Виховання господарської дбайливості у студентів аграрних коледжівСторінка11/14
Дата конвертації01.01.2017
Розмір2.63 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

ВИСНОВКИ
1. Ідеї виховання дбайливого господаря та їх практична реалізація виявляють себе ще у первісному суспільстві. Значна увага господарсько-економічному вихованню приділялась у період Античності. У Середні віки, господарські знання, уміння і навички підприємницької, ремісничої діяльності формувались у цехових, гільдійських школах. В епоху Відродження і Реформації розвінчувалось стара, схоластична, рутинна система виховання в основі якої церковна ідеологія, а Реформаційний рух XV-XVI ст. у Західній і Центральній Європі пропагував ідею успішності і багатства як вияву доброго ставлення Бога до людини. У Новий і Новітній час ідеї господарсько-економічного виховання знаходимо у Я.А.Коменського, Жан Бодена, Дж.Локк, Йогана Песталоцці, Г. Кершенштайнера, Дж. Дьюї, Е. Шпрангера, а також українських мислителів і педагогів Г.C. Сковороди, Т.Г. Шевченка, І.Я.Франка. О.В.Духновича, М.О. Корфа, Х.Д.Алчевської, К.Д.Ушинськогою, С.Т.Шацького, П.П.Блонського, А.С.Макаренка. За останні роки в Україні захищено цілий ряд дисертаційних праць, присвячених господарсько-економічному вихованню, водночас, проблема формування у студентів аграрних коледжів господарської дбайливості спеціально не розроблялась.

2. Господарську дбайливість студентів аграрних коледжів розглядаємо як інтегративне особистісне утворення, здатність уміло, впорядковано, творчо вести господарство чи керувати господарськими справами при оптимальному використанні наявних фізичних можливостей, матеріальних, технічних і природніх ресурсів. Компонентами господарської дбайливості особистості є: господарські потреби, мотиви, інтереси; господарські знання; господарські вміння, навички і звички поведінки; практичний інтелект господарника; відповідальне ставлення до природи, дбайливе ставлення до матеріальних благ і цінностей, приватного і загальнонародного надбання, рефлексія особистої готовності дбайливого господарювання, вміння і навички корекції господарсько-економічної поведінки відповідно до соціальних і особистих потреб, загальнолюдських і національних цінностей, вимог сталого розвитку суспільства.

3. Узагальнення вітчизняного досвіду виховної роботи в аграрних вищих навчальних закладах доводить, що основними формами виховання господарської дбайливості є ділові ігри, інтерактивні курси, тренінги, трудові загони, «Дні поля», святкове відзначення «Дня працівника сільського господарства». Виявлено, що в окремих навчальних закладах існують й інші заходи із формування господарської дбайливості студентів, зокрема: Міжнародний конкурс професійної майстерності серед вищих навчальних закладів України «Господарі землі»; впровадження альтернативних джерел енергії; залучення студентів до участі у Всеукраїнській акції «Україна – наш дім. Збережемо його»; проведння конкурсу «Кращий молодий агроном»; організація проекту «Стале домогосподарство – новий тренд серед студентів». Аналіз планів виховної роботи підтверджує, що формування господарських якостей студентів аграрних навчальних закладів здійснюється в рамках трудового виховання. Основними заходами, які плануються викладачами і наставниками у цьому зв’язку є різноманітні акції із впорядкування навчальних корпусів, гуртожитків та прилеглих територій (суботники, санітарні дні, трудові десанти, ремонтні бригади); організація чергувань; організація тематичних виховних годин.

Зарубіжний досвід виховання свідчить, що в європейських, американських, канадських сільськогосподарських навчальних закладах основна увага акцентована на індивідуальну роботу зі студентами, яка передбачає допомогу наставників, батьків, фахівців навчального закладу у своєчасному самовизначенні молодої людини щодо вибору сфери майбутньої професійної діяльності та планування й реалізацію власного кар’єрного росту. Навчальні заклади пропонують студентам багато різноманітних програм, проектів, студентських клубів за інтересами, які дають можливість молодим людям розвивати у собі якості лідера, успішного управлінця господарством, вивчати передовий досвід ведення господарювання, проходити стажування та практики у передових господарствах (які зацікавлені у співпраці із студентами та майбутньому їх працевлаштуванні), знайомитися із проблемами певного регіону та планувати шляхи розвитку сільських територій на місцевому рівні.

4. Модель виховання господарської дбайливості студентів аграрних коледжів включає наступні компоненти: соціальна потреба (у дбайливому, впорядкованому, ефективному, екологобезпечному господарюванні); цільовий компонент (передача студентам господарських знань; забезпечення розвитку практичного інтелекту студентів; формування у студентів господарських потреб, мотивів та інтересів; виховання у студентів ціннісного ставлення до: праці, господарської діяльності; природи; вироблення у молоді господарських умінь, навичок і звичок поведінки); методологічний; змістовий (господарсько-економічні, загальнолюдські, екологічні, особистісні цінності); діагностичний (авторська методика діагностики господарської дбайливості); операційно-діяльнісний (підбір і застосування методів, прийомів, форм засобів виховання); етапи (інформаційно-мисленнєвий; мотиваційно-ціннісний; діяльнісно-поведінковий); результат (сформовані господарсько-економічні знання, потреби, ціннісне ставлення до праці і господарювання, уміння і навички дбайливого господарювання, здатність упорядковано, ефективно господарювати з дотриманням загальнолюдських і національних цінностей, вимог сталого розвитку суспільства); контрольно-корекційний (можливість, шляхом використання діагностичних інструментів, пересвідчитись чи відбулись потрібні зміни в особистісних характеристиках; якщо ціль не досягається, то вносяться зміни у відповідні компоненти моделі).

5. Досягнення педагогічних цілей виховання господарської дбайливості студентів аграрних коледжів можливе при забезпеченні педагогічних умов. Нами виділено, обґрунтовано та експериментально перевірено чотири педагогічні умови виховання господарської дбайливості студентів аграрних коледжів, а саме: 1) забезпечення готовності наставників академічних груп до формування у студентів аграрних коледжів господарської дбайливості; 2) вмотивування студентів аграрних коледжів до самовиховання господарської дбайливості; 3) ознайомлення студентів з особистісними якостями керівників успішних агрогосподарств; 4) залучення студентів до суспільно-корисної і продуктивної праці в колективі.

Встановлено, що наставники (куратори) академічних груп аграрних коледжів у переважній більшості не мають класичної педагогічної освіти, тому для успішного виховання господарської дбайливості студентів аграрних коледжів слід подбати про готовність наставників груп до виховання господарської дбайливості студентів. Таку готовність ми розуміємо як стан мобілізації усіх систем особистості педагога, що дозволяє йому ефективно виконувати виховні функції направлені на формування у студентів здатності впорядковано, раціонально, ефективно господарювати, орієнтуючись на загальнолюдські, національні та екологічні цінності, вимоги сталого розвитку суспільства. У структурі такої готовності ми виділили два важливі компоненти, зокрема психологічний та організаційно-методичний.

Друга педагогічна умова, – вмотивування студентів аграрних коледжів до самовиховання господарської дбайливості, – випливає із того, що навчально-виховний процес є поєднанням педагогічного керівництва з ініціативою самих студентів. Вони перебувають у віці, коли праця над собою, особливо у процесі здобуття фаху, є запорукою досягнення цілей професійного і особистісного зростання. Студенти є суб’єктами виховного процесу, носіями перетворювальної активності направленої на оточуючий світ і самих себе, тому без їх участі не може сформуватись те чи інше психологічне утворення, у тому числі господарська дбайливість. Вмотивування студентів до самовиховання господарської дбайливості – це актуалізація наставником у студентів відповідних потреб, забезпечення їх усвідомлення та формування адекватного потребі наміру з наміченим планом дій самовдосконалення певних особистісних властивостей.

Третя педагогічна умова – ознайомлення студентів з особистісними якостями керівників успішних агрогосподарств. Ця умова реалізується двома шляхами: 1) організація зустрічей з керівниками провідних підприємств регіону і України; 2) вивчення біографій успішних агробізнесменів, організаторів сільськогосподарського виробництва. До уваги мають братись важливі віхи життя, вчинки і поведінка, особистісні якості, що забезпечили успіх певних людей у налагодженні ефективно функціонування господарського об’єкту. При забезпеченні вище згаданої педагогічної умови, важливо щоб ознайомлення з особистісними якостями успішних людей відбувалось шляхом самостійного аналізу, «препарування» певних властивостей особистості, від яких залежить дбайливе господарювання.

Студентів слід включити у продуктивну і суспільно-корисну працю в колективі – це четверта педагогічна умова. Продукуючи матеріальну цінність власними руками студенти усвідомлюють ціну праці, розвиваються інтелектуально, вчаться впорядковано господарювати, порівнюють свої можливості із завданнями продуктивної праці. Важливо, щоб така праця своєю винагородою мала оплату. Виховання господарської дбайливості має відбуватись у колективній суспільно-корисній і продуктивній праці. Завдання наставника академічної групи забезпечувати розвиток академічної групи перетворюючи її у колектив, саме тоді будуть спрацьовувати усі соціально-психологічні, педагогічні механізми виховання господарської дбайливості студентів (спільна праця членів колективу спрямована на досягнення соціально корисних цілей, педагогічно спрямована громадська думка, органи студентського самоврядування, традиції).

У процесі проведення педагогічного експерименту нами впроваджені обґрунтовані педагогічні умови виховання господарської дбайливості студентів аграрних коледжів.

Найбільш ефективними формами, методами, прийомами і засобами були тренінгові вправи, рольові ігри та дискусії «Господар-агроном», «Прибуток чи безпека», «Коло ідей», гурток «Дбайливий господар», електронний навчальний посібник «Приклади успішного господарювання: історія та сучасність», симулятор з розвитку господарської дбайливості «Весела ферма», ексскусії на провідні підприємства регіону й України, зустрічі та майстер-класи з успішними агробізнесменами, акції по благоустрою території коледжів, «Чистий четвер», господарські доручення, метод громадської думки, спрямований на утвердження ціннісного ставлення до продуктивної праці і господарювання, екологічний туризм.Результати проведеної експериментальної роботи свідчать, що в експериментальних групах відбулися суттєві позитивні зміни за всіма критеріями і показниками, а в контрольних – суттєвих змін не зафіксовано. Так, високий рівень сформованості господарської дбайливості студентів експериментальних груп зріс на 19,2% (у контрольних знизився на 2,35 %), а низький зменшився на 18,75% (в контрольних зріс на 0,94%). У процесі дослідно-експериментальної роботи встановлено, що виховання господарської дбайливості студентів аграрних коледжів буде ефектиним за умов забезпечення готовності наставників академічних груп до формування у студентів аграрних коледжів господарської дбайливості; вмотивування студентів аграрних коледжів до самовиховання господарської дбайливості; ознайомлення студентів з особистісними якостями керівників успішних агрогосподарств; залучення студентів до суспільно-корисної і продуктивної праці; виховання господарської дбайливості в колективі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 1. Абалкин Л.И. Новый тип экономического мышления. – М.: Экономика, 1987. – 189 с.

 2. Аванесов В.С. Тесты в социологическом исследовании. – М.: Наука, 1982. – 199 с.

 3. Агапов И.Г. Организационно-педагогические условия применения деловых игр в процессе экономической подготовки учащихся: дисс. ... канд. пед. наук. – М., 1997. – 160 с.

 4. Аграрна реформа в Україні / П. І. Гайдуцький, П. Т. Саблук, Ю. О. Лупенко та ін.; за ред. П. І. Гайдуцького.- К.: ННЦ ІАЕ, 2005. – 424 с.

 5. Агропромисловий комплекс України: стан, тенденції та перспективи розвитку: Інформ.-аналіт. зб. / За ред. П. Т. Саблука та ін. – 2003. – Вип. 6. – 764 с.

 6. Аменд А.Ф.Теория и практика непрерывного эколого-экономического образования. – Челябинск, 1996. – 152 с.

 7. Ангелова Б.П. Экономическая культура и трудовая активность личности: дисс. … канд. филос. наук. – М., 1993. – 172 с

 8. Батышев С.Я. Трудовая подготовка школьников // Вопросы теории и методики. – Каунас: Швиеса, 1985. – 171 с.

 9. Беляев Г.Г.Формирование экономической культуры студента в ходе обучения [Електронний ресурс] / Г. Беляев. – 20.10.2007– Режим доступу : http:// www.e-magazine.meli.ru/Vipusk_20/270_v20_Belyaev.doc. – Назва з екрану.

 10. Бернс Р. Что такое Я-концепция. // Психология самопознания. Хрестоматия. – Самара: Издательский Дом «БАХРАХ-М», 2007. – 672 с.

 11. Бех І. Д. Нові методології виховання підростаючої особистості / І.Д. Бех // Український соціум. – 2004. – № 1 (3). – С. 88–94.

 12. Бех І.Д. Виховання особистості: У 2 кн. Кн. 2: особистісно-орієнтований підхід: науково-практичні засади. – К.: Либідь, 2003. – 344 с.

 13. Білавич Г. Форми позашкільного виховання господарської культури дітей та юнацтва в західній Україні наприкінціXIX – на початку XXст. //Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 49, 2014. – С. 192

 14. Боден Ж. «Шесть книг о государстве» / Жан Боден // История политических и правовых учений: хрестоматия / [сост. проф., д-р. ист. наук Г. Г. Демиденко]. – Харьков: Факт, 1999. – С.127-130.

 15. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. – М., 1968. – С. 48.

 16. Будник О. Б. Як виховувати господарську культуру у дітей / Будник О.Б., Скульський Р. П. / за ред. чл.-кор. АПН України Скульського Р.П. – Івано-Франківськ, 1996. – 112 с.

 17. Будник О. Б. Інноваційні технології господарського виховання школярів: етнопедагогічний аспект / Олена Будник // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2005. – № 24. – С. 36–39.

 18. Будник О.Б. Господарське виховання школярів : науково-методичний посібник / Олена Будник. – Івано-Франківськ, 1998. – 160 с.

 19. Бурдун В.В. Формування у старшокласників морально-ціннісного ставлення до продуктивної праці. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання. – Східноукраїнський національний університет імені В.Даля - Луганськ, 2006. – 20 с.

 20. Бурдун В.В.Організація самостійної роботи студентів внз в процесі їх професійної підготовки [Електронний ресурс] / В. Бурдун // Гуманізація навчально-виховного процесу . - 2014. - Вип. 14(спец. вип.). - С. 29-36. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/gnvp_2014_14(spets.__6.pdf

 21. Бучацький коледж ПДАТУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://bkpdatu.at.ua/index/virobnictvo_i_pererobka_produkciji_roslinnictva/0-97. – Назва з екрану.

 22. Вадатурський Олексій Опанасович. //Who-is-who.ua.Біографії. Довідники. Інформація. -[Електронний ресурс]. – режим доступу: http://who-is-who.com.ua/bookmaket/robotodavci2008/14/103.html. – Назва з екрану.

 23. Виховання особистості в контексті професійної підготовки студентів аграрних вищих навчальних закладів: колективна монографія / [С.М.Ніколаєнко, В.Д.Шинкарук, Р.В.Сопівник, І.М.Буцик, О.В.Васюк, С.В.Виговська, І.В.Зайченко, А.А.Каленський, Л.В.Канішевська, В.А.Кручек, Л.М.Маценко, Г.П.Шевченко; за заг. ред. проф. С.М.Ніколаєнка]. – К.Ніжин.: Видавець ПП Лисенко М.М., 2015. – 400 с. (Сопівник с. 99-119).

 24. Вишневський О. І. Теоретичні основи сучасної української педагогіки / О. І. Вишневський. – 3-тє вид., доопр. і доп. – К. : Знання. – 2008. – 568 с.

 25. Відданий покликанню: до 65-річчя від дня народження Героя України, академіка НАНУ та УААН Мельничука Дмитра Олексійовича./ І.І. Ібатуллін, В.П. Лисенко, А.М. Черній, Т.Ф. Мельничук, В.Ф. Калуга. – К.,2008. – 340 с.

 26. Волощук І. С. Основи наукових досліджень. Педагогіка: експериментальне видання / Іван Степанович Волощук. – К.: Видавництво Національного педагогічного університеті імені М.П.Драгоманова, 2006. – 107 с.

 27. Гончаренко С. Український педагогічний словник / Гончаренко С. – К. : Либідь, 1997. – 376 с.

 28. Гончаренко С. У. Експеримент психолого-педагогічний / С. У.Гончаренко // Енциклопедія освіти – . С. 253-255.

 29. Горбатова Е.А. Теория и практика психологического тренинга: Учебное пособие / Е.А. Горбатова. – СПб.: Речь, 2008. – 320 с.

 30. Горбонос Ф.В. Кооперація: Методологічні і методичні основи. – Л.: ЛДАУ, 2003. – 264 с.

 31. Гордієнко К.Д. Аграрний маркетинг: Нормативно-правове регулювання: Зразки документів. – К.: КНТ, 2007. – 276 с.

 32. Господарський кодекс України // Звід кодексів і законів України. - К.: Укр. агентство інформації та друку "Рада", 2007. - 800 с.

 33. Грохольская О.Г. Теория и практика развития экономического образования в школах России: монография. – М.: ИОО МО РФ, 1996. – 270 с.

 34. Гудзий Н. К. Хрестоматия по древней русской литературеXI-XVII веков. – М.,1973. - С. 35-40.

 35. День працівника сільського господарства. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ifagrarncol.at.ua/news/den_ pracivnikiv_silskogo_gospodarstva/2013-11-14-76. – Назва з екрануFaculty of Agricultural and Food Sciences [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://umanitoba.ca/afs/overview.html. – Назва з екрану.

 36. Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/. – Назва з екрану.

 37. Джагаєва Т.Е. Формирование экономической культуры личности в условиях региональной образовательной системы :на примере Республики Южная Осетия: автореф. дис. на оискание уч степени д-ра.пед. 13.00.01 «Общая педагогика и история педагогики» / Т.Е. Джагаева. – Владивосток, 2006. – 20 с.

 38. Дивак М. Наїждженою дорогою до нових здобутків.// Агробізнес. – 2011. - № 5. – С. 16-21

 39. Дусановський С. Л., Білан Є. М. Економічні основи розвитку АПК в ринкових умовах. – Тернопіль: Економічна думка; Астон, 2003. - 198 с.

 40. Елвін Тоффлер Третя хвиля / Перекладач: Андрій Євса, за редакцією Віктора Шовкуна. – 2000. – Київ : Видавничий дім «Всесвіт». – 480 с.

 41. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; гол. ред. В. Г. Кремень. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

 42. Євтух М.Б., Лузік Е.В., Ладогубець Н.В., Ільїна Т.В. Педагогічна психологія: Підручник / М.Б.Євтух, Е.В.Лузік, Н.В. Ладогубець, Т.В.Ільїна. – К.: Тов. «Інтердрук», 2014. – 420 с.

 43. Жизненная компетентность личности: научно-метод. пособие / [под ред. Л. В. Сохань, И. И. Ермакова, Г. М. Нессен]. – М. : Богдана, 2003. – 520 с., с. 133

 44. Життєві форми в Шпрангера. Соціологія культури. Навчальні матеріали он-лайн. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pidruchniki.com/11510409/sotsiologiya/zhittyevi_formi_shprangera . – Назва з екрану.

 45. За рік площа ріллі в Україні збільшилася на 19,9 тис. га, однак сільгоспземель поменшало на 20,9 тис. га [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://кабмін.укр/kmu/control/ru/publish/article?art_id=246433436&cat _id=244277212. – Назва з екрану.

 46. Загвязинский В.И. Методология и методы психолого-педагогического исследования:учеб.пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – 2-е изд., стер.– М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 208 с.

 47. Заславская Т.И., Рывкина Р.В. Социология экономической жизни: очерки теории. – Новосибирск: Наука, 1991 - 234с.

 48. Звіт сільськогосподарського краєвого товариства «Сільський господар» з діяльности за 1938 рік. – Львів : Сільський господар, 1939. – 82 с/ - C 88

 49. Зірки першої величини. Агропромисловий комплекс України. – К.: «Агромедія-Про», 2010.- 352 с.

 50. Ильин Е. П. Мотивация и мотивы / Ильин Е. П. – СПб. : Питер, 2008. – 512 с. : ил. – (Серия «Мастера психологии»)

 51. История Древней Греции [Текст]. – М. : Высшая школа, 1986. – 424с.

 52. Іванова І. Е. Стратегічні аспекти вдосконалення виховної роботи куратора в системі підготовки висококваліфікованих фахівців АПК сучасного ВНЗ / І. Е. Іванова // Виховна робота у вищих навчальних закладах. З досвіду викладачів аграрних вищих навчальних закладів. – К.: «Агроосвіта», 2015. – С.43-48.

 53. Ільф І.А., Петров Є.П. Дванадцять стільців. Золоте теля / Ільф І., Петров Є. - К.: Видавництво «Дніпро», 1972. – 511 с.

 54. Інтерв’ю Д.К. Моторного – провела кореспондент Ірина Карпа.// Україна молода. - № 54-155 від 02.09.2011р. – С. 3-4.

 55. Калініченко Н.А. Трудова підготовка учнів сільської школи у центральному регіонаі України (друга половина XX століття). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Інститут педагогіки АПН України – Київ, 2008.- 38 с.

 56. Карвасарский Б.Д. Психотэрапевтическая энциклопедия / Б.Д Карвасарский. – СПб.: Питер Ком, 1999. – 752 с.

 57. Кершенштейнер Г. Трудовая школа. / Перевод с немецкого М. И. Дрей. Под ред. и с предисловием Н. В. Сперанского.. — М.: Задруга, 1913. — 64 с.

 58. Книга правителя области Шан // История политических и правовых учений: хрестоматия / [сост. проф., д-р.ист. наук Г. Г. Демиденко]. – Харьков: Факт, 1999. – С. 16–19.

 59. Книш А.Є. Структура особистісної готовності до професійної діяльності майбутніх психологів-тренерів // Теорія і практика управління соціальними системами, № 1. – 2014. – 84-92 с.

 60. Коваленко Є.І. Історія зарубіжної педагогіки : хрестоматія: навч. посіб. / Є.І. Коваленко, Н.І. Бєлкіна. – К. : Центр навч. літ-ри, 2006. – 664 с., с 10-12.

 61. Ковальчук Т. Світові потреби й українські перспективи / Т.Ковальчук // Агробізнес сьогодні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://www.agro-business.com.ua/makroekonomika/541-svitovi-potreby-i-ukraiinski-perspektyvy.html – Назва з екрану.

 62. Концепція сталого розвитку сільських територій [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://minagro.gov.ua/node/12155 – Назва з екрану.

 63. Коротов В.М. Развитие воспитательных функций коллектива.- М.:«Педагогика», 1974. – 240 с.

 64. Кравець В.П. Історія класичної зарубіжної педагогіки та шкільництва Навч. посіб. для студентів пед. навч. закладів / Кравець В.П. – Тернопіль, 1996. – 436 с.

 65. Красовицький М.Ю. Формування громадської думки учнівського колективу.- К.:Рад. Школа, 1979 – 108 с.

 66. Кузьменко В.А. Формирование экономической культуры у старшеклассников // Человек и образование. Академический вестник института образования взрослых Российской академии образования. - № 3 (20). – 2009. – с. 209-214

 67. Курлянд З.Н. Професійно-креативне середовище ВНЗ – передумова підвищення якості підготовки майбутніх фахівців // Педагогическая наука: история, теория, практика, тенденции развития. – 2009. - №1. – С. 18-26

 68. Кучерявий А.О. Формування готовності старшокласників до фермерської праці у начально-виховному процесі сільської школи. Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.07 «Теорія і методика виховання» / А.О.Кучерявий. – Херсон, 2003. – 20 с.

 69. Левчук З.К. Экономическое воспитание учащихся 4 - 6 классов сельских школ в учебной и внеклассной работе по математике: автореф. дис. на оискание уч степени д-ра.пед. 13.00.01 «Теория и история педагогики» / З.К.Левчук. – Минск, 2004. – 20 с.

 70. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность / Леонтьев А. Н. – М.: Политиздат, 1975. – 303 с.

 71. Линенко А. Ф. Педагогічна діяльність і готовність до неї : [монографія] / А. Ф. Линенко // АПН України Півд. укр. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса : ОКФА, 1995. – 77 c

 72. Локк Джон. Думки про виховання. // Історія зарубіжної педагогіки. Хрестоматія: Навчальний посібник / Укладачі і автори вступних статей Є.І.Коваленко, Н.І. Бєлкіна. Заг. ред.. Є.І. Ковеленко. – Київ, Центр навчальної літератури, 2006. – С. 186-201.

 73. Лоркипанидзе Д.О. Ян Амос Коменський. Изд. 2-е. [Науч. ред. А.И.Пискунов. ] . – М., «Педагогика», 1970. – 440 с.

 74. Лузан П.Г., Сопівник І.В., Виговська С.В. Основи науково-педагогічних досліджень: навчальний посібник. 4-е вид. доповнене. – К.:НАКККіМ, 2012. – 368 с.

 75. Любимов Л., Раннева Н. Основы экономических знаний. – М.: Про-свещение, 1995. – 208 с.]

 76. Люлька В.С.Формування професійної спрямованості учнів 8-9 класів сільської школи на сферу сільськогосподарського виробництва в процесі трудового профільного навчання: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.07 «Теорія і методика виховання» / В.С. люлька. – Херсон, 2003. – 20 с.

 77. Макаренко А.С. Коллектив и воспитание личности. – М.: «Педагогика», 1972. – 333 с.

 78. Максименко С. Д. Загальна психологія: навч. посіб. / С.Д.Максименко  [вид. 3-є, перероб. та доп.]. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 272 с.

 79. Маслов П. Развитие народного хозяйства и аграрная программа. – М., 1996. – 345 с.

 80. Маслоу А. Мотивация и личность / Абрахам Маслоу [3-изд.] ; пер. с англ. – СПб. : Питер, 2012. – 352 с.

 81. Машкін Н.А. Історія Стародавнього Риму / Н.А.Машкін. – К.: Радянська школа, 1952. – 692 с.

 82. Методичні рекомендації з самовиховання господарської дбайливості / Укладач: К.І.Мешко. – Київ: «Компринт», 2015. – 30 с.

 83. Мешко К.І. Ідеї виховання дбайливого господаря у поемі Гесіода «Труди і дні» / К.І.Мешко // Україна-Греція в діалозі культур: афонська спадщина, греко-слов'янські зв'язки, мовні та наукові контакти. Матеріали міжнародної науково-пректичної конференції, 29 вересня 2015 р. – Київ: «Міленіум», 2015. – С.109-110.

 84. Мешко К.І. Критерії і показники сформованості господарської дбайливості студентів аграрних коледжів / К.І.Мешко // Матеріали ХХІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії» // Збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С. 169-172.

 85. Мешко К.І. Характерологічні особливості господаря своєї землі у творчій спадщині Т.Г.Шевченка / К.І.Мешко // Феномен Тараса Шевченка: лінгвістичний, історичний і соціофілософський аспекти. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 19 березня 2015 р. – Київ: Міленіум, 2015. – С.100-101.

 86. Мешко К.І. Господарсько-економічне виховання студентів аграрних коледжів / К.І.Мешко // Розвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновації. Міжнародна науково-практична конференція, 14-16 травня 2015р. – Київ: «Міленіум», 2015. – С.102-104.

 87. Мешко К.І. Методологічна база виховання господарської дбайливості студентів аграрних коледжів/К.І.Мешко//Розвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновації. Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції, 25-26 лютого 2016 р.–К.: «Міленіум», 2016. – С.37-40.

 88. Мешко К.І. Педагогічні умови реалізації моделі виховання господарської дбайливості студентів аграрних коледжів / К.І.Мешко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України / Серія «педагогіка, психологія, філософія». Вип. 233. – С. 153-162.

 89. Мешко К.І. Потреба у формуванні господарської дбайливості студентів аграрних коледжів К.І.Мешко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України / Серія «Педагогіка, психологія, філософія». Вип. 220. – С.118-124

 90. Мешко К.І. Ретроспективний аналіз педагогічних ідей формування господарської дбайливості особистості в зарубіжних країнах / К.І.Мешко // Духовність особистості: методологія, теорія і пракика; Випуск 4 (67). – Северодонецк, 2015. – С.64-71.

 91. Мешко К.І. Системно-ціннісний підхід у змісті виховання дбайливого господаря / К.І.Мешко // Духовність особистості: методологія, теорія і пракика; випуск 2 (65). – Северодонецк, 2015. – С.86-94.

 92. Мешко К.І. Сутність і структура господарської дбайливості особистості // К.І.Мешко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України / Серія «Педагогіка, психологія, філософія». Вип. 208, Частина І. – С.135-142.

 93. Міжнародний конкурс професійної майстерності «Господарі землі» у Заліщицькому коледжі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nubip.edu.ua/node/8320. – Назва з екрану.

 94. Мойсеюк Н. Педагогіка : навч. посіб. / Н. Мойсеюк [вид. 3-є, перероб. та доп.]. – К., 2007. – 656 с.

 95. Монтень Мішель. Досліди. // Історія зарубіжної педагогіки. Хрестоматія: Навчальний посібник / Укладачі і автори вступних статей Є.І.Коваленко, Н.І. Бєлкіна. Заг. ред.. Є.І. Ковеленко. – Київ, Центр навчальної літератури, 2006. – С. 79-84.

 96. Мор Т. Утопія; Кампанелла Т. Місто Сонця [Серія «Вершини світового письменства»]. – К.: «Дніпро», 1988. - 207 с.

 97. Навчальна поїздка переможців конкурсу «Кращий молодий агроном 2013» до Франції [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.agroexpert.ua/nazhivo/molodii-agronom-2013.html. – Назва зекрану

 98. Національна парадигам сталого розвитку України. – Інститут економіки природокористування і сталого розвитку НАН України. / За заг. ред. Б.Є.Патона. – К., 2012. – 72 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ecos.kiev.ua/share/upload/Dopovid_nacionalna_paradygma_stalogo_rozvytku.pdf. – Назва з екрану.

 99. Національна рамка кваліфікацій [Електронний ресурс] // Постанова Кабінету Міністрів України № 1341 від 23.11. 2011. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF. – Назва з екрану.

 100. Ніколаєнко Станіслав Миколайович – (Доля моя єдина, правда моя одна…До 60-річчя від дня народження академіка з народу Ніколаєнка Станіслава Миколайовича / за заг. ред. І.І.Ібатулліна; [уклад.: В.Ф.Калуга, Г.Г. Ніколаєнко, Д.М.Рудень, О.Д.Барановська, М.В.Михайліченко, В.Д.Шинкарук та ін.]. – К.: Аграр. Наука, 2016. – 240 с.: іл.

 101. Новий тлумачний словник української мови: у чотирьох томах / [укл. В. В. Яременко та ін.]. – К.: Аконіт., 1998 – . – Т. 4. – 1998. – 940 с.

 102. Новий тлумачний словник української мови: у чотирьох томах / [укл. В. В. Яременко та ін.]. – К.: Аконіт., 1998 – . – Т. 2. – 1998. – 910 с.

 103. Нуртдинова А.А. Формирование экономической культуры у млад-ших школьников в условиях интеграции учебной и внеучебной работы: автореф. дисс. канд. пед. наук. – Челябинск, 2000. – 16 с.

 104. Олпорт Г. Становление личности : избранные труды / Олпорт Г. – М. : Смысл, 2020. – 462 с.

 105. Омеляненко В.Л., Кузьмінський А.І. теорія і методика виховання: Навч. посіб. – К.: Знання, 2008. – 415 с.

 106. Оноре Бальзак. Избранное / Бальзак Оноре. – Москва: Изд. «Правда, 1979. – 496 с.

 107. Організація виховної роботи наставником академічної групи з формування господарської дбайливості у студентів аграрних коледжів. Методичні рекомендації / Укладач: К.І.Мешко. – Київ: «Компринт», 2015. – 29 с.

 108. Організація виховної роботи у вищих навчальних закладах: [посіб. з нормативно-правових документів / за ред. Т. Д. Іщенко]. – К.: Аграрна освіта, 2009. – 88 с.

 109. Основи аграрного підприємництва / За ред. М. Й. Маліка. - К.: Ін-т аграрної економіки, 2000. - 582 с.

 110. Основні напрями високоефективного розвитку пореформеного агропромислового виробництва в Україні на інноваційній основі / За ред. П.Т. Саблука. К.: ІАЕ ІААН, 2002. – 730 с.

 111. Павлютенков Е. М. Формирование мотивов выбора професии / под. ред. Б. А. Федоришина. – К., 1980. – 143 с.

 112. Педагогика : учеб. пособ. для студентов пед. вузов и пед. коледжей / [под ред. П. И. Подкасистого]. – М. : Пед. общ-во Росии, 2004. – 608 с.

 113. Педагогічний експеримент: [навч. посіб. для студентів педагогічних вузів] / В. І. Євдокимов [та ін.]. – Харків: «ОВС», 2001. – 148 с.

 114. Педагогічні ідеї О.В. Духновича // Історія педагогіки / За ред. М.С. Гриценка. - К., 1973. - С. 184-187.

 115. Пернарівська Т.П. Формування у студентів готовності до гармонізації міжособистісних відносин у позааудиторній діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. : 13.00.07 «Теорія і методика виховання» / Т.П.пернарівська. – Київ, 2015. – 20 с.

 116. Песталоцці Йоган. Лінгард і Гертруда. // Історія зарубіжної педагогіки. Хрестоматія: Навчальний посібник / Укладачі і автори вступних статей Є.І.Коваленко, Н.І. Бєлкіна. Заг. ред.. Є.І. Ковеленко. – Київ, Центр навчальної літератури, 2006. – С. 290-301.

 117. Петренко І. Соняшник і кукурудза – виснаження і ГМО. Україна – лідер у світовому виробництві й експорті цих культур [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://texty.org.ua/pg/article/editorial/read/61901/ Sonashnyk_i_kukurudza__vysnazhenna_i_GMO. Назва з екрану. 08.09.2015 р.

 118. Петровский А. В. Личность. Деятельность. Коллектив. (Над чем работают, о чем спорят философы) / Петровский А. В. – М. : Политиздат, 1982. – 255 с.

 119. План виховної роботи Охтирського коледжу Сумського національного аграрного університету. [Електронний ресурс]. – Режим доступу. – Назва з екрану.

 120. План виховної роботи. Остерський коледж будівництва та дизайну. Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://okbd.pp.ua/?page_id=469. – Назва з екрану.

 121. Платон. Государство: собрание сочинений в 4 т. / Платон. – М., 1994. – .Т. 3. – 1994. – С. 79–420.

 122. Платонов К. К. Личностный подход как принцип психологии / К. К. Платонов // Методологические и теоретические проблемы психологии. – М., 1969. – С. 190–217.

 123. Побірченко Н. А. Формування особистісної готовності учнів загальноосвітньої школи до підприємницької діяльності. — К.: Знання, 1999. — 285с.

 124. Подласый И. П. Педагогика. Новый курс : [учебник для студ. пед. вузов] : в 2 кн. / И. П. Подласый. – М. : ВЛАДОС, 1999. – Кн. 1. – 576 с. ; Кн. 2. – 256 с.

 125. Поляков В.А., Сасова И.А. Непрерывное экономическое образование молодежи // Педагогика. – 1994. – №4. – С. 19–26.

 126. Посівна площа сільгоспкультур під урожай-2015 становить 26,7 млн га, - МінАП [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rbc.ua/ukr/news/posevnaya-ploshchad-selhozkultur-urozhay-1438067737.html. – Назва з екрану.

 127. Про державну підтримку сільського господарства України: Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 2004. - № 49. - Ст. 527.

 128. Про інвестиційну діяльність: Закон України // Інвестиції, кредит і лізинг в АПК: законодавчі і нормативні акти. - К.: За друга, 1998. - С. 61-66.

 129. Про колективне сільськогосподарське підприємство: Закон України // К. Д. Гордієнко. Аграрний маркетинг: Нормативно-правове регулювання. Зразки документів. - К.: КНТ, 2007. - С. 7-23.

 130. Про кооперацію: Закон України // Економіка АПК. - 2003. - № 9. - С. 142-152.

 131. Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки: Указ Президента України, 3 грудня 1999 р. // Офіційний вісн. України. - 1999.- №49 - С. 240.

 132. Про особисте селянське господарство: Закон України // К. Д. Гордієнко. Аграрний маркетинг: Нормативно-правове регулювання. Зразки документів. - К.: КНТ, 2007. - С. 116-122.

 133. Про охорону навколишнього природного середовища (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, № 41, ст.546) [Електронний ресурс]. Закон України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1264-12 – Назва з екрану.

 134. Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві [Електронний ресурс]. Закон України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/400-12 – Назва з екрану.

 135. Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці N 184 2001 року про безпеку та гігієну праці в сільському господарстві [Електронний ресурс]. Закон України. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ 993_504 – Назва з екрану.

 136. Про сільськогосподарську кооперацію: Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1997. - № 39. - С. 683- 695.

 137. Про фермерське господарство: Закон України // К. Д. Гордієнко. Аграрний маркетинг: Норматив но-правове регулювання. Зразки документів. - К.: КНТ, 2007. - С. 126-147.

 138. Психологія: підручник / [Трофімов Ю. Л. [та ін.]; за ред. Ю. Л. Трофімова. – [6-те вид., стереотип]. – К.: Либідь, 2008. – 560 с.

 139. Р.Мусієнко. Коропська Свердловка, де в пошані голова, а не дзиґлик (стаття-інтерв’ю). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.hvilya.com/news/koropska_sverdlovka_de_v_poshani_golova_a_ne_dziglik/2011-12-29

 140. Рабле Франсуа. Гаргантюа і Пантагрюєль. // Історія зарубіжної педагогіки. Хрестоматія: Навчальний посібник / Укладачі і автори вступних статей Є.І.Коваленко, Н.І. Бєлкіна. Заг. ред.. Є.І. Ковеленко. – Київ, Центр навчальної літератури, 2006. – С. 64-78

 141. Рабочая книга социолога / [отв. ред. Г. В. Осипов]. – [2-е изд.]. – М.: Наука, 1983. – 477 с.

 142. Радченко О.А. Методичні засади підготовки старшокласників з аграрного профілю на уроках трудового навчання у загальноосвітній школі. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання технологій. – Чернігівський національний університет імені Т.Г.Шевченка – Чернігів, 2010. – 20 с.

 143. Резник Ю.М. Введение в социальную теорию. Социальная эпистемология.– М., 1999.– С. 128–132.

 144. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии / Рубинштейн С. Л. – СПб. : Питер, 2000. – 712 с.

 145. Руженцев С. Тетяна Корост «Робота має бути покликанням»// Агропрофі. – 05 листопада 2010.

 146. Сартр Ж. П. Екзистенциализм есть гуманизм // Сумерки богов / [сост. и общ. ред. А. А. Яковлева]; перевод. – М. : Политиздат, 1990. – С. 319–345.

 147. Сасова И.А. Вопросы повышения уровня экономического образования и воспитания школьников. – М., 1987. – С. 69–76.

 148. Свердан М. М. Основи наукових досліджень: навчальний посібник / М. М. Свердан, М. Р. Свердан. – Чернівці: Рута, 2006. – 352 с.

 149. Свердан М.М., Свердан М.Р. Основи наукових досліджень: Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2006. – 352 с.

 150. Семен Антонець, голова САТ «Обрій», засновник ПП «Агроекологія». // Зірки першої величини. Агропромисловий комплекс України. – К.: «Агромедія-Про», 2010.- 352 с. – С 16-24

 151. Сидоренко В. К. Математичне опрацювання результатів педагогічного дослідження: навч.-метод. посіб. [для вивчення прийомів статистичного опрацювання експериментальних даних] / В. К. Сидоренко, Т. Г. Криворот. – К.: ЦП «Компринт», 2012. – 85 с.

 152. Сидоренко В. К. Основи нукових досліджень: навчальний посібник для вищих педагогічних закладів освіти / В. К. Сидоренко, П. В. Дмитренко. – К.: РННЦ «ДІНІТ», 2000. – 300 с.

 153. Сидоренко В.К. Основи наукових досліджень. – К.:Компрітн, 2005. – 405 с.

 154. Сидоренко Е. В. Методы математической обработки в психологи / Сидоренко Е. В. – СПб.: ООО «Речь», 2007. – 350 с.

 155. Синтез письмових публічних консультацій [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://minagro.gov.ua/themes/garland/pdf – Назва з екрану.

 156. Слабошпицький М. Симиренко Платон [Текст] // Слабошпицький М.Ф. Українські меценати: нариси з історії укр. культури. – К., 2001. – С. 163-179.

 157. Слепцова В.П. Повышение стимулирующей роли материального поощрения высокоэффективного труда. – Саратов: Саратовский универ-ситет, 1984. – 176 с.

 158. Словник української мови: в 11 томах. — Том 2, 1971. — Стор. 141.

 159. Словник-довідник педагогічних і психологічних термінів / pа ред. Кузьмінського А. І. – Черкаси : Видавництво ЧДУ ім. Б. Хмельницького, 2002. – 112 с.

 160. Собирать первое зерно нового урожая аграриям помогают студенты . [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.tvr.by/news/obshchestvo/sobirat_pervoe_zerno_novogo_urozhaya_agrariyam_pomogayut_studenty/. – Назва з екрану.

 161. Сопилюк М. На переломі століть…Становлення і розвиток фахового навчального закладу в Заліщиках у контексті суспільно-історичного розвитку краю. – Тернопіль: ВАТ ТВПК «Збруч», 2010. – 447 с.

 162. Сопівник І.В. Виховання моральної відповідальності сільської молоді: [монографія] / І.В.Сопівник. – К.:«ЦП «Компринт», 2014. – 352 с.

 163. Сопівник Р.В. Виховання лідерських якостей студентів аграрних вищих навчальних закладів : [монографія] / Р.В.Сопівник. – К.:«ЦП «Компринт», 2012. – 502 с.

 164. Сопівник Р.В. Теоретичні і методичні засади формування лідерських якостей майбутніх фахівців агропромислової галузі: дис.доктора пед. наук: 13.00.07 / Сопівник Руслан Васильович. – Київ, 2012. – 527 с.

 165. Стале домогосподарство Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://rdak.edu.ua/ua/news/stale-domogospodarstvo. – Назва зекрану.

 166. Сталий розвиток. [Еклектронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki. – Назва з екрану.

 167. Стеченко Д.М., Чмир О.С. Методологія наукових досліджень: Підручник. / Д.М.Стеченко, О.С. Чмир. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2007. – 317 с.

 168. Ступина Е. Е. Формирование экономической культуры младших школьников в учебной и внеучебной работе: монография / Е.Е. Ступина. – Новосибирск: Изд. НГПУ, 2011. – 147 с.

 169. Суспільно-корисна праця. Словопедія. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://slovopedia.org.ua/38/53409/384657.html. – Назва з екрану]

 170. Сухомлинский В.А. Сто советов учителю. – К.: Рад. школа, 1984. – 254 с.

 171. Сухомлинський В.О. Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості. Вибр.твори: В 5-ти т. - К., 1976 - Т. 1. - 423с.

 172. Тейяр де Шарден П. Феномен людини / П. Тейяр де Шарден. – М.: Наука, 1987. – 239 с.

 173. Терещенко Нікола Артемійович. [Електронний ресурс]. – режим доступу. - https://uk.wikipedia.org/wiki

 174. Тренінг-курс «Створення власного бізнесу». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://feu.kneu.edu.ua/ua/depts4/k_ekonomiky_ pidpryjemstv/trening_kurs_stvorennya_v_biznesu/. – Назва з екрану.

 175. Тропников В. И. Структура и динамика мотивов спортивной деятельности : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. психол. наук : спец. 19.00.01 «Общая психология, история психологии» / В. И. Тропников. – Л., 1989. – 26 с.

 176. Туркот Т.І. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. [для студентів вищих навчальних закладів]./ Т.І.Туркот. – К. : Кондор, 2011. – 628 c.

 177. Узнадзе Д. Н. Психологические исследования / Узнадзе Д. Н. – М., 1966. – 404 с.

 178. Україна – наш дім. збережемо його! [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://NVRDA.COM.UA/INDEX.PHP/ARKHIV-2010R/626-UKRAYINA-NASH-DIM-ZBEREZHEMO-JOGO. – Назва зекрану.

 179. Україна у світових рейтингах. // Вісник. Офійвйне видання державної фіскальної служби України. [Електронний ресур]. – Режим доступу: http://www.visnuk.com.ua/ua/pubs/id/9160. – Назва з екрану

 180. Уманський А. Л. Педагогічний супровід дитячого лідерства / Уманський А. Л. – Кострома: КГУ, 2004. – 290 с.

 181. Ушинський К.Д. Вибрані педагогічні твори: У 2 т. / К.Д. Ушинський. – К. : Рад. школа, 1949. – Т.2. – 327 с.

 182. Ушинський К.Д. Праця в її психологічному і виховному значенні// Вибр. пед. твори: В 2-х т. – Т-1. – К.: Рад. Школа, 1983. – 320 с.

 183. Файзуллаев А. А. Мотивационная саморегуляция личности / Файзуллаев А. А. – Ташкент: «Фан», 1987. – 133 с.

 184. Фіцула М. М. Педагогіка: навч. посіб. [для студентів вищих педагогічних закладів освіти] / Фіцула М. М. – К.: Академія, 2002. – 258 с.

 185. Франкл В. Человек в поисках смисла : сб. ; [пер. с англ. и нем. Д. А. Леонтьева, М. П. Папуша, Е. В. Эйдмана]. – М. : Прогресс, 1990. – 368 с.

 186. Франко І.Я. Одвертий лист до галицької української молодежі. [Електронний ресурс] / офіційний сайт Львівського національного університету імені І.Я.Франка. – Режим доступу: http://smcae.kiev.ua/infusions/articles/readarticle. php?article_id=91.–Назва екрану.http://www.lnu.edu.ua/faculty/Phil/Franko/ Lyst%20do%20molodezi.pdf

 187. Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. Основні напрями виховної роботи університету [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.khntusg.com.ua/node/332. – Назва з екрану

 188. Хейне Пол. Экономический образ мышления. – М.: Новости при участии изд–ва «Catallaxy», 1991. – 704 с.

 189. Хлеб наш насущный. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dokpro.net/science/202-hleb-nash-nasuschnyy-15-01-2014.html. – Назва з екрану.

 190. Хмелянчишина Н. Планування виховного процесу. З досвіду викладачів аграрних вищих навчальних закладів / Н.Хмелянчишина // Виховна робота у вищих навчальних закладах. – К.: Агроосвіта, 2015. – С.14-24

 191. Худик В. А. Психология аномального развития личности в детском и подростковом воздасте / Худик В. А. – К., 1993. – 144 с.

 192. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности /Л. Хьелл, Д.Зиглер. – 3-е изд. – СПб.: питер, 201. – 607 с.

 193. Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник / Г.С.Цехмісрова. – Київ: Видавничий Дім «Слово», 2003. – 240 с.

 194. Черней І. Д. Формування готовності студентів до інноваційної виховної діяльності з молодшими школярами у процесі педагогічної практики: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.07 / Черней Ірина Дмитрівна; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича . – К., 2012. – 23 с.

 195. Чумак В.С. Поживний режим зернових і олійних культур на чорноземах України / В.С.Чумак, Л.М.Десятник, А.В.Кохан // Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони НААН України. – 2012. – №3. – С. 131-134.

 196. Шабага С.Б. Інтеграція змісту сільськогосподарської праці і природничих дисциплін як засіб формування загальнотрудових умінь в учнів основної школи. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика трудового навчання. – Чернігівський національний університет імені Т.Г.Шевченка – Чернігів, 2010. – 20 с.

 197. Шемякин Б.П. Экономическое воспитание школьников: вопросы теории и методики. – М.: Педагогика, 1986. – 95 с.

 198. Шинкарук В. Д. Теорія та історія соціального виховання в зарубіжних країнах (для студентів напряму підготовки «Соціальна педагогіка») / В. Д. Шинкарук, Р. В. Сопівник, І. В. Сопівник – К.: ЦП «Компринт», 2015. – 236 с.

 199. Шинкарук В.Д. Виховання господарності майбутніх педагогів засобами продуктивної праці / В.Д. Шинкарук // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України / Серія «Педагогіка. Психологія. Філософія». – К. : Міленіум, 2015. – Вип. 220. – С. 209 – 215.

 200. Шпак А.Т. Организация экономического образования и воспитания учащихся. – Киев, 1987. – 246 с.

 201. Шпак О. Т. Економічна підготовка педагогічних кадрів в системі безперервної освіти. – К.: Четверта хвиля, 2000. – 352 с.

 202. Штайльманн К. Новая философия бизнеса: в 3 т. – М. – Берлин: Росс. психол. общество, 1998.– Т. 1. – 387 с.

 203. Юхименко Н. Григорій Сковорода про «сродну працю» як прояв інтересів та потреб особистості // Сковорода Григорій: ідейна спадщина і сучасність / Відп. ред. І.П.Стогній. - К.,2003. - С.599-60

 204. Я супернесучасна людина. Інтерв’ю Д.К. Моторного – провела кореспондент Ірина Карпа.// Україна молода. - № 54-155 від 02 вересня 2011.

 205. Яворницький Д.І. Історія запорізьких козаків / Пер. з рос. І.І.Сварника; Упоряд. іл. О.М.Апанович. – Львів: Світ,1990. – С.181-19.

 206. Як провести соціологічне дослідження: методичні рекомендації / Упоряд. Та заг. Ред.. О.М.Балакірєвої та О.О.Яременка. – К.: Державний інститут проблем сім’ї та молоді, 2004. – 264 с.

 207. Ярослав Швед: «Ми зберегли господарство». // Пенсійний кур’єр. Тижневик пенсійного фонду України. - 20 лютого 2012.

 208. Alderfer C. Existens, relatedness and grouth : human needs in organizational swttings. – N.Y. – 1972

 209. Clubs & Organizations [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.abac.edu/student-life/campus-life/clubs-organizations. – Назва з екрану.

 210. Companies Look for Future Employees at ABAC November 17 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.abac.edu/current-news/2015/companies-look-for-future-employees-at-abac-november-17?back=522. – Назва з екрану.

 211. Koła naukowe SGGW [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.sggw.pl/dla-studentow/aktywnosc-studentow/kola-naukowe. – Назва з екрану.

 212. Koło Naukowe «Rolników» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://agrobiol.sggw.waw.pl/~knr/. – Назва з екрану.

 213. Leaf Rapids Service-Learning Experience [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://umanitoba.ca/student/studentlife/servicelearning/ leafrapids.html. – Назва з екрану.

 214. Maslow A. Motivation and personaliti. – N.Y., 1954

 215. Meshko C. The model of economic stewardship education students of agricultural colleges // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, I(38), Issue: 76, 2016. – р. 215-224

 216. Relacja z wyjazdu studentów Gospodarki Przestrzennej do Białowieży . [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://skngp.sggw.pl/relacja-z-wyjazdu-studentow-gospodarki-przestrzennej-do-bialowiezy/#more-39. – Назва зекрану.

 217. Spotkanie Eksperckie – «Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://skngp.sggw.pl/spotkanie-eksperckie-prognoza-skutkow-finansowych-uchwalenia-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzenna/# more-440. – Назва з екрану.

 218. Studencka Konferencja Naukowa «Trendy i perspektywy rozwoju regionalnego». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://skngp.sggw.pl/studencka-konferencja-naukowa-trendy-i-perspektywy-rozwoju-regionalnego/. – Назва з екрану.

 219. Student Leadership Development Programs [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://umanitoba.ca/student/studentlife/leadership/development /index.html. – Назва з екрану.ДОДАТКИ
Додаток А
Шкала Р.Бернса з визначення окремих складових «Я-концепції» адаптована (К.Мешко)


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал