Вінницький торговельно-економічний інститутСторінка4/12
Дата конвертації23.12.2016
Розмір0.83 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Чернівецький торговельно-економічний інститут

Історія розвитку Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету веде відлік із 1966 р., коли Чернівецький філіал Донецького інституту радянської торгівлі був переданий до складу Київського торгово-економічного інституту. Першим директором навчального закладу був кандидат економічних наук, доцент І.Т. Петрук, який і започаткував традиції, що збережені та примножуються до цього часу.

Штатний розклад філіалу на час створення становив 9 штатних одиниць науково-педагогічного та 16 одиниць навчально-допоміжного персоналу. Підготовка фахівців здійснювалася за п’ятьма спеціальностями: «Економіка торгівлі та громадського харчування», «Бухгалтерський облік», «Товарознавство та організація торгівлі промисловими товарами», «Товарознавство та організація торгівлі продовольчими товарами», «Технологія та організація громадського харчування» на вечірній та заочній формах навчання.

Кожне нове десятиліття історії інституту ніби віддзеркалювало його здобутки на кожному етапі розвитку. Так, 70-ті рр. минулого століття для Чернівецького філіалу відзначилися здобуттям високого авторитету в царині вищої економічної освіти західного регіону, у тому числі за рахунок створення наукових шкіл, формування досвідченого професорсько-викладацького колективу, збільшення контингенту студентів, відкриття денної форми навчання.

На противагу попередньому періоду, 80-ті рр. позначені складним часом: контингент студентів зменшувався, призупинилась підготовка фахівців на денній формі, відбулося скорочення професорсько-викладацького складу. Однак уже в 1987 р. був створений Чернівецький заочний факультет Київського торгово-економічного інституту, у складі якого працювали 29 викладачів та 58 співробітників, а на вечірній та заочній формах навчались понад 1000 студентів.

У 90-ті рр. відбулася якісна реорганізація структури факультету за рахунок утворення нових кафедр та відділів, факультету післядипломної освіти, невпинного збільшення контингенту студентів. У 1998 р. на факультеті вперше було створено раду студентського самоврядування, студентську футбольну команду, а також команду КВК «Сальдо». Новим етапом розвитку навчального закладу стала реорганізація у 1999 р. заочного факультету у Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського державного торговельно-економічного університету. Зміцнення матеріальної бази ВНЗ дало можливість створити нові факультети, а також відновити денну форму навчання у 1999 р.

Стрімкий та потужний розвиток інституту відбувався у 2000-х рр. Втричі зросла кількість студентів денної та заочних форм навчання, у п’ять разів збільшився штат науково-педагогічних працівників, у чотири рази розширилася площа навчальних приміщень. Утворювались нові факультети, кафедри, ліцензувались нові напрями підготовки, впроваджувались інноваційні технології навчання тощо.

На сьогодні Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ – це успішний підсумок 50-літньої самовідданої праці, досягнень та злетів декількох поколінь науковців, співробітників та студентства. ЧТЕІ КНТЕУ сформувався як сучасний науково-освітній центр, один із найпрестижніших вищих навчальних закладів Буковини, який будує свою роботу на європейських стандартах, зберігаючи надбання та традиції вітчизняної освіти.

Від часу створення головною метою функціонування ЧТЕІ КНТЕУ є поєднання освіти, науки, практики та інновацій у єдиний комплекс, що передбачає: досягнення високої якості підготовки затребуваних ринком праці фахівців; забезпечення культурного та духовного розвитку особистості, виховання її в дусі патріотизму і поваги до історії та законів України; розвиток та розширення напрямків фундаментальної, прикладної науки, інноваційних освітніх технологій; розширення зв’язків з навчальними на науковими закладами, організаціями, об’єднаннями та підприємствами України, Європи та Світу; участь у підтриманні статусу лідера освітньо-наукового простору базового навчального закладу – КНТЕУ.

З 1987 р. навчальний заклад очолює Т.М. Ореховська – заслужений працівник освіти України, відмінник освіти України, лауреат премії імені О. Поповича.

Освітній процес у ЧТЕІ КНТЕУ здійснюється на 3 факультетах зусиллями 11 кафедр, на яких працюють 147 штатних викладачів. Під гаслом «ВЧИСЬ, ДУМАЙ, СТАВАЙ МУДРІШИМ!» вищу освіту в інституті здобувають більше 3300 студентів, із них на денній формі навчання – 1100, заочній – 2150, післядипломній – 50. У 2014 р. на перший курс вступили 1242 студенти (на денну форму навчання – 508 студентів, на заочну – 734).

Студенти опановують майбутній фах за 12 спеціальностями: економічна кібернетика, міжнародна економіка, міжнародний бізнес, фінанси і кредит (державні фінанси, банківська справа), облік і аудит, економіка підприємства, маркетинг (маркетинг, рекламний бізнес), менеджмент організацій і адміністрування (менеджмент організацій торгівлі, менеджмент туристичної індустрії, менеджмент митної справи, менеджмент готельного, курортного та туристичного сервісу), товарознавство і торговельне підприємництво (товарознавство і комерційна діяльність, товарознавство та експертиза в митній справі), готельно-ресторанна справа, туризм, харчові технології та інженерія.

Якості підготовки фахівців сприяє висока компетентність викладачів, впровадження у практику нових інноваційних технологій та актуального методичного забезпечення, застосування новітніх технологій ефективного управління навчальним закладом. Так, з 2012 р. у ЧТЕІ КНТЕУ функціонує система управління якістю, що відповідає вимогам ДСТУ ISO 9001:2009. Об’єктивним підтвердженням рівня сучасного науково-освітнього центру є відзнаки інституту на щорічних конкурсах «Буковинська якість» та міжнародних виставках «Сучасні заклади освіти», численні нагороди та відзнаки співробітників і студентів.

Практичній підготовці студентів сприяє тісна довгострокова співпраця інституту з більш як 200 підприємствами та установами краю, де майбутні випускники проходять виробничу практику, стажування. Крім цього, практична підготовка реалізується в межах віртуальних тренінгових підприємств та філіалів кафедр на виробництві. З метою сприяння працевлаштуванню студентів і випускників щороку в ЧТЕІ КНТЕУ проводяться «Ярмарки кар’єри» за участі провідних підприємств-роботодавців. Висока інтенсивність круглих столів, семінарів, дуальних лекцій за участю роботодавців дає змогу ЧТЕІ КНТЕУ йти в ногу з практикою, швидко адаптуватися до нових вимог ринку праці, ініціювати ліцензування нових спеціальностей та магістерських програм, працевлаштовувати випускників.

ІТ-технології є дієвим ресурсом підвищення якості освітянської діяльності інституту. Авторські слайд-лекції, відеолекції, електронні підручники та електронні навчально-методичні комплекси, курси серверу дистанційного навчання – це вже традиційні освітні засоби всіх викладачів ЧТЕІ КНТЕУ.

З метою забезпечення публічності своєї діяльності, налагодження дієвого зворотного зв’язку та надання широкого кола інформаційних послуг активно розвивається офіційний веб-сайт. За останні роки сайт поповнено численними рубриками, базами та формами зворотного зв’язку. У 2014 р. іспанська лабораторія Cybermetrics, у рамках рейтингу Webometrics Ranking of World Universities, відвела офіційному веб-сайту ЧТЕІ КНТЕУ високе 19 місце серед 300 сайтів ВНЗ України.

Наукова робота в ЧТЕІ КНТЕУ залишається одним із пріоритетних напрямів розвитку. Щорічно науковці інституту працюють над більш ніж 20 науково-дослідними темами на замовлення підприємств та установ краю; залучаються до розробки регіональних програм соціально-економічного розвитку Чернівецької області, програм розвитку міста Чернівців, стратегій розвитку туризму тощо. Результати наукових робіт лише за останні 5 років знайшли відображення у 40 монографіях, 12 підручниках, 46 навчальних посібниках, 1272 наукових статтях, з яких 42 – у виданнях, що входять до наукометричних баз даних. Для апробації наукових досліджень на базі ЧТЕІ КНТЕУ проведено 126 наукових заходів, 8 з яких – міжнародні. Результатами проведення винахідницької та націоналізаторської роботи останніх п’яти років є отримання викладачами ЧТЕІ КНТЕУ 19 патентів на корисні моделі.

З 2000 р. щоквартально публікується науковий фаховий журнал «Вісник ЧТЕІ», який включений до Міжнародної наукометричної бази РІНЦ та індексується в базі даних Google Scholar. Результативність наукового розвитку колективу інституту протягом останніх п’яти років підтверджують успішні захисти 6 докторських та 51 кандидатської дисертації.

У ЧТЕІ КНТЕУ активно розвивається наукова робота студентів: в інституті функціонує Наукове товариство молодих учених та студентів, дискусійний клуб «Стратегія», Школа карвінгу, Школа кулінарної майстерності та сервісу, Туристичний клуб «Плай» та 9 наукових гуртків. Щорічно проводяться наукові заходи, зокрема інтернет-конференції та творчі наукові конкурси. У 2015 р. ЧТЕІ КНТЕУ провів уже VIII відкритий щорічний Буковинський студентський фестиваль реклами, на якому презентовано 68 творчих робіт студентів.

У 2012 р. започатковано проведення щорічного Буковинського студентського фестивалю науки, на якому студенти презентують свої науково-інвестиційні проекти та бізнес-ідеї, що в подальшому мають можливість реалізації. З 2014 р. започатковано щорічний кулінарний фестиваль-ярмарок «Свято гарбуза». П’ятирічний науковий доробок студентів становить понад 3000 наукових робіт, 20 призових місць у Всеукраїнських конкурсах та предметних олімпіадах, 35 перемог студентських рекламних робіт на міжнародному та всеукраїнському рівнях, здобуття прав на фінансування власних бізнес-проектів. Вагомими є досягнення студентів спеціальності «Харчові технології та інженерія», які тільки за останні 5 років здобули Гран-прі, 4 кубки (серед яких кубок юніорів «Золотий шеф-кухар України»), 16 золотих, 10 срібних та 15 бронзових медалей, дипломи та грамоти переможців, інші нагороди за активну участь, унікальне представлення тощо на 5 міжнародних та 9 всеукраїнських фестивалях, конкурсах, спеціалізованих ярмарках.

Міжнародна діяльність є стратегічним завданням розвитку сучасного ВНЗ. У ЧТЕІ КНТЕУ за останні п’ять років було суттєво розширено участь викладачів, студентів і науковців у академічних проектах, програмах міжнародних організацій та ЄС, програмах подвійних дипломів. За 28 чинними угодами з іноземними ВНЗ інститут сьогодні співпрацює з партнерами з 12 країн Європи. Ефективно діє та розвивається програма міжнародного обміну студентами з ВНЗ Польщі, Греції, Румунії, Франції. Тісною та результативною є співпраця інституту з Сучавським університетом імені Штефана чел Маре (Румунія).

Забезпеченню гармонійного, творчого та культурного розвитку учасників освітнього процесу сприяє вдало організована виховна робота. Так, щороку на базі ЧТЕІ КНТЕУ організовуються конкурси «Таланти твої, першокурснику», «День здоров’я», «Студент року», «Пара року», театральні дійства «Андріївські вечорниці», «Маланка» та ін. З числа студентів утворені та активно діють мистецькі гуртки, клуби за інтересами, зокрема: літературно-мистецький клуб «Експромт», студентський театр «Дебют», вокальний ансамбль «Барви», хореографічно-танцювальна студія «Стихія», танцювальний гурт «Dance 4 Life». Для всебічного культурного розвитку студентів з 2012 р. у складі ЧТЕІ КНТЕУ функціонує Університет культури імені Марії Тілло. Усі важливі події інституту з 2002 р. висвітлює студентська газета «Сходинками до PROFI».

Результатом проведеної виховної роботи у ЧТЕІ КНТЕУ є участь та значні перемоги студентів у різноманітних творчих та мистецьких конкурсах, фестивалях, зокрема у щорічному обласному фестивалі юнацької творчості «Чисті роси», конкурсі знавців української мови імені Петра Яцика, фестивалях та кубках КВК (команди КВК «Wiesbaden» та «Stamford» – чемпіони України за версією асоціації команд КВК України (2010), фіналісти І Української телевізійної ліги АМіК (2010), чемпіони Західної міжрегіональної ліги «Європа» АМіК (2011), учасники Вищої української телевізійної ліги «АМіК» (2011), чемпіони Подільської ліги КВК, чемпіони (2013) та фіналісти (2014) Кубка ректора КНТЕУ).

Одним із найважливіших напрямів виховної роботи є благодійництво, яке активно розвивається серед студентів та співробітників ЧТЕІ КНТЕУ. Колектив інституту постійно долучається до різноманітних благодійних акцій: «Подаруй дитині життя», «Від серця до серця», «Тиждень доброти», «Стань донором крові»; відвідування дитячих будинків; плетіння маскувальних сіток, організація благодійних концертів, збір продуктів харчування, коштів, речей та медикаментів для бійців, які перебувають у зоні проведення АТО.

Спорт у ЧТЕІ КНТЕУ є важливою складовою студентського життя. Серед випускників та студентів інституту – 3 заслужених майстри спорту (І. Гешко, Л. Січенікова, Т. Дорохова), 23 майстри спорту та 19 кандидатів у майстри спорту, 9 рекордсменів України, 3 учасники Олімпійських ігор, 5 учасників Чемпіонатів світу та 7 учасників Чемпіонатів Європи, 21 член збірної України.

У ЧТЕІ КНТЕУ активно та результативно функціонують спортивні секції з ігрових видів спорту, легкої атлетики, спортивного орієнтування, різних видів єдиноборств. З 2002 р. діє жіноча збірна з волейболу, яка гідно представляє інститут на Всеукраїнському обласному та місцевому рівнях, у тому числі з 2005 р. – у Вищій студентській лізі України. Високі результати здобули і чоловічі збірні з футболу та баскетболу. Студенти інституту постійно беруть участь та посідають призові місця у різноманітних змаганнях, турнірах, спартакіадах, універсіадах, лігах, інших спортивних заходах міста, області, України та світу. Щорічно в інституті проводяться спартакіади з різних видів спорту серед факультетів, спортивні свята («Козацькі забави», змагання «Кубок Артеміди», змагання з боулінгу, більярду, шахів, лазерних боїв, пейнтболу тощо).
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал