Вимоги до оформлення курсової роботи V захист курсової роботиСкачати 164.86 Kb.
Дата конвертації27.01.2017
Розмір164.86 Kb.
ТипВимоги до оформлення
ЗМІСТ

І

Мета та завдання написання курсової роботи………………………….

3

ІІ

Загальні вимоги до курсової роботи…………………………………….

5

ІІІ

Опрацювання літератури та складання плану для написання курсової роботи…………………………………………………………..

7

ІV

Вимоги до оформлення курсової роботи……………………………….

8

V

Захист курсової роботи…………………………………………………..

11Теми курсових робіт……………………………………………………..

11

VІІ

Рейтингова система оцінювання курсової роботи……………………..

13

VІІІ

Додатки……………………………………………………………………

15


І. Мета та завдання написання курсової роботи

Програма навчання студентів передбачає написання курсової роботи з теорії держави і права. ЇЇ виконання є обов’язковим компонентом учбового процесу. Курсова робота сприяє більш глибокому засвоєнню та закріпленню матеріалу з теорії держави і права, набуттю отриманих навичок самостійного вивчення відповідної державно-правової проблеми, допомагає виробити навички до узагальнення матеріалів правової практики і вірного застосування норм права.

Мета письмової курсової роботи з дисципліни «Теорія держави і права» - перевірити рівень знань студентів найбільш загальних і провідних закономірностей виникнення, функціонування й розвитку держави і права, сприяти розвитку творчої ініціативи, самостійності, відповідальності, сприяти розвитку у кожного студента навичок самостійної роботи.

Студент повинен творчо використовувати придбані знання, самостійно робити узагальнення своїх думок з використанням загальнонаукової та державно-правової термінології, використовувати їх на практиці для вирішення тієї чи іншої життєвої ситуації.

Основними завданнями курсової роботи є:


 • здобуття навичок, формування проблем та шляхів їх вирішення;

 • формування культури оформлення письмових науково практичних публікацій та матеріалів до публічного виступу;

 • відпрацювання навичок реферування великої кількості інформації ( вміння «стискати» інформацію за принципом – «словам тісно – думкам просторо»);

 • здобуття навичок публічного виступу, захисту своїх поглядів;

 • відпрацювання навичок пошуку та опрацювання науково-практичної літератури та інших джерел інформації.

Робота студента над курсовою роботою проходить наступні основні етапи:

 • вибір теми дослідження та її реєстрація на кафедрі;

 • складання бібліографії з даної проблеми ;

 • вивчення навчальної та спеціальної літератури, нормативних актів та матеріалів практики;

 • складання плану роботи;

 • написання тексту роботи та її оформлення з наступним представленням на кафедру.

Кращі курсові роботи можуть бути рекомендовані до участі в конкурсі науково-навчальної роботи закладу, подання для доповіді ( виступу) на науково-практичній конференції факультету, навчального закладу, міжвузівські, для участі в конкурсах студентських робіт, рекомендовані до публікації у фахових виданнях.

ІІ. Загальні вимоги до курсової роботи

Курсова робота виконується по одній із пропонованих тем ( за вибором студента).

При обранні теми студент повинен керуватися не тільки особистим інтересом до аналізу відповідних юридичних проблем, але й своїми суб’єктивними здібностями к дослідженню, ступенем їх розробки в юридичній науці, наявності спеціальної літератури в бібліотеці університету.

Однак тема не повинна виходити за рамки учбової програми з теорії держави і права. Якщо студент виявив бажання написати курсову роботу за темою, яка не вказана у запропонованому переліку, то він має отримати на це дозвіл викладача, при наявності заслуговуючих уваги обставин. Подальша самовільна зміна теми курсової роботи не дозволяється.

Курсова робота, виконана з порушеннями цих вимог оцінюється «незадовільно».

За загальним правилом курсову роботу студент повинен виконувати власноруч. За погодженням із керівником курсової роботи її можна надрукувати за допомогою комп’ютера.

Курсова робота має складатися з таких частин:


 1. титульний аркуш;

 2. план (зміст);

 3. вступ;

 4. основна частина ( розділи, підрозділи або пункти);

 5. висновки;

 6. список використаних джерел.

Обсяг курсової роботи становить 40-45 рукописних сторінок (30-35 сторінок друкованого тексту).

Курсова робота з дисципліни «Теорія держави і права» здається на кафедру не пізніше як за місяць до екзаменаційної сесії студентів відповідної форми навчання. Факт вчасної здачі студентами курсової роботи, засвідчується відповідним записом в журналі реєстрації курсових робіт.

Студент, який не подав вчасно у встановлений термін курсову роботу, або не захистив її, вважається, що має академічну заборгованість.

На виконану курсову роботу керівник роботи дає письмову рецензію, вказує позитивні сторони роботи і визначає недоліки ( неточність, помилки, неохайність виконаної роботи, недбалість щодо списку використаної літератури).

Виконані курсові роботи після їх захисту здаються на кафедру, де вони зберігаються встановлений термін, після чого списуються по акту і знищуються.

ІІІ. Опрацювання літератури та складання плану для написання курсової роботи

Перед написанням роботи потрібно глибоко вивчити, проаналізувати і узагальнити всю рекомендовану по темі літературу. Для того, щоб мати повне уявлення про вибрану тему, доцільно спочатку вивчити відповідний розділ підручника, прочитати конспект лекцій.

Добір літератури необхідно розпочати з праць провідних вітчизняних та зарубіжних науковців. Студент повинен використовувати й матеріали фахових періодичних видань: «Урядовий кур’єр», «Голос України», «Право України», «Держава і право», Юридичний журнал тощо.

При вивченні рекомендованої літератури слід роботи виписки з потрібного питання. Одночасно при вивченні літератури необхідно підбирати приклади із державно-правової практики для розкриття теоретичних положень.

Робота над літературою потребує усвідомленого підходу, оскільки можуть зустрічатися різні точки зору щодо одних і тих же питань. В цьому випадку студент обов’язково повинен обґрунтувати свою точку зору з даного приводу. При написанні курсової роботи слід враховувати рік опублікування джерел. Бажано спиратися на роботи останніх років.

Після ретельного вивчення і усвідомлення літератури з даної теми можна приступати до складання плану курсової роботи, в якому треба зазначити конкретний перелік питань, які б характеризували проблему в цілому. Наявність плану дозволить уникнути можливих прогалин та повторень, забезпечить послідовність викладання матеріалу.

План (зміст) курсової роботи подають на її початку. Він складається зі вступу, основної частини, висновків та списку використаної літератури. Студент самостійно обирає структуру основної частини. Це можуть бути розділи з поділом на підрозділи. План повинен містити найменування та номери початкових сторінок. План курсової роботи узгоджується студентом з науковим керівником курсової роботи.

ІV. Вимоги до оформлення курсової роботи

Курсова робота виконується виключно державною мовою. Оцінюється незадовільно робота, яка виконана на базі підручника та позбавлена елементів самостійності.

Неприпустимо переписувати текст з літературних джерел без посилання на авторів, назву роботи та сторінку де міститься цей текст.

Кожне посилання на джерело в тексті курсової роботи зазначається в дужках порядковими номерами, починаючи з першого посилання в роботі й до останнього посилання .

Як правило курсову роботу студент повинен виконувати власноручно. За погодженням із керівником курсової роботи її можна надрукувати за допомогою комп’ютера або інших технічних засобів.

Робота, виконана власноручно, має бути написана чітким, розбірливим почерком на папері формату А4. Сторінки повинні мати поле для зауважень викладача.

За допомогою комп’ютера текст друкується через півтора інтервали між рядками, на одній сторінці білого аркушу паперу формату А4. На сторінці повинно бути не менше тридцяти і не більше тридцяти двох рядків. В одному рядку повинно бути 62-64 знаки (враховуючи пропуски між словами).

Відступи тексту від країв аркуша формату А4 такі: від верха краю – 20-25 мм; від лівого краю – 30 мм; від правого краю 10 мм; від нижнього краю – 20 мм; розмір шрифту – формат 14.

Курсова робота має складатися з таких частин: 1) титульний аркуш; 2) план (зміст); 3) вступ; 4) основна частина (розділи, підрозділи або пункти); 5) висновки; 6) список використаних джерел.

Заголовки частин курсової роботи друкують великими літерами.

Кожну частину курсової роботи треба починати з нової сторінки.

Сторінки курсової роботи потрібно нумерувати арабськими цифрами без знака №. Першою сторінкою є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок курсової роботи. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять.

Титульний аркуш курсової роботи містить:


 1. найменування вищого навчального закладу, факультету та кафедри, де виконано роботу;

 2. назва курсової роботи;

 3. прізвище, ім’я по батькові автора;

 4. номер академічної групи;

 5. прізвище, ім’я по батькові викладача, який перевірятиме роботу, його науковий ступінь, вчене звання;

 6. рік виконання роботи.

План (зміст) курсової роботи подають на її початку. Він містить найменування та номери початкових сторінок структурних елементів курсової роботи.

У «Вступі» потрібно окреслити наукову і суспільну актуальність обраної теми, стисло охарактеризувати основні джерела та літературу, зазначити цінність і недоліки цих праць, чітко визначити основні завдання.«Основна частина» містить самостійний виклад плану роботи, який базується на вивченні, науковій літературі. Текст кожного пункту плану має відповідати його назві, а зміст своєї праці – її заголовку.

У «Висновках» необхідно узагальнити підсумки курсової роботи в цілому. Вони мають вигляд коротких тез, де автор підсумовує основний зміст окремих пунктів плану, що досліджуються.

У списку використаних джерел потрібно вказувати тільки ті джерела, посилання на які є в тексті роботи. Список використаних джерел складають безпосередньо за текстом курсової роботи. Джерела розміщувати треба в алфавітному порядку прізвищ авторів.

Відомості про джерела необхідно давати відповідно до вимог міждержавних і державного стандартів з обов’язковим наведенням назв праць. Відомості про книгу повинні містити: прізвище та ініціали автора, назва книги, місце видання, видавництво, рік видання, кількість сторінок у книзі.

Наприклад: Бобровник С.В., Бігіч О.Л. Система законодавства України: актуальні проблеми та перспективи розвитку. – К.: Наукова думка, 1994. – 121 с.

Посилання на книгу має бути мовою оригіналу якщо книга написана російською або англійською мовою, то відомості про книгу також мають наводитися на тих же мовах.

Наприклад: Рязановский В.А. Единство процесса. – М.: Юрид. бюро «Городец», 1996. – 75с.

Godec S. Elementy prawa rzymsksego w III statucie litewshim (1588)/ - Warsawa: oficyna naukowa, 2004. – 232 s.

Відомості про нормативно-правовий акт: вид, назва, дата прийняття, дата офіційного оприлюднення та джерело.

Наприклад: Закон України „Про політичні партії” в Україні від 5 квітня 2001р., - № 2365 – ІІІ „Юридичний вісник України. – 2001. - № 19. – 12-18 травня.

Відомості про статтю; прізвище та ініціали автора, заголовок, найменування журналу (газети), рік випуску, номер видання, сторінки, на яких поміщена стаття.

Наприклад: Голосніченко І. Правосвідомість і правова культура у розбудові Української держави // Право України. – 2005. - № 4. – с. 24.V. Захист курсової роботи

Мета захисту курсової роботи – перевірка знань засвоєного студентами теоретичного матеріалу з тем курсової роботи. Захист курсової роботи здійснюється публічно, тобто на неї запрошуються всі бажаючі, у дні та години, вказані в затвердженому викладачем графіку, в присутності студентів,які допущені до захисту.

Захист курсової роботи проводиться комісією у складі двох викладачів.

Викладач оголошує тему курсової роботи і надає слово автору роботи. Студент у продовж 5-7 хвилин стисло характеризує актуальність теми, ціль та основний зміст роботи, послідовно та чітко відповідає на питання викладача. Після виступу студенту можуть бути задані питання присутніми, на які він повинен дати відповідь. Після цього викладач визначає оцінку за 100 бальною системою. Оцінка записується у відомість, яка зберігається у справах деканату і проставляється в залікову книжку.VІ. Теми курсових робіт

  1. Свобода і відповідальність.

  2. Правова культура.

  3. Правова природа регулювання суспільних відносин.

  4. Проблеми та перспективи вдосконалення законодавства України.

  5. Правове регулювання: предмет, метод, процес.

  6. Становлення і розвиток правової системи України.

  7. Використання сучасних політико-правових концепцій в процесі державно-правового розвитку України.

  8. Особливості законотворчого процесу в Україні.

  9. Правоутворення і правотворчість: аспекти співвідношення.

  10. Співвідношення норм права та моральних норм.

  11. Співвідношення соціальних і правових норм в регулюванні суспільних відносин.

  12. Об’єктивне і суб’єктивне право: аспекти співвідношення.

  13. Проблеми реалізації загальноправових принципів права в національному законодавстві України.

  14. Співвідношення форми і механізму держави.

  15. Актуальні напрями перебудови і подальшого формування державного механізму в Україні.

  16. Принципи організації та діяльності механізму держави в сучасних умовах.

  17. Поняття державного устрою в Україні: проблеми теорії і практики.

  18. Особливості монархічної форми правління.

  19. Особливості та різновиди республіканської форми правління в сучасному світі.

  20. Особливості федеративного устрою у процесі їх історичного розвитку.

  21. Конфедеративний устрій держав у процесі їх історичного розвитку.

  22. Співвідношення функцій держави та функцій органів держави.

  23. Особливості функцій української держави на сучасному етапі її розвитку.

  24. Особливості елементів політичної системи держави.

  25. Характеристика політичної системи України на сучасному етапі.

  26. Проблеми подальшого удосконалення політичної системи України.

  27. Держава як політична організація влади.

  28. Теорія поділу влади і судова влада в Україні.

  29. Основні сучасні концепції, що пояснюють сутність та призначення держави.

  30. Правова система України.

  31. Порівняльний аналіз основних видів правових систем сучасності.

  32. Позитивна і ретроспективна юридична відповідальність.

  33. Цілі і функції юридичної відповідальності.

  34. Використання сучасних політико-правових концепцій в процесі державно-правового розвитку України.

  35. Правовідносини як різновид суспільних відносин.

  36. Правовідносини, держава, громадянське суспільство і аспекти взаємодії.

  37. Тлумачення норм права як елемент правореалізаційного процесу.

  38. Тлумачення Конституції України та інших законів Конституційним Судом України.

  39. Проблеми тлумачення норм права.

  40. Правозастосовчі аспекти систем права.

VІІ. Рейтингова система оцінювання курсової роботи

Рейтингова оцінка з курсової роботи матиме дві складові. Перша (стартова) характеризує роботу студента з написання курсової роботи та її результат – якість самої курсової роботи та відповідність оформлення роботи вимогам. Друга складова характеризує якість захисту студентом курсової роботи. Розмір шкали першої складової дорівнює 40 балам, а другої складової – 60 балів.

Система рейтингових балів:


 1. Стартова складова (r¹):

  1. Своєчасне виконання графіку написання курсової роботи – 5-3 балів;

  2. Повне оформлення роботи в комп’ютерному редакторі (Times New Roman, шрифт 14) разом з копією на диску – 5 балів;

  3. Сучасність та обґрунтованість висновків - 10-13 балів;

  4. Правильність аналізу наукових джерел – 15-13 балів;

  5. Дотримання строків здачі роботи – 5 балів;

  6. Якість оформлення – 5-3 балів.

 2. Складова захисту курсової роботи (r²):

  1. Ступінь володіння матеріалом – 10-6 балів;

  2. Повнота аналізу можливих варіантів – 10-6 балів;

  3. Ступінь обґрунтування поданого матеріалу – 15-10 балів;

  4. Знання юридичних джерел – 10-5 балів;

  5. Вміння робити самостійні висновки – 15-10 балів.

Сума балів двох складових переводиться до залікової оцінки згідно з таблицею:

Бали

R = + r²

Оцінка ECTS

Традиційна оцінка

95-100

А

відмінно

85-94

В


добре

75-84

С

65-74

D


задовільно

60-64

Е

менше 60незадовільно

курсова робота не подана

F

недопущено

Додаток 1МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»
Факультет соціології і права

Кафедра публічного права

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «Теорія держави і права»

на тему:

____________________________________________

Виконав: студент групи _________

ПІБ


Науковий керівник:

посада ПІБ


Київ _____ (рік)

Додаток 2


СТОРІНКА ОСНОВНОГО ТЕКСТУ

____________________

1 Бобровник С.В., Бігіч О.Л. Система законодавства України: актуальні проблеми та перспективи розвитку. – К.: Наукова думка, 1994. – 121 с.

2 Селіванов В. «Право як сфера свободи»/В. Селіванов// Вісник Академії правових наук України: – 2001. – 1(24) – с. 17-22.

_________________________________________________________________

Додаток 3 1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України . – 1996. – № 30. – Ст. 141 [ Електронний ресурс ]. – Режим доступу : http:// zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.

 2. Конституція України від 28 червня 1996. // Офіційний сайт Верховної Ради України [ Електронний ресурс ]. – Режим доступу : http:// zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/ print1360088304531329.

 3. Біржакова Є.О. Поняття властивостей права / Є.О. Біржакова // Альманах права. Праворозуміння та право реалізація : від теорії до практики : Наук.-практ. юрид. журнал. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2011. – Вип. 2. – С. 146-149.

 4. Бобровник С. В. Компроміс і конфлікт у праві : антропологокомунікативний підхід до аналізу: [монографія]. – К. : Вид-во «Юридична думка», 2011. – 384с.

 5. Бурлай Є. До проблеми правогенезу : історичні та логічні аспекти / Є. Бурлай // Антропологія права : філософський та юридичний виміри ( стан, проблеми, перспективи) : матеріали І Всеукр. круглого столу ( м. Львів, 16 – 17 вересня 2005 р.). – Львів : Край, 2006. – С. 59-70.

 6. Васецький В. Ю. Доктрина прав людини в романо-германській правовій системі : автореф. дис.. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 « Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» / В. Ю. Васецький. – К., 2006. – 20 с.

 7. Вєдєрніков Ю. А. Теорія держави і права : [навч. посібник] / Ю.А. Вєдєрніков, А. В. Папірна. – К. : Знання, 2008. – 333 с.

 8. Грищенко А. В. Правовий закон: питання теорії та практики в Україні: дис. канд. юрид. наук : 12.00.01 / Грищенко А. В. – К., 2002. – 227 с.

 9. Козюбра М. Верховенство права : українські реалії та перспективи/ М. Козюбра // Право України. – 2010. –№ 3. – С. 5-12.

 10. Костенко О. М. «Натуралістична юриспруденція» – нове підґрунтя для порівняльного правознавства і юридичної глобалістики / О. М. Костенко // Наукові читання, присвячені пам’яті В. М. Корецького (м. Київ, 02 квітня 2008 р.). – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2008. – С. 120-127.

 11. Лазарев В. В. Теория государства и права : [ученик для вузов]/ В. В. Лазарев, С. В. Липень. – М. : Спарк, 2000. – 511 с.Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал