В. В. Білецька Особливості діяльності психологічної служби системи освіти Миколаївської області у 2014/15 навчальному роціСторінка3/4
Дата конвертації01.01.2017
Розмір0.55 Mb.
1   2   3   4

Підвищення якості надання послуг

Основною метою діяльності психологічної служби є підвищення якості та забезпечення доступності послуг у сфері практичної психології і соціальної роботи, спрямованих на збереження й укріплення здоров’я, підвищення адаптивних можливостей, створення умов для повноцінного та гармонійного розвитку всіх учасників навчально-виховного процесу.Одним із елементів системи дій, спрямованих на підвищення якості надання послуг та їх контроль у сфері практичної психології й соціальної роботи, є експертна діяльність. Нормативно-правові аспекти такої діяльності регулюються Положенням про експертизу психологічного та соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України, яке затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2003 № 330.

Специфіка експертної оцінки психодіагностичних методик полягає у встановленні ідентичності методик, які використовуються в закладах освіти з оригіналами, та доцільності їх використання. Експертиза психологічного та соціологічного інструментарію враховує наступні принципи відповідності методик:

 • віковим особливостям учасників навчального процесу;

 • вимогам надійності, валідності, достовірності;

 • потребам практичних психологів у дослідженні психічних властивостей особистості, станів, процесів та міжособистісних взаємин; особливостей навчально-виховного процесу;

 • вимогам ефективного використання в умовах навчального закладу.

Використання психодіагностичного інструментарію фахівцями психологічної служби передбачає дотримання наступних вимог:

 1. Знати і застосовувати на практиці загальні теоретико-методологічні принципи психодіагностики.

 2. Вивчати поточну методичну літературу з метою оновлення банку даних.

 3. Створити власний банк методик, який затверджений обласною (міською) експертною комісією щодо здійснення експертизи психологічного та соціологічного інструментарію.

 4. Нести відповідальність за рекомендації на основі проведеного психодіагностичного дослідження.

 5. Забезпечувати необхідний рівень надійності психодіагностичних висновків, за потреби, паралельно застосовувати стандартизовані методики та метод незалежних експертних оцінок.

 6. Здійснювати підбір методик ґрунтуючись на принципах надійності та ефективності діагностики. Не керуватися суб’єктивними упередженнями в оцінці методик.

 7. Забезпечувати ретельне дотримання всіх вимог під час використання психодіагностичного інструментарію: підрахунок балів, інтерпретація результатів, створення належних умов, прогнозування корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи.

 8. Забезпечувати конфіденційність психодіагностичної інформації, отриманої від досліджуваного, дотримуватися всіх етичних нормативів у проведенні обстеження стосовно досліджуваного, не зловживати довірою і попереджати досліджуваного про те, як буде використана інформація про результати обстеження.

 9. Перешкоджати некоректному і неетичному застосуванню психодіагностичного інструментарію в навчальному закладі іншими педагогічними працівниками.

Обласною експертною комісією вивчено районні (міські) банки, що застосовуються в роботі працівників психологічної служби (крім міст Миколаєва і Первомайська). Експертиза банків психологічного та соціологічного інструментарію, що застосовується в роботі працівників психологічної служби міст Миколаєва і Первомайська, проводиться міськими експертними комісіями.

Рішенням засідання обласної експертної комісії (від 15.10.2013 протокол № 1) затверджено районні (міські) банки психологічного та соціологічного інструментарію Арбузинського, Баштанського, Жовтневого, Казанківського, Первомайського, Миколаївського, Новобузького районів і банк психологічного та соціологічного інструментарію професійно-технічних закладів Миколаївської області.

Рішенням засідання обласної експертної комісії (від 15.05.2014 протокол № 2) затверджено районні (міські) банки психологічного та соціологічного інструментарію міст Южноукраїнська, Вознесенська, Очакова та Снігурівського, Вознесенського, Братського, Березнегуватського, Очаківського, Доманівського, Веселінівського, Єланецького, Кривоозерського, Новоодеського районів. Рекомендовано до доопрацювання банки психологічного та соціологічного інструментарію Березанського та Врадіївського районів у відповідності до зазначених районів та подати на розгляд до обласної експертної комісії (жовтень 2014 року).

При складанні банків психологічного та соціологічного інструментарію необхідно враховувати наступні вимоги:


 1. Застосовувати психологічний та соціологічний інструментарій поданий у:

 • підручниках та посібниках, рекомендованих Міністерством освіти і науки України;

 • переліку психодіагностичних методик для використання в роботі практичних психологів навчальних закладів (затвердженого експертною комісією Науково-методичного центру практичної психології Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету ім. Б. Грінченка);

 • фахових періодичних виданнях (рекомендованих Українським науково-методичним центром практичної психології та соціальної роботи для використання працівниками психологічної служби).

2. Дотримуватися вимог до оформлення посилання на літературні джерела.

3. Критично оцінювати зміст психологічного та соціологічного інструментарію, що подається в Інтернет-джерелах, який може вплинути на здоров’я учасників навчально-виховного процесу та якість роботи працівників психологічної служби.

4. Психодіагностичні методики, програми корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи, що використовуються з Інтернет-ресурсів, мають містити посилання на фахові періодичні видання, посібники, публікації тощо.

5. Не використовувати в роботі працівників психологічної служби системи освіти психокорекційні, психотерапевтичні та реабілітаційні методи, техніки й технології медичного (психіатричного, клінічного) спрямування.

6. При складанні банку психокорекційних, психотерапевтичних, реабілітаційних, превентивних та психотренінгових методів, технік і технологій роботи працівників психологічної служби керуватися наступними принципами:


 • безпечності впливу на особистість дитини;

 • системності корекційних, розвивальних, профілактичних завдань;

 • відповідності діагностики та корекції;

 • дотримання вікових, особистісних, психологічних особливостей дітей, учнів, педагогів та батьків;

 • збереження та захисту психологічного здоров’я.


Організаційно-методичне забезпечення роботи працівників психологічної служби

Акцентуємо увагу, що починаючи з 2012/13 н.р. Міністерство освіти і науки України рекомендувало впроваджувати в загальноосвітніх навчальних закладах «годину психолога», що сприяє розв’язанню ряду соціально-педагогічних проблем в учнівському середовищі, а з 2013/14 н.р. – факультативні курси, які орієнтовані на підсилення психологічної складової у вихованні дітей та учнівської молоді.

Для організаційно-методичного забезпечення викладання факультативних курсів працівникам психологічної служби надіслані переліки програм факультативних курсів, курсів за вибором та спецкурсів для застосування в роботі працівників психологічної служби, рекомендованих для використання в початковій школі та електронні переліки програм факультативних курсів для застосування в роботі працівників психологічної служби, рекомендованих для використання в основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах.

Програми схвалені для використання у загальноосвітніх навчальних закладах науково-методичною комісією з проблем виховання дітей та учнівської молоді Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист ІІТЗО № 14.1/12-Г-165 від 15.05.2013 р.).

Зміст програм представлений у варіантах з кількістю 17, 35, 52 та 70 годин, які реалізуються за рахунок годин варіативної складової навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів.

Зазначений перелік програм друкується в «Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України», фахових науково-методичних журналах, а також розміщений на сайтах: www.mon.gov.ua, www.psyua.com.ua, www.moippo.mk.ua.


Соціально-психологічне забезпечення учнів на шляху їх професійного самовизначення

Важливим напрямом діяльності працівників психологічної служби залишається забезпечення та психологічний супровід підготовки учнів до профільного та професійного самовизначення.

Вибір професії є важливим етапом у життєвому і професійному становленні особистості. Вмотивований та адекватний вибір професії забезпечує молоді узгодження життєвих планів та намірів професійної реалізації із суспільними потребами в кадровому забезпеченні розвитку певних галузей.

Невдалий вибір професії, без врахування власних здібностей та можливостей призводить не лише до втрати учнівською молоддю життєвих перспектив, але в окремих випадках й до соціальної дезадаптації.

На сучасному етапі вибір професії випускниками загальноосвітніх шкіл є непростим та залежить від багатьох обставин. За твердженням М. Скибки та О. Коханка, причинами цього явища є, по-перше, розширення діапазону професій (майже 500 професій зникає і стільки ж з’являється протягом одного року), що зумовлено появою нових галузей виробництва та науково-технічним прогресом; по-друге, змінюється зміст і характер праці; по-третє, ускладнюється сама структура особистості, її потреби і мотиви вибору професії.

Вибір професії вважається успішним лише тоді, коли збігаються прагнення, можливості особистості та потреби суспільства. Узгодження цих трьох умов свідчить про вдало здійснений професійний вибір: людина задоволена своєю роботою, займаною посадою, оплатою своєї праці, користується повагою серед колег та впевнена у своєму майбутньому.

Питання профорієнтації завжди були у центрі уваги держави і суспільства, але сьогодення потребує принципово нових підходів до організації системи професійної орієнтації молоді. У зв’язку з цим особливо актуальним стає набуття учнями адекватних уявлень і знань про сучасну професійну діяльність, формування у них психологічної готовності до вибору майбутньої професії та трудової діяльності.

Профорієнтація і психологічний супровід профільного навчання має здійснюватися на всіх вікових етапах:

1. Емоційно-образний (діти старшого дошкільного віку). Формування позитивного ставлення до світу професій, до людей праці. На цій стадії професії відомі дітям лише за назвами і деякими зовнішніми ознаками (форма одягу, манери поведінки, оцінка оточуючих людей).

2. Пропедевтичний (початкові класи). Розвиток інтересу до професії батьків, до найбільш масових професій. Формування любові і сумлінного ставлення до праці. У молодших школярів ще немає підстав для здійснення серйозного професійного вибору, часто відсутні виражені інтереси і нахили. Вони легко змінюються на інші.

3. Пошуковий (5–7 класи). Формування професійної спрямованості при усвідомленні інтересів, здібностей, цінностей, які пов’язані з вибором професії і визначенням свого місця у суспільстві. В цих учнів можуть мати місце особливо раптові переміни в інтересах, що викликано істотним підйомом пізнавальної активності у цьому віці. Але саме в цьому віці можуть виникнути інтереси, які можуть мати вихід на професійну діяльність.

4. Формування професійної свідомості (8–9 класи). Формування особистісного сенсу вибору професії, уміння співвідносити суспільні цілі вибору сфери діяльності зі своїми ідеалами, уявлення про цінності зі своїми можливостями. На цьому етапі учень повинен сформулювати для себе задачу вибору майбутньої діяльності з урахуванням наявного психологічного і психофізіологічного ресурсів.

5. Період уточнення соціально-професійного статусу (10–11 класи). Формування знань, умінь у визначеній сфері трудової діяльності.

6. Входження в професійну діяльність (учні професійно-технічних навчальних закладів, студенти спеціальних середніх і вищих навчальних закладів). Поглиблена підготовка до професійної діяльності, формування досвіду життєдіяльності у трудовому колективі.

7. Переорієнтація. У випадку необхідності переорієнтації на іншу професійну діяльність з урахуванням попереднього професійно-соціального досвіду і індивідуальних можливостей.

На допомогу працівникам психологічної служби області співробітниками лабораторії практичної психології, соціальної роботи та інклюзивного навчання укладено навчально-методичний посібник «Соціально-психологічне забезпечення учнів на шляху їх професійного самовизначення». У посібнику висвітлюються соціально-психологічні основи організації та проведення профорієнтаційної роботи і професійного самовизначення особистості в умовах навчально-виховного процесу.

У посібнику описані методи, які спрямовані на активізацію інтересу учнів до самостійного вибору майбутньої професії на основі індивідуальних властивостей, схильностей, здібностей та вимог до сучасного ринку праці. Посібник включає підбірку сучасних профорієнтаційних сюжетно-рольових ігор, вправ та тренінгів, містить анкету для учнів «Моя кар’єра». В кінці посібника розміщений глосарій нових професій.

Схвалений Міністерством освіти і науки України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах (листи ІІТЗО №14.1/12-Г-948, №14.1/12-Г-949, №14.1/12-Г-950 від 23.06.2014) програмно-методичний комплекс забезпечення професійного самовизначення учнів основної в умовах допрофільної підготовки містить програму «Людина і світ професій» для учнів 8–9-х кл. (9, 17, 35, 70 год.) та п’ять посібників «Робочий зошит». Програмно-методичний комплекс надає учням можливість набути знання про світ професій, напрями профільного навчання, власні індивідуальні особливості, а також передбачає виконання ними практичних, самостійних, дослідницьких і проектних робіт. Все це створює сприятливі умови для свідомого і обґрунтованого вибору учнями основної школи профілю навчання, з урахуванням власних інтересів, можливостей та потреб.

Завданням сучасної старшої профільної школи є не тільки забезпечення предметної підготовки, а й формування готовності випускників до професійного самовизначення та життєвої самореалізації. Схвалений МОН України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах (листи ІІТЗО №14.1/12-Г-954, №14.1/12-Г-953, №14.1/12-Г-952, №14.1/12-Г-951 від 23.06.2014) програмно-методичний комплекс забезпечення професійного самовизначення учнів старшої школи в умовах профільного навчання містить навчальні програми «Побудова кар’єри» (9, 17, 35, 70 год.) для учнів 10-11-х кл., навчально-методичного посібника для педагогічних працівників до цієї програми, Робочий зошит «Побудова кар’єри» для учнів старших класів та навчально-методичний посібник до робочого зошиту для педагогічних працівників. Програмно методичний комплекс забезпечує розвивальний рух учня від уявлення до усвідомлення себе як майбутнього суб’єкта професійної діяльності; від позитивного ставлення до навчального профілю та пов’язаних з ним професій до емоційно-ціннісного ставлення до себе як суб’єкта професійної діяльності.

Запровадження у навчально-виховну практику загальноосвітніх навчальних закладів програмно-методичних комплексів «Людина і світ професій» для учнів 8-9-х кл. та «Побудова кар’єри» для учнів 10–11-х кл., забезпечує реалізацію сукупності організаційно-педагогічних умов здійснення цілісної системи профільного і професійного орієнтування учнівської молоді.

Соціально-психологічне забезпечення учнів на шляху їх професійного самовизначення є необхідною складовою успішного вибору учнями майбутньої професії та їх професійної самореалізації.
Популяризація діяльності

працівників психологічної служби

Визначальним фактором продуктивності діяльності психологічної служби є компетентність, професійна майстерність, високий рівень мотивації та відповідні особистісні якості працівників служби. У зв’язку з цим актуальним питанням є програмно-методичне забезпечення процесу підвищення фахового рівня практичних психологів і соціальних педагогів. За поточний навчальний рік навчання на курсах підвищення кваліфікації методистів, практичних психологів, соціальних педагогів у МОІППО пройшли 115 працівників психологічної служби.

Із метою здійснення експертної оцінки професійної діяльності працівників психологічної служби системи освіти співробітники лабораторії практичної психології, соціальної роботи та інклюзивного навчання МОІППО та працівники психологічної служби навчальних закладів області вищої кваліфікаційної категорії працюють у складі експертної групи атестаційної комісії при департаменті освіти, науки та молоді Миколаївської облдержадміністрації. За останній рік експертною групою вивчено роботу 49 фахівців психологічної служби.

Щороку професійний рівень фахівців психологічної служби Миколаївщини зростає. У 2013/14 н.р. педагогічне звання «практичний психолог-методист» присвоєно практичному психологу Первомайської ЗОШ І–ІІІ ступенів № 12 Вареник С. В. (тема методичної розробки: «Психологія особистості»), а «учитель-методист» – учителю психології Миколаївського юридичного ліцею Скляровій О. М. (тема розробки: «Методичне забезпечення навчання предмету «Психологія. 11 клас»).

Стало традицією поширювати перспективний досвід роботи. На початку навчального року висвітлений досвід роботи психологічної служби Миколаївщини у спецвипуску фахового видання Всеукраїнського рівня «Соціальний педагог» (№ 8, серпень, 2013 року). Протягом минулого навчального року вийшли друком такі матеріали працівників психологічної служби у всеукраїнських фахових виданнях:

Миколаївський район


 • Романенко Л. В. Тренінг з успішного працевлаштування // Соціальний педагог. – 2014. – № 1(85)

Жовтневий район

 • Сікаленко Р., Штоппель Л., Попіль О. Рада з профілактики правопорушень. Діяльність у контексті сучасної освіти // Соціальний педагог. – 2013. – № 8;

 • Хотяновська О. Дитина та її права. Виступ на батьківських зборах // Соціальний педагог. – 2013. – № 8;

 • Андрієнко І., Поян Л. Тренінг-дует із профорієнтації для учнів 8-10-х класів // Соціальний педагог. – 2013. - № 8;

 • Белевят О. Подорож до Країни Здоров’я. Тренінгове заняття для підлітків // Соціальний педагог. – 2013. – № 8;

 • Лисянська К. Лихослів’я – отрута для здоров’я. Превентивне заняття для учнів 8-9-х класів // Соціальний педагог. – 2013. – № 8;

 • Трофімчук Н. Професійні роздуми про виховання // Соціальний педагог. – 2013. – № 8;

 • Попіль О. Річний план соціального педагога. На допомогу молодим спеціалістам // Соціальний педагог. – 2013. – № 8;

 • Єфімова І. Зроби свій вибір! Виступ соціально-педагогічного театру «Вибір» // Соціальний педагог. – 2013. – № 9;

 • Сікаленко Р. Очі… Лірична сповідь (на конкурс «Сходинки зростання») // Психолог дошкілля. – 2013. – № 10;

 • Супрунова О. Чарівний садок. Ліричні роздуми (на конкурс «Сходинки зростання») // Психолог дошкілля. – 2013. – № 10;

 • Хотяновська О. Шкідливі звички дітей. Роль батьків у профілактиці. Виступ на батьківських зборах // Соціальний педагог. – 2013. – № 11.

Методисти з психологічної служби міст Южноукраїнська і Вознесенська, Арбузинського, Жовтневого, Новобузького, Вознесенського, Миколаївського, Казанківського та Кривоозерського районів висвітлюють питання психологічного забезпечення навчально-виховного процесу у місцевих газетах «Контакт», «День за днем», «Нове життя», «Вісник Жовтневщини», «Вперед», «Вісті Вознесенщини», «Маяк», «Голос Казанківщини» та «Кривоозерщина».

Популяризація діяльності психологічної служби серед громадськості проводиться через засоби масової інформації. На виконання окремого доручення директора департаменту освіти, науки та молоді облдержадміністрації на Миколаївській обласній державній телерадіокомпанії, телеканалі «Миколаїв» у рубриці «Поради психолога» узяли участь методисти із психологічної служби, практичні психологи, соціальні педагоги навчальних закладів міст Миколаєва та Первомайська, Жовтневого та Миколаївського районів (27 виступів).

Заходи, що проводяться психологічною службою міста Первомайська висвітлюються на місцевому телерадіоканалі «Всесвіт». Методисти з психологічної служби міст Южноукраїнська та Вознесенська, Березнегуватського та Казанківського районів висвітлюють актуальні питання соціально-психологічної проблематики на місцевих телеканалах, а Кривоозерського району – на місцевому радіо.

Популяризація професії психолога серед старшокласників відбувається шляхом проведення олімпіади з педагогіки та психології, обласного форуму юних психологів, форуму працівників психологічної служби на порталі Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (http://forum.moippo.mk.ua/), викладання спецкурсів, факультативів психологічного спрямування в навчальних закладах. У 2013/14 н.р. Міністерством освіти і науки України проведення олімпіади з педагогіки та психології не заплановано (наказ Міністерства освіти і науки України від 08.08.2014 № 918 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2014/2015 навчальному році»).

Кожного року практичні психологи та соціальні педагоги беруть участь у фахових конкурсах. У обласному заочному конкурсі «Від творчого вчителя – до обдарованого учня» диплом І ступеня отримала практичний психолог Баштанської гімназії Баштанської районної ради Заворотнюк А. В., ІІ ступеня – практичний психолог Миколаївського професійного ліцею сфери послуг Миник І. В. і ІІІ ступеня – практичний психолог Веселинівської районної гуманітарної гімназії Веселинівської районної ради Акацатова І. І.

Варто відмітити активну учать працівників психологічної служби області у щорічному заочному обласному конкурсі «Педагогічний досвід освітян регіону». У 2013/2014 н.р. матеріали на конкурс представили такі учасники: • Заворотнюк А. В., практичний психолог Баштанської гімназії Баштанської районної ради;

 • Кісельова І. В., практичний психолог Южноукраїнської ЗОШ І–ІІІ ступенів № 4 Южноукраїнської міської ради;

 • Клочкова А. В., практичний психолог Будинку творчості дітей та юнацтва Ленінського району Миколаївської міської ради;

 • Козлова Т. П., практичний психолог Коблівської ЗОШ І–ІІІ ступенів Березанської районної ради;

 • Лисак Н. В., практичний психолог Олександрівської ЗОШ І–ІІІ ступенів Вознесенської районної ради;

 • Мунтян Т. М., практичний психолог Інгульської ЗОШ І–ІІІ ступенів Баштанської районної ради;

 • Урусова Т. В., практичний психолог Миколаївської ЗОШ І–ІІІ ступенів № 61 Миколаївської міської ради;

 • Семерня Г. Є., практичний психолог Вознесенської гімназії № 1 Вознесенської міської ради.

У номінації «Інноваційні технології в роботі практичних психологів» перше місце розділили практичний психолог Миколаївського ДНЗ № 148 Миколаївської міської ради Щепіна Л. В. та практичний психолог Калинівської ЗОШ І–ІІІ ступенів Жовтневої районної ради Акімова Н. М. Диплом ІІІ ступеня отримала практичний психолог Лупарівської ЗОШ І–ІІІ ступенів Жовтневої районної ради Семенюк Л. М.

Раз у п’ять років Управління освіти Миколаївського науково-методичного центру організовує міський конкурс «Нове ім’я», основною метою якого є підтримка та розвиток педагогічної майстерності молодих педагогічних працівників. У номінації «Практичний психолог» переможцями цього року стали практичний психолог Миколаївського дошкільного навчального закладу № 6 Кафтан А. О. та практичний психолог Миколаївської ЗОШ І–ІІІ ступенів № 34 Хавтура Ю. М.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал