В. М. Лабунець інноваційні технології інструментально-виконавської підготовки майбутнього вчителя музики: теорія та методикаСторінка13/13
Дата конвертації01.01.2017
Розмір4.25 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

ПІСЛЯМОВА
У монографії наведено теоретико-методологічне узагальнення і запропоновано нове вирішення наукової проблеми формування інноваційної інструментально-виконавської підготовленості майбутніх учителів музики, що полягає у визначенні методологічних засад й концептуальних підходів до ефективного впровадження регулятивних механізмів означеного процесу. Розроблено концептуальну модель інструментально-виконавської підготовки майбутніх учителів музики в системі багаторівневої мистецької освіти. Вперше у вітчизняній музично-педагогічній освіті інноваційна інструментально-виконавська підготовка майбутніх учителів музики розглянута у контексті концептуальних підходів, принципів, закономірностей й механізмів проектування та втілення модульно-розвиваючої системи, що дозволило визначити цілісну змістову структуру інструментально-виконавської підготовки студентів, обґрунтувати її критерії, виявити педагогічні умови ефективного формування означеного феномену в системі багаторівневої освіти.

Методичні орієнтири підготовки майбутніх учителів музики до продуктивної діяльності з школярами спираються на основоположні вітчизняні методики музичного виховання школярів з урахуванням актуальних світових досягнень у цій сфері. Вирішення завдань підготовки майбутніх учителів музики у вищій школі мистецького профілю полягає в оновленні змісту методико-фахового навчання студентів з широким застосуванням модульно-рейтингової й моніторингової систем, що дозволить оперативно відстежувати зміни в отриманих результатах. Важливими інноваційними напрямами є опора на вітагенний контекст навчання, застосування гедоністичної освітньої парадигми, технології евристичної підготовки майбутніх учителів музики, акмеологічного розвитку студентів інститутів мистецтв та музично-педагогічних факультетів педагогічних університетів.

У процесі інноваційної інструментально-виконавської підготовки майбутніх учителів музики доцільно керуватися системно-цілісним, аксіологічним, особистісним, квазідецентричним, технологічним, креативно-діяльнісним та акмеологічним підходами, які застосовується в сфері музично-педагогічної діяльності у залежності від системоутворюючого фактора, який відіграє роль провідного у зміні або реформуванні освітньої сфери.Розроблена система наукових підходівспрямована на ефективну інноваційну виконавську підготовку майбутніх учителів музики, що відповідаює сучасним запитам суспільства. Інноваційними засадами інструментально-виконавської підготовки майбутнього вчителя музики визначено комплекс розроблених основних технологій, а саме: вітагенного навчання, що базується на актуалізації життєвого досвіду особистості; інтрасуб’єктного відношення до виконання музичних творів; врахування особистісного виконавського стилю та сугестивного впливу на аудиторію слухачів; активного використання медіа засобів у процесі інструментально-виконавської підготовки студентів; оптимізації блочно-модульної організації інструментально-виконавської підготовки майбутніх учителів музики.

У монографії обґрунтована система педагогічних принципів, що забезпечує зміст ефективної інструментально-виконавської підготовки майбутніх учителів музики на основі гуманізації та гуманітаризації мистецького навчання, особистісного підходу до організації навчального процесу, культуровідповідності як необхідної ознаки мистецької освіти, інтеграції, що спрямована на забезпечення фахової цілісності музичного навчання, усвідомлення і засвоєння особливостей художньо-музичної мови як сукупності виражальних засобів і прийомів створення художнього образу музичного твору. Враховуючи основні чинники, що спонукають мистецьку освіту реалізувати визначені нами принципи та проектуючи пріоритетні напрями інструментально-виконавської підготовки майбутніх учителів музики, серед провідних доцільно виокремити наступні принципи: гуманізації мистецької освіти; індивідуалізації інструментально-виконавської підготовки; культуровідповідності мистецького навчання; інтеграції фахових знань; усвідомлення специфіки художньо-музичної мови. Концептуальний підхід дозволив розглянути інструментавльно-виконавську підготовку майбутніх учителів музики як багатоаспектний процес, спрямований на підготовку вчителя музики, здатного до ефективного виконання мистецько-педагогічної діяльності. Інструментально-виконавська підготовленість майбутніх учителів музики має здійснюватись через педагогічну підтримку їх індивідуальної суб’єктності. До уваги беруться особистісні характеристики (мотиваційна, ціннісно-інтелектуальна, емоційно-вольова, діяльнісно-поведінкова сфери), музично-фахова зорієнтованість та ступінь сформованості музичної і педагогічної компетентності студентів.Музично-педагогічний процес інструментально-виконавської підготовки майбутніх учителів музики включає систему методів мистецького навчання, що забезпечує взаємопов’язану діяльність вчителя й учнів, спрямовану на розв’язання художньо-навчальних і художньо-виховних завдань. Нова інтерпретація методичної спрямованості навчально-виховного процесу відрізняється акцентуванням спільної діяльності вчителя і учнів, їх суб’єкт-суб’єктних взаємовідносин. Проведене теоретичне дослідження дозволило дійти висновку, що в музичній педагогіці не існує єдиного, оптимального для всіх студентів способу організації інструментально-виконавських занять. Кожен урок має індивідуальний диференційований підхід до своєї побудови в залежності від поставлених завдань, заданого змісту, особистісних якостей студента. Діяльність вчителя музики розглянуто як багаторівневу, з якої можливо виокремити цілий ряд відносно самостійних функцій. Розглядаючи інструментально-виконавський процес підготовки майбутнього вчителя музики до виконання продуктивної діяльності як складову фахового мистецького навчання, нами визначено наступні функції цього процесу: світоглядно-орієнтаційна, пізнавально-адаптивна, організаційно-комунікативна, компетентнісно-прогностична, ціннісно-суб’єктна, праксеологічна, творчо-перетворювальна. Від взаємозв’язку вищеназваних функцій, на нашу думку, великою мірою залежить ефективність інструментально-виконавської підготовки майбутнього вчителя музики, морально-психологічна атмосфера на фахових заняттях та результат художньо-творчої музичної діяльності.

У монографії представлена концептуальна модель інноваційної інструментально-виконавської підготовки майбутніх учителів музики, яка базується на виокремленні макромоделі, котра акцентує перехід до педагогічних інновацій. Макромодель інноваційної інструментально-виконавської підготовки майбутніх учителів музики представлена низкою підсистем, а саме цільового, методологічного, навчально-розвивального, опорно-стратегічного та експертно-оцінного блоків.Аналіз досліджуваного феномена в теорії та практиці інноваційної інструментально-виконавської підготовки майбутніх учителів музики дозволив структурувати її відповідно до компонентного складу означеного феномену. Це дозволило нам обґрунтувати інноваційну інструментально-виконавську діяльність майбутніх учителів музики як сукупність послідовних, цілеспрямованих дій, спрямованих на її оновлення, адже педагогічна інновація є особливою організацією діяльності та мислення, що спрямована на актуалізацію нововведень в освітній простір. Цей процес має складну структуру, важливими складовими якої виступає взаємозв’язок наступних компонентів: мотиваційно-ціннісногого, компетентнісно-орієнтаційного, рефлексивно-емпатійного, креативно-технологічного, проективно- діяльнісного. Розроблені групи критеріїв інструментально-виконавської підготовки майбутніх учителів музики. Так в основу мотиваційно-ціннісного компоненту, покладений критерій міра прояву спонукальних мотивів до мистецької інноваційної діяльності. Компетентнісно-орієнтаційний компонент, в основі якого був покладений критерій ступінь особистої потреби майбутнього вчителя музики в опануванні мистецькими інноваційними знаннями, методами і формами музично-інструментальної діяльності дозволяє визначити обізнаність студентів у сфері інноваційних форм і методів музичної освіти, інформованість і орієнтація в наукових проблемах даного напрямку. В основу рефлексивно-емпатійного компоненту був покладений критерій міра здатності майбутнього вчителя музики до рефлексивно-смислового оцінювання педагогічних ситуацій та емпатійної корекції власних мистецьких і педагогічних дій. Креативно-технологічний компонент представлений критерієм – ступінь схильності студентів до опанування інноваційними технологіями у музично-виховній роботі з учнями та здатність до створення креативного середовища для взаємного творчого збагачення суб’єктів музично-педагогічної взаємодії. Проективно-діяльнісний компонент, в основу якого закладений критерій міра здатності студентів до творчої модифікації мистецьких інновацій, дав змогу оцінити у них ступінь спрямування до мистецько-педагогічного новаторства відповідно контингенту учнів у процесі проходження педагогічної практики. У відповідності до розробленої компонентної структури та критеріїв інструментально-виконавської підготовки майбутніх учителів музики на основі інноваційно-технологічного підходу визначено рівневу характеристику виявлення означеного фенеомену в процесі підготовки студентів в інструментальному класі, а саме: високий, середній та низький рівні.

Ефективність формування інструментально-виконавської підготовленості майбутнього вчителя музики до мистецької інноваційної діяльності та її теоретико-методичне обґрунтування може здійснюватись за таких основних педагогічних умов, а саме: актуалізації життєтворчої мотивації студентів у потязі до самостійного наукового пізнання, активної професійної позиції, здатності до постійного фахового розвитку; досягнення діалогових засад у процесі творчої взаємодії в інструментальному класі; інтеграції різновидів діяльності студентів, спрямованих до досягнення мети; забезпечення навчально-виховного процесу сучасними технічними засобами (відіо і аудіо апаратурою, Інтернет та іншими медіа технологіями), навчально-методичною літературою даного напрямку; стимуляції інноваційного навчання інтерактивними засобами; використання в педагогічній практиці форм, методів і засобів мистецьких інновацій, новаторства та самоосвіти, створення нових оригінальних методів навчання музики; спонукання майбутніх учителів музики до творчого самовираження в інноваційній інструментально-виконавській діяльності. Запровадження вищеназваних педагогічних умов обумовлює взаємозв’язок та послідовність проведення поетапної методично вивіреної інструментально-виконавської підготовки майбутніх фахівців до проведення мистецької інноваційної діяльності, що забезпечує ефективність означеного процесу.список використаних джерел


 1. Абдуллин Э.Б. Теория музыкального образования : учеб. для студентов высш. пед. учеб. заведений /Э.Б. Абдуллин, Е.В. Николаева. – М. : Академия, 2004. – 336 с.

 2. Абдуллина О.А. Мониторинг качества профессиональной подготовки /О.А. Абдуллина. //Высшее образование в России. – М., 1998. - №3. – С. 35-38.

 3. Абрамян В.Ц. Театральная педагогика /В.Ц. Абрамян. – К.: Лібра, 1996. – 224 с.

 4. Абульханова-Славская К.А. Стратегия жизни /К.А. Абульханова-Славская. – М.: Мысль, 1991. – 158 с.

 5. Авдієвський А.Т. Мистецька освіта в системі формування педагога ХХІ століття /А.Т. Авдієвський //Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.Драгоманова. Сер. 14: Теорія і методика мистецької освіти. – К.: НПУ, 2004. – С. 5-7.

 6. Адольф В.А. Инновационная деятельность педагога в процессе его профессионального становления: монография /В.А. Адольф, Н.Ф. Ильина. – Красноярск: Поликом, 2007. – 204 с.

 7. Айзенк Г.Ю. Структура личности /пер. с англ. О.Исаковой и др. /Г.Ю. Айзенк. – М.: КСП; СПб.: Ювента, 1999. – 463 с.

 8. Акимова М.К. Индивидуальность учащегося и индивидуальный подход /М.Акимова, В.Козлова. – М.: Знание, 1992. – 80 с.

 9. Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія: підручник для студ. і викл. вищ. навч. закл. /Анатолій Миколайович Алексюк. — К.: Либідь, 1998. — 558, [1] с.

 10. Амонашвілі Ш.О. Школа життя /Ш.О. Амонашвілі. – Хмельницький: Поділ. культ.-просвітн. центр імені Реріха, 2002. – 31 с.

 11. Ананьев Б.Г. Психология и проблемы человекознания /Б.Г. Ананьев. – М. : МПСИ ; Воронеж НПО „МОДЭК”, 2000. – 289 с.

 12. Андреев В.И. Эвристика для творческого саморазвития /В.И. Андреев. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1994. – 286 с.

 13. Андреев В.И. Педагогика : учеб. курс творческого саморазвития /В.И. Андреев. – 2-е изд. – Казань : Центр инновац. технологий, 2000. – 608 с.

 14. Андрейко О.І. Педагогічні перспективи акмеформування музиканта-виконавця у вищих навчальних мистецьких закладах / О.ІАндрейко // Наукові записки. Серія педагогічні та історичні науки, № 105. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012. – С. 3-10.

 15. Андрущенко В.П. Роздуми про освіту : ст., нариси, інтерв’ю /В.П. Андрущенко. – 2-ге вид., доп. – К. : Знання України, 2008. – 819 с.

 16. Андрущенко В.П. Педагогічна освіта в Україні: болонські виклики і напрями модернізації /В. Андрущенко. – Практична філософія. – 2004. – №1. – С. 124–129.

 17. Аносов І.П. Сучасний освітній процес : антропол. аспект : монографія /І.П. Аносов. – К. : Твімінтер, 2003. – 391 с.

 18. Анохин П.К. Принципиальные вопросы общей теории функциональных систем /П.К. Анохин //Очерки по физиологии функциональных систем. – М. : Медицина, 1975. – С. 17 – 62.

 19. Апраксина О.А. Методика музыкального воспитания в школе : учеб. пособие /О.А. Апраксина. – М. : Просвещение, 1983. – 224 с.

 20. Аристотель. Политика /Аристотель ; пер. с древнегреч.; общ. ред. А. И. Доватура //Сочинения : в 4 т. – М. : Мысль, 1983. – Т. 4. – 1983. – 830 с.

 21. Артемова Л.В. Педагогіка і методика вищої школи : навч.-метод. посіб. для викл., асп., студ. магістратури /Любов Вікторівна Артемова. – К. : Кондор, 2008. – 272 с.

 22. Арцишевська М.Р. Проблема інтеграції змісту освіти в педагогічній спадщині Яна-Амоса Коменського // Проблеми філософсько-світоглядних основ концепції розвитку освіти та навчання: Зб. наук. праць. /М.Р.Арцишевська. – Луцьк: Вежа, 2000.— С.24-30.

 23. Арцишевський Р.А. Вихідні засади світоглядної освіти //Проблеми філософсько-світоглядних основ концепції розвитку освіти та навчання: Зб. наук. праць. /Арцишевський Р.А. – Луцьк: Вежа, 2000.— С.10-20.

 24. Арчажникова Л.Г. Профессия – учитель музыки /Л.Г. Арчажникова. – М. : Просвещение, 1984. – 111 с.

 25. Асафьев Б.В. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании / Б.В. Асафьев. – 2-е изд. – Л. : Музыка, 1973. – 144 с.

 26. Асмолов А. Г. Личность как предмет психологического исследования / А. Г. Асмолов. – М. : Изд-во МГУ, 1984. – 104 с.

 27. Афанасьев В. Г. О системном подходе в социальном познании / В. Г. Афанасьев // Вопр. философии. – 1973. – № 6. – С. 98 – 111.

 28. Бабанский Ю. К. Оптимизация учебно-воспитательного процесса : методол. основы / Ю. К. Бабанский. – М. : Просвещение, 1982. – 192 с.

 29. Баренбойм Л.А. Музыкальная педагогика и исполнительство: статьи и очерки /Лев Аронович Баренбойм. — Л.: Музыка, 1974. - 336 с.

 30. Безбородова Л. A. Подготовка учителя к музыкально-просветительской деятельности : монография /Л. А. Безбородова. – М. : МГУК, 1997. – 52 с

 31. Бердяев Н.А. Философия творчества, культуры и искусства : в 2 т. / Н. Бердяев. –М. : Искусство, 1994. – Т. 1. – 1994. – 542 с.

 32. Беспалько В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения / В.П. Беспалько. – М. : Изд-во ИРПО МО РФ, 1995. – 336 с.

 33. Бех В. П. Человек и Вселенная: когнитивный анализ : монография / В. П. Бех. – 2-е изд., доп. – Запорожье : Просвіта, 2003. – 148 с.

 34. Бех І. Д. Виховання особистості : в 2 кн. / І. Д. Бех. – К. : Либідь, 2003. – С. 12-99.

Кн. 2 : Особистісно зорієнтований підхід : теорет.-технол. засади. – 2003. – 280 с.

 1. Бех І. Д. Психологічні джерела виховної майстерності : навч. посіб. / Іван Бех. – К. : Академвидав, 2009. – 248 с.

 2. Битянова Н. Р. Проблема саморазвития личности в психологии / Н. Р. Битянова. – М. : Флинта, 1998. – 48 с.

 3. Блауберг И. В. Проблема целостности и системный подход / /И.В. Блауберг. – М. : Эдиториал УРСС, 1997. – 450 с.

 4. Богданова І.М. Педагогічна інноватика: навч. посібник. /І.М.Богданова. – Одеса: ТЕС, 2000. – С. 5-34.

 5. Богоявленская Д. Б. Психология творческих способностей : учеб. пособие / Д. Б. Богоявленская. – М. : Академия, 2002. – 320 с.

 6. Бодалев А.А. Вершина в развитии взрослого человека: Характеристики и условия достижения. – М., 1998. – С. 12-43.

 7. Божович Л. И. Избранные психологические труды (Проблемы формирования личности) / Л. И. Божович ; под. ред. Д. И. Фельдштейна. – М.: Междунар. пед. акад., 1995. – 212 с.

 8. Большой психологический словарь / сост. и общ. ред. Б. Г. Мещеряков, В. П. Зинченко. – 4-е изд., расшир. – М. : АСТ: АСТ МОСКВА; СПб. : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2009. – 811с.

 9. Бондар В. І. Дидактика / В. І. Бондар. – К. : Либідь, 2005. – 264 с.

 10. Бондаревская Е.В. Концепция личностно-ориентированного образования и целостная педагогическая теория /Е.В.Бондаревская //Школа духовности. – 1999. – вып. 5. – с.41- 52.

 11. Бондаренко А.В. Шляхи моделювання професійної діяльності майбутнього вчителя музики мультимедійними засобами навчання /А.В. Бондаренко //Педагогіка вищої та середньої школи: зб. наук. праць. - Вип.30: Мистецька освіта в Україні (теорія, методи, технології) / редкол.: В.К. Буряк (гол.ред.) та ін. - Кривий Ріг: КДПУ, 2010. – 473 с. С. 216-222.

 12. Бондаренко А.В. Інтерактивні технології в контексті професійної підготовки майбутніх учителів музики засобами мультимедіа /А.В. Бондаренко //Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: зб. наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини [ред. кол.: Побірченко Н.С. (гол. ред.) та ін.]. – Умань: ПП Жовтий, 2011. - Випуск 36. – 301 с. – С. 83-87.

 13. Бочкарев Л. Л. Психология музыкальной деятельности : монография / Л. Л. Бочкарев. – М. : Классика – ХХІ, 2008. – 352 с.

 14. Бордюк О.М. Використання комп’ютерних технологій у сучасній мистецькій освіті /О.М. Бордюк. //Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.Драгоманова. Сер. 14: Теорія і методика мистецької освіти. – К.: НПУ, 2009. – Вип. 7 (12). – С. 75 – 79.

 15. Брушлинский А.В. Творческий процесс как предмет исследования // Вопросы философии. – 1965. – № 7. – С.65.

 16. Булатова О. С. Педагогический артистизм : учеб. пособие для студентов высш. пед. учеб. заведений / Оксана Сергеевна Булатова. – М. : Академия, 2001. – 240 с.

 17. Бургин М.С. Понятия и функции методологии педагогики /М.С. Бургин. //Сов. педагогіка. – 1990. - № 10. – С. 77-79.

 18. Бутенко Н.Ю. Комунікативна майстерність викладача: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2005. – 336 с.

 19. Бурдье П. Образование как трамплин профессиональной карьеры / П. Бурдье. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 2000. – 390 с.

 20. Василенко Л.М. Гедоністичні засади вокальної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва: теорія та методика: монографія /Л.М. Василенко. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012. – 336 с.

 21. Василенко Л. М. Історична трансформація гедоністичного імперативу людини в системі соціальних порядків / Л. М. Василенко // Соціалізація особистості: збірник наукових праць / За заг. ред. проф. А. Й. Капської. Том XXXII. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. – С. 126-137.

 22. Вахромов Е. Е. Самоактуализация и жизненный путь человека / Е. Е. Вахромов // Прикладная психология и психоанализ. – 2001. – № 4. – С. 39 – 47.

 23. Ващенко Л.М. Управління інноваційними процесами в загальній середній освіті регіону: монографія. – К.: Вид. об’єдн. «Тираж», 2005. – 380 с.

 24. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод., допов. та CD) / уклад. і гол. ред. В. Т. Бусел. – К. ; Ірпінь : ВТФ Перун”, 2007. – 1736 с.

 25. Вильсон Г. Психология артистической деятельности: Таланты и поклонники /Гленн Вильсон [пер. с англ.]. – М.: Кошто-центр, 2001. – 384 с.

 26. Вища освіта України і Болонський процес: навч. посіб. /В.Кремінь, С.Ніколаєнко, М.Степко та ін.; за ред. В.Кременя. – Тернопіль: Богдан, 2004. – 384 с.

 27. Вітковська О. І. Професійне самовизначення особистості і практичні аспекти професійної консультації / О. І. Вітковська. – К. : Наук. світ, 2001. – 91 с.

 28. Волков С. О формировании представлений в образно-художественном мышлении современного музыкального исполнителя /С.Волков //Вопросы теории и эстетики музыки.– Л.: Музыка, 1977. - Вып. ІІ. – С. 184-201.

 29. Волков Ю.Г. Социология : учебник /Ю.Г. Волков, В.И. Добреньков, В.Н. Нечипуренко, А. В. Попов ; под ред. проф. Ю.Г. Волкова. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Гардарики, 2003. – 512 с.

 30. Волкова Н.П. Педагогіка : навч. посіб. /Н.П. Волкова. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – К. : Академвидав, 2007. – 616 с.

 31. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте: психологический очерк : кн. для учителя /Л.С. Выготский. – 3-е изд. – М. : Просвещение, 1991. – 96 с.

 32. Выготский Л.С. Психология искусства /Лев Семенович Выготский [сост. М.Г. Ярошевский]. — Р н/Д.: Феникс, 1998.– 479, [1] с.

 33. Гавран І.А. Методичне забезпечення формування емпатії майбутніх учителів музики в процесі професійного зростання у ВНЗ. /І.А. Гавран ///Современные аспекты культурного диалога: Россия-Украина. – Краснодар: ООО «Просвещение-Юг», 2013. – С. 87-95.

 34. Газман О. С. Педагогика свободы : путь в гуманистическую цивилизацию ХХІ века / О. С. Газман // Клас. руководитель. – 2000. – № 3. – С. 6 – 33.

 35. Ганзен В. А. Системные описания в психологии /В. А. Ганзен. – Л. : ЛГУ, 1984. – 176 с.

 36. Гершунский Б.С. Философия образования для ХХІ века (В поисках практико-ориентированных образовательных концепций). - М.: “Совершенство”, 1998. – 608 с.

 37. Гессен С. И. Основы педагогики. Введение в прикладную философию : учеб. для вузов / С. И. Гессен. – М. : Школа-Пресс, 1995. – 447 с.

 38. Гинзбург М. Р. Психологическое содержание личностного самоопределения / М. Р. Гинзбург // Вопр. психологии. – 1994. – № 3. – С. 43 – 54.

 39. Глазунова І.К. Принципи організації модульного навчання в процесі інструментальної підготовки студентів педагогічних університетів /І.К.Глазунова // Вісник Луганського Національного університету імені Тараса Шевченка № 10 (245). - Луганськ: ЛНУ, 2012. – С. 5 – 13.

 40. Гласс Дж. Статические методы в педагогике и психологии /Дж. Гласс, Дж. Стенли [общ. ред. Ю.П. Адлера]. – М.: Прогрес, 1976. – 495 с.

 41. Гончаренко С. Український педагогічний енциклопедичний словник /С. Гончаренко. [Вид. друге, доп. й виправ. – Рівне: Волинські обереги, 2011. – 552 с.

 42. Горюнова Л.В. На пути к педагогике искусства /Л.В.Горюнова //Музыка в школе. – 1988. - № 2. – С. 7-9.

 43. Горфон А. Різні погляди на Європу й проектування освітніх концепцій /А. Горфон [та ін.] //Вища освіта України. – 2005. – №1. – С. 37–44.

 44. Гузій Н.В. Педагогічний професіоналізм : іст.-методол. та теорет. аспекти : монографія / Н. В. Гузій. – К.: НПУ, 2004. – 243 с.

 45. Гуральник Н.П. Комплекс типових навчальних програм з дисципліни – «Основний музичний інструмент – фортепіано» для студентів вищих начальних закладів музичної галузі в структурі педагогічної освіти (2-е видання, доп.). / Н.П. Гуральник – К.: НПУ, 2007. – 86 с.

 46. Гусейнова Л.В.Формування готовності майбутніх учителів музики до інструментально-виконавської діяльності: Автореф. дис. ... канд. пед.наук: 13.00.02 – Теорія та методика музичного навчання. – К., 2005. – 20с.

 47. Даниленко Л.І. Управління інноваційною діяльністю в з/о навчальних закладах: монографія. /Л.І. Даниленко. – К.: Міленіум, 2004. – 338 с.

 48. Дворник Ю.Ф. Проблема застосування комп’ютерних технологій у музичній творчості /Ю.Ф.Дворник //Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – Луганськ: ЛНУ, 2011. - № 7 (218). – Ч. ІІ. – С. 44-49.

 49. Деркач А.А. Акмеологические основы развития профессионала /А.А. Деркач. – М. : Изд-во Моск. психол.-соц. ин-та ; Воронеж : НПО „МОДЭК”, 2004. – 752 с.

 50. Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов / Диоген Лаэртский. – М. : Мысль, 1979. – 620 с.

 51. Директор С. Введение в теорию систем / С. Директор, Р. Рорер. – М. : Мир, 1974. – 464 с.

 52. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології /І. М. Дичківська. – К. : Академвидав, 2004. – 352 с.

 53. Дубасенюк О.А. Професійна виховна діяльність педагога: Монографія. – Житомир: ЖДПУ, 2002. – 192 с.

 54. Дубровский Д.И. Информация, сознание, мозг: Монография. /Д.И. Дубровский. – М.: Высшая школа, 1980. – 286 с.

 55. Дубровский Д.Ю. Компьютер для музыкантов-любителей и профессионалов: практичес. пособие. /Д.Ю. Дубровский. – М.: Триумф, 1999. – 400 с.

 56. Дьюї Дж. Моє педагогічне кредо / Дж. Дьюї ; пер. з англ. В. О. Коваленко // Шлях освіти. – 1998. – № 4. – С. 50 – 55.

 57. Ержемский Г.Л. Закономерности и парадоксы дирижирования /Г.Л.Ержемский. – Санкт-Петербург, 1993. – 260 с.

 58. Ермолаева-Томина Л.Б. Психология художественного творчества. /Л.Б. Ермолаева-Томина – М.: Академический проспект, 2003. – 303 с.

 59. Єлканов С.Б. Профессиональное самовоспитание учителя /Єлканов //Книга для учителя. – М.: Просвещение, 1986. – 143 с.

 60. Єременко О.В. Теорія і методика розвитку музичного сприймання в учнів основної школи: методичний посібник /Ольга Володимирівна Єременко. – Суми: Сум. держ. пед. ун-т, 2003. – 141с.

 61. Завалко К. В. Самовдосконалення вчителя музики: теорія та технологія : монографія / К. В. Завалко. – Черкаси : Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2007. – 274 с.

 62. Загвязинский В. И. Теория обучения: современная интерпретация : учеб. пособие для высш. учеб. заведений /В. М. Загвязинский. – 3-е изд. – М. : Академия, 2006. – 192с.

 63. Закон України «Про інноваційну діяльність»: Верховна Рада України //Освіта України: нормативна база. – К.: КНТ, 2006. – С. 231-266.

 64. Заря Л.О. Мультимедійне забезпечення уроків музики як умова формування музично-пізнавальних інтересів школярів /Л.О. Заря //Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.Драгоманова. Сер. 14: Теорія і методика мистецької освіти. – К.: НПУ, 2008. – С. 99-102.

 65. Зеер Э. Ф. Личностно ориентированное профессиональное образование / Э. Ф. Зеер ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т. – Екатеринбург : Изд-во УГППУ, 1998. – 126 с.

 66. Зязюн І. А Краса педагогічної дії: навчальний посібник для вчителів, аспірантів, студентів середніх та вищих навчальних закладів./І.А. Зязюн,Сагач Г.М. – К.: українсько-фінський інститут менеджменту та бізнесу, 1997. – 302 с.

 67. Зязюн І. А. Педагогіка добра : ідеали і реалії : наук.-метод. посіб. / І. А. Зязюн. – К. : МАУП, 2000. – 312 с.

 68. Зязюн І. А. Філософія педагогічної дії : монографія /І. А. Зязюн. – Черкаси : Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – 608 с.

 69. Ильенков Э. В. Философия и культура / Э. В. Ильенков. – М. : Политздат, 1991. – 464 с.

 70. Ильин Е. П.Психология творчества, креативности, одаренности / Е. П. Ильин. – СПб. : Питер, 2009.– 448 с.

 71. Ильина Е. Р. Музыкально-педагогический практикум : учеб.-метод. пособие для студентов высш. учеб. заведений /Е. Р. Ильина. – М. : Акад. проект; Альма-матер, 2008. – 415 с.

 72. Инновационное обучение и наука : науч.-аналит. обзор. – М. : ИНИОН, 1992. – 51 с.

 73. Исаев И. Ф. Профессионально-педагогическая культура преподавателя : учеб. пособие / И. Ф. Исаев. – М. : Академия, 2002. – 208 с.

 74. Исаев И. Ф. Теория и практика формирования профессионально-педагогической культуры преподавателя высшей школы / И. Ф. Исаев ; Моск. гос. пед. ун-т им. В. И. Ленина ; Белгор. гос. пед. ин-т. им. М. С. Ольминского. – М. – Белгород : Б. и, 1993. – 218 с.

 75. Інтерактивні технології навчання у післядипломній педагогічній освіті : наук.-метод. вид. / укл. Семиченко В. А., Снісаренко О. С., Сніцар Л. П., Пісоцька Л. С. та ін. – Хмельницький : ХГПА, 2008. – 205 с.

 76. Історія зарубіжної педагогіки : хрестоматія /Є. І. Коваленко, Н. І. Бєлкіна. – К. : Центр навч. л-ри, 2006. – С. 62– 157.

 77. Кабалевский Д. Б. Педагогические размышления : избр. ст. и докл. / Д. Б. Кабалевский. – М. : Педагогика, 1986. – 192 с.

 78. Каган М. С. Мир общения / М. С. Каган. – М. : Политиздат, 1988. – 319 с.

 79. Каган М.С. Музыка в мире искусства /М.С. Каган. – СПб.: Ut, 1996. – 232 с.

 80. Каган М.С. Система и структура /М.С. Каган //Системный подход и гуманитарное знание : избр. ст. – Л. : Изд-во ЛГУ, 1991. – С. 30–48.

 81. Кан-Калик В. А. Педагогическое творчество /В.А. Кан-Калик, Н.Д. Никандров. – М. : Педагогика, 1990. – 144с.

 82. Камю А. Сочинения: В 5-ти т. Харьков: Фолио. 1997. – Т.2. – 527с.

 83. Кант И. О педагогике /И. Кант // Трактаты и письма. – М. : Наука, 1980. – С. 445 – 504.

 84. Каптерев П. Ф. Избранные педагогические сочинения /П. Ф. Каптерев ; под ред. А. М. Арсеньева. – М. : Педагогика, 1982. – 704 с.

 85. Каргаполов В. П. Профессиональное становление студента гуманитарного вуза (теор. аспекты) / В. П. Каргаполов. – 2-е изд. – Хабаровск : ХГПУ, 1996. – 222 с.

 86. Кареев Н. И. Прожитое и пережитое / Н. И. Кареев ; подг. текста, авт. вступ. ст. и коммент. В. П. Золотарев. – Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1990. – 384 с.

 87. Категория деятельности в современной психологии //Избранные психологические исследования. Т.2. М.; Педагогика, 1983, 378 с.

 88. Квінтіліан. Про виховання оратора / Марк Фабій Квінтіліан // Історія зарубіжної педагогіки : хрестоматія /Є. І. Коваленко, Н. І. Бєлкіна. – К. : Центр навч. л-ри, 2006. – С. 48 – 57.

 89. Келли Дж. Психология личности. Теория личностных конструктов / Дж. Келли. – СПб. : Речь, 2000. – 249 с.

 90. Кічук Н.В. Формування творчої особистості вчителя в процесі вузівської професійної підготовки: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук: спец. 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» /Н.В. Кічук. – К., 1993. – 31с.

 91. Киричук О. Розвиток і самореалізація особистості в умовах освітнього закладу / О. Киричук // Рідна шк. – 2002. – № 5. – С. 28 – 29.

 92. Киричук О.В. Психологія особистості /Олександр Васильович Киричук. – К.: Либідь, 1996. – 632, [1] с.

 93. Кларин М.В. Педагогическая технология в учебном процессе. Анализ зарубежного опыта /А.М. Кларин. – М.: Знание, 1989. – 80 с.

 94. Клиланд Д. Системный анализ и целевое управление /Д. Клиланд, В. Кинг. – М.: Сов. радио, 1974. – 264 с.

 95. Клименко В. В. Психологія творчості: навч. посіб. /В.В. Клименко. – К.: Центр навч. л-ри, 2006. – 480 с.

 96. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения /Е.А. Климов. – М.: Академия, 2004. – 304 с.

 97. Клочко В. Е. Самореализация личности: системный взгляд / В. Е. Клочко, Е. В. Галажинский ; под ред. Г. В. Залевского. – Томск : Изд-во Томск. гос. ун-та, 1999. – 154 с.

 98. Кобозева И. С. Организационно-методические основы музыкально-просветительской деятельности учителя (с содержанием национально-регионального компонента) : учеб. пособие / И. С. Кобозева, И. В. Жданов, С. В. Егорова, М. А. Белкина. – Саранск : Мордов. гос. пед. ин-т, 2004. – 117 с.

 99. Ковальчук В. Професійна та світоглядно-методологічна підготовка сучасного вчителя : модернізаційний аналіз /Володимир Ковальчук. – К. – Дрогобич : Коло, 2004. – 264с.

 100. Коган Г.М. У врат мастерства. /Г.М. Коган. – М.: Музыка, 1969. – 342 с.

 101. Коган В.И. Основы оптимизации процесса обучения в высшей школе (Единая методологическая система института: теория и практика): Науч.-метод. пособие. /В.И.Коган, И.А. Сичеников. – М.: Высш шк., 1991. – 143 с.

 102. Козир А.В. Професійна майстерність учителів музики: теорія і практика формування в системі багаторівневої освіти: монографія /А.В. Козир. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2008. – 378 с.

 103. Козир А.В. Вступ до акмеології мистецької освіти: навч.-метод. посіб. /А.В. Козир, В.І. Федоришин. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – 263 с.

 104. Колегенко А. К. Энциклопедия педагогических технологий : пособие для преподавателей / А. К. Колегенко. – СПб. : КАРО, 2002. – 368 с.

 105. Колесникова И. А Педагогическая праксеология : учеб. пособие для студентов высш. пед. учеб. заведений /И. Колесникова, Е. Титова. – М. : Академия, 2003. – 256 с.

 106. Колупаєва А. Інклюзивна освіта : реалії та перспективи : монографія / А. Колупаєва. – К. : Самміт-Книга, 2009. – 272 с. – (Сер. „Інклюзивна освіта”).

 107. Коменский Я. А. Выход из школьных лабиринтов /Я. А. Коменский // Избр. пед. соч. : в 2 т. – М. : Педагогика, 1982. – Т. 2. – С. 175 – 178.

 108. Коменский, Локк, Руссо, Песталоцци Педагогическое наследие / сост. В. М. Кларин, А. Н. Джуринский. – М. : Педагогика, 1989. – 416 с.

 109. Компетентнісна освіта: від теорії до практики / кол. авт. : Н. М. Бібік, І. Г. Єрмаков, О. В. Овчарук та ін. – К. : Плеяди, 2005. –120 с.

 110. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи : б-ка з освіт. політики / за заг. ред. О. В. Овчарук. – К. : К.І.С., 2004. – 112 с.

 111. Кон И. С. Социология личности / И. С. Кон. – М. : Наука. 1967. – 123 с.

 112. Кондрацька Л. Сучасні технології підготовки майбутніх учителів мистецтва /Л. Кондрацька //Мистецтво та освіта. — 2003. — №2. — С. 7–11.

 113. Конфуций и его школа / сост. и автор предисл. В. В. Малявин. – М. : Издат. дом Шалвы Амонашвили, 1996. – 176 с.

 114. Коростылева Л. А. Психология самореализации личности : затруднения в профессиональной сфере / Л. А. Коростылева. – СПб. : Речь, 2005. – 222 с.

 115. Коротяев Б. И. Восхождение : самостоятельная реализация способностей учащихся и студентов / Б. И. Коротяев, В. С. Курило, А. А. Чаусов. – Луганск : Альма-матер, 2003. – 206 c.

 116. Корсак К. В. Освіта, суспільство, людина в ХХІ столітті: інтегрально-філософський аналіз : монографія /К. В. Корсак. – К. : Вид-во НДПУ, 2004. – 224 с.

 117. Кочергин А. Н. Моделирование мышления /А. Н. Кочергин. – М. : Изд-во полит. лит., 1969. – 224 с.

 118. Краевский В. В. Общие основы педагогики : учеб. пособие для студентов высш. пед. учеб. заведений / В. В. Краевский. – 2-е изд., испр. – М. : Академия, 2005. – 256 с.

 119. Краткий психологический словарь / под ред. А. В. Петровского. – М. : Политиздат, 1985. – 431 с.

 120. Кроник А. А. Психологический возраст личности /А. А. Кроник, Е. И. Головаха // Психология личности в трудах отечественных психологов. – СПб. : Питер, 2000. – С. 246 – 256.

 121. Ксензова Г. Ю. Инновационные технологии обучения и воспитания школьников : учеб. пособие / Г. Ю. Ксензова. – М. : Пед. о-во России, 2005. – 128 с.

 122. Кузьмина Н.В. Акмеологическая теория повышения качества подготовки специалистов образования /Нина Васильевна Кузьмина. – М.: ИЦПКПС, 2001. – 144 с.

 123. Кузьмина Н. В. Методы системного педагогического исследования / Н. В. Кузьмина. – Л. : ЛГУ, 1980. – 172 с.

 124. Кузьмина Н. В. Основы вузовской педагогики : учеб. пособие для студентов ун-та / Н. В. Кузьмина. – Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1972. – 312 с.

 125. Кузьмина Н.В. Профессионализм деятельности преподавателя, мастера производственного обучения профтехучилища /Н.В. Кузьмина. – М.: Высш. шк., 1989. – 167 с.

 126. Кузьмінський А.І. Вступ до університетських студій: навч. посіб. для студ. ун-тів / А.І. Кузьмінський. – Черкаси : ЧНУ, 2004. – 174 с.

 127. Кульневич С. В. Педагогика личности от концепций до технологий: учеб.-практ. пособие /С.В. Кульневич. – Ростов-н/Д.: Творч. центр „Учитель”, 2001. – 160 с.

 128. Кулюткин Ю.Н. Функциональные роли учителя //Творческая направленность деятельности педагога /Ю.Н.Кулюткин, Г.С. Сухобская. – Л.: НИИ ООВ АПН, 1978. – С. 19-26.

 129. Курлянд З.Н. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. /З.Н. Курлянд, Р.І. Хмелюк, А.В. Семенова та ін. ; за ред. З.Н. Курлянд. – 3-є вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2007. – 495 с.

 130. Кушнір В.А. Системний аналіз педагогічного процесу: методологічний аспект: монографія /В.А. Кушнір. – Кіровоград: Вид. центр КДПУ, 2001. – 348 с.

 131. Лабунець В.М. Аксіологічний підхід до самореалізації майбутніх учителів музики /В.М. Лабунець //Наук. часопис Нац. пед. ун-ту імені М.П.Драгоманова. Сер. № 14: Теорія і методика мистецької освіти: зб. наук. праць. – К., 2014. – Вип. 16 (21), ч. ІІ. – С.128-132.

 132. Лабунець В.М. Інтегроване навчання майбутніх учителів музики: теорія та практика /В.М. Лабунець, Ж.Ю. Карташова. – Кам’янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2013. – 236 с.

 133. Лабунець В.М. Технологічний підхід до виконавської підготовки майбутніх учителів музики /В.М. Лабунець //Наук. вісник Миколаївського держ. ун-ту імені В.О.Сухомлинського. зб. наук. праць, вип. 1.39. Серія «Педагогічні науки» - Миколаїв: МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2013. – С. 118-121.

 134. Лабунець В.М. Творча взаємодія викладача та студентів у процесі колективної інструментальної діяльності /В. М. Лабунець //Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський : ПП Мошак М.І., 2007. – Вип. ХІІІ. Книга ІІ. – С. 153-156.

 135. Лабунець В.М. Навчально-методичний посібник для студентів ВНЗ та учнів спеціалізованих музичних закладів. «Шестиструнна гітара в ансамблі» /В. М. Лабунець. – Вінниця: ВМГО «Розвиток», 2008. – 204 с.

 136. Лабунець В.М. Проблема музичного мислення в історії психолого-педагогічної і музикознавчої думки /В. М. Лабунець // Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць КПНУ імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. –Кам’янець-Подільський : Аксіома. – 2009. – Вип. 6. – Ч.1. – С. 363-371.

 137. Лабунець В.М. Керівництво учнівським інструментальним колективом як педагогічна проблема /В. М. Лабунець //Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський : ПП Мошак М.І., 2009. – Вип. 8. – Т. 5. – С.146-148.

 138. Лабунець В.М. Психолого-педагогічні особливості формування виконавської майстерності студента-гітариста /В. М. Лабунець //Молодь і ринок: щоквартальний науково-педагогічний та економічнй журнал ДДПУ імені Івана Франка. – Дрогобич: ДДПУ, 2010.– № 4 (63). – С. 59-65.

 139. Лабунець В.Н. Усовершенствование народного инструментария как предпосылка активизации академического инструментального ансамблевого исполнительства Украины ХХІ века /В. Н. Лабунец //Национальный фольклор и формирование духовно-нравственных ценностей в современном обществе: сб. материалов Всероссийской науч.-практ. конф. (с международным участием), Орёл, 1-2 апреля 2010 г. / науч. ред. А.С.Каргин; [ред. кол.: С.Н. Чабан, Л.Д. Назарова, Г.В. Якушкина]. – Орёл : Орловский гос. ин-т искусств и культуры; ООО «Горизонт», 2010. – С. 57-66.

 140. Лабунець В.М. Українські народні пісні і танці у перекладенні для шестиструнної гітари: навчально-репертуарний посібник /В.М. Лабунець Кам’янець-Подільський: Видавець ПП Цвігайло М. М., 2011. – 104 с.

 141. Лабунець В.М. Етнокультурний вплив на характер побутування танцювальної музики в українській весільній обрядовій традиції Південно-Західного Поділля (ХІХ – початок ХХІ ст.) /В. М. Лабунець, І.Г.Маринін //Музикознавчі студії інституту мистецтв Волинського національного університету імені Лесі Українки та національної музичної академії України імені П.І.Чайковського: збірник наукових праць. / [ред. кол. Рожок В. І., Посвалюк В. Т. та ін.;  упоряд. О. І. Коменда]. – Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2011. – Вип. 7. – С. 375-387.

 142. Лабунець В.М. Психолого-педагогічні основи підготовки майбутнього учителя музики у процесі неперервної освіти /В. М. Лабунець //Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць КПНУ імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / За ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Кам’янець-Подільський : Аксіома. – 2011. – Вип. 14. – С. 427-436.

 143. Лабунець В.М. Інтегрований підхід до структурування змісту інструментально-виконавських знань і вмінь майбутнього учителя музики в системі неперервної освіти /В. М. Лабунець // Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць КПНУ імені Івана Огієнка, Інституту психології імені. Г.С. Костюка НАПН України / За ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Кам’янець-Подільський: Аксіома. – 2011. – Вип. 14. – С. 392-402.

 144. Лабунець В.М. Педагогічні умови реалізації інтегративних зв’язків інструментально-виконавських дисциплін у фаховій підготовці майбутнього учителя музики /В.М. Лабунець // Всеукраїнської науково-практичної конференції: «Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи». (Умань. 20-21 жовтня 2011 р.). – Умань : ПП. Жовтий О.О., 2011. – С. 97-100.

 145. Лабунец В.Н. Проблема формирования мотивации будущого учителя музики к профессиональной деятельности /В.Н. Лабунец // Гуманитарные науки в современной школе: технологии, содержание, воспитательный потенциал: сборник материалов. – Иваново : Изд.авт.учр. «Институт развития образования Ивановской области», 2011. – С. 108-111.

 146. Лабунець В.М. Інструментальна підготовка майбутнього вчителя музики в системі неперервної освіти /В. М. Лабунець // Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір: матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 28-29 березня / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка; за заг. ред. В.О. Огнев’юка [редкол.: В.О. Огнев’юк, В.П. Андрущенко та ін.] – К. : Київ. ун-т імені Б. Грінченка, 2012. – С. 645-652.

 147. Левин В.А. Воспитание творчества /В.А. Левин. – М. : Знание, 1977. – 64 с.

 148. Левитес Д.Г. Автодидактика. Теория и практика конструирования собственных технологий обучения /Д.Г. Левитес. – М.: МОДЭК, 2003. – 320 с.

 149. Левчук З.С. Формирование готовности к профессиональному творчеству у студентов педвуза: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. пед. наук : спец. 13.00.01 „Теория и история педагогики” /З.С. Левчук. – Минск, 1992. – 19 с.

 150. Леднев В.С. Содержание образования: структура, перспективы /В. С. Леднев. – М. : Высш. шк., 1991. – 224 с.

 151. Леонтьев А.Н. Избранные психологические произведения: в 2 т. /А.Н. Леонтьев. – М. : Педагогика, 1983. – Т. 2: Функционирование различных форм психического отражения. Психологическая теория деятельности. – 1983. – 320 с.

 152. Леонтьев Д.А. Самореализация и сущностные силы человека /Д.А. Леонтьев //Психология с человеческим лицом: гуманистическая перспектива в постсоветской психологии. – М. : Смысл, 1997. – С. 156 – 176.

 153. Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения /И.Я. Лернер. – М. : Педагогика, 1981. – 186 с.

 154. Лещенко М.П. Зарубіжні технології підготовки вчителів до естетичного виховання: Монографія. /М.П. Лещенко. – К., 1995. – 174 с.

 155. Лихачев Б.Т. Педагогика: курс лекций /Б.Т. Лихачев. – М. : Прометей, 1996. – 163 с.

 156. Ліхіцька Л.М. Компонентна структура готовності майбутніх учителів музики до мистецької інноваційної діяльності /Л.М. Ліхіцька //Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. - № 17 (218). - 2011. – С. 148-153.

 157. Личностное развитие: прогностические модели, факторы, вариативность : кол. моногр. / под ред. И. С. Морозовой; ГОУ ВПО „Кемеровский государственный университет”. – Томск : Изд-во Томск. гос. пед. ун-та, 2008. – 464 с.

 158. Лозова В. І. Теоретичні основи виховання і навчання : навч. посіб. / В. І. Лозова, Г. В. Троцко. – Х. : ОСВ, 2002. – 400 с.

 159. Ломов Б. Ф. О системном подходе в психологии /Б.Ф. Ломов // Вопр. психологии. – 1975. – № 2. – С. 31 – 45.

 160. Луговий В.І. Управління освітою /Володимир Іларіонович Луговий. – К.: Вид-во УАДУ, 1997. – 302с.

 161. Лукіна Т.О. Державне управління якістю загальної середньої освіти в Україні: монографія /Т.О. Лукіна. – К.: Вид-во НАДУ, 2004. – 292 с.

 162. Лутай В.С. Філософія сучасної освіти: навч. посіб. /В.С. Лутай. — К.: Центр «Магістр» ТСВУ, 1996. — 256 с.

 163. Майковская Л.С. Артистизм учителя музыки: Учеб. пособие /Л.С. Майковская. – М.: МГУ, 1998. – С. 16-27.

 164. Макаренко А. С. Методика організації виховного процесу /А. С. Макаренко // Твори : в 7 т. – Т. 5. – К. : Рад. шк., 1954. – С. 76 – 80.

 165. Максименко С. Д. Генезис существования личности /Сергей Дмитриевич Максименко. – Киев : Изд-во ООО „КММ”, 2006. – 240 с.

 166. Максименко С. Д. Загальна психологія : навч. посіб. /С. Д. Максименко. – Вид. 2-е, перероб. та допов. – К. : Центр навч. л-ри, 2004. – 272 с.

 167. Малахов В. А. Етика спілкування : навч. посіб. /В. А. Малахов. – К. : Либідь, 2006. – 400 с.

 168. Малинковская А. Специфика исполнительского анализа музыкального произведения // Вопросы воспитания музыканта-исполнителя: Сб. тр. МГПИ им. Гнесиных. – Вып.68. – М.,1983. – С.88-104.

 169. Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию /М.К.Мамардашвили [Ред.и сост.Ю.П.Сенококсов. – М., 1992. – С.160-188.

 170. Маралов В. Г. Основы самопознания и саморазвития : учеб. пособие для студентов сред. пед. учеб. заведений /В. Г. Маралов. – М. : Академия, 2002. – 256 с.

 171. Марков В. Н. Системная целостность личности как акмеологическая ценность / В. Н. Марков // Мир психологии. – 2004. – № 1. – С. 161 – 166.

 172. Маркова А. К. Психология профессионализма /А. К. Маркова. – М. : Междунар. гуманитар. фонд „Знание”, 1996. – 312 с.

 173. Маслоу А. Мотивация и личность / Абрахам Маслоу. – СПб. : Питер, 2003. – 210 с.

 174. Маслоу А. Психология бытия / А. Маслоу ; пер. с англ. – М. : Рефл-бук. Ваклер, 1997. – 304 с.

 175. Маслоу А. Самоактуализация личности и образование /А. Маслоу ; пер. с англ. – Киев : Освіта, 1994. – 130 с.

 176. Масол Л. М. Загальна мистецька освіта : теорія і практика / Л. М. Масол. – К. : Промінь, 2006. – 592 с.

 177. Матвієнко О.В. Стратегії розвитку середньої освіти в країнах Європейського Союзу: монографія /О.В. Матвієнко. - К.: Ленвіт, 2005. – 381с.

 178. Медведев А. М. Категория субъекта в образовании: педагогическая, философская и психологическая реконструкция /А. М. Медведев, И. В. Жуланова //Психология обучения. – 2011. – № 9. – С. 5 – 19.

 179. Медушевский В.В. Художественная картина мира в музыке (к анализу понятия). //Худ. творчество. Вопросы комплексного изучения. /Отв. ред. Б.С.Мейлах. 1984. – Л.: Наука, 1986. – с.82-99.

 180. Мельничук С. Г. Теорія і практика формування естетичної культури майбутніх учителів : іст.-пед. аспект : 1860 – 1990 рр. : монографія / С. Г. Мельничук. – Кіровоград : РВВ КДПУ імені В. Винниченка, 2006. – 248 с.

 181. Мерлин В.С. Структура личности: характер, способности, самосознание. Учеб. пособие /В.С. Мерлин. – Пермь : ПГПИ, 1990. – 140 с.

 182. Методология педагогики музыкального образования : учеб. для студентов высш. пед. учеб. заведений /Э. Б. Абдуллин, Е. В. Николаева, Б. М. Целковников и др. ; под ред. Э. Б. Абдуллина. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Академия, 2006. – 272 с.

 183. Мильштейн Я.И. К.Н. Игумнов и вопросы фортепианной педагогики / Яков Израилевич Мильштейн // Вопросы фортепианного исполнительства. – Вып. 1. – Москва: Музыка, 1965. – С. 141–166.

 184. Мозгальова Н.Г. Методичні основи успішності інструментально-виконавської підготовки вчителя музики. /Н.Г. Мозгальова. //Наукові праці. Серія: педагогіка, психологія та соціологія. – Донецьк, 2009. – Вип. 5 (155), ч.ІІ. – С. 250-255.

 185. Мистецтво у розвитку особистості : монографія / за ред. Ничкало Н. Г. – Чернівці : Зелена Буковина, 2006. – 224 с.

 186. Митина Л. М. Психология развития конкурентоспособности личности / Л. М. Митина. – М. : Моск. психол.-соц. ин-т ; Воронеж : Изд-во НПО „МОДЭК”, 2002. – 400 с.

 187. Митина Л. М. Учитель как личность и профессионал (психологические проблемы) / Л. М. Митина. – М. : Дело, 1994. – 215 с.

 188. Михайличенко О. В. Основи загальної та музичної педагогіки : теорія та історія : навч. посіб. для студ. муз. спец. / О. В. Михайличенко. – Суми : Наука, 2004. – 210 с.

 189. Мостова І.В. Формування педагогічно-виконавської майстерності майбутнього вчителя музики: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» /І.В.Мостова. – Луганськ, 1998. – 20 с.

 190. Моляко В. О. Психологічна теорія творчості /В. О. Моляко // Обдарована дитина. – 2004. – № 6. – С. 2 – 9.

 191. Моляко В. О. Психологічне дослідження проблем функціонування стратегій творчої діяльності, творчої обдарованості та психологічної грамотності / В. О. Моляко //Актуальні проблеми психології : наук. зап. Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / за ред. акад. С. Д. Максименка. – К. : Нора-Друк, 2001. – Вип. 21. – С. 198 – 205.

 192. Москаленко В.Г. Лекции по музыкальной интерпретации. Учеб. пособие. /Виктор Москаленко. –К.: ТОВ «Типографія «Клякса», 2013. – 272 с.

 193. Мудрик А. В. Социальная педагогика : учеб. для студентов пед. вузов / А. В. Мудрик ; под ред. В. А. Сластенина. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Академия, 2000. – 200 с.

 194. Мухина С. Л. Нетрадиционные педагогические технологии в обучении / С. Л. Мухина, А. А. Соловьева. – Ростов-н/Д. : Феникс, 2004. – 384 с.

 195. Навроцкий А. И. Высшая школа: теория и практика модернизации / А. И. Навроцкий. – Харьков : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2007. – 196 с.

 196. Надолинская Т. В. Интегрированные театральные технологии в художественном и музыкальном образовании : учеб.-метод. пособие / Т. В. Надолинская. – Ростов-н/Д. : Изд-во РО ИПК и ПРО, 2010. – 124 с.

 197. Назайкинский Е.В. Музыкальное восприятие как проблема музыкознания / Восприятие музыки. – М.: Музыка, 1980. – 256 с.

 198. Найда Ю.М. Формування індивідуального стилю стилю музично-педагогічної діяльності у студентів освітніх закладів у контексті особистісно-орієнтованого навчання /Ю.М. Найда //Наук. часопис Нац. пед. ун-ту імені М.П.Драгоманова. Сер. № 14: Теорія і методика мистецької освіти: зб. наук. праць. – К.:НПУ, 2005. – Вип. 2 (7). – С.94-98.

 199. Новейший философский словарь. Мн.: Изд-во В.М.Скакун, 1998. – 896с.

 200. Національна доктрина розвитку освіти України : затв. Указом Президента України в д 17 квітня 2002 р. № 347/ 2002 // Освіта України. – 2002. – 23 квіт. – С. 4 – 6.

 201. Немыкина И.Н. Методические основы специальной подготовки учителя музыки: Учеб.пособие. /Н. Немыкина. – Свердловск: Свердл. пед. ин-т, 1998. - 64с.

 202. Неперервна професійна освіта: філософія педагогічної парадигми, прогноз : монографія / В. П. Андрущенко, І. А. Зязюн, В. Г. Кремень, С. О. Сисоєва ; за ред. В. Г. Кременя. – К. : Наук. думка, 2003. – 854 с.

 203. Ничкало Н.Г. Теоретико-методологічні проблеми і перспективи досліджень з неперервної професійної освіти /Н.Г. Ничкало //Неперервна професійна освіта : теорія і практика : зб. наук. пр. : у 2 ч. /АПН України ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти. – К: Б. в., 2001. – Ч. 1. – С. 35 – 41.

 204. Ніколаї Г. Ю. Музично-педагогічна освіта в Польщі: історія та сучасність /Г.Ю Ніколаї [Монографія. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2007. – 396 с.

 205. Нісімчук А.С. Сучасні педагогічні технології /А.С.Нісімчук, О.С.Падалка, О.Т.Шпак. – К.: Просвіта, 2000. – 368, [2] с.

 206. Новое педагогическое мышление [сб. статей]; /под ред. А.В.Петровського. – М.: Педагогика, 1989. – 278, [1] с.

 207. Овсянкина Г. П. Музыкальная психология /Г. П. Овсянкина. – М.: Союз художников, 2007.– 240 с.

 208. Одаренные дети : пер. с англ. / общ. ред. Г. В. Бурменской, В. М. Слуцкого. – М. : Прогресс, 1991. – 376 с.

 209. Олексюк О. М. Педагогіка духовного потенціалу особистості : сфера музичного мистецтва : навч. посіб. /О. Олексюк, М. Ткач. – К. : Знання України, 2004. – 264 с.

 210. Омельченко С. Інтелект і творчість: грані взаємопроникнення / С. Омельченко // Людський інтелект : філос.-енцикл. дослідж. Філософські пошуки : зб. наук. пр. – Вип. 1 / наук. ред. М. Верников. – Л. : Центр Європи, 1998. – С. 132 – 139.

 211. Орлов В. Ф. Професійне становлення майбутніх вчителів мистецьких дисциплін: теорія і технологія : монографія /Валерій Федорович Орлов Р. Орлов ; [за заг. ред. Г. А. Зязюна]. – К. : Наук. думка, 2003. – 262 с.

 212. Освітні технології : навч.-метод. посіб. / О. М. Пєхота, А. З. Кіктенко, О. М. Любарська та ін. ; О. М. Пєхота (ред.). – К. : А.С.К., 2004 – 256 с.

 213. Осипова С. И. Педагогические условия становления успешной личности в системе непрерывного образования : монография / С. И. Осипова. – Красноярск : ГАЦМиЗ, 2000. – 81 с.

 214. Основи психології : підручник / за заг. ред. О. В. Киричука, В. А. Роменця. – К. : Либідь, 1996. – 631 с.

 215. Особистісно орієнтоване навчання: підготовка вчителя : монографія / О. М. Пєхота, А. М. Старєва. − Миколаїв : Іліон, 2005. − 272 с.

 216. Отич О. М. Педагогіка мистецтва у розвитку творчої індивідуальності майбутнього педагога професійної школи /О. М. Отич // Наук. часоп. НПУ імені М. П. Драгоманова. Сер. 14. Теорія і методика мистецької освіти : зб. наук. пр. – 2009. – Вип. 7. – С. 40 – 44.

 217. Очеретовська Н. Л. Український словник музичних термінів : наук. вид. / Н. Л. Очеретовська, Н. М. Цицалюк, К. П. Черемський. – Х. : Атос, 2008. – 178 с.

 218. Падалка Г. М.Музична педагогіка : курс лекцій з актуал. проблем викладання муз. дисциплін в системі пед. освіти /Г. М. Падалка ; за ред. В. Бутенка. – Херсон : ХДПІ, 1995. – 104 с.

 219. Падалка Г. М. Педагогіка мистецтва (теорія і методика викладання мистецьких дисциплін) / Г. М. Падалка. – К. : Освіта України, 2008. – 274 с.

 220. Падалка Г. М. Принципи навчання мистецтва : курс лекцій „Теорія і методика викладання мистецьких дисциплін” /Г. М. Падалка. – К. : НПУ імені М. Драгоманова, 2009. – 190 с.

 221. Парфентьєва І.П. Формування мистецької рефлексії у майбутніх учителів музики /І.П. Парфентьєва. //Теорія та методика мистецької освіти: Наукова школа Г.М.Падалки: колект. монографія. – К.: Нац. пед. ун-т імені М.П.Драгоманова, 2011. – С. 285-291.

 222. Парыгин Б. Д. Социально-психологический климат в коллективе. Пути и методы изучения / Борис Дмитриевич Парыгин. – М. : Наука, 1981. – 191 с.

 223. Педагогика: Учеб. Пособие / Под ред. Ю.К. Бабанского. – М.: Просвещение, 1988. – 479 с.

 224. Педагогіка: навч. посіб. /Н.Є.Мойсеюк. – 3-є вид., допов. – К.: ВАТ «КДНК», 2001. – 608 с.

 225. Педагогика профессионального образования : учеб. пособие / Е. П. Белозерцев, А. Д. Гонеев, А. Г. Пашков и др. ; под ред. В. А. Сластенина. – М. : Академия, 2004. – 368 с.

 226. Педагогическая энциклопедия. – М. : Сов. энцикл., 1988. – 911 с.

 227. Педагогические технологии : учеб. пособие для студентов пед. спец. / под общ. ред. В. С. Кукушина. – М. –
  Ростов-н/Д. : ИКЦ „МарТ”, 2004. – 336 с. – (Сер. „Педагогическое образование”).

 228. Педагогический энциклопедический словарь / гл. ред. Б. М. Бим-Бад ; редкол. : М. М. Безруких, В. А. Болотов, Л. С. Глебова и др. – М. : Большая Рос. энцикл., 2003. – 528 с.

 229. Педагогічні технології у неперервній професійній освіті : монографія / С. О. Сисоєва, А. М. Алексюк, П. М. Воловик, О. І. Кульчицька, Л. Є. Сігаєва та ін. ; за ред. С. О. Сисоєвої. – К. : ВІПОЛ, 2001. – 502 с.

 230. Песталоцци И. Г. Избранные педагогические сочинения : в 2 т. / И. Г. Песталоцци. – М. : Педагогика, 1981. – Т. 1. – 1981. – 336 с.

 231. Петровский А. В. Социальная психология коллектива /А. В. Петровский. – М. : Просвещение, 1979. – 234 с.

 232. Петрушин В. И. Музыкальная психология : учеб. пособие для студентов и преподавателей. – М. : Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 1997. – 384 с.

 233. Петрушин В. И. Психология и педагогика художественного творчества : учеб. пособие для вузов /В. И. Петрушин. – 2-е изд. – М. : Гаудеамус, 2008. – 490 с.

 234. Пехота О.М. Индивидуализация профессионально-педагогической подготовки учащихся: Монография /под. общ. ред. И.А. Зязюна. – К.: Вища школа, 1991. – С. 5-119.

 235. Пискунов А. И. Хрестоматия по истории зарубежной педагогики / сост. и автор ввод. ст. А. И. Пискунов. – М.: Просвещение, 1971. – 528 с.

 236. Підласий І. П. Практична педагогіка або три технології : інтерактив. підруч. для педагогів ринкової системи освіти /І. П. Підласий. – К. : Вид. Дім „Слово”, 2004. – 616 с.

 237. Підлипна Л. Терапія мистецтвом / Л. Підлипна. – Івано-Франківськ : ОІППО, 2009. – 152 с.

 238. Платон. Сочинения : в 3 т. / Платон ; пер. с древнегреч. ; под общ.ред. А. Ф. Лосева и В. Ф. Асмуса ; вступ. ст. А. Ф. Лосева. – М. : Мысль, 1970. – Т. 1. – 1970. – 611 с.

 239. Платонов К. К. Проблемы способностей / К. К. Платонов. – М. : Наука, 1972. – 312 с.

 240. Пляченко Т.М. Підготовка майбутнього вчителя музики до роботи з учнівськими оркестрами та інструментальними ансамблями : монографія / Т. М. Пляченко. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2010. – 428 с.

 241. Погрібна В. Л.Соціологія професіоналізму : монографія /В. Л. Погрібна. – К. : Алерта ; КНТ: ЦУЛ, 2008. – 336 с.

 242. Подласый И. П. Педагогика. Новый курс : учеб. для студентов пед. вузов : в 2 кн. – М. : Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – Кн. 1: Общие основы. Процесс обучения. – 2001. – 576 с. Кн. 2: Процесс воспитания. – 2001. – 256 с.

 243. Подмазин С. Личностно ориентированное образование : соц.-филос. исслед. / С. Подмазин. – Запорожье : Просвіта, 2000. – 250 с.

 244. Полякова И. А. Повышение эффективности подготовки студентов педагогических институтов к музыкально-пропагандистской деятельности : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 /Полякова Ирина Анатольевна. – Киев, 1991. – 305 с.

 245. Пономарев Я. А. Психология творчества и педагогика /Я.А. Пономарев. – М. : Наука, 1976. – 304 с.

 246. Портер У. Современные основания общей теории систем /У. Портер. – М. : Наука, 1971. – 556 с.

 247. Практическая психология для менеджеров / под ред. М. К. Тутушкиной. – М. : Филинъ, 1996. – 368 с.

 248. Пригожин А.И. Нововведения: стимулы и препятствия (социальные проблемы инноватики). /А.Пригожин. – М.: ИПЛ, 1989. – 271с.

 249. Проворова Є.М. Особливості музично-педагогічної комунікації вчителя та учнів на уроках музики. /Є.М.Проворова. //Теорія та методика мистецької освіти: Наукова школа Г.М.Падалки: колект. монографія. – К.: Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова, 2011. – С. 276-284.

 250. Професійна діагностика / упоряд. Т. Гончаренко. – 2-ге вид., стер. – К. : Ред. загальнопед. газ., 2005. – 120 с.

 251. Психологические тесты /под ред. А.А. Карелина: в 2-х т. – М.: ВЛАДОС, 2003. – Т. 2. – 248 с.

 252. Психологія праці та професійної підготовки особистості : навч. посіб. / за ред. П. С. Перепелиці, В. В. Рибалки. – Хмельницький : ТУП, 2001. – 330 с.

 253. Психолого-педагогические основы профессионального воспитания и самовоспитания студентов университета : сб. науч. тр. / под ред. Н. В. Кузьмина, Г. И. Молчановой. – Донецк : ДонГУ, 1986. – 144 с.

 254. Психотренинг : игры и упражнения / Н. В. Цзен, Ю. В. Пахомов. – М. : Независимая фирма „Класс”, 2006. – 272 с.

 255. Пуховська Л.П. Професійна підготовка вчителів у Західній Європі: спільність і розбіжності /Л.П. Пуховська. – К.: Вища школа, 1997. – 180 с.

 256. Рагс Ю.Н. Проблемы развития системы музыкального образования /Юрий Николаевич Рагс. – М.: ГМПИ имени Гнесиных, 1987. – 176 с.

 257. Радул В. В. Основи професійного становлення особистості сучасного вчителя : навч. посіб. / В. В. Радул, В. О. Кравцов, М. В. Михайліченко. – Кіровоград : Імекс – ЛТД, 2007. – 252 с.

 258. Ражников В.Г. Диалоги о музыкальной педагогике. /Владимир Григорьевич Ражников. – М.: Музыка, 1989. – 139, [1] с.

 259. Растригіна А. Н. Педагогіка свободи : методол. і соц.-пед. основи : монографія / А. Н. Растригіна. – Кіровоград : Полігр.-вид. центр ТОВ „Імекс ЛТД”, 2002. – 256 с.

 260. Реан А. А. О ценностно-мотивационной сфере студентов универсантов / А. А. Реан, Т. В. Андреева, Н. П. Киреева, Н. А. Москвичева // Ананьевские чтения-99 : тез. науч.-практ. конф. – СПб., 1999. – С. 222 – 223.

 261. Реброва О.Є. Методологічні основи педагогічної ментальності: культурологічний та професійний аспекти: [монографія] / О.Є.Реброва. К.:НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012.  283с.

 262. Реброва О.Є.Теоретичне дослідження художньо-ментального досвіду в проекції педагогіки мистецтва: [монографія] / О.Є.Реброва. К.:НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012.  295с.

 263. Рейзенкінд Т. Й. Дидактичні основи професійної підготовки вчителя музики в педуніверситеті /Т. Й. Рейзенкінд. – Кривий Ріг : Вид. Дім, 2006. – 640 с.

 264. Рейзенкінд Т. Й. Теоретико-методичні засади професійної підготовки майбутнього вчителя музики у вищих навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 „Теорія і методика професійної освіти” / Т. Й. Рейзенкінд. – К., 2008. –36 с.

 265. Рибалко Л. С. Акмеологічні технології як засіб професійно-педагогічної самореалізації майбутнього вчителя / Л. С. Рибалко, С. І. Ястребов // Акмеологія – наука ХХІ століття : розвиток професіоналізму : матеріали Другої міжнар. наук.-практ. конф. – К., 2008. – С. 148 – 151.

 266. Родин В.А. О некоторых принципах создания индивидуального плана в инструментальном классе /В.А.Родин //Специфика и совершенствование инструментальной подготовки на музыкально-педагогическом факультете : межвуз. сб. науч. тр. [редкол. : Н. Г. Канделаки (отв. ред.) и др.]. – Куйбышев, 1985. – С. 68–75.

 267. Роджерс К. Становление человека / К. Роджерс. – М. : Изд. группа „Прогресс” : Универс, 1994. – 478 с.

 268. Роджерс К. Р. Взгляд на психотерапию, становление человека / К. Р. Роджерс ; пер. с англ. – М. : Изд. группа „Прогресс” : Универс, 1994. – 480 с.

 269. Роменець В. А. Історія психології ХХ століття : навч. посіб. / В. А. Роменець, І. П. Маноха. – К. : Либідь, 1999. – 992 с.

 270. Роменець В. А. Психологія творчості: навч. посіб. /В. А. Роменець. – 2-ге вид., доп. – К. : Либідь, 2001. – 288 с.

 271. Ростовський О. Я. Методика викладання музики в основній школі : навч.-метод. посіб. / О. Я. Ростовський. – Т. : Навч. кн. – Богдан, 2001. – 272 с.

 272. Рубинштейн С. Л. Проблемы общей психологии /С. Л. Рубинштейн. – М. : Педагогика, 1973. – 424 с.

 273. Рудницька І. Інноваційна діяльність як основа творчої самореалізації вчителя / І. Рудницька // Вища освіта України. – 2008. – № 4. – С. 79 – 82.

 274. Рудницька О. П. Українське мистецтво у полікультурному просторі : навч. посіб. / О. П. Рудницька. – К. : ЭксОб, 2000. – 208 с.

 275. Рудницька О. П. Музика і культура особистості: проблеми сучасної педагогічної освіти : навч. посіб. / О. П. Рудницька. – К. : ІЗМН, 1998. – 248 с.

 276. Рудницька О. П. Педагогіка. Загальна та мистецька /О. П. Рудницька. – Т. : Навч. кн. – Богдан, 2005. – 360 с.

 277. Руссо Ж-Ж. Эмиль, или О воспитании / Ж.-Ж. Руссо //Педагогические сочинения : в 2 т. /под ред. Г. Н. Джибладзе ; сост. А. Н. Джуринский. –М. : Педагогика, 1981. – Т. 1. – 1981. – 656 с.

 278. Рыбаков О. Ю. Человек в политике : пути самореализации / О. Ю. Рыбаков. – Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1995. – 196 с.

 279. Савчин М. В. Загальна психологія : навч. посіб. /М. В. Савчин. – К. : Академвидав, 2011. – 464 с. – (Сер. „Альма-матер”).

 280. Савшинский С.И. Работа пианиста над музыкальным произведением / С.И. Савшинский. М-Л. : «Музыка», 1964. – 185 с.

 281. Садовский В. Н. Основания общей теории систем : логико-методол. анализ / В. Н. Садовский. – М. : Наука, 1974. – 276 с.

 282. Санникова О. П. Феноменология личности /О. П. Санникова. – Одесса : СМИЛ, 2003. – 256 с.

 283. Селевко Г. К. Современные образовательные технологии /Г. К. Селевко. – М. : Нар. образование, 1998. – 256 с.

 284. Семиченко В.А. Проблемы мотивации поведения и деятельности человека. Модульный курс психологии. Модуль «Направленность». – К.: Миллениум, 2004. –521 с.

 285. Семиченко В.А. Психологія педагогічної діяльності: навч. посіб. /Валентина Анатоліївна Семиченко. – К.: Вища шк., 2004. – 335 с.

 286. Сластенин В.А. Теория и практика высшего педагогического образования // Межвузовский сборник научных трудов МГПИ /Под ред. В.А. Сластенина. –М.,1987.

 287. Сластёнин В.А. Целостный педагогический процесс как объект профессиональной деятельности учителя: учеб. пособ. /В.А.Сластёнин, А.И. Мищенко. – М.: Прометей, 1997. – 200, [2]с.

 288. Сидоренко Е.В. Технологии создания тренинга. От замысла к результату / Е. В. Сидоренко.– СПб. : Речь, 2008. – 329 с.

 289. Сигов И.И. О методике разработки модели специалиста (на примере інженерно-экономических спеціальностей) //Проблемы совершенствования высшего образования. – Л.: Ленинградский гос. ун-т, 2001. – С. 69.

 290. Сисоєва С. О. Основи педагогічної творчості : підручник /С.О. Сисоєва. – К. : Міленіум, 2006. – 346 с.

 291. Сисоєва С. О. Педагогічна творчість учителя: визначення, теоретична модель, функції підготовки / С. О. Сисоєва //Педагогіка і психологія. – 1998. – №2. – С.161 – 172.

 292. Сисоєва С. О. Проблема формування особистості, здатної до творчої самореалізації / С. О. Сисоєва // Наукові праці : зб. – Миколаїв : Вид-во МФ НаУКМА, 2000. – Т. 7: Педагогіка. – С. 13 – 19.

 293. Сисоєва С.О. Сфера освіти як об’єкт наукового дослідження /С.О. Сисоєва //Освітологія : витоки наукового напряму : монографія / за ред. В.О. Огнев’юка ; авт. кол. : В.О. Огнев’юк, С.О. Сисоєва, Л.Л. Хоружа, І.В. Соколова, О.М. Кузьменко, О.О. Мороз. – К. : ВП „Едельвейс”, 2012. – 336 с.

 294. Сковорода Г. Пізнай в собі людину / Г. Сковорода ; пер. М. Кашуба ; пер. поезій В. Войнович. – Л. : Світ, 1995. – 526 с.

 295. Сластенин В. А. Введение в педагогическую аксиологию : учеб. пособие / В. А. Сластенин, Г. И. Чижакова.– М. : Академия, 2003. – 192 с.

 296. Сластенин В. А. Гуманитарная культура специалиста /В. А. Сластенин // Магистр. – 1991. – № 1. – С. 16 – 25.

 297. Сластенин В. А. Педагогика : учеб. пособие для студентов высш. пед. учеб. заведений / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов ; под ред. В. А. Сластенина. – М. : Академия, 2002. – 576 с.

 298. Сластенин В. А.Психология и педагогика : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / В. А. Сластенин, В. П. Каширин. – 4-е изд., стер. – М. : Академия, 2006. – 480 с.

 299. Слєпкань З. І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі : навч. посіб. / З. І. Слєпкань. – К. : Вища шк., 2005. – 239 с.

 300. Словарь-справочник по педагогике / Авт.-сост. В.А.Мижериков; Под общ. ред. П.И.Пидкасистого. – М.: ТЦ Сфера, 2004. – 448 с.

 301. Современные образовательные технологии / под. ред. Н. В. Бордовской. – М. : КНОРУС, 2010. – 432 с.

 302. Современный словарь по педагогике / сост. Е. С. Рапацевич. – Минск : Соврем. слово, 2001. – 928 с.

 303. Современный философский словарь / под общ. ред. В. Е. Кемерова. – М. – Бишкек – Екатеринбург : Одиссей, 1996. – 608 с.

 304. Сократ. Платон. Аристотель. Юм. Шопенгауэр : биогр. повествования / сост., общ. ред. и послесл. Н. Ф. Болдырева. – Челябинск : Урал, 1995. – 400 с.

 305. Солодухова О. Г. Становлення особистості вчителя в процесі професійної адаптації : монографія /О. Г. Солодухова. – Донецьк : ТОВ „Либідь”, 1996. – 175 с.

 306. Сорокин А. А. Идеальное, творчество и развитие человека / А. А. Сорокин // Вопр. философии – 2009. – № 6. –
  С. 82 – 91.

 307. Социологический справочник / под общ. ред. В. И. Воловича. – Киев : Политиздат Украины, 1990. – 382 с.

 308. Соціальна енциклопедія / уклад. В. Г. Городяненко. – К. : Академвидав, 2008. – 456 с.

 309. Соціальна робота в Україні : навч. посіб. / І. Д. Звєрєва, О. В. Безпалько, С. Я. Марченко та ін. ; за заг. ред. І. Д. Звєрєвої, Г. М. Лактіонової. – К. : Наук. світ, 2003. – 233с.

 310. Соціально-професійне становлення особистості : монографія / В. В. Радул, О. В. Михайлов, І. П. Краснощок, В. А. Кушнір ; за ред. В. В. Радула. – Кіровоград : Полігр.-вид. центр ТОВ „Імекс ЛТД”, 2002. – 263 с.

 311. Спиркин А. Г. Сознание и самосознание / А. Г. Спиркин. – М. : Политиздат, 1972. – 303 с.

 312. Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве: театральные мемуары /Константин Сергеевич Станиславский. – М.: Искусство, 1962. – 576с.

 313. Старчеус М.С. Личность музыканта / М.С. Старчеус – М.: МГК, 2012. – 846с.

 314. Суїменко Є. Феномен незнання, або дещо освічене неуцтво // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 1999. - №3. – С. 214-218.

 315. Сухомлинський В. О. Вибрані твори : в 5 т. – К. : Рад. шк., 1976 – 1977. – Т. 1. Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості. Духовний світ школяра. Методика виховання колективу. – 1976. – 654 с.

 316. Сухомлинський В. О. Народження громадянина /В. О. Сухомлинський // Вибрані твори : в 5 т. – Т. 3. – К. : Рад. шк., 1977. – С. 270–582.

 317. Сучасний словник іншомовних слів : близько 20 тис. слів і словосполучень / уклад. : О. І. Скопенко, Т. В. Цимбалюк. – К. : Довіра, 2006. – 789 с. – (Словники України).

 318. Тарасов Г.С. Соотношение коммуникативного и когнитивного в процессе формирования духовной потребности личности. /Г.С. Тарасов //Психологические исследования познавательных процессов и личности. Сб. статей, отв. ред. Д.Ковач и др. - М.: Наука, 1983. – с.126-132.

 319. Теплов Б.М. Избранные труды: в 2-х томах /Борис Михайлович Теплов. – М., 1985. – Том 2. – С. 33-89.

 320. Теплов Б. М. Новые данные по изучению свойств нервной системычеловека / Б. М. Теплов // Типологические особенности высшей нервной деятельности человека : в 4 т. – Т. 3. – М. : Изд-во АПН РСФСР, 1963. – С. 3 – 46.

 321. Теплов Б. М. Проблемы индивидуальных различий : избр. раб. / Б. М. Теплов. – М. : Изд-во Акад. пед. наук РСФСР, 1961. – 536 с.

 322. Терентьева Н. А. Теоретические основы высшего музыкально-педагогического образования : монография /Н. А. Терентьева ; Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена. – СПб. : Образование, 1996. – 79 с.

 323. Терлецька Л. Психологія розвитку духовності : психокорекція засобами малюнку / Л. Терлецька. – К. : Главник, 2008. – 144 с.

 324. Толстой Л. Н. Собрание сочинений : в 22 т. /Л. Н. Толстой. – М. : Худож. лит., 1978 – 1985. – Т. 19. – 1985. – 575 с.

 325. Топчієва І.О. Шляхи евристичного навчання майбутніх учителів музики /І.О. Топчієва //Науковий вісник Чернівецького ун-ту: зб. наук. праць. – Чернівці: ЧНУ, 2009. – Вип. 491. – С. 168-175.

 326. Третьяков, П. И. Адаптивное управление педагогическими системами / П. И. Третьяков и др.. – М. : Академия, 2003. – 368 с.

 327. Трофимов Ю.Л. Психологія: підручник для студ. ВНЗ /Ю.Трофімов, В.Рибалка, П.Гончарук та ін.; за ред. Ю.Л.Трофімова. – К.: Либідь, 2001. – 558, [2]с.

 328. Тюмасева З. И.Словарь-справочник современного общего образования: акмеологические, валеологические и экологические тайны / З. И. Тюмасева, Е. Н. Богданов, Н. П. Щербак. – СПб. : Питер, 2004. – 464 с.

 329. Узнадзе Д.М. Экспериментальные основы психологии установки. /Д.М. Узнадзе. – Тбилисси: Изд. АН Груз.ССР, 1961. – С. 57-59.

 330. Ушинський К. Д. Твори : у 6 т. / К. Д. Ушинський. – К. : Рад. шк., 1952 –1955. –

Т. 6. – 1955. – 616 с.

 1. Ушинський К. Д. Теоретичні проблеми педагогіки /К. Д. Ушинський // Вибрані педагогічні твори : в 2 т. / пер. з рос. ; за ред. А. І. Піскунова. – Т. 1. – К. : Рад. шк., 1983. – 496 с.

 2. Ушинський К. Д. Людина як предмет виховання / К. Д. Ушинський //Історія педагогіки України / О. С. Мельничук. – Кіровоград : КДПУ імені  В. К. Винниченка, 1998. – С. 121 – 153.

 3. Фейгин М.Э. Индивидуальность ученика и искусство педагога /Моисей Эммануилович Фейгин. – М. : Музыка, 1968. – 79 с.

 4. Федоришин В.І. Інноваційні підходи до організації колективного музикування студентів інститутів мистецтв /В.І. Федоришин //Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей: зб. матеріалів VІ мистецько-педагогічних читань пам’яті професора О.П.Рудницької. – Чернівці: Зелена Буковина, 2010. – С. 203-204.

 5. Федоришин В.І. Творча самореалізація студентів інститутів мистецтв у процесі колективного музикування. /В.І. Федоришин //Технології педагогічної освіти: Педагогічні науки. – Випуск № 1.39. – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2012. – С. 340-344.

 6. Федорчук В. М. Соціально-психологічний тренінг „Розвиток комунікативної компетентності викладача” : навч.-метод. посіб. / Віктор Миколайович Федорчук. – Вид. 2-е. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2006. – 240 с.

 7. Фейербах Л.Избранные философские произведения :в 2 т. / Л. Фейербах. – М. : Госполитиздат, 1955. – Т. 1. – 1955. – 676 с.

 8. Філософія Ф. Бекона // Історія філософії : підручник : у 2 т. / В. І. Ярошовець, О. В. Александрова, Г. Є. Аляєв та ін. ; за ред. В. І. Ярошовця. – К. : Вид.-полігр. центр „Київський університет”, 2007. – Т. 1. – С. 235 – 243.

 9. Философский словарь / под ред. И. Т. Фролова. – 7-е изд., перераб. и доп. – М. : Республика, 2001. – 719 с.

 10. Філософський словник /за ред. В.І. Шинкарука. – 2 вид. перер. і доп. – К.: Голов. ред. УРЕ, 1986. – 800 с.

 11. Філософські абриси сучасної освіти : монографія / авт. кол. : І. Предборська, Г. Вишинська, Г. Гайденко, та ін. ; за заг. ред. І. Предборської. – Суми : Унів. кн., 2006. – 226 с.

 12. Філософські засади трансформації вищої освіти в Україні на початку ХХІ ст. : монографія / В. Андрущенко, В. Лутай, Л. Панченко та ін. – К. : Пед. думка, 2007. – 352 с.

 13. Флоренский П.А. У водоразделов мысли. /П.А.Флоренский. – М., 1990. – С.252-281.

 14. Френе С. Антология гуманной педагогики / С. Френс. – М. : Изд. дом Шалвы Амонашвили, 1996. – 224 с

 15. Фромм Э. Человек для себя. Исследование психологических проблем этики / Эрик Фромм ; пер. с англ. Л. А. Чернышевой. – Минск : Коллегиум, 1992 . – 253 с.

 16. Франкл В. Человек в поисках смысла / В. Франкл. – М. :Прогресс, 1990. – 368 с.

 17. Фуллан Майкл. Сили змін: вимірювання глибини освітніх реформ /Перек. з англ. Г.Шиян, Р.Шиян. – Львів: Літопис, 2000. – 269 с.

 18. Холопова В. Музыкальные эмоции в эпоху культурной поляризации (ХХ век) /В. Холопова //Музыкальное содержание: современная научная интерпретация. –
  Ростов-н/Д.: Изд-во Рост. гос. консерватории им. С.В. Рахманинова, 2006. - С. 7 – 21.

 19. Хьелл Л. Теория личности / Л. Хьелл, Д. Зиглер. – СПб. : Питер-Пресс, 1997. – 608 с.

 20. Хуторской А. В. Дидактическая эвристика. Теория и технология креативного обучения / А. В. Хуторской. – М. : Изд-во МГУ, 2003. – 416 с.

 21. Хуторской А. В. Методика личностно-ориентированного обучения: как обучать всех по-разному? : пособие для учителей / А. В. Хуторской. – М. : ВЛАДОС – ПРЕСС, 2005. – 383 с.

 22. Хуторской А. В. Современная дидактика : учеб. пособие /А. В. Хуторской. – 2-е изд., перераб. – М. : Высш. шк., 2007. – 639 с.

 23. Хуторской А. В. Эвристическое обучение /А. В. Хуторской // Педагогика. Основы общей педагогики. Дидактика : учеб.пособие / И. И. Прокопьев, Н. В. Михалкович. – Минск : ТетраСистемс, 2002. –
  С. 450 – 468.

 24. Цагарелли Ю.А. Психология музыкально-исполнительской деятельности: автореф. дисс. д-ра психол. наук. /Ю.А.Цагарелли. – Л.: ЛГУ, 1989. – 42 с.

 25. Ципин Р. М. Музыкально-исполнительское искусство : теория и практика / Р. М. Ципин. – СПб. : Алетея, 2001. – 320 с.

 26. Цыренова Л. А. К вопросу о самореализации личности /Л. А. Цыренова // Комплексный характер научных исследований проблем общественного развития. – М. : Наука, 1990. – С. 195 – 197.

 27. Чернявская Г. К. Трудный путь к самому себе: очерки саморазвития личности / Г. К. Чернявская ; Гос. ком. Рос. Федерации по высш. образованию ; Урал. гос. техн. ун-т. – Спб. : СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1994. – 116 с.

 28. Черній С. Філософсько-методологічні аспекти стандартизації змісту освітянської реальності /С. Черній //Проблеми освіти: науково-методичний зб. –2005. – Вип. 46 (Болонський процес в Україні). – Ч. 2. – С. 73–80. – (Додаток “Педагогіка освіти”). – С. 118–123.

 29. Шамова Т. И. Управление образовательными системами : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений /Т. И. Шамова, П. И. Третьякова, Н. П. Капустин ; под ред. Т. И. Шамовой. – М. : ВЛАДОС, 2001. – 320 с.

 30. Шаронин Ю.В. Психолого-педагогические основы формирования качеств творческой личности в системе непрерывного образования (Синергетический подход). – М.,1998. – 321 с.

 31. Шаршов И. А. Критерии и показатели эффективности профессионально-творческого саморазвития личности будущего педагога /И.А. Шаршов // Творческая самореализация личности в контексте профессионально-педагогической культуры : материалы Всерос. науч.-практ. конф. / под ред. И. Ф. Исаева, М. И. Ситниковой. – Белгород : Изд-во БелГУ, 2001. – С. 346 – 352.

 32. Шахов В. Базова педагогічна освіта майбутнього вчителя : загальнопед. аспект / В. Шахов. – Вінниця : Едельвейс, 2007. – 383 с.

 33. Шацкая В.Н. Музыкально-эстетическое воспитание детей и юношества /Валентина Николаевна Шацкая. – М.: Педагогика, 1975. – 200 с.

 34. Швидкий В. О. Акмеологічні підходи до формування образу Я-професіонала у студентів ВНЗ / В. О. Швидкий //Акмеологія в Україні : наук. вид. – 2010. – № 1. –
  С. 128 – 135.

 35. Шевнюк О. Л. Культурологічна освіта майбутнього вчителя: теорія і практика : монографія / О. Л. Шевнюк. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2003. – 232 с.

 36. Шелепаева А. Х. Различные подходы к описанию системно-информационной картины мира / А. Х. Шелепаева // Профильная шк. – 2006. – № 1. – С. 53 – 56.

 37. Широкова Е.Ф. Педагогическая технология – важный компонент профессиональной подготовки современного учителя. – М.: Педагог, 1998. – С. 17-49.

 38. Шубинский В. С. Педагогика творчества учащихся /В. С. Шубинский. – М. : Знание, 1988. – 80 с.

 39. Шульгіна В. Д. Українська музична педагогіка : підручник / В. Д. Шульгіна. – К. : ДАКККіМ, 2005. – 272 с.

 40. Щепаньский Я. Элементарные понятия социологии /Я. Щепаньский ; под общ. ред. А. М. Румянцева ; пер. с польск. – М. : Прогресс, 1969. – 240 с.

 41. Щербакова А.И. Аксиологический поход к музыке и музикально-педагогическому образованию /А.И.Щербакова. //Проблемы и перспективы педагогического образования в ХХІ веке. – М., 2000. – С.15-25.

 42. Щолокова О. П. Основи професійної художньо-естетичної підготовки майбутнього вчителя / О. П. Щолокова. – К. : УДПІ, 1996. – 164 с.

 43. Юдин Э. Г. Методологическая природа системного подхода / Э. Г. Юдин // Системные исследования. – М. : Наука, 1973. – С. 38 – 52.

 44. Юсов Б.П. Художественное воспитание школьников: Монография. /Б.П. Юсов. – М. : Наука, 1983. – 291 с.

 45. Юнг К. Г. Конфликты детской души / К. Г. Юнг. – М. : Канон, 2004. – 456 с.

 46. Юник Д.Г. Завадостійкість майбутніх учителів музики у процесі інструментально-виконавської діяльності /Д.Г. Юник //Рідна школа. – 2012. - №8/9. – С.52-56.

 47. Юцявичене П.А. Принципы модульного обучения /П.А.Юцявичене //Сов. педагогика. – 1990. - №1. – С.55-65.

 48. Яворский Б.Л. Статьи, воспоминания, переписка. Т. 1 /Под общей ред. Д.Шостаковича. Изд. 2. – М.: Сов. композитор, 1972. – 712 с.

 49. Ягупов В.В. Педагогіка : навч. посіб. /В.В. Ягупов. – К. : Либідь, 2003. – 560 с.

 50. Barron F. Creativity, intelligence and personality / F. Barron, D. M. Harrington // Annual Review of Psychology. – 1981. – Vol. 32. – P. 439 – 476.

 51. Kluczowe dane o edukacji w Europe. – Warszawa: [Komisia Europejska,Edukacja i Kultura: EURYDICE,Eurostat], 2001. – 261 s.

 52. Moreno R. A coherence effect in multimedia learning: The case for minimizing irrelevant sounds in the design of multimedia instructional messages /R. Moreno, R.E. Mayer //Journal of Educational Psychology. – 2000. - № 92 (1). – S. 117 – 125.

 53. Pass F. Cognitive load theory: Instructional implications of the interaction between information structures and cognitive architecture /F. Pass, A.Rental, J. Sweller //Instructional Science. – 2004. - № 32. – S.1-8.

 54. SengeP. TheFifthDiscipline, NewYork, Doubleday. - 1990. – Р. 95-146.

 55. Taylor C. W. Various approaches and definitions of creativity /C.W. Taylor ; R. Sternberg (еd.) // The nature of creativity. – Cambridgе : Cambr. Press, 1988. – P. 99 – 126.

 56. The Oxford English Dictionary. – Second edition / рrepared by J. A. Simpson and S. C. Wein. – Vol. XIV. – Oxford, 1989. – Р. 92.


Віктор Миколайович Лабунець

Інноваційні технології інструментально-виконавської підготовки майбутнього вчтеля музики: теорія та методика
Монографія

Кам’янець-Подільський2014

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал