. – 408 с.

 11. Кримінальне право України. Загальна частина: навч. посібник / Михайленко П.П., Кузнецов В.В., Михайленко В.П., Опалинський Ю.В. ; [За ред. П.П. Михайленко] – К. : СПД Карпук С.В. – 2006. – 440 с.

 12. Кримінальне право України: Загальна частина. Підручник / Алієва О.М., Гаврильченко Л.К., Гончар Т.О., Заркуа Л.Д. та ін. ; Відп.ред. Стрельцов Є.Л. – [4-е вид.] – Х. : Одиссей, 2009. – 312 с.

 13. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник / Баулін Ю.В., Борисов В.І., Кривоченко Л.М. та ін. ; За ред. Сташиса В.В., Тація В.Я. – 4-є вид., перероб. і доповн. – К.: Право, 2010. – 456 с.

 14. Кузнецов В. В. Теорія кваліфікації злочинів : [підручник] / [В. В. Кузнецов, А.В. Савченко] ; за заг. ред. проф. Є. М. Моісеєва та О. М. Джужи ; наук. ред. к.ю.н., доц. І. А. Вартилецька. –– [2–е вид. перероб.]. – К. : КНТ, 2007. – 300 с.

 15. Михайленко П.П., Кузнецов В.В., Михайленко В.П. Рецидивна злочинність в Україні : Монографія / За заг. ред. докт. юрид. наук, проф. П.П. Михайленка. – К. : ВБ “Аванпост-прим”, 2009. – 168 с.

 16. Навроцький В. О. Основи кримінально-правової кваліфікації : навч. посібник / Навроцький В. О. – [2-ге вид., виправн. та доповн.]. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 512 с.

 17. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 29.06.1984 р. „Про практику застосування судами України законодавства про повторні злочини” // Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах (2002–2009). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до постанов : http://www.scourt.gov.ua

 18. Созанський Т.І. Види сукупності злочинів. / Т.І. Созанський // Вісник Львівського університету внутрішніх справ. Серія юридична. – Львів : ЛьвДУВС, 2008. – Вип. 1. – С. 288–294.

 19. Созанський Т.І. Відмежування реальної сукупності злочинів від повторності злочинів. / Т.І. Созанський // Актуальні питання реформування правової системи України. Збірник наукових статей за матеріалами ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. 29–30 травня 2009 р. – Луцьк : РВВ «Вежа» Волинського державного університету ім. Л. Українки, 2006. –С. 649–651.

 20. Созанський Т.І. Кваліфікація ідеальної сукупності злочинів. / Т.І. Созанський // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ при НАВС України. – Львів, 2001. – Вип. 2. – С. 167–171.

 21. Созанський Т.І. Кваліфікація насильницьких злочинів за сукупністю з посяганнями, передбаченими іншими статтями Особливої частини Кримінального кодексу України. / Т.І. Созанський // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ при НАВС України. – Львів, 2000. – Вип. 2. – С. 164–167.

 22. Созанський Т.І. Кваліфікація незаконного позбавлення волі або викрадення людини за сукупністю з суміжними посяганнями. / Т.І. Созанський // Актуальні питання реформування правової системи України. Збірник наукових статей за матеріалами ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. 2–3 червня 2006 р. – Луцьк : РВВ «Вежа» Волинського державного університету ім. Л. Українки, 2006. – С. 223–225.

 23. Созанський Т.І. Кваліфікація однорідних і тотожних злочинів за сукупністю. / Т.І. Созанський // Державотворення та право творення в Україні: проблеми та перспективи. Матеріали Другої звітної наукової конференції. 29 лютого 2008 р. – Львів : Львівський юридичний університет, 2008. – С. 334–336.

 24. Созанський Т.І. Необхідність законодавчого закріплення правил кваліфікації сукупності злочинів. / Т.І. Созанський // Кримінальний кодекс України 2001 року: Проблеми застосування і перспективи удосконалення. Прогалини у кримінальному законодавстві. 12–13 вересня 2008р. – Львів : Львівський університет внутрішніх справ, 2008. – С. 161–165.

 25. Созанський Т.І. Особливості кваліфікації сукупності злочинів за новим Кримінальним кодексом України. / Т.І. Созанський // Теорія та практика застосування чинного кримінального і кримінально-процесуального законодавства у сучасних умовах : Тези доповідей науково-теоретичної конференції: у 2-х ч. – Ч. 1. – К. : Національна академія внутрішніх справ України, 2002. – С. 59–62.

 26. Созанський Т.І. Питання кваліфікації ідеальної сукупності злочинів у постановах Пленуму Верховного Суду України про злочини у сфері службової діяльності. / Т.І. Созанський // Кримінальний кодекс України 2001 року : Проблеми застосування і перспективи удосконалення. 13–15 квітня 2007 року. – Львів : Львівський університет внутрішніх справ, 2007. – Ч. 2 – С. 255–258.

 27. Судова практика з питань кваліфікації повторності та сукупності злочинів (статті 32, 33, 35 Кримінального кодексу України) / О.Т. Кузьменко, О.С. Іщенко. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу до узагальнення : http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.ns

 28. Сучасне кримінальне право України : Курс лекцій / А. В. Савченко, В. В. Кузнецов, О. Ф. Штанько. – К. : Вид. Паливода А.В.,- 2-е вид. - 2006. – 636 с.

 29. Федорчук І.М. Вчинення злочину особою повторно та рецидив злочинів як обставина, як обставина, яка обтяжує покарання за кримінальним правом України / І.М. Федорчук // Право і суспільство. – Київ, 2009. – №5. – С.111-118.

 30. Черненко Т.Г. Множественность преступлений по российскому уголовному праву / Черненко Т.Г. – Кемерово : Кузбассвузиздат, 2007. – 203 с.

 31. Шевченко Є.В. Злочини з похідними наслідками / Шевченко Є.В. – Х. : СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2005. – 216 с.

 32. Яни П.С. Сопряженность не исключает совокупность / П.С. Яни // Законность. – 2005. – № 2. – С. 25-28.

Основною частиною практичного заняття є колективна творчість з виконання практичних завдань. В ході практичного заняття викладач зобов'язаний слідкувати за кожним виступом, фіксувати в своєму робочому зошиті основні моменти відповідей студентів (слухачів) їх недоліки. У ряді випадків він може запропонувати студентові (слухачеві) доповнити виступ. Крім того, викладач повинен перевіряти наявність у студентів (слухачів) конспекту та контролювати його ведення.

Велике значення має висока вимогливість яка пред'являється викладачем до суті і форми виступів кожного студента (слухача). Викладач повинен вимагати від кожного виступаючого чітких формулювань ( понять, категорій, правильного тлумачення нормативних актів ...) і в той же час дати змогу мати власну думку з того чи іншого проблемного питання.

Крім того викладач може під час проведення заняття використовувати наступні практичні задачі для закріплення знань студентами:


1. При проходженні митного контролю в аеропорту "Бориспіль" у громадянина Грузії Вартанадзе було вилучено 15 грам героїну та жіночий пістолет "Браунінг" калібру 4,5 мм з 5 набоями.

Кваліфікуйте дії Вартановадзе, визначте вид множини злочинів.
2. Під час вчинення квартирної крадіжки Поршич, обшукуючи квартиру, знайшов пістолет "Вальтер" з 18 набоями, які потерпілий незаконно зберігав. Знайдений пістолет Поршич разом з іншими речами і цінностями забрав з собою.

Кваліфікуйте дії Поршича, визначте вид множинності злочинів.
3. Лікар Гололобов за винагороду в 200 гривень виписав своєму знайомому Ориничу листа про тимчасову непрацездатність. На підставі цього фіктивного документа, якого Оринич подав до бухгалтерії державного підприємства, де він працював, йому була виплачена заробітня платня в розмірі 550 гривень.

Кваліфікуйте дії Гололобова та Оринича, визначте вид множинності злочинів.
4. Паносевич, працюючи на військовому заводі, викрадав протягом кількох місяців окремі складові частини до пістолета "Форт". У власному гаражі він обладнав майстерню, де з викрадених складових частин і окремих деталей, які він виготовив самотужки, Паносевич зібрав 4 пістолети "Форт", з яких один продав за 1000 гривень, а решту в нього вилучили при проведенні обшуку працівники міліції.

Кваліфікуйте дії Паносевича, визначте вид множини злочинів.
5. З метою одержання підвищеної пенсії Попов підробив в трудовій книжці записи про роботу в районах Крайньої Півночі і подав її до органів соціального забезпечення. Через три роки підробку було виявлено. За цей час Попов незаконно одержав 1260 гривень.

Кваліфікуйте дії Попова.
6. Хохляков і Медведчук з метою заволодіння виручкою завідуючого палаткою Корнійця проникли до нього в палатку і під погрозою вбивства стали вимагати в нього гроші. Корнієць заявив, що виручку він вже здав. Тоді злочинці зняли з нього піджак, годинник і втекли.

Кваліфікуйте дії Хохлякова та Медведчука та визначте види множинності злочинів.
7. Булах, відбуваючи покарання у ВТК за заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, завдав тяжких тілесних ушкоджень Макогоненку за те, що той відмовився поділитися з Булаховим продуктовою посилкою.

Визначте вид множинності злочинів.
8. Бортняк, після відбуття покарання за розбій, організував групу для вчинення квартирних крадіжок, до якої увійшли раніше несудимі Петренко і Сочинець.

Їм вдалося обікрасти дві квартири, але в третій вони були затримані працівниками міліції, коли пакували відібрані для викрадення речі.Кваліфікуйте вчинене, визначте види множинності злочинів.
9. Федорченко вчинив крадіжку індивідуального майна громадян. Після закінчення попереднього слідства був прийнятий закон про амністію і його було звільнено від кримінальної відповідальності. Через два тижні після цього Федорченко вкрав в універмазі пальто вартістю 800 гривень.

Чи має місце в діях Федорченка повторність злочинів?

Заключне слово керівника практичного заняття

Керівник семінару робить короткий висновок після розгляду кожного практичного завдання і загальний із усього практичного заняття.

В короткому висновку після розгляду кожного практичного завдання викладач узагальнює зміст виступу студентів, наголошує при цьому на їх позитивних та негативні сторони, дає оцінки виконанню практичного завдання, у разі потреби дає необхідні пояснення та уточнення.

У висновку викладач підводить загальні підсумки практичного заняття, розбирає результати виконання практичних завдань, вказуючи на їх найбільш характерні позитивні і негативні сторони, підкреслює, що недостатньо відпрацьовано, а що вимагає доопрацювання, відповідає на запитання студентів (слухачів), висвітлює деякі теоретичні положення, які не отримали в ході практичного заняття достатнього висвітлення, рекомендує літературу і посібники для наступного поглибленого вивчення окремих питань теми. Заключне слово викладача повинно містити в собі:

- реалізацію мети практичного заняття (досягнута, досягнута частково, не досягнута);

- стимулювання активності студентів;

- привчання їх критично відноситися до особистих виступів, виступів своїх товаришів.

Викладач викликає студентів, що слабо засвоїли матеріал, на співбесіду та визначає її час. Потім оголошує тему наступного заняття, дає рекомендації для підготовки до нього.ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ

ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ
Тема № 6. Кваліфікація злочинів, вчинених при наявності кваліфікуючих чи пом'якшуючих ознак складу злочину.
З дисципліни: актуальні проблеми кваліфікації злочинів.
Категорія слухачів: студенти.
Навчальна мета: засвоєння, поглиблення та розширення знань студентів (слухачів) стосовно поняття, характеристики і особливостей кваліфікації злочинів, вчинених при наявності кваліфікуючих чи пом'якшуючих ознак складу злочину.
Виховна мета: заохочення до поглибленого вивчення навчальної дисципліни; залучення до наукових досліджень та формування схильності до творчого пошуку.
Розвивальна мета: розвиток навичок самостійного відпрацювання матеріалу (навчальної, методичної, наукової літератури); формування навичок критичного оцінювання правових джерел; розвиток мисленневих процесів студента, уміння аргументувати та відновлювати свою думку, вести коректну дискусію тощо.
Обсяг навчального часу: 2 години.
Навчальне обладнання, ТЗН:
Наочні засоби: матеріали юридичної практики у сфері кваліфікації попередньої злочинної діяльності; витяги з нормативно-правових актів, що ілюструють специфіку кваліфікації злочинів злочинів, вчинених при наявності кваліфікуючих чи пом'якшуючих ознак складу злочину.
Міжпредметні та міждисциплінарні зв'язки: кримінальне право; кримінологія; кримінальний процес; адміністративне право; державне управління; теорія дердави та права тощо.
Навчальні питання:

1. Поняття диференціації та індивідуалізації кримінальної відповідальності, їх значення для кваліфікації злочинів.

2. Кваліфікація злочинів при наявності кількох обтяжуючих чи пом'якшуючих ознак складу злочину.

3. Кваліфікація злочинів при конкуренції обтяжуючих та пом'якшуючих ознак складу злочину.4. Розмежування злочинів та його роль у процесі кваліфікації.
Література:


 1. Батиргареєва В.С. Рецидивна злочинність в Україні: соціально-правові та кримінологічні проблеми : монографія / Батиргареєва В.С. – Х. : "Право", 2009. – 576 с.

 2. Батыргареева В.С. Закрепление института рецидива преступлений в уголовном законодательстве различных государств / В.С.Батыргареева // Государство и право. – 2005. – №4.– С.42-49.

 3. Бродский С.О. Рецидив преступлений / С.О. Бродский // Российский следователь. - 2006. –№11.– С.10-12.

 4. Герасимова Ю.Р. К вопросу о совокупности пре ступлений / Ю.Р. Герасимов // Российский следователь. – 2009. – №20. – С.17-19.

 5. Зінченко И.А. Составные преступления / Зінченко И.А. - Х. : СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2005. – 176 с.

 6. Зінченко О.І. Множинність злочинів: поняття, види, призначення покарання : Монографія / Зінченко О.І., Тютюгін В.І. ; За заг. ред. Тютюгіна В.І. – Харків : «Фінм», 2008. – 336 с.

 7. Зінченко О.І. Одиничні злочини: поняття, види, кваліфікація : Монографія / Зінченко О.І., Тютюгін В.І. – Харків: «Фінм», 2010. – 256 с.

 8. Козлов А.В. Совокупность как разновидность множествености преступлений / А.В. Козлов // Вестник Московского университета МВД России. – 2006. – №4.– С.77-82.

 9. Кримінальне право України. Загальна частина : Підручник / П.Л. Фріс. - [2–ге вид., доп. і перероб.] – К. : Атіка, 2009. – 512 с.

 10. Кримінальне право України. Загальна частина: [підручник] / Ю.В. Александров, В.І. Антипов, О.О. Дудоров [та ін.] – Вид. 5-е. / [за ред. М.І. Мельника, В.А. Клименка]. – К. : Атіка, 2009. – 408 с.

 11. Кримінальне право України. Загальна частина: навч. посібник / Михайленко П.П., Кузнецов В.В., Михайленко В.П., Опалинський Ю.В. ; [За ред. П.П. Михайленко] – К. : СПД Карпук С.В. – 2006. – 440 с.

 12. Кримінальне право України: Загальна частина. Підручник / Алієва О.М., Гаврильченко Л.К., Гончар Т.О., Заркуа Л.Д. та ін. ; Відп.ред. Стрельцов Є.Л. – [4-е вид.] – Х. : Одиссей, 2009. – 312 с.

 13. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник / Баулін Ю.В., Борисов В.І., Кривоченко Л.М. та ін. ; За ред. Сташиса В.В., Тація В.Я. – 4-є вид., перероб. і доповн. – К.: Право, 2010. – 456 с.

 14. Кузнецов В. В. Теорія кваліфікації злочинів : [підручник] / [В. В. Кузнецов, А.В. Савченко] ; за заг. ред. проф. Є. М. Моісеєва та О. М. Джужи ; наук. ред. к.ю.н., доц. І. А. Вартилецька. –– [2–е вид. перероб.]. – К. : КНТ, 2007. – 300 с.

 15. Михайленко П.П., Кузнецов В.В., Михайленко В.П. Рецидивна злочинність в Україні : Монографія / За заг. ред. докт. юрид. наук, проф. П.П. Михайленка. – К. : ВБ “Аванпост-прим”, 2009. – 168 с.

 16. Навроцький В. О. Основи кримінально-правової кваліфікації : навч. посібник / Навроцький В. О. – [2-ге вид., виправн. та доповн.]. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 512 с.

 17. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 29.06.1984 р. „Про практику застосування судами України законодавства про повторні злочини” // Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах (2002–2009). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до постанов : http://www.scourt.gov.ua

 18. Созанський Т.І. Види сукупності злочинів. / Т.І. Созанський // Вісник Львівського університету внутрішніх справ. Серія юридична. – Львів : ЛьвДУВС, 2008. – Вип. 1. – С. 288–294.

 19. Созанський Т.І. Відмежування реальної сукупності злочинів від повторності злочинів. / Т.І. Созанський // Актуальні питання реформування правової системи України. Збірник наукових статей за матеріалами ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. 29–30 травня 2009 р. – Луцьк : РВВ «Вежа» Волинського державного університету ім. Л. Українки, 2006. –С. 649–651.

 20. Созанський Т.І. Кваліфікація ідеальної сукупності злочинів. / Т.І. Созанський // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ при НАВС України. – Львів, 2001. – Вип. 2. – С. 167–171.

 21. Созанський Т.І. Кваліфікація насильницьких злочинів за сукупністю з посяганнями, передбаченими іншими статтями Особливої частини Кримінального кодексу України. / Т.І. Созанський // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ при НАВС України. – Львів, 2000. – Вип. 2. – С. 164–167.

 22. Созанський Т.І. Кваліфікація незаконного позбавлення волі або викрадення людини за сукупністю з суміжними посяганнями. / Т.І. Созанський // Актуальні питання реформування правової системи України. Збірник наукових статей за матеріалами ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. 2–3 червня 2006 р. – Луцьк : РВВ «Вежа» Волинського державного університету ім. Л. Українки, 2006. – С. 223–225.

 23. Созанський Т.І. Кваліфікація однорідних і тотожних злочинів за сукупністю. / Т.І. Созанський // Державотворення та право творення в Україні: проблеми та перспективи. Матеріали Другої звітної наукової конференції. 29 лютого 2008 р. – Львів : Львівський юридичний університет, 2008. – С. 334–336.

 24. Созанський Т.І. Необхідність законодавчого закріплення правил кваліфікації сукупності злочинів. / Т.І. Созанський // Кримінальний кодекс України 2001 року: Проблеми застосування і перспективи удосконалення. Прогалини у кримінальному законодавстві. 12–13 вересня 2008р. – Львів : Львівський університет внутрішніх справ, 2008. – С. 161–165.

 25. Созанський Т.І. Особливості кваліфікації сукупності злочинів за новим Кримінальним кодексом України. / Т.І. Созанський // Теорія та практика застосування чинного кримінального і кримінально-процесуального законодавства у сучасних умовах : Тези доповідей науково-теоретичної конференції: у 2-х ч. – Ч. 1. – К. : Національна академія внутрішніх справ України, 2002. – С. 59–62.

 26. Созанський Т.І. Питання кваліфікації ідеальної сукупності злочинів у постановах Пленуму Верховного Суду України про злочини у сфері службової діяльності. / Т.І. Созанський // Кримінальний кодекс України 2001 року : Проблеми застосування і перспективи удосконалення. 13–15 квітня 2007 року. – Львів : Львівський університет внутрішніх справ, 2007. – Ч. 2 – С. 255–258.

 27. Судова практика з питань кваліфікації повторності та сукупності злочинів (статті 32, 33, 35 Кримінального кодексу України) / О.Т. Кузьменко, О.С. Іщенко. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу до узагальнення : http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.ns

 28. Сучасне кримінальне право України : Курс лекцій / А. В. Савченко, В. В. Кузнецов, О. Ф. Штанько. – К. : Вид. Паливода А.В.,- 2-е вид. - 2006. – 636 с.

 29. Федорчук І.М. Вчинення злочину особою повторно та рецидив злочинів як обставина, як обставина, яка обтяжує покарання за кримінальним правом України / І.М. Федорчук // Право і суспільство. – Київ, 2009. – №5. – С.111-118.

 30. Черненко Т.Г. Множественность преступлений по российскому уголовному праву / Черненко Т.Г. – Кемерово : Кузбассвузиздат, 2007. – 203 с.

 31. Шевченко Є.В. Злочини з похідними наслідками / Шевченко Є.В. – Х. : СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2005. – 216 с.

 32. Яни П.С. Сопряженность не исключает совокупность / П.С. Яни // Законность. – 2005. – № 2. – С. 25-28.Методичні поради з викладання теми:

Перед початком занять викладачем проводиться перевірка наявності студентів, їх готовність до занять.

Перед тим як приступити до розгляду практичних завдань названої теми, викладачу доцільно виступити з вступним словом. В ньому слід наголосити на важливості теми, яка розглядається, пов’язавши її з наступними темами, показати її місце в курсі кримінального права і значення для застосування кримінального законодавства. У вступному слові викладач повинен орієнтувати слухачів на повне та всебічне розкриття обговорюваних положень та виконання практичних завдань.

Час до 5 хвилин
Кожне із поданих для практичного опрацювання завдань висвітлює один або декілька студентів. За розсудом викладача студент може бути викликаний для доповіді, а може виступити за власним бажанням. Схема розгляду окремого практичного завдання може бути приблизно такою.

Викладач дає фабулу практичного завдання та окреслює коло питань, які слід висвітлити (тобто деталізує та конкретизує напрямок виконання практичного завдання) і надає слово слухачеві.

Після того, як виступ закінчено, студентам слід надати можливість задати виступаючому запитання. Цю можливість має і викладач. Далі ідуть доповнення до відповіді виступаючого. Для питань та доповнень відводиться час до 5-7 хвилин. Розгляд кожного практичного завдання завершується коротким висновком викладача (1-2) хвилини, в якому доцільно, зокрема, ще раз акцентувати увагу слухачів на найбільш важливих основних положеннях розглянутого питання.

Крім того викладач може під час проведення заняття використовувати наступні практичні задачі для закріплення знань студентами:

Основною частиною практичного заняття є колективна творчість з виконання практичних завдань. В ході практичного заняття викладач зобов'язаний слідкувати за кожним виступом, фіксувати в своєму робочому зошиті основні моменти відповідей студентів їх недоліки. У ряді випадків він може запропонувати студентові доповнити виступ. Крім того, викладач повинен перевіряти наявність у студентів конспекту та контролювати його ведення.

Велике значення має висока вимогливість яка пред'являється викладачем до суті і форми виступів кожного студента (слухача). Викладач повинен вимагати від кожного виступаючого чітких формулювань ( понять, категорій, правильного тлумачення нормативних актів ...) і в той же час дати змогу мати власну думку з того чи іншого проблемного питання.


Заключне слово керівника практичного заняття

Керівник семінару робить короткий висновок після розгляду кожного практичного завдання і загальний із усього практичного заняття.

В короткому висновку після розгляду кожного практичного завдання викладач узагальнює зміст виступу студентів, наголошує при цьому на їх позитивних та негативні сторони, дає оцінки виконанню практичного завдання, у разі потреби дає необхідні пояснення та уточнення.

У висновку викладач підводить загальні підсумки практичного заняття, розбирає результати виконання практичних завдань, вказуючи на їх найбільш характерні позитивні і негативні сторони, підкреслює, що недостатньо відпрацьовано, а що вимагає доопрацювання, відповідає на запитання студентів (слухачів), висвітлює деякі теоретичні положення, які не отримали в ході практичного заняття достатнього висвітлення, рекомендує літературу і посібники для наступного поглибленого вивчення окремих питань теми. Заключне слово викладача повинно містити в собі:

- реалізацію мети практичного заняття (досягнута, досягнута частково, не досягнута);

- стимулювання активності студентів;

- привчання їх критично відноситися до особистих виступів, виступів своїх товаришів.

Викладач викликає студентів (слухачів), що слабо засвоїли матеріал, на співбесіду та визначає її час. Потім оголошує тему наступного заняття, дає рекомендації для підготовки до нього.


10. Завдання для самостійної підготовки.

Самостійному опрацюванню підлягають наступні питання:


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал