Виступ на засіданні шкільної творчої групи «Реалізація Концепції національно-патріотичного виховання в освітньому процесі» з темиСкачати 77.13 Kb.
Дата конвертації07.01.2017
Розмір77.13 Kb.
Бердянська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 1

Бердянської міської ради Запорізької області


Методичний кабінет

Виступ

на засіданні шкільної творчої групи

«Реалізація Концепції національно-патріотичного виховання в освітньому процесі»

з теми:

«Реалізація Концепції національно-патріотичного виховання в освітньому процесі на уроках інформатики»
Підготувала

вчитель інформатики

Харченко О.В.,

спеціаліст.

Заслухано на засіданні ШТГ 28.12.2015 р.

м. БердянськОрганізація патріотичного виховання у викладанні інформатики

 

 Кожен повинен пізнати свій народ

і в народі пізнати себе.

 Г.С. Сковорода

 

Справжнім громадянином може бути лише та людина, яка любить Батьківщину, готова не тільки примножувати її багатства,  а й оберігати честь і славу, а за необхідності – віддати життя за її  незалежність і свободу.Система освіти загалом і загальноосвітні навчальні заклади зокрема мають ефективно вирішувати виховні  завдання,  обґрунтовані  в  державних документах: Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти, Основних орієнтирах виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України, Концепції національно-патріотичного виховання.

 Патріотичне виховання належить до пріоритетних напрямів національної системи виховання і  включає в себе  формування в особистості любові до Батьківщини, національної самосвідомості й гідності, виховання дбайливого ставлення до рідної мови, культури, традицій; формування відповідальності за природу рідної країни.

Теорію виховання в дітей і молоді патріотизму розробляли  українські педагоги Г.Ващенко,  О.Духнович,  І.Огієнко,  С.Русова,  Я.Ряппо, Г.Сковорода, В.Сухомлинський, К.Ушинський та інші. 

Українськими вченими Р.Петронговським  та Т.Гавлітіною   ґрунтовно розроблено  питання  формування у старшокласників патріотизму в позанавчальній виховній діяльності та в роботі з підлітками в умовах позашкільних навчальних закладів.

Основними принципами національно-патріотичного виховання є принципи національної спрямованості виховання, культуровідповідності, гуманізації, суб'єкт-суб'єктної взаємодії, цілісності, акмеологічний принцип, особистісної орієнтації, життєвої творчої самодіяльності, толерантності.

Принцип цілісності означає, що виховання організовується як системний педагогічний процес, спрямований на гармонійний різнобічний розвиток особистості, формування в неї цілісної картини світу.

Базовими предметами, у викладанні яких реалізується патріотичне виховання у школі, вважають предмети гуманітарного та історичного циклу. Тому актуальною в умовах інформаційного суспільства є проблема організації патріотичного виховання на уроках інформатики.

Метою освітньої галузі "Технології" є формування і розвиток в учнів проектно-технологічної та інформаційно-комунікаційної компетентностей для реалізації їхнього творчого потенціалу і соціалізації в суспільстві. Розглянемо питання поєднання використання інноваційних технологій із спеціальним змістом дидактичного матеріалу – патріотичного характеру – у  викладанні інформатики.

Український педагог  К.Ушинський вважав,  що наукова система знань про Батьківщину, історію, культуру, духовність і державність рідного народу має найбільший пізнавально-виховний потенціал. Тому під час вивчення кожної з тем інформатики як навчального предмета педагоги нашої школи звертають увагу учнів на вклад українських учених у розвиток інформаційних технологій. Наприклад, під час засвоєння теми "Історія розвитку обчислювальної техніки" особлива увага звертається на такі факти: вперше у Радянському Союзі – саме в Києві – у 1951 році під керуванням професора С.О.Лебедєва було введено в експлуатацію ЕОМ (електронну обчислювальну машину);  український вчений В.М. Глушков є фундатором наукової школи кібернетики тощо.

Важливим напрямом патріотичного виховання вважаємо використання на уроках елементів українознавства – вивчення культури, побуту, звичаїв, традицій, обрядів, які містять у собі високі моральні цінності, збагачені тисячолітнім досвідом мудрості народу, мають моральний потенціал, спрямований на виховання особистості. Для прикладу, розглянемо послідовність засвоєння українознавчого матеріалу з теми у "Українські орнаменти". Під час вивчення графічного редактора в 9 класі вчителі розказують про значення символів українських орнаментів, показують відеофільми про малювання писанок (із супроводом українських народних пісень), а потім учні на практичних роботах малюють писанки, рушники, килими, відтворюючи запропоновані орнаменти, або самі створюють орнаменти (завдання для творчих дітей) .

У вивченні формування таблиць у табличному процесорі в учнів викликає інтерес завдання створення кросвордів – як формування макету кросворду, так і розроблення його змістового наповнення.

Приклад такого кросворду.По горизонталі:

  1. представниця духовного як носій світла – фотон;

  2. його символіка співзвучна із символікою квадрата. Він – його рідний брат, але, окрім цього, символізує нематеріальне начало: перетин його діагоналей утворює хрест – символ вічності;

  3. символ упорядкованості й стабільності, гарантії та надійності, бо опирається на чотири сторони світу, символізує чотириетапність основних життєво-часових процесів: чотири етапи життя – дитинство, молодість, зрілість, старість;

  4. символ, що об'єднує простір і час: квадрат, що лежить в його основі – це минуле; чотири бокові квадрати – сучасне; верхній квадрат або верхня грань, що лежить на чотирьох бокових, – майбутнє;

  5. символ руху; єдино вона уособлює час, який пронизує все;

  6. символ еволюції Всесвіту і життя, сходження від нижчого до вищого, від простішого до складнішого.По вертикалі:

  1. символ творчості, триєдиної суті світу, насамперед, Святої Трійці – Бога-Отця, Бога-Сина, Бога-Духа Святого. Трикутник – символ людського життя: "народження – життя – смерть" або "дитинство – молодість – старість";

  2. символ Неба і Сонця, Нескінченності й Вічності. Уособлює і розкриває сутність Вічності й Конечності, їх нерозривну єдність, бо своїм утворенням демонструє Безконечність у тому і там, де початок збігається з кінцем;

  3. символ влади, устремління вгору задля володіння довкіллям, обставинами, світом; її принцип – підпорядкованість;

  4. символ довершеності, досконалості, бо наділена ідеальною формою: за найменших розмірів має найбільший об'єм, а за найбільшої площини взаємодії з довкіллям – єдину точку дотику з ним.

Оскільки основною умовою реалізації змістових ліній технологічного компонента є інтегрована проектно-технологічна й інформаційна діяльність, доцільним є впровадження проектних технологій на уроках.

Вивчення українських орнаментів продовжуються і в інших класах як   створення публікацій, презентацій, веб-сайтів про значення символів, класифікація писанок, рушників, видів писанок та українських орнаментів, які використовуються в різних регіонах України.

У процесі вивчення тем "Комп’ютерні презентації та публікації", "Основи веб-дизайну", "Текстовий процесор"  учням пропонується розробити проект у відповідному середовищі українознавчої тематики: "Мистецтво України. ХХ століття", "Видатні діячі України. Історія і сучасність", "Сім чудес України", "Звичаї українського народу", "Українські народні зимові свята", "Українська народна казка – екскурс у дитинство", "Інформатика у фактах та особистостях", "Дендропарк "Олександрія" – перлина України", "Софія Київська – серце України", "Намисто Гуцульщини", "Українське народне вбрання. Наддніпрянщина", "Українське народне вбрання. Закарпаття.", "Писанка – символ України".

Для створення проекту учням потрібно відшукати інформацію як тестову (статистичну, описову, вірші), так і графічну (світлини, малюнки); дібрати музичний супровід; на цій основі розробити проект, використовуючи можливості відповідного середовища.

Такий же підхід можна використати і під час вивчення баз даних. Окрім пошуку інформації учням потрібно її проаналізувати та структурувати.  Наприклад, у створенні бази даних "Гетьмани України" школярі структурували  матеріали за такими даними: ім’я гетьмана, світлина, походження, місце народження, рік народження, рік смерті, період діяльності, основні заслуги; для розроблення бази даних "Символи українських орнаментів" використовувалися такі дані: назва символу, його зображення, назва групи, його значення, використання, регіон України, де використовується; у процесі створення бази даних "Регіони України" – назва регіону, зображення розміщення на карті України, чисельність, площа, основні ріки регіону тощо.

Ціннісне ставлення до природи формується у процесі екологічного виховання і виявляється у таких ознаках: усвідомленні функцій природи в житті людини, самоцінності природного оточення; почутті особистої причетності до збереження природних багатств, відповідальності за них; здатності особистості гармонійно співіснувати з природою; критичному оцінюванні споживацько-утилітарного ставлення до природи, необхідність якої особливо гостро відчувається в сучасну епоху – бурхливого розвитку науки і техніки, екологічної кризи  як  негативного наслідку науково-технічної революції.

Учні повинні усвідомлювати, що моральний аспект патріотизму полягає і в розвитку національної економіки, і в підтримці національного виробника, і в економічній, господарській порядності власників підприємств тощо.

Досить широко екологічний та економічний напрями патріотичного виховання можна реалізувати у процесі вивчення текстового (створення буклетів) та табличного (аналіз даних) процесорів. У реалізації компетентнісного підходу із застосуванням  методу доцільно дібраних задач  і рольових ігор учні використовують екологічні та економічні поняття, навчаються раціонально використовувати природні ресурси, аналізувати природні, економічні та суспільні явища за статистичними даними; складають графіки і діаграми, що ілюструють результати впливу людської діяльності на природу, наприклад, використання системи задач про споживання води, забруднення води та повітря, скорочення лісових ресурсів та його наслідки.

У такий спосіб формується прийняття природи як особистісної цінності,  екологічна культура, відповідальне ставлення до навколишнього середовища.

Досить часто вчителі школи використовують проекти з інтегрованим використанням середовищ. Наприклад, потрібно створити бюлетень "Дендропарк "Софіївка" та розрахувати кошторис туристичного туру  "Біла Церква – "Софіївка" (місто Умань)" з урахуванням вартості проїзду до міста Умані та назад, вартості вхідного квитка з екскурсійним обслуговуванням і додаткових платних послуг.

Намагаємось, щоб якнайбільше учнів з високим рівнем навчальних досягнень здавали державну підсумкову атестацію з інформатики у вигляді захисту проектів, які можна використовувати у навчально-виховному процесі.

Отже, у школі створена та  ефективно діє система патріотичного виховання, яка реалізується на уроках інформатики, що сприяє формуванню духовно багатої, розвиненої, творчої особистості, справжнього громадянина України. 

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал