Як швидко спливають шкільні дні, шикуються в низку тижнів, місяців, років…Скачати 138.59 Kb.
Дата конвертації04.01.2017
Розмір138.59 Kb.
Як швидко спливають шкільні дні, шикуються в низку тижнів, місяців, років…

Дуже важливо зробити так, щоб час, прожитий дітьми у стінах рідної школи, залишився в пам'яті яскравим, насиченим подіями, радісними відкриттями.

Добре, коли поряд з дитиною,яка підіймається по власній драбині успіху, йде творчий,активний, розумний вчитель.

Я, Черкашина Ніна Миколаївна, вчитель початкових класів із 30-річним педагогічним стажем, наразі є класним керівником 4 класу. Основне призначення класного керівника, на мою думку, - це максимальний розвиток кожної дитини, збереження його неповторної особистості, розкриття потенційних талантів.

Сьогодні в нашому суспільстві йде процес переосмислення ідей, теорій, історичних фактів і важливо не упустити молоде покоління в сенсі ціннісних орієнтацій. Морально-правові цінності в житті людини, суспільства залишаються незмінними: Добро, Милосердя, Співчуття, Патріотизм, Взаємодопомога, Совість, Честь, Любов.

В даний час усвідомлюється необхідність зміни освітньої парадигми. Основна суперечність сучасної системи освіти, на мій погляд, - це протиріччя між швидким темпом приросту знань в сучасному світі і обмеженими можливостями їх засвоєння особистістю. Це змушує педагогічну теорію перейти до нового освітнього ідеалу - максимальному розвитку здібностей людини до саморегуляції і самоосвіті .

Це головне в інноваційному навчанні - розвиток здібностей на основі освіти і самоосвіти . Звідси мети виховання: спрямованість всієї позаурочної роботи на задоволення інтересів особи, на базі пізнання особливостей, потреб і можливостей людини.(Меморандум міжнародного симпозіуму ЮНЕСКО.)

В кінці ХХ століття змінилися засоби виховного впливу - це Інтернет, сучасні комп'ютерні технології, відео - і аудіо продукція, нетрадиційна друкована продукція, що з одного боку значно розширює діапазон знань людини, а з іншого ускладнює чітке визначення підлітком своєї позиції, свого погляду, оцінку подій, що відбуваються в суспільстві, розсіює увагу і осмислення різних фактів і дій.

Я вважаю, що відсутність у частини дітей навичок конструктивного спілкування, загальних принципів розуміння сутності найпростіших соціальних процесів і явищ призводить до конфліктів, стресових ситуацій, неадекватної соціальної поведінки. Як наслідок — "втеча від реальної дійсності" в алкоголізм, наркоманію, віртуальне комп'ютерне середовище.

Процес становлення незалежної демократичної України з її прагненням стати повноправним членом європейської спільноти передбачає, на мій погляд, всебічне утвердження в суспільному та індивідуальному бутті цивілізованого життя на основі загальнолюдських цінностей та духовних, моральних і культурних засад життя українського народу. Тому особисто мені зрозуміла мета сучасного освітнього процесу - не тільки сформувати необхідні компетенції, надати ґрунтовні знання з різних предметів, а й формувати громадянина, патріота; інтелектуально розвинену, духовно і морально зрілу особистість, готову протистояти асоціальним впливам, вправлятися з особистими проблемами, творити себе і оточуючий світ.(Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Наказ МОНМСУ № 1243 від 31.10.2011)

Успішність виховання школярів великою мірою залежить від особистості вчителя, який повинен володіти високими моральними якостями, ґрунтовними знаннями, педагогічними технологіями, здатністю отримувати додаткові знання, необхідні для практичної діяльності.

Цілі моєї виховної діяльності:

Різнобічний та гармонійний розвиток зростаючої особистості на основах духовних, моральних, культурних цінностях українського народу

Виховнізавдання та напрямки

виховної роботи


 • Прищеплювати учням любов до навчання, створювати умови для засвоєння навчальних програм i розвитку творчих здiбностей;

 • Пiдтримувати позитивний мiкроклiмат в колективi та групах, на уроках i в позаурочному спiлкуваннi;

 • Виховувати турботливе ставлення одне до одного, до батькiв, учителiв, молодших за вiком i людей похилого вiку; формувати найкращi моральнi якостi національно-патріотичного спрямування;

 • Надавати квалiфiковану допомогу батькам у питаннях виховання в дiтях

кращих людських якостей i подолання негативних звичок i рис характеру;

 • Прищеплювати учням загальноприйнятi етичнi норми в поведiнцi та спiлкуваннi;

 • виховувати творчi здiбностi, пiдтримувати iнiцiативнi, органiзаторськi здiбностi та естетичнi нахили в дiтей.

 • виховувати в учнів почуття дружби, співчуття, допомоги ближньому;

 • вчити дітей піклуватися про стан свого здоров’я та прищеплювати вміння запобігати випадкам дитячого травматизму;

 • прияти становленню іміджу класу, школи;

 • виховувати повагу до рідного краю, української культури та національних обрядів.

Форми та методи виховної роботи

Спираючись на методичну, науково-правову базу, у наслідок обміну досвідом на шкільних семінарах класних керівників, за допомогою вивчення сімей учнів мого класу, я означила форми та методи виховної роботи, які необхідні для втілення цілей та задач, які сформульовані як пріоритетні у моїй виховній роботі.

У цьому мені також дуже допомагає досвід видатних педагогів , таких як:


 • Ян Амос Коменський (1592—1670)коменский.jpeg

Мені особливо близькі погляди Коменського про можливість здійснення позитивних змін у людях. У процесі становлення особистості вирішальним фактором, на думку педагога, є самостійна діяльність, яка може забезпечити розвиток здібностей, розуму, мови, трудових умінь. Цей погляд на людину і її можливості самовдосконалення як виявлення педагогічного оптимізму є актуальним і сьогодні.

 • Костянтин  Дмитрович Ушинський (1824-1870)ушинский.jpg

Важливе місце в його дидактичній теорії належить принципам навчання: наочності, свідомості, систематичності, активності і самодіяльності учнів. Ушинський високо цінив проведення бесід з учнями як важливий засіб розвитку їх мови і мислення. Навчання, писав К. Д. Ушинський, повинно здійснюватись так, щоб діти мали можливість працювати самостійно, а вчитель керував їхньою працею і давав для неї матеріал.

- Антон Семенович Макаренко (1888-1939)makarenko.jpg

Основна виховна функція належить, на його думку, колективу. Саме колектив веде вихованця по життю, учить його працювати, вчитися, жити, направляє на необхідний шлях.Треба також відзначити роль трудового виховання, якому Макаренко віддавав безумовний пріоритет у справі виховання колективу в цілому і особистості окремо. Немає людини без праці. Кожен зобов'язаний працювати. І кожен повинен уміти робити те, що потрібно колективу.

Макаренко вважав, що сім'я як колектив, зі своїм укладом, зі своїми традиціями і певним набором цінностей - ось база для створення правильної з усіх точок зору людини.- Василь Олександрович Сухомлинський (1918-1970)

Сухомлинському вдалося створити ініціативний колектив однодумців, які в своїй педагогічній діяльності прагнули реалізувати ідеї всебічного виховання дітей.сухомлинский.jpg

В основу всіх педагогічних завдань був покладений принцип гуманізму. В.О. Сухомлинський на практиці застосував систему оригінальних методів, прийомів та форм навчання та виховання школярів, в основу якої покладено розвиток їх творчих, інтелектуальних та фізичних здібностей (уроки мислення, організація атмосфери постійної творчості, розумна роль оцінки, діяльність психолого-педагогічного семінару тощо). Найголовнішою умовою результативності різних форм впливу на особистість Сухомлинський вважав пробудження у дитини “почуття подиву і радості відкриття”.

Наразі, я використовую і сучасні форми роботи класного керівника,які дійсно мають позитивний вплив на виховний процес: • Колективні форми суспільно вагомі проекти ( зустрічі з ветеранами Великої Вітчизняної війни, воїнами-інтернаціоналістами), художньо-естетична діяльність(конкурс малюнка),участь у шкільних та районних конкурсах, класних та шкільних святах, спортивних змаганнях, колективна творча справа (КТС) колективне ігрове спілкування, похід, спартакіада, трудовий десант.

 • Активні та групові форми: диспути, , інтелектуальні ігри, тренінги, «мозковий штурм».

 • Індивідуальні форми: бесіди, консультації, самотестування, зустрічі з батьками при розв’язуванні важких життєвих ситуацій.

Створення виховного простору

«Колектив, який здатен виховувати особистість, складається із особистостей.»

Для мене це один з найважливіших принципів виховання, який неможливо реалізувати без створення виховного простору.

Виховний простір, на мою думку, — це не тільки середовище, а й духовний простір учня і педагога, це простір культури, що впливає на розвиток особистості. У ньому має бути представлений весь спектр цінностей культури і культурних форм життя. Це простір соціальних, культурних, життєвих виборів особистості.

Основні вимоги до створення виховного простору:


 • здатність враховувати у комплексі всі зовнішні й внутрішні впливи на дитину й одночасно творити духовно-творче розвивальне середовище, нейтралізуючи негативні з них та посилюючи позитивні;

 • діяти у співпраці з сім'єю, громадськістю;

 • залучення дітей до розв'язання суспільно значущих і особистісних життєвих проблем, формувати досвід громадянської поведінки;

 • розвиток творчого потенціалу всіх суб'єктів навчально-виховного процесу;

 • спонукання школярів до самостійного розв'язання власних життєвих проблем у нестабільному суспільстві;

 • життєтворчість як здатність забезпечити дитині можливість облаштувати власне життя, творити колективні та міжособистісні взаємини;

 • педагогічна культура вчителів і вихователів, невід'ємними особливостями якої є людяність, інтелігентність, толерантність, розуміння, здатність до взаємодії;

 • педагогічний захист й підтримка дітей у розв'язанні їхніх життєвих проблем та в індивідуальному саморозвитку, забезпечення їхньої особистісної недоторканності та безпеки;

 • самореалізація людини в особистісній, професійній та соціальній сферах її життєдіяльності.

(Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Наказ МОНМСУ № 1243 від 31.10.2011)

Основні напрямки моєї виховної роботи

 1. Ціннісне ставлення вихованців до себе.

Виховними досягненнями цього напрямку єd:\кандиба не удалять\перше вересня\dscn0792.jpg

- усвідомлення власної індивідуальності, неповторності;

- виховання самоповаги;

- формування емоційної культури;

- навичок самотворення, життєтворення;

- стремління до ідеалу.


Для цього я проводжу бесіди та тренінги за темами:

"Ким бути і яким бути", "Світ моїх захоплень", тренінгові заняття з практичним психологом, конкурс малюнків «Я обираю здоровий спосіб життя», «Культура поведінки», «Шкідливі звички», перегляд вистав психологічного театру на утвердження здорового способу життя.Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей.

Метою є засвоєння сімейних, родинних та суспільних цінностей:

- здоров’я – найвища цінність; d:\777\мои документы\фото\фото\dscn0518.jpg

- ціннісне ставлення до оточуючих людей;

- культура спілкування і мовленнєвий етикет;

- повага до батьків, сім’ї, родини;

- цінність здорового способу життя;

- формувати навички співжиття у колективі;

- готовність нести відповідальність за свої вчинки.

- неприйняття агресії і насильства.

Для досягнення поставленої мети ми з учнями приймаємо участь в шкільних спортивних змаганнях і конкурсах. На класних годинах обговорюємо правила особистої гігієни, харчування, режиму дня. Проводжу бесіди: “Шкідливі звички та здоров’я.”, "Що таке СНІД", "Я і моя родина", виховна година «Тато, мама і - я спортивна сім’я», акції «Милосердя» (збір продуктів харчування, одягу,малюнків, цукерок для воїнів АТО, збір коштів для дітей, які потрібні для операції );вітання одне одного зі святами, створення подарунків для родини, конкурсі малюнків «Щаслива родина».
Велике значення я надаю роботі з батьками. Насамперед - це батьківські збори, які намагаюсь проводити у різних формах : це і батьківські лекторії, тематичні консультації, і анкетування. Теми зборів актуальні, хвилюють батьків, тому збори проходять жваво і завжди з користю. Про недоліки дитини я розмовляю з батьками лише в індивідуальній бесіді, починаючи з позитивних моментів у навчанні дитини, поступово переходячи до того, на що батькам слід звернути особливу увагу. Таке звернення з батьками дає свої плоди: батьки не бояться, що випробують неприємні хвилини перед іншими, охоче приходять на збори й активно беруть участь у проведенні позакласних заходів, підготовки класу до нового навчального року. Сполучною ланкою між школою і всіма батьками класу є батьківський актив, який активно допомагає мені в організації дозвілля дітей, в ремонті, беруть участь у всіх організаційних питаннях.


d:\777\мои документы\фото\новая папка\dscn0434.jpgd:\777\мои документы\фото\фото\dscn0473.jpgd:\777\мои документы\фото\фото\dscn0492.jpg

c:\documents and settings\user\рабочий стол\фото\dscn0551.jpg
Ціннісне ставлення до праці.

Цими кроками є участь у чергуванні по класу та по школі, операції «Збережи книгу», «Збережи меблі», трудові десанти (прибирання та благоустрій пришкільної території та стадіону,сільського парку, догляд за кімнатними квітами, прибирання класної кімнати ). Мною проводяться бесіди на класних годинах: «Працюємо разом, радіємо разом» . 1. Ціннісне ставлення до природи.

Виховними досягненнями цього напрямку я вважаю:

 • відповідальне ставлення до природних ресурсів і багатств;

 • ощадливе використання енергоносіїв;

 • формування екологічної культури;

 • навички безпечної поведінки в природі;

 • потреба в оздоровленні довкілля та участь у природоохоронній діяльності;

 • навички життєдіяльності в умовах екологічної кризи.

Учні із задоволенням приймають участь у акціях « Збережи новорічну красуню», у конкурсах малюнків «Збережемо первоцвіт», Проводяться бесіди: "Уроки Чорнобиля","Бережіть рідну природу!", "Бережіть ліс — легені планети!". озеленення шкільної території, догляд кімнатних квітівd:\777\мои документы\фото\sam_1350.jpgd:\777\мои документы\фото\dscn0972.jpg


 1. Ціннісне ставлення до культури і мистецтва.

При роботі з цим напрямком я намагаюсь сформувати у учнів потреби у спілкуванні з мистецтвом, як з основою естетичного виховання і художнього сприйняття дійсності.

При цьому я спостерігаю невпинний зріст у більшості учнів: • пізнавального інтересу до мистецтва;

 • здатності до творчої діяльності у мистецькій сфері;

 • художньо-естетичних смаків, емоцій, почуттів і культури мислення та поведінки.

. Це участь класу у районних конкурсах знавців рідної мови (Чмирь В.), на кращого читеця творів Т.Г.Шевченка (Чигирик К.). d:\777\мои документы\фото\фото\новая папка\изображение 157.jpg

d:\777\мои документы\фото\стецюк т.і біл\dscn1303.jpgd:\777\мои документы\фото\фото\dscn0869.jpg
6. Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави

Воно виражається у сформованості потреби у збереженні та примноженні духовного й матеріального багатств українського народу: • відповідальності, як важливої риси особистості, за долю Батьківщини;

 • розуміння особистістю своїх прав, свобод, обов'язків;

 • громадянської життєвої позиції, участь в учнівському самоврядуванні, житті школи та громади;

 • власної віри у духовні сили народу, його майбутнє;

 • усвідомлення себе патріотом і громадянином України;

 • потреби у полікультурному спілкуванні на основі взаєморозуміння та поваги.

Проводяться «Тижні права».

Бесіди "Я - громадянин і патріот держави", "Збережемо наш скарб - рідну мову", "Джерела духовності мого краю", "Допоможемо ветеранам. "6 грудня - День збройних сил України", "Є пам'ять, якій не буде кінця». До тижня патріотичного виховання: до Дня захисника Вітчизни- міжкласні спортивні змагання, уроки пам'яті «Могил солдатських на землі не обминай ніколи», до дня Чорнобильської трагедії. d:\777\мои документы\фото\фото\dscn0924.jpg

d:\кандиба не удалять\перше вересня\dscn0785.jpgd:\777\мои документы\фото\фото\dscn0917.jpg
f:\фото1592.jpg


d:\кандиба не удалять\перше вересня\dscn0789.jpg


Висновок

Я вважаю,що я - щасливий класний керівник, бо мої колишні учні – чуйні, справедливі, доброзичливі, прекрасні люди і професійні фахівці.


Педагогіка співробітництва, яка застосована в моїй навчально-виховній діяльності, виявляється тим сприятливим середовищем, в якому здатна сформуватися особа громадянина, що володіє високим рівнем компетенцій, готового до успішного самовизначення в сучасному світі.

Ще я маю надію, що мої вихованці, почерпнувши життєвий досвід при спілкуванні зі мною, обов’язково перевершать мене, своїх батьків, та наблизяться до своїх заповітних мрій.


І закінчити свій опис досвіду хочу словами Л.М.Толстого, який стверджував, що «Виховання дітей є лише самовдосконаленням вихователів».

d:\777\мои документы\фото\новая папка\dscn0412.jpgd:\777\мои документы\фото\новая папка\dscn0432.jpg

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал