З дисципліни Актуальні проблемиСторінка1/26
Дата конвертації01.01.2017
Розмір6.09 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ

КАФЕДРА ЗАГАЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН

Навчально-методичний комплекс

з дисципліни «Актуальні проблеми кваліфікації злочинів»

для студентів 5 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»

Маріуполь-2015
Укладач:

доцент кафедри загально-правових дисциплін Кулешов О.О.
Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри загально-правових дисциплін 20.11.2015 року, протокол № 10.

ЗМІСТ

Вступ

1. Витяг з ОКХ

2. Витяг з ОПП

3. Структурно-логічна схема дисципліни

4. Пояснювальна записка

5. Програма навчальної дисципліни

6. Робоча програма навчальної дисципліни з тематичним планом

7. План лекційних занять

8. План семінаськи занять

9. План практичних занять.

10. Завдання для самостійної підготовки

11. Індивідуальні навчально-дослідні завдання

12. Методичні вказівки (рекомендації)

для викладачів і студентів (слухачів)

13. Навчально-методичні матеріали для поточного, проміжного контролю та перелік питань підсумкового контролю

14. Навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення навчальної дисципліни.

15. Рекомендована література


ВСТУП
Актуальні проблеми кваліфікації злочинів – одна з найважливіших дисциплін кримінально-правового циклу, що викладається у вищих юридичних закладах освіти. Досконале знання закону про кримінальну відповідальність нашої держави є необхідною умовою успішної роботи за фахом. Це покладає на студента обов’язок із перших днів занять відмовитися від поверхового засвоєння кримінально-правових інститутів, категорій і понять.

Одним з найважливіших питань при застосуванні закону про кримінальну відповідальність є визначення того, який саме злочин вчинила особа та якою нормою цей злочин передбачено. Це питання вирішується у процесі кваліфікації злочинів. Отож курс актуальні проблеми кваліфікації злочинів має сформувати у студентів глибокі теоретичні і практичні знання щодо практичного застосування кримінального законодавства України.

Вивчення цього курсу має сприяти вихованню поважного ставлення до Закону про кримінальну відповідальність як важливого засобу захисту людини, її прав та свобод, проголошених Конституцією України, інтересів суспільства і держави від злочинних посягань.

В умовах дії Кримінального кодексу України зазначений курс має на меті також поєднати знання студентів, здобуті під час навчання, з новими законодавчими положеннями.Метою вивчення дисципліни є поглиблене з’ясування законодавчих і теоретичних питань, пов’язаних з теорією кваліфікації злочинів; кваліфікації попередньої злочинної діяльності; множинності злочинів; злочинів, вчинених у співучасті; кваліфікації злочинів при конкуренції норм; кваліфікації помилок у кримінальному праві; детальний розгляд судових роз’яснень зі вказаних проблем; тлумачення кримінального закону; вироблення вміння правильної кваліфікації та розмежування злочинів.

Завдання вивчення дисципліни полягає у набутті студентами знань, умінь і здатностей (компетенцій) правильно кваліфікувати злочини; вирішувати завдання професійної діяльності з обов’язковим урахуванням принципів кваліфікації злочинів.

У структурно-логічній схемі навчання дисципліна «Актуальні проблеми кваліфікації злочинів» вивчається після вивчення дисципліни «Кримінальне право» та основних дисциплін професійно-орієнтованого циклу, коли майбутні фахівці мають достатнє уявлення щодо умов їхньої майбутньої професійної діяльності. Це забезпечує можливість викладання дисципліни «Актуальні проблеми кваліфікації злочинів» з урахуванням професійної орієнтації студентів.

У результаті вивчення дисципліни «Актуальні проблеми кваліфікації злочинів» студенти повинні:

знати:

■ основні положення про кваліфікацію злочинів;

■ принципи кваліфікації злочинів;

■ елементи конкретних складів злочину та їх обов’язкові і факультативні ознаки, які впливають на кваліфікацію злочинів;

■ правила кваліфікації інститутів Загальної та Особливої частин кримінального права;

■ особливості кваліфікації окремих злочинів.вміти:

■ ефективно використовувати положення закону про кримінальну відповідальність та інших нормативно-правових документів при кваліфікації злочинів;

■ володіти основними правилами кваліфікації злочинів;

■ практично вирішувати ситуативні задачі;

■ визначати проблемні питання курсу та формувати шляхи їх подолання;

■ досліджувати судову практику та формулювати правила кваліфікації злочинів на підставі її вивчення;

■ використовувати отримані теоретичні знання та практичні навички при кваліфікації злочинів.

1. Витяг з ОКХ:

Магістр

галузь знань 0304 «Право»,

напрям підготовки 8.03040101 «Правознавство»,

кваліфікації: молодший науковий співробітник (Код КП 2421.1.); юрисконсульт (код КП 2419.3; КП 2429); слідчий (органи внутрішніх справ) (код КП 2423); науковий співробітник (код КП 2421.1); адвокат, консультант науковий (правознавство), прокурор, старший помічник Генерального прокурора України з особливих доручень, адвокати та прокурори (код КП 2421.2); суддя (код КП 2422), професори та доценти (код КП 2310.1); науковий співробітник (код КП 2421.1); старший інспектор з особливих доручень, старший оперуповноважений в особливо важливих справах, старший слідчий в особливо важливих справах (код КП 2423); радник, слідчий в особливо важливих справах, судовий експерт (код КП 2429)

Магістр права підготовлений до роботи за спеціальністю по таким видам діяльності:

84.23 Діяльність у сфері юстиції та правосуддя

85.4 Вища освіта

Фахівець освітньо-кваліфікаційного рівня магістр у відповідності з даною підготовкою може виконувати такі види професійної діяльності:правозастосовчу (застосування норм матеріального і процесуального права);

наглядову (контроль за дотриманням законності);

установчу (реєстрація юридичних станів, прав і фактів; провадження з відпрацюванням нормативних актів);

правотворчу (локальна правотворчість);

надання правових послуг (надання послуг у сфері забезпечення прав та законних інтересів громадян, юридичних осіб, держави);

організаційну (забезпечення професійної діяльності).

Фахівець повинен:

- мати громадянську зрілість і високу суспільну активність;

- володіти професійною етикою, правовою та психологічною культурою;

- усвідомлювати глибоку повагу до закону і дбайливе ставлення до соціальних цінностей правової держави;

- шанобливо ставитися до честі й гідності громадянина України;

- виховувати в собі високу моральну свідомість, гуманність, твердість моральних переконань, відповідальність за долі людей і доручену справу;

- бути принциповим і незалежним при забезпеченні прав, свобод і законних інтересів особи, її охорони й соціального захисту;

- бути непримиренним до будь-якого порушення закону у власній професійній діяльності;

- розуміти сутність і соціальну значимість своєї професії;

- чітко уявляти зміст, характер і взаємодію правових явищ;

- знати основні проблеми дисциплін, що визначають конкретну сферу його діяльності;

- бачити їх взаємозв'язок у цілісній системі знань і значення для реалізації права в професійній діяльності.

Предметом діяльності фахівця є вирішення завдань у галузях:

- тлумачення й застосування норм матеріального та процесуального права;

- надання правових послуг, забезпечення дотримання вимог і стандартів щодо галузевих нормативних актів.

Фахівці, які пройшли повний курс підготовки, повинні забезпечити:

- реалізацію Конституції та законів України у випадку посягань на права і свободи, честь і гідність громадян, права держави, права юридичних осіб, об’єднань громадян, фізичних осіб тощо;

- правильне тлумачення і застосування норм матеріального та процесуального права;

- складання проектів локальних нормативних актів відповідно до визначених засад регулювання;

- забезпечення дотримання вимог і стандартів щодо галузевих нормативних актів;

- упровадження в професійну діяльність нових методик і науково-технічних досягнень;

- використання комп’ютерних технологій та спеціальної техніки;

- формування інформаційно-пошукових, реєстраційних та статистичних документів.Виробничі функції, типові задачі діяльності та уміння, якими повинен володіти випускник вищого навчального закладу освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”, що формуються засвоєнням змісту навчальної дисципліни «Актуальні проблеми кваліфікації злочинів»

Виробнича функція

Назва типової задачі діяльності

Шифр типової задачі діяльності

Зміст уміння

Шифр уміння

Виконав-ська

Ведення діловодства, здійснення обліку та зберігання документальної інформації

1.ПФ.С.01

здійснювати реєстрацію та зберігання управлінської документації, законодавчих та інших нормативних актів

1.ПФ.С.01.ПП.О.02застосовувати бази даних для пошуку нормативно-правових актів.

1.ПФ.С.01.ПР.О.03


формувати, оформляти та складати номенклатури справ.

1.ПФ.С.01.ПП.О.04
Інформаційне забезпечення службової діяльності

1.ПФ.С.02

приймати кореспонденцію, здійснювати її систематизацію

1.ПФ.С.02.ПП.О.05


застосовувати новітні методології аналізу та обробки професійної інформації.

1.ПФ.С.02.ПР.О.07
Здійснення правової пропаганди

1.СВ.О.03

В умовах службової діяльності на основі усвідомленої мети, в межах своєї компетенції, відповідно до вимог Конституції України, інших нормативних актів у галузі права, здійснювати пропаганду правових знань, при цьому враховуючи:

- розвиток філософсько-правових ідей, філософію права Нового часу, українські традиції філософії права;

1.СВ.О.03.ПР.О.10


- роль і місце прокуратури України в забезпеченні конституційної законності;

1.СВ.О.03.ПР.О.12


- статус судів в Україні;

1.СВ.О.03.ПР.О.13


- місце й роль кожного суб'єкта правовідносин у сфері функціонування органів державного управління, державної виконавчої влади, суб’єктів господарювання;

1.СВ.О.03.ПР.О.14


- склад адміністративних, кримінальних правопорушень, їх види;

1.СВ.О.03.ПР.О.16
Професійні контакти із зарубіжними колегами і партнерами

2.СВ.О.03

Вміння встановлювати і підтримувати професійні контакти із зарубіжними колегами і партнерами

2.СВ.О.03.ПР.О.18
Захист прав юридичних та фізичних осіб

3.СВ.О.03

Вміння на практиці застосовувати теоретичні правові знання та норми права, вміння захищати свої права та права організації

2.СВ.О.03.ПР.О.19

Профілак-тична

Виявлення причин та умов вчинення злочинів та адміністративних правопорушень

2.ПФ.Д.01

Аналізувати стан законності.
Встановлювати причини та умови вчинення злочинів та правопорушень.

2.ПФ.Д.01.ПР.О.01

2.ПФ.Д.01.ПР.Р.02
Захисна

Відновлення порушених прав, свобод та законних інтересів фізичних та юридичних осіб

3.ПФ.Д.01

Застосовувати норми Конституції України, кримінального, кримінально-процесуального та іншого законодавства з метою захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних і юридичних осіб.
Розкривати злочини по ,,гарячих слідах”.
Кваліфікувати діяльність осіб, які вчинили злочини
Здійснювати збір доказів, застосовувати прийоми їх виявлення та фіксації.
Давати оцінку доказам у кримінальних, процесах;

3.ПФ.Д.01.ПП.О.01

3.ПФ.Д.01. ПР.Р.02


3.ПФ.Д.01.ПР.О.Р.04

3.ПФ.Д.01.ПР.Р.05


3.ПФ.Д.01.ПР.Р.06

Здатності, зміст уміння, якими повинен володіти випускник освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» в галузі знань «Право» за напрямом підготовки «Правознавство»

Зміст здатності вирішувати

проблеми і задачі

соціальної діяльності

Шифр

здатності

Зміст уміння

Шифр уміння

Неупереджено оцінювати політичні явища та події в суспільстві

3.01

Формувати власні оцінки, позиції щодо минулого, сучасного та майбутнього України.

Розуміти сучасні проблеми розвитку суспільства й виробляти власну життєву позицію.

Володіти поняттями й категоріями загальнолюдської, політичної й правової культури.

Застосовувати знання про державно-правові ідеї минулих років при з'ясуванні сучасних вітчизняних і зарубіжних правових теорій, концепцій та ідей.

Висловлювати свою думку та обґрунтовувати власну позицію з певних питань.

Мати свій погляд на суспільні та громадські події.

Застосовувати досягнення національної та світової культури у вирішенні професійних та життєвих завдань.

Орієнтуватися в законодавчій системі, а також контролювати дотримання законності.3.01.ПР.Р.01

3.01.ПР.Р.02


3.01.ПП.О.03


3.01.ПР.Р.04

3.01.ПР.Р.05


3.01.ПР.Р.063.01.ПР.Р.07


Визначати цілі і завдання власної діяльності та забезпечувати їх ефективне й безпечне виконання

З.03

На підставі результатів аналізу особистих потреб і усвідомлення мотивів службової й побутової діяльності, спираючись на принципи суб’єктно-діяльнісного підходу:


- формулювати цілі власної діяльності з урахуванням суспільних, державних і виробничих інтересів;

З.03.ЗП.Р.01- визначати структуру власної діяльності та приймати рішення щодо її здійснення;

З.03.ЗП.Р.02

Організовувати власну діяльність

З.05

В умовах службової діяльності, на основі усвідомленої мети діяльності та її структури:


- формувати орієнтовну основу власних дій;

З.05.ЗП.О.01- оцінювати результати власної діяльності стосовно досягнення її часткових та загальних цілей;

З.05.ЗП.О.02- коригувати цілі діяльності та її структуру з метою підвищення безпеки та ефективності.

З.05.ЗП.О.03

Застосовувати вербальні методи спілкування

З.07

У виробничих умовах за допомогою відповідних методів вербального спілкування:


- користуватися правилами спілкування мовця й слухача;

З.07.ЗП.Р.03- в умовах усних ділових контактів з використанням прийомів і методів усного спілкування і відповідних комунікативних методів застосовувати прагматичну компетенцію з метою ефективного виконання професійних завдань.

З.07.ЗП.Р.04

Здійснювати пошук нової інформації

З.09

У виробничих умовах, використовуючи ключові слова у певній галузі на базі професійно-орієнтованих (друкованих та електронних) джерел, за допомогою відповідних методів проводити:


- пошук нової текстової інформації (робота з джерелами навчальної, наукової та довідкової інформації);

З.09.ЗП.О.01

Спілкування українською професійною мовою

3.10

На підставі виробничих завдань, використовуючи методику складання фахової документації, термінологічні словники тощо, дотримуючись норм сучасної української літературної мови, складати професійні тексти та документи.

З.10.ЗП.О.01Складаючи професійні тексти та спілкуючись на професійному рівні, використовувати українські виробничо-професійні фразеологізми та номенклатурні назви.

З.10.ЗП.О.06

Враховувати системність методів та засобів попередження, розкриття та розслідування злочинів при здійсненні діяльності

З.17

В умовах виробничої діяльності:


на підставі аналізу статистичних даних, використовуючи критерії класифікації видів злочинів, оцінювати показники злочинності та встановлювати її взаємозв’язки із суспільними процесами;

З.17.ЗП.О.01- на підставі статистичних даних, використовуючи критерії класифікації видів злочинів, визначати причини і умови злочинності.

З.17.ЗП.О.02- знати особливості провадження в справах про корупційні діяння;

З.17.ЗП.О.03- згідно з нормативно-правовими документами, враховуючи закономірності механізму злочину та виникнення інформації про злочин і його учасників, застосовувати процедуру виявлення, фіксації, вилучення й зберігання доказової інформації;

З.17.ЗП.О.06- згідно з нормативно-правовими документами, використовуючи доказову інформацію, визначати вид необхідного криміналістичного дослідження;

З.17.ЗП.О.07- за результатами вивчення документальних джерел, ураховуючи систему наукових засад криміналістичної тактики, визначати систему тактичних прийомів, комбінацій та операцій;

З.17.ЗП.О.08- відповідно до нормативно-правових документів використовувати реєстраційні дані інформаційно-пошукових систем, згідно з завданнями, які необхідно вирішувати.

З.17.ЗП.О.09

При здійсненні діяльності враховувати явища та процеси, пов’язані зі злочинністю та засобами впливу на неї

З.17

В умовах виробничої діяльності:


- на підставі аналізу статистичних даних, використовуючи критерії класифікації видів злочинів, оцінювати показники злочинності та встановлювати її взаємозв’язки із суспільними процесами;

З.17.ЗП.О.01- на підставі статистичних даних, використовуючи критерії класифікації видів злочинів, визначати причини і умови злочинності.

З.17.ЗП.О.02


1. Витяг з ОПП:

Магістр


Назви циклівКількість навчальних годин/кредитів(ECTS)
У тому числі

нормативні дисципліни, годин/кредитів(ECTS)

вибіркові дисципліни (варіативна компонента), годин/кредитів(ECTS)

Цикл професійної та практичної підготовки

3024 год./84 кр.

(93%)


1728 год./48кр.

(53%)1296 год./36 кр.

(40%)


Усього

3240 год./90 кр.

100%


1944 год./73,5 кр.

(60%)1296год./79,5 кр.

(40%)Розподіл навчального часу за циклами дисциплін.
Цикл дисципліни

Нормативний термін навчання

1.
2.Загальний обсяг

Обсяг годин визначений програмою

Дисципліни професійно-орієнтованої, гуманітарної та соціально-економічної підготовки

Вибіркові навчальні дисципліни:3240/90
1944
1296


3. Структурно-логічна схема:

Структурно – логічна схема

з дисципліни «Актуальні проблеми кваліфікації злочинів»

Актуальні проблеми кваліфікації злочинів

Попередні дисципліни,

що супроводжують

вивчення дисципліни

Наступні дисципліни, які

використовують

матеріали запропонованої

дисципліниКонституційне право України

Теорія держави і права

Кримінальне право України. Загальна частина.

Кримінальне право України. Особлива частина.

- Кримінальний процес.

- Криміналістика.

- Актуальні проблеми кримінального права.

- Кримінально-виконавче право.

Кримінологія
4. Пояснювальна записка:

«Актуальні проблеми кваліфікації злочинів»

Дисципліна «Актуальні проблеми кваліфікації злочинів» є, по суті, завершуючим етапом вивчення однієї з основних правових дисциплін – Кримінальне право України. Він має своїм завданням сформувати у студентів глибокі теоретичні і практичні знання щодо використання їх у професійній діяльності.

Дисципліна завершує вивчення матеріального кримінального права України і покликаний забезпечити узагальнення, поглиблення і розширення знань студентів із Загальної та Особливої частин кримінального права, привити їм самостійні навички кваліфікації злочинів, підготувати до практичного застосування кримінального законодавства.

Вивчення дисципліни повинно сприяти вихованню у студентів поважного ставлення до закону про кримінальну відповідальність як важливого засобу захисту людини, її прав та свобод, проголошених Конституцією України, інтересів суспільства і держави від злочинних посягань.

В умовах дії нового Кримінального кодексу України зазначений спеціальний курс покликаний також поєднати знання студентів, одержані за час попереднього навчання, з новими законодавчими положеннями. Оскільки при кваліфікації злочинів використовується весь комплекс юридичних знань, то теорія кваліфікації злочинів тісно пов’язана з такими юридичними дисциплінами як криміналістика, кримінологія, кримінальний процес, адміністративне право, оперативно-розшукова діяльність, судова медицина, судова бухгалтерія, фінансове, податкове, митне, цивільне право та ін.

Метою дисципліни є: 1) поглиблене знання законодавчих та теоретичних проблем, пов'язаних з теорією кваліфікації злочинів, кваліфікації попередньої злочинної діяльності, множинності злочинів, злочинів, вчинених у співучасті; 2) подальше поглиблення знань, теоретичних положень та набуття навиків кваліфікації таких поширених злочинів як злочини проти життя та здоров'я особи, проти власності та у сфері господарської діяльності; 3) детальне вивчення керівних роз'яснень Пленуму Верховного Суду України з вказаних проблем та судової практики; 4) вміння тлумачення кримінального закону та положень постанов Пленуму Верховного Суду України; 4) вироблення вміння правильної кваліфікації та відмежування злочинів.

Викладення дисципліни «Актуальні проблеми кваліфікації злочинів» здійснюється на основі курсу лекцій, шляхом проведення семінарських та практичних занять, залучення перспективних форм навчання, таких, як написання рефератів, проведення дискусій з актуальних проблем, олімпіад, ділових ігор тощо.

Під час проведення аудиторних занять і самостійної роботи мають бути використані навчальні та контролюючі програми на базі персональних та централізованих ЕОМ.

«Актуальні проблеми кваліфікації злочинів» вивчається студентами факультету права та соціального управління на п’ятому курсі протягом 2 семестру.

У 2 семестрі 6 тем поділені на 3 змістовних модулі. Загальна кількість годин – 90 ( з викладачем – 36). Із них: лекцій – 18 год., семінарські заняття – 18 год., самостійна робота – 27 год. Вид контролю – іспит.

Контрольні заходи передбачають такі види контролю:

- поточний

- рубіжний (модульний)

- підсумковий.
5. Програма навчальної дисципліни:

Змістовий модуль 1.


Тема 1. Поняття та значення кваліфікації злочинів.

Склад злочину – юридична підстава кваліфікації.
Зміст. Структура кваліфікації злочинів. Види кваліфікації злочинів. Значення кваліфікації злочинів.

Теоретичні та законодавчі проблеми кваліфікації злочинів. Принципи кваліфікації злочинів. Види принципів кваліфікації злочинів та їх зміст. Механізм кваліфікації злочинів. Загальні правила кваліфікації злочинів.

Види підстав кваліфікації злочинів. Фактична підстава кваліфікації злочинів. Юридична підстава кваліфікації злочинів.

Склад злочину і кваліфікація посягання. Значення елементів та ознак складу злочину для кваліфікації злочинів. Вплив конструктивних особливостей складів злочинів на кваліфікацію злочинів.

Формулювання обвинувачення і формула кваліфікації злочинів.

Значення керівних роз'яснень Пленуму Верховного Суду України для кваліфікації злочинів і здійснення єдиної практики боротьби з окремими видами злочинів.
Тема 2. Кваліфікація попередньої злочинної діяльності.
Зміст. Поняття та кваліфікація закінченого злочину. Види та кримінально-правове значення попередньої злочинної діяльності.

Відмінність між видами попередньої злочинної діяльності та виявленням умислу і закінченим злочином. Підстава кримінальної відповідальності за попередню злочинну діяльність.Кваліфікація окремих видів готування до злочину. Кваліфікація невдалої співучасті. Кваліфікація готування до злочину при альтернативному умислі. Кваліфікація готування до злочину при неконкретизованому умислі.

Кваліфікація окремих видів замаху на злочин. Спеціальні питання кваліфікації незакінченої злочинної діяльності. Кваліфікація замаху при альтернативному та неконкретизованому умислі. Формула кваліфікації попередньої злочинної діяльності.

Значення добровільної відмови від вчинення злочину при кваліфікації вчиненого. Особливості добровільної відмови на стадії закінченого замаху. Кваліфікація невдалої добровільної відмови.
Змістовий модуль 2.

Тема 3. Кваліфікація злочинів, вчинених у співучасті.
Зміст. Загальні правила кваліфікації злочинів, вчинених у співучасті. Підстава кримінальної відповідальності за злочини, вчинені у співучасті.

Кваліфікація злочину, вчиненого групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією.

Кваліфікація дій співучасників, організаторів та учасників організованої групи чи злочинної організації. Формула кваліфікації злочинів, вчинених у співучасті.

Спеціальні питання кваліфікації злочинів, вчинених у співучасті. (ексцес виконавця, співучасть із спеціальним суб'єктом, провокація злочину).Кваліфікація причетності до злочину.

Особливості добровільної відмови від доведення злочину до кінця при співучасті.Тема 4. Кваліфікація злочинів при

конкуренції кримінально-правових норм.

Зміст. Поняття і види конкуренції кримінально-правових норм. Відмінність конкуренції кримінально-правових норм від колізії кримінально-правових норм.

Кваліфікація при конкуренції загальної та спеціальної норм.

Конкуренція між основними та кваліфікованими складами злочину. Кваліфікація при частковій конкуренції норм.

Кваліфікація при конкуренції “частини і цілого”. Конкуренція норм за об'єктом складу злочину. Конкуренція норм за об'єктивною стороною. Конкуренція норм за суб'єктом. Конкуренція норм за суб'єктивною стороною. Конкуренція закінченого злочину і замаху на злочин.


Змістовий модуль 3.
Тема 5. Кваліфікація множинності злочинів
Зміст. Загальні правила кваліфікації множинності злочинів, відмінності кваліфікації множинності та одиничного злочину. Види множинності злочинів та особливості їх кваліфікації.

Кваліфікація повторності злочинів. Види повторності.

Особливості кваліфікації сукупності злочинів. Ознаки ідеальної та реальної сукупності злочинів. Відмінність між сукупністю злочинів та конкуренцією норм.

Особливості кваліфікації рецидиву злочинів. Питання кваліфікації загального рецидиву. Питання кваліфікації спеціального рецидиву. Пенітенціарний рецидив та його кваліфікуюче значення.

Правові наслідки засудження особи за межами України та їх вплив на кваліфікацію злочинів.
Тема 6. Кваліфікація злочинів при наявності кваліфікуючих чи пом'якшуючих ознак складу злочину.
Зміст. Поняття диференціації та індивідуалізації кримінальної відповідальності. Кваліфікація злочинів при наявності кількох кваліфікуючих чи пом'якшуючих ознак складу злочину.

Кваліфікація злочинів при конкуренції кваліфікуючих та пом'якшуючих ознак складу злочину.

Поняття розмежування злочинів та його роль у процесі кваліфікації. Ознаки, за якими проводиться розмежування злочинів.

Поняття та функції оціночних понять у кримінально-правових нормах.

Межі тлумачення і стандарти кримінально-правових оціночних понять.Поняття та види помилок при кваліфікації злочинів. Причини помилок у кваліфікації та шляхи їх усунення.
6. Робоча програма навчальної дисципліни
Тематичний план дисципліни:


з/п

Назва тем

Нормативний обсяг годин

Всього годин з викладачем

Лекцій

Семінарських занять

Самостійна робота
Змістовий модуль 1.

30

12

6

6

9

1

Тема 1. Поняття та значення кваліфікації злочинів. Склад злочину - юридична підстава кваліфікації.

10

6

3

3

4

2

Тема 2. Кваліфікація попередньої злочинної діяльності.

20

6

3

3

5
Змістовий модуль 2.

30

12

6

6

9

3

Тема 3. Кваліфікація злочинів, вчинених у співучасті.

10

6

3

3

4

4

Тема 4. Кваліфікація злочинів при конкуренції кримінально-правових норм.

20

6

3

3

5
Змістовий модуль 3.

30

12

6

6

9

5

Тема 5. Кваліфікація множини злочинів.

10

6

3

3

4

6

Тема 6. Кваліфікація злочинів при наявності кваліфікуючих чи пом'якшуючих ознак складу злочину.

20

6

3

3

5
Всього:

90

36

18

18

27


Розподіл матеріалу навчальної дисципліни за темами чи змістовими модулями:


модуля

теми

Назва теми

1

1

Поняття та значення кваліфікації злочинів. Склад злочину - юридична підстава кваліфікації.
2

Кваліфікація попередньої злочинної діяльності.

2

3

Кваліфікація злочинів, вчинених у співучасті.
4

Кваліфікація злочинів при конкуренції кримінально-правових норм.

3

5

Кваліфікація множини злочинів.
6

Кваліфікація злочинів при наявності кваліфікуючих чи пом'якшуючих ознак складу злочину.


Метою навчальної дисципліни є поглиблене вивчення окремих проблем теорії кваліфікації злочинів та набуття необхідних знань із дисципліни " Актуальні проблеми кваліфікації злочинів", теоретичних положень, що стосуються основних кримінально-правових понять, категорій та інститутів з подальшим застосуванням цих знань у практичній діяльності при кваліфікації злочинів.

Завданням навчальної дисципліни є:

- поглиблене системне вивчення всього курсу навчальної дисципліни;

- ознайомлення з особливостями теорії кваліфікації злочинів;

- розширення світогляду майбутніх фахівців в галузі кримінального права;

- вивчення інститутів теорії кваліфікації злочинів з метою дослідження їх ефективності;

- оволодіння вмінням наукового та практичного застосування кримінально-правових норм;

- вироблення навичок опрацювання джерел кримінального права;

- комплексне засвоєння навчального матеріалу теорії кваліфікації злочинів;

- виховання у студентів поважного ставлення до закону про кримінальну відповідальність як важливого засобу захисту людини, її прав і свобод, від злочинних посягань.

Під час засвоєння навчальної дисципліни “Актуальні проблеми кваліфікації злочинів ” студенти повинні знати широке коло законодавчих і підзаконних актів, рішення судових органів, з метою подальшого застосування отриманих знань у практичній діяльності.Студенти повинні вміти: працювати з джерелами кримінального права; використовувати отримані знання в процесі застосування норм кримінального права та виробити навички їх правильного використання в практичній діяльності; розвитку навичок самостійного розв’язування практичних завдань.

Студенти повинні володіти навичками наукового та практичного використання кримінально-правових норм та інститутів кримінального права, а також навичками кваліфікації злочинів.

Система поточного, проміжного та підсумкового контролю з навчальної дисципліни.

Система контролю складається з трьох частин: поточний контроль, в межах якого проводиться проміжний контроль, та підсумковий, й полягає у виконанні студентами, передбачених цією програмою, видів робіт. Кожен з видів роботи студента оцінюється в балах. Загальна сума балів, яку заробить студент в результаті проходження всіх видів контролю, встановлює успішність вивчення студентами курсу. Загальна кількість балів, яку може заробити студент в результаті проходження всіх видів контролю становить 100 (сто) балів.

При трансформації балів оцінювання академічної успішності використовується наступні шкали:

Оцінка за шкалою ЕСТS

Визначення

За

національною системоюЗа

Системою


ДонДУУ

А

Відмінно – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

5

(відмінно)90-100

В

Дуже добре ( з кількома помилками)

4 (добре)

82-89

C

Добре з певною кількістю значних помилок

75-81

D

Задовільно – непогано, але зі значною кількістю помилок

3

(задовільно)69-74

Е

Достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії

60-68

X

Незадовільно – необхідний обов’язковий повторний курс

1-34


Поточний контроль – визначення викладачем якості знань на підставі виконаних студентом, робіт, в тому числі самостійних, відповіді й доповненнях до відповідей, тестів та інших завдань, з виставленням балів згідно із критеріями і шкалою оцінювання, затвердженими кафедрою. Результати поточного контролю використовуються як засіб стимулювання навчальної діяльності. У ході поточного контролю проводиться систематичний вимір приросту знань і їх корекція. Вони заносяться до журналів обліку відвідування занять із коментарем науково-педагогічного працівника щодо здобутків у навчанні або зроблених похибок, а також можливих шляхів удосконалення самостійної роботи студента. Окремою графою виставляються бали за виконання індивідуальних завдань. Результати поточного контролю враховуються під час виставлення підсумкових оцінок.

Поточний контроль включає наступні види роботи: 1. усна відповідь / доповідь, в якості доповідача – 1– 5 балів;

 2. доповнення до відповіді доповідача – бали;

 3. коротке реферативне повідомлення з домашньої письмової роботи балів;

 4. участь в обговоренні проблемних питань – бали;

 5. тести та інші завдання

Проміжний (рубіжний) контроль – діагностика рівня опанування навчальним матеріалом в межах змістового модулю. Науково-педагогічний працівник вправі самостійно визначати методи проведення такого контролю: фронтальне опитування, тестування, контрольна робота, колоквіум тощо. Результати проміжного (рубіжного) контролю заносяться до журналу успішності групи в окремо відведеній колонці. У випадку відсутності на занятті окремих студентів діагностика рівня їх знань здійснюється пізніше під час консультації. Якщо за підсумками проміжного (рубіжного) контролю студент показав незадовільні результати, йому виставляються відповідні бали за встановленою шкалою, що передбачає їх обов’язкове наступне перескладання до наступного рубіжного контролю;

Дата проведення проміжних модульних контрольних робіт визначається викладачем, що проводить семінарські та практичні заняття.

Друга проміжна модульна контрольна робота повинна бути проведена не пізніше дати останнього семінарського заняття перед іспитом.

Пропущена проміжна модульна контрольна робота може бути відпрацьована протягом одного тижня після її пропуску. Дату відпрацювання визначає викладач, який веде семінарські та практичні заняття.Підсумковий модульний контроль – діагностика рівня опанування навчальним матеріалом в межах усієї навчальної дисципліни із оцінюванням результатів за національною шкалою і шкалою ECTS. Форма підсумкового модульного контролю визначається навчальним (робочим навчальним) планом у вигляді заліку або екзамену.

Для обліку результатів рубіжного та підсумкового контролю використовується поточно-накопичувальна інформація, яка реєструються в журналах обліку відвідування занять студентами (слухачами) та їх успішності.

За рішенням кафедри підсумкова оцінка може виставлятися за результатами роботи студента протягом усього семестру, з урахуванням балів за шкалою ECTS, набраних під час вивчення змістових модулів і складання проміжних модульних контролів, трансформації цих балів у національну шкалу, визначення рейтингових показників.

У такий спосіб підсумковий контроль з дисципліни виставляється як сума оцінок з усіх модулів цієї навчальної дисципліни та обраховується, як правило, як середнє арифметичне складових залікових модулів.


7. ПЛАНИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ

ПЛАН-КОНСПЕКТ ПРОВЕДЕННЯ

ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ №1.
ТЕМА № 1. Поняття та значення кваліфікації злочинів. Склад злочину - юридична підстава кваліфікації.

З навчальної дисципліни: актуальні проблеми кваліфікації злочинів

Категорія слухачів: студенти.

Навчальна мета: засвоєння, поглиблення та розширення знань студентів (слухачів) стосовно поняття, характеристики і значення кваліфікації злочинів.

Виховна мета: заохочення до поглибленого вивчення навчальної дисципліни; залучення до наукових досліджень та формування схильності до творчого пошуку.

Розвивальна мета: розвиток навичок самостійного відпрацювання матеріалу (навчальної, методичної, наукової літератури); формування навичок критичного оцінювання правових джерел; розвиток мисленневих процесів студента, уміння аргументувати та відновлювати свою думку, вести коректну дискусію тощо.

Навчальний час: 2

Навчальне обладнання, ТЗН: -

Наочні засоби: матеріали юридичної практики у сфері кваліфікації злочинів; витяги з нормативно-правових актів, що ілюструють специфіку і значення кваліфікації злочинів.

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: кримінальне право; кримінологія; кримінальний процес; адміністративне право; державне управління; теорія дердави та права тощо.

План лекції (навчальні питання):

1. Поняття кваліфікації злочинів.

2. Принципи кваліфікації злочинів.

3. Види та функції кваліфікації злочинів. Значення правильної кваліфікації злочинів.

4. Структура кваліфікації злочинів.

5. Підстави та передумови кваліфікації злочинів.

6. Склад злочину і кваліфікація злочинів.

7. Юридичне закріплення результатів кваліфікації злочинів.

8. Механізм, правила, етапи та стадії кваліфікації.

9. Значення роз’яснень Пленуму Верховного Суду України для кваліфікації злочинів.


Література:

 1. Трачук, А.В. Андрушко, С.В. Логін. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 256 с.

 2. Берзін П.С. Злочинні наслідки: поняття, основні різновиди, кримінально-правове значення / Берзін П.С. – К. : Дакор, 2009. – 736 с.

 3. Бурчак Ф. Г. Квалификация преступлений / Бурчак Ф. Г. – 2-е изд., доп. – К. : Политиздат Украины, 1985. – 120 с.

 4. Коржанський М. Й. Кваліфікація злочинів : Навч. посіб. / Коржанський М. Й. – [Вид. 3-тє доповн. та переробл.]. – К. : Атіка, 2007. – 592 с.

 5. Кудрявцев В. Н. Общая теория квалификации преступлений / Кудряцев В. Н. – [2–е изд., перераб. и доп.]. – М. : Юрист, 1999. – 304 с. – (Res cottidiana).

 6. Кримінальне право України. Загальна частина : Підручник / П.Л. Фріс. - [2–ге вид., доп. і перероб.] – К. : Атіка, 2009. – 512 с.

 7. Кримінальне право України. Загальна частина: [підручник] / Ю.В. Александров, В.І. Антипов, О.О. Дудоров [та ін.] – Вид. 5-е. / [за ред. М.І. Мельника, В.А. Клименка]. – К. : Атіка, 2009. – 408 с.

 8. Кримінальне право України. Загальна частина: навч. посібник / Михайленко П.П., Кузнецов В.В., Михайленко В.П., Опалинський Ю.В. ; [За ред. П.П. Михайленко] – К. : СПД Карпук С.В. – 2006. – 440 с.

 9. Кримінальне право України: Загальна частина. Підручник / Алієва О.М., Гаврильченко Л.К., Гончар Т.О., Заркуа Л.Д. та ін. ; Відп.ред. Стрельцов Є.Л. – [4-е вид.] – Х. : Одиссей, 2009. – 312 с.

 10. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник / Баулін Ю.В., Борисов В.І., Кривоченко Л.М. та ін. ; За ред. Сташиса В.В., Тація В.Я. – 4-є вид., перероб. і доповн. – К. : Право, 2010. – 456 с.

 11. Кримінальне право України: судові прецеденти (1864-2007рр.) / За ред. Маляренка В.Т. – К. : Освіта України, 2008. – 1104 с.

 12. Кузнецов В. В. Теорія кваліфікації злочинів : [підручник] / [В. В. Кузнецов, А. В. Савченко] ; за заг. ред. проф. Є. М. Моісеєва та О. М. Джужи ; наук. ред. к.ю.н., доц. І. А. Вартилецька. –– [2–е вид. перероб.]. – К. : КНТ, 2007. – 300 с.

 13. Козяр В. Значення постанов Пленуму Верховного Суду з питань застосування кримінального законодавства В. Козяр // Підприємництво, господарство і право. – 2010.- №2. – С.122-126.

 14. Кончаковська В.В. Гуманізація кримінального законодавства у контексті Концепції реформування кримінальної юстиції України В.В. Кончаковська // Держава і право 43. – Київ, 2009. – Вип.43. – С.558-564.

 15. Навроцький В. О. Основи кримінально-правової кваліфікації : навч. посібник / Навроцький В. О. – [2-ге вид., виправн. та доповн.]. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 512 с.

 16. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / Бойко А.М., Брич Л.П., Грищук В.К., Дудоров О.О. та ін. ; За ред. Мельника М.І., Хавронюка М.І. – [6-те вид., перероб. та доповн.] – К. : Юридична думка, 2009. – 1296 с.

 17. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України : У 2 т. – Т. 1 / За заг. ред. П. П. Андрушка, В. Г. Гончаренка, Є. В. Фесенка. – [3-те вид., перероб. та доповн.]. – К. : Алерта ; КНТ ; Центр учбової літератури, 2009. – 964 с.

 18. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України : У 2 т. – Т. 2 / За заг. ред. П. П. Андрушка, В. Г. Гончаренка, Є. В. Фесенка. – [3-те вид., перероб. та доповн.]. – К. : Алерта ; КНТ ; Центр учбової літератури, 2009. – 624 с.

 19. Нове кримінальне законодавство та постанови Пленуму Верховного Суду України (2001–2007 р.р.) / [авт. наук. ст. та упоряд. В. В. Кузнецов]. – К. : Паливода А.В., 2007. – 220 с.

 20. Сучасне кримінальне право України: нормативно-правові документи та судово-слідча практика : Хрестоматія / [Упоряд. П. П. Андрушко, В. В. Кузнецов, А. В. Савченко та ін.] ; За заг. ред. В.В. Кузнецова. – К. : Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2005. – 496 с.

 21. Судово-практичний коментар до Кримінального кодексу України / Упорядник і автор передмови М.І. Хавронюк. – К. : Юрисконсульт, 2006. – 550 с.

 22. Тарарухин С. А. Квалификация преступлений в следственной и судебной практике / Тарарухин С. А. – К. : Юринком , 1995. – 208 с.


КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЇПоділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал