Відповідальної поведінки (на прикладі українських внз) : навчальний посібник /за заг ред. Н. Світайло. – Суми : Видавництво ра «Хорошие люди», 2013. – 209 сPdf просмотр
Сторінка11/26
Дата конвертації01.01.2017
Розмір5.01 Kb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   26
Додатку 2.
Дебати – штучний конфлікт, який добровільно викликається для розвитку навичок структурного та системного мислення, вміння публічно виступати, долаючи бар’єр психологічного пасування перед публікою. Застосування дебатів у процесі навчання має велике значення в різних сферах
1) розвивальне значення (розвиток логічного мислення, пам’яті, сміливості перед публікою
2) дидактичне значення (набуття різноманітних знань у процесі дебатування
3) виховне значення (формується самостійність оцінок, виробництво індивідуально- командної позиції, висока комунікативна культура, здатність йти на компроміс
4) соціалізуюче значення (долучення до нормі принципів громадянського суспільства, культури прав людини, гендерної рівності, що передбачає набуття вмінь вести полеміку, конкурувати нарівні позицій, ідей, думок, конструктивно критикувати, відстоювати свої інтереси та інтереси мікрогрупи на основі володіння правовою базою і вміння на практиці застосовувати свої знання Дебати як інтелектуальний конфлікт мають свої особливості та цілі. Як відомо, в Британському форматі парламентських дебатів участь беруть дві протилежні сторони
урядова та опозиційна, які доводять діаметрально протилежні позиції щодо інтерпретації теми дебатної гри. Коли цілі несумісні, суперечливі, виникають спірні питання з відповідними моделями ставлення і поведінки. Дебати відрізняються від комунікаційного конфлікту тим, що вони є грою, штучно створеним інтелектуальним конфліктом (боєм, батлом), щоб утворити у студентської молоді стійке розуміння, що природа відстоювання обраної позиції може мати кардинальні полюси в залежності від соціального замовлення, лобізму, власних переконань, світогляду та життєвого досвіду (психологічні чинники. Разом з тим дуже важливим є те, аби у молоді сформувалось чітке уявлення про сутність конфліктів і стереотипів, притаманних суспільству, розуміння того, що суспільна ментальність є наслідком освіти як навчально-виховного процесу та історично-моральних
традицій спільноти. Тому конфлікти, які час від часу виникають в різних соціальних групах, мають певну структуру та систему взаємопов’язаних цілей (потребі належать до соціального явища (феномену, який може і повинен бути контрольованим передбачуваним та вирішуваним) [2; 5]. На відміну від дебатної гри, де чітко прописані правила і недотримання яких карається суддівською колегією, соціальні конфлікти практично завжди можуть
класифікуватись як насильницькі або ненасильницькі. Причому ненасильницькі не означає позитивні, оскільки ненасильницька поведінка в конфлікті може бути виявленням пасивності, апатії або байдужості сторони конфлікту. Варто розглянути можливі варіанти поведінки вході конфлікту поза межами штучного конфлікту дебати, який також належать до ненасильницької моделі. Ненасильництво в ідеалі має собою являти

86 1. Ненасильництво в думках: медитація, внутрішній діалог, намагання усунути конфліктні деструктивні імпульси, спроба внутрішнього пошуку вирішення конфліктної ситуації.
2. Ненасильництво в словах: пошук можливості для вербального контакту, діалогу з метою виявлення спільних коренів та майбутнього, спільної відповідальності, обережне з’ясування причин тривог, страхів, нереалізованих потреб.
3. Ненасильництво в діях: демонстрація прагнення миру, використання ЗМІ, формування позитивної громадської думки не для виграшу своєї позиції (своїх прав та потреба для вирішення конфлікту мирним способом. Система політичних заходів переговори, пропозиції компромісів.
Висновки
1. Створення умов для успішної самореалізації студентської молоді полягає у використанні сучасних соціально-педагогічних освітніх технологій набуття комунікаційних компетенцій та володіння алгоритмом колективного просування до визначеної мети з використанням проектної платформи організації суспільного партнерства кафедра – університет – громадська організація – орган місцевого самоврядування [6; 7] .
2. Сьогодення пов’язане з низкою проблем порушення соціальної справедливості та принципу гендерної рівності. У рамках проектної діяльності з використанням освітньої технології Дебати як ефективного способу популяризації правової освіти важливо акцентувати увагу на вихованні адекватного сприйняття гендерної культури, толерантності і розуміння демократичних європейських цінностей та застосування їх у практичній діяльності, в професійному житті [2; 3; 4; 5]. Для того, щоб щось стверджувати, потрібні знання та досвід, які б допомогли інтегрувати окремі страти людей в суспільство, сприяти зміцненню принципів рівності праві поваги одне до одного, толерантності, що є невід’ємними рисами сучасного демократичного суспільства. Наша молодь вирізняється гетерогенністю і, враховуючи цей факт, завдання сучасної освіти полягає не лише у вихованні людини культурної, алей утому, щоб розвинути уній здатність розуміти відмінність між культурами, вміти вести діалог на основі філософії ненасильства, знаходячи таким чином іншу форму свого буття та порозуміння. Таке сучасне уявлення про освіту допомагає особистості відповідати тому рівню історичного й культурного розвитку людства, яке поставило перед ним нові завдання – самовизначення і самоідентифікації, тобто співвідношення потреб людини в ототожненні себе з ким-небудь, з чим-небудь. Вирішення цієї проблеми базується на такому аспекті гендерної рівності, як знання законів та розпорядчих документів про подолання сексизму й насильства в країні, розуміння закономірностей психолого- сексуального розвитку людини, знання особливостей гендерної соціалізації дітей та молоді [6; 7]. Саме освітня технологія дебати надає широкий спектр практичного застосування у вигляді різноманітних форматів дебатної гриз метою проведення ефективної інтерактивної навчально-виховної діяльності у сфері правової освіти, висвітлення гендерної проблематики, питань успіху та успішності як феномену
індивідуально-колективного сприйняття соціалізації [2]. Для вирішення зазначених проблем необхідні інноваційні соціальні державні програми, які базуються на методологічній базі соціального прогнозування процесів розвитку суспільства і мають чітко виписані структурні механізми та фінансове забезпечення впровадження цих програм усіма гілками соціальних інститутів громадянського суспільства. Формування в суспільстві нових соціокультурних відносин, що базуються на демократичних засадах, залежить від громадянської підготовленості до порозуміння і прийняття гендерного паритету, від партнерських проектів владних структурі громадських організацій, навчальних закладів, від ефективності просвітницької діяльності

87 найбільш впливових суб’єктів громадянського суспільства країни, від кожного небайдужого громадянина. Бібліографія Соціальна робота в Україні на початку XXI століття проблеми теорії і практики Матеріали доп. на Міжнар. наук,-практ. конф. 29—31 жовтня 2002 р. — Ч. І — К, 2002. —
274 с Ч.ІІ. — К, 2002. — 316 с. Боярський Н. Використання освітньої технології дебати при навчанні прав людини / Н. Боярський, С. Наумов. – Київ, 2009. – 130 с. Боярський Н.Ф. Легкий старт для дебатера: посібник / Н.Ф. Боярський. – Вінниця :
ФОП Данилюк В. Г, 2009. – 48 с. Боярський Н.Ф. Британський формат парламентських дебатів для всіх і кожного : посібник Н.Ф. Боярський. – К 2009. – 32 с.
5.
Масютіна М. Навчаємось дебатувати навчально-методичний посібник / М. Масютіна, М. Сіряк, Г. Кудряшова. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В, 2010. – 202 с.
6.
Міщик ЛІ. Теоретичні основи інтеграції гендерного підходу у професійній підготовці студентів / ЛІ. Міщик. – Запоріжжя : Просвіта, 2008. – 143 с.
7.
Міщик ЛІ. Формування гендерної рівності майбутніх соціальних педагогів в умовах соціального партнерства Факультет – Громадська організація ЛІ. Міщик. – Запоріжжя
: Просвіта, 2006. – 220 с.

Діяльність Центру підтримки сім’ї Сумського державного університету
в напрямку формування гендерно відповідальної поведінки

Костенко А. М, канд. політ. наук, гендерний
експерт проекту Рівні можливості для
здобуття професії молодими матерями-
студентками у ВНЗ, Сумський державний
університет

Сумський державний університет як університет класичного типу працює в напрямку підготовки висококваліфікованих фахівців різного профілю інженерів, економістів, перекладачів, юристів, лікарів, журналістів тощо. Для кожного напряму підготовки передбачений комплекс базових та додаткових дисциплін, які повинні забезпечити успішну професійну діяльність випускників. У той самий час, усвідомлюючи свою соціальну відповідальність, університет активно працює над забезпеченням своїм випускникам і інших складових майбутньої успішності, формуючи необхідні життєві навички та готовність і потребу вчитися впродовж усього життя. Адже не викликає сумніву, що, крім фахових знань і навичок, у повсякденному житті необхідними є й інші знання і навички, реалізація яких досить часто вимагає від молодої людини усвідомлення відповідальності як за себе, такі за оточуючих. Однією з основних складових соціалізації людини є засвоєння нею необхідного комплексу соціальних ролей, серед яких велике значення мають статеві та гендерні ролі. Ці ролі тісно пов’язані з усвідомленням себе представником певної статі (включаючи визнання і прийняття нормативів поведінки, характерної для представників цієї статі. Проте гендерні соціальні ролі непотрібно розуміти як поділ усіх соціальних статусів на такі, що можуть виконуватися лише чоловіком або лише жінкою. Біологічно зумовленими, а отже, унеможливленими до виконання представником протилежної статі, є лише кілька ролей вагітної жінки, матері, годувальниці грудьми, дочки, дружини, бабусі тощо – для жінок та генетичного батька, чоловіка, сина тощо – для чоловіків. Усі інші соціальні ролі, які мають гендерні маркування, тобто очікування щодо виконання

88 представником однієї з двох статей, зумовлені соціально-культурними, а не біологічними чинниками. Кожне суспільство формує відповідний собі соціальний тип особистості, який відображає вплив суспільної системи на цінності, орієнтації людини та через них – на його реальну поведінку, тобто суспільна система може впливати на прояв соціальної відповідальності через їх гендерно-відповідальну поведінку. Не є винятком і українське суспільство, в якому маркування гендерних ролей є досить чітким, асоціальні очікування оточуючих стосовно їх виконання
– досить визначеними. У той самий час кожне молоде покоління шукає і вносить в реальне життя нові форми поведінки, створює і вирішує властиві саме йому ситуації вибору, формуючи, таким чином, і нові соціальні норми, утому числі і у сфері гендерних відносин. До того ж з урахуванням притаманного молоді максималізму, скептицизму і критичності одних лише знань на шляху засвоєння соціальних ролей та формування відповідної поведінки замало. Важливим є підкріплення знань необхідними прикладами, практиками, навичками, витоки яких лежали б усередині ціннісних установок молодої людини. Атому важливим компонентом у процесі формування гендерно-відповідальної поведінки є напрацювання механізмів перетворення системи цінностей, принципів особистості у практичну діяльність (поведінку. Саме в цьому напрямі активно працює Центр підтримки сім’ї Сумського державного університету (далі

ЦПС), поштовхом до створення якого були ініціативи студентства щодо підтримки молодих сімей з дітьми.
Сьогодні Центр підтримки сім’ї діє в рамках ініціативи Університет дружній до сім’ї» як такий, що забезпечує надання послуг особам, які навчаються, та співробітникам, а також їх родинам. Послуги ЦПС спрямовуються на
- створення в університеті сприятливої атмосфери для поширення і підтримки родинних цінностей, удосконалення системи морального виховання молоді
- навчання, консультування та на безпосередню допомогу сім’ям у створенні оптимальних умов для гармонійного поєднання сімейних обов’язків з навчанням та професійною діяльністю
- підготовку молоді до створення у майбутньому сімей та народження здорових дітей
- сприяння формуванню у співробітників та студентів навичок ефективного спілкування та здорового способу життя. Таким чином, повсякденна діяльність ЦПС органічно доповнює не надто широкі можливості інформування студентів із гендерної проблематики, які надає сьогодні класичний ВНЗ через змістовну частину навчального процесу. Натомість через реальну підтримку сім’ї та її цінностей, практичні кроки щодо створення рівних можливостей для студентів і студенток, унаочнення позитивних результатів від упровадження гендерно- чутливих ініціатив відбувається засвоєння необхідних навичок і створення в університеті відповідного середовища – гендерно-чутливого і дружнього до сім’ї. Основні завдання ЦПС у контексті формування та закріплення гендерно відповідальної поведінки реалізуються через
1. Періодичні дослідження стану та потреб студентських сімей, аналіз ситуації уданій цільовій групі з використанням програмних документів Міністерства освіти і науки України щодо роботи з молоддю відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я та загальноприйнятих методик. Моніторинг реальних потреб студентів/співробітників із сімейними зобов’язаннями дозволяє розробити та втілити концепцію розвитку ВНЗ у напрямку ініціативи Університет дружній до сім’ї». У свою чергу, демонстрація університетом своєї соціальної відповідальності позитивно впливає на закріплення зазначених цінностей у студентів та співробітників.
2. Розроблення рекомендацій та програм навчання молодих батьків (у т. ч. спираючись на результати проведених досліджень) і забезпечення консультативної

89 допомоги особам, які навчаються, та співробітникам з питань міжособистісних стосунків, створення сім’ї, відповідального батьківства, виховання та розвитку дитини шляхом надання юридичних, психологічних та соціальних консультацій відповідно до індивідуальних потреб студентської молоді та студентських сімей зокрема. Психологічні та педагогічні консультації фахівцями Центру підтримки сім’ї надаються щоденно (в робочі дні) за запитом студентів, викладачів чи співробітників рідше – членів їх родин. За потреби для консультування залучаються науковці та співробітники інших підрозділів СумДУ. Адже питання можуть мати юридичну, медичну проблематику, стосуватись проблем сімейних студенів з інших країн тощо. Теми, які висвітлювались під час консультацій, є досить різноманітними Як навчити дитину прибирати свої іграшки, До якого віку різностатевим дітям можна жити водній кімнаті, Чи можна дитині дивитися сучасні мультфільми, Як справлятися з дитячими капризами, Які казки краще читати з дитиною тощо. Це можуть бути і питання іншого характеру, які стосуються повсякденного життя студентської сім’ї та пошуку необхідного балансу та гендерного порозуміння проблеми психологічної залежності у стосунках невиправдана вимогливість як стосовно себе, такі стосовно партнера, або ж, навпаки, її брак труднощі з раціональним розподілом часу, викликані збільшенням кількості обов’язків; інфантильність поведінки, а саме – брак почуття відповідальності відсутність навичок конструктивного вирішення конфліктів тощо. Послуга консультування дозволяє клієнтам розвивати здібності та внутрішні ресурси, що сприяють ефективному вирішенню проблем. Позитивним є те, що звернення за консультацією не вичерпувалося лише пошуком відповідей на проблемні, конфліктні питання, які виникли внаслідок негативного досвіду. Були випадки, коли молоді люди заздалегідь цікавилися інформацією із зазначеної тематики, щоб у майбутньому не зіштовхнутися з труднощами. Подібні запити надходили, як правило, від жіночої половини студентства, і стосувалися теми подружнього життя та виховання майбутніх дітей.
3. Забезпечення роботи кімнати тимчасового перебування дітей (далі – Кімната. Це – безпосередній догляд за дітьми в період перебування батьків на заняттях чи консультаціях, забезпечення змістовного дозвілля, консультування з питань, що входять до компетенції співробітників
ЦПС, розроблення організаційно-методичного забезпечення консультаційно-тренінгової роботи тощо. У Кімнаті надаються послуги по догляду за дітьми, втому числі раннього віку. Для оптимізації педагогічного процесу розроблено необхідні методичні матеріали (програми) та конспекти для занять з дітьми ведеться компіляція нормативно-правової бази, що регламентує діяльність Кімнати поширюються матеріали просвітницького характеру для батьків (роздаткові матеріали. У роботі з дітьми використовуються матеріали затверджених МОН України базових програм розвитку дітей Я у світі, Впевнений старт, Зернятко та Малятко, які грунтуються на ідеї дитиноцентризму, орієнтують педагога на визнання пріоритету розвитку дитини як особистості, зокрема його соціально-моральної складової як основної. Програмно-методичні матеріали, що застосовуються у педагогічному процесі, розміщені на інформаційному стенді Кімнати. Здебільшого в Кімнаті одночасно перебувають діти різного віку. Практика доводить, що спілкування дітей різного віку має позитивний вплив на розвиток особистості, таким чином дорослішання проходить послідовно і гармонійно. З одного боку, дитина засвоює навички опіки та допомоги молодшим товаришам, з іншого боку, на прикладі старших уявляє себе дорослішою – сильною, розумною, справедливою. Також дитина засвоює наявність у старших дітей своїх дорослих обов’язків – допомога педагогу у догляді за малечею. Крім того, старші діти навчають молодших іграм, літерам, цифрам, можуть заспокоїти та помирити малюків. Це дозволяє мінімізувати перешкоди для відвідування молодими матерями-студентками занять.

90 До діяльності Кімнати залучаються волонтери із студентів, практиканти, студенти- медики.
4. Підготовка і проведення навчальних семінарів, тематичних лекторіїв, дебатів, тренінгів для осіб, які навчаються, та співробітників за програмою сімейно-родинного виховання із залученням психологів, юристів, соціальних педагогів та інших фахівців. Тренінги для молодих матерів-студенток та решти студентів СумДУ, інших ВНЗ м. Суми та Сумської області проходять кілька разів на місяць (за домовленістю з керівництвом залученого контингенту учасників. До базового тренінгу на тему Рівні можливості – рівна відповідальність додано тренінг на тему Планування сім’ї та відповідальна репродуктивна поведінка. Тренінги на таку тематику сприяють покращанню стану репродуктивного здоров’я учасників та розвитку особистісних якостей, які допомагають у прийнятті життєво важливих рішень та формують відповідальне ставлення до особистого здоров’я та здоров’я партнера/партнерки. На тренінгах студентство ознайомлюється з ініціативою Заклад, дружній до сім’ї», аналізує переконання стосовно правильних партнерських стосунків, формує мотивацію на створення гармонійної сім’ї і підвищення психолого-педагогічної грамотності, відпрацьовує навички ефективного партнерського спілкування, емпатійного слухання. Тренінги сприяють визначенню студентами власної позиції щодо цінності сім’ї, типу взаємовідносин всередині неї та можливостей поєднання сімейних обов’язків з професійними. На тренінгах проводиться психологічне тестування, яке є частиною наукового дослідження в рамках проекту. Робота з молоддю показала, що заявлена тема актуальна для студентів, проте існує велика кількість побоювань обговорювати подібні питання, адже це не модно у молодіжному середовищі. Після зняття табу учасники завжди проявляли зацікавленість темою. Така форма роботи є надзвичайно плідною, адже у молодіжному середовищі досить поширеним є гендерне стереотипне мислення. Після занять учасники вже більш критично оцінюють традиційні точки зору та уявлення, демонструють більш чутливу реакцію на поведінку і вислови оточуючих, намагаються більш відповідально робити висновки. Звичайно, серед молоді існують розбіжності у розумінні сутності певних понять (як-от, любов, відповідальність, дружба, сім’я, шлюб, влада, незалежність, свобода тощо, що може призводити до непорозумінь, і, як наслідок, конфліктів. Уході тренінгів і дискусій учасники знайомляться з точкою зору один одного, відкриваючи таким чином для себе альтернативне бачення того чи іншого явища/феномену. А професійна робота тренера та доброзичлива атмосфера вході роботи дозволяє підкріплювати отримані знання додатковими позитивними емоціями.
5. Забезпечення у співпраці зі студентським самоврядуванням, студентською соціальною службою, профспілками комфортних умов для поєднання студентами навчання і догляду за дитиною, а також сприяння формуванню в університеті позитивного ставлення до сімейних студентів шляхом організації інформаційно-просвітницьких і превентивних заходів (конкурси фото, відео, есе, акції проти насильства усім ї, спортивні та розважальні свята сімейного типу.
6. Проведення творчих занять для дітей зі студентських сімей, сімей співробітників, а також тренінгів та спільних занять дітей з батьками з метою інформування про існуючі підходи і методи сімейного виховання та напрацювання молодими батьками навичок сприяння гармонійному розвитку дитини. У рамках цієї

91 статті мине аналізуємо детально тематику та методики занять з дітьми, спрямованих на розвиток їх здібностей, а акцентуємо лишена необхідності практик, що сприяють формуванню відповідних навичок і поведінки батьків (у т. ч. і майбутніх. Творчі заняття спільні для батьків із дітьми проходять під назвою Дитячі п’ятниці» у приміщенні Центру підтримки сім’ї СумДУ. Вік дітей-учасників – від 1,5 до
12 років. На кожне заняття соціальний педагог ЦПС готує конспект творчого завдання для дітей, яке вони виконують разом із батьками. Безпосередньо заняття може проводити як педагог, такі інші залучені фахівці чи волонтери. Цей вид діяльності сприяє розвитку навичок кооперації батьків з дітьми та формує творчі здібності у дітей. Заняття творчістю – важлива частина розумового та емоційного розвитку дитини, налагодження взаємодії із батьками.
7. Ініціювання та організація масових культурно-оздоровчих та культурно- просвітницьких заходів у рамках національних, обласних та міських програм відповідного спрямування (акція «16 днів проти насильства, День сім’ї, День матері, День батька тощо) та реалізація інших форм інформаційно-просвітницької роботи з метою, популяризації, захисту і підтримки відповідального підходу до створення сім’ї та батьківства.
ЦПС було ініційовано фотоконкурс Найкращі татусі університету, міський конкурс творчих шкільних робіт Мій люблячий, дбайливий тато».
Мета конкурсу – популяризація ролі чоловіка-батька у суспільстві, усвідомлення татами важливості активної участі в партнерстві з мамою у вихованні дитини. Проведення заходів з нагоди національної ініціативи День матерів рамках яких проведено конкурс успішних історій про студентські сім’ї, конкурс творчих шкільних робіт (есе та малюнків) на тему Моя мама – професіоналка з подальшою експозицією робіт переможців нарівні міста Суми під час урочистостей, присвячених Дню матері, а також з розміщенням на сайті проекту програма творчо-розважальних масових заходів у рамках урочистостей нарівні м. Суми, а саме майстер-клас Подарунок для мами, виставка поробок матерів- співробітниць СумДУ, творчі номери у концертній програмі, нагородження школярів- переможців конкурсу Моя мама – професіоналка. Конкурси та експозиція їх результатів переслідують мету привернення уваги до особливостей життя матерів-студенток, демонстрацію можливостей успішного поєднання навчання з сімейними інтересами. Таким чином привертається увага школярів, студентства до професійної діяльності їхніх мам, належної оцінки дітьми здібностей та досягнень мам на роботі. Творчо-розважальна програма в центрі м. Суми акцентувала увагу сумчан на важливості вшанування материнства. У рамках проекту продовжується вже традиційна для Центру підтримки сім’ї
СумДУ пропагандистсько-просвітницька діяльність з попередження насильства всім ї. Зокрема, проводяться інтерактивні заняття з дітьми початкових класів ЗОШ м. Суми Стоп насильству.

92 8. Організація співпраці та навчально-методичної роботи зі шкільними психологами і соціальними педагогами в рамках основних напрямків діяльності ЦПС, підготовка та навчання волонтерів, обмін досвідом і поширення кращих практик. Учасниками тренінгів Планування сім’ї та відповідальна репродуктивна поведінка є шкільні психологи і соціальні педагоги, які мають змогу покращити існуючі та набути нові навички на основі власного досвіду щодо організації просвітницької роботи у школах з питань планування сім’ї, репродуктивного здоров’я, відповідальної репродуктивної поведінки, змінити ставлення та поведінку стосовно планування сім’ї, методів контрацепції, ризиків для здоров’я від незахищеного сексу та абортів. Проводяться тренінги для волонтерів Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді на тему Управління ризиками, Життєві навички як засіб попередження насильства, Самооцінка та самоповага, Емоційне здоров’я», Спілкування та вирішення конфліктів, Міжособистісні відносини, включаючи питання рівноправ’я хлопців і дівчат, Права і обов’язки».
9. Створення та підтримка інформаційного електронного ресурсу Університет дружній до сім’ї». Створено та введено вдію інформаційний електронний ресурс проекту Університет дружній до сім’ї» – україно- та англомовна версії ( http://leleka.sumdu.edu.ua
, http://leleka.sumdu.edu.ua/en/
). Сайт розроблений відповідно до загальної стилістики рекламної продукції проекту Рівні можливості для здобуття професії молодими матерями-студентками у ВНЗ, містить логотип проекту, посилання на партнерів та бенефіціарів. Крім того, створено групу Сімейний університет в соціальній мережі
«Вконтакте»: http://vk.com/family_university та у Фейсбуці: З урахуванням особливостей та потреб цільової групи фахівцями Центру підтримки сім’ї забезпечується укладання та поширення електронної розсилки бюлетеню «Сім’я як партнерство http://leleka.sumdu.edu.ua/uk/2013-02-26-19-54-25/81-vipusk-elektronnogo- byuletenyu-sim-ya-yak-partnerstvo.html
Таким чином, діяльність Центру підтримки сім’ї органічно вписується у структуру сучасного університету, забезпечуючи реалізацію його місії з підготовки кваліфікованих, відповідальних і успішних випускників. Одночасно з вирішенням завдань підвищення гендерних компетенцій студентів та співробітників ЦПС сприяє і формуванню сприятливого середовища всередині ВНз та поширенню кращих практик серед широкої громади. Ми вважаємо, що поєднання зазначених підходів із високою якістю та інноваційними підходами в освітній та науковій діяльності, які постійно ставлять перед студентами завдання усвідомленого вибору, дійсно сприяють формуванню гендерно відповідальної поведінки.Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   26


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал