Використання інноваційних технологій на уроках англійської мовиСкачати 448.1 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації04.01.2017
Розмір448.1 Kb.
1   2   3
«Формування в учнів комунікативної компетенції, здібностей спілкування іноземною мовою»

На сьогодні, комунікативна компетенція формується на основі взаємопов'язаного мовленнєвого, соціокультурного і мовного розвитку учнів відповідно до їхніх вікових особливостей та інтересів на кожному етапі оволодіння іноземною мовою. Основою комунікативної компетенції є комунікативні уміння, розвиток яких неможливий без оволодіння мовними засобами реалізації усного або писемного висловлювання. Проте знання лексичного і граматичного матеріалу ще не забезпечує становлення комунікативних умінь.

Я вважаю, що кожен урок " це педагогічний твір, його легше подати, провести, аніж пояснити, як це треба робити. Учителю необхідно знати, на який „важіль" натиснути, щоб досягнути бажаного успіху. А для цього необхідно досконало володіти механізмом уроку, механізмом складним і ніколи до кінця не пізнаним.

Зростаюча потреба в спілкуванні і в співпраці між країнами і народами з різними мовами і культурами, звичаями і традиціями вимагає суттєвих змін в підході до викладання англійської мови в середній загальноосвітній школі. Стрімкі зміни, що відбуваються в українському суспільстві, осучаснення освітньої системи, досягнення в галузі практики викладання англійської мови поставили перед кожним педагогом необхідність оновлення змісту і методів навчання англійської мови.

З перших уроків прагну, щоб учні глибоко усвідомили той факт, що в Державній національній програмі „Освіта. Україна XXI століття" предмет „іноземна мова" виведений у другий рядок після „української мови",

Основою мотивації вивчення англійської мови ставлю завдання зробити все для того, щоб учням було цікаво вчитись. Глибоко усвідомлюю і те, що Нова програма викладання іноземних мов кардинально відрізняється від попередніх новим підходом до викладання англійської мови, а саме практичним опануванням мовою на рівні достатньому для здійснення спілкування, тобто : головна мета с сформувати певний рівень комунікативної компетенції, що включає в себе 4 аспекти:

— аудіювання;

— мовлення;

— читання;

— письмо;

Стараюсь на кожному уроці дотримуватись раціонального співвідношення різних видів мовної діяльності,

Оновлення цілей і змісту навчання зумовило і оновлення освітніх технологій, що розглядають навчання англійської мови як процес особистісного розвитку учня в контексті діалогу культур.

На початку навчального року проводжу анкетування „Моє ставлення до вивчення англійської мови, де засовуються такі питання:

1. Чи необхідно тобі в житті знання англійської?

2. Чим ти цікавишся, чи допоможе тобі англійська у твоєму захопленні?

3. Які види робіт на уроках тобі подобаються?

4. В якому класі було найцікавіше вивчати англійську?

5. Що тобі заважає вивчати цей предмет краще?

6. Що не подобається на уроках?

7. Чи відповідає оцінка твоїм знанням?

8. Що заважає тобі одержати вишу оцінку?

9. Що ти змінив би на уроках, якби був вчителем?

Щоразу заходячи в клас, ставлю перед собою завдання - не „загубити" жодної дитини» намагаюсь дати можливість розкрити все краще, закладене в неї природою. Стараюсь виявляти чуйність, щирість, не принижувати моралізаторством слабеньких учнів, а всіляко підтримувати, стимулювати найменший успіх, заохочувати за кожний правильний крок в навчанні. І це дає можливість учневі відчути себе здібним, потрібним, цікавим для інших.
Розвиток навичок сприймання мови на слух.

Говорячи про навчання аудіювання в середній школі, ми маємо на увазі два визначення цього поняття:

а) аудіювання як складова частина усного мовлення, в якому кожний співрозмовник то говорить, то слухає;

б) сприймання на слух зв’язних текстів.

Навчаючи аудіювання іноземної мови я намагаюсь створити, підтримати і підвищити внутрішню мотивацію учнів. Моделюю ситуації, які стимулюють виникнення та розвиток комунікативно-пізнавальних потреб учня.

В процесі аудіювання учень має досягти комунікативної мети. По-перше і найголовніше, я не вимагаю дослівного розуміння оповідання, тексту, статті. Учень повинен мати загальне уявлення про прослуханий текст. При аудіюванні тексту використовую дещо уповільнений темп читання, виділяю паузами найбільш значущу інформацію. В деяких випадках (в залежності від ступеня підготовки учнів) допускаю повторне пред'явлення тексту.

Досягнення комунікативної мети перевіряю різного типу тестами, завданнями (диференційовано, індивідуально), наприклад:

— вибери правильний варіант відповіді;

— заверши початок речення;

— напиши переказ почутого на англійській мові;

— напиши переказ почутого на українській мові;

— дай заголовок почутому оповіданню сам;

— вибери заголовок із трьох запропонованих;

— розкажи якомога більше про певного героя оповідання.Усне мовлення - основа навчального процесу.

Щоб активізувати комунікативну діяльність учнів на уроках іноземної мови, необхідно активно впроваджувати: 1. Особистісно орієнтоване спілкування (особистісний контакт з учнем, повага до особистості учня, створення відчуття душевного комфорту, заміна «залізної» дисципліни діловою співпрацею);

 2. Збагачення змісту навчання емоційним, особистісно значущим матеріалом; педагогічна підтримка, оцінювання;

 3. Діалог між учнями, учнями і вчителем як домінуюча форма навчального спілкування;

 4. Ситуації вільного вибору учнями навчальних завдань у класі та вдома;

 5. Залучення учнів до стимулювання самооцінки, самопізнання і самовдосконалення в різних видах діяльності;

 6. Багатоваріантність, гнучкість форм організацій різних видів діяльності: індивідуальна, парна, групова, колективна;

 7. Створення позитивної емоційної атмосфери і духовного взаємозбагачення; надання можливості кожній дитині випробувати себе в різних видах творчості.

Автори сучасних методик викладання англійської мови роблять наголос на важливості сприйняття та розуміння мови на слух. На початковому етапі я навчаю учнів слухати, повторювати та розуміти. Тексти мають бути автентичними, доступними за змістом та мовним складом, короткими за тривалістю звучання. Комунікативні завдання при цьому можуть бути різні:

 • послухати речення та обвести відповідні слова;

 • визначити головне;

 • визначити, чи відповідає подана в завданні інформація змісту прослуханого;

 • підібрати до запитань правильні відповіді;

 • дати письмові відповіді на запитання, тощо.

Уміння та навички читання є ключовим елементом у вивченні англійської мови. В залежності від комунікативного завдання та типу тексту, учню потрібно в процесі читання тексту зрозуміти:

 1. основний зміст тексту;

 2. повну інформацію, подану в тексті;

 3. знайти і зрозуміти необхідну, цікаву інформацію.

Компетенція говоріння включає компетенцію діалогічного та монологічного мовлення. Тому слід формувати в учнів уміння користуватися обома формами мовлення.

Володіння говорінням забезпечує вміння: • встановлювати та підтримувати контакти під час розмови;

 • спонукати партнера до мовлення;

 • висловити свою думку;

 • обґрунтувати свою точку зору.

Для розвитку діалогічного мовлення пропонуємо дітям такі види діалогу:

 1. Діалог етикетного характеру.

 2. Діалог – розпитування.

 3. Діалог – домовленість.

 4. Діалог – обмін думками, повідомлення.

Вважаю, що навчити учня англійській мові можна лише при умові спілкування, лише в цьому випадку можливе перенесення навичок і умінь в реальні умови. Адже діалогічна мова, яка є найбільш природним вилом спілкування, демонструє культуру поведінки людини, рівень її вихованості і освіченості.

Кожен діалог має певні освітні і навчальні можливості, оскільки містить реалії способу життя англомовних країн, знайомить з сімейними традиціями, надає інформацію про різні аспекти життя людей.

Діалоги охоплюють найбільш уживані ситуації щоденного життя, я рекомендую заучувати їх напам'ять, розігрувати в рольових іграх, використовую в класній і позакласній роботі. Вся система діалогів сприяє активному розвитку навичків усного мовлення, привчає учнів творчо використовувати лексичний матеріал як в монологічному так і в діалогічному мовленні, що сприяє реалізації принципу комунікативності.

В другому класі учні розучують і розігрують діалог-знайомство:

— Hi! I am glad to see you.

— What is your name?

— My name is Nick. And your’s?

— My name is Ann.

— Tell me, please, how old are you?

— 7. And how old are you?

— 7 too.

— Nick, where do you live?

— In Polonne. And you?

— I live in Polonne too.

При вивченні теми „Пори року. Погода." В 4 класі звучить такий діалог.

Діалог-вітання:

—Hi!


— Morning! I haven't seen you for ages.

— Nice morning today, isn't it?

— Yes, sunny, frosty, I adore such weather.

— Me too.

Як домашнє завдання пропоную скласти діалог-інтерв’ю у відомого вченого, тема: “Розвиток науки в Україні”, 9 клас:

— Sorry for troubling you. Mister Shakhray. May I ask you some questions

as for your brilliant article in the "Astronautics"?

— Yes, please. It’s my exclusive interview.

— How long have you been working on the problem of rocket-carriers?

— I have been interested in that problem since my teen age.

— When did you begin to create your first rockets?

— It happened in the 9th form in the town air club.

Або ж діалог-обмін думки: (Тема “Спорт”, 7 кл.)

a) — Have you seen the match between "Dynamo" or "Milan"?

— Yes, it was something superb.

— I was happy that our team won the match.

— Me too. It's due to our best players, forwards especially.

— It’s seems to me, our goal-keeper did his best to keep the goal.

— But their players were very fast, quick and decisive as well.

б) діалог-похвала

— Would you like some more salad?

— Yes, thank you, it's really delicious.

— Well, thanks I am happy you like it.

— You are a fantastic cook, Ira.

— I appreciate your compliment

В ході роботи над діалогами в учнів розвиваю такі риси характеру, як допитливість, ініціативність, вихованість, виразити різні емоційні реакції (здивування, захоплення, зацікавлення).

Разом з багатьма мовними зворотами засвоюються культурно-етичні норми поведінки, притаманні носіям англійської мови, а саме: бути стриманим, тактовним, доброзичливим.

На кожному уроці ввожу в мову учнів вирази, мовні кліше типу:

Я вважаю, що…

Мені здасться, що…

Це цілком ясно…

Це моя точка зору...

Я впевнений, що…

В монологічному мовленні вчу дітей робити невелике повідомлення про певні події, факти, описувати явища, вміти характеризувати людей, їх вчинки (Вивчення теми „Мій друг" 7 кл.; слова, що означають риси характеру: industrious, clever, modest, cheerful, lazy, stubborn, arrogant, canny, talented, persistent, decisive, courageous, brave, reliable, faithful…). Вчу учнів таких видів монологу як повідомлення, розповідь, опис, характеристика.

Акцентую увагу дітей на фразах, коли виникає необхідність перепитати, уточнити тощо, ставити 4 типи запитань у різних часах, вміти відповідати короткими відповідями:

I don’t think so.

I disagree with you.

On the contrary.

To my mind…

I like it (I don’t like it)

It’s interesting.

It’s boring.

It’s useful.

Виготовлена папка з розробками тематичних діалогів:

„Ви вітаєтесь".

„Вітання зі святом".

„Розмови по телефону".

„За обіднім столом"…
Реалізація принципу комунікативності в

процесі читання

В процесі читання звертаю увагу перш за все на те, щоб учні вміли визначити головну (мету) думку, запам'ятати найголовніші факти в текстах різних жанрів.

Від учня не вимагаю дослівного розуміння усього тексту, хоч є учні з високим лексичним запасом, з надзвичайно розвиненою пам'яттю, які вловлюють найменші подробиці прочитаного. Швидкість читання англійського тексту може бути повільніша в порівнянні з швидкістю читання рідною мовою.

Конкурси на кращого диктора, які практикую у всіх класах, стимулюють увагу, інтерес учнів до інтонації, до фонетичних особливостей лексики. Підготовка до конкурсу на кращого диктора звичайно включає такі прийоми:

1) гра-змагання між рядами на швидке і безпомилкове прочитання слів, словосполучень;

2) гра-пошук „Хто скоріше?" (хто скоріше прочитає відповідь з тексту на поставлене запитання);

3) міні-конкурс на кращого диктора в групах під девізом „Контролюємо і допомагаємо" (учні слідкують за правильністю учасників, а також показником секундоміра).

Перед читанням любого тексту намагаюсь попередньо пояснити складні граматичні конструкції, з’ясувати важкі звороти, комплекси, ознайомити з новими словами і виразами.

Щодо роботи над текстом, вона може бути диференційована. Так, опрацьовуючи країнознавчий матеріал для домашнього читання у 6 класі “Around The World” сильніші учні отримують завдання: прочитати, перекласти, переказати текст; учні, що працюють на достатньому рівні, одержують завдання: прочитати текст і перекласти четвертий абзац, або зробити тести до тексту, або стисло передати зміст тексту.
Мої методичні засади навчанню письма

Навчання письма здійснюю на навчальному матеріалі, засвоєному в усній мові. Стараюсь застосовувати безперекладні форми роботи (особливо в старших класах). Зміст нових слів розкриваю за допомогою синонімів, антонімів, наочності, розгорнутих прикладів, тлумаченням іноземною мовою.

Засвоєння граматики не є метою навчання, особливо в молодших класах, а засобом формування необхідних умінь і навичок. Тому граматична система англійської мови засвоюється практично за допомогою мовних зразків в мовних вправах. В процесі роботи впроваджую вимоги державних стандартів щодо базового оволодіння письмом. Вже в 5 класі учням пропоную написати лист англомовному другу про свою родину, у 9 - 11 класах - написати свою автобіографію, написати оголошення (про проведення вечора, про продаж будинку, про проведення свята).

Опрацьовуючи тексти для домашнього читання, вчу семикласників складати план оповідання (як розповідними реченнями, так і питальними). Знайомлячись з науково-популярними текстами в 10 класі, навчаю старшокласників складати тези, виділяючи основні інформативні моменти.

Вважається, що учень має елементарну комунікативну компетенцію письма, якщо його письмо навіть недостатньо зв'язне, допущені граматичні, орфографічні, лексичні помилки, що не порушують зміст висловлювання. Дозволяю користуватись словником. Головне, наприклад, при написанні листа, щоб він був правильно оформлений, містив зворотну адресу, дату, традиційні звернення, форму прощання. Лист може складатись з 5 - 8 фраз, але зрозумілих, логічно зв'язних.

Переконана, що принцип комунікативності в письмі втілений, якщо учень вміє підписати вітальну листівку, телеграму:  1. You have graduated from the school.

My warmest congratulations!

  1. It will be Victory Day tomorrow.

Congratulations!

Цікаво було послухати виступи учнів 10 класу на уроці - екологічноїконференції (“Захист навколишнього середовища”, де кожен учень сам писав

зміст свого виступу. Цим завданням спонукала підлітків ознайомитись з написанням ключових слів, дотримуватись порядку слів у реченні, правильно використовувати часові форми, логічно викладати свої думки на письмі.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал