Ю.Є. Полянський комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни (модуля) кримінологіяСторінка6/13
Дата конвертації28.12.2016
Розмір2.21 Mb.
ТипЛекція
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ


Заняття № 3

Форма заняття: семінар

Тема

Детермінація злочинності. Кримінологічні теорії пояснення злочинності. Сучасні фактори злочинності в Україні
Мета вивчення: створення цілісного уявлення про проблеми детермінації злочинності; напрацювання здатності аналізувати теорії пояснення причин злочинності, досліджувати сучасні фактори злочинності в Україні.
Результати навчання

Після семінару здобувач вищої освіти буде (спроможний): • досліджувати методологічні основи етіології злочинної поведінки.

 • аналізувати біологічний, психолого-психіатричний та соціологічний напрямки пояснення причин злочинності.

 • аналізувати сучасний детермінаційний комплекс злочинності в Україні

Література
 1. Аналитический обзор научных статей по проблемам причин преступности [Електронний ресурс] // Одесский информационно-аналитический центр по изучению организованной преступности и коррупции при Национальном университете "Одесская юридическая академия". – Режим доступу до сайту: http://inter.criminology.onua.edu.ua/?p=2797


 2. Антонян Ю. М. Почему люди совершают преступления. Причины преступности. / Ю. М. Антонян. – М. : ИД «Камерон», 2006. – 304 с.

 3. Бойков А. Преступность как форма социального протеста / А. Бойков //  Мировой судья.  –  2007.  – № 5. –  С. 16-18.

 4. Вишневецкая К. В. Урбанизация и ее влияние на процессы виктимизации населения / К. В. Вишневецкая // Юридический мир.  –  2006. – № 3. – С. 65-70.

 5. Гилинский Я. И. Глобализация, девиантность, социальный контроль: сборник статей / Я. И. Гилинский. – СПб. : Изд-во ДЕАН, 2009. – 331 с.

 6. Гофман М. Преступность – бизнес другим путем / М. Гофман // Политика и общество : Научный гуманитарный журнал. – 2008. – № 10. – С. 4-15.

 7. Даньшин И. Н. Преступность: понятие и общая характеристика, причины и условия : учеб. пособие / И. Н. Даньшин. – Киев : УМК ВО, 1988. – 69 с.

 8. Дрьомін В. М. Злочинність як соціальна практика: інституціональна теорія криміналізації суспільства / В. М. Дрьомін: монографія. – Одеса: Юридична література, 2009. – 616 с.

 9. Иншаков С. М. Зарубежная криминология / С. М. Иншаков. – М. : Изд. группа ИНФРА. М-НОРМА, 1997. – 374 с.

 10. Косарев В. Н. Современная криминология о причинах и условиях преступности / В. Н. Косарев // Современное право. – 2010. – № 1. –  С. 79-81.

 11. Костенко О. М. Культура і закон у протидії злу / О. М. Костенко. – К., 2008. – 352 с.

 12. Кудрявцев В. Н. Преступность и нравы переходного общества / В. Н. Кудрявцев. – М.: Гардарики, 2002. – 238 с.

 13. Кузнецова Н. Ф. Проблемы криминологической детерминации / Н. Ф. Кузнецова ; под ред. В. Н. Кудрявцева. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1984. – 208 с.

 14. Литвак О. М. Злочинність, ії причини та профілактика / О. М. Литвак. – Київ : Україна, 1997. – 167 с.

 15. Федоренко Д. Про особливості рівня злочинності в урбанізованих регіонах України / Д. Федоренко // Вісник Академії правових наук України. – 2003. – № 4 (35). – С. 208-218.

 16. Филонов В. П. Причины преступности / В. П. Филонов. – Днепропетровск, 1996. – 200 с.

 17. Чечель Н. О. Поняття причинності в кримінології: деякі аспекти [Електронний ресурс] / Н. О. Чечель // Форум права. – 2011. – № 2. – С. 963–966. – Режим доступу до журналу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-2/11cnokda.pdf.

 18. Черныш О. В. К вопросу об идеологических основах понимания природы преступности учеными в СССР и странах Восточной Европы / О. В. Черныш // Вестник Российской правовой академии.  –  2011.  –  № 3. – С. 77-80.

 19. Шакун В. І. Урбанізація і злочинність : моногр. / В. І. Шакун. – К. : Укр. акад. внутр. справ, 1996. – 256 с.

 20. Эминов В. Е.  Социальный и нравственно-психологический причинные комплексы преступности / В. Е. Эминов // Lex Russica: научн. труды Моск. гос. юрид. академии. – 2006. – № 6. – С. 1232-1240.

 21. Шур Э. М. Наше преступное общество : Социальные и правовые источники преступности в Америке / Э. М. Шур ; [пер. с англ. Ю. А. Неподаева] ; ред., предисл. В. Н. Кудрявцев. – М. : Прогресс, 1977. – 326 с.  


Питання заняття

 1. Методологічні основи причинності та детермінації злочинності.

 2. Поняття та класифікація причин і умов злочинності.

 3. Пояснення злочинності з позиції класичної школи кримінального права.

 4. Біологічний напрямок у поясненні злочинності.

 5. Соціологічні концепції пояснення злочинності (теорія аномії, диференційованого зв’язку, стигматизації).

 6. Причини та умови злочинності в сучасній Україні.


Критерії оцінювання під час поточного контролю

Від здобувача вищої освіти вимагається обов’язкове відвідування лекцій і семінарів, активна робота на семінарах. На оцінку впливає поряд з відвідуванням лекційних та семінарських занять, якість виконання завдань, активна робота на семінарах. Особливо оцінюються активна робота на семінарах, правильні відповіді на запропоновані запитання за темами курсу.Таблиця 1. Шкала оцінювання навчальної діяльності здобувача вищої освіти


Оцінка за шкалою силабусу

Кількість набраних балів

Критерії оцінювання

A

90-100

відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

B

82-89

вище середнього рівня з кількома помилками

C

74-81

в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок

D

64-73

непогано, але зі значною кількістю недоліків

E

60-63

виконання задовольняє мінімальні критерії

Fx

35-59

потрібно попрацювати перед тим, як отримати залік

F

0-34

необхідна серйозна подальша робота


Методичні вказівки (рекомендації̈) для викладачів, які проводять семінарські / практичні заняття

   1. Методичні рекомендації

Готуючись до семінарського заняття, здобувач вищої освіти повинен проаналізувати свій конспект лекції, рекомендовані літературні та нормативні джерела до теми, скласти робочий запис відпрацьованого матеріалу і використати його при відповіді на запитання семінару.

По першому питанню – висвітлити проблему причинності та детермінації злочинності у кримінології..

По другому питанню – розкрити поняття «причини» та «умови» злочинності, навести класифікаційні групи причин та мов злочинності та проаналізувати їх.

По третьому питанню – охарактеризувати розуміння процесів детермінації злочинності з позиції класичної школи кримінального права.

По четвертому питанню – розкрити зміст біологічного (антропологічного) та психологічного підходу у поясненні злочинності.

По п’ятому питанню – висвітлити основні положення теорії аномії, зміст теорії диференційованих зв’язків Е. Сатерленда, проаналізувати сучасні суспільні процеси з позиції зазначеної теорії, охарактеризувати соціологічну теорію стигматизації у розумінні природи злочинності та можливості пояснення сучасних криміногенних процесів з позиції вказаної теорії.

По шостому питанню – висвітлити основні причини та умови злочинності сучасності на мікро- та макрорівні
2.Рекомендовані теми рефератів:


 1. Комплексний підхід до вивчення причин злочинності.

 2. Багатофакторний аналіз причин злочинності.

 3. Теорія віддаленої та безпосередньої причини.

 4. Основні підходи до вивчення причин та умов злочинності у вітчизняній кримінології.

 5. Діалектика взаємодії причин та умов злочинності у вітчизняній кримінології.

 6. Злочинність та безробіття.

 7. Злочинність та міграція населення.

 8. Маргіналізація та злочинність.

 9. Урбанізація та злочинність.

 10. Глобалізація і злочинність.

 11. Можливості теології в поясненні злочинності.

 12. Концепція «класичної школи» причин злочинності (Ч.Бекаріа, І.Бентам).

 13. Марксистський підхід до визначення причин та умов злочинності. Критична кримінологія.

 14. Теорія “конфлікту” (У.Чембліс, Е.Волд, Д.Дарендорф).

 15. Теорія “аномії”(Е.Дюркгейм, Р.Мертон) та тенденції злочинності в Україні.

 16. Теорія субкультур та злочинність неповнолітніх.

 17. Теорія конфлікту культур і національно-етнічні конфлікти та злочини.

 18. Концепція стигматизації (Г.Бекер) та тенденції групової та рецидивної злочинності.

 19. Соціальна диференціація та злочинність.


Додатки

 1. Тестові завдання:

  1. Причини та умови злочинності:

а) однопорядкові категорії;

б) частково переретинаються між собою;

в) різнорідні категорії.

2. Класична школа кримінального права вбачала природу злочинної поведінки:

а) у свободі волі індивіда;

б) вроджения якостях індивіда;

в) підсвідомих імпульсах кори головного мозку.


3. Антропологічний напрямок у поясненні злочинності був започаткований:

а) Ч. Ломброзо;

б) Д. Говардом;

в) Д. Бентамом
  1. Завдання

Завдання 1. Визначте за значимістю вплив на злочинність наступних чинників: 1) неврожаї в суспільстві; 2) безробіття; 3) неналежне виховання в родині; 4) значне падіння моральних цінностей; 5) агресія та неповага особи до оточуючих; 6) вплив представників злочинного середовища на інших осіб; 7) вживання алкогольних напоїв або наркотичних засобів.

Якими основними чинниками Ви можете доповнити вищезазначений перелік.Завдання 2. Надайте класифікацію причин та умов за наступними критеріями: а) за рівнем узагальнення; б) за суттю; в) за змістом; г) за природою; д) за джерелом виникнення; є) виходячи із часової та просторової належності.

Завдання 3. Чи мають причини і умови злочинів регіональний характер? В чому вони проявляються? Для чого необхідно їх знання?

Завдання 4. Складіть цілісну схему факторів злочинності у сучасній Україні.

Підготовлено

Дрьомін Віктор Миколайович, д.ю.н., професор, завідувач кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права НУ «ОЮА», v.n.dryomin@gmail.com, (0482) 32-07-08

Федчун Наталія Олександрівна, к.ю.н., доцент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права НУ «ОЮА», nataliia.87@list.ru, (0482) 32-07-08


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал