Визначте сутність поняття методології педагогіки. Рівні методологічного знання в педагогіці вищої школиСкачати 111.89 Kb.
Дата конвертації27.03.2017
Розмір111.89 Kb.

 1. Визначте сутність поняття методології педагогіки. Рівні методологічного знання в педагогіці вищої школи.

Методологія в педагогічній науці — це вчення про принципи, методи, форми і процеси пізнання і перетворення педагогічної дійсності.

Методологія науки дає характеристику компонентів дослідження: об'єкта і предмета аналізу, завдань дослідження, сукупності дослідницьких методів і засобів, необхідних для їх вирішення, а також формує уявлення про етапи, послідовність руху в процесі вирішення дослідницьких завдань.

У науці визнано існування ієрархії методологій. У структурі методологічного знання виокремлюють чотири рівні: філософський, загаль-нонауковий, конкретнонауковий і технологічний.Гуманістична педагогіка передбачає особистісно центрований процес, орієнтований перш за все на допомогу в особистісному зростанні. Гуманістична концепція, як відомо, возвеличує людину. її представники схильні розглядати людину як єство активне, здатне до позитивного росту, самоствердження. Найважливіший атрибут сутності людини — її свобода як здатність бути відповідальним суб'єктом власного життя

Представники: Роджерз, маслоу, Бернз.

Беручи за основу філософські вчення, визначаються положення принципи для організації педагогічного процесу: 1. Принцип особистісної орієнтації, який передбачає опору на особистісні якості: спрямованість, ціннісні орієнтації, особистісний сенс, життєві плани, сформовані установки, домінуючі мотиви діяльності і поведінки. 1. Принцип педагогічного оптимізму, що спирається на позитивне в людині: в будь-якій w людині є позитивна, здорова складова, її розвиток багато в чому визначається мірою прийняття іншими значущими людьми 1. Принцип орієнтації на ціннісні відносини. Розвиток особистісних цінностей як соціально, так і індивідуально значущих ідей, образів, понять вважається, без сумніву, однією з пріоритетних основ виховання.

Загальнонауковий рівень методології представлений історичним, логічним, синергетичним, системним та іншими підходами.

  1. Системний підхід орієнтує дослідника і практика підходити до явищ життя як до систем, що мають певну побудову і свої закони функціонування. Сутність системного підходу полягає в тому, що відносно самостійні компоненти розглядаються не ізольовано, а у взаємозв'язку, в розвитку, русі

  2. Історичний підхід вимагає єдності генетичних структурних зв'язків у розвитку теорії науки, єдності історії та теорії науки і практики, єдності історичних і сучасних методів наукового дослідження.  1. Синергетичний підхід передбачає дослідження процесів переходу складних систем, що мають невпоряд-кований стан, у впорядкований і розкриття таких зв'язків між елементами цієї системи,за якими їх сумарна дія в рамках системи перевищує за своїм ефектом просту суму функцій дії елементів, взятих окремо  1. Діалогічний підхід виходить з того, що сутність людини значно багатша, різноманітніша і складніша за її діяльність. Діалогічний підхід заснований на вірі в позитивний потенціал людини, в її необмежені творчі здібності до постійного розвитку і самовдосконалення  1. Аксіологічний (від грец. axios — цінність), або ціннісний, підхід виходить з того, що цінностями є не тільки явища і їх властивості, предмети, необхідні людям певного суспільства для задоволення їх потреб, а й ідеї, спонукання у вигляді норм та ідеалів. Ціннісні орієнтації особистості є однією з головних характеристик особистості, а їх розвиток — основним завданням виховання.
 1. Дайте характеристику методам та етапам науково-педагогічного дослідження.

Методи педагогічних досліджень: - способи дослідження наукової інформації з метою встановлення закономірних зв’язків, відносин, залежностей і побудови наукової теорій, виховання, навчання, освіти.

Педагогічні дослідження за змістом поділяються на теоретичні та дослідно-експериментальні; за спрямованістю — на фундаментальні, прикладні та розробки.Методи педагогічних досліджень

Теоретичні

Власне педагогічні

Соціально-психологічні

Математичні

■ аналіз

■ педагогічне

■ анкетування

■ ранжування

■ синтез

спостереження

■ інтерв'ю

■ шкалування

■ порівняння

■ педагогічний

■ рейтинг

■ кореляція

■ індукція

експеримент

■ соціометрія

■ регресія

■ дедукція

■ педагогічний

■ тестування
■ абстрагування

консиліум

■ тренінг
■ конкретизація

■ педагогічна■ узагальнення

експедиція■ моделювання
Емпіричні (практичні) методи педагогічних досліджень

Методи збору і накопичення даних

Методи контролю і виміру

Методи обробки даних

Методи оцінювання

Методи впровадження результ дослідж в педагог практику

1 Спостереження

■ Шкалу-

■ Матема-

• Самооцінка

■ Експеримент

■ Бесіда

вання

тичні

■ Рейтинг

■ Дослідне навчан-

■ Анкетування

■ Зрізи

■ Стати-

■ Узагальнення

ня

1 Тестування

■ Тести

стичні

незалежних

■ Масштабне впро-

■ Педагогічна експедиція
■ Графічні

характеристик

вадження та ін.

■ Вивчення продуктів діяльності
■ Табличні

■ Педагогічний
■ Вивчення педагогічного досвідуконсиліум
Процес наукового дослідження в галузі педагогіки передбачає такі основні етапи:

 1. Визначення актуальних проблем

 2. Формулювання тем

 3. Вибір об’єкта і визначення предмету дослідження

 4. Визначення стану розробки проблеми в літературі

 5. Аналіз практики

 6. Визначення мети, дослідницьких завдань, формулювання гіпотез.

 7. Визначення методів дослідження, проведення експериментальної роботи, вивчення передового досвіду.

 8. Аналіз, інтерпретація, узагальнення результатів.

 9. Оформлення результатів дослідження, розробка практичних рекомендацій і впровадження їх у життя.

Стр. 21 Кудина

 1. Визначте місце педагогіки вищої школи в структурі педагогічних наук. Обєкт і предмет педагогіки вищої школи.

Місце педагогіки:

 1. Історія педагогіки

 2. Загальна педагогіка

 3. Соціальна педагогіка( діти сироти)

 4. Порівняльна педагогіка (аналіз і ставлення освіти виховання в різних державах)

 5. Вікова педагогіка (Переддошкільну педагогіку, педаг ПТУ, дошкільну, педагогіка школи),педагогіку Вищої школи, педагогіка дорослих (Андрагогіка – навчання дорослих)

 6. Спеціальна корекційна педагогіка(логопедія. олігофренд-педагогіка, сурдопедагогіка,педагогіка закладів виконання покарань)

 7. Професійна педагогіка

 8. Методика викладання різних дисциплін(викладання мови, фізики, біології і т.д.)

 9. Професійна педагогіка

 10. Медична педагогіка, театральна, спортивна


Предмет педагогіки (за Олексюком) – спеціально цілеспрямований організований процес, взаємодії викладачів і студентів, спрямований на досягнення поставленої мети.

Мета педагогіки вищої школи – дослідження закономірностей розвитку освіти, навчання і виховання студентської молоді її наукової і професійної підготовки, відповідно до вимог суспільства і розробка на цій основі шляхів вдосконалення процесів підготовки кваліфікованих фахівців.


Н.В.Кузьміна

Об'єкт педагогіки вищої школи

Предмет педагогіки вищоїшколи
визначення закономірностей управління такою педагогічною системою, мета якої підготовка спеціалістів, здатних, виходячи з громадянських позицій, вирішувати виробничі чи наукові завдання і відповідати за їх вирішення

А.М.Алексюк

складна система відносин взаємодіючих елементів, провідним стержнем якої, її внутрішньою пружиною є мета виховання студентів як майбутніх спеціалістів; система вищої освіти і педагогічний процесу ній

процес створення і функціонування дійсних відношень студентів вищих навчальних закладів, які забезпечують можливість формування духовно багатого, добропорядного, свідомого громадянина, спеціаліста вищої кваліфікації різних галузей народного господарства, науки, техніки, культури, освіти тощо, патріота України [1,11]

С.С.Вітвицька

педагогічна система вищої освіти і педагогічних процесів у ній

навчально- виховний процес та процес професійної підготовки спеціаліста, культурної еліти сучасного суспільства, вивчення закономірних зв'язків, які існують між розвитком, вихованням і навчанням у ВНЗ; розробка на цій основі методологічних, теоретичнихта проблем становлення сучасного висококваліфікованого спеціаліста у будь-якій галузі матеріального чи духовного виробництва

Н.А. Шевченко
дослідження особливого виду педагогічної діяльності, спрямованої на розкриття закономірностей і пошук

С.Д.Смирнов

_

раціональних шляхів навчання та формування спеціаліста вищої кваліфікації

А.І.Кузьмін-ський

-

проектування процесів навчання і виховання у вищій школі та управління ними навчання і виховання студентів


Метою педагогіки вищої школи є дослідження закономірностей розвитку освіти, навчання і виховання студентської молоді, її наукової і професійної підготовки відповідно до вимог суспільства і розробка на цій основі шляхів удосконалення процесу підготовки кваліфікованих фахівців.

Завдання педагогіки вищої школи полягають у:

 1. дослідженні закономірностей функціонування системи вищої освіти і її складових (виховний, навчальний процеси, управління, викладач, студент і т.д.);

 2. вивченні, аналізі та узагальненні практики, досвіду педагогічної діяльності у вищих навчальних закладах; О розробці нових технологій, нових форм організації, методів, засобів навчання, виховання, управління в системі вищої освіти (інноватика);

 3. прогнозуванні вищої освіти на найближче і віддалене майбутнє;

 4. розробці теоретичних, методологічних основ інноваційних процесів, раціональних зв'язків теорії і практики, наближенні дослідницької і практичної діяльності.

Функції педагогіки вищої школи:

 1. Загально теоретична – полягає в аналізі казономірнсотей педагогічного процесу вищої школи, описів педагогічних фактів, явищ, процесів, зясуванні за якими закономірностями, за яких умов, вони відбуваються, узагальненій оцінці їх.

 2. Прогностична – полягає в обґрунтованому передбаченні розвитку педагогічної реальності.

 3. Практична – прикладна, або проективно конструкивна функція, полягає що на основі фундаментального знання вдосконалюються педагогічна практика вищої освіти, розробляються нові технології навчання і виховання студентської молоді, управління освітніми структурами.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал