Вищим навчальним закладомPdf просмотр
Сторінка25/25
Дата конвертації16.01.2017
Розмір5.01 Kb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.
Аакер Д.А. Стратегическое рыночное управление / пер. с англ.
С.Жилбцова; под общей ред. Ю.Н. Каптуревского. - 6-е изд. - СПб.-
Минск.: Питер, 2002. – 544 с.
2.
Авксєнтьєв М.Ю. Базова концепція розвитку підприємницького університету та можливості його створення в Україні / М.Ю.Авксєнтьєв //
Вісник КНУТД. – 2013. - № 5. – С. 451-461.
3.
АВТОВАЗ створив корпоративний університет [електронний ресурс]. - доступний з: http://supercalss.ru/8404.
4.
Автономізація університетів як складова реформи вищої освіти в
Україні" [aналітична записка; електронний ресурс]/ - доступний з: http://www.niss.gov.ua/articles/895/.
5.
Азарова А.О. Вибір, планування та реалізація стратегії розвитку підприємства / А.О.Азарова, Н.С.Желюк // Актуальні проблеми економіки.
– 2010. - № 12. – С. 91-100.
6.
Акулич М.М. Образование в условиях глобализации / М.М.Акулич
// Университетское управление. – 2005. – № 5(38). – С. 50-57.
7.
Амоша О. Підґрунтя інноваційного розвитку. Проблеми і перспективи взаємодії академічної науки й освіти / О.Амоша, А.Землянкін,
Г.Моісеєв // Вісник Національної академії наук України, 2006. — № 10. —
С. 3-16.
8.
Андреева
О.
Отличительные черты, определяющие конкурентоспособность ВУЗов / О. Андреева [Електронний ресурс]. –
Режим доступу : http://www.megaport-nn.ru/content/articles/19157/
9.
Андрущенко В. Економіка освіти ринково спрямованого суспільства / В.Андрущенко // Вища освіта України. – 2002. – № 2. – С. 10
– 11.
10.
Аніщенко В.О. Особливості стратегічного розвитку компанії з метою збільшення її вартості / В.О.Аніщенко, В.Г.Маргасова,
Н.В.Ткаленко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. - № 2. – С. 67-75.
11.
Ансофф И. Стратегическое управление [підручник] / И.Ансофф;
[пер. с англ]. – М.: Дело, 2000. – 756 с.
12.
Ансофф И. Новая корпоративная стратегия / И.Ансофф. – СПб:
Питер, 1999. – 416 с.
13.
Антошкіна Л.І. Економіка вищої освіти: тенденції та перспективи реформування / Л.І.Антошкіна. – К.: Видавничий дім „Корпорація‖, 2005. –
368 с.
14.
Артьомова Т.І. Умови забезпечення життєстійкості господарських суб‘єктів у нестабільному економічному середовищі / Т.І.Артьомова //
Вісник Інституту економіки та прогнозування. – 2010. – № 1. - С. 52-54.
15.
Банщиков П.Г. Модель формування ринкової позиції компанії /
П.Г.Банщиков, О.В.Грищенко, В.Я.Паздрій // Актуальні проблеми економіки. – 2011. - № 2. – С. 54-60.

297 16.
Біла С.О. Вплив чинників і діалектики розвитку ринкових відносин на реформування системи вищої освіти в Україні / С.О.Біла //
Вісник КНУТД. – 2011. - № 5. – С. 120-124.
17.
Білошкурська Н.В. Моделі адаптивної поведінки та їх роль у формуванні економічної безпеки підприємства / Н.В.Білошкурська //
Актуальні проблеми економіки. – 2010. - № 12. – С. 101-105.
18.
Блауг М. 100 великих экономистов после Кейнса / М.Блауг. —
СПб.: Экономикус, 2009. – 384 с.
19.
Боголіб Т. М. Фінансове забезпечення розвитку вищої освіти і науки в трансформаційний період / Т. М. Боголіб. – К: Знання, 2006. – 324 с.
20.
Бойченко М.І. Розвиток наукових шкіл у дослідницьких університетах / М.І.Бойченко // Вища освіта. – 2014. - № 1. – С. 5-8.
21.
Болонська конвенція. Спільна декларація європейських міністрів освіти Європи [електронний ресурс]. – Доступний з: http://eduknigi.com/ped_view.php?id=6.
22.
Большаков А. С. Современный менеджмент: теория и практика /
А.Большаков, В.И.Михайлов. - СПб., 2000. – 380 с.
23.
Бондаренко О.О. Системне управління інноваційною діяльністю у вищому навчальному закладі / О.О.Бондаренко // Вісник КНУТД. – 2012. -
№ 4. – С. 295-302.
24.
Борисова
Ю.В.
Анализ конкурентоспособности вуза
/
Ю. В. Борисова, Н. В. Тихомирова / Стандарты и качество. – 2001. – № 32. – С. 58-61.
25.
Боярко І.М. Роль нематеріальних активів у створенні цінності компанії / І.М.Боярко, Я.В.Самусевич // Актуальні проблеми економіки. –
2011. - № 3. – С. 86-94.
26.
Бусыгин А.В. Эффективный менеджмент [учебник] / А.В.Бусыгин.
– М.: Финпресс, 2000. – 1056 с.
27.
Бюджетний кодекс України [електронний ресурс]. – Доступний з: www.rada.gov.ua.
28.
Васильєв О. Синергетичні підходи в антикризовому регулюванні /
О.Васильєв // Економіка України. – 2010. - № 9. – С. 34-42.
29.
Вахович І.М. Стан і проблеми вищої освіти в Україні /
І.М.Вахович, Л.І.Іщук, С.О.Пиріг // Актуальні проблеми економіки. – 2014.
- № 1. – С. 63-69.
30.
Верба В.А. Аналітична оцінка управлінських технологій розвитку українських підприємств / В.А.Верба, О.М.Гребешкова // Актуальні проблеми економіки. – 2010. - № 5. – С. 52-59.
31.
Виноградова Н. Гносеологічний аспект дослідження законів державного управління / Н. Виноградова // Зб. Наук. Пр. ЛРДУ НАДУ / за заг. ред. А. О. Чемериса. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2002. – 226 с.
32.
Виробничий профіль (місія) організації [електронний ресурс]. –
Доступний з: http://pidruchniki.ws/10380916/menedzhment/virobnichiy_ profil_misiya_organizatsiyi#594.

298 33.
Виханский О. С. Менеджмент [учебник; 3-е изд.] / О.С.Виханский,
А.И.Наумов. – М.: Дело, 1998. – 420 с.
34.
Виханский О.С. Стратегическое управление [учебник; 2-е изд.] /
О.С.Виханский. – М.: Гардарики, 1999. – 386 с.
35.
Вища освіта України як фактор цивілізаційного визначення молоді
[монографія] / М.Михальченко, Т.Андрущенко, О.Бульвінська та ін. – К.:
Педагогічна думка, 2010. – 312 с.
36.
Вищий навчальний заклад [електронний ресурс]. – Доступний з: http://uk.wikipedia.org/wiki/.
37.
Вищі навчальні заклади України [статистичний довідник]. – К.:
Держстат, 2014. – 380 с.
38.
Вітренко Ю.М. Основні напрями реформування економічного механізму вищої освіти / Ю.М.Вітренко // Вісник КНУТД. – 2011. - № 5. –
С. 315-319.
39.
Вітренко Ю.М. Державне замовлення на освітні послуги: напрями поліпшення діючої моделі (прагматичний аспект) / Ю.М.Вітренко // Вісник
КНУТД. – 2013. - № 5. – С. 111-128.
40.
Власова Н.М. Система организации эффективного управления персоналом предприятий в условиях рыночной экономики / Н.М.Власова //
Актуальні проблеми економіки. – 2011. - № 6. – С. 54-59.
41.
Войнаренко М.П. Суспільно-економічний прояв автономії університетів у перспективі розвитку вищої освіти / М.П.Войнаренко,
Н.В.Валькова // Вісник КНУТД. – 2012. - № 4. – С. 411-414.
42.
Воробйова О.П. Закордонний досвід фінансової автономії у системі вищої освіти / О.П.Воробйова // Вища освіта. – 2014. - № 1. – С.
237-240.
43.
Всесвiтня декларацiя про вищу освiту в XXI столiттi: бачення та дiї [збірник інформаційних матеріалів]. – Париж: ЮНЕСКО, 1998, 5-9 жовтня. – 310 с.
44.
Гала С.В. Тенденції розвитку вищої освіти Китайської Народної
Республіки: досвід для України / С.В.Гала // Економіка і управління. –
2013. - № 1. – С. 37-41.
45.
Галкина В. Кто конечный потребитель? Особенности управления маркетинговой деятельностью в образовательных учреждениях. –
[електронний ресурс]. - Доступний з: http://www.ug.ru/ug_pril/ol/98/06
/t3_1.htm.
46.
Галушко О.С. Карта потоку створення цінності та методика її формування / О.С.Галушко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. - № 6. – С. 96-104.
47.
Галушко С.А. Эффективность адаптации предприятий к изменениям внешней среды: понятие и критерии / С.А.Галушко //
Економіка і управління. – 2013. - № 3. – С.100-103.
48.
Гальчинський А.Є. Основи економічної теорії [підручник] /
А.Є.Гальчинський, П.С.Єщенко, Ю.І.Палкін. – К.: Вища освіта, 1995. – 471 с.

299 49.
Гельманова
З.С.
Опыт финансирования высшего профессионального образования / З.С.Гельманова, Ромазанов Ж.К.
[електронний ресурс]. - Доступний з: http://www.be5.biz/ekonomika1/r2010/
00122.htm
50.
Глухое В. В. Основы менеджмента / В.В.Глухое. - СПб.: Питер,
1995. – 390 с.
51.
Голышенкова
О.
Перспективы развития корпоративного образования / О. Голышенкова // Менеджер по персоналу. – 2008. - №4. –
С.26-33.
52.
Гончаренко І.М. Розвиток конкурентного потенціалу вищих навчальних закладів на ринку освітніх послуг / І.М.Гончаренко // Вісник
КНУТД. – 2012. - № 4. – С. 415-420.
53.
Гримблат С. О. Проблемы оптимизации высшего образования (на модели менеджмента и психологии) [монографія] / С.О.Гримблат,
И.К.Сосин. — Х.: Факт, 2004. — 720 с.
54.
Гриценко М.В. Рівний доступ до якісної університетської освіти в контексті соціальних трансформацій в Україні / М.В.Гриценко // Вища освіта. – 2014. - № 1. – С. 18-21.
55.
Грищенко І.М. Професійна освіта в системі економічних досліджень [монографія] / І.М.Грищенко. – К.: КНУТД; вид-во ―Грамота‖,
2014. – 384 с.
56.
Грищенко І.М. Магістерська підготовка економістів у технічному університеті / І.М.Грищенко // Вісник КНУТД. – 2012. - № 4. – С. 23-29.
57.
Грищенко І.М. Підприємницькі аспекти трансформації вищих навчальних закладів України / І.М.Грищенко // Вісник КНУТД. – 2013. - № 5. – С. 50-64.
58.
Грищенко І.М. Проблеми та перспективи доступу до якісної вищої освіти соціально незахищених верств населення / І.М.Грищенко //
Актуальні проблеми економіки. – 2014. - № 7. – С. 322-334.
59.
Грищенко І.М. Методичні підходи до оцінювання привабливості вищого навчального закладу / І.М.Грищенко, Т.М.Власюк, Д.А.Макатьора
// Актуальні проблеми економіки. – 2014. - № 3. – С. 155-159.
60.
Грищенко І.М. Методика рейтингової оцінки іміджевої привабливості спеціальностей вищого навчального закладу
/
І.М.Грищенко, Т.М.Власюк, Д.А.Макатьора / Вісник Хмельницького національного університету. – 2013. - № 1. – С. 245-252.
61.
Грищенко І.М. Ринково-орієнтовані підходи до модернізації маркетингової діяльності вищих навчальних закладів України /
І.М.Грищенко // Вища освіта. – 2014. - № 1. – С. 161-164.
62.
Гріфін Р. Основи менеджменту / Р.Гріфін, В.Япура. – Львів: Захід- прес, 2001. – 290 с.
63.
Гріценко А. Глобальна криза як форма сучасної фінансово- економічної динаміки / А.Гріценко // Економіка України. – 2010. – № 4. –
С. 37-47.

300 64.
Гудзинський О.Д. Контроль в системі стратегічного управління підприємствами
[монографія]
/
О.Д.Гудзинський,
С.М.Судомир,
М.М.Аксентюк, О.С.Пилипенко / за ред. О.Д.Гудзинського. – К.: Аграр
Медіа, 2011. – 325 с.
65.
Дафт Р. Л. Менеджмент / Р.Л.Дафт. - СПб.: Питер, - 2000. – 790 с.
66.
Денисенко М.П. Вища освіта в Україні і за кордоном. Проблеми і перспективи / М.П.Денисенко // Вісник КНУТД. – 2012. - № 4. – С. 157-
166.
67.
Для профессионального развития сотрудников на «Балтике» создан Корпоративный Университет [електронний ресурс]. - Доступний з: http://www.pivnoe-delo.info/2010/11/17/rossiya-dlya-professionalnogo- razvitiya -sotrudnikov-na-baltike-sozdan-korporativnyj-universitet/.
68.
Довгань Л.Є. Стратегічна стійкість у системі стратегічного управління підприємством / Л.Є.Довгань, Г.А.Мохонько // Актуальні проблеми економіки. – 2010. - № 11. – С. 115-122.
69.
Долятовская В. Н. Современные методы управления системой образования [монография] / В.Н.Долятовская, Л.Г.Сущенко, В.А.Колесник.
– Киев: ОГИ, 2008. – 248 с.
70.
Долятовский В. А. Стратегическое планирование деятельности вуза на рынке образовательных услуг [монография] / В.А.Долятовский,
О.А.Мазур, Т.Н.Рябченко. – Ростов-на-Дону : СКНЦ ВШ, 2005. – 235 с.
71.
Драшкович М. Феноменологічні та парадигмальні компоненти економіки знань / М.Драшкович, Р.Йовович, В.Драшкович // Актуальні проблеми економіки. – 2014. - № 4. – С.41-50.
72.
Друкер П. Классические работы по менеджменту / П.Друкер. – М.:
«Альпина Бизнес Букс», 2008. — 220 с.
73.
Друкер П. Теория бизнеса / П.Друкер // Вестник Санкт-
Петербургского государственного университета. Серия 8 ―Менеджмент‖. –
2002. - № 4. – С. 3-40.
74.
Дудко П.М. Дудко П.М. Науково-практичні основи формування конкурентних переваг в системі стратегічного управління вищим навчальним закладом / П.М.Дудко // Проблеми науки. – 2013. - № 5.
75.
Дудко П.М. Стратегічне управління вищим навчальним закладом: теоретико-методичні аспекти / М.П.Дудко // Вісник КНУТД. – 2012. - № 4.
– С. 429-439.
76.
Евтух А. Т. Наука и образование в эпоху перемен / А. Т. Евтух //
Актуальные проблемы экономики. — 2007. — № 9 (75). — С. 12—23.
77.
Економіка вищої освіти України : тенденції та механізм розвитку
[монографія] / за ред. акад. НАПНУ В. П. Андрущенка. – К. : Педагогічна преса, 2006. – 208 с.
78.
Економічні аспекти проблем розвитку вищої освіти в Україні
[монографія] / І.М.Грищенко, С.В.Захарін, І.О.Тарасенко та ін. / за ред. член.-кор. НАПН України І.М.Грищенка. – Х.: ХНУ, 2010. – 478 с.

301 79.
Економічні дослідження (методологія, інструментарій, організація, апробація) [навчальний посібник] / за ред. академіка НАПН України
А.А.Мазаракі. – К.: КНТЕУ, 2011. – 296 с.
80.
Економічні основи інноваційного розвитку вищих навчальних закладів України [монографія] / за ред. В.І.Лугового. – К.: Педагогічна преса, 2009. – 384 с.
81.
Економічні умови забезпечення якості освітніх послуг в системі вищої освіти [монографія] / І.М.Грищенко, С.В.Захарін, І.О.Тарасенко та
ін. / за ред. член.-кор. НАПН України І.М.Грищенка. – К.: Педагогічна думка, 2012. – 364 с.
82.
Енциклопедія освіти [енциклопедичне видання] / Національна академія педагогічних наук України; відповід. ред. В.Г.Кремень. – К.:
Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.
83.
Європейський освітній портал [електронний ресурс]. - Доступний з: http://www.eu-edu.org.
84.
Єлєусов А. Стратегія забезпечення якості освіти в Республіці
Казахстан / А.Єлєусов, Н.Курманов, Б.Толисбаєв // Актуальні проблеми економіки. – 2015. - № 2. – С.142-150.
85.
Єрфорт О.Ю. Вдосконалення програми кредитування на здобуття вищої освіти в Україні / О.Ю.Єрфорт, Л.О.Збаразька // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 7. – С. 414-418.
86.
Журавський В.С. Болонський процес: головні принципи входження в Європейський простір вищої освіти / В.С.Журавський. – К.:
ІВЦ «Вид-во «Політехніка», 2003. – 200 с.
87.
Журко Т.О. Оптимізація узгодження інтересів фірми та ВНЗ в процесі інноваційної діяльності / Т.О.Журко, Л.Ліцзянь, А.Шиян //
Акутальні проблеми економіки. – 2014. –№ 9. – С. 488-494 88.
Закон України «Про освіту» [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://zakon.rada.gov.ua.
89.
Закон України «Про вищу освіту» [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://zakon.rada.gov.ua.
90.
Закон України «Про державні цільові програми» [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://zakon.rada.gov.ua.
91.
Закон України ―Про наукову і науково-технічну діяльність ‖
[Електронний ресурс

. – Режим доступу: // http: www.profcom.sumdu.edu.ua
92.
Закон України «Про інноваційну діяльність» [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://zakon.rada.gov.ua.
93.
Захарін С.В. Фінансування розвитку системи вищої освіти
України: проблеми і перспективи / С.В.Захарін, М.П.Денисенко //
Актуальні проблеми економіки. – 2014. - № 9. – С. 113-119.
94.
Захарчин Г.М. Гуманізація праці як чинник мотивації персоналу /
Г.М.Захарчин, Н.П.Любомудрова // Актуальні проблеми економіки. – 2014.
- № 7. – С. 343-349.

302 95.
Заюков І. Проблеми та перспективи розвитку в Україні професійного навчання кадрів на виробництві / І.Заюков, Н.Коваль //
Економіка України. – 2008. - № 6. – С. 80-87.
96.
Инновационная политика высшего учебного заведения /
Девяткина М.А., Мирошникова Т.А., Петрова Ю.И. и др. / под ред. д-ра экон.наук, проф. Федосовой Р.Н. – М.: Экономика, 2006. – 178 с.
97.
Іванов Ю. Конкурентоспроможність закладів вищої освіти споживчої кооперації на ринку освітніх послуг України / Ю. Іванов /
Українська кооперація. – № 4. – 2011. – С. 58-70.
98.
Ігнатьєва І. Стратегічний менеджмент [підручник] / І.Ігнатьєва. –
К.: Каравела, 2008. – 480 с.
99.
Ігнатьєва І.А. Університетська автономія: проблеми та шляхи розвитку / І.А.Ігнатьєва, О.Б.Моргулець // Вісник КНУТД. – 2013. - № 5. –
С. 471-483.
100.
Ільницький Д.О. Циклічність компетентнісного підходу в освіті: міжнародний досвід підтримки конкурентності університету /
Д.О.Ільницький, Н.В.Васількова // Актуальні проблеми економіки. – 2014.
- № 9. – С. 201-210.
101.
Історія, теорія і практика європейської та євроатлантичної
інтеграції України [енциклопедичний довідник]. – К. : Вид-во НАДУ, 2006.
– 408 с.
102.
Йеннер Т. Интеграция маркетинга и стратегического менеджмента / Т.Йеннер // Проблемы теории и практики управления. –
1997. -- № 6. – С. 56-70.
103.
Каленюк І.С. Економіка освіти [навчальний посібник] /
І.С.Каленюк. – К.: Знання України, 2003. – 316 с.
104.
Каленюк
І.С.
Проблеми удосконалення фінансово- економічного управління системою освіти / І.С.Каленюк // Вісник КНУТД.
– 2013. - № 5. – С. 172-178.
105.
Карбовська Л.О. Напрями вдосконалення методичних положень рейтингового оцінювання результатів діяльності ВНЗ України /
Л.О.Карбовська // Актуальні проблеми економіки. – 2015. - № 5. – С.193-
200.
106.
Карлоф Б. Деловая стратегия / Б.Карлоф. [Пер. с англ.]. - М.:
Бизнес-книга, 1991. – 412 с.
107.
Кельчевская Н.Р. Маркетинг – рыночная инновация в управлении государственным вузом / Н.Р.Кельчевская, И.В.Котляревская
[електронний ресурс]. - Доступний з: http://ido.kcmsu.ru/text/library/stati/ statia7.htm
108.
Киржнер Л.А. Менеджмент организаций [учебник; 3-е изд., с испр.] / Л.А.Киржнер, Л.П.Киенко, Т.И.Лепейко, А.М.Тимонин. – М.:
Университетская книга, 2011. – 458 с.
109.
Кіндрась О.В. Питання формування конкурентного потенціалу вищого навчального закладу як суб‘єкта ринку / О.В.Кіндрась // Економіка
і управління. – 2014. - № 1. – С. 26-32.

303 110.
Кіндрацька Г.І Стратегічний менеджмент [навчальний посібник] / Г.І.Кіндрацька. – К.: Знання, 2010. – 406 с.
111.
Клейнер Г.Б. Стратегия предприятия [учебник] / Г.Б.Клейнер.
– М.: Дело, 2008. – 568 с.
112.
Клівець П.Г. Стратегія підприємства [навчальний посібник] /
П.Г.Клівець. – К.: Академвидав, 2007. – 320 с.
113.
Козак О.М. Формування маркетингової стратегії конкурентної боротьби ВНЗ / О.М.Козак // Актуальні проблеми економіки. – 2011. - № 5.
– С. 78-82.
114.
Козак Н. Корпоративный університет / Н. Козак // Управление компанией. – 2001. - №12. – [електронний ресурс]. – доступний з: www.management.com.ua/hrm/hrm021.html
115.
Козловский В.А. Микроэкономические основы организации адаптивного производства / В.А.Козловский, В.В.Кобзев, Н.Т.Савруков. –
СПб: Питер, 1998. – 289 с.
116.
Комарова О.А. Освітній потенціал: теоретико-методологічні та практичні аспекти формування [монографія] / О.А.Комарова. – Кіровоград:
ДЛАУ, 2009. – 336 с.
117.
Концепції вищого навчального закладу [електронний ресурс].
– Доступний з: http://uk.wikipedia.org/wiki.
118.
Корнілова О.В. Інтелектуальний капітал як вагомий ресурс економічного розвитку / О.В.Корнілова, О.Ю.Кліменко // Актуальні проблеми економіки. – 2014. - № 4. – С. 165-172.
119.
Корпоративне управління в Україні: інтелектуальний капітал, персонал, якість [монографія] / за ред. Щелкунова В. І., Жаворонкової І. В.
– К.: Наукова думка. - 2010. – 616 с.
120.
Корпоративний університет для компанії «Байер» – нова форма співпраці МІМ-Київ і фармацевтичного бізнесу [електронний ресурс]. – Доступний з: http://www.mim.kiev.ua/press/news/2008/1421/.
121.
Корпоративний університет – сучасна тенденція бізнес-освіти
[електронний ресурс]. – Доступний з:http://clickad.com.ua/korporatyvnyj- universytet-suchasna-tendenciya-biznes-osvity.php.
122.
Корпоративный университет
[електронний ресурс].

Доступний з: http://www.management.com.ua/hrm/hrm021.html
123.
Корпоративний університет. Компанія ALG Systems Ukraine
[електронний ресурс]. – Доступний з: http://cis.algsystems.com/node
/278?language=uk.
124.
Корсак К.В. Свiтова вища освiта: порiвняння i визнання закордонних квалiфiкацiй i дипломiв / К.В.Корсак / за ред. проф. Г.В.
Щокiна. - К.: МАУП-МКА, 1997.- 208 с.
125.
Костюк О.С. Новітні засади управління організаціями /
О.С.Костюк, Л.І.Водько // Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми, перспективи, ризики [тези доповідей ІІІ Міжнародної науково- практичної конференції]. – Львів: Національний університет ―Львівська політехніка‖, 2010. – С. 233-234.

304 126.
Кочарян І.С. Економічна ефективність регуляторної політики держави у сфері регіональної вищої освіти / І.С.Кочарян // Актуальні проблеми економіки. – 2014. - № 8. – С. 187-193.
127.
Котлер Ф. Основы маркетинга [учебник; пер. с англ.] /
Ф.Котлер. – М.: Прогресс, 1990. – 736 с.
128.
Крахмальова Н.А. Роль паблік рілейшенз у формуванні ринку освітніх послуг / Н.А.Крахмальова // Економіка і управління. – 2012. - № 3.
– С. 22-26.
129.
Крахмальова Н.А. Ефективність маркетингових комунікацій у сфері вищої освіти / Н.А.Крахмальова // Вища освіта. – 2014. - № 1. – С.
171-174.
130.
Кремень В.Г. Підвищення економічної ефективності освіти
України: концептуальні засади вирішення проблеми / В.Г.Кремень //
Вісник КНУТД. – 2013. - № 5. – С. 16-26.
131.
Криворучко
А.С.
Модель організаційної культури підприємства, спрямованої на саморозвиток його персоналу /
А.С.Криворучко // Проблеми науки. – 2009. - № 5. – С. 36-39.
132.
Кучеренко Д.Г. Стратегії розвитку освітніх систем країн світу
[монографія] / Д.Г.Кучеренко, О.В.Мартинюк. – К.: ІПК ДСЗУ, 2011. – 312 с.
133.
Кучеренко Д.Г. Досвід організації фінансування вищої освіти в зарубіжних країнах / Д.Г.Кучеренко // Вісник КНУТД. – 2012. - № 4. – С.
86-92.
134.
Кучеренко Д.Г. Стратегічні напрями розвитку сфери вищої освіти України в умовах інноваційних трансформацій / Д.Г.Кучеренко //
Вища освіта. – 2014. - № 1. – С. 174-178.
135.
Лабурцева
О.І.
Особливості формування комплексу маркетингу вищого навчального закладу / О.І.Лабурцева, Л.В.Мурована //
Вісник КНУТД. – 2012. - № 4. – С. 446-454.
136.
Лабурцева О.І. Підвищення ефективності маркетингової діяльності вищого навчального закладу / О.І.Лабурцева, Л.В.Мурована //
Вісник КНУТД. – 2013. - № 5. – С. 484-492.
137.
Лазарев В. А. Конкурентоспособность вуза как обьект управлення [монографія] / В. А. Лазарев, С. А. Мохначев. – М..:
Пригородные вести, 2003. – 689 c.
138.
Ларіонова Н.І. Теоретичні підходи до вдосконалення системи державного контролю розвитку освітніх кластерів / Н.І.Ларіонова,
Д.Л.Напольських, Т.В.Ялялієва // Актуальні проблеми економіки. – 2015. -
№ 4. – С. 285-289.
139.
Левіна Т. Видавнича діяльність ВНЗ як бізнес-процес /
Т.Левіна, Н.Мошенська // Актуальні проблеми економіки. – 2014. - № 5. –
С. 181-185.
140.
Лібанова Е. Кому вигідна дешева робоча сила? / Е.Лібанова //
Дзеркало тижня. – 2007. - № 16/17. – С. 10.

305 141.
Луговий
В.І.
Фінансово-економічне забезпечення дослідницько-інноваційної діяльності вітчизняної та світової вищої освіти: порівняльний аналіз / В.І.Луговий, Ж.В.Таланова // Вісник КНУТД. – 2012.
- № 4. – С. 13-22.
142.
Мажітова С. Про деякі аспекти державного регулювання системи вищої освіти / С.Мажітова // Актуальні проблеми економіки. –
2014. - № 3. – С. 98-104.
143.
Мальцева Г.А. Сучасний стан об'єктів університетської
інноваційної інфраструктури в Російській Федерації / Г.А.Мальцева,
М.Л.Мішарін // Актуальні проблеми економіки. – 2014. - № 8. – С. 71-80.
144.
Маркіна І.А. Економічні аспекти розвитку вищої освіти
України в сучасних умовах / І.А.Маркіна // Вісник КНУТД. – 2012. - № 4. –
С. 290-297.
145.
Мартиненко М.М. Основи менеджменту [підручник] /
М.М.Мартиненко. – К.: Каравела, 2005. – 496 с.
146.
Мартиненко М.В. Формування системи організаційних знань на основі моніторингу попиту роботодавців на професійні компетенції працівників / М.В.Мартиненко // Актуальні проблеми економіки. – 2015. -
№ 2.- С. 283-294.
147.
Мартиненко М.М. Стратегічний менеджмент [підручник] /
М.М.Мартиненко, І.А.Ігнатьєва. – К.: Каравела, 2006. – 320 с.
148.
Мартыненко Н.М. Менеджмент фирмы [учебник]. – К.: МП
―Леся‖, 1995. – 368 с.
149.
Мартыненко Н.М. Технология менеджмента [учебник]. – К.:
МП ―Леся‖, 1997. – 521 с.
150.
Марчук А. Глобалізація та її вплив на розвиток вищої освіти /
А.Марчук
[електронний ресурс].

Доступний з: http:// archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Pippo/2011_1/Marchuk.htm.
151.
Матюх С.А. Критерії оцінки ефективності діяльності вищих навчальних закладів / С.А.Матюх // Вісник КНУТД. – 2013. - № 5. – С. 434-
444.
152.
Менар К. Экономика организаций / [Пер. с франц.; Под ред. А.
Д. Худокормова]. – М., 1996. – 238 с.
153.
Мескон М. Основы менеджмента / М.Мескон, М.Альберт,
Д.Хедоури [пер. с англ.]. – М., 1992. – 910 с.
154.
Методика оцінювання діяльності вищих навчальних закладів
ІІІ-ІV рівнів акредитації. – К.: МОН, 2009. – 31 с.
155.
Мильнер Б. Теория организаций / Б.Мильнер. - М., 1999. – 482 с.
156.
Минцберг Г. Школы стратегий [учебник; пер. с англ.] /
Г.Минцберг, Б.Альстрэнд, Дж.Лемпел. – СПб: Питер, 2000. – 577 с.
157.
Михайлин В. М. Информатизация как средство обеспечения конкурентоспособности регионального ВУЗа: опыт Мурманского государственного педагогического университета / В. М. Михайлин. –

306
Мурманск:
МГПУ
[Електронний ресурс]

Доступний з: http://www.ict.edu.ru/vconf/index.php?id_city=155&id_vconf=&r=thesisSearch
158.
Модели финансирования вузов: анализ и оценка [електронний ресурс]. – Доступний з: http://ecsocman.hse.ru/text/19195290/
159.
Моделі організацій як об‘єктів управління [електронний ресурс]. – Доступний з: http://pidruchniki.ws/19810606/menedzhment/ modeli_organizatsiy_obyektiv_upravlinnya#461.
160.
Молл Е. Г. Менеджмент: организационное поведение /
Е.Г.Молл. – М., 1998. – 366 с.
161.
Монобаєва А. Моделі післявузівської бізнес-освіти в зарубіжних країнах / А.Монобаєва // Актуальні проблеми економіки. –
2014. - № 4. – С. 100-105.
162.
Мочерний С.В. Методологія економічного дослідження /
С.В.Мочерний. – Львів: Світ, 2001. – 416 с.
163.
Мурашко М.І. Віртуалізація ринку освітянських послуг /
М.І.Мурашко, С.О.Назарко // Актуальні проблеми економіки. – 2015. - № 4. – С. 289-293.
164.
Мурашко М.І. Адаптація матричних методів до умов стратегічного розвитку регіональної вищої школи / М.І.Мурашко,
С.О.Назарко.

[електронний ресурс].

Доступний з: http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=204.
165.
Мусіна Л.А. Трикутник знань у національній інноваційній системі України: напрями реформування та комплексного розвитку
інституцій / Л.А.Мусіна // Вісник Інституту економіки та прогнозування. –
2010. – С. 68-72.
166.
Мэлоун С. А. Корпоративный учебный центр. Создание и управление / С. А. Мэлоун. - Минск: Гревцов Паблишер, 2008, - 208с.
167.
Надрага В.І. Соціальні ризики в контексті євроінтеграційних стратегій України / В.І.Надрага // Актуальні проблеми економіки. – 2014. -
№ 9. – С. 325-332.
168.
Натрошвілі С.Г. Стратегічне управління вищим навчальним закладом: теорія, методологія, практика [Монографія] / С.Г.Натрошвілі. –
Київ: КНУТД, 2015. – 326 с.
169.
Натрошвілі С.Г. Стратегічні орієнтири розвитку системи вищої освіти в умовах сучасних соціально-економічних трансформацій /
С.Г.Натрошвілі // Економічний вісник університету. - 2012. - № 18/2. – С.
125-129.
170.
Натрошвілі С.Г. Ефективна інтеграція бізнесу, науки і освіти як умова зростання вартості компаній в постіндустріальній економіці /
С.Г.Натрошвілі / Проблеми науки. – 2012. - № 1. – С. 2-8.
171.
Натрошвілі С.Г. Інноваційна діяльність вищих навчальних закладів як основа підвищення якості освітніх послуг / С.Г.Натрошвілі //
Проблеми науки. – 2012. - № 8. – С. – 19-26.

307 172.
Натрошвілі С.Г. Інвестиційне та інноваційне забезпечення розвитку сфери вищої освіти / С.Г.Натрошвілі // Проблеми науки. – 2012. -
№ 3. – С. – 33-37.
173.
Натрошвілі С.Г. Стратегічні орієнтири інтеграції освіти, науки
і бізнесу в умовах посткризового розвитку / С.Г.Натрошвілі / Економічні умови забезпечення якості освітніх послуг в системі вищої освіти
[монографія] / за заг. ред. чл.-кор. НАПН України, д.е.н., проф. Грищенка
І.М. – К: Педагогічна думка, 2012. – 364 с. – С. 341-350.
174.
Натрошвілі С.Г. Організація інноваційної діяльності установ вищої освіти / С.Г.Натрошвілі // Економіка і управління. – 2012. - № 1. – С.
40-44.
175.
Натрошвілі С.Г. Розвиток системи вищої освіти в умовах сучасних викликів / С.Г.Натрошвілі // Економіка і управління. – 2012. - № 3. – С. 16-21.
176.
Натрошвілі С.Г. Державна політика підтримка інноваційної діяльності установ вищої освіти / С.Г.Натрошвілі // Проблеми науки. –
2012. - № 12. – С. 14-18.
177.
Натрошвілі С.Г. Особливості підтримки інвестиційної безпеки у сфері вищої освіти / С.Г.Натрошвілі / Теоретико-методологічні основи
інвестиційно-інноваційної безпеки національної економіки України
[монографія; кол.авторів] / за ред. чл.-кор.НАПН України, д.е.н., проф.
І.М.Грищенка, д.е.н., проф. В.М.Узунова, д.е.н., проф. М.П.Денисенка. –
К.: МОНМС, 2013. – 464 с. – С. 170-190.
178.
Натрошвілі С.Г. Організаційно-економічні умови розробки та впровадження інноваційних освітніх технологій у вищих навчальних закладах / С.Г.Натрошвілі // Економічний вісник університету. - 2013. - № 20/2. - С. 82-88.
179.
Натрошвілі С.Г. Ідентифікація ринкових викликів у системі вищої освіти на основі даних експертних опитувань / С.Г.Натрошвілі //
Економічний вісник університету. - 2013. - № 20/4. - С. 38-43.
180.
Натрошвілі С.Г. Стратегічні орієнтири розвитку системи вищої освіти у сучасних умовах / С.Г.Натрошвілі // Вісник КНУТД. – 2012. - № 4.
– С. 177-182.
181.
Натрошвілі С.Г. Організація інноваційної діяльності установ вищої освіти / С.Г.Натрошвілі // Економіка і управління. – 2014. - № 1. – С.
21-25.
182.
Натрошвілі С.Г. Розвиток системи вищої освіти: стратегічний вимір / С.Г.Натрошвілі // Вісник КНУТД. - 2013. - № 1. - С. 235-241.
183.
Натрошвілі С.Г. Умови розвитку системи вищої освіти України з урахуванням наслідків глобальної економічної кризи / С.Г.Натрошвілі /
Вісник КНУТД. – 2013. - № 5. – С. 273-279.
184.
Натрошвілі С.Г. Розвиток вищої освіти України в контексті побудови економіки знань / С.Г.Натрошвілі // Проблеми науки. – 2013. - № 6. – С. 15-20.

308 185.
Натрошвілі С.Г. Ідентифікація викликів та ризиків розвитку сфери вищої освіти в умовах економічної нестабільності / С.Г.Натрошвілі
// Проблеми науки. – 2013. - № 9. – С. 14-20.
186.
Натрошвілі С.Г. Активізація інноваційної діяльності вищих навчальних закладів / С.Г.Натрошвілі // Економіка і управління. – 2013. -
№ 1. – С. 32-27.
187.
Натрошвілі С.Г. Міжнародний досвід формування моделей стратегічного управління вищим навчальним закладом / С.Г.Натрошвілі //
Новітні технології корпоративного менеджменту в умовах сучасних соціально-економічних трансформацій [колективна монографія] / за ред. д.е.н. Захаріна С.В. – К.: КНЛУ, 2014. – 330 с. - С. 313-322.
188.
Натрошвілі С.Г. Кредитно-модульна система організації навчального процесу: реалії та перспективи /Т.Г Бабина, О.П.Єршова,
С.Г.Натрошвілі // Вісник КНУТД. – 2008. - № 1 (38). – С. 94-102.
189.
Натрошвілі С.Г. Традиції та інновації в українській національній освіті / Т.Г Бабина, О.П.Єршова, С.Г.Натрошвілі // Вісник
КНУТД. – 2011. - № 5. – С. 128-131.
190.
Натрошвілі
С.Г.
Політика енергозбереження та енергоефективності у вищому навчальному закладі: фінансово- економічний аспект / С.Г.Натрошвілі // Менеджмент у ХХІ сторіччі: методологія та практика [Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції]. - Полтава, 2013. - С. 523-526.
191.
Натрошвілі С.Г. Податкові інструменти підтримки діяльності вищих навчальних закладів / С.Г.Натрошвілі // Гармонізація оподаткування в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів
[Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції]. –
Ірпінь, Національний університет ДПС України, 2011. – С. 242-243.
192.
Натрошвілі С.Г. Механізм здійснення освітньої діяльності в умовах трансформації вищої освіти в Україні/ С.Г.Натрошвілі //
[Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції «Ідеї
В.І.Вернадського та взаємообумовленість стратегічного партнерства ВНЗ і школи в освітньому просторі регіону»; 18-20 квітня 2002 р.]. – Кіровоград,
2002. – С.91-93.
193.
Натрошвілі С.Г. Концепція сучасних моделей вищої освіти в
Україні / Т.Г Бабина, О.П.Єршова, С.Г.Натрошвілі // [Матеріали
Всеукраїнської науково-практичної конференції]. – Харків, 2002. – С. 84-
85.
194.
Натрошвілі С.Г. Українські університети на шляху інтеграції національної вищої освіти в європейський та світовий освітянський простір: глобальні питання та локальні завдання / Т.Г Бабина, О.П.Єршова,
С.Г.Натрошвілі // Вища освіта України – Додаток 4, том 1 (13) – 2009 р. –
С. 185-191.
195.
Натрошвілі С.Г. Визначення нової освітньої парадигми в контексті інтеграційного розвитку національної економіки України /
С.Г.Натрошвілі // Сучасна економічна теорія та пошук ефективних

309 механізмів господарювання [Матеріали ІV Міжнародної науково- практичної конференції (11-12 березня 2011 року)]. – Сімферополь – Саки:
ПП «Підприємство Фенікс», 2011. – С. 250 – 252.
196.
Натрошвілі С.Г. Українська національна освіта у контексті
інтеграції до європейського освітнього простору: традиції чи інновації /
Т.Г Бабина, О.П.Єршова, С.Г.Натрошвілі // «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору» [Матеріали VI
Міжнародної науково-практичної конференції]. – Київ, 2011. – С. 197-203.
197.
Наука в університетах / Державна цільова науково-технічна та соціальна програма / [Електронний ресурс]. – Доступний з: http://zakon.rada.gov.ua.
198.
Наука і вища освіта: проблеми взаємодії та інтеграції
[тематичний випуск] / за ред. В.І.Лугового, М.Ф.Степка. – Запоріжжя:
Класичний приватний університет, 2011. – 408 с.
199.
Нечаев В. Я. Параметры глобализации и факторы Болонского процесса / В.Я.Нечаев // Вестник Московского университета. – 2004. – № 4. – С. 27 – 34.
200.
Нижник В.М. Зовнішні та внутрішні чинники формування ефективної фінансово-господарської діяльності вищих навчальних закладів
/ В.М.Нижник, Т.В.Рижа // Вісник КНУТД. – 2012. - № 4. – С. 460-468.
201.
Никифоров
А.Є.
Інтелектуальний потенціал та
інтелектуальний капітал: критерії розмежування / А.Є.Никифоров //
Проблеми науки. – 2011. - № 7. – С. 2-9.
202.
Новікова І.Е. Зарубіжний досвід розвитку освітнього кредиту як фактор покращення фінансового стану ВНЗ в Україні / І.Е.Новікова,
І.А.Лимар // Вісник КНУТД. – 2013. - № 5. – С. 492-501.
203.
Новікова І.Е. Кредит як чинник прогресивних змін в інституті вищої освіти: досвід зарубіжжя / І.Е.Новікова // Економіка і управління. –
2013. - № 2. – С. 35-40.
204.
Овсянюк О.Ф. Управлінські інновації: теорія і практика /
О.Ф.Овсянюк, Р.Б.Сивак // Проблеми науки. – 2011. - № 9. – С. 40-43.
205.
Організація / Вікіпедія: вільна енциклопедія [електронний ресурс]. – Доступний з: http://uk.wikipedia.org/wiki/organizacia
206.
Організація як функція управління / Теорія менеджменту
[електронний ресурс]. – Доступний з: http://books.efaculty.kiev.ua/men/
6/t6/2.html.
207.
Осауленко О.Г. Національна статистична система: стратегічне планування, методологія та організація [монографія]. – К.: Інформаційно- аналітичне агентство, 2008. – 415 с.
208.
Основні показники діяльності вищих навчальних закладів
України на початок 2012/2013 навчального року [статистичний бюлетень].
– К.: Держстат, 2012. – 169 с.
209.
Основні показники діяльності вищих навчальних закладів
України на початок 2014/2015 навчального року [статистичний бюлетень].
– К.: Держстат, 2015. – 162 с.

310 210.
Островецький В.І. Формування вартості освітніх послуг в умовах розвитку освіти в Україні / В.І.Островецький // Економіка і управління. – 2013. - № 2. – С. 25-29.
211.
Островецький В.І. Окремі аспекти адаптації установ та організацій системи вищої освіти України до ринкових умов господарювання / В.І.Островецький // Вища освіта. – 2014. - № 1. – С. 178-
182.
212.
Островецький В.І. Освітні послуги та напрями удосконалення організаційно-правових умов формування їх вартості в Україні /
В.І.Островецький // Економіка і управління. – 2013. - № 3. – С. 47-51.
213.
Отенко
И.П.
Методологические основы управления потенциалом предприятия [монография] / И.П.Отенко. – Х.: ХНЕУ, 2004. –
216 с.
214.
Отенко І.П. Аналіз та оцінка стратегічного потенціалу підприємства
[наукове видання]
/
І.П.Отенко,
Л.М.Малярець,
Г.А.Іващенко. – Х.: ХНЕУ, 2007. – 348 с.
215.
Пан Л.В. Роль дослідження середовища функціонування вищого навчального закладу у системі управління / Л.В.Пан. –
[електронний ресурс]. – Доступний з: http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/ bitstream/123456789/381/1/Pan_Rol_doslidzhennia.pdf.
216.
Панченко Л.М. Модернізація університету як фактор модернізації суспільства / Л.М.Панченко // Вища освіта. – 2014. – № 1. – С.
25-28.
217.
Парсяк В.Н. Управління бізнес-процесами – інструмент підвищення ефективності організацій / В.Н.Парсяк // Актуальні проблеми економіки. – 2011. -- № 7. – С. 131-138.
218.
Писарюк
С.Н.
Основы управления экономической эффективностью операционной деятельности / С.Н.Писарюк // Актуальні проблеми економіки. – 2010. - № 8. – С. 145-149.
219.
Податковий кодекс України [електронний ресурс]. –
Доступний з: www.rada.gov.ua.
220.
Покропивний С. Ф. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність / С.Ф.Покропивний, В.М.Колот. – К.: Вища школа, 1998. –
288 с.
221.
Портер М. Международная конкуренция [учебник; пер. с англ.]
/ М.Портер. – М.: Международные отношения, 1993. – 896 с.
222.
Пріоритети розвитку вищої освіти в Україні в руслі загальноєвропейських тенденцій // Стратегічна панорама. – 2004. – № 3. -
С. 165-168.
223.
Про Національну доктрину розвитку освіти / Указ Президента
України [Електронний ресурс]. – Доступний з: http://www. tdu-law.org.ua.
224.
Просянчук В.Л. Діагностування трудової активності персоналу
/ В.Л.Просянчук // Актуальні проблеми економіки. – 2014. - № 5. – С. 351-
358.

311 225.
Пузирьова П.В. Матриця ключових стратегій в управлінні фінансовим потенціалом промислових підприємств / П.В.Пузирьова //
Актуальні проблеми економіки. – 2010. - № 6. – С. 151-156.
226.
Рейтинг кращих університетських програм ВНЗ України
[Електронний ресурс] – Доступний з: http://mir-studenta.com/ rejting-vuzov/.
227.
Рейтинги вищих навчальних закладів України [Електронний ресурс]. – Доступний з: http://osvita.ua/vnz/rating/25715/
228.
Решетілова Т.Б. Оцінка конкурентоспроможності вищого навчального закладу / Т.Б Решетилова // Науковий вісник Національного гірничого університету, 2005. – № 5. – С.10-14.
229.
Родіонов О.В. Впровадження та вдосконалення системи управління якістю послуг вищого навчального закладу / О.В.Родіонов //
Проблеми науки. – 2011. - № 9. – С. 15-18.
230.
Романовський О.О. Роль вищих навчальних закладів у розробці і впровадженні інноваційних технологій (на прикладі США) /
О.О.Романовський // Вісник КНУТД. – 2012. - № 4. – С. 113-123.
231.
Савченко В. Удосконалення та підвищення ефективності професійного навчання кадрів на виробництві / В.Савченко // Україна: аспекти праці. – 2001. - № 7. – С. 14-21.
232.
Савчук Л.М. Теоретичні аспекти впливу корпоративної культури на ефективність організації / Л.М.Савчук, О.О.Савчук //
Проблеми науки. – 2011. - № 9. – С. 23-27.
233.
Салогубова
В.
Комплексне оцінювання конкуренто- спроможності ВНЗ в маркетинговому середовищі регіону / В. Салогубова
// Економіст. – 2007. – №8. – С. 34-37.
234.
Сатушева К.В. Корпоративний університет як форма розвитку освітно-професійного потенціалу підприємства
/
К.В.Сатушева,
А.О.Полубєдова // Проблеми науки. – 2011. - № 5. – С. 31-39.
235.
Семенюк С.Б. Дослідження кон'юнктури ринку освітніх послуг
/ С.Б. Семенюк. – Тернопіль: Вектор, 2008. – 160 с.
236.
Соціальна економіка [навчальний посібник] / О.О.Беляєв та ін.
– К.: КНЕУ, 2014. – 481 с.
237.
Смерічевська С.В. Стратегічні напрями розвитку вищого навчального закладу в умовах трансформації економіки України /
С.В.Смерічевська // Схід. – 2008. - № 7 (91). – [електронний ресурс]. –
Доступний з: http://www.experts.in.ua/baza/analitic/index.php?
ELEMENT_ID=35463.
238.
Семиноженко В. Головне – показати реальні результати впровадження наукових розробок в економіку / Володимир Семиноженко
[Електронний ресурс

. – Режим доступу: http//www.mon.gov.ua.
239.
Современный экономический словарь / Б.А.Райзберг,
Л.Ш.Лозовский, Е.Б.Стародубцева. – М.: Инфра-М, 1996. – 496 с.
240.
Статистичні дані щодо вищої освіти [Електронний ресурс]. –
Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

312 241.
Статистичний щорічник України за 2013 рік [статистичне видання] / за ред. О.О.Осауленка. – К.: Держстат, Август-Трейд, 2014. –
656 с.
242.
Структурные изменения в высшей школе Великобритании:
Обзор / Подг. И. Г. Животовская // Экономика образования. — 2003. — № 4. — С. 69–72.
243.
Степко М.Ф. Вища освіта в системі суспільно-економічних відносин: нові реалії для України / М.Ф.Степко // Вісник КНТУД. – 2012. -
№ 4. – С. 384-394.
244.
Степко М.Ф. Деякі проблеми та шляхи модернізації системи вищої та післядипломної освіти України в сучасних соціально- економічних умовах / М.Ф.Степко // Вища освіта. – 2014. - № 1. – С. 156-
160.
245.
Сучасні системи вищої освіти: поpівняння для Укpаїни. [Заг. pед. В.Зубка]. - К.: НАУКМА, Вид. дім "КМ Academia", - 288 с.
246.
Тарасенко І.О. Особливості фінансування ВНЗ України в контексті підвищення конкурентоспроможності
/
Т.О.Тарасенко,
Т.М.Нефедова // Вища освіта. – 2014. - № 1. – С. 164-168.
247.
Тарнавська Н. П. Менеджмент: теорія та практика [підручник]
/ Н.П.Тарнавська, Р.М.Пушкар. – Тернопіль: ТНЕУ, 1997. -476 с.
248.
Тельнова А.В. Совершенствование процесса стратегического планирования на предприятии / А.В.Тельнова, В.Л.Безбожный // Актуальні проблеми економіки. – 2011. - № 8. – С. 235-242.
249.
Тенденции и основные направления развития высшего образования в Европе: некоторые выводы // Социология образования. —
2004. — № 5. — С. 47–50.
250.
Ткач А.А. Інституціональна економіка [навчальний посібник] /
А.А.Ткач. – К.: ЦУЛ, 2007. – 304 с.
251.
Ткачук С.В. Специфіка формування продуктової політики підприємств сфери послуг // С.В.Ткачук, С.А.Стахурська, В.О.Стахурський
// Актуальні проблеми економіки. – 2015. - № 4. – С.220-228.
252.
Томпсон
А.
Стратегический менеджмент.
Искусство разработки и реализации стратегии [учебник; пер. с англ.] / А.Томпсон,
А.Стрикленд / под ред. Л.Г.Зайцева, М.И.Соколовой. – М.: Банки и биржи,
1998. – С. 410.
253.
«Топ 200 Украина» / [Електронний ресурс] – Доступний з: http://www.euroosvita.net/?category=3.
254.
Трайнев В.А. Повышение качества высшего образования и
Болонский процесс [монография] / В.А.Трайнев, С.С.Мкртчян,
А.Я.Савельев. – М.: Дашков и К, 2010. – 392 с.
255.
Тренинг-Центр «Корпоративный Университет» [Електронний ресурс] – Доступний з: http://www.zabugor.com/public_page_cat/1008/.
256.
Україна у вимірі економіки знань [монографія] / за ред.акад.
НАН України В. М. Гейця. – К.: Основа, 2006. – 592 с.

313 257.
Управление организацией [учебник] / под ред. А. Г. Поршнева,
3. П. Румянцевой, Н. А. Саломатина / 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Бизнес- книга, 2000. – 785 с.
258.
Федулова Л.І. Сучасні концепції менеджменту [монографія] /
Л.І.Федулова. – К.: ЦУЛ, 2007. – 348 с.
259.
Федулова Л.І. Актуальні проблеми менеджменту в Україні
[монографія] / Л.І.Федулова – К.: Фенікс, 2005. – 320 с.
260.
Финансирование образования: международные модели, пути, опыт и мышление // Университетское управление. – 2000. – № 4(15). – С.
4-9.
261.
Финансирование высших учебных заведений и предоставление образовательных трансфертов в странах ОЭСР / И.Н. Молчанов /
[Електронний ресурс] – Доступний з: http://finis.rsue.ru/2000_N1/ vuz_oesr.htm.
262.
Харчишина О. Корпоративний навчальний центр: функції та роль у формуванні організаційної культури. [Електронний ресурс] –
Доступний з: http://conftiapv.at.ua/publ/konferenciji_2011/section_5/.
263.
Холод Б.І. Методика вибору та обгрунтування стратегії розвитку вищого навчального закладу / Б.І.Холод, О.В.Дашевська //
Академічний огляд. – 2011. - № 2 (35). – [електронний ресурс]. –
Доступний з: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/ao/2011_2/1.pdf.
264.
Холявко Н.І. Сектор вищої освіти в системі інноваційного розвитку національної економіки / Н.І.Холявко // Економіка і управління. –
2014. - № 1. – С. 33-37.
265.
Хоскинг А. Курс предпринимательства [практическое пособие; пер. с англ.] / А.Хоскинг. – М.: Международные отношения, 1993. – 352 с.
266.
Цвєтков В. В. Державне управління. Основні фактори ефективності (політико-правовий аспект) / В. В Цвєтков. – Харків : Право,
1996. – 136 с.
267.
Цогла О.О. Становлення диверсифікаційних процесів у діяльності підприємства / О.О.Цогла // Актуальні проблеми економіки. –
2011. - № 7. – С. 147-151.
268.
Ченцов А. О бизнесе образовательных услуг // Высшее образование в России. – 1999. – № 2. – С. 120-123 269.
Черниш О.В. Системні чинники конкурентоспроможності вищого навчального закладу / О.В.Черниш // Вісник КНУТД. – 2012. - № 4.
– С. 475-479.
270.
Чибісова Н.Г. Організація виховної роботи в сучасному ВНЗ (з досвіду роботи приватних ВНЗ України) / Н.Г.Чибісова // Економіка і управління. – 2013. - № 3. – С. 52-57.
271.
Чубай
В.М.
Управління ризиками взаємовідносин промислового підприємства із суб‘єктами внутрішнього і зовнішнього середовища / В.М.Чубай, О.В.Тесак // Актуальні проблеми економіки. –
2011. - № 12. – С. 188-196.

314 272.
Шахматова Т.В. Виховання творчого мислення у майбутніх фахівців економічного профілю / Т.В.Шахматова // Економіка і управління. – 2013. - № 2. – С. 30-34.
273.
Шейко В.М. Вища освіта в країнах Заходу: соціальні та етичні аспекти / В.М.Шейко. – Х.: ХДАК, 1999. - С. 31.
274.
Шершньова З.Є. Стратегічне управління [підручник] /
З.Є.Шершньова, С.В.Оборська. – К.: КНЕУ, 1999. – 358 с.
275.
Шморгун Л.Г. Менеджмент організацій [навчальний посібник]
/ Л.Г.Шморгун. – К.: Центр учбової літератури, 2009.
276.
Характеристики організацій
[електронний ресурс].

Доступний з: http://pidruchniki.ws/16390104/menedzhment/harakteristiki_ organizatsiy#888.
277.
Экономическая стратегия фирмы [учебное пособие; 3-е изд., испр.] / под ред. проф. А.П.Градова. – СПб.: СпецЛит, 2000. – 589 с.
278.
Экономическая стратегия фирмы [учебное пособие] / под ред.
А.П.Градова. – СПб.: СпецЛит, 1995. – 411 с.
279.
Энциклопедический словарь по экономике. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 450 с.
280.
Юрик Н.Є. Роль структури управління підприємством у процесі реалізації антикризової стратегії / Н.Є.Юрик // Актуальні проблеми економіки. – 2011. - № 3. – С. 179-183.
281.
Янковець Т.М. Вплив організаційної культури на розвиток
інноваційного потенціалу підприємства / Т.М.Янковець // Проблеми науки.
– 2011. - № 6. – С. 11-16.
282.
Янковець Т.М. Обгрунтування взаємозв‘язку стратегічного управління підприємством й інноваційного його розвитку / Т.М.Янковець
// Проблеми науки. – 2009. - № 6. – С. 26-31.
283.
Ansoff H.I. Strategic issue management / H.I.Ansoff // Srtategic
Management Journal. – 1970. - № 1. – Р. 131-148.
284.
Aoki M. Horizontal vs. vertical information structure of the firm /
M.Aoki // American Economic Review. – 1986. - Vol. 76. – P. 971-983.
285.
Вaumol W. On the theory of oligopoly / W.Baumol // Ecomomica.
– 1958. – Vol. 25. – P. 187-198.
286.
Bildungpolitik in Deutsehland 1945. – 1990. – Bonn 1992. – 314 s.
287.
BLK Bund-Lander-Kommission fur Bildungsplanungund orderung
: Entwurtder BLK zur Studien zeitverkurzung rum des Hochsehu- uenreverdendes. – Bonn, 1988. – 257 s.
288.
Concrete
Future
Objectives of
Education
Systems., http://europa/eu/int/scadplus/leg/en/ch.
289.
Coase R.H. The nature of the firm / R.H.Coase // Economica. –
1937. – Vol. 4. – P. 17-40.
290.
Concrete
Future
Objectives of
Education
Systems., http://europa/eu/int/scadplus/leg/en/ch.
291.
Drucker P.F. The theory of business / P.F.Drucker // Harvard
Business Review. – 1994. – Sept.-Okt. – P. 95-104.

315 292.
Education and Training in Europe: diverse systems, shared goals for 2010. The work programme on the future objectives of education and training systems. - http://europa.eu.int/comm/education/policies.
293.
Grossman S. The costs and benefits of ownership: A theory of lateral and vertical integration / S.Grossman, O.Hart // Journal of Political
Ecomomy. – 1986. – Vol. 94. – P. 691-719.
294.
Hausman D.M. The inexact and separate science of economics /
D.M.Hausman. – GB: Cambridge, 1992 – 588 p.
295.
Jensen M. Theory of firm: managerial behavior, agency cost and capital structure / M.Jensen // Journal of Financial Economics. – 1976. – Vol. 3.
– October. – P. 305-360.
296.
Leibenstein H. Allocative efficiency vs. ‗X-efficiency‘ /
H.Leibenstein // American Economics Review. – 1966. – June, № 56. – Р. 392-
415.
297.
Marris R. A model of the managerial enterprise / R.Marris //
Quarterly Journal of Economics. – 1963. – Vol. 7. – P. 185-209.
298.
Model of the strategic management of the higher educational institutions on the basis of the realization of the competitive advantages /
P.Dudko // Modern Science – Moderní věda. - 2014. - № 2. - Рр. 16-23.
299.
Mintzberg H. Strategic thinking as ―seeing‖ / H.Mintzberg // Nasi.
Arenas of Strategic Thinking. Foundation of Economic Education. – Helsinki,
1991. – 490 p.
300.
Modigliani F. The cost of capital, corporation finance and the theory of investment / F.Modigliani, M.Muller // The Americal Economic
Review. – 1958. – Vol. 48. – P. 261-297.
301.
Montgomery C.A. The board‘s missing link / C.A.Montgomery,
R.Kaufman // Harvard Business Review. – 2003. – Vol. 81. – P. 3-29.
302.
Natroshvili Svitlana. Problems and prospects of the development of the higher educational institutions in the post-socialist countries / S.Natroshvili
// Modern Science - Moderní věda. – 2014. - № 3. – Р. 128-134.
303.
Natroshvili S. Financing of higher education development in
Ukraine: problems and prospects / S.Natroshvili. – Strategy of Quality in
Industry and Education. – Varna, 2013. – Volume III. – P. 313-317 (0,3 p.p.).
304.
Nelson R. Toward an evolutionary theory of economic capabilites /
R.Nelson, S.Winter // American Economic Review. – 1973. – Vol. 63. – P. 440-
486.
305.
Pettigrew A. Strategy formulation as a political process /
A.Pettigrew // International Studies of Management and Organizations. – 1977. -
№ 1-2. – Р. 78-87.
306.
Polanyi V. Personal Knowledge – Towards a Post-Critical
Philosophy / V.Polanyi. – London, 1962. – 428 p.
307.
Porter M. Competitive Strategy: Techniques for Analyzing
Industries and Competitors / M.Porter. – N.Y., Free Press, 1980. – 710 p.
308.
Porter M. Competitive Advantage / M.Porter. – N.Y., Free Press,
1985. – 933 p.

316 309.
Rhenman E. Organization Theory for Long-Range Planning /
E.Rhenman. – London: John Wiley, 1973. – 455 p.
310.
Shumpeter J. The Theory of Economic Development / J.Shumpeter.
– UK: Cambridge, 1964. – 560 p.
311.
Stiglitz J.E. Some aspects of the pure theory of corporate finance: bankruptcies and take-overs / J.E.Stiglitz. – Bell Journal of Economics. – 1972. -
№ 3. – P. 78-110.
312.
Schiff, Maurice Labor Mobility, Trade, and Social Capital //
Review of International Economics; Nov2004, Vol. 12 313.
Teece D. Dynamic capabilities and srtategic management /
D.Teece, G.Pisano, A.Shuen // Strategic Management Journal. – 1997. – Vol.
18, № 7. – P. 509-533.
314.
Treaty establishing the European Community (Articles 149 to 150) http://europa.eu.int/eur-lex/lex/en/treaties.
315.
Veblen T. Why is economics not evolutionary science? / T.Veblen
// Quartely Journal of Economics . – 1898. – Vol. 12, № 4. – P. 373-397.
316.
Ward B. The firm in Illyria: Market Syndications / B.Ward. –
American Economic Review. – 1958. – Vol. 48. – P. 556-589.
317.
Williamson O. The Economics of Discretionary Behavior /
O.Williamson. – N.J.: Prentice-Hall, 1964. – 439 p.
318.
White H. Identity and Control / H.White. – N.Y.: Princeton
University Press, 1992. – 780 p.
319.
Zakharin S. Financing of higher education development in Ukraine: problems and prospects / S.Zakharin. – Strategy of Quality in Industry and
Education. – Varna, 2013. – Volume III. – P. 313-317.
320.
Zakharin S.V. Transformation of Higher Education in Ukraine //
Polgari Szemle. – Learned Paper for Economic and Social Sciences. – 2013/ 1-
2. – Budapest (Hungary). – P. 352-360.ДОДАТОК
Анкета для експертного опитування щодо оцінки конкурентної
ситуації на ринку освітніх послуг у сфері вищої освіти
Шановний колего!
Просимо взяти участь у експертному опитуванні, за результатами якого буде проведено дослідження конкурентної ситуації на ринку освітніх послуг у сфері вищої освіти.
-
―Оцініть за 10-бальною шкалою потужність (відчутність) ринкових викликів у сфері функціонування вищих навчальних закладів (у системі вищої освіти): а) внутрішня ринкова конкуренція, б) ринкова конкуренція з іноземними закладами, в) надмірне державне втручання, г) законодавчі обмеження, д) падіння престижності освіти як такої,
є) демографічна криза і недостатність абітурієнтів, ж) недостатність кваліфікованих кадрів, з) недостатність платоспроможного ринкового попиту на освітні послуги,
і) недостатність бюджетного фінансування, к) макроекономічна нестабільність, л) корупція, м) недостатня економічна мотивація до високої результативності наукової та навчально-виховної діяльності‖.
-
―Які головні проблеми розвитку вищої освіти України Ви можете виділити?‖
-
―Чи відчуваєте Ви прояви добросовісної конкурентної боротьби між вищими навчальними закладами?‖
-
Чи відчуваєте Ви прояви недобросовісної конкурентної боротьби між вищими навчальними закладами?‖
-
―Якщо відповідь ―так‖ на одне із двох попередніх питань – чи сприяє конкурентна боротьба: а) підвищенню якості освітніх послуг, б) зниженню ціни на освітні послуги, в) встановленню та дотриманню цивілізованих стандартів діяльності вищих навчальних закладів, г) подальшій інтеграції сфери вищої освіти до світового науково- освітнього простору?‖
-
―Якщо так – в яких формах проявляється ця боротьба (оцінити за
10-бальною шкалою): а) рекламна активність, б) маркетингова активність, в) ―переманювання‖ викладачів,

318 г) ―переманювання‖ студентів, д) посилення профорієнтаційної роботи,
є) підвищення конкурентоспроможності освітніх послуг, ж) підвищення якості та асортименту супутніх (додаткових) послуг, з) впровадження інновацій,
і) ―недружні атаки‖, к) інше (вказати)‖
-
―Яким чином керівництво вищих навчальних закладів (або вищого навчального закладу, в якому Ви працюєте) реагує на конкурентні прояви з боку інших вищих навчальних закладів?‖
-
―Чи мають вищі навчальні заклади (або вищий навчальний заклад, в якому Ви працюєте) стратегічні орієнтири (стратегічне бачення) розвитку на довгострокову (понад 5 років) перспективу? В якій формі ухвалене рішення?‖
-
―Чи мають вищі навчальні заклади (або вищий навчальний заклад, в якому Ви працюєте) комплекс цільових програм, які передбачають виконання заходів щодо мінімізації негативного впливу ринкових викликів? Які це програми?‖
-
―Чи мають мають вищі навчальні заклади (або вищий навчальний заклад, в якому Ви працюєте) у своїй функціональній структурі лінійні
(виконавчі) підрозділи, які відповідають за проектування стратегічних рішень та контроль за їх виконанням?‖
Дякуємо за співпрацю!
Наукове виданняНатрошвілі Світлана Генадіївна

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ
ВИЩИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ:
ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ПРАКТИКА
Монографія

Редактор Л. Л. Овечкіна
Відповідальний за поліграфічне видання Т. А. Назаревич
Коректор Н. П. Біланюк
Підп. до друку 23.09.201 р. Формат 60х84 1/16.
Ум. друк арк. 18,59. Облік.-вид. арк. 14,56. Тираж 300. Зам. 1376.
Видавець і виготовлювач Київський національний університет технологій та дизайну. вул. Немировича-Данченка, 2, м. Київ-11, 01601.
Свідоцтво суб‘єкта видавничої справи ДК № 993 від 24.07.2002

320
321
С. Г. Натрошвілі

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ВИЩИМ НАВЧАЛЬНИМ
ЗАКЛАДОМ:
ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ПРАКТИКА

Document Outline

 • OLE_LINK1
 • 15
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 27
 • 28
 • 29
 • 31
 • 32
 • 62


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал