Вплив корпоративної соціальної відповідальності на ефективність діяльності підприємстваСкачати 87.81 Kb.
Дата конвертації11.01.2017
Розмір87.81 Kb.
d:\фоточки\новийрік\img_5357.jpg

Криницька Л.В. (ф-т економіки та управління, магістрант)

liliia.krynytska@gmail.com
ВПЛИВ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Актуальність. Насьогодні розробка стратегії корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) для підприємства є однією з невід'ємних складових успішного функціонування підприємства, адже переносить на вищий рівень взаємозв’язки підприємстваз суспільством та є одним з найбільш важливих чинників на шляху до економічного розвитку як окремого підприємства, так і нашої країни вцілому. Сучасний бізнес не може розглядати себе окремо від його найважливіших стейкхолдерів, тому саме реалізація корпоративної соціальної відповідальності є тим опосередкованим чинником, який забезпечує зв'язок: КСВ – стейкхолдери– збільшення ефективності діяльності підприємства.

Постановка проблеми. Метою цієї статті є визначення впливу КСВ на ефективність діяльності підприємства через аналіз взаємозв’язків між підприємством, суспільством, співробітниками та клієнтами.

Результати досліджень.Для початку потрібно з'ясувати, що ж таке КСВ. Загальноприйнятого визначення даному поняттю немає, а українські бізнесмени розуміють його як відповідальне ставлення будь-якої компанії до свого продукту або послуги, до споживачів, працівників, партнерів; активна соціальна позиція компанії, що полягає в гармонійному співіснуванні, взаємодії та постійному діалозі із суспільством, участі у вирішенні найгостріших соціальних проблем. Саме таке розуміння КСВ, дає змогу підприємствам України робити «правильні речі» для суспільного добробуту. Соціальні дослідження дають змогу зробити такі висновки щодо розуміння КСВ (табл.1).[4] З таблиці видно, що підприємці готові відмовитися від деяких своїх прибутків сьогодні для того, щоб постійно покращувати свою позицію на ринку та досягтибільших прибутків в довгостроковій перспективі.

Таблиця 1

Соціальні дослідження щодо розуміння КСВ підприємцямиПитання

К-сть осіб

% осіб

Врахування інтересів зацікавлених представників суспільства під час прийняття бізнес-рішень

426

38,4%

Максимізація прибутків та діяльність в інтересах акціонерів

349

31,4%

Добровільна відмова від деяких прибутків через прагнення зробити «правильні речі»

182

16,4%

Впровадження добробуту через працевлаштування та виплату податків підприємством своєчасно та у повному обсязі

80

7,2%

Підтримка ініціатив, що напряму приносять користь суспільству, але не завжди є прибутковими для акціонерів

73

6,6%

В цілому

1110

100%

Всі компанії, які реалізують стратегію корпоративної соціальної відповідальності, дійсно роблять багато хорошого для суспільства та впровадженню демократичних та людських принципів діяльності, але майже всі заходи є вигідними підприємству і в матеріальному плані. Отже, існуєпотенційний зиск, який може мати компанія від імплементації КСВ у свою бізнес практику. Він, зокрема, полягає у такому: 1. поліпшення управління завдяки запобіганню ризикам різного ґатунку; 2. покращення репутаційного менеджменту; 3. збільшення обсягу продажу та частки ринку; 4. розширення можливостей для залучення, утримання, мотивування співробітників компанії; 5. оптимізація операційних процесів та зменшення виробничих витрат;6. налагодження та побудова дієвих відносин з іншими компаніями, урядовими структурами та неурядовими організаціями; 7.поліпшення фінансових та економічних показників діяльності. [1]

Отже, аргументуючи ці сім положень, звернемо увагу на таке.

1. Поліпшення управління завдяки запобіганню ризикам. Як приклад, можна навести ризики конфлікту між акціонерами та менеджерами акціонерного товариства або місцевою владою, збільшення (і без попередження) податкового навантаження, проблеми з інвесторами тощо. Досягнення успіху у прийнятті рішень залежить не стільки навіть від професійності, скільки від існування та дотримання у суспільстві чітких норм корпоративної соціальної відповідальності. Бізнес України, якщо намагатиметься позбутися регіонального виміру, набути широкий закордонний простір, невідворотно змушений бути відректися від вітчизняного варіанту суто родинно кланових бізнес-зв’язків і оволодівати КСВ.

2. Покращення репутаційного менеджментуза результатами отримання реального сталого публічного визнання, зміцнення позицій власного бренду та й загалом іміджу компанії. Так, наприклад, у щорічному переліку «TheFortuneGlobal 500» журналу FortuneInternational найбільш поважних компаній, одним із 8-ми показників для визначення їх діяльності (нарівні з інноваційністю, фінансовою розважливістю, професійним рівнем працівників тощо) є соціальна відповідальність. Саме завдяки КСВ компанії спроможні демонструвати свою діяльність як «корпоративні громадяни». [2]

3. Збільшення обсягу продажу та частки ринкувідбувається також внаслідок масової підтримки населенням саме тих компаній, які постійно публічно дотримуються КСВ. Різноманіття товарів, великі можливості вибору на ринку створюють умови, за яких на вибір споживачів того або іншого товару, або бренду впливають не тільки його ціна, якість, але й репутація компанії як соціально відповідальної, популярність і визнання її соціальної діяльності. Проведене в 2011 р. дослідження організації EnvironicsInternational CSR Monitor показало, що найсильніше на громадську думку про компанію впливають такі чинники: соціальна відповідальність компанії (49%), якість і репутація бренду (40%), бізнес-показники компанії (32%). Як ми бачимо, соціальна відповідальність компанії вийшла на перше місце як чинник, що формує думку споживачів. [5]

4. Розширення можливостей для залучення, утримання, мотивування співробітників компанії.Не варто оминати те, що 79% опитаних працівників компаній вказують на своє бажання працювати у соціально відповідальних корпораціях. Адже такий підхід тісно пов’язаний з рівнем оплати праці, наповненістю соціального пакету тощо, тобто з системою розвитку персоналу.

5. Оптимізація операційних процесів та зменшення виробничих витрат як певний зиск від імплементації КСВ. Наприклад, більш ефективне запровадження програм з енергозбереження, створення безвідходного циклу виробництва, ініціативи, направлені на підвищення екологічної безпеки виробництва, такі, як скорочення викидів в атмосферу, а в сільському господарстві – зниження використання небезпечних хімікатів, знижують витрати. Окрім цього, оптимізація рекламних бюджетів за рахунок отримання позитивного пабліситі, грамотного використання каналів комунікації недержавних організацій (які у певних сферах мають однакову цільову аудиторію з бізнес структурами).

6. Налагодження та побудова дієвих відносин з іншими компаніями, урядовими структурами та неурядовими організаціямиявляє собою ключ доступу до відкритого широкого діалогу і налагодження солідарної співпраці. Окреме місце у цьому процесі посідає підписання так званих угод територіального розвитку великими компаніями («Міттал Стіл Кривий Ріг», Корпорація «Індустріальна спілка Донбасу», ДТЕК) з органами місцевої влади, де саме і розташовано виробництво. Така позиція потужних компаній, які здебільшого є місцеутвоюючими, говорить про позитивне ставлення до громади та місцевості свого розташування і є безперечно гідними кращих оцінок з боку громадськості.[3]

7. Поліпшення фінансових та економічних показників діяльності. Численні дослідження, проведені в різних країнах, показують практично прямий зв’язок між якістю політики соціальної відповідальності компанії і поліпшенням її фінансових показників. Проведене дослідження у США показують, що у 2011р. фінансові показники компаній, включених в рейтинг кращих компаній щодо бізнес етики «BusinessEthicsBestCitizencompanies», опинилися значно – на 10% – краще, ніж у інших компаній, що входять в індекс 500 Standard &Poors. У рамках дослідження оцінювалися вісім ключових показників, включаючи зростання обігу та продажів, підвищення валового прибутку за періоди одного і трьох років. Оцінювалися також приріст чистого прибутку і зростання вартості акцій.Дослідження показало, що впродовж 10 років у компаній, що реалізовують концепцію соціальної відповідальності, фінансові показники були вищі, ніж у соціально невідповідальних компаній, а саме: дохід на інвестований капітал вище на 9,8%, дохід з активів — на 3,55%, дохід з продажів — на 2,79%, прибуток — на 63,5% , згідно з даними наведеними в опитуванні InvestinginResponsibleBusiness». [2]

Можна також навести показники по кожній групі стейкхолдерів, які відображають причинно-наслідкові зв’язки між конкретними заходами та показниками успіху (табл.2).


Таблиця 2

Причинно-наслідкові зв’язки між заходами з КСВ та показникамиГрупа стейкхолдера

Заходи

Показники

Клієнти

Надання гарантій

Перевірка контрагентів

Надійний партнер


-Кількість приходу нових клієнтів

-Обсяг доходу

-Обізнаність потенційних клієнтів про компанію


Суспільство

Співпраця з громадськими організаціями, забезпечення спонсорської підтримки на благодійні та екологічні заходи

-Кількість позитивних згадок в пресі

-Частота перевірок податковими органами

-Кількістьпринятих позитивних рішень місцевими органами управління


Співробітники

Проведення навчання персоналу

Соціальний пакет

Розвиток особистості

Спортивні заходи

Гендерна політика


-Плинність кадрів

-Обізнаність потенційних співробітників про компанію

-Продуктивність праці

Всі показники опосередковано чи прямо впливають на основні фінансові показники підприємства.Попри всі зовнішні публічні чинники, йдеться про формування та нарощування соціального капіталу компанії, організації. Виникає коло: зиск компанії, процес досягнення якого супроводжується сприйманням відповідних її ініціатив населенням, певним рівнем широкого громадського контролю при цьому – зиск суспільства із задоволення певних соціальних потреб. Зрештою, вигода, як відомо, це не лише прибуток, а й користь, яка надає переваги в майбутньому.Висновки.Ефект від впровадження соціально-відповідальної політики проявляється у створенні позитивного іміджу, підвищенні репутації та гудвілу,

встановленні міцних зв'язків із цільовими аудиторіями. Хоча формування позитивного іміджу на засадах корпоративної соціальної відповідальності – це

процес неперервний, який потребує значних грошових коштів, переваги, які

отримує підприємство в результаті є достатньо вагомими. Так, наприклад, при

ефективному вкладанні грошових коштів у соціальний розвиток персоналу, підприємство забезпечує залучення і утримання висококваліфікованих кадрів, підвищує продуктивність праці, збільшує обсяги продажів, максимізує прибуток.[5]Витрачаючи кошти на екологічну безпеку та соціальний розвиток

громадськості, підприємство залучається підтримкою органів державної та місцевої влади, а також інших цільових аудиторій (що гарантує довгостроковууспішну діяльність). Але слід пам'ятати, що корпоративна соціальна відповідальність орієнтована на перспективу і ті кошти, що підприємство на неї витрачає, повернуться лише згодом, проте у збільшеному обсязі.
ЛІТЕРАТУРА

  1. Куц С. Соціальна відповідальність бізнесу – від NoblesseOblige до партнерства// Корпоративна соціальна відповідальність в Україні: експертна думка.–К.: Стилос, 2009, ст.88–101.

  2. Лазоренко О. Принципи корпоративної соціальної відповідальності: тенденції сучасного світового досвіду// Корпоративна соціальна відповідальність в Україні: експертна думка.–К.: Стилос, 2010, с.10–28.

  3. Соціальна відповідальність бізнесу: принципи системної дії. Форум соціально відповідального бізнесу України – К., 2007.

  4. Соціальна відповідальність українського бізнесу: результати опитування [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://brc.undp.org/img/publications/ua_wdp_src_csrub05.pdf.

  5. Чумиков А. И., Бочаров Н. П. Актуальныесвязи с общественностью: сфера, генезис, технологии, областиприменения, структуры. – М.: Высшееобразование, 2011. – 721 с.
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал