Я. А. Коменський Процес адаптації молодих учителів до навчальної діяльності значною мірою залежить від того, хто буде поруч із молодим учителем, стане його наставником, підтримає його, допоможе знайти правильне рішеннСторінка2/3
Дата конвертації05.01.2017
Розмір0.61 Mb.
1   2   3

Як добре вміти читати

Навчання ознайомлювального читання

Його мета - розвивати швидкість читання, формувати способи читання і розуміння тексту. Контролюється розуміння основного змісту, несуттєві деталі можуть випускатися.Передтекстовий етап

ВПРАВИ НА РОЗУМІННЯ ТЕКСТУ, ЩО МІСТИТЬ НЕЗНАЙОМІ СЛОВА, НЕЗНАННЯ ЯКИХ НЕ ПЕРЕШКОДЖАЄ ЙОГО РОЗУМІННЮ1. Прочитайте текст і спробуйте зрозуміти прочитане без словника, не звертаючи увагу на незнайомі слова.

2. Прочитайте текст і викресліть слова, які несуть незначне смислове навантаження.

3. Скоротіть речення тексту, залишаючи тільки слова, які несуть основне смислове навантаження.

4. Прочитайте речення та спробуйте зрозуміти їх смисл, не звертаючи уваги на означення (обставини часу, місця, способу дії), які виражені незнайомими словами.

5. Прочитайте перший (другий…) абзац тексту і, не звертаючи уваги на незнайомі слова, знайдіть у ньому речення, яке містить основну інформацію.

6. Прочитайте слова, що відносяться до потенціального словника (географічні назви, інтернаціональні, похідні, складні, конвертовані слова), здогадайтесь про значення цих слів і дайте свої варіанти перекладу.

7. Прочитайте запропоновані граматичні структури і знайдіть у тексті речення з цими структурами. Перекладіть.

ВПРАВИ НА РОЗУМІННЯ ЛЕКСИКО-ТЕМАТИЧНОЇ ОСНОВИ ТЕКСТУ1. Ознайомтесь з новими словами і словосполученнями та, не читаючи тексту, скажіть, про що може йти мова. (Слова і словосполучення подаються з перекладом).

2. Підкресліть у тексті слова і словосполучення, які, на вашу думку, є ключовими.

3. Прочитайте текст і знайдіть у ньому слова, які повторюються та становлять тематичну основу тексту.

4. Прочитайте текст і доповніть запропоновану тематичну основу тексту необхідними словами.

5. Прочитайте опорні слова та словосполученнями тексту і назвіть його тему.

6. Прочитайте текст та запропоновані лексичні одиниці, які становлять його тематичну основу. Визначте, чи правильно вони виділені.

7. Прочитайте текст (абзац, речення) та визначте, які слова несуть другорядну інформацію.

8. Прочитайте текст та підкресліть слова, які найбільш чітко і лаконічно передають основний зміст тексту.

9. Прочитайте текст і випишіть ключові слова, які можуть бути використані як опора при обговоренні (переказі) тексту.

10. Прочитайте речення і скоротіть з метою використання їх як плану повідомлення.

11. Складіть план переказу тексту. Перекажіть.

ВПРАВИ НА ВИДІЛЕННЯ І РОЗУМІННЯ СТРУКТУРНО-СМИСЛОВИХ КОМПОНЕНТІВ ТЕКСТУ 1. Сформулюйте головну думку тексту, орієнтуючись на анотацію.

 2. Прочитайте текст та знайдіть і підкресліть структури, переклад яких подається після тексту.

 3. Розподіліть текст на смислові частини і складіть заголовок до кожної з них.

 4. Прочитайте текст та спробуйте визначити його структурні компоненти: заголовок, підзаголовок, ключові речення, що передають основний зміст тексту, заключну частину, висновок.

 5. Розподіліть текст на вступну, основну та заключну частини.

 6. Визначте із поданих заголовків той, який найкраще відображає (передає) основну думку тексту.

 7. Спробуйте визначити тему тексту за ілюстрацією.

 8. У кожному абзаці тексту визначте ключове речення і знайдіть у тексті абзац, який передає основну думку тексту.

 9. Знайдіть у тексті речення, що підтверджують або уточнюють певну інформацію.

 10. Виберіть з кількох малюнків ті, які ілюструють провідну думку тексту.

 11. Визначте, чи відповідає подана інформація основному змісту тексту.

 12. Складіть план тексту і підберіть до кожного пункту плану речення з тексту, які його уточнюють.

ВПРАВИ НА ПРОГНОЗУВАННЯ ЗМІСТУ ТЕКСТУ

 1. Уважно подивіться на малюнок і спробуйте здогадатись, про що йтиметься в тексті.

 2. Прочитайте перший абзац тексту і спробуйте спрогнозувати його можливу проблематику.

 3. Прочитайте заключні абзаци тексту та, спираючись на їх зміст, скажіть, про що йдеться у тексті. Прочитайте весь текст та перевірте себе, чи ви не помилились.

 4. Прочитайте заголовок і скажіть, про що може йтися в тексті. Прочитайте текст та знайдіть підтвердження або спростування вашого припущення.

 5. Прочитайте вступ до тексту і сформулюйте заголовок до нього.

 6. Прочитайте текст до зазначеного (певного) місця. Скажіть як, на вашу думку, завершаться події. Прочитайте текст до кінця, щоб з’ясувати, чи праві ви.

 7. Прочитайте заголовок та перший або останній абзац і скажіть, про що йдеться у тексті.

Текстовий етап

ВПРАВИ НА РОЗПОДІЛЕННЯ ТЕКСТОВОГО МАТЕРІАЛУ НА СМИСЛОВІ ЧАСТИНИ ТА ВИДІЛЕННЯ СМИСЛОВИХ ОПОР У ТЕКСТІ 1. Знайдіть у тексті речення, яке передає основну інформацію, та речення, які деталізують головну інформацію.

 2. Прочитайте текст (абзац) і назвіть слова, які, на вашу думку, несуть найбільше смислове навантаження.

 3. Прочитайте уважно … абзаци. Виберіть для них заголовки (варіанти заголовків наводяться).

 4. Виберіть із поданих речень ті, які найповніше відображають…

 5. Прочитайте текст і назвіть основні питання, які обговорюються (порушуються) в ньому.

 6. Прочитайте текст і дайте відповіді на запитання щодо основного змісту тексту (відповіді даються іноземною або рідною мовою).

 7. Відмітьте речення, які відповідають змістові тексту (речення наводяться).

 8. Вкажіть номер абзацу, у якому відображена наступна думка… (думка сформульована рідною мовою).

 9. розмістіть речення тексту в логічній послідовності та пронумеруйте їх.

 10. Прочитайте текст (абзац) і скажіть, яке з поданих речень не має відношення до прочитаного (зайве).

 11. Складіть питання до тексту.

 12. Складіть до тексту тези та запишіть їх.

 13. Підготуйте план переказу тексту.

 14. Розподіліть текст на смислові частини та озаглавте їх.

 15. Прочитайте текст і дайте відповіді на запитання до нього. Прочитайте ще один текст з тієї самої проблеми. Вкажіть, що спільного у їх змісті і чим вони відрізняються.

 16. Виділіть цифри, подані в тексті. Поясніть, у зв’язку з чим автор може їх наводити. Прочитайте текст та перевірте свої припущення.

 17. Прочитайте текст та доповніть подані твердження реченнями з тексту.

 18. Підтвердить вірогідність суджень про…

 19. Складіть до тексту питання, відповіді на які можуть бути планом переказу тексту.

 20. Виправте запропонований план переказу тексту (в плані допущені неточності щодо передачі змісту тексту).

 21. Прочитайте текст. Виберіть із запропонованих абзаців той, який міг би бути його продовженням.

 22. Скажіть, які із запропонованих речень можуть бути заголовками частин тексту, вкажіть їх послідовність.

 23. Наведіть факти з тексту, які підтверджують … або не підтверджують… . Випишіть речення, які характеризують… .

 24. Прочитайте розрізнені частини тексту (речення, абзаци) та з’єднайте ці частини в логічній послідовності з метою одержання зв’язної розповіді.

 25. Прочитайте текст. Прослухайте твердження і виправте неправильні (в усній формі).

 26. Знайдіть у тексті відповіді на перед текстові запитання.

 27. Прочитайте текст і звірте з поданим планом. Визначте, чи відповідає поданий план змісту тексту.

 28. Знайдіть у кожному абзаці речення, які уточнюють смисл виділених речень.

 29. Перелічіть факти, які містяться в тексті та можуть бути доказом кожного із поданих тверджень.

 30. Прочитайте наведені словосполучення з тексту і визначте, чи відображають вони логічну послідовність подій тексту, якщо ні, розташуйте їх відповідно до змісту тексту. Підберіть додаткові словосполучення, які знадобляться для переказу тексту.

 31. Поясніть головну думку тексту своїми словами.

 32. Скоротіть текст за рахунок подробиць, які можуть бути опущені без перешкоджання для розуміння змісту тексту.

 33. Сформулюйте ідею тексту.

 34. Прочитайте вголос речення з тексту, які пояснюють заголовок.

 35. Прочитайте текст та відмітьте факти, на підставі яких автор робить головні висновки.

 36. Прочитайте текст, співвіднесіть його зміст із заголовком.

 37. Назвіть основні проблеми, висвітлені в тексті.

 38. Скажіть, за допомогою яких фактів, відображених у тексті, ми можемо стверджувати, що… .

ВПРАВИ НА РОЗДІЛ ТЕКСТОВОГО МАТЕРІАЛУ НА СМИСЛОВІ ЧАСТИНИ ТА ВИДІЛЕННЯ СМИСЛОВИХ ОПОР У ТЕКСТІ

  1. Прочитайте текст, розподіліть його на смислові частини, підберіть назву до кожної з них.

  2. Прочитайте текст і виділіть основні факти.

  3. Прочитайте текст і знайдіть у ньому речення, які відображають (передають) основні ідеї тексту, а також речення, які деталізують основні ідеї цього тексту.

  4. Прочитайте текст і випишіть речення, які розкривають різні аспекти проблеми.

  5. Прочитайте два тексти, які присвячені одній проблемі. З`ясуйте, що в них є спільного і чим вони різняться один від одного.

  6. Прочитайте текст і знайдіть у кожній його частині по одному реченню, які передають головну думку цієї частини.

  7. Прочитайте текст і розташуйте пункти плану в логічній послідовності відповідно до змісту тексту.

  8. Прочитайте текст і виберіть із запропонованих анотацій ту, яка відображає його зміст.

  9. Прочитайте текст і визначте перелік питань, які висвітлені у цьому тексті.

  10. Прочитайте кілька абзаців тексту і виділіть речення, які передають одну і ту саму думку, і речення, які відображають протиставлення фактів.

  11. Прочитайте перші абзаци тексту і знайдіть в них ключові речення.

  12. Прочитайте…абзаци і сформулюйте їх головну думку.

  13. Прочитайте вголос структуру…і скажіть, яка думка виділяється автором за допомогою цієї структури.

  14. Прочитайте речення з дієсловами у…і визначте, чому саме ця видо-часова форма дієслова використана.

  15. Прочитайте вголос усі дієслова, які передають динаміку розповіді.

  16. Прочитайте вголос інтернаціональні (похідні) слова і скажіть, яку думку передає автор з їх допомогою.

  17. Скажіть, про що може йтися у тексті під назвою…

Післятекстовий етап

ВПРАВИ НА КОНТРОЛЬ РОЗУМІННЯ ОСНОВНОГО ЗМІСТУ ПРОЧИТАНОГО ТЕКСТУ 1. Передайте основний зміст прочитаного.

 2. Сформулюйте ідею тексту. Дайте оцінку прочитаного.

 3. Прочитайте текст та погодьтесь або не погодьтесь із наведеними твердженнями.

 4. Розподіліть подані запитання у послідовності, яка відповідає змістові тексту. Дайте на них стислі відповіді.

 5. Дайте відповіді на запитання до тексту.

 6. Перекажіть текст рідною мовою (іноземною мовою).

 7. Розмістіть смислові частини тексту у логічній послідовності.

 8. Складіть тези до прочитаного тексту.

 9. Складіть план переказу до прочитаного тексту.

 10. Складіть запитання до прочитаного тексту.

 11. Виберіть правильну відповідь на запитання до тексту із кількох запропонованих.

 12. Узагальніть одержану з тексту інформацію у вигляді резюме, використовуючи для цього кліше (логіко-синтаксичну схему, ключові слова, лексичну таблицю).

 13. Складіть резюме щодо прочитаного тексту.

 14. Напишіть реферат за змістом прочитаного тексту.

 15. Сформулюйте мету, яку ставив перед собою автор тексту.

 16. Скажіть, чи збігається думка автора щодо подій, відображених у тексті, з вашою.

 17. Визначте намір автора тексту: повідомити нову інформацію, прокоментувати подію чи факт, переконати читача у чому-небудь або вплинути на нього.

 18. Назвіть основну, на вашу думку, функцію прочитаного тексту (інформативна, оцінювальна, функція впливу або переконання).

ВПРАВИ НА РОЗВИТОК УМІННЯ ВИСЛОВЛЮВАТИ ОЦІНЮВАЛЬНІ СУДЖЕННЯ ЩОДО ЗМІСТУ ПРОЧИТАНОГО

 1. Скажіть, що було для вас особливо цікавим і чому.

 2. Скажіть, для вивчення яких предметів вам може знадобитися інформація, яку ви одержали з прочитаного тексту.

 3. Скажіть, з якими фактами з тексту ви не згоді і чому.

 4. Висловіть своє ставлення до прочитаного. Скажіть, чи згодні ви з оцінкою подій, фактів автором і чому саме.

 5. Укажіть факти і відомості з тексту, які ви вже знали.

 6. Прочитайте вголос речення, які пояснюють заголовок тексту.

 7. Поясніть, у чому ви бачите розходження у підході до проблеми…автора цього тексту і авторів підручника, яким ви користуєтесь.

ВПРАВИ НА ПЕРЕВІРКУ РОЗУМІННЯ ЗМІСТУ ТЕКСТУ ТА РОЗВИТОК НАВИЧОК УСНОГО МОВЛЕННЯ

 1. Спираючись на зміст прочитаного тексту, закінчіть речення, використовуючи запропоновані варіанти.

 2. Використовуючи матеріали тексту, дайте відповіді на запитання.

 3. Прочитайте запропонований план переказу тексту і скажіть, чи повно він передає зміст тексту.

 4. Розташуйте запропоновані речення у тій послідовності, в якій вони подані у тексті.

 5. Прочитайте вголос речення, які пояснюють заголовок тесту (оповідання).

 6. Передайте головну думку тексту, пояснюючи його заголовок.

 7. Дайте відповіді на проблемні запитання до тексту.

 8. Виберіть правильні відповіді із кількох поданих.

 9. Підготуйте реферат тексту, використовуючи відповіді на подані запитання (запитання відрізняються від до текстових деталізацією та використанням більш складної лексики та граматичних структур).

 10. Прокоментуйте положення …, які взяті з тексту.

 11. Перекажіть текст, користуючись планом та виписаними сполученнями.

 12. Перекажіть текст, використовуючи ключові слова.

 13. Використовуючи факти тексту, розкажіть про…

 14. Підготуйте резюме (анотацію) тексту.

 15. Погодьтесь або не погодьтесь із запропонованими твердженнями до змісту тексту.

 16. Перекажіть текст, висловлюючи своє ставлення до подій (персонажів), які відображені в тексті.

 17. Опишіть події, які відображені в тексті.

 18. Дайте характеристику дійових осіб.

 19. Скажіть, спираючись на характеристику персонажа, яка подається у тексті, що у його зовнішності (характері) викликає у вас симпатію (антипатію) і чому.

 20. Спростуйте думку про те, що … .

 21. Подивіться текст повторно та дайте відповідь, чи повторно автор висвітлює проблему, яка подається у тексті.

 22. Поясніть, як ви розумієте твердження до тексту про те, що… . Скажіть, чи поділяєте ви цю думку.

 23. Скажіть, наскільки логічно автор висловлює свої судження.

 24. Висловіть своє ставлення до прочитаного (одержаної інформації).

 25. Скажіть, як би ви ще могли озаглавити текст і поясніть, чому ви так вважаєте.

 26. Перерахуйте мовні (художні) засоби, які були використані автором для опису.

 27. Висловіть одним-двома реченнями головну ідею тексту.

ВПРАВИ НА ВИЗНАЧЕННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ЦІНОСТІ ПРОЧИТАНОГО ТЕКСТУ

1.Прочитайте мовчки текст і виділіть те нове,про що ви дізналися,прочитавши цей текст.

2.Скажіть,як ви можете використати інформацію,що подається в тексті.

3.Складіть анотацію(рекламу) до тексту,виділяючи його інформативну цінність.

4.Прочитайте мовчки текст і прокоментуйте ту частину,яка видалась вам найцікавішою.

5.Порівняйте дані про…у підручнику та статті з іноземного журналу(газети) і визначте розбіжності у розумінні…

6.Скажіть,які почуття викликало у вас читання тексту.

8.Скажіть,які твори цього автора ви читали і чи сподобались вони вам.

9.Виберіть з тексту епізоди,які є важливими для розкриття теми.

10.Виберіть з тексту факти,які впливають на ваше ставлення до подій(персонажів тощо),що відображенні в тексті.

11.Зіставте авторську і власну оцінку подій і вчинків персонажів.

12.Аргументуйте власну оцінку подій,що передаються в тексті.

ВПРАВИ НА НАВЧАННЯ ШВИДКОГО ЧИТАННЯ

1.Прочитайте швидко серію слів і підкресліть ті,які вивчали на цьому занятті .

2.Швидко продивіться слова і випишіть ті,які мають відношення до теми…

3.Швидко прочитайте речення мовчки і знайдіть ті,які мають відношення до теми. Прочитайте визначені речення вголос.

4.Швидко прочитайте серію слів,знайдіть прикметники,визначте їх ступені порівняння і розташуйте у три колонки відповідно до ступенів порівняння.

5.Прочитайте пари слів і відмітьте однакові. На визначення ідентичності двох пар слів відводиться 1 секунда.

6.Знайдіть у списку синоніми,антоніми,слова однієї тематичної групи(слова,які означають колір,тварин,країни,…)

7.Швидко продивіться запропоновані словосполучення і виділіть ті, які відображають якість(кількість, розміри, …) предметів

8.Швидко прочитайте текст мовчки і визначте, чи є в тексі тільки що опрацьований граматичний матеріал.

9.Швидко прочитайте текст, намагаючись зрозуміти з контексту різні значення омонімів. Передайте його зміст рідною мовою.

10. Прочитайте речення мовчки та передайте їх зміст, звертаючи увагу на значення схожих (багатозначних) слів.

11. Слухайте текст і одночасно слідкуйте очима, відмічаючи пропущені слова. Текст записано з випущеними окремими словами, а учням роздаються тексти без пропусків слів.

12. Перекладіть текст з іноземної мови рідною з листа.

13.Прочитайте текст очима, одночасно голосно рахуючи рідною (іноземною) мовою. Після того передайте зміст тексту, який ви прочитали.

14. Прочитайте якомога швидше текст, запитання та відповіді до нього. Виберіть із кількох відповідей правильні.(Відповіді на запитання різняться лише незначними деталями)

15. Дається кілька колонок слів. Прочитайте у лівій колонці слово, знайдіть його у цьому ж рядку, але в інших колонках. Назвіть номер колонки. (Вправа повинна виконуватися у швидкому темпі).

16. Якомога швидше відшукайте серед слів на картках слово, яке відповідає малюнку і підніміть картку з цим словом.

17. Якомога швидше знайдіть і покажіть малюнки, що відповідають словам, які називає вчитель.

18.Швидко й правильно прочитайте всі нові слова, які вчитель по черзі показує на картках.

19. Швидко й правильно прочитайте інші незнайомі слова, що відносяться до вказаного типу складу.

20. Прочитайте текст (уривок) за певний час.

21. Прочитайте текст і швидко знайдіть відповіді (певні факти) на подані запитання.

22. Прочитайте речення з поступово нарощуваними елементами. Наприклад:

Вправи на навчання читання вголос. 1. Прочитайте букви .

 2. Виберіть названу букву з ряду поданих і прочитайте її.

 3. Визначте кількість букв і звуків у слові.

 4. Підберіть до маленьких букв великі(до великих букв маленькі) та озвучте їх.

 5. Складіть слова з окремих букв і прочитайте їх.

 6. Прочитайте рядок слів і підкресліть слова із звуком…(буквою…).

 7. Складіть відомі вам буквосполучення і скажіть,як вони читаються.

 8. Назвіть слова,які починаються з букви… .

 9. Прослухайте і прочитайте слова. Зверніть увагу на те ,як читаються буквосполучення…(буква…).

10.Покажіть букву,що відповідає звуку… .

11.Напишіть букву,що відповідає звуку… .

12.Знайдіть і покажіть букву,що відповідає звуку… .

13.Виберіть із ряду слів слова,які читаються за правилом(не за правилом).

14.Виберіть із ряду слів ті,що починаються з букви… .

15.Прочитайте слова і підкресліть ті,де є звук…(буква).

16.Прочитайте схожі за написанням (звучанням)слова.

17.Подаються дві колонки слів. Прочитайте мовчки слова з першої колонки і проставте номери перед кожним словом рідною мовою,якому воно відповідає у другій колонці.

17.Прочитайте і скажіть,чим відрізняються такі слова як… .

18.Прочитайте мовчки рядок слів і підкресліть слова,в яких буквосполучення(голосна)читається,як у першому слові цього рядку.

19.Упишіть у слова пропущені букви й прочитайте їх.

20.Скажіть,яка графема(буква)пропущена в словах,та прочитайте їх.

21.Скажіть,чим відрізняються такі слова,як… .

22.Визначте подібність у словах… .

23.Покажіть і прочитайте слова(на картках або на дошці),які відповідають певним предметам.

24.Знайдіть слова,в яких є це буквосполучення…,та прочитайте їх вголос.

25.Прочитайте слова й поставте відповідні транскрипційні знаки над підкресленими буквосполученнями.

26.Напишіть по рядочку кожне слово. Підкресліть у словах букву…(буквосполучення…) і прочитайте написане.

27.Прослухайте слова,позначте наголошений склад і прочитайте слова вголос.

28.Прочитайте незнайомі слова,спираючись на ключове слово.

29.Порівняйте читання букви… у різних типах складів і прочитайте незнайомі слова,спираючись на ключові.

30.Напишіть слова під диктовку.

31.Складіть слово з окремих частин,які подаються на картках,і прочитайте вголос.

32.Прочитайте незнайомі слова з опорою на таблицю(правило).Вимоги до текстів з читання

 1. Тексти для читання мають бути пізнавальними, аудитивними, відповідати нормам сучасного мовлення, не містити мовленнєвих кальок рідної мови,будуватися на фактичному матеріалі про країну та народ, мова якої вивчається, і сприяти розширенню світогляду учнів.

 2. Тематика текстів повинна бути адекватна тематиці говоріння.

 3. Відповідність кількості незнайомих мовних одиниць у відсотках, що допускаються в текстах для читання (1-6 %) вимогам програми по класах.

 4. Стиль текстів: художні, суспільно-політичні, науково-популярні, технічні.

 5. Обсяг текстів.

 6. Виховна цінність текстів. Тексти повинні сприяти вихованню моральних цінностей і якостей учнів.

 7. Зміст текстів має відповідати віковим особливостям та інтересам учнів, їхньому інтелектуальному рівню розвитку, задовольняти їхні пізнавальні інтереси.

Особливості навчання техніки читання за правилами

 1. Правило + транскрипція.

 2. Самостійне читання учнями за правилом.

 3. Читання вчителя: а) дає зразок; б) корегує помилки.

 4. Хорове читання.

 5. Читання ланцюжком.

 6. Озвучування поданих слів, які читаються за цим правилом.

 7. Запис слів у словник.

Критерії оцінки читання

 1. Швидкість читання мовчки.

 2. Рівень розуміння прочитаного.

 3. Володіння прийомами розуміння незнайомої лексики.

Особливості навчання техніки читання за методом цілих слів

 1. Пред’явлення слова.

 2. Озвучування слова вчителем.

 3. Хорове озвучування слова за вчителем.

 4. Повторення ланцюжком.

 5. Запис слів за формою.

 6. Запис слів під диктовку вчителя.

 7. Повторне читання записаних слів.

Завдання перед аудіюванням.

Перед прослуховуванням тексту вчитель може:

 1. Повідомити учнів про що буде текст, який тип тексту їм пропонується.

 2. Подати ключові слова, словосполучення та вирази, які зустрічаються в тексті.

 3. Подати кілька речень.

 4. Запропонувати учням малюнки, фото, які допоможуть учням зрозуміти зміст тексту.

 5. Дати прослухати спочатку скорочений варіант тексту, а після цього повний, що підготує учнів до сприйняття змісту тексту.

 6. Запропонувати за ключовими словами скласти свій текст, а під час прослуховування скоригувати його.

 7. Запропонувати прочитати текст, а під час прослуховування внести корективи в запропонований текст.

 8. Повідомити тему текстів, які будуть слухати учні і дати завдання скласти і записати речення на запропоновану тему. Після того учні слухають текст і записують уже почуті відомості , порівнюючи їх з попередніми, які вони склали самі.

 9. Записати нові слова, які учні можуть не зрозуміти, та перекласти їх.

 10. Перекласти найбільш важкі для сприйняття речення, із складними граматичними структурами.

Аудіювання

Вправи для формування загальних адитивних навичок 1. Прослухайте подані слова і підніміть руку, якщо почуєте слова зі звуком….

 2. Прослухайте слова зі звуком…., повторюйте за мною.

 3. Прослухайте пари слів зі звуками….і….. та визначте, однакові чи різні їх перші звуки.

 4. Прослухайте пари слів зі звуками….і… і повторюйте їх спочатку хором, а потім по черзі.

 5. Прослухайте слова зі звуками…та підніміть картку з відповідним транскрипційним знаком.

 6. Прослухайте пари слів і визначте, чи однакові в них голосні звуки.

 7. Прослухайте низку звуків, виділіть і запишіть їх.

 8. Визначте кількість голосних і приголосних звуків у почутих словах.

 9. Визначте кількість довгих (коротких) голосних у почутих словах.

 10. Прослухайте фразу і скажіть скільки разів в ній вжито звук….

 11. Усно поділіть почуте слово на звуки і назвіть їх.

Вправи на подолання граматичних труднощів

 1. Прослухайте речення і назвіть підмет (присудок).

 2. Прослухайте речення і скажіть скільки в ньому членів речення.

 3. Прослухайте речення і скажіть в якому з них дія відбувається ( відбувалася).

 4. Повторюйте за диктором речення.

 5. Прослухайте речення і запишіть слова, які з’являються при кожному його повторенні ( речення поступово поширюється).

 6. Слухаючи диктора, записуйте ключові слова.

 7. Повторіть усі попередні речення і додайте нові, почуті під час прослуховування.

 8. Прослухайте речення і запишіть слова, які вилучаються з нього під час кожного скорочення.

 9. Прослухайте речення і спробуйте зрозуміти його зміст, ігноруючи незнайомі слова.

 10. Прослухайте складне речення і назвіть сполучник , який пов’язує обидві його частини.

 11. Прослухайте речення і визначте головне і підрядне речення.

 12. Прослухайте пари подібних речень і визначте, чим вони відрізняються одне від одного.

 13. Прослухайте і відтворіть речення з однією і тією самою граматичною структурою.

 14. Повторюйте за вчителем або записуйте речення з різними граматичними структурами.

 15. Граматичний диктант.

 16. Прослухайте текст, використовуючи візуальну опору.

 17. Прослухайте текст, в якому нечітко подаються граматичні форми і відтворіть недочуте.

 18. Прослухайте текст, намагаючись здогадатися з контексту про значення невідомих слів.

 19. Після прослуховування тексту послухайте речення і скажіть чи було воно в тексті.

 20. Прослухайте діалог і назвіть співрозмовників.

 21. Прослухайте речення і скажіть де відбувається подія.

 22. Прослухайте текст і визначте способи вираження конкретних намірів.

 23. Прослухайте діалог і дайте відповіді на запитання вчителя.( Учні слухають діалог 5 разів)

Після першого прослуховування перевіряється загальне розуміння тексту. Учні відповідають на запитання , які вимагають відповіді ”так”, ”ні”.

Після другого- відповіді на альтернативні запитання, які передбачають знання учнем деяких деталей і вміння будувати короткі фрази.

Після третього- відповіді на спеціальні запитання , які передбачають вміння учнем давати відповіді на рівні мікровисловлювання та розуміння учнями більш конкретних деталей.

Після четвертого- відповіді на запитання різних типів, метою яких є встановлення знань учнями особливостей іноземної мови (антоніми, синоніми) та вміння вживати їх у мовленні під час висловлювання.

Після п’ятого-- відповіді на запитання різних типів метою яких є перевірка вміння учнів вести дискусію за прослуханим текстом, вживаючи різноманітні граматичні структури.

Вправи на подолання лексичних труднощів 1. Прослухайте речення і визначте значення нового слова.

 2. Встановіть на слух тотожність у парах слів.

 3. Прослухайте омоніми в реченнях і визначте їх значення.

 4. Прослухайте омоніми і знайдіть у списку відповідні їм слова рідною мовою.

 5. Прослухайте синоніми у реченнях і визначте їх значення.

 6. Прослухайте речення, в яких вжиті полісемічні слова, визначте відтінки їх значень.

 7. Прослухайте речення і зверніть увагу на те, що вони відрізняються одне від одного тільки одним новим словом в одній і тій самій позиції. Встановіть зміст цих речень.

 8. Відмітьте у списку інтернаціональні слова, які прозвучали в реченнях диктора.

 9. Відмітьте у списку слова і словосполучення , які є ” помилковими друзями перекладача ”, під час перекладу рідною мовою.

 10. Прослухайте речення, які промовляються вчителем у швидкому темпі, та перекладіть їх рідною мовою.

 11. Визначте на слух речення рідною мовою ( речення записані на дошці або на картках) , які є повним і точним перекладом або повністю не відповідають змісту речень, поданих диктором.

 12. Прослухайте речення іноземною мовою і визначте лексичні помилки, які були допущені у процесі їх перекладу рідною мовою ( речення записані на дошці або на картках).

 13. У списку слів рідною мовою відмітьте черговість сприйнятих на слух іншомовних еквівалентів.

 14. Прослухайте речення, намагаючись зрозуміти Їх зміст, не звертаючи увагу на означення, які передані незнайомими словами.

 15. Запишіть цифри ( номери телефонів), які ви почули.

 16. Прослухайте текст, згрупуйте слова з тексту за певними ознаками( суфікси, тема,..) та запишіть їх.

Вправи на навчання сприймання мовленнєвого потоку.

 1. Розподіліть на слух над фразові єдності на речення.

 2. Скажіть, що випущено в над фразовій єдності під час повторного прослуховування.

 3. Після дворазового прослуховування речень визначте речення, яке було випущено при повторному пред’явленні.

 4. Із низки речень виділіть те, яке не відповідає темі.

 5. Передайте зміст почутого тексту 4-5 реченнями в логічній послідовності.

 6. Прослухайте фрагмент тексту, скажіть, до якої з поданих тем він має відношення.

 7. Прослухайте фрагмент тексту і знайдіть неточності в перекладі (знайдіть відповіді на поставлені запитання, визначте правильний варіант відповіді із 4-5, знайдіть слова і словосполучення, які відповідають змісту малюнків).

 8. Прослухайте фрагмент тексту, розташуйте пункти плану переказу тексту відповідно до змісту тексту (пункти плану подаються в довільному порядку).

 9. Розташуйте ключові слова відповідно до змісту тексту, що зачитує диктор.

 10. Запишіть названі в тексті слова і словосполучення, які відносяться до теми, що вивчається.

 11. Прослухайте текст і виправте помилки в запропонованому тексті (текст з помилками подається на дошці або на картах).

 12. Прослухайте текст і складіть речення, які передають зміст почутого з окремих частин речень (частини речень подаються на окремих картках або на дошці).

 13. Прослухайте діалоги і співвіднесіть їх із запропонованими малюнками (символами, …).

 14. Прослухайте текст і співвіднесіть його із прочитаними (перед прослуховуванням учням пропонують тексти для читання).

 15. Розташуйте запропоновані малюнки в логічній послідовності відповідно до змісту прослуханого тексту.

 16. Визначте тип прослуханого тексту: розповідь, реклама, інтерв’ю тощо.

 17. Прослухайте діалоги та визначте тему і співрозмовників: їх вік, імена, стосунки(дружні, недружні, ввічливі, неввічливі тощо).

 18. Прослухайте текст і відмітьте на малюнках(малюнку) персонажів, про яких йдеться в тексті.

 19. Прослухайте текст і передайте його зміст за допомогою малюнка(малюнків).

 20. Прослухайте текст і заповніть запропоновану таблицю.

 21. Прослухайте текст і відтворіть його зміст за допомогою міміки, жестів, дій тощо.

 22. Після прослуховування тексту запишіть повідомлення для того, хто відсутній.

 23. Прослухайте 2 тексти і знайдіть між ними відмінності(подібності).

 24. Прослухайте текст і розташуйте подані речення в логічній послідовності відповідно до змісту прослуханого тексту(речення подаються на картках або на дошці).

Вправи на розвиток адитивної пам’яті, уваги, логічного мислення, уяви, прогнозування

 1. Прослухайте мовні зразки і покажіть відповідні ілюстрації.

 2. Прослухайте речення і розташуйте їх у логічній послідовності.

 3. Прослухайте дві логічно пов’язані між собою фрази і повторіть їх.

 4. Прослухайте 2 фрази і скажіть, що випущено або що з’явилось нового в другій фразі порівняно з першою.

 5. Повторюйте за диктором речення з доданими новими словами у різних позиціях(на початку, в кінці, в середині речення)

 6. Повторіть за диктором речення з одним і тим самим словом або з однієї і тією самою граматичною структурою і визначте їхні відмінності.

 7. Повторіть за диктором нові слова ( список слів поступово поповнюється).

 8. Зіставте речення, що написані на дошці, з тими, які ви прослухали. Встановіть лексичні та граматичні відмінності між ними.

 9. Спробуйте відтворити діалог, повторюючи за диктором репліки.

 10. Прослухайте заголовки і скажіть про що йдеться в тексті.

 11. Прослухайте початок розповіді і визначте , про що вона.

 12. Прослухайте ключові слова і визначте тему тексту.

 13. Прослухайте текст і завдання до тексту і виконайте їх.

 14. Прослухайте слово, словосполучення , речення і повторіть їх.

 15. Прослухайте слова, і назвіть ті, що відносяться до цієї теми.

 16. Прослухайте частини речення , з’єднайте їх в одне речення і відтворіть його.

 17. Прослухайте два речення, логічно пов’язаних між собою, і повторіть їх.

 18. Прослухайте два речення і визначте, що пропущено у другому реченні.

 19. Прослухайте і повторіть за диктором фрази, доповнюючи їх однаковими за смислом.

 20. Прослухайте текст і опишіть дії головного героя.

 21. Прослухайте розповідь, розгляньте малюнки і розташуйте їх відповідно до подій у розповіді.

 22. Прослухайте початок розповіді і здогадайтесь, що відбулось далі. Учні пропонують свої варіанти закінчення розповіді, після чого вони слухають закінчення тексту обговорюють прослуханий текст і свої варіанти його закінчення, визначаючи, чия розповідь найбільш відповідає авторському варіанту.

 23. Прослухайте розповідь і передайте її зміст 4-5 реченнями.

 24. Прослухайте перше речення і, спираючись на його зміст, завершіть друге.

 25. Прослухайте вирази та скажіть, в яких ситуаціях вони можуть вживатися.

 26. Прослухайте загадку та відгадайте її.

 27. Прослухайте коротку характеристику людини здогадайтесь про її професію.

 28. Прослухайте дані про країну (місто) та здогадайтесь, яка це країна.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал