Ю.Є. Полянський комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни (модуля) кримінологіяСторінка11/13
Дата конвертації28.12.2016
Розмір2.21 Mb.
ТипЛекція
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
Завдання № 5


Тема

Вивчення та протидія корупційній злочинності
Мета самостійної роботи

Формування комплексного уявлення сутність корупційної злочинності, її ознаки, характеристики та кримінологічні показники; опанування навичками аналізу причин та умов корупційної злочинності, особи корупціонера та заходів протидії корупційній злочинності.


Результати навчання7

Після виконання завдання для самостійної роботи здобувач вищої освіти буде (спроможний): • демонструвати розуміння зміст поняття «корупційна злочинність», характеризувати основні види корупційної злочинності.

 • аналізувати кримінологічні показники корупційної злочинності та визначати її основні детермінанти.

 • визначати систему та правове забезпечення попередження та протидії корупційній злочинності в Україні.


Література

 1. Андрушко П. П. Корупційні правопорушення та корупційні злочини як їх різновид: співвідношення і диференціація відповідальності за їх вчинення / П. П. Андрушко // Право України. - 2010. – № 9. – С. 90–101.

 2. Андрушко П. П. Реформа українського антикорупційного законодавства у світлі міжнародно-правових зобов’язань України / П. П. Андрушко. – К. : Атіка, 2012. – 332 с.

 3. Андрушко П. П. Службова особа як спеціальний суб’єкт злочину /  П. П. Андрушко // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / голов. ред. С. В. Ківалов ; МОН України. ОНЮА. – О. : Юрид. л-ра, 2010. – Вип. 54. – С. 110–118.

 4. Багрий-Шахматов Л.В. Уголовно-правовые и криминологические проблемы коррупции, теневой экономики и борьбы с ними/ Л.В. Багрий-Шахматов. – Одесса: Латстар, 2001. – 530 с.

 5. Волженкин Б. В. Служебные преступления : [монография] / Б. В. Волженкин. – М. : Юристъ, 2000. 368 c.

 6. Дрёмин В. Н. Преступность как социальная практика: институциональная теория криминализации общества : монография / В. Н. Дрёмин. – О. : Юрид. л-ра, 2009. – 616 с.

 7. Ємельянов В. М. Корупція у сфері державних закупівель: погляд на законодавство України [Електронний ресурс] / В. М. Ємельянов, Д. А. Степанюк. – Режим доступу до док.: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Npchdu/State_management/2009_112/112-6.pd.

 8. Звіт про результати проведення заходів щодо запобігання та протидії корупції у 2011 році [Електронний ресурс] / Міністерство юстиції України. – Режим доступу: http://www.minjust.gov.ua/anti_corruption_report_11

 9. Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції від 31.10.2003р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до док.: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_c16b

 10. Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією від 18.10.2006р. [Електронний ресурс] – Режим доступу до док.: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=994_101

 11. Коррупция: природа, проявления, противодействие: Монография / Отв. Ред. Т.Я. Хабриева. – М., 2012. – 688 с.

 12. Корупція: регіональні та галузеві тенденції: Зб. наукових статей / За ред.. М.П.Орзиха, В.М.Дрьоміна. – Одеса: Фенікс, 2003.

 13. Мельник М.І. Корупція – корозія влади (соціальна сутність, тенденції та наслідки, заходи протидії): Монографія /М.І. Мельник. – К., 2004. – 400 с.

 14. Михайленко Д. Г. Тенденції щодо визначення поняття корупції та її співвідношення з хабарництвом / Д. Г. Михайленко // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / голов. ред. С. В. Ківалов ; МОН України. ОНЮА. – О. : Юрид. л-ра, 2010. – Вип. 45. – С. 352–357.

 15. Про засади запобігання корупції : Закон України від 14 жовтня 2014 р. // Відомості Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 49, ст.2056.

 16. Цагикян С.Ш. Криминологические проблемы борьбы со взяточничеством (по материалам Армянской ССР): автореф. …канд.юрид.наук: 12.00.08 /С.Ш. Цагикян. – М., 1990. – 24 с.

 17. Шевченко О.В. Кримінологічна характеристика та запобігання корупційній злочинності : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. - К., 2012. - 20 с.

 18. «Стан корупції в Україні. Порівняльний аналіз загальнонаціональних досліджень 2007–2009 та 2011 рр.» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.acrc.org.ua/ua/news-and-events/news/all/korupcziya-u-2011-roczi.-shho-zminilos-z-2007.htmlЗміст завдання самостійної роботи

 1. Поняття корупції та корупційної злочинності.

 2. Види корупційних правопорушень за законодавством України та міжнародними угодами.

 3. Стан корупційної злочинності в Україні.

 4. Теоретичні та практичні основи вивчення особи корупціонера.

 5. Заходи запобігання та протидії корупції в Україні.


Задачі, завдання або кейси для поточного контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти

Завдання

1.Провести аналіз особливостей особистості корупціонера та механізму злочинної поведінки (на матеріалах конкретних кримінальних проваджень (кримінальних справ)).

2.Охарактеризуйте структуру корупційної злочинності в зарубіжних країнах (за власним вибором) та порівняйте її із сучасною структурою корупційної злочинності в Україні. Поясніть розбіжності 

3.Дайте розгорнуту відповідь на питання:

Наведіть нормативне визначення поняття «корупція»

Що ви розумієте під поняттям «корупційна злочинність»?

Назвіть види корупційних правопорушень за законодавством України.

Охарактеризуйте кримінологічні показники корупційної злочинності.

Надайте характеристику особи-корупціонера.

У чому полягають особливості детермінаційного комплексу корупційних злочинів?

Охарактеризуйте систему заходів запобігання та протидії корупційній злочинності.
Критерії оцінювання під час поточного контролю

У відповідності до визначених критеріїв поточний контроль здійснюється за визначеною силабусом (робочою навчальною програмою) системою.


Таблиця 1. Шкала оцінювання навчальної діяльності здобувача вищої освіти


Оцінка за шкалою силабусу

Кількість набраних балів

Критерії оцінювання

Здобувач вищої освіти …

A

90-100

ВІДМІННО – відмінне виконання, лише з незначною кількістю помилок

B

82-89

ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками

C

74-81

ДОБРЕ – в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок

D

64-73

ЗАДОВІЛЬНО – непогано,але зі значною кількістю недоліків

E

60-63

ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні критерії

Fx

35-59

НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібно працювати перед тим, як отримати залік

F

0-34

НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібна серйозна подальша робота


Додатки

1. Тестові завдання:

1. Вкажіть, яка з вказаних ситуацій не охоплюється терміном «корупція»?

а. використання особою, уповноваженою на виконання функцій держави, службових повноважень з метою одержання неправомірної вигоди

б. порушення службовою особою обовязку повідомити про наявність реального чи потенційного конфлікту інтересів

в. обіцянка неправомірної вигоди службовій особі з метою схилити цю особу до протиправногго використання наданих їй службових повноважень

г. надання неправомірної вигоди третім особам з метою схилити цю особу до використання повязаних з її службовими повноваженнями можливостей

2. Вкажіть правильний повний перелік спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції


 1. Національне антикорупційне бюро України, Національне агентство з питань запобігання корупції

 2. органи прокуратури, органи внутрішніх справ України, Національне антикорупційне бюро України, Національне агентство з питань запобігання корупції

 3. органи прокуратури, Національне антикорупційне бюро України

 4. органи внутрішніх справ України, Національне антикорупційне бюро України, Національне агентство з питань запобігання корупції

  1. Вкажіть статус Національного агентства з питань запобігання корупції

 1. консультативно-дорадчий орган з питань антикорупційної політики при Президентові України

б. колегіальний центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику

в. спеціально уповноважений орган з питань запобігання корупції, підпорядкований Раді національної безпеки і оборони

г. орган судової гілки влади, відповідальний за кримінальне переслідування корупційних злочинів

.


Підготовлено

Дрьомін Віктор Миколайович, д.ю.н., професор, завідувач кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права НУ «ОЮА», v.n.dryomin@gmail.com, (0482) 32-07-08

Федчун Наталія Олександрівна, к.ю.н., доцент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права НУ «ОЮА», nataliia.87@list.ru, (0482) 32-07-08Поділіться з Вашими друзьями:

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал