Відділ освіти залізничного району управління освіти департаменту гуманітарної політики львівської міської радиСторінка3/5
Дата конвертації05.01.2017
Розмір0.62 Mb.
1   2   3   4   5

Загальна вартість нашої пропозиції (з ПДВ чи без ПДВ (зазначається учасником)) з урахуванням усіх загальнообов’язкових платежів та транспортування до місця визначеного замовником торгів становить (цифрами та словами):

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Що стосується акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів, Ваша документація конкурсних торгів разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором.

2. Ми підтверджуємо, що вся інформація, надана нами у складі нашої пропозиції конкурсних торгів, є достовірною.

3. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 120 днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

4. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції конкурсних торгів згідно з умовами документації конкурсних торгів, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

5. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося у строк, що не перевищує 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, подати Замовнику документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених частинами першою і другою статті 17 Закону.

6. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником у строк не раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції.Посада, прізвище, ініціали,власноручний підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою

Додаток 2

до документації

конкурсних торгів
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИМ ТА ІНШИМ ВИМОГАМ ЗАМОВНИКА (відповідно до ст.ст.16, 17 Закону) (додаткові документи визначені у самій документації конкурсних торгів)

  1. Перелік кваліфікаційних вимог, документів, що надаються Учасником на підтвердження відповідності кваліфікаційним вимогам, та критерії їх оцінки
п/п

Кваліфікаційні вимоги

Найменування документа, що підтверджує відповідність

1.

Провадження Учасником господарської діяльності відповідно до положень його статуту

Копія статуту, чи іншого установчого документа (для юридичних осіб), завірена печаткою Учасника і власноручним підписом уповноваженої особи Учасника.

У випадку проведення діяльності філією (представництвом), як відокремленим підрозділом належним чином засвідчену копію рішення власника (засновника) про створення даної філії (представництва).

Копія наказу про призначення керівника юридичної особи (завірена печаткою Учасника і власноручним підписом уповноваженої особи Учасника).


2.

Наявність обладнання та матеріально-технічної бази

Довідка (оригінал) складена у довільній формі, завірена печаткою Учасника і власноручним підписом уповноваженої особи Учасника, про наявність обладнання та матеріально-технічної бази (як наприклад наявність транспорту, спеціальних інструментів тощо) (в тому числі орендованих), яка має запевнити Замовника про спроможність Учасником виконати договірні зобов’язання.

3.

Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід

Довідка (оригінал) складена у довільній формі, завірена печаткою Учасника і власноручним підписом уповноваженої особи Учасника, про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід та які будуть здійснювати поставку товару.

4.

Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів

Довідка (оригінал) складена у довільній формі, завірена печаткою Учасника і власноручним підписом уповноваженої особи Учасника, про досвід успішного виконання аналогічних договорів із зазначенням повної назви замовників, їх контактної інформації (адреса, телефон), дати виконання договорів та предметів закупівлі.

Учасник повинен надати не менше 3-х копій, завірених печаткою Учасника і власноручним підписом уповноваженої особи Учасника, виконаних аналогічних договорів* (*у випадку, якщо договором передбачено додаток такий як специфікація тощо (тобто окремий перелік товару, що поставляється згідно договору) обов’язково надається копія даного документа, завірена відповідно до вимог ДКТ, у складі пропозиції Учасника торгів), а також оригінали або нотаріально завірені копії (листів-відгуків) рекомендаційних листів підприємств чи організацій замовників для яких виконувались ці роботи (згідно наданих договорів). Під аналогічними договорами слід розуміти договори, предметом яких є закупівля комп’ютерної техніки.5.

Наявність фінансової спроможності

Копії завірені печаткою Учасника і власноручним підписом уповноваженої особи Учасника:

- баланс підприємства* (форма № 1) за 2015 рік та за останній звітній період 2016 року з відмітками органів статистики або іншим підтверджуючим документом про прийняття звіту органами Держстатистики.

- звіт про фінансові результати* (форма № 2) за 2015 рік та за останній звітній період 2016 року з відмітками органів статистики або іншим підтверджуючим документом про прийняття звіту органами Держстатистики.

- звіт про рух грошових коштів* (форма № 3) за 2015 рік з відміткою органів статистики або іншим підтверджуючим документом про прийняття звіту органами Держстатистики.

Якщо учасник створений у поточному році, він надає проміжну фінансову звітність за останній звітний період.
- податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи-підприємця (для фізичних осіб-підприємців) за останній звітний період.
*У разі, якщо для Учасника законодавство не передбачає складання вказаних документів по зазначених формах, такий Учасник у складі своєї пропозиції конкурсних торгів надає:

а) оригінал листа, завірений печаткою Учасника і власноручним підписом уповноваженої особи Учасника, із зазначенням підстави не складання документів по зазначених вище формах, з посиланням на статтю (частину) та назву нормативно-правового акту;б) копії документів фінансової звітності за останній звітний період за формами, які визначені для Учасника нормами чинного законодавства, завірені печаткою Учасника і власноручним підписом уповноваженої особи Учасника.
- Оригінал або нотаріально завірена копія довідки з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) простроченої заборгованості за кредитами (не більше як 30 календарних днів давності відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів).
  1. Інші документи, які необхідно подати Учасникуп/п

Назва документа

1.

Загальні відомості про Учасника складених і заповнених відповідно до Додатку №3 до Документації конкурсних торгів, завірені печаткою Учасника і власноручним підписом уповноваженої особи Учасника.

2.

Копія довідки, картки, тощо з державної податкової інспекції про присвоєння ідентифікаційного номера (для фізичних осіб-підприємців) (завірена печаткою Учасника і власноручним підписом уповноваженої особи Учасника) *Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті, необхідно надатим пояснюючий лист із зазначенням цього.

3.

Копії заповнених сторінок паспорта (для фізичних осіб-підприємців) (завірені печаткою Учасника і власноручним підписом уповноваженої особи Учасника).

4.

Копія (завірена печаткою Учасника і власноручним підписом уповноваженої особи Учасника), або оригінал документу, який підтверджує статус та повноваження особи на підписання договору за результатами торгів, а саме: виписка з протоколу засновників, або наказ про призначення, або довіреність, або доручення, чи інше.

5.

Копія свідоцтва про державну реєстрацію або копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (завірені печаткою Учасника і власноручним підписом уповноваженої особи Учасника (для юридичних осіб та фізичної особи - підприємця)) або копія витягу з Єдиного державного реєстру (для юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців), завірена печаткою Учасника і власноручним підписом уповноваженої особи Учасника (копії надаються за бажанням Учасника).

6.

Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість або копія витягу з реєстру платників ПДВ (У разі якщо Учасник не платник ПДВ - витяг з реєстру платників єдиного податку або свідоцтво про сплату єдиного податку) (завірені печаткою Учасника і власноручним підписом уповноваженої особи Учасника).

7.

Копія якісного посвідчення та/або копія сертифікату(ів) відповідності, та/або іншого документу виданого у встановленому порядку, що вказує на якість зазначених(ого) товарів(у) (завірені печаткою Учасника і власноручним підписом уповноваженої особи Учасника).

8.

Гарантійний лист від Учасника (оригінал, завірений печаткою Учасника і власноручним підписом уповноваженої особи Учасника), що товар, який наданий на торги, буде поставлений у необхідній кількості, якості та у потрібні терміни, а також буде зібраний Учасником самостійно без додаткової оплати, навантажувально-розвантажувальні роботи проводитимуться Учасником власними силами, із зазначенням замовника торгів та номером оголошення, що оприлюднене на Веб-порталі з питань державних закупівель.

9.

Довідка (оригінал, завірена печаткою Учасника і власноручним підписом уповноваженої особи Учасника), у довільній формі, про можливість гарантійного обслуговування протягом терміну встановленого Учасником у пропозиції конкурсних торгів та про наявність сервісних центрів у Львові, у підтвердження якої надається копії гарантії на персональний комп’ютер (все обладнання, що входить до його комплектації) (завірені печаткою Учасника і власноручним підписом уповноваженої особи Учасника) (строк дії гарантійного строку має бути не менше 24 місяців).

10.

Лист-згода, у довільній формі, з інформацією про те, що у разі виявлення формальної помилки у нумеруванні сторінок пропозиції конкурсних торгів, дана помилка допущена Учасником механічно (завірений печаткою Учасника і власноручним підписом уповноваженої особи Учасника).

11.

Надання згоди на використання інформації на виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних». Подано взірець у додатку №6 до документації конкурсних торгів.

12.

Лист-згода, у довільній формі, на виправлення арифметичних помилок у разі їх виявлення (завірений печаткою Учасника і власноручним підписом уповноваженої особи Учасника).

13.

Згода на істотні умови договору ( Додаток №4 документації конкурсних торгів) (відповідно до п. 2 розділу VI цієї документації конкурсних торгів)
  1. Учасник на виконання вимоги статті 17 Закону надає інформацію, викладену нижче:п/п

Назва документа

1.

Інформація в довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи Учасника та завірена печаткою (у разі наявності) про те, що відомості про юридичну особу, яка є Учасником, не вносились до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (п.11 ч.1 ст.17 Закону).

2.

Інформація в довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи Учасника та завірена печаткою (у разі наявності) щодо наявності антикорупційної програми та уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони є обов’язковими відповідно до Закону, або інформація в довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи Учасника та завірена печаткою (у разі наявності) про відсутність антикорупційної програми та уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони не є обов’язковими відповідно до Закону (п.9 ч.1 ст.17 Закону).

3.

Інформація в довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи Учасника та завірена печаткою (у разі наявності) про те, що службову (посадову) особу Учасника, яку уповноважено Учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не було притягнуто, згідно із законом, до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення (п.2 ч.1 ст.17 Закону).

Також інформація щодо даного пункту міститься у відкритому реєстрі – http://corrupt.test.informjust.ua/4.

Інформація в довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи Учасника та завірена печаткою (у разі наявності) з посиланням на Зведені відомості про рішення органів АМКУ щодо визнання вчинення суб’єктами господарювання порушень законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосувались спотворення результатів торгів (тендерів), а також щодо можливого подальшого судового розгляду цих рішень, їх перевірки, перегляду органами Антимонопольного комітету України, розміщена на офіційному веб-порталі Антимонопольного комітету України (http://www.amc.gov.ua) в розділі «Діяльність у сфері державних закупівель», в якій Учасник підтверджує, що протягом останніх трьох років він не був притягнений до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів) (п.3 ч.1 ст.17 Закону).

5.

Інформація в довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи Учасника та завірена печаткою (у разі наявності) про те, що фізична особа, яка є Учасником, не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку (п.4 ч.1 ст.17 Закону).
Інформація в довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи Учасника та завірена печаткою (у разі наявності) про те, що службова (посадова) особа Учасника, яку уповноважено Учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку (п.5 ч.1 ст.17 Закону).

6.

Інформація в довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи Учасника та завірена печаткою (у разі наявності) з підтвердженням того, що Учасника не визнано у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього не відкрито ліквідаційну процедуру (п.7 ч.1 ст.17 Закону).

Також інформація щодо даного пункту міститься у відкритому реєстрі – https://kap.minjust.gov.ua/services/registry7.

Інформація в довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи Учасника та завірена печаткою (у разі наявності) з підтвердженням того, що в Єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців наявна інформація, передбачена частиною другою статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи – резидента України, яка є Учасником (п.8 ч.1 ст.17 Закону).

У разі якщо Учасник не повинен подавати вищезазначену інформацію, він надає інформацію в довільній формі і зазначає законодавчі підстави неподання даної інформації.

Також інформація щодо даного пункту міститься у відкритому реєстрі – https://kap.minjust.gov.ua/services/registry в розділі «Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців».


8.

Інформація в довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи Учасника та завірена печаткою (у разі наявності) про те, що Учасник не має заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) (п.1 ч.2 ст.17 Закону).

9.

Інформація в довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи Учасника та завірена печаткою (у разі наявності) з даними:

  • про статус Учасника з посиланням на відповідний розділ (пункт, абзац тощо) установчих документів, в яких зазначено, що Учасник провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту (п.2 ч.2 ст.17 Закону).

10.

Інформація в довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи Учасника та завірена печаткою (у разі наявності) з підтвердженням того, що Учасник не зареєстрований в офшорних зонах (п.3 ч.2 ст.17 Закону).

Також інформація щодо даного пункту міститься у відкритому реєстрі – https://kap.minjust.gov.ua/services/registry в розділі «Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців».
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал