Ю.Є. Полянський комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни (модуля) кримінологіяСторінка7/13
Дата конвертації28.12.2016
Розмір2.21 Mb.
ТипЛекція
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13
ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ

Заняття № 4Форма заняття: семінар
Тема

Індивідуальна злочинна поведінка, причини та її механізм
Мета вивчення

Сформувати систему науково обґрунтованих знань щодо генези індивідуальної злочинної поведінки, причин та умов конкретного злочину, можливостей запобігання злочинам на різних стадіях формування злочинної поведінки.


Результати навчання

Після семінару здобувач вищої освіти буде (спроможний): 1. демонструвати розуміння особливостей причин та умов конкретного злочину;

 2. визначати умови несприятливого формування особисті та кримінологічне значення ситуації вчинення злочину

 3. аналізувати поняття та типи механізму індивідуальної злочинної поведінки;

 4. оцінювати можливості запобігання злочинам на різних стадіях формування злочинної поведінкиЛітература

 1. Антонян Ю. М. Мотивация преступного поведения  / Ю. М. Антонян // Юридическая психология : Научно-практическое и информационное издание. – 2006. – № 1. – С. 14-18.

 2. Блэкборн Р. Психология криминального поведения / Р. Блэкборн. – СПб.: Питер, 2004. – С. 25-41, 105-144.

 3. Бурлаков В. Н. Уголовное право и личность преступника / В. Н. Бурлаков. – СПб: Изд. Дом СПб ун-та, 2006. – С. 17-35.

 4. Зелинский А. Ф. Криминальная психология. Научно-практическое издание / А. Ф. Зелинский. – К.: Юринком Интер, 1999. – С. 74-150.

 5. Ильин Е. П. Мотивация и мотивы / Е. П. Ильин. – СПб. : Питер, 2000. – С. 129-150, 201-287.

 6. Кондратюк Л. В. Антропология преступления (микрокриминология) / Л. В. Кондратюк. – М. : Изд-во НОРМА, 2001. – С. 24-59, 104-179.

 7. Корягіна А. М. Вплив взаємовідносин жертви та злочинця на виникнення, розвиток та наслідки злочину : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 “Кримін. право та кримінологія; кримін.-викон. право” / Анжела Миколаївна Корягіна ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2011. – 20 с.

 8. Кудрявцев В. Н. Борьба мотивов в преступном поведении / В. Н. Кудрявцев. – М. : Норма, 2007. – С. 47-87.

 9. Кудрявцев В. Н. Генезис преступления. Опыт криминологического моделирования: учеб. пособие для вузов / В. Н. Кудрявцев. – М. : ИНФРА-М, 1998. – С. 147-200.

 10. Лунеев В. В. Преступное поведение: мотивация, прогнозирование, профилактика / В. В. Лунеев. – М. : Прогресс, 1980. – С. 99-125.

 11. Маслоу А. Мотивация и личность / А. Маслоу. – СПб. : Питер, 2003. –С. 47-140.

 12. Миненок М. Г. Корысть. Криминологические и уголовно-правовые проблемы / Миненок М. Г., Миненок Д. М. – СПб: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2001. – С. 201-250.

 13. Охріменко І. Психологічна характеристика механізму злочинної поведінки  / І. Охріменко // Підприємництво, господарство і право. –  2010. – № 10. – С. 153-156.

 14. Савченко А. В. Мотив і мотивація злочину. Монографія / А. В. Савченко. – К. : Атіка, 2002. – С. 44-98.

 15. Тузов А. Неусвідомлене в механізмі антигромадської поведінки / А. Тузов // Право України. – 1999. – № 8. – С.23-29.

 16. Тузов Д. А. Особистість у сфері мотивації злочинної поведінки / Д. А. Тузов // Актуальні проблеми держави і права. – Вип. 14. – Одеса: “Юридична література”. – 2002. – С. 69-79.

 17. Шалгунова С. А. Особа злочинця та ситуація в механізмі вчинення насильницького злочину / С. А. Шалгунова // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2006-2008. – № 4. – С. 179-189.


Питання заняття

 1. Особливості та класифікація причин та умов конкретного злочину. Умови несприятливого формування особистості.

 2. Ситуація вчинення злочину та її кримінологічне значення.

 3. Механізм злочинної поведінки: поняття та сутність. Стадії механізму злочинної поведінки.

  1. Кримінальна мотивація та її складові. Мотиви злочинів.

  2. Прийняття та виконання рішень. Місце та роль антисуспільної настанови у механізмі злочинної поведінки.

  3. Мотивування злочинів.

 1. Основні типи механізмів злочинної поведінки


Завдання або кейси для поточного контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти
Ситуації для аналізу:
Особливості особи і поведінка жертви та їх роль у «механізмі вчинення конкретного злочину»..
Критерії оцінювання під час поточного контролю

Від здобувача вищої освіти вимагається обов’язкове відвідування лекцій і семінарів, активна робота на семінарах. На оцінку впливає поряд з відвідуванням лекційних та семінарських занять, якість виконання завдань, активна робота на семінарах. Особливо оцінюються активна робота на семінарах, правильні відповіді на запропоновані запитання за темами курсу.Таблиця 1. Шкала оцінювання навчальної діяльності здобувача вищої освіти


Оцінка за шкалою силабусу

Кількість набраних балів

Критерії оцінювання

A

90-100

відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

B

82-89

вище середнього рівня з кількома помилками

C

74-81

в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок

D

64-73

непогано, але зі значною кількістю недоліків

E

60-63

виконання задовольняє мінімальні критерії

Fx

35-59

потрібно попрацювати перед тим, як отримати залік

F

0-34

необхідна серйозна подальша роботаМетодичні вказівки (рекомендації̈) для викладачів, які проводять семінарські / практичні заняття

 1. Методичні рекомендації

Готуючись до семінарського заняття, здобувач вищої освіти повинен проаналізувати свій конспект лекції, рекомендовані літературні та нормативні джерела до теми , скласти робочий запис відпрацьованого матеріалу і використати його при відповіді на запитання семінару.

По першому питанню – надати поняття причин та умов конкретного злочину, проаналізувати особливості та класифікацію причин та умов конкретного злочину, визначити умови несприятливого формування особистості.

По другому питанню – розкрити поняття ситуація вчинення злочину, визначити її кримінологічне значення.

По третьому питанню – охарактеризувати механізм індивідуальної злочинної поведінки, дослідити кожну стадію.

По четвертому питанню – розкрити особливості основних типи механізмів злочинної поведінки, а саме : умисної, звичної та імпульсивної.
2. Рекомендовані теми рефератів:

 1. Роль та значення потреб у механізмі злочинної поведінки.

 2. Роль та значення інтересів у механізмі злочинної поведінки.

 3. Кримінальна мотивація: загальна характеристика.

 4. Роль антисуспільної настанови в механізмі злочинної поведінки.

 5. Прийняття рішення та його роль у механізмі злочинної поведінки.

 6. Роль конкретної життєвої ситуації у вчиненні злочину.

 7. Віктимологічні фактори та механізм конкретного злочину.

 8. Специфіка виявлення та процесуального закріплення причин та умов злочинів в процесі досудового слідства.


Додатки

 1. Тестові завдання:

1. Вирішальну роль в структурі причин злочинної поведінки відіграють якості людини:

а) генетично успадковані;

б) придбані в процесі соціалізації.

2. Яка типова закономірність в співвідношенні елементів механізму злочинної поведінки?

а) рівнозначність всіх його елементів в породженні результату (злочину);

б) чим ближче до витоків злочинної поведінки, то більша роль суб'єктивних особливостей, його генеруючих;

в) це співвідношення коливається в залежності від типу особистості злочинця - випадкового, нестійкого, злісного.
2. Практичні завдання:

Завдання 1.

За матеріалами кримінального провадження (кримінальної справи) визначте умови несприятливого формування особистості та причини конкретного злочину.Завдання 2.

Проранжуйте за значимістю нижче перераховані фактори злочинності й аргументуйте свою позицію та поясніть, яким чином зазначені фактори впливають на злочинність у цілому, на окремі її структурні частини і здійснення конкретних злочинів:

1) відступ від норм соціальної справедливості в різних сферах громадського життя;

2) загострення міжнаціональних відносин;

3) негативний вплив «масової культури» через засоби масової інформації;

4) зміни кримінального законодавства і правозастосовчої практики;

5) посилення міграційних процесів;

6) зміна статево-вікового складу населення;

7) зміна форм і відносин власності;

8) знецінювання грошових нагромаджень населення, інфляція;

9) ефективність правоохоронної діяльності, що виявляється в показниках злочинів, що розкриваються;

10) зміна рівня споживання алкоголю;

11) ріст психологічних навантажень, конфліктних і стресових ситуацій;

12) ослаблення сімейних зв’язків, ріст числа розводів;

13) посилення соціальної й іншої нерівності між людьми;

15)  розширення міждержавних зв’язків, ділових і туристських контактів;

16) зміна структури і характеру виробництва в місті, масове безробіття, нестача кваліфікованих працівників.
Підготовлено

Дрьомін Віктор Миколайович, д.ю.н., професор, завідувач кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права НУ «ОЮА», v.n.dryomin@gmail.com, (0482) 32-07-08

Федчун Наталія Олександрівна, к.ю.н., доцент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права НУ «ОЮА», nataliia.87@list.ru, (0482) 32-07-08
ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ
Заняття № 5

Форма заняття: практичне заняття
Тема

Концепції протидії злочинності
Мета вивчення -

досягнення розуміння студентами концепції протидії злочинності


Результати навчання

Після зайняття здобувач вищої освіти буде спроможний: • визначати поняття, мету, принципи та види протидії злочинності, вміти обґрунтувати свою думку щодо змісту та співвідношення суміжних термінів.

 • демонструвати знання стратегій протидії злочинності та вміти визначати її види по відношенню до конкретних запобіжних заходів.
 • характеризувати систему заходів протидії злочинності.

 • надавати системний аналіз міжнародних та внутрішньодержавних нормативно-правових актів.

 • складати програми запобігання злочинності та окремим злочинним проявам.Література

 1. Концепція реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 р.: схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 р. № 1209-р // Офіційний вісник України. – 2011. – № 93. – стор. 67. – стаття 3389.

 2. Про заходи щодо забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності: указ Президента України від 16 липня 2005 року № 1119/2005: [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1119/2005.

 3. Про невідкладні заходи щодо посилення боротьби зі злочинністю: затверджено указом Президента України від 21 липня 1994 року №396/94 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/396/94.

 4. Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону: закон України від 22 червня 2000 року № 1835-ІІІ : Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 40. – стаття 338.

 5. Алексеев А. И. Криминологическая профилактика: теория, опыт, проблемы / А. И. Алексеев, С. И. Герасимов, А. Я. Сухарев. – М. : НОРМА, 2001. – 496 с.

 6. Альошина, О. І. Пропозиції щодо питання запобігання та протидії злочинності в Україні / О. І. Альошина // Право і суспільство. – 2010. – № 2. – С. 106-110.

 7. Бандурка A. M. Противодействие преступности: война терминов, понятие, общая характеристика / А. М. Бандурка, Л. М. Давыденко // Право і безпека. – № 3. – 2004. – С. 7-11.

 8. Голіна В. 12-й конгрес ООН із запобігання злочинності і кримінального правосуддя: комплексні стратегії на глобальні виклики / В. Голіна, М. Колодяжний // Вісник Академії правових наук України: зб. наук. праць. – 2011. – № 1 (64). – С. 238-244.

 9. Голіна В. В. Теоретичні та прикладні проблеми втілення кримінологічної політики запобігання злочинності в Україні / В. В. Голіна // Проблеми кримінального права, процесу та криміналістики: Матер. міжнар. наук.-практ. конф. (9 жовтня 2009 р.). – 2009. – С. 52-54.

 10. Давиденко Л. М. Запобігання злочинності як система профілактичних заходів та кримінологічна діяльність / Л. М. Давиденко // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – 2002. – № 3. – C. 162-170.

 11. Давыденко Л. М. Противодействие преступности: теория, практика, проблемы: монография / Л. М. Давыденко, А. М. Бандурка. – Х. : Изд-во Нац. ун-та внутр. дел, 2005. – 302 с.

 12. Дремин В. Н. Ограничение преступности: международный опыт / Юридический вестник / В. Н. Дремин. – № 3. – 1994. – С. 44-46.

 13. Дрёмин В. Н. Права человека и криминализация общества (о негативных аспектах борьбы с преступностью) / В. Н. Дрёмин // Боротьба зі злочинністю та права людини : зб. наук. статей / под ред. М. П. Орзіха, В. М. Дрьоміна. – О. : Фенікс, 2006. – С. 26–38.

 14. Дрёмин В. Н. Современные стратегии предупреждения преступности / В. Н. Дрёмин // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць / Редкол. : С. В. Ківалов (голов, ред.) [та ін.]. – О. : Юрид. л-ра, 1994. – Вип. 1. – С. 170-175.

 15. Дрьомін В. М. Основні напрямки державної кримінологічної політики у механізмі декриміналізації суспільства / В. М. Дрьомін // Актуальні проблеми політики: збірник наукових праць. – Вип. 30. – Одеса, 2007. – С. 193-198.

 16. Криминологические и уголовно-правовые идеи борьбы с преступностью: Сборник / РАН, Ин-т государства и права ; редкол. : С. В. Бородин [и др.]. – М., 1996. – 96 с.

 17. Литвинов О. Механізм протидії злочинності / Олексій Литвинов, Ярослав Ступник // Публічне право. – 2011. – № 1. – С. 59-63.

 18. Лукашевич С. Ю. Кримінологічна політика держави: концептуальні положення та основні принципи її формування / С. Ю. Лукашевич // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. – Вип. 16. – X. : Кроссроуд, 2008. – С. 36-48.


Питання зайняття

 1. Протидія злочинності як вид соціального контролю: поняття, мета, об’єкти та принципи. Співвідношення понять «попередження злочинності», «протидія», «запобігання», «профілактика», «контроль», «боротьба» та ін.

 2. Стратегії попередження злочинності.

 3. Система заходів протидії злочинності.

 4. Правова основа протидії злочинності: міжнародні та внутрішньодержавні нормативно-правові акти.

 5. Суб’єкти протидії злочинності. Спеціально уповноважені державні органи протидії злочинності. Форми участі громадськості у протидії злочинності.


Завдання або кейси для поточного контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти
Завдання 1. Проаналізувавши сучасні тенденції злочинності в Україні, складіть проект державної програми протидії злочинності на наступний рік.

Зайняття 2. Сформулюйте та схематично порівняйте форми участі громадськості у протидії злочинності та спеціально уповноважених державних органів протидії злочинності.

Критерії оцінювання під час поточного контролю

Від здобувача вищої освіти вимагається обов’язкове відвідування лекцій і семінарів, активна робота на семінарах. На оцінку впливає поряд з відвідуванням лекційних та семінарських занять, якість виконання завдань, активна робота на семінарах. Особливо оцінюються активна робота на семінарах, правильні відповіді на запропоновані запитання за темами курсу.Таблиця 1. Шкала оцінювання навчальної діяльності здобувача вищої освіти


Оцінка за шкалою силабусу

Кількість набраних балів

Критерії оцінювання

A

90-100

відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

B

82-89

вище середнього рівня з кількома помилками

C

74-81

в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок

D

64-73

непогано, але зі значною кількістю недоліків

E

60-63

виконання задовольняє мінімальні критерії

Fx

35-59

потрібно попрацювати перед тим, як отримати залік

F

0-34

необхідна серйозна подальша роботаМетодичні вказівки (рекомендації̈) для викладачів, які проводять семінарські / практичні заняття

 1. Методичні рекомендації

Готуючись до семінарського заняття, здобувач вищої освіти повинен проаналізувати свій конспект лекції, рекомендовані літературні та нормативні джерела до теми, скласти робочий запис відпрацьованого матеріалу і використати його при відповіді на запитання семінару.По першому питанню – охарактеризувати протидію злочинності як вид соціального контролю, визначити поняття, мета, об’єкти та принципи, співвіднести поняття «попередження злочинності», «протидія», «запобігання», «профілактика», «контроль», «боротьба» та ін.

По другому питанню – розкрити стратегії попередження злочинності

По третьому питанню – охарактеризувати систему заходів протидії злочинності.

По четвертому питанню – визначити правову основа протидії злочинності, а саме міжнародні та внутрішньодержавні нормативно-правові акти

По п’ятому питанню – охарактеризувати суб’єктів протидії злочинності, спеціально уповноважені державні органи протидії злочинності, форми участі громадськості у протидії злочинності.
2. Рекомендовані теми рефератів

 1. Поняття та основні принципи формування кримінологічної політики держави.

 2. Кримінально-правові заходи протидії злочинності. Альтернативи покаранню.

 3. Попередження вчинення злочинів як мета кримінального покарання: проблема ефективності.

 4. Проблема впровадження та проведення кримінологічної експертизи нормативно-правових актів.

 5. Міжнародне співробітництво у протидії злочинності: глобальний, регіональний та місцевий рівні.

 6. Система запобігання злочинності в зарубіжних країнах.


Додатки

 1. Тестові завдання:

1. Суб’єктами профілактики злочинності є:

а) громадяни, державні органи, фізичні та юридичні особи які здійснюють профілактичну діяльність згідно своїх службових обов’язків;

б) юридичні та фізичні особи діяльність яких спрямована на розробку та вжиття заходів щодо зменшення злочинності;

в) державні органи, юридичні особи та фізичні особи, які прямо чи опосередковано беруть участь у протидії злочинності;

г) правоохоронні органи які вживають заходів щодо протидії злочинності.
2. Профілактика злочинності це –

а) галузь кримінології;

б) процес, спрямований на попередження злочинів та усунення причин їх існування;

в) система знань про запобігання злочинам;

г) система заходів, спрямованих на попередження злочинності, нейтралізацію осіб, від яких можна очікувати вчинення злочинів та усунення причин та умов злочинності.

3. Рівні протидії злочинності:


 1. загальний та спеціальний;

 2. загальносоціальний, спеціальний та індивідуальний;

 3. загальносоціальний та спеціально-кримінологічний;

 4. ранній та безпосередній.2. Завдання

Завдання 1. Назвіть форми, види і рівні профілактики з наданням ґрунтовної відповіді.

Завдання 2. Назвіть види спеціалізованих і неспеціалізованих суб’єктів профілактичної діяльності. В чому вона полягає?

Завдання 3. Назвіть форми участі громадських формувань у запобіганні злочинам. Яка роль релігійних організацій в цьому процесі?

Завдання 4. Назвіть правові та неправові профілактичні заходи, які здійснюються суб’єктами профілактики.

Завдання 5. Вкажіть правову основу проведення профілактичних заходів, що здійснюється суб’єктами профілактики.Підготовлено

Дрьомін Віктор Миколайович, д.ю.н., професор, завідувач кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права НУ «ОЮА», v.n.dryomin@gmail.com, (0482) 32-07-08

Федчун Наталія Олександрівна, к.ю.н., доцент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права НУ «ОЮА», nataliia.87@list.ru, (0482) 32-07-08


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал