Ю.Є. Полянський комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни (модуля) кримінологіяСторінка4/13
Дата конвертації28.12.2016
Розмір2.21 Mb.
ТипЛекція
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ


Заняття № 1

Форма заняття: семінар

Тема

Вступ до кримінології. Злочинність та її характеристики
Мета вивчення

Створення цілісного уявлення про історію та тенденції становлення та розвитку науки кримінології, визначення предмету кримінології та його окремих елементів, системи кримінології як науки та учбової дисципліни, а також її зв'язок з іншими науками.


Результати навчання

Після заняття здобувач вищої освіти буде (спроможний): 1. демонструвати розуміння тенденцій розвитку кримінології та основних підходів до розуміння злочинності та її характеристик;

 2. аналізувати різні показники злочинності, на підставі чого робити висновки про її сучасні тенденції;

 3. планувати власні наукові дослідження з урахуванням новітніх тенденцій;

 4. оцінювати сучасний стан злочинності в Україні та світі.


Література

 1. Антипенко В. Ф. Международная криминология: опыт исследования терроризма : монография / В. Ф. Антипенко. – О. : Фенікс, 2011. –356 с.

 2. Березовський А. А. Сучасні тенденції злочинності в Україні: кримінологічний аналіз / А. А. Березовський // Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. праць. – 2009. – Вип. 46. – С. 341-346.

 3. Гайков В. Т. Интегративные тенденции в современной криминологии / В. Т. Гайков, Е. В. Тищенко // Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Общественные науки. – 2009. – № 4. –С. 70-71.

 4. Джужа О. М. Сучасний погляд на розвиток кримінології / О. Джужа, А. Кирилюк. – 2003. – № 2. – С. 97-101.

 5. Джужа О. М. Основні показники злочинності: міжнародний і вітчизняний досвід / О. М. Джужа, В. В. Василевич, О. Г. Кулик // Вісник Верховного Суду України. – 2012. – № 1. – С. 37-42.

 6. Дрьомін В. М. Злочинність як соціальна практика: інституціональна теорія криміналізації суспільства / В. М. Дрьомін : монографія. – Одеса : Юридична література, 2009. – 616 с.

 7. Дрёмин В. Н. К вопросу о предмете институциональной криминологии: от криминальных практик к социальному институту / В. Н. Дремин // Митна справа. – 2010. – № 6. – С. 68-73.

 8. Дрёмин В. Н. Социальные функции криминологии: история и современность / В. Н. Дрёмин // Юридический вестник. – 2007. – № 4. – С. 119-130.

 9. Жалинский А. Э. Обновление криминологии / А. Э. Жалинский // Право и политика. – 2012. – № 5. – С. 828-835.

 10. Зелінський А. Перспективи подальшого розвитку кримінології / А. Зелінський // Право України. – 2001. – №2. – С. 107-109.

 11. Злочинність в Одеській області : Доповідь / Держкомстат України. – Одеса : ГУСОО, 2010. – 15 с.

 12. Злочинність в Одеській області : Доповідь / Держкомстат України. – Одеса : ГУСОО, 2012. – 15 с.

 13. Злочинність: поняття та види / П. Д. Біленчук, А. П. Гель, М. Т. Задояний, Л. В. Мошняга // Економіка, фінанси, право. – 2010. – № 11. – С. 28-31.

 14. Кудрявцев В. Н. Криминология и проблемы декриминализации / В. Н. Кудрявцев, В. Е. Эминов // Журнал российского права. – 2005. – № 4. – С. 103-107.

 15. Литвак О. Латентна злочинність: деякі аспекти // Право України. – 2003. – № 12. – С. 63-64.

 16. Лунеев В. В. Преступность ХХ века: мировые, региональные и российские тенденции / В. В. Лунеев ; [2-е изд., перераб. и доп.]. – М. : Волтерс Клувер, 2005. – 912 с.

 17. Сердюк П. П. Проблема меж предмету кримінології у сучасній кримінологічній науці / П. П. Сердюк // Актуальные проблемы криминологии и криминальной психологии : сб. науч. ст., 2007. – С. 297-304.

 18. Старков О. В. Криминотеология: религиозная преступность / О. В. Старков, Л. Д. Башкатов ; под общ. ред. О. В. Старкова. – СПб. : Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2004. – 386 с.

 19. Туляков В. А. Криминология современности / В. А. Туляков // Кримінологія в Україні та протидія злочинності : зб. наук. ст., 2008. – С. 71-79.

 20. Фролова О. Щодо реформування предмета кримінології / О. Фролова // Право України. – 2003. – № 7. – С. 122-123.

 21. Шакун В. Онтологічний вимір у кримінології / В. Шакун // Право України. –  2010. – № 7. – С. 136-143.

 22. Шестаков Д. А. От понятия преступности к криминологии закона / Д. А. Шестаков // Общественные науки и современность (ОНС). – 2008. – № 6. – С. 131-142.

 23. Эминов В. Е. История науки криминологии / В. Е. Эминов // Lex Russica : научн. труды Моск. гос. юрид. академии. – 2009. – № 1. – С. 72-82.


Питання заняття


 1. Поняття кримінології та її предмета. Історія виникнення та розвитку кримінології як самостійної науки.

 2. Проблеми визначення злочинності в кримінологічній науці. Ознаки, характеристики та функції злочинності.

 3. Показники злочинності: поняття та система. Статистичний аналіз злочинності в Україні: стан, динаміка, структура, географічні закономірності її розповсюдження.

 4. Латентна злочинність: поняття та значення для аналізу злочинності. Методика аналізу латентності.

 5. Регіональні та світові тенденції злочинностіЗавдання або кейси для поточного контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти
Ситуації для аналізу:

 1. Проаналізувати сучасний стан розвитку кримінології в Україні та світі та зробити сформулювати основні тенденції та особливості її розвитку в різних країнах.

 2. Використовуючи офіційні статистичні дані звітностей судових або правоохоронних органів, складіть графік динаміки злочинності в Україні за роки незалежності та опишіть тенденції.


Критерії оцінювання під час поточного контролю

Від здобувача вищої освіти вимагається обов’язкове відвідування лекцій і семінарів, активна робота на семінарах. На оцінку впливає поряд з відвідуванням лекційних та семінарських занять, якість виконання завдань, активна робота на семінарах. Особливо оцінюються активна робота на семінарах, правильні відповіді на запропоновані запитання за темами курсу.Таблиця 1. Шкала оцінювання навчальної діяльності здобувача вищої освіти


Оцінка за шкалою силабусу

Кількість набраних балів

Критерії оцінювання

A

90-100

відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

B

82-89

вище середнього рівня з кількома помилками

C

74-81

в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок

D

64-73

непогано, але зі значною кількістю недоліків

E

60-63

виконання задовольняє мінімальні критерії

Fx

35-59

потрібно попрацювати перед тим, як отримати залік

F

0-34

необхідна серйозна подальша робота


Методичні вказівки (рекомендації̈) для викладачів, які проводять семінарські / практичні заняття

 1. Методичні рекомендації

Готуючись до семінарського заняття, здобувач вищої освіти повинен проаналізувати свій конспект лекції, рекомендовані літературні та нормативні джерела до теми , скласти робочий запис відпрацьованого матеріалу і використати його при відповіді на запитання семінару.

По першому питанню – надати поняття кримінології та її предмету, зосередити увагу на дискусійних елементах предмету кримінології та сформулювати основні поняття цієї науки, розкрити завдання та функції кримінології на сучасному етап, а також систему кримінології як науки та навчальної дисципліни, охарактеризувати історію виникнення та розвитку кримінології як самостійної науки.

По другому питанню – проаналізувати проблеми визначення злочинності в кримінологічній науці в ретроспективі та сучасному етапі розвитку науки, розкрити ознаки, характеристики та функції злочинності.

По третьому питанню – охарактеризувати показники злочинності: поняття та систему, а також розкрити зміст кожного з показників та методику їх розрахунку, провести статистичний аналіз злочинності в Україні: стан, динаміка, структура, географічні закономірності її розповсюдження.

По четвертому питанню – розкрити поняття латентної злочинності, її види, значення для аналізу злочинності.

По п`ятому питанню – проаналізувати регіональні та світові тенденції злочинності.
2. Рекомендовані теми рефератів:

 1. Поняття кримінології та її предмета. Основні поняття кримінології.

 2. Історія виникнення та розвитку кримінології як самостійної науки.

 3. Розвиток вітчизняної кримінології: радянський та пострадянський період.

 4. Завдання кримінології на сучасному етапі.

 5. Місце кримінології серед суміжних галузей знань.

 6. Міжнародні та вітчизняні кримінологічні установи.

 7. Нові галузі кримінологічного знання.

 8. Основні напрямки розвитку кримінологічної науки в Україні та світі.

 9. Основні підходи до визначення поняття злочинності в кримінології.

 10. Девіації та злочинність.

 11. Злочинність як різновид соціальної практики.

 12. Злочинність, злочин, злочинна діяльність: співвідношення понять.

 13. Латентна злочинність та її види.

 14. Коефіцієнти злочинності та їх практичне значення.

 15. Україна на «кримінальній» карті світу.

 16. Злочинність в Україні та економічно розвинутих державах: порівняльний аналіз.


Додатки

 1. Тестові завдання:

1. Які із зазначених категорій кримінології входять до основних елементів її предмету?

а) методика та методологія;

б) заходи попередження злочинності;

в) планування та прогнозування боротьби зі злочинністю;

г) кількісні та якісні показники злочинності.

2. За рівнем узагальнення науково-практичної інформації систему кримінології складають:

а) розгляд основних положень науки кримінології;

б) викладення загальнотеоретичних питань;

в) розгляд, упорядкування та розподіл всіх проблем що вивчаються кримінологією;

г) загальна та особлива частини.

3. Назвіть безпосередню ознаку злочинності.

а) соціальний характер;

б) протиправність;

в) винність;

г) карність.

4. Що являє собою загальний коефіцієнт злочинності?

а) наявність тяжких злочинів у загальній структурі злочинності;

б) загальна кількість осіб, що вчинили злочини на певній території;

в) загальна кількість злочинів вчинених на певній території за певний проміжок часу;

г) співвідношення загальної кількості злочинів або осіб, що їх вчинили на 1, 10, 100 тис. осіб до кількості населення, що мешкає в певному регіоні.
2. Практичні завдання:


 1. На підставі аналізу підходів до визначення злочинності оцініть можливість та доцільність такого визначення в законі.

 2. Охарактеризуйте структуру злочинності в зарубіжних країнах (за власним вибором) та порівняйте її із сучасною структурою злочинності в Україні. Поясніть розбіжності.

 3. На підставі вивчення відповідних вітчизняних та зарубіжних джерел зробити порівняльний аналіз визначення предмету кримінологічної науки в Україні та в зарубіжних країнах.


Підготовлено

Дрьомін Віктор Миколайович, д.ю.н., професор, завідувач кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права НУ «ОЮА», v.n.dryomin@gmail.com, (0482) 32-07-08

Федчун Наталія Олександрівна, к.ю.н., доцент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права НУ «ОЮА», nataliia.87@list.ru, (0482) 32-07-08


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал