Відділ освіти залізничного району управління освіти департаменту гуманітарної політики львівської міської радиСторінка2/5
Дата конвертації05.01.2017
Розмір0.62 Mb.
1   2   3   4   5

Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт абодокумент, що посвідчує особу уповноваженого представника учасника).

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється, оголошується наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів або частини предмета закупівлі (лота). На вимогу суб’єктів, зазначених у частині другій цієї статті, замовник зобов’язаний продемонструвати зміст документа, що містить інформацію про ціну, наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів.

Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається в день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, встановленою Уповноваженим органом.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.


V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.

Замовником визначаються критерії та методика оцінки відповідно до частини п'ятої статті 28 Закону.

Замовник визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено згідно з цим Законом (у кількості не менше двох), на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених у документації конкурсних торгів.

Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 цього Закону, або факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого учасника.

За результатом розгляду та оцінки пропозицій конкурсних торгів складається протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів за формою, встановленою Уповноваженим органом, та оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 Закону.

Загальний строк розгляду, оцінки та визначення переможця процедури закупівлі не повинен перевищувати 20 робочих днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів. Під час здійснення закупівель за скороченою процедурою загальний строк розгляду, оцінки та визначення переможця процедури закупівлі не повинен перевищувати 10 робочих днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється на основі наступних критеріїв:

Максимальна кількість балів за критерієм «Ціна» –100 балів;Методика оцінки:

Кількість балів за критерієм «Ціна» визначається наступним чином. Пропозиції конкурсних торгів, ціна якої є найбільш економічно вигідна(найменша), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій конкурсних торгів визначається за формулою:

Бобчисл = Цmin/ Цобчисл * 100, де

Бобчисл = обчислювана кількість балів;

Цmin – найнижча ціна;

Цобчисл – ціна пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якої обчислюється.

У разі, якщо дві чи більше пропозицій конкурсних торгів набрали однакову кількість балів, то переможець визначається шляхом голосування членами комітету з конкурсних торгів.За умови рівного розподілу голосів голос голови комітету є вирішальним.  


2. Виправлення арифметичних помилок

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.

Замовник зазначає умови та порядок виправлення арифметичних помилок.Арифметичні помилки виправляються Замовником в такій послідовності:

- при розходженні між сумами, вказаними літерами та цифрами, сума літерами є визначальною;

- при розходженні між ціною одиниці та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється.

Якщо, на погляд Замовника, в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, в такому випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється.

Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється.


3. Інша інформація

Відсутність будь-яких запитань або уточнень стосовно змісту та викладення вимог документації конкурсних торгів з боку Учасників процедури закупівлі у встановленому порядку означатиме, що Учасники повністю усвідомлюють зміст та вимоги цієї документації конкурсних торгів.

У всіх випадках, що не зазначені у цій документації, Замовник керується Законом, а також іншими чинними нормативними-правовими актами України.***Примітки:

- підтвердження сплати учасником податків і зборів (обов'язкових платежів), передбачених законодавством, замовник отримує із веб-сайту: http://sfs.gov.ua/businesspartner.

- відомості з Єдиного державного реєстру осіб які вчинили корупційні правопорушення замовник отримує із веб-сайту: http://corrupt.informjust.ua/index.php.

- відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, в т.ч. відомості щодо банкрутства/припинення діяльності замовник отримує із веб-сайту:https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch.

- Згідно Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи» (від 21.05.2015 № 475-VIII), відомості про кінцевого бенефіціарного власника не подають: а) юридичні особи, до реєстраційної картки на проведення державної реєстрації яких інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) не включається відповідно до частини першої статті 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», а саме зазначена інформація не включається до реєстраційної картки для проведення державної реєстрації політичних партій, творчих спілок та їхніх територіальних осередків, адвокатських об’єднань, торгово-промислових палат, релігійних організацій, державних та комунальних підприємств, державних органів, органів місцевого самоврядування та їхніх асоціацій. У разі відсутності в юридичної особи кінцевого бенефіціарного власника (контролера), у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника (учасника), якщо засновник (учасник) — юридична особа, подаються відомості про його відсутність;

б) юридичні особи, засновниками (учасниками) яких є виключно фізичні особи, якщо кінцеві бенефіціарні власники (контролери) таких юридичних осіб збігаються з їхніми засновниками (учасниками). У такому разі засновники (учасники) — фізичні особи — є бенефіціарними власниками (контролерами) такої юридичної особи.

У разі неподання юридичною особою (крім винятків, які наведено вище) зазначеної інформації у встановлений строк, особи, відповідальні за подання такої інформації, притягуються до відповідальності згідно із законом).- Замовник не заперечує щодо надання учасником за його бажанням будь-яких додаткових документів.

4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо:

1) учасник:

-не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону;

-не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;

-не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;

2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 цього Закону;

3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

Учасник, пропозиція конкурсних торгів якого відхилена, повідомляється про це із зазначенням аргументованих підстав протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення. Інформація про відхилення пропозиції оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.У разі якщо учасник, пропозиція конкурсних торгів якого відхилена, вважає недостатньою аргументацію, зазначену в повідомленні, такий учасник може повторно звернутися до замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам документації конкурсних торгів, зокрема технічній специфікації та/або його невідповідності кваліфікаційним критеріям, а замовник зобов’язаний надати йому відповідь з такою інформацією не пізніше ніж через п’ять днів з дня надходження такого звернення.

Згідно з пунктом 3 частини 1 статті 29 Закону України "Про здійснення державних закупівель", замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів учасників, до яких застосовано санкції щодо здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких перебуває у власності іноземної держави, а також державних закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно із Законом України "Про санкції", Указом Президента України № 549/2015 від 16 вересня 2015 року та рішенням РНБО України від 2 вересня 2015 року (дане рішення набрало чинності 22.09.2015 року).

Згідно з пунктом 3 частини 1 статті 29 Закону України "Про здійснення державних закупівель" та на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р.  № 1147 «Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації», замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів учасників, які у своїй пропозиції пропонують товар, що ввезений на митну територію України з 10 січня 2016 року та походить з Російської Федерації, згідно з Переліком товарів, заборонених до ввезення на митну територію України, що походять з Російської Федерації, який міститься у додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1147.

5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

Замовник відміняє торги у разі:

  • відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт;

  • неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;

  • порушення порядку оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого цим Законом;

  • подання для участі в них менше двох пропозицій конкурсних торгів, а в разі здійснення закупівлі за рамковими угодами з кількома учасниками - менше трьох пропозицій;

  • відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом;

  • якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

Про відміну процедури закупівлі за такими підставами має бути чітко визначено у документації конкурсних торгів.
Торги можуть бути відмінені частково (за лотом).
Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися у разі, якщо:

  • ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

  • здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили;

  • скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг.

Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися частково (за лотом).

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення.

VI. Укладання договору про закупівлю

1. Терміни укладання договору

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Замовник зобов’язаний протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про визначення переможця надіслати переможцю торгів повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, а всім іншим учасникам - письмове повідомлення про результати торгів із зазначенням найменування та місцезнаходження учасника-переможця, пропозицію конкурсних торгів якого визнано найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Учасник, пропозиція конкурсних торгів якого не була акцептована та не визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки, може звернутися до замовника з вимогою щодо надання інформації про пропозицію, визнану найбільш економічно вигідною за результатами оцінки, у тому числі щодо зазначення її переваг порівняно з пропозицією учасника, який надіслав звернення, а замовник зобов’язаний надати йому письмову відповідь не пізніше ніж через п’ять днів із дня надходження такого звернення.

Повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції обов’язково безоплатно оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу.

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції. З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

Під час здійснення закупівель за скороченою процедурою з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, замовник укладає договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції у строк не раніше ніж через п’ять днів з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 14 днів з дня акцепту.


2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю

Договір про закупівлю укладається у письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей визначених Законом України «Про здійснення державних закупівель».

Істотні умови договору, які обов'язково включаються до договору про закупівлю (проект Договору), наведені у Додатку №4 Документації.

Основні вимоги договору не є остаточними і вичерпними, і можуть бути доповнені і скориговані під час укладання договору з учасником-переможцем торгів в залежності від специфіки предмету, характеру, інших умов конкретного договору. Замовник залишає за собою право змінювати основні вимоги до договору у випадку зміни діючого цивільного, господарського законодавства і законодавства щодо закупівель за державні кошти.

Істотні умови договору є невід’ємною частиною документації конкурсних торгів, на які учасник погоджується, подаючи свою пропозицію конкурсних торгів.

*Примітка

Для підтвердження згоди з істотними умовами Договору Учасник торгів подає істотні умови (проект Договору), наведені у Додатку №4 Документації конкурсних торгів на своєму фірмовому бланку (у разі наявності), внизу зазначається посада, прізвище, ініціали, власноручний підпис уповноваженої особи Учасника, та завіряються печаткою Учасника.

Бюджетні зобов’язання за договором виникають між сторонами у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань затверджених на 2016р.


3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

У разі письмової відмови переможця торгів від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або неукладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений цим Законом, або неподання переможцем документів, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 цього Закону, замовник визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

Не вимагається

Додаток 1

до документації конкурсних торгів

Пропозиція конкурсних торгів подається Учасником на фірмовому бланку (при наявності) у вигляді, наведеному нижче. Учасник не повинен відступати від даної форми.
ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

Ми,_________________________________________________________________________________________________________________________________(назва Учасника)

надаємо свою пропозицію щодо участі у конкурсних торгах на закупівлю: «ДК 016:2010: Машини обчислювальні, частини та приладдя до них (26.20.1) (ДК 021:2015: 30200000-1 Комп’ютерне обладнання та приладдя) (Персональний комп’ютер у складі: системний блок, монітор, клавіатура, маніпулятор «Миша)», згідно з технічними та іншими вимогами Замовника торгів.

Вивчивши документацію конкурсних торгів та технічні вимоги (завдання), на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, приймаємо та погоджуємося виконати всі вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у документації конкурсних торгів.з\п

Найменування товару

Одиниця виміру

Кількість

Ціна за одиницю, грн., з/без ПДВ (з ПДВ чи без ПДВ (зазначається учасником)) з урахуванням усіх загальнообов’язкових платежів та транспортування до місця визначеного замовником торгів

1.

Персональні комп’ютери у кількості 193 шт., що складаються з:

1.1.

Системний блок

Шт.

193
1.2.

Монітор

Шт.

193
1.3.

Клавіатура


Шт.

193
1.4.

Мишка

Шт.

193
Загальна вартість одного (1 шт.) персонального компютера

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал