Відповідальної поведінки (на прикладі українських внз) : навчальний посібник /за заг ред. Н. Світайло. – Суми : Видавництво ра «Хорошие люди», 2013. – 209 сPdf просмотр
Сторінка3/26
Дата конвертації01.01.2017
Розмір5.01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
22
Частина 2. Гендерні центри та осередки ВНЗ України

Тернопільський національний педагогічний університет імені
Володимира Гнатюка, м. Тернопіль


Науково-дослідний центр з проблем гендерної освіти та виховання учнівської та
студентської молоді НАПН України-ТНПУ імені В. Гнатюка
Діяльність спільного з Національною АПН України науково-дослідного Центру з проблем гендерної освіти та виховання учнівської та студентської молоді, створеного на базі Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, спрямована на:

- розробку та експериментальне обгрунтування гендерної ідеології освітньо- виховних практик в соціогуманітарному просторі як стратегічного напрямку державної політики егалітаризму
- впровадження гендерних стандартів освіти як соціально-психологічного механізму забезпечення гендерної рівності в контексті євроінтеграційних процесів сьогодення
- розробку та експериментальне обгрунтування моделі формування гендерної свідомості та самосвідомості особистості-професіонала, що передбачає реконструкцію сталих світоглядних стереотипів і набуття компетенцій із гендерних питань. На базі Центру шість років поспіль діяла галузева конкурсна комісія Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напрямку Гендерні дослідження (310 конкурсантів із 180 вузів. Мультимедійна презентація конкурсних робіт відбувалась на Всеукраїнських науково-практичних конференціях Молодь і гендер реалії та перспективи демократичного суспільства р, Гендерна інтеграція в гуманітарному знанні (2007 р, Гендерні компетенції студентської молоді (2008 р, Гендері молодь європейські виклики (2009 р, Гендерні проблеми в умовах глобалізації українські реалії та перспективи (2010 р) та Міжнародній конференції Гендерна освіта — ресурс розвиту паритетної демократії (27-29 квітня 2011 р. Директор Науково-дослідного центру - доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології ТНПУ імені В. Гнатюка, провідний науковий співробітник,
Кікінежді Оксана Михайлівна.23
Запорізький національний університет
На факультеті соціальної педагогіки та психології створено осередок гендерно- чутливої соціально-педагогічної роботи. Уроках викладачі факультету разом з активістами громадської організації Центр громадянських і соціальних ініціатив провели 13 гендерних форумів. На факультеті створено систему заходів щодо створення гендерно-чутливого середовища. Уході підготовки до гендерних форумів були поставлені наступні завдання створення злагодженої команди студентів і викладачів, здатних стимулювати соціальну активність студентів, навчити співпраці у команді і взаєморозумінню, навчити навичкам вирішення гендерних проблем та організації поза аудиторної роботи більш ефективним способом. Для багатьох студенток університету велике значення має гендерно-чутливе середовище, в якому вони відчувають реальну спільноту з іншими жінками. Гендерне виховання сприяє усвідомленню гендерної нерівності та починає змінювати практики дискримінації. Виходячи з принципів гендерної рівності вважаємо важливим створення оптимальних соціальних, культурних і виховних умов щодо формування гендерно-компетентного фахівця, який в змозі творчо мислити, займатися самовдосконаленням і самореалізацією, який буде нести відповідальність, бути соціально-активним та відповідальним. Гендерно-чутливі практики заохочують студентів та студенток до участі у різних заходах навчальної та соціальної активності. Центр підтримки гендерної рівності студентів (соціальне партнерство факультет
СПП жіноча громадська організація «ЦГСІ» - влада) – факультет соціальної педагогіки та психології.
Запорізький національний університет, вул.. Гоголя, корпус 8.
Faculty of social pedagogic and psychology is generally female. At the faculty professors together with members of social organization ―Center of civil and social initiatives‖ have held 13 gender forums, created a system of activities to create a gender-sensitive environment.
The following tasks were put: building a well -organized team of students and teachers, able to stimulate social activity of students, to teach a team cooperation and mutual understanding, training skills of mutual problems solving and organizing activities beyond class of their own in a more effective way. For many female students university provides an environment in which they experience real community with other women.
Teaching about women and gender can increase the awareness of gender inequality and begin to change discriminatory practices.
Proceeding from principles of gender equality we consider creating optimal social, cultural and educative conditions as a goal for gender activities to create a competent specialist, who would think creatively, would be able to self-perfection and self- realization, who would have responsibility and civil self-knowledge, high social activity. Gender sensitive practices encourage their participation in various forms of educational and social activism of gender equality.
Zaporizhzhya National University, Gogol str. 118, Building 8

24
Сумський державний університет
Сумський гендерний ресурсний центр
Сумський гендерний ресурсний центр створено уроці за ініціативи та підтримки Програми рівних можливостей та прав жінок в Україні ПРООН. Створенню центру передувала активна робота науковців СумДУ у сфері досліджень соціально-економічних та соціально-демографічних процесів на Сумщині, яка велась на базі Проблемної лабораторії Центр соціально-гуманітарних аспектів регіональних досліджень (
http://humf.sumdu.edu.ua/uk/kafedra- flosof-poltolog-ta-nnovacjnih-socalnih- tehnologj/csgard.html. НАПРЯМИ РОБОТИ :
-
Об’єднання зусиль освітян, науковців, громадських організацій, влади з метою досягнення гендерної рівності
- Вивчення ситуації із впровадженням гендерної рівності у Сумській області
- Поширення об’єктивної інформації про становище чоловіків та жінок в області
- Вивчення громадської думки, організація та проведення соціологічних досліджень з питань гендерної рівності, а також моніторинг обласних ЗМІ
- Створення в області мережі експертів з гендерної проблематики
- Формування інформаційної бази, організація книжкових виставок, підбір літератури для проведення тематичних заходів
- Розробка методичної та навчальної літератури для загальноосвітніх та вищих навчальних закладів
- Проведення наукових та практичних конференцій, семінарів, круглих столів, студентських дебатів з питань гендерної рівності та подолання гендерних стереотипів.
ПАРТНЕРИ ЦЕНТРУ Гендерна лабораторія та гендерний центр Сумського державного педагогічного університету ім. АС. Макаренка; Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Сумської ОДА Управління освіти Сумської ОДА Управлінням державної служби
Головдержслужби у Сумській області;Сумське міське ГМО Міський кризовий центр Сумський Прес-клуб; Молодіжна громадська організація ―Дебатний клуб СОМГО Гендерна агенція консультацій та нформації‖ ; Обласний центр зайнятості, СОГО Калинове гроно, Всеукраїнська мережа центрів гендерної освіти у ВНЗ. ПРОЕКТИ Створення гендерного портрету Сумської області (за підтримки Програми рівних можливостей та прав жінок в Україні ПРООН, 2009 р Бізнес старт – підтримка жіночих ініціатив за підтримки Програми рівних можливостей та прав жінок в Україні
ПРООН, 2010 р Студентський лелека. Впровадження ініціативи Університет дружній до сім’ї» з метою забезпечення рівних можливостей для студентів у дотриманні їх права на навчання, самореалізацію, сімейне життя, здоров’я». за підтримки Програми рівних можливостей та прав жінок в Україні ПРООН, 2011 р Рівні можливості для здобуття професії молодими матерями-студентками у вищих навчальних закладах за підтримки Європейської Комісії, 2012 р. ДОСЛІДЖЕННЯ Гендерний портрет Сумської області. Аналітичне дослідження - Суми, 2009; Гендерний портрет українського суспільства. Аналітичне дослідження - Суми Вид-во
СумДУ, 2009; Соціально-психологічний портрет бізнес-активної жінки (на прикладі Сумської області. Аналітичне дослідження. - Суми Вид-во СумДУ, 2010; Жінка у публічній владі звільнення від стереотипів. - Суми Вид-во СумДУ, 2010; Назустріч сім’ї.

25 Збірник кращих практик дружніх до сім’ї ініціатив Аналітичне дослідження - Суми Видавництво
СумДУ,
2011
(
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/20390
); Студентський лелека. Соціальний портрет студентської сім’ї: Аналітичне дослідження - Суми Вид-во СумДУ, 2011(http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/21709) КОНФЕРЕНЦІЇ Всеукраїнська наукова конференція Соціальні трансформації та проблеми жінок в сучасній Україні
(2009 р Міжнародна науково-практична конференція Жінка у публічній владі звільнення від стереотипів (2010 р) (
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/17591); Міжнародна науково-практична конференція Гендерна мапа Центрально-Східної Європи (2011 р)
(
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/13488); Всеукраїнська науково-практична конференція Гендерна мапа України
(2012 р)
(
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/25970); Всеукраїнська науково-практична конференція зі втілення дружніх до сім’ї підходів у вищих навчальних закладах (2013 р)
(
http://humf.sumdu.edu.ua/uk/component/content/article/16-2010-12-01-09-16-00/644-ncativa- sumdu-lunversitet-druzhnj-do-smr-poshirju-v-ukran-genderno-chutliv-de.html
) Директор гендерного центру – завідувач кафедри філософії, політології та інноваційних соціальних технологій, радник голови Сумської ОДА з гендерних питань, канд.. філос.. наук, доц.. Світайло Ніна Дмитрівна, координатор центру – канд.. політ. н.
Костенко Андріана Миколаївна. Сумський гендерний ресурсний центр запрошує до співпраці Контакти 40007, м.Суми, вул.Римського-Корсакова, 2, ауд. Г – Телефон (факс) +380
(542) 68-77-96; e-mail: svitajlo@sumdu.edu.ua
, ndssumdu@gmail.com
, kostenkopr@ukr.net

Sumy Gender Resource Center
Sumy Gender Resource Center has been working in Sumy State
University since June 2009. It works under support of the Program of the Ukrainian women equal opportunities and rights. Director of the
Center – candidate of philosophic sciences, assistant professor Nina D.
Svitajlo. Head of the Center – candidate of political science, Andriana
M. Kostenko.
Main activities of the Center:
- Analysis of gender equality situation in Sumy region.
- Information work - providing necessary and objective information about men and women status in the region.
- Public opinion study - organizing and carrying out social research on gender equality and observation of regional media.
- Creation of experts network specializing in gender issues.
- Uniting efforts of educators, researchers, NGOs and local authorities in order to achieve gender equality and to spread the information.
- Development of methodical and teaching materials for schools and universities.
- Building connections with mass media in order to inform people about gender issues fast and with a high quality.
- Students debate about gender equality and release from gender stereotypes.
The partners of the Center are:Gender laboratory and Gender Center of A.S. Makarenko Sumy
State Pedagogical University;Sumy Regional State Administration Department on Family, Youth and Sport Affairs; Sumy Regional State Administration Department on Education;Department on State Service of the Main State Service in Sumy region; Sumy Press-Club and others.
Contact Information:
40007, 2, Rimsky – Korsakvov Str., Sumy. Main Building, room 711. Tel.: (0542) 68-77-32
(0542) 64-12-13; Fax: (0542) 68-77-96


26
Севастопольский национальный технический университет
Гендерный Ресурсный центр
В основу работы Гендерного Ресурсного Центра в СевНТУ, осуществляющего гендерное образование и воспитание, подготовку волонтеров, положена Концепция национального воспитания студентов, включающая в себя изучение богатейшего исторического опыта построения семьи, историю гендерних ролей в хранении традицій национальных ремесел, именования людей, фольклоре, культуры организации жилого пространства, значении этнического наследия украинцев для мирового социума. Одно из важнейших направлений работы Гендерного Ресурсного центра
Севастопольского национального технического университета уделяет особое внимание формированию у студентов культуры семейных отношений как основы устойчивости украинской семьи. Общий стаж проведения гендерних исследований, теоретических и практических конференцій, конкурсов творческих работ «Iсторiя родини – iсторiя крани, Берегиня домашнего очага», «Счастливая семья-залог стабильности Украины» и др. насчитывает более 20 лет.

Руководитель Гендерного Ресурсного центра при Севастопольской городской государственной администрации – Татьяна Васильевна Смирнова, доцент
Севастопольского национального технического университета, кандидат искусствоведения, советник мэра по гендерным вопросам, руководитель ГРЦ в Севастопольском национальном техническом университете, вице-президент севастопольского отделения
УАЖНО – Украинской женской организации Женщины науки и образования, отличник образования Украины, имеет Почетные знаки форумов: «Общественное признание. Честь имею жить в Севастополе» - 2005 год, международного форума «Женщины - за мир без границ» - За продвижение идей мира и народной демократии» в городе-герое
Волгограде- 2013.
The work of Gender Resource center at SevNTU is based on the Concept of national upbringing of students which provides gender education and upbringing, including rich historical experience of raising families, history of gender roles in keeping national handmade crafts, naming process, folklore, culture of arranging living quarters, importance of ethnic Ukrainian heritage for the world society. The gender researchers have been doing gender studies at
SevNTU for more than 20 years already.

27
Комунальний заклад Харківська гуманітарно-педагогічна
академія» Харківської обласної ради


Центр гендерної освіти
Комунальний заклад Харківська гуманітарно-педагогічна академія Харківської обласної ради – один із найстаріших педагогічних навчальних закладів України, історія якого розпочалася 1920 року. Зароки існування в академії підготовлено понад 50 тисяч висококваліфікованих фахівців, які гідно працюють у закладах освіти м. Харкова та області. Серед випускників закладу є відомі вчені, поети, письменники, керівники освітніх закладів та керівники органів місцевого самоврядування.
Науково-педагогічні працівники прагнуть назавжди посіяти у серцях і душах майбутніх педагогів безмежну відданість професії і щиру любов до дітей. Структурним науково-дослідним підрозділом Харківської гуманітарно- педагогічної академії є Центр гендерної освіти кафедри соціальної педагогіки. Директорка центу – Рассказова Ольга Ігорівна, професорка кафедри соціальної педагогіки, заступниця директорки центру – Дьоміна Юліана Володимирівна, старша викладачка кафедри соціальної педагогіки.
2012 року на базі факультету педагогічної освіти стартував масштабний проект Школа гендерного волонтерства». Мета проекту – підготовка групи тренерів для проведення інформаційно- просвітницьких заходів із питань забезпечення рівних прав та можливостей, запобігання домашньому насильству та протидії торгівлі людьми.

28
Харківський національний університет міського господарства
імені О.М.Бекетова
Гендерний центр ХНУМГ ім.. О. Бекетова
Створений з метою інтеграції гендерних підходів у навчально-виховну, науково-дослідну діяльність університету. Сприяє формуванню гендерної методологічної культури студентів, науковців-дослідників та фахівців міського господарства. Ініціює науково-практичні дослідження з гендерної політики місту тому числі розробку перспективних гендерних технологій щодо встановлення паритету статей в усіх сферах життєдіяльності міста. Надає консалтингові послуги органам місцевого самоврядування у розробці гендерної компоненти проектів регіонального розвитку. Координує роботу з виконання гендерних проектів Гендерне бюджетування на місцевому рівні (за підтримки Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні, 2012, 2013); Компанія по лобіюванню гендерних бюджетних ініціатив (за підтримки Субрегіонального офісу ООН Жінки в країнах Східної Європи і Центральної Азії, 2012); Гендерний аудит міського простору (за підтримки Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні,
2013).

Gender Centre of
O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Designed to integrate gender equality in educational, scientific and research activities of the University. Promotes the formation of gender methodological culture of students, academics, researchers and professionals urban. Initiates scientific and practical research on gender cities, including the development of advanced technologies to establish gender parity in all areas of life.
Provides consulting services to local governments in the development of gender components for regional development projects.
Coordinates the work to implement the gender projects
:
"Gender budgeting at the local level" (supported by the
Friendich Ebert Foundation in Ukraine
, 2012, 2013), "The company lobbying for gender budget initiatives" (supported by UN Women Sub-regional Office for
EasterEurope and Central Asia, 2012); "Gender Audit of urban space "(supported by the
Friendich Ebert Foundation in Ukraine
, 2013).

29
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ГЕНДЕРНОЇ ОСВІТИ
ПРИ НАЦІОНАЛЬНОМУ ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ УКРАЇНИ
“КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ (НТУУ КПІ)
Створений уроці відповідно до Меморандуму Програми Розвитку ООН в Україні та НТУУ КПІ. Меморандум передбачає спільну роботу з імплементації гендерної компоненти в освітні програми та систему вищої технічної освіти. Український Центр гендерної освіти при НТУУ КПІ має багатий досвід співробітництва з гендерної проблематики, зокрема, – з розробки та впровадження міжнародних програм та проектів. Багаторічне тісне співробітництво з різними організаціями спрямовуємо на забезпечення рівних праві можливостей жінок і чоловіків у сфері науки та освіти, з наголосом на міждисциплінарному використанні новітніх інформаційних технологій. Центр пропонує участь у організації та проведенні конференцій, колоквіумів, семінарів, проведенні експертиз, співучасть у проектній та видавничій діяльності, а також обміні інформацією та досвідом з фахівцями.
Контакти: НТУУ КПІ, Проспект Перемоги
37, Київ, 03056, Україна. http://gender.kpi.ua
. Тел.: +38
(044)
454-97-43, Заступник директора з науки та методології Стребкова Юлія Віталіївна Моб.: +38 (063)
936-80-80, strebkova@і.ua
UKRAINIAN CENTER OF GENDER EDUCATION
AT NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF
UKRAINE (NTUU “KPI”)
Ukrainian Center of Gender Education was created in 2001 by the
Memorandum of UN Development Program in Ukraine and NTUU ―KPI‖.
Ukrainian Center of Gender Education at NTUU ―KPI‖ has an experience in cooperation on gender problems, mainly – on development and implementation of international programs and projects. Close cooperation with many organizations is aimed at guarantee of equal rights and possibilities of women and men in sphere of science and education, emphasizing interdisciplinary application of modern information technologies. The Center has a powerful resource base. It has an experience in organization and holding of scientific works contest on gender subjects.
We offer to participation in organization and holding of conferences, colloquiums, and seminars on gender and gender education, publishing activities as well as exchange of information and experience with specialists and organizations and educational institutions.
We look forward to constructive cooperation on theoretical researches and practical efforts in implementation of gender equality, experience interchange, training and retraining of specialists in sphere of gender and gender education.
National Technical University of Ukraine "KPI" Ukrainian Gender Education
Center at NTUU"KPI" Prospect Peremogy 37, Bld. 7, room 528. Kyiv, Ukraine. Vice-director of the sciences and methodology. Julia Strebkova Mob. + 38063 936 80 80


30
Лабораторія гендерних досліджень Сумського державного педагогічного
університету ім. АС. Макаренка
Лабораторія гендерних досліджень (ЛГД) створена урна базі Сумського міського гендерного центру як складова Інституту педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені АС. Макаренка.

Завідуюча лабораторією – кандидат філософських наук, доцент кафедри соціальної педагогіки і гендерних студій, відмінник освіти ЛУЦЕНКО ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА Основна місія ЛГД полягає у впровадженні міжнародних стандартів в освітню сферу шляхом дослідження та застосування інноваційної освітньої практики в навчальний процес ВНЗ та державної служби, що розглядається як комплексна проблема за двома основними напрямками
1. Впровадження інноваційної освітньої практики (яка передбачає включення гендерної парадигми в освітній процес) з розробкою відповідної моделі забезпечення
2. Підтримка та методичне забезпечення гендерної складової соціальної політики в регіоні. Стратегічна мета впровадження гендерної концепції в освіту – зміна культури взаємодії статей, зміна відносин ієрархії на відносини партнерства, привнесення в ідеологію суспільства і держави таких цінностей, як миролюбність, паритетність, толерантність та ін. Ця мета реалізується у таких напрямах діяльності лабораторії, як
1. Проведення фундаментальних і прикладних гендерних досліджень.
2. Сприяння гендерній освіті та просвіті студентства й громадськості.
3. Підготовка викладачів ЗНЗ та ВНЗ до впровадження принципів гендерної рівності в освітню систему.
4.
Розробка навчальних і дослідницьких програм з курсів по гендерній проблематиці.
5. Розробка методичної та навчальної літератури з гендерної проблематики для загальноосвітніх та вищих навчальних закладів.
6. Впровадження гендерних підходів в роботу державної служби. Лабораторія відкрита для наукових, ділових і дружніх контактів з вітчизняними і зарубіжними науковими та освітніми організаціями, фондами, приватними особами, які займаються розробкою гендерної проблематики. Наші контакти Лабораторія гендерних досліджень, СДПУ імені АС. Макаренка, вул. Роменська, 87, ауд. 517, Суми, 40002, Тел.
(0542) 68-59-28, e-mail: gendersumi@ukr.net


31
Харківський національний технічний університет
сільського господарства імені Петра Василенка
Центр гендерної освіти

Рішенням Вченої ради Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка з метою надання методичної та науково- практичної допомоги викладачам, студентській молоді щодо впровадження в навчально- виховний процес ідей гендерної рівності, ліквідації всіх форм дискримінації, запобігання насильства в процесі реалізації державної гендерної політики в листопаді 2011 року було створено Центр гендерної освіти (далі ЦГО) в ХНТУСГ ім. П. Василенка. Це перший гендерний осередок в вищих навчальних закладах, які підпорядковуються Міністерству аграрної політики та продовольства України. В планах ЦГО допомогти іншим вищим навчальним закладам різних рівнів акредитації цього підпорядкування створити гендерні центри та об’єднатися в мережу. На сьогодні ЦГО ХНТУСГ ім. П. Василенка тісно співпрацює зі Слобожанським навчально- практичним центром сталого розвитку сільських територій Харківщини з пілотним проектом Сільська жінка. Розробляється план та тематика проведення конференцій, семінарів, круглих столів, тренінгів, засідань органів місцевого самоврядування з метою визначення актуальних проблем гендерного спрямування в соціально-економічному житті сільської жінки та її сім’ї та пропозиції щодо їх усунення. Робота Центру гендерної освіти ХНТУСГ ім. П. Василенка спрямована на досягнення рівних можливостей для всіх громадян України, формування нових підходів толерантного ставлення до чоловіків і жінок подолання стійких стереотипів в українському суспільстві та протистояння дискримінації та насильству. Координатори та експерти ЦГО допомагають викладачам гуманітарних курсів в розробці питань з гендерної тематики. Керівниця Центру гендерної освіти ХНТУСГ старший викладач кафедри ЮНЕСКО Філософія людського спілкування, філософії та історії України Омельченко Галина (
glvv72@mail.ru
)

32


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал