Ю.Є. Полянський комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни (модуля) кримінологіяСторінка9/13
Дата конвертації28.12.2016
Розмір2.21 Mb.
ТипЛекція
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ


Заняття № 7

Форма заняття: семінар
Тема

Вивчення та протидія насильницькій злочинності.
Мета вивчення: отримання системних знань щодо сутності насильницької злочинності, її ознак, характеристик та кримінологічних показників; опанування навичками аналізу причин та умов насильницької злочинності, особи насильницького злочинця та заходів протидії насильницькій злочинності.
Результати навчання

Після заняття здобувач вищої освіти буде (спроможний): 1. розуміти зміст поняття «насильницька злочинність», характеризувати основні види насильницької злочинності.

 2. аналізувати кримінологічні показники насильницької злочинності та визначати її основні детермінанти.

 3. визначати систему та правове забезпечення попередження насильницької злочинності в Україні.


Література


 1. Декларація основних принципів правосуддя для жертв злочинів і зловживання владою: резолюція Генеральної асамблеї ООН від 29 листопада 1985 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_114

 2. Європейська конвенція щодо відшкодування збитків жертвам насильницьких злочинів: конвенция Ради Європи від 24 листопада 1983 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_319

 3. Про попередження насильства в сім`ї: Закон України від 15 листопада 2001 року № 2789-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 10. – Ст. 70.

 4. Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей: Закон України від 2 червня 2005 року № 2623-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 26. – стор. 1108. – стаття 354.

 5. Антонян Ю. М. Преступления, совершаемые с особой жестокостью / Ю. М. Антонян // Государство и право. – 1992. – № 9. – С. 62-70.

 6. Валуйська М. Ю. Кримінологічна характеристика особистості злочинців, що вчинили умисні вбивства при обтяжуючих обставинах: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 “Кримін. право та кримінологія; кримін.-викон. право” / Марина Юріївна Валуйська ; Національна юридична академія України  ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2002. – 18 с.

 7. Голіна В. В. Попередження тяжких насильницьких злочинів проти життя та здоров’я особи. Навчальний посібник / В. В. Голіна. – X. : НЮАУ, – 1997. – 52 с.

 8. Головкін Б. М.  Корислива спрямованість особистості злочинця, опосередкована у насильницьких проявах: поняття, зміст, шляхи формування / Б. Головкін // Вісник Академії правових наук України: зб. наук. праць – 2009. – № 3 – С. 221-230.

 9. Демчіхіна Є. С. Кримінологічний аналіз чинників групової некорисливої насильницької злочинності неповнолітніх / Є. С. Демчіхіна  // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2011. – № 6. – С. 86-90.

 10. Дрёмин В. Н. Криминальный террор в социальном механизме воспроизводства преступности / [С. В. Кивалов, В. Н. Дрёмин, М. Е. Черкес и др.] // Социально-правовые аспекты терроризма: монография / под ред. М. Е. Черкеса. – Одесса : Феникс, 2003. – С. 193-212.

 11. Дрёмин В. Н. Насилие в механизме криминализации общества / В. Н. Дрёмин // Актуальні проблеми політики (збірник наукових праць) – Одесса: Фенікс, 2006. – № 29. – С. 532-537.

 12. Дрёмин В. Н. Социально-психологический механизм воспроизводства терроризма / В. Н. Дрёмин // Актуальні проблеми держави та права. – 2000. – № 8. – С. 78-83.

 13. Дрёмин В. Н. Маргинальная личность: проблемы самоидентификации и насилие в семье / В. Н. Дремин // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 1999. – № 12. – С. 53-58.

 14. Зелинская Н. А. Интернациональный терроризм и «террористический интернационал» / Н. А. Зелинская // Актуальні проблеми держави та права: зб. наук. праць. – Одеса, 2000. – № 8. – С. 98-104.

 15. Зелинский А. Ф. Осознаваемое и неосознаваемое в преступном поведении: вища школа / А. Ф. Зелинский. – Харьков, 1986. – 168 с.

 16. Йосипів А. О.  Насильницька злочинність: детермінанти та протидія органами внутрішніх справ: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 “Кримін. право та кримінологія; кримін.-викон. право” / Алла Олексіївна Йосипів ; Львів. держ. ун-т внутрішніх справ. – Л., 2009. – 18 с. 

 17. Йосипів А. О.  Причини насильства та умови його попередження / А. О. Йосипів // Держава і право: Юридичні і політичні науки: зб. наук. праць. – 2009. – Вип. 43 – С. 569-574.

 18. Ігнатов О. М.  Зовнішні обставини вчинення насильницьких злочинів працівниками органів внутрішніх справ / О. М. Ігнатов   // Кримінологія в Україні та протидія злочинності: зб. наук. ст. – 2008. – С. 223-227.

 19. Ігнатов О. М. Попередження насильницьких злочинів,що вчиняються працівниками органів внутрішніх справ поза сферою сімейно-побутових відносин та не пов'язані з службовою діяльністю / О. М. Ігнатов // Наше право: Спеціалізоване видання. – 2008. –  № 4. – С. 101-105.

 20. Ігнатов О. М. Рівень та динаміка насильницької злочинності працівників органів внутрішніх справ / О. М. Ігнатов // Держава і право: юридичні і політичні науки: зб. наук. праць. – 2008. – Вип. 42. – С. 529-535.

 21. Кулик Л. М. Ознаки насильницької злочинності/ Л. М. Кулик // Право і суспільство. – 2010. – № 5. – С. 128-132.

 22. Подільчак О. М.  Насильницькі злочини: особистісні детермінанти / О. М. Подільчак // Проблеми законності: акад. зб. наук. праць. – 2007. – Вип. 90. – С. 158-166.

 23. Сердюк П. П. Пропаганда насильства і жорстокості як фактор насильницької та організованої злочинності / П. П. Сердюк // Криминогенная ситуация на юге Украины: особенности и проблемы сдерживания: сб. научн. статей / П. П. Сердюк [под ред. М. Ф. Орзиха, В. Н. Дремина ] – ( Библиотека журнала) // «Юридический вестник». – Одесса : ФЕНИКС, 2003. – С. 167-176.

 24. Шалгунова С. А. Кримінологічне вчення про особу насильницького злочинця : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. юрид. наук : спец. 12.00.08 “Кримін. право та кримінологія; кримін.-викон. право” / Світлана Аполлінанаріївна Шалгунова ; Харків. нац. ун-т внутрішніх справ. – Х., 2013. – 34 с.

 25. Шалгунова С. Детермінація кримінального насильства та його соціальні умови / Світлана Шалгунова // Юридична Україна: щомісячний правовий часопис. – 2011. – № 2. – С. 104-111.


Питання заняття:

 1. Поняття насильницької злочинності та її основні ознаки.

 2. Загальна характеристика насильницької злочинності в Україні: рівень, структура, динаміка та географія.

 3. Кримінологічна характеристика осіб, що вчинили насильницькі злочини.

 4. Особливості детермінації насильницької злочинності.

 5. Система та правове забезпечення попередження насильницької злочинності в Україні. Попередження насильства у сім’ї.


Завдання або кейси для поточного контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти
Ситуації для аналізу:

 1. За матеріалами конкретної кримінальної справи (кримінального провадження) проаналізувати особливості особистості насильницького злочинця та механізму злочинної поведінки.

 2. На основі статистичних даних за останні роки визначити місце насильницької злочинності та її окремих видів у загальній структурі злочинності та динаміку насильницької злочинності.

 3. Проаналізувавши чинне законодавство України, складіть схему, яка б відображала систему суб’єктів попередження насильницької злочинності та їх повноваження.


Критерії оцінювання під час поточного контролю

Від здобувача вищої освіти вимагається обов’язкове відвідування лекцій і семінарів, активна робота на семінарах. На оцінку впливає поряд з відвідуванням лекційних та семінарських занять, якість виконання завдань, активна робота на семінарах. Особливо оцінюються активна робота на семінарах, правильні відповіді на запропоновані запитання за темами курсу.Таблиця 1. Шкала оцінювання навчальної діяльності здобувача вищої освіти


Оцінка за шкалою силабусу

Кількість набраних балів

Критерії оцінювання

A

90-100

відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

B

82-89

вище середнього рівня з кількома помилками

C

74-81

в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок

D

64-73

непогано, але зі значною кількістю недоліків

E

60-63

виконання задовольняє мінімальні критерії

Fx

35-59

потрібно попрацювати перед тим, як отримати залік

F

0-34

необхідна серйозна подальша робота


Методичні вказівки (рекомендації̈) для викладачів, які проводять семінарські / практичні заняття

 1. Методичні рекомендації

Готуючись до семінарського заняття, здобувач вищої освіти повинен проаналізувати свій конспект лекції, рекомендовані літературні та нормативні джерела до теми, скласти робочий запис відпрацьованого матеріалу і використати його при відповіді на запитання семінару.

По першому питанню – дати визначення поняттю «насильницька злочинність», навести її основні ознаки, визначити види насильницької злочинності.

По другому питанню – охарактеризувати кримінологічні показники насильницької злочинності в Україні (рівень, структуру, динаміку та географію).

По третьому питанню – охарактеризувати кримінологічно значущі риси особи насильницького злочинця..

По четвертому питанню – розкрити особливості детермінаційного комплексу насильницької злочинності в сучасній Україні.

По п’ятому питанню – охарактеризувати комплекс заходів та правове забезпечення попередження насильницької злочинності в Україні, проілюструвати особливості попередження насильства у сім’ї.
2.Рекомендовані теми рефератів:


 1. Соціал-дарвінізм та його значення у поясненні агресивної поведінки.

 2. Віктимологічні фактори у системі сучасних детермінант насильницької злочинності.

 3. Особливості попередження насильницьких злочинів представників влади.

 4. Нормативно-правова база попередження насильницької в УкраїніДодатки

1. Тестові завдання:

1. Умисні вбивства та тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості складають:

а) насильницьку злочинність;

б) корисливо-насильницьку злочинність;

в) загальнокримінальну корисливу злочинність.2. У структурі насильницької злочинності найбільшу питому вагу складають:

а) умисні вбивства;

б) згвалтування;

в) тяжкі тілесні ушкодження;

г) сердньої тяжкості тілесні ушкодження.


Підготовлено

Дрьомін Віктор Миколайович, д.ю.н., професор, завідувач кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права НУ «ОЮА», v.n.dryomin@gmail.com, (0482) 32-07-08

Федчун Наталія Олександрівна, к.ю.н., доцент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права НУ «ОЮА», nataliia.87@list.ru, (0482) 32-07-08
ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ

Заняття № 8Форма заняття: семінар
Тема

Вивчення та протидія організованій злочинності
Мета вивчення

Встановлення основних елементів кримінологічної характеристики організованої злочинності, аналіз міжнародно-правових документів та національного законодавства щодо визначення організованої злочинності та її оремих проявів, дослідження особливостей протидії ним.


Результати навчання

Після лекції здобувач вищої освіти буде (спроможний): 1. аналізувати міжнародно-правові документи та національне законодавство щодо визначення організованої злочинності та субєктів організованої злочинної діяльності;

 2. оцінювати основні механізми самовідтвоерння організованої злочинності;

 3. встановлювати можливості узагальнення поняття особістість організованого злочинця;

 4. розробляти стратегію сумісної діяльності науковців, громадськості, правозастосовувачів та законодавця для вирішення актуальних питань діяльності з протидії організованій злочинності.


Література

 1. Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності: прийнята резолюцією 55/25 Генеральної Асамблеї від 15 листопада 2000 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_789

 2. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України від 30 червня 1993 року № 3341-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 35. – Ст. 358.

 3. Вербенський М. Г. Транснаціональна злочинність : кримінологічна характеристика та шляхи запобігання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. юрид. наук : спец. 12.00.08 “Кримін. право та кримінологія; кримін.-викон. право” / Михайло Георгійович Вербенський ; Дніпропетровськ. держ. у-т внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2010. – 40 с.

 4. Вербенський М. Г. Тенденції транснаціональної організаційної злочинності в Україні / М. Г. Вербенський // Право і суспільство. – 2010. – № 2. – С. 101-106.

 5. Голіна В. В. Кримінологічні та кримінально-правові проблеми боротьби з бандитизмом: соціально-правове та кримінологічне дослідження. Монографія / В. В. Голіна – Х., Регіон-інформ, 2004. – 212 с.

 6. Головина Г. В. Личность участника организованной преступной деятельности / Г. В. Головина // Следователь. – 2004. – № 1. – С. 40-42.

 7. Дрёмин В. Н. Преступность и её организованные формы как социальная практика / В. Н. Дрёмин // Інформаційне забезпечення протидії організованій злочинності: збірник наукових статей / [за ред. М. П. Орзіха, В. М. Дрьоміна] – Бібліотека журналу «Юридичний вісник». – Одеса: ФЕНИКС, 2003. – С. 12-25.

 8. Дрёмин В. Н. Уголовный терроризм как фактор организованной преступности / В. Н. Дрёмин // Юридична освіта і правова держава : зб. наук. праць. – О. : 1997. – С. 219-224.

 9. Дрёмин В. Н. Организованная преступность и криминальная культура: механизмы взаимодетерминации / В. Н. Дрёмин // Криминогенная ситуация на юге Украины: особенности и проблемы сдерживания: сб. науч. статей / [под ред. М. Ф. Орзиха, В. Н. Дрёмина] – Б-ка журн. «Юридичний вісник». – О. : Фенікс, 2003. – С. 78-88.

 10. Зелінська Н. А. Кримінальна глобалізація: від транснаціонального злочину до транснаціональної злочинності / Н. А. Зелінська, В. М. Дрьомін // Юридичний вісник. – 2011. – № 1. – С. 34-39.

 11. Кравчук С. Організована злочинність у сфері економіки України: проблеми припинення та шляхи їх вирішення / С. Кравчук // Право України. – 2011. – № 8. – С. 301-308.

 12. Мельник С. М. Оцінка діяльності оперативних підрозділів в аспекті боротьби з організованою злочинністю / С. М. Мельник // Південноукраїнський правничий часопис. – 2009. – № 4. – С. 26-29.

 13. Мельничук Т. В. Проблема нормативного визначення поняття організованої злочинності та її форм / Т. В. Мельничук // Правовые проблемы противодействия организованной преступности: сб. науч. статей / [под ред. М. Ф. Орзиха, В. Н. Дрёмина]. – Б-ка журн. «Юридичний вісник». – О. : Фенікс, 2005. – С. 185-203.

 14. Мельничук Т. В. Організовані форми злочинної діяльності у зовнішньоекономічній сфері: монографія / Т. В. Мельничук ; НУ "ОЮА". – Одеса : Фенікс, 2010. – 246 с.

 15. Муляр О. Організована злочинність - складне суспільно небезпечне явище / Оксана Муляр // Вісник прокуратури. – 2009. – № 7. – С. 92-98.

 16. Одинцова О. В. Джерела кримінологічної інформації про організовану злочинність та їх використання у кримінологічній науці та практиці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 “Кримін. право та кримінологія; кримін.-викон. право” / Олена Володимирівна Одинцова ; Харків. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2012. – 18 с.

 17. Расюк Е. Поняття та кримінологічна характеристика організованої злочинності / Едуард Расюк // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 7. – С. 147-150.

 18. Скулиш Є. Д. Поняття транснаціональної організованої злочинності та її співвідношення з тероризмом / Є. Д. Скулиш, В. О. Глушков // Право і суспільство. – 2012. – № 2. – С. 190-194.

 19. Стихарна І. С. Характеристика етнічних організованих злочинних груп / І. С. Стихарна // Південноукраїнський правничий часопис. – 2009. – № 1. – С. 51-52.

 20. Стрелковская Ю. А. Маргинальные группы в структуре организованной преступности / Ю. А. Стрелковская // Преступность и криминологические основы уголовной юстиции: монография / [В. Н. Дрёмин, А. А. Березовский, Н. А. Орловская и др.] : под ред. В. Н. Дрёмина. – О. : Фенікс, 2007. – С. 82-112.

 21. Строїч В. Взаємозв'язки у розвитку організованої злочинності та формуванні кримінальних ринків в Україні / Василь Строїч // Публічне право. – 2012. – № 3. – С. 233-239.

 22. Шостко О. Європейський досвід запобігання організованій злочинності: теоретичні пиатння / О. Шостко // Право України. – 2010. – № 2. – С. 198-203.


Питання заняття

 1. Наукове та нормативне визначення організованої злочинності.

 2. Види, ознаки, структура організованих злочинних угруповань та організованої злочинної діяльності.

 3. Організована злочинність в Україні: сучасний стан та тенденції.

 4. Транснаціональна організована злочинність: визначення, ознаки, кримінологічна характеристика.

 5. Фактори організованої злочинності.

 6. Напрямки протидії організованій злочинності в Україні та світі: правова основа, суб’єкти та заходи.

Завдання або кейси для поточного контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти
Ситуації для аналізу:

Провести порівняльний правовий аналіз ст. 2 (п. «с») Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності та ст. 28 (ч. 3, 4) КК України.Критерії оцінювання під час поточного контролю

Від здобувача вищої освіти вимагається обов’язкове відвідування лекцій і семінарів, активна робота на семінарах. На оцінку впливає поряд з відвідуванням лекційних та семінарських занять, якість виконання завдань, активна робота на семінарах. Особливо оцінюються активна робота на семінарах, правильні відповіді на запропоновані запитання за темами курсу.Таблиця 1. Шкала оцінювання навчальної діяльності здобувача вищої освіти


Оцінка за шкалою силабусу

Кількість набраних балів

Критерії оцінювання

A

90-100

відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

B

82-89

вище середнього рівня з кількома помилками

C

74-81

в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок

D

64-73

непогано, але зі значною кількістю недоліків

E

60-63

виконання задовольняє мінімальні критерії

Fx

35-59

потрібно попрацювати перед тим, як отримати залік

F

0-34

необхідна серйозна подальша робота


Методичні вказівки (рекомендації̈) для викладачів, які проводять семінарські / практичні заняття

 1. Методичні рекомендації

Готуючись до семінарського заняття, здобувач вищої освіти повинен проаналізувати свій конспект лекції, рекомендовані літературні та нормативні джерела до теми , скласти робочий запис відпрацьованого матеріалу і використати його при відповіді на запитання семінару.

По першому питанню – проаналізувати наукове та нормативне визначення організованої злочинності.

По другому питанню – розкрити види, ознаки, структуру організованих злочинних угруповань та організованої злочинної діяльності.

По третьому питанню – охарактеризувати організовану злочинність в Україні, її сучасний стан та тенденції.

По четвертому питанню – провести аналіз транснаціональної організованої злочинності: визначення, ознаки, кримінологічна характеристика..

По п`ятому питанню – розкрити фактори організованої злочинності.

По шостому питанню – проаналізувати напрямки протидії організованій злочинності в Україні та світі: правова основа, суб’єкти та заходи.

2. Рекомендовані теми рефератів:

 1. Бандитизм як вид організованої злочинної діяльності.

 2. Соціальна база організованої злочинності.

 3. Зарубіжна практика протидії організованій злочинності.

 4. Організована злочинність та легальна економіка: проблеми взаємодії на сучасному етапі.

 5. Участь колишніх співробітників правоохоронних органів в організованій злочинній діяльності.

 6. Транснаціональна злочинність: загальна характеристика.

 7. Можливості визначення організованої злочинності в законодавстві та доктрині: український та світовий досвід.


Додатки

1.Тестові завдання:

1. Дайте нормативне визначення організованої злочинності.

а) сукупність злочинів, що вчиняються у зв’язку зі створенням та діяльністю організованих злочинних угрупувань;

б) об’єднання двох і більше осіб для досягнення певної злочинної мети;

в) організована група з певним розподілом ролей;

г) заняття чітко визначеним видом злочинної діяльності.
2. Що таке транснаціональна злочинність:

а) окремий вид злочинності, що має міжнародний характер;

б) складова частина організованої злочинності;

в) один з видів групової злочинності;

г) об’єднання професійних злочинців;

д) різновид банди

є) окремий вид злочинності, що має наднаціональний характер;

2. Практичні завдання:


 1. На основі статистичних даних вирахуйте динаміку вчинення окремих видів злочинів організованими злочинними угрупованнями та визначте, які види організованої злочинної діяльності найбільш характерні для України.

 2. Проаналізувати міжнародно-правові документи у сфері протидії транснаціональній організованій злочинності.
Підготовлено

Дрьомін Віктор Миколайович, д.ю.н., професор, завідувач кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права НУ «ОЮА», v.n.dryomin@gmail.com, (0482) 32-07-08

Федчун Наталія Олександрівна, к.ю.н., доцент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права НУ «ОЮА», nataliia.87@list.ru, (0482) 32-07-08


Додаток до навчальної (робочої навчальної) програми 3

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал