Видавнича справа та редагуванняPdf просмотр
Сторінка6/6
Дата конвертації01.01.2017
Розмір0.8 Mb.
1   2   3   4   5   6
ЛІТЕРАТУРА
1.
Шевченко В.Е. Режисура як спосіб подання фактів у ЗМІ (на прикладі періодичних друкованих видань України) // Украина в евроатлантическом контексте. Гражданское общество и средства массовой информации. Пиар-деятельность в СМИ / Луган. нац. пед. унт им. Т. Шевченко. – Луганск : Знание, 2004. – С. 369-382. Шевченко В. Особливості зображального ряду журналу // Наукові записки Інституту журналістики. – К. – 2011. – Т. 44. – С. 109-114.
3.
Корольова О.В. Особливості композиційного та графічного моделювання спеціалізованих журналів про спорт (на матеріалі журналів Футболі Ринг) // Держава та регіони. Серія Соціальні комунікації. − 2012. − № 3. − С. 65-68Stashko I. Kompoztsiyi features and graphic design modern sports magazines ukraine
and europe
The article presents a comparative analysis of architectonic and artistic design of
domestic and international sporting magazines for example publications «Football» and
«Kicker».
Keywords: architectonic magazine, composition, design periodical, sports periodicals.59
УДК 378.21-054.62
Ольга Хворостина

АНАЛІЗ ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ ЗБІРНИКІВ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
ВНЗ УКРАЇНИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІДУ статті подано аналіз оформлення наукових статей збірників наукових

праць українських ВНЗ. Розкрито недоліки оформлення цих наукових видань.
Досліджено написання статей зарубіжних ВНЗ. Наведено шляхи покращення
збірників наукових праць.
Ключові слова: наукове видання, стаття, оформлення, ВНЗ, збірник
наукових праць.
Наукові видання виконують дуже важливе завдання. Вони закріплюють результати наукових досліджень і передають знання через відстані та крізь віки. Шляхом впровадження у практику результатів досліджень вдосконалюється суспільство, покращуються умови його життя. Але сучасні збірники наукових праць не можуть ефективно виконувати своє завдання, коли кожна наукова стаття написана за своїми правилами, має свою структуру. Це заважає сприйняттю змісту статті та, як наслідок, реалізації важливих для розвитку суспільства знань. Освітні заклади повинні ставитися до цього відповідально. Однак українські збірники наукових праць ВНЗ не відповідають усім вимогам, атому потребують серйозного опрацювання.
Мета дослідження проаналізувати оформлення статей збірників наукових праць українських і зарубіжних ВНЗ та встановити шляхи покращення цих наукових видань. Було проаналізовано такі збірники наукових праць Вісник Національного університету Львівська політехніка, Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені В. Винниченка, Науковий вісник Чернівецького університету, Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка, Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка, Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка», Наукові записки»
(Ніжинський державний університет імені М. Гоголя, Наукові записки Національного університету “Києво-Могилянська академія, Наукові записки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова [1; 2; Статті цих збірників оформлені по-різному: водних виражена чітка структура (постановка проблеми, аналіз попередніх досліджень, мета та завдання статті, виклад основного матеріалу дослідження, висновки, перспективи подальших досліджень у цьому напрямку, в інших ця структура виділена лише частково (наприклад, є лише мета та висновки, а в третіх взагалі немає таких внутрішніх підзаголовків. Це різноманіття оформлення тільки порушує сприйняття матеріалу і не забезпечує цілісність збірника наукових праць. До того ж, коли текст структуровано на великі абзаци і не поділено на

60 колонки, важко сприймати зміст статті (наприклад, у Віснику Національного університету Львівська політехніка. Оформлення структури статті залежить від автора. Редактори збірників відповідають лише за розташування елементів статті, наявність анотацій та ключових слів певними мовами, оформлення літератури та відомостей про авторів. Зазвичай вони також здійснюють редагування статей (щодо мовних помилок, покладаючи відповідальність за підбір і точність наведених фактів, цитат, економіко-статистичних даних, власних імен та інших відомостей на авторів статей. Якість структури наукової статті значно б зросла, якби редакція здійснювала роботу з автором. Але в той же час це б збільшило час підготовки збірника та ускладнило роботу редакції. Тому раціональним вирішенням цієї проблеми можна вважати таке редакція приймає статті, в яких наявні обов’язкові елементи. Незважаючи нате, що Постанова ВАК України Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України прийнята ще 15 січня 2003 року, оформлення статей залишає бажати кращого. У Постанові зазначено Редакційним колегіям організувати належне рецензування та ретельний відбір статей до друку. Зобов’язати їх приймати до друку у виданнях, що виходитимуть уроці та у подальші роки, лише наукові статті, які мають такі необхідні елементи постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття формулювання цілей статті (постановка завдання виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок уданому напрямку [12]. Крім того, є ще такі недоліки в оформленні наукових статей Відсутній УДК на початку статті. Відсутні анотації та (або) ключові слова анотації оформлені одним реченням подаються анотації лише двома мовами. Тоді як за стандартом рекомендований обсяг анотації має бути 500 знаків (приблизно 3 речення)
[3]. Вони мають бути оформлені трьома мовами з ключовими словами. Бібліографія а)
Поширені помилки не скрізь вказується видавництво (у Наукових записках КДПУ імені В. Винниченка, Збірнику наукових праць ПДПУ імені В.Г. Короленка), неправильно оформлені електронні джерела (у Наукових записках КДПУ імені В. Винниченка, використовують дефіс замість тире, забувають про проміжок після міста перед двокрапкою (К Видавництво б)
Бібліографічну частину публікації називають по-різному (Література, Використана література, Використані джерела, Джерела та література, Бібліографія) або взагалі немає назви в)
Бібліографія складена впідбір. Це заважає сприймати матеріал. Виділення чисел жирним накресленням не вирішує проблему (яку Науковому віснику Чернівецького університету

61 г)
В одних статтях є бібліографія, в других – примітки з виносками, а в третіх
– ні того, ні того. І це все водному збірнику – Науковий вісник Чернівецького університету. Мовні помилки. Поширеними є такі при вивченні (під час вивчення, з точки зору (з погляду, подальші праці включали попередні охоплювали, Ми спостерігаємо (безособовість синтаксису наукового тексту, даний процес (цей) та інші. Оформлення самих збірників наукових статей не відповідає вимогам ДСТУ 4861 : 2007 Інформація та документація. Видання. Вихідні відомості
[4]. Поширеними є такі недоліки на титулі немає надзаголовкових даних, зокрема відомостей про керівну організацію (Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, на звороті титулу відсутні шифри (УДК, ББК, авторський знак, неправильно оформлений макет анотованої каталожної картки. Збірники наукових праць країн Європи, на відміну від українських, оформлюються більш уніфіковано. Було проаналізовано «Social Forces» науковий журнал Оксфордського університету, «Communications in
Information Literacy» (незалежний журнал, «Pedagogika.sk» (журнал із педагогічних наук Словацької академії наук, «Bulgarian Journal of Science &
Education Policy» (журнал Софійського університету в Болгарії) [13]. Структура зарубіжних наукових статей така назва відомості про автора(ів); анотація або резюме вступ (де обґрунтовуються актуальність та мета розділи, що висвітлюють певні аспекти теми висновки примітки автора(ів); література у разі потреби − додатки. В європейських збірниках наукових праць статті чітко структуровані, хоча й не так детально, як вітчизняні. Проаналізувавши оформлення наукових статей збірників наукових праць, необхідно зазначити сучасні наукові статті потребують більш чіткої структуризації. Адже від цього залежить ефективність сприймання матеріалу, цілісність всього наукового видання, а отже, передача знань, вдосконалення технологій і розвиток суспільства. Також уніфікованість наукових видань сприяє позиціонуванню України на світовій арені, прогресу наукової думки в Україні. Тому як автори, такі редакції повинні звертати увагу на композицію статей і збірника в цілому, уніфікувати їх оформлення згідно із стандартами та вимогами ВАК України.
ЛІТЕРАТУРА
1.
Вісник Національного університету Львівська політехніка. Філософські науки. – 2009. –
№ 636. – 143 с. Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Серія
: Педагогічні науки. – Вип. 77. – Чернігів, 2010. – 308 с.
3.
ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76) Реферати анотация. Общие требования». ДСТУ 4861:2007 Інформація та документація. Видання. Вихідні відомості. Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені
В.Г. Короленка. – Серія : Педагогічні науки. – Випуск 6 (64). – Полтава, 2008. – 296 с. Науковий вісник Чернівецького університету. Історія. Політехнічні науки. Міжнародні відносини : збірник наукових статей. – Вип. 272. – Чернівці : Рута, 2005. – 309 с.

62 Наукові записки : збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. унт імені М. П. Драгоманова ; укл. Л. Л. Макаренко. – К. : Вид-во
НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. – Випуск С (100). – 278 с. – (Серія педагогічні та історичні науки. Наукові записки Національного університету «Києво-Могилянська академія. Серія : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – Т. 71. – К. : Видавничий дім
«Києво-Могилянська академія, 2007. – 82 с. Наукові записки. Серія : Педагогічні науки. – Випуск 90. – Кіровоград : РВВ КДПУ імені В. Винниченка, 2010. – 350 с. Наукові записки. Серія : Психолого-педагогічні науки (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. проф. Є. І. Коваленко]. – Ніжин : Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2009. – № 6. – Частина 2. – 302 с. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія : Педагогіка. – 2011. – № 4. – 214 с. Постанова ВАК України Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України. – Режим доступу : http://www.vak.org.ua/profjournals.php
13.
Social forces. Communications in Information Literacy. Slovak Journal for Educational Sciences
(Pedagogika.sk). Bulgarian Journal of Science & Education Policy. – Режим доступу : http://web.ebscohost.com/ehost/pdfviewer
Hvorostyna Olga Analysis of papers Scientific Papers University Ukraine and the
european experience
The paper presents an analysis of registration papers collections of scientific papers
Ukrainian universities. Reveals the shortcomings of the design of scientific publications. Studied
writing foreign universities. Shows ways to improve collections of scientific papers.
Keywords: scientific publishing, article, design, universities, Collected papers.
63
ЗМІСТ

Архипчук Ірина
Аналіз композиції сучасної наукової рецензії…………..………………………………..……4

Бицкало Ірина
Квалілогічний аналіз сучасних журналістських повідомлень…………………………..……7

Ващенко Юлія
Робота редакції місцевої газети з читацькою аудиторією як засіб популяризації видання…………………………………………………………………………….………..…..10
Войтович Тетяна
Робота редактора надточністю слова в сучасних творах художньої літератури…………..13
Волошин Марина
Типологія та особливості редагування сучасної нарисової публіцистики……..………..…17
Данилюк Марія
Фактичні помилки на шпальтах сучасних газет…………………………...……..………..…19

Деревянко Тетяна
Методичний апарат підручника з історії проблеми якості та ефективності…..………..…23

Джулай Дмитро
Проблеми вітчизняного калькування………….…………………………...……..……..……27

Іваницька Оксана
Висвітлення проблем видавничого бізнесу в навчальній і науковій літературі останнього десятиліття…………………………………………………………………………..…..………30

Камбарова Наталія
Стилістичні помилки у газетних текстах лексика і фразеологія………...……..……..……37

Коваль Анастасія
Тематичний репертуар видавництва «Факт»……………………………...……..………...…39

Кравчук Тетяна
Політична реклама 2012: контент, методи побудови рекламних звернень…….………..…44

Околько Ірина
Архітектоніка репортажів у газеті «День»………………………………….…….………..…46

Сташко Ірина
Особливості композиції та графічне моделювання сучасних спортивних журналів України та Європи…………………………………………………………..………….…….………..…52

Хворостина Ольга
Аналіз оформлення статей збірників наукових праць ВНЗ України та європейський досвід…...…………………………………………………………..………….…….………..…5964 Наукове видання


ВИДАВНИЧА СПРАВА ТА РЕДАГУВАННЯ
В ОСВІТЯНСЬКІЙ ГАЛУЗІ
ПРОБЛЕМИ, ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ, ПЕРСПЕКТИВИ

Збірник наукових студентських праць


ВИПУСК III
Випусковий редактор О.І. Харитоненко
Коректор ОТ. Марків

Підписано до друку 25.04.2013. Формат х. Умовних друк аркушів 4.28. Папір офсетний. Гарнітура Tims. Друк офсетний. ТОВ «УВПК “ЕксОб”»
01054, м. Київ. вул. Гоголівська, 22-24, тел.. : 482-33-32 Свідоцтво ДК № 655 від 31.10.01 Друк «Експрес-поліграф»
04080 Київ, вул.. Фрунзе, 47, корп.. 2 ТОВ ВПК “Експрес-Поліграф”» Свідоцтво ДК № 2264 від 17.08.05


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал