Відповідальної поведінки (на прикладі українських внз) : навчальний посібник /за заг ред. Н. Світайло. – Суми : Видавництво ра «Хорошие люди», 2013. – 209 сPdf просмотр
Сторінка4/26
Дата конвертації01.01.2017
Розмір5.01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
Глухівський національний педагогічний університет
імені Олександра Довженка
Гендерний осередок
- офіційна назва кафедра загальної і соціальної педагогіки та психології факультету педагогіки та психології
- керівник доктор педагогічних наук, професор Людмила Іванівна Міщик;

Напрям наукової роботи Підготовка студентів до реалізації інноваційних технологій у процесі соціально-педагогічної та навчально-виховної діяльності.
Наукова школа При кафедрі функціонує наукова школа Підготовка соціального педагога до впровадження інноваційних технологій у процес розвитку особистості. Керівник – доктор педагогічних наук, професор Міщик Людмила Іванівна.
Результати роботи школи були представлені і дістали схвалення на Всеукраїнських та міжнародних конференціях. У сфері соціально-педагогічних послуг для населення школа розробила та реалізує такі програми Ми такі ж які усі Здорове покоління Друг (для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку програма Студентський педагогічний кіноклуб»; програма Психологія гендерних відносини стать та характер освітня технологія Дебати (для студентів, старшокласників, учнів училищ, коледжів та ліцеїв) у формі
Дебатного клубу Ораторі Я тощо.
Координатором діяльності у напрямку формування гендерних компетенцій та гендерно відповідальної поведінки є асистент кафедри загальної і соціальної педагогіки та психології факультету педагогіки та психології Глухівського національного педагогічного університету імені О. Довженка Любивий Володимир Анатолійович. Напрям роботи Гендерні можливості розвитку суспільства крізь призму пошуку ефективних форм молодіжної активності (технологія комунікативних дебатів)
Телефон, e-mail +38095 1924889; misterdl@yandex.ru


33
Черкаський національний університет імені Богдана
Хмельницького
Центр гендерної освіти
Центр гендерної освіти Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького створено у листопаді 2011 року при кафедрі соціальної роботи. Метою діяльності Центрує пропаганда та розповсюдження гендерних знань, інтеграція гендерного підходу в освіту та соціально-педагогічну роботу, підвищення рівня гендерної культури молоді, сприяння встановленню гендерної рівності в українському суспільстві та ліквідації всіх форм дискримінації і гендерного насильства. За період свого існування Центром було проведено ряд просвітницьких та
інтеракивних заходів. Сред них робота фокус-групи соціальних педагогів шкіл
"Гендерний підхід в роботі соціального педагога з різними категоріями дітей та їх
батьками", проведення гендер-квестів "Шлях до гармонії" (квітень 2012 року) та «Моя
гармонійна родина (травень 2013 року, участь у першій Всеукраїнській виставці-
ярмарку центрів гендерної освіти (2012 ріку місті Харкові, проведення тематичного інтерактивного заходу у рамках кампанії «16 днів проти гендерного насильства для студентів-майбутніх соціальних педагогів та соціальних працівників «Роль фахівців
соціальної сфери у гармонізації гендерних взаємин у суспільстві» за технологією
«Open Space».

The Center for Gender Education Cherkasy National University named after Bogdan
Khmelnitsky was established in November 2011 at the Department of Social Work.
The purpose of the Center is to promote and disseminate knowledge of gender, integration of gender mainstreaming in education, social work and teaching, improving gender culture of youth, promotion of gender equality in Ukrainian society and to eliminate all forms of discrimination and gender violence.
The Centre organized a series of educational and interactive actions. Among them, the focus- group of school social workers' ―Gender perspective in the work of social pedagogy with different groups of children and their parents‖, Gender-quests "The way of harmony" (April
2012) and "My harmonious family "(May 2013 ), participated in the first All-Ukrainian
Exhibition Center for Gender Education (2012) in Kharkiv, thematic interactive activities within the campaign "16 days against gender violence" Open Space for students ―The role of the social worker in the harmonization of gender relations‖.

34
Державний вищий навчальний заклад
«Ужгородський національний університет
ДВНЗ Ужгородський національний університет, найстарший і найпотужніший вищий навчальний заклад Закарпатської області, був заснований у жовтні 1945 року і є одним із класичних університетів України. Сьогодні у складі університету
18 інститутів та факультетів, в університеті навчається близько дванадцяти тисяч студентів. Перший випуск відбувся уроці, а загалом університет підготував понад
60 тисяч фахівців.Закарпатський центр гендерної освіти при Ужгородському національному
університеті Центр гендерної освіти розпочав свою діяльність уроці. Центр створено з метою надання інформаційної, освітньої та науково-практичної допомоги викладачам і студентам вищих навчальних закладів та іншим навчально-виховним й освітнім закладам Закарпатської області щодо впровадження гендерних підходів в освіті шляхом
- посилення гендерного компоненту у змісті соціально-гуманітарних дисциплін
- проведення виховних заходів організації науково-дослідної роботи
- ліквідації всіх форм дискримінації
- запобігання насильству у всіх сферах життя суспільства
- протидії торгівлі людьми тощо. Діяльність Центру спрямована на впровадження гендерної рівності у суспільстві, виховання гендерної свідомості і культури, задоволення й захисту рівних праві можливостей жінок та чоловіків, створення умов для їх особистої та соціальної самореалізації. Контактна особа Колодій Сніжана Михайлівна, провідний спеціаліст Центру гендерної освіти при Державному вищому навчальному закладі Ужгородський національний університет Адреса Центру: 88000, Україна, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Університетська
14, к. 232.
Електронна адреса: gender_center@ukr.net
Телефон: 050-91-46-28935
ДОНБАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ГЕНДЕРНИЙ ЦЕНТР


Гендерний центр Донбаського державного педагогічного університету створено згідно з наказом від 21 березня 2012 р. № 358 та розпорядженням від 22 березня 2012 р. № 9 Про інформаційне забезпечення гендерно-чутливого підходу в навчально-виховний процес. Він діє на громадських засадах задля надання методичної та науково-практичної підтримки викладачів та студентської молоді університету щодо впровадження у навчально-виховний процес ідей гендерно-відповідальної поведінки та рівності праві можливостей жінок і чоловіків шляхом організації науково-дослідної роботи, виховних заходів, проведення конференцій, семінарів, тренінгів тощо. Основними напрямами діяльності Гендерного центру університету є просвітницька та інформаційно-роз’яснювальна, науково-дослідна, науково-організаційна, виховна робота, підготовка волонтерів, рекламно-іміджеве та інформаційне забезпечення.
DONBASS STATE TEACHERS’ TRAINING UNIVERSITY
Donetsk region, town of Slaviansk, G. Batiuk Str., 19
Tel.: (06262) 3-97-50, 3-23-54 Е sgpi@slav.dn.ua www.slavdpu.dn.ua.
The Rector of the University is Svetlana Aleksandrovna Omelchenko, Doctor of
Pedagogical Sciences, Professor.
The State Higher Educational Establishment ―Donbass State Teachers’ Training
University‖ was founded in 2012 by the reorganization of Slaviansk State Pedagogical
University and Gorlovka State Pedagogical Institute of Foreign Languages.
The university consists of 9 faculties, the structural unit Gorlovka Institute of Foreign
Languages, 37 departments. The post-graduate degree courses train students in 20 specialities.
About 9 thousand students and 190 postgraduate students, young researchers, study at the university in 16 specialties. A specialized academic council for the defence of theses in social pedagogy functions at the university; a developed publishing system has been created. A high level of training of the future professionals is provided with the help of the extensive university library holdings of the scientific and methodological literature.
Donbass State Teachers’ Training University is one of the leading universities in the region that is proved by the high level of scientific, sports and creative achievements of the students and teachers. The university pays considerable attention to the international cooperation, establishing contacts with the domestic and foreign educational establishments, academic institutions, international and public organizations.


36

Житомирський державний університет ім. Івана Франка
Центр гендерної освіти
Центр гендерної освіти Житомирського державного університету імені Івана Франка дієз року. На базі Центру впроваджено ефективну технологію підготовки волонтерів до реалізації ідеї гендерної рівності. Налагоджено тісну співпрацю із органами влади та місцевого самоврядування, міжнародними та всеукраїнськими організаціями і фондами. Активісти Центру ефективно здійснюють такі види діяльності, як проведення досліджень, експертизи, розробка методичного інструментарію та інформаційної продукції, консультативна допомога, тренінгова діяльність, науковий супровід соціальних проектів. До основних форм роботи Центру належать тренінги, майстер-класи, гендерні відеолекторії, тематичні квести, гендерний геокешинг, проектна діяльність, масові заходи конкурс студентських наукових робіт, фотоконкурс, круглі столи тощо.
Нині Центр є гендерним експертним осередком області, оскільки активісти мають відповідні наукові напрацювання, необхідний практичний досвід, систематично підвищують рівень знань із гендерних питань, та є сертифікованими тренерами з гендерної політики й освіти, технологій, гендерного бюджетування, з питань репродуктивного здоров’я та лідерства.
The Gender Education Centre of
Zhytomyr State University named after Ivan Franko has been working since 2007. The effective technology of training of volunteers to the realization an idea of gender equality was implemented in the Centre. The close cooperation with local authorities and self-goverment, international and national organizations and foundations was established.
The activists of Center carry out such types of activity effectively, as scientific research, expertise and examination, development of methodical tools and informative products, consulting help, training activities, scientific support of social projects. To the basic forms of the
Center work belong: trainings, classes of masters, organizing of public gender video centre lectures, topical quest, gender Geocaching, project activity, the mass events (competition of the students’ research, photographic competition, round table talks etc).
Today the Centre is a gender expert focus of Zhytomyr region, because the activists have the proper scientific works, required practical experience and improve the level of knowledge in gender questions systematically. They are the certificated trainers on gender policy and education, PR-technologies, gender budgeting, on questions of reproductive health and leadership.37
Луцький педагогічний коледж
Центр гендерної освіти
17 вересня
2012 року у Луцькому педагогічному коледжі на базі циклової комісії викладачів суспільних дисциплін за сприянням директора коледжу П. М. Бойчука створено Центр гендерної освіти як структурний науково- методичний підрозділ навчального закладу. Керівником Центру призначено Галину Єрко, голову циклової комісії викладачів суспільних дисциплін, заступником – Ірину Чемерис, соціального педагога. На базі Центру гендерної освіти створено гендерний інтерактивний театр та волонтерське товариство Надія. Формами роботи ЦГО є проведення та участь у наукових семінарах, круглих столах, конференціях, конкурсах, організація виховних годин, тренінгів, дебатних ігор. З метою надання учням та студентам інформації з гендерних питань проводяться уроки гендерної рівності у навчальних закладах не лише міста Луцька, а і Волинської області. Надається підтримка у організації заходів Управлінням у справах сім’ї, молоді та спорту Волинської обласної державної адміністрації в особі Г. Й. Карнаухової. Налагоджено співпрацю з Волинським інститутом післядипломної педагогічної освіти. Партнерами Центру гендерної освіти є ВОГО Гендерний центр та Волинський прес- клуб.
Informational reference
Gender Education Centre of Lutsk Teachers College
On September 17, 2012 in Lutsk Teachers College established Gender Education Centre, based on cyclic commission of social sciences teachers with the assistance of the director of the college P. M. Boichuk, as a structural unit of the s cientific and methodical department of the institution
. Halyna Yerko, cyclic commission head of social sciences teachers, appointed as the head of the Centre, deputy – Iryna Chemerys, social teacher.
At the Gender Education Centre created gender interactive theatre and volunteer society
«Nadiya».
Forms of work of GEC is to conduct and participate in research seminars, «round tables», conferences, competitions, educational classes organizing, workshops, debates games. In order to provide pupils and students with information on gender issues, gender equality lessons are held not only in educational institutions of Lutsk but also of Volyn region.
Support in organizing activities is provided by the Department of Family, Youth and Sport of the
Volyn Regional State Administration, represented by H. Yo. Karnaukhova. Arranged cooperation with Volyn Institute of Postgraduate Pedagogical Education. Partners of the Gender
Eduction Centre are Volyn VRPO «Gender C

38
Луцький національний технічний університет
Гендерний осередок

Гендерний осередок Луцького національного технічного університету знаходиться на стадії створення і має наметі формування гендерно-чутливого середовища університету. Серед основних напрямів діяльності осередку є освітня і науково- просвітницька діяльність створення гендерних навчальних програм, навчальних і методичних посібників для викладачів вузів сприяння розвитку освіти без гендерної упередженості та вдосконалення гендерної рівноваги в системі вищої освіти розвиток наукових і громадських зв’язків у межах проектів з гендерних досліджень привернення уваги представників влади, бізнесу, громадських організацій, керівництва вузу та роботодавців до проблеми усунення гендерних розривів на ринку праці та застосування гендерного аналізу при плануванні соціально-економічного розвитку області. Основними завданнями діяльності гендерного осередку стануть гармонізація гендерної диспропорції (асиметрії) між студентами різних статей технічного вузу та формування гендерного паритету відносин студентського-викладацького простору зміцнення родинних цінностей та збереження рівних можливостей для чоловіків і жінок з метою їхньої самореалізації підвищення рівня гендерної культури університету шляхом проведення дослідницької та інформаційно-просвітницької діяльності.
Gender focus of Lutsk National Technical University is under development and aims to make a gender-sensitive medium of the university. Among the main activities of the section is an educational, scientific and educational activities, creating a gender-training programs, learning and teaching aids for professors, promotion of education without gender partiality and improve the gender balance in the system of higher education; development of scientific and public relations within gender research projects, attracting attention of representatives of government, business, NGOs, university management and employees to the problem of elimination of gender gaps in the labor market and the use of gender analysis in the planning of socio-economic development of the region.
The main tasks of the activity of gender focus will harmonize gender disproportion
(asymmetry) between students of different genders of technical college and the formation of gender parity relations of student-teaching space; strengthening of family values and preserving of equal opportunities for men and women to their self-fulfillment; raising of gender issues of the
University through research and outreach activities.
39
Миколаївський Національний університет ім. В.О. Сухомлинського

Дебатно-дискусійний клуб Гендерна перспектива

На базі кафедри політології інституту історії та права Миколаївського Національного Університету імені В.О. Сухомлинського активно діє дебатно-дискусійний клуб Гендерна перспектива. Клуб заснований та очолюється кандидатом політичних наук, фахівцем в галузі гендерної політики, доцентом Іриною Євгенівною Ворчаковою. Поштовхом до заснування клубу стало прагнення зруйнувати усталені стереотипи сприйняття соціально-історичної ролі жінок та чоловіків серед сучасної студентської молоді.
Сьогодні клуб Гендерна перспектива є важливим осередок формування гендерного дискурсу у масштабах Університету, який активно залучає до своїх лав активну студентську молодь. У форматі клубної диспуту учасники отримують змогу спілкуватися і висловлювати власну позицію стосовно ключових питань гендерної політики української держави, перспектив розвитку руху за жіночі права, тощо.


40
Частина 3. Досвід вищих навчальних закладів у формуванні
гендерно-відповідальної поведінки

ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРУ ГЕНДЕРНИХ СТУДІЙ ЯК ПРИКЛАД
ІННОВАЦІЙНИХ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
(з досвіду Науково-дослідного центру з проблем гендерної освіти та виховання
молоді НАПН України - ТНПУ імені В. Гнатюка)

Кікінежді ОМ, д-р психол. наук, професор,
директор
Науково-дослідного
центру
з
проблем гендерної освіти і виховання
учнівської та студентської молоді НАПН
України Тернопільського національного
педагогічного університету імені В. Гнатюка


Розвиток демократичних процесів в Україні в умовах євроінтеграції передбачає впровадження гендерного егалітаризму у всі сфери функціонування суспільства, забезпечення рівного доступу жінок і чоловіків до соціально-економічних та культурно- освітніх ресурсів як невід’ємної умови дотримання основоположних праві свобод людини, що передбачає реформування системи вищої освіти і професійної підготовки, зокрема одержання майбутніми педагогами гендерних знань, набуття умінь та навичок, розширення їх гендерного світогляду згідно зі стратегічними напрямами Болонської декларації та державної гендерної політики (Закон України Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків (5.09.2005), Наказ МОН Про впровадження принципів гендерної рівності в освіту (№ 839 від 10.09.2009).
Викликом часує реалізація новітніх стратегічних напрямків щодо забезпечення сталих гендерних перетворень на всіх рівнях соціуму, запровадження гендерних стандартів у систему освіти, що сприятиме підвищенню гендерної чутливості у майбутніх педагогів, подоланню гендерних стереотипів у вчителів, трансляції гендерних знань на широку громадськість. Гендерно-інформаційні технології відкривають широкі можливості для громадської дискусії та плюралізму думок, перетворюють природу педагогічного дискурсу, оскільки створення, збереження, інтеграція, передача знання розгортаються в якісно новому освітньому просторі. Важливими пріоритетами, поряд з урахуванням міжнародного досвіду, у розробленні дієвих гендерних програм є ідеологія самовизначення молоді (В. Кремень), збереження ідентичності української освіти як сердечної, духовної і душевної, людської і людяної, народної і родинної, патріотичної і моральної у всіх загальнолюдських вимірах В. Андрущенко). Багаторічний досвід дослідження гендерних проблем та ознайомлення із досвідом зарубіжних країн дали можливість сформувати власне бачення щодо подальшої
інституалізації гендерно-освітніх механізмів у національній школі. Так, діяльність спільного з Національною АПН України науково-дослідного Центру з проблем гендерної освіти та виховання учнівської та студентської молоді, створеного на базі Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, спрямована на розроблення та експериментальне обгрунтування гендерної ідеології освітньо-виховних практику соціогуманітарному просторі як стратегічного напрямку державної політики егалітаризму, а також упровадження гендерних стандартів освіти як соціально- психологічного механізму забезпечення гендерної рівності в контексті євроінтеграційних процесів сьогодення. Гендерна (паритетна) демократія важлива не лише для міжнародного визнання, але і для внутрішньої динаміки нашої країни, для реалізації базових соціальних програм.

41 У Білій книзі Ради Європи з міжкультурного діалогу Жити разом у рівності та гідності
(2008) визначено керівні принципи мирного співіснування у вільному суспільстві людей різних рас, релігій і культур, зокрема Рівні права чоловіків і жінок, проголошені у преамбулі до Статуту ООН, не можна заперечити або ігнорувати, особливо у демократичному суспільстві. Повага до інтересів групи або релігійних переконань у жодному разі не може вважатися виправданням для недопущення дівчат до будь-якої форми освіти, яка доступна хлопцям, або до ізоляції дорослих жінок від нормального спілкування в суспільстві поза їхнім домом [7, с. 46]. Гендерний підхід у педагогіці є новим методологічним інструментом аналізу і проектування особистісних змін, який грунтується на врахуванні фактора статі у змісті освіті та характері міжособистісної взаємодії вчитель–дитячий колектив, викладач–
студентська група. У різних країнах він має різну назву гендерний аналіз, гендерні лінзи, гендерний вимір, гендерна інтеграція тощо. Завданням гендерного дискурсу є збір та оцінка статево-диференційованої інформації щодо різних аспектів приватного і суспільного життя чоловіків і жінок. Сьогодні не можна якісно підготувати сучасного вчителя без вивчення ним гендерної теорії, що вже давно стало професійною нормою педагогів в демократичних країнах. Методологічне обгрунтування гендерної ідеології на основі педагогічної матриці української освіти сприятиме, на наш погляд, розвитку національного механізму забезпечення гендерної рівності, підвищенню громадської обізнаності та чутливості до гендерних питань. У історіографії України домінуючою гендерною рисою українців завжди була пошана доволі жінки, партнерство статей, індивідуалізація характерів поза статевою належністю і взаємна довіра, «кордо центричність (Г. Сковорода, П. Юркевич). Тому розвиток національної та гендерної ідентичності є важливим чинником національного розуміння буття хлопчиками та дівчатками, юнаками та дівчатами, їх егалітарного життєздійснення (Г. Балл, І. Бех, Н. Бібік, А. Бойко, В. Бондар, М. Боришевський, Т. Говорун, В. Кравець, С. Максименко, В. Москаленко, Н. Ничкало, О. Савченко, О. Сухомлинська, Т. Титаренко та ін.). Гендерна культура розглядається співробітниками Центру як система соціально- економічних, правових та етнопсихологічних умов існування суспільства, що сприяє становленню чоловіка та жінки як рівноправних особистостей. У зміні гендерного освітнього дискурсу особливого значення набуває зміст цінностей, що культивується, їх орієнтація на егалітарний характер статевих ролей, який забезпечує їх універсалізацію та взаємозамінність. Гендерна рівність є показником демократичного розвитку, тому пріоритетом міжнародного досвіду педагогічної освіти є розроблення дієвих освітніх програм, які сприяють егалітарному самовизначенню студентства. Найбільш співзвучними нашому часовій перспективам формування гендерної культури у дітей та молодіє оновлення традицій та впровадження інновацій у контексті спадщини видатних українських педагогів-гуманістів


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал