Вступ мета вступного іспиту з дисципліниСкачати 96.54 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації23.02.2017
Розмір96.54 Kb.


ВСТУП
Мета вступного іспиту з дисципліни «Географія» дляступеня
«бакалавр» - визначення рівня підготовленості вступників, які бажають навчатися у Київському національному університеті технологій та дизайну і не мають результатів Українського центру оцінювання якості освіти.
Завдання вступного іспиту – перевірка знання та розуміння абітурієнтом матеріалу програми з економічної та соціальної географії на базі повної загальної середньої освіти.
Порядок проведення іспиту визначається Положенням про приймальну комісію КНУТД.
Екзаменаційні білети з дисципліни «Географія» для складання вступних випробувань (екзаменів, співбесіди) для вступників на базі повної загальної середньої освіти розробляються у відповідності до програм тестування
Українського центру оцінювання якості освіти
(
http://testportal.gov.ua
).
1.
ОПИС ОСНОВНИХ РОЗДІЛІВ ТА ЇХ КОРОТКИЙ ЗМІСТ
РОЗДІЛ І. Загальні питання економічної та соціальної географії

Тема 1.1. Предмет економічної та соціальної географії
Економічна і соціальна географія в системі географічних наук та актуальність її вивчення.
Предмет, об’єкт і структура економічної та соціальної географії.
Зв’язки економічної та соціальної географії з іншими науками.
Практичне значення і завдання економічної і соціальної географії.
Тема 1.2. Природно-ресурсний потенціал території
Поняття про географічне середовище як сферу взаємодії суспільства та природи.
Поняття «природні умови», основні компоненти та їх вплив на господарську діяльність людини.
Поняття «природні ресурси», їх роль у розвитку та розміщенні господарства.
Класифікація природних ресурсів, їх значення, особливості розміщення та використання.
Поняття про природно-ресурсний потенціал території та його структура.
Ресурсозабезпеченість територій, її сутність та оцінка.
Раціональне та нераціональне природокористування.
Природні зони, особливості їх формування та вплив на господарську діяльність людини.

2
Тема 1.3. Населення як основна продуктивна сила суспільства
Динаміка чисельності населення, показники та джерела змін.
Природний рух населення, його основні показники, типи відтворення населення.
Демографічна криза і демографічний вибух.
Міграції населення, їх причини та види.
Системи розселення.
Особливості урбанізації.
Мовний та етнічний склад населення.
Трудові ресурси, їх сутність і структура.
Поняття «економічно активне населення».
Тема 1.4. Економічне районування
Територіальний поділ праці, його вплив на формування економічних районів.
Основні принципи економічного районування.
Економічний район, його сутність та ознаки.
Типи економічних районів та їх галузева структура.
Галузі матеріального виробництва та невиробничої сфери.
Поняття про виробничу та соціальну інфраструктуру.
Тема 1.5. Паливно-енергетичний комплекс
Сутність паливно-енергетичного комплексу, його значення та галузева структура.
Паливно-енергетичний баланс, його структура та зміни.
Значення і структура паливної промисловості.
Особливості розвитку та розміщення вугільної, нафтової, газової, торф’яної галузей промисловості.
Основні типи електростанцій та принципи їх розміщення.
Розвиток електроенергетики та екологічні проблеми.
Енергосистеми та їх роль у раціональному споживанні електроенергії.
Тема 1.6. Металургійний комплекс
Значення металургійного комплексу та його галузева структура.
Чорна металургія.
Сировинна та паливно-енергетична бази чорної металургії.
Типи металургійних підприємств та принципи їх розміщення.
Принципи розміщення основних галузей кольорової металургії.
Тема 1.7. Машинобудівний комплекс
Суть, значення машинобудівного комплексу.
Галузева структура машинобудівного комплексу.
Спеціалізація і кооперування в машинобудуванні.
Принципи та особливості розміщення основних галузей машинобудування.

3
Тема 1.8. Хімічний комплекс
Суть, значення і галузева структура хімічного комплексу.
Сучасна сировинна база галузей основної хімії та хімії органічного синтезу.
Принципи та особливості розміщення основних галузей.
Тема 1.9. Лісопромисловий комплекс
Суть, значення та галузева структура лісопромислового комплексу.
Принципи і особливості розміщення основних галузей.
Тема 1.10. Будівельний комплекс
Суть, значення і структура будівельного комплексу.
Промисловість будівельних матеріалів та їх галузева структура.
Сировинна база, принципи розміщення основних галузей.
Тема 1.11. Соціальний комплекс
Суть, значення та галузева структура соціального комплексу.
Структура і значення легкої промисловості.
Принципи розміщення основних галузей легкої промисловості.
Значення та особливості розвитку сфери послуг.
Тема 1.12. Агропромисловий комплекс (АПК)
Суть та особливості формування АПК.
Галузева структура АПК.
Галузева структура сільського господарства.
Особливості розміщення основних галузей рослинництва і тваринництва.
Зональна спеціалізація сільського господарства.
Значення та галузева структура харчової промисловості.
Принципи розміщення основних галузей харчової промисловості.
Тема 1.13. Транспортний комплекс
Роль транспортного комплексу у господарстві країни.
Галузева структура транспортного комплексу.
Особливості розвитку та розміщення основних видів транспорту.
Основні показники роботи транспорту.
РОЗДІЛ ІІ. Економічна і соціальна географія України
Тема 2.1. Економіко- і політико-географічне розташування
України
Розміри території.
Економіко-географічне розташування України і його господарська оцінка.Місце України на політичній карті Європи та світу.
Сучасний адміністративно-територіальний поділ України.

4
Тема 2.2 Ресурси та природні комплекси України
Основні риси рельєфу України та його вплив на господарську діяльність.
Особливості прояву кліматоутворюючих чинників: сонячна радіація, атмосферна циркуляція.
Значення та розподіл кліматичних елементів по території та їх вплив на господарську діяльність.
Склад та особливості розміщення родовищ паливних, рудних та нерудних корисних копалин і їх господарська оцінка.
Значення та структура земельних ресурсів.
Основні заходи з раціонального використання та охорони земельних ресурсів.
Поверхневі та підземні води.
Особливості формування і розподілу водних ресурсів.
Основні річкові басейни, їх характеристика та господарське значення.
Природно-господарська характеристика Чорного і Азовського морів.
Раціональне використання й охорона водних ресурсів України.
Особливості розміщення лісів України.
Значення лісів та проблеми їх раціонального використання.
Структура, значення, особливості розміщення і використання рекреаційних ресурсів.
Основні закономірності формування зональних та азональних природно-територіальних комплексів.
Природно-господарська характеристика природних зон України: мішаних лісів, лісостепу та степу.
Природно-господарська характеристика Українських Карпат і
Кримських гір.
Тема 2.3. Населення і трудові ресурси
Чисельність населення України, особливості її динаміки.
Густота населення та її територіальні відмінності.
Природний рух населення України .
Основні демографічні процеси та сучасна демографічна ситуація.
Міграції населення, їх причини, географія, вплив на чисельність і структуру населення України.
Національний та етнічний склад населення.
Системи розселення.
Урбанізація та її регіональні відмінності.
Трудові ресурси та регіональні особливості їх розподілу за видами зайнятості та галузями господарства.
Раціональне використання трудових ресурсів.
Безробіття та його географічні аспекти.
Ринок праці.

5
Тема 2.4. Формування господарського комплексу України та його
структура
Історія формування господарського комплексу України.
Галузі матеріального виробництва та невиробничої сфери.
Спеціалізація України в світовому господарстві, в регіональному та світовому поділі праці.
Значення й місце промисловості в господарському комплексі.
Сучасні проблеми й перспективи розвитку та розміщення промисловості.
Структура, місце та роль паливно-енергетичного комплексу у господарському комплекс і України.
Структурний склад паливної промисловості. Паливний баланс.
Райони видобутку і використання вугілля.
Проблеми й перспективи подальшого розвитку вугільної галузі.
Райони видобутку нафти, центри нафтопереробки та основні нафтопроводи.
Сучасний стан та перспективи розвитку нафтової промисловості.
Сучасний стан розвитку газової промисловості. Основні газопроводи.
Значення, структура та принципи розміщення основних типів електростанцій.
Сучасна структура виробництва та споживання електроенергії.
Екологічні проблеми розвитку паливно-енергетичного комплексу.
Наслідки аварії на Чорнобильській АЕС.
Структура, місце та роль у господарстві металургійного комплексу
України.
Сировинна та паливна бази чорної металургії, географічні особливості
їх розміщення.
Типи підприємств чорної металургії України, принципи їх розміщення,основні центри чорної металургії.
Сировинна база кольорової металургії, основні галузі та особливості їх розміщення.
Проблеми та перспективи розвитку металургійного комплексу.
Значення та роль машинобудівного комплексу у господарському комплексі країни.
Принципи розміщення та географія основних галузей машинобудування.
Структура, місце та роль хімічного комплексу України у господарському комплексі.
Лісозаготівельна промисловість, особливості її розміщення.
Деревообробна, целюлозно-паперова і лісохімічна галузі, особливості
їх розвитку та розміщення.
Проблеми й перспективи розвитку ЛПК.
Географія основних підгалузей промисловості будівельних матеріалів: виробництво цементу, залізобетонних конструкцій і виробів, стінових матеріалів, легких наповнювачів, скла.
Соціальний комплекс України.

6
Значення, галузева структура, принципи розміщення та географія основних галузей легкої промисловості.
Проблеми та перспективи розвитку сфери послуг.
Суть, значення, основні ланки Агропромисловий комплекс України.
Природно-географічні передумови розвитку сільського господарства.
Рослинництво України, його галузева структура.
Тваринництво, його структура та географія.
Зональна спеціалізація сільського господарства.
Значення харчової промисловості як основної переробної ланки АПК та продовольчого комплексу.
Принципи розміщення та географія основних галузей харчової промисловості України.
Значення та структура транспортного комплексу України.
Залізнична мережа України, географія вантажо- та пасажиропотоків залізничного транспорту.
Найважливіші автомагістралі України.
Роль морського транспорту в міжнародних зв'язках.
Географія річкового транспорту.
Проблеми та перспективи розвитку повітряного транспорту у сучасному господарстві.
Зовнішні економічні зв'язки України.
Інтеграція України в світову економіку, проблеми та перспективи.
Географічний поділ праці й економічне районування України.
Мережа економічних районів в Україні, критерії їх виокремлення та спеціалізація.
РОЗДІЛ ІІІ Економічна і соціальна географія світу
Тема 3.1. Сучасна політична карта світу
Світові природні ресурси.
Географія мінеральних, земельних, лісових, водних, рекреаційних ресурсів світу.
Ресурси Світового океану та проблеми їх освоєння.
Раціональне використання природних ресурсів.
Чисельність населення світу, його динаміка.
Відтворення населення та особливості прояву в країнах світу.
Демографічні процеси та демографічна політика країн світу.
Міграційні процеси і міграційна політика держав.
Мовний та етнічний склад населення світу.
Релігії народів світу.
Нерівномірність розміщення населення на Землі.
Міське та сільське населення світу.
Трудові ресурси та зайнятість у різних сферах господарства країн та регіонів світу.

7
Поняття світового господарства та етапи його формування.
Міжнародний географічний поділ праці та його роль у формуванні світового господарства.
Поняття науково-технічної революції та її основні риси.
Вплив НТР на галузеву структуру та територіальну організацію виробництва.
Тема 3.2. Географія основних галузей промисловості світу
Географія вугільної, нафтової, газовоїпромисловості.
Основні вантажопотоки вугілля, нафти, газу.
Структура виробництва електроенергії у світі та в окремих країнах.
Чорна і кольорова металургія світу,основні райони їх розвитку та розміщення.
Машинобудування світу,його структура, особливості розвитку та географія основних галузей.
Хімічна промисловість,структура та особливості її розвитку в різних країнах.
Галузева структура сільського господарства.
Особливості розміщення галузей рослинництва і тваринництва.
Інтенсивний та екстенсивний шляхи розвитку сільського господарства.
Розвиток і розміщення найважливіших видів транспорту — сухопутного, водного та повітряного.
Суть та основні форми зовнішньоекономічних зв'язків країн.
Виникнення глобальних проблем людства.
Найважливіші проблеми сучасності — демографічна, екологічна, енергетична, продовольча, війни і миру, освоєння ресурсів Світового океану та шляхи їх розв'язання.
Тема 3.3. Країни та регіони світу
Типовий план економіко-географічної характеристики.
Країни Європи:Росія, Білорусь, Польща, Німеччина, Франція, Велика
Британія, Італія.
Країни Азії: Казахстан, Китай, Японія, Індія.
Країни Північної Америки:США, Канада.
Загальний огляд, географічне розташування, склад території, природно-ресурсний потенціал і населення Латинської Америки.
Загальний огляд, географічне розташування, склад території, природно-ресурсний потенціал і населення країн Африки.
Особливості природно-ресурсного потенціалу, населення, розвитку економіки Австралії.

8 2.
СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА
ДИЗАЙНУ
ЗАТВЕРДЖУЮ
Ректор КНУТД
__________________
І.М.Грищенко
«_____»________________2016
р.
ЗАВДАННЯ
ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ з географії на здобуття ступеня «бакалавр»
Варіант №ХХХ
Тестові завдання (30 тестів, що охоплюють питання економічної
та соціальної географії України і світу)
1. Слово «географія» у перекладі означає:
А) природа
Б) землеопис
В) наука
Г) народ
2. Що називається природним комплексом?
А) сукупність атмосфери, літосфери, гідросфери і біосфери
Б) взаємозв’язане поєднання природних компонентів на певній території
В) взаємозв’язок кліматичних особливостей місцевості з її рельєфом та гідрологічними об’єктами
Г) взаємозв’язок ґрунту з рослинним і тваринним світом
3. Укажіть найважливіший район Карпатських гір.
А) Вулканічний хребет
Б) Головне пасмо
В) масив Чорногора
Г) Рахівський масив
Затверджено
на засіданні кафедри підприємництва та бізнесу
Протокол № 1 від 29 лютого 2015 р.
Зав. кафедри ________д.е.н., доц. Л.М.Ганущак-Єфіменко підпис

9 3.
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДЕЙ
Для оцінювання відповідей на кожне тестове завдання використовуються такі критерії:
Кількість правильних відповідей
Сума балів ECTS-оцінка
Традиційна академічна оцінка від 27 до 30 90-100
А
5 (відмінно) від 24 до 27 82-89
В
4 (добре) від 22 до 24 75-81
С від 20 до 22 67-74
D
3
(задовільно) від 18 до 20 60-66
E від 10 до 18 35-59
FX
2 (незадовільно) до 10 1-34
F


4. ЛІТЕРАТУРНІ ДЖЕРЕЛА

1.
Афанасьєв О.Є. Політико-географічний простір сучасного світу
[Текст] : довідник / Олег Афанасьєв. - К. : Шкільний світ, 2010. - 127 с. : табл.
-
(Бібліотека "Шкільного світу". Природничо-математичний напрям)
(Краєзнавство. Географія. Туризм. Бібліотека). - Бібліогр.: с. 125. - 1200 экз. -
ISBN 978-966-451-000-
1(б-ка "Шк. світу"). - ISBN 978-966-451-486-3 2.
Афоніна О.О.Географія світового господарства [Текст] : практикум /
О. О. Афоніна ; Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин : Вид-во НДУ ім. М.
Гоголя , 2010. - 51 с. : табл. - Бібліогр.: с. 51. - 105 экз.
3.
БродовськаО.Г. Географія культури [Текст] : робочий зошит для учнів 10-11 кл. / О. Г. Бродовська, С. Л. Капіруліна, М. О. Кобзар. -
Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2010. - 83 с. : іл., карти. - 1000 экз. - ISBN
978-966-496-156-8 4.
Великий сучасний довідник школяра. 5-12 класи. Природничі науки
[Текст] : математика, фізика, хімія, географія, біологія, астрономія / О. М.
Роганін [та ін.]. - Х. : Книжковий Клуб " Клуб Сімейного Дозвілля", 2010. -
910 с. : рис., табл. - 12000 экз. - ISBN 978-966-14-0405-1 5.
Географія та екологія: наука і освіта [Текст] : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 15-16 квіт. 2010 р., Умань, Україна / редкол.: Тимець О. В.
[та ін.] ; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини, Ін-т природн.-мат. та технол. освіти, Природн.-геогр. ф-т, Каф. географії та екол. [та ін.]. - Умань :
Сочінський, 2010. - 328 с. : рис., табл. - Бібліогр. у кінці ст. - 300 экз. - ISBN
978-966-1604-41-3

10 6.
Гілецький Й.Р. Економічна і соціальна географія України. 9 клас
[Текст] : зб. тестів / Йосип Гілецький, Світлана Подолюк, Світлана
Венгерчук. - Т. : Підручники і посібники, 2010. - 144 с. - 1000 экз. - ISBN 978-
966-07-1630-8 7.
Дністрянський М.С. Політична географія та геополітика України
[Текст] : навч. посіб. / М. С. Дністрянський. - Т. : Навчальна книга - Богдан,
2010. -
344 с. : рис., табл. - Бібліогр. у кінці розд. - ISBN 978-966-10-0979-9 8.
Заячук М.Д.Економічна та соціальна географія світу [Текст] : навч. посіб. / М. Д. Заячук, О. С. Чубрей ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. -
Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2009. - 191, [8] с. : табл. - Бібліогр.: с. 182-186. -
300 экз. - ISBN 978-966-423-085-5 9.
Кобернік С.Г. Географія. Довідник для абітурієнтів та школярів
[Текст] : повний курс підгот. до проходження зовніш. незалеж. оцінювання для вступу до вищ. навч. закл. з тест. завданнями / С. Г. Кобернік, Р. Р.
Коваленко ; за ред. С. Г. Коберніка. - Вид. 4-е, допов. - Київ : Літера, 2010. -
605 с. : рис., табл. - 5000 экз. - ISBN 978-966-7543-88-4 10.
Польчина С.М.Географія ґрунтів і ґрунти світу [Текст] : навч. посіб. :
[3 ч.] / С. М. Польчина ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. - Чернівці :
Рута, [2010] .Ч. 2 : Євразія. - 2012. - 96 с.
11.
Рекреаційна географія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Д. Д. Гурова [та ін.] ; Запоріз. нац. техн. ун-т, Ін-т упр. та права. -
Запоріжжя : ЛІПС, 2010. - 89 с. - Бібліогр.: с. 85-89. - 100 экз. - ISBN 978-966-
191-048-4 12.
Смаль І.В.Географія туризму та рекреація [Текст] : словник- довідник: навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. В. Смаль. - Т. :
Навчальна книга - Богдан, 2010. - 201, [1] с. - ISBN 978-966-10-0281-3 13.
Стадник О.Г., Економічна і соціальна географія України. 9 клас
[Текст] : розробки уроків : посібник / О. Г. Стадник. - Х. : Ранок, 2010. - 320 с. + дод. 16 с. - (Серія "На допомогу вчителю") (Майстер-клас) (12-річна школа. Нова програма). - Бібліогр.: с. 318. - 4000 экз. - ISBN 978-966-672-742


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал