Ю.Є. Полянський комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни (модуля) кримінологіяСторінка8/13
Дата конвертації28.12.2016
Розмір2.21 Mb.
ТипЛекція
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ

Заняття № 6


Форма заняття: семінар

Тема

Вивчення та протидія економічній та загальнокримінальній корисливій злочинності
Мета вивчення

Сформувати систему науково обґрунтованих знань сутності явища економічної злочинності; сутності та природи загально кримінальної корисливої злочинності, основних детермінант, тенденції розвитку та можливостях протидії.


Результати навчання

Після семінару здобувач вищої освіти буде (спроможний):  1. демонструвати розуміння сутності економічної та загальнокримінальної корисливої злочинності;;

  2. визначати основні фактори економічної та загальнокримінальної корисливої злочинності в Україні та світі;

  3. оцінювати світові та національні тенденції розвитку економічної злочинності та загальнокримінальної корисливої злочинності, практику протидії.Література

 1. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 40-41. – ст.379

 2. Про охоронну діяльність: Закон України від 22 березня 2012 року № 4616-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 2. – стор. 40. – стаття 8.

 3. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1702-VII // Офіційний вісник України. – 2014. – № 90. – стор. 7. – стаття 2576.

 4. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності: Закон України від 15.11.2011 № 4025-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 25. – ст. 263.

 5. Про першочергові заходи щодо детінізації економіки та протидії корупції: указ Президента України від 18 листопада 2005 року № 1615/2005 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1615/2005.

 6. Про Сорок рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF): постанова Кабінету Міністрів України та Національного Банку України від 28 серпня 2001 р. № 1124 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 35. – стор. 157. – стаття 1630.

 7. Бойко А. М. Теорія детермінації економічної злочинності в Україні в умовах переходу до ринкової економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.08 “Кримін. право та кримінологія; кримін.-викон. право” / Андрій Михайлович Бойко ; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Х., 2009. – С.5 - 20.

 8. Волженкин Б. В. Преступления в сфере экономической деятельности / Б. В. Волженкин. – СПб. : Изд. «Юрид. центр Пресс», 2002. – 641 с.

 9. Гуцалова К. Кримінологічне визначення поняття та ознак економічної злочинності: проблемні питання / К. Гуцалова // Юридичний журнал. – 2004. – № 11 (29). – С. 113-115.

 10. Дрёмин В. Н. «Отмывание» доходов: проблема законодательного определения / В. Н. Дрёмин // Юридический вестник. – 2000. – № 2. – С. 80-81.

 11. Дрёмин В. Н. Безработица как фактор воспроизводства преступности / В. Н. Дремин // Актуальні проблеми держави та права. – № 9. – 2000. – С. 77-82.

 12. Дудоров О. О. Злочини у сфері господарської діяльності: кримінально-правова характеристика: монографія / О. О. Дудоров. – К. : Юридична практика, 2003. – 924 с.

 13. Кальман О. Г. Стан та головні напрямки попередження економічної злочинності в Україні: теоретичні і прикладні проблеми / О. Г. Кальман. – Харків : Гімназія, 2003. – 352 с.

 14. Коміссарчук Ю. А. Детінізація економічних відносин в Україні (кримінально-правове та кримінологічне забезпечення) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 “Кримін. право та кримінологія; кримін.-викон. право” / Юлія Анатоліївна Коміссарчук ; Київ. нац. ун-т внутріш. справ . – К., 2006. – 20 с.

 15. Мельничук Т. В. Організовані форми злочинної діяльності у зовнішньоекономічній сфері: монографія / Т. В. Мельничук. – О. : Фенікс, 2010. – 246 с.

 16. Мельничук Т. В. Ціна економічної злочинності: проблемні аспекти визначення та застосування / Т. В. Мельничук // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – 2013. – № 5. – С. 191-195.

 17. Молокоедов В. В. Cращивание организованной и экономической преступности – новая форма криминальной активности [Електронний ресурс] : електронна база данних книг. – М. , 2005. – Режим доступу до сайту: http://bookinist.net/books/bookid-92671.html

 18. Озерський І. В. Економічна злочинність (поняттєво-правовий та психологічний аналіз) / І. В. Озерський, І. О. Кащук // Економіка. Фінанси. Право. – № 11. – 2004. – С. 22-27.

 19. Попович В. М. Взаємозв’язок організованої злочинності, “відмивання” доходів незаконного походження та “тіньової” економіки / В. М. Попович // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2002. – № 5. – С. 62-65.

 20. Стрельцов Е. Л. Экономическая преступность в Украине: курс лекций / Е. Л. Стрельцов. – Одесса: АО Бахва, 1997. – 572 с.

 21. Шапочка С. В. Шахрайство - корисливий злочин проти власності: історія та сьогодення  / С. В. Шапочка // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : наук.-практ. журн.  2004.  № 9. С. 173-178.

 22. Швидкий О. Г.  Профілактика та припинення злочинів, пов'язаних з квартирними крадіжками / О. Г. Швидкий // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності: збірник наукових праць.  2005.  № 1. С. 192-200.Питання заняття

 1. Поняття та ознаки економічної злочинності. Місце економічної злочинності у структурі тіньової економіки.

 2. Рівень, динаміка, структура та географія економічної злочинності в Україні.

 3. Фактори економічної злочинності та особливості осіб, які вчиняють економічні злочини.

 4. Загальна характеристика системи та суб`єктів протидії економічній злочинності в Україні.

 5. Поняття та ознаки загальнокримінальної корисливої злочинності.

 6. Стан та детермінація загальнокримінальних корисливих злочинів в Україні.

 7. Загальна характеристика окремих видів загальнокримінальних корисливих злочинів та їх кримінологічні показники.

 8. Кримінологічна характеристика осіб, які вчиняють загальнокримінальні корисливі злочини.

 9. Суб’єкти та заходи протидії загальнокримінальній корисливій злочинності.


Завдання або кейси для поточного контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти
Ситуації для аналізу:

 1. З посиланням на конкретні приклади охарактеризуйте структуру економічної злочинності на сучасному етапі.

 2. Проаналізуйте зворотній вплив економічної злочинності на суспільні відносини.

 3. Дискусія на предмет функціональної корисності економічної злочинності.

 4. Перспективні напрямки вдосконалення системи попередження насильницької злочинності в Україні (альтернативні засоби розв’язання кримінальних конфліктів на корисливому підґрунті).

 5. Значення та ефективність кримінально-правових засобів у справі протидії загально кримінальним корисливим злочинам.Критерії оцінювання під час поточного контролю

Від здобувача вищої освіти вимагається обов’язкове відвідування лекцій і семінарів, активна робота на семінарах. На оцінку впливає поряд з відвідуванням лекційних та семінарських занять, якість виконання завдань, активна робота на семінарах. Особливо оцінюються активна робота на семінарах, правильні відповіді на запропоновані запитання за темами курсу.Таблиця 1. Шкала оцінювання навчальної діяльності здобувача вищої освіти


Оцінка за шкалою силабусу

Кількість набраних балів

Критерії оцінювання

A

90-100

відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

B

82-89

вище середнього рівня з кількома помилками

C

74-81

в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок

D

64-73

непогано, але зі значною кількістю недоліків

E

60-63

виконання задовольняє мінімальні критерії

Fx

35-59

потрібно попрацювати перед тим, як отримати залік

F

0-34

необхідна серйозна подальша роботаМетодичні вказівки (рекомендації̈) для викладачів, які проводять семінарські / практичні заняття

 1. Методичні рекомендації:

Готуючись до семінарського заняття, здобувач вищої освіти повинен проаналізувати свій конспект лекції, рекомендовані літературні та нормативні джерела до теми , скласти робочий запис відпрацьованого матеріалу і використати його при відповіді на запитання семінару.

По першому питанню – розкрити поняття та ознаки економічної злочинності, визначити місце економічної злочинності у структурі тіньової економіки..

По другому питанню – дослідити стан економічної злочинності в Україні, а саме: рівень, динаміку, структуру та географію, використовуючи статистичну інформацію.

По третьому питанню – охарактеризувати фактори економічної злочинності, зокрема зосередившись на таких факторах як глобалізація, латенізація, інтеріоризація, транс націоналізація, охарактеризувати особливості осіб, які вчиняють економічні злочини.

По четвертому питанню – надати загальну характеристика системи та суб`єктів протидії економічній злочинності в Україні, особливо звернути увагу на практику протидії легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом та систему фінансового моніторингу в Україні.

По п’ятому питанню – визначити поняття та ознаки загальнокримінальної корисливої злочинності, зосередитись на співвідношенні зазначеного сегменту злочинності та економічній й корисливо-насильницкій.

По шостому питанню – дослідити та проаналізувати стан загальнокримінальної корисливої злочинності в Україні, визначити детермінаційний комплекс.

По сьомому питанню – надати загальну характеристика окремих видів загальнокримінальних корисливих злочинів та їх кримінологічні показники, зосередитись на найбільш розповсюджених злочинах, наприклад, крадіжка та шахрайство..

По восьмому питанню – надати кримінологічну характеристику осіб, які вчиняють загальнокримінальні корисливі злочини, визначити особливості елементів структури особистості такої особи, зробити акцент на мотиваційній сфері.

По девятому питанню – охарактеризувати систему суб’єктів та заходи протидії загальнокримінальній корисливій злочинності, визначити значення кримінально-правових засобів.

2.Рекомендовані теми рефератів:

 1. Кримінологічна характеристика осіб, які вчиняють економічні злочини.

 2. Економічна злочинність та тіньова економіка: проблеми співвідношення.

 3. Кримінологічна характеристика злочинів у кредитно-фінансовій сфері.

 4. Кримінологічна характеристика злочинів у сфері приватизації.

 5. Кримінологічна характеристика злочинів у зовнішньоекономічній сфері.

 6. Кримінологічна характеристика злочинів у банківській сфері.

 7. Сучасні стратегії протидії економічній злочинності.

 8. Відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом, та легалізація (амністія) капіталів: порівняльно-правовий аналіз та досвід зарубіжних держав.

 9. Діяльність FATF у протидії відмиванню брудних коштів.

 10. Віктимологічні фактори детермінації загальнокримінальних корисливих злочинів.

 11. Кримінологічна характеристика корисливих злочинів проти власності.

 12. Особливості особи, яка вчиняє загальнокримінальні корисливі злочини.

 13. Психічні відхилення корисливих злочинців.

 14. Віктимологічна профілактика корисливих злочинів.Додатки

1. Тестові завдання:

1. Чи збігаються за обсягом явища і поняття «тіньова економіка» і «злочинність у сфері економічної діяльності»?

а) збігаються повністю;

б) не збігаються повністю;

в) злочинність у сфері економічної діяльності (економічна злочинність) - частина тіньової економіки.2. До злочинів у сфері економічної діяльності відносяться:

а) квартирні крадіжки;

б) грабежі;

в) податкові злочини.3. Корисливе зловживання службовими повноваженнями відноситься до:

а) злочинності в сфері економічної діяльності;

б) загальнокримінальної корисливої злочинності;

в) корупційної діяльності.4. Грабежі і розбійні напади відносяться до:

а) злочинності в сфері економічної діяльності;

б) насильницької злочинності;

в) загальнокримінальної корисливої злочинності.5. Серед загальнокримінальної корисливої злочинності найбільшу питому вагу в структурі реєструється злочинності мають:

а) грабежі;

б) розбійні напади;

в) крадіжки особистого майна.2. Завдання

Завдання 1. Обґрунтуйте свої відповіді на тестові завдання (1)

Завдання 2. Схематично зобразіть механізм фінансового моніторингу в Україні

.


Підготовлено

Дрьомін Віктор Миколайович, д.ю.н., професор, завідувач кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права НУ «ОЮА», v.n.dryomin@gmail.com, (0482) 32-07-08

Федчун Наталія Олександрівна, к.ю.н., доцент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права НУ «ОЮА», nataliia.87@list.ru, (0482) 32-07-08

Поділіться з Вашими друзьями:

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал