В. Жила, асистСкачати 60.12 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації12.04.2017
Розмір60.12 Kb.
СХІДНІ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ. 17/2011 11
В. Жила, асист.
СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ З КОМПОНЕНТОМ "РУКАВ КОРЕЙСЬКІЙ МОВІ
У даній статті розглядаються та аналізуються особливості фразеологізмів з компонентом "рукав корейській мовній
картині світу.
В данной статье рассматриваются и анализируются особенности фразеологизмов с компонентом "рукав корейской
языковой картине мира.
The article contains and analyzes the features of phraseological units with the somatic component 'hand' in the Korean language
world picture.
Кожна мова є невичерпною, багатою, барвистою, а слово невід'ємне від існування людини. Хто може сказати дотепніше та влучніше за народ Саме народ є творцем такого розділу мови як фразеологія. Фразеологізм це вислів, у якому завжди є краплинка менталітету нації, її культури, її обличчя [1]. Фразеологія займає особливе місце в системі кожної мови. За допомогою фразеологізмів відкриваються широкі можливості передавати мовними засобами всю багатогранність процесів, що мають місце у повсякденному житті [2]. Фразеологізми відображають в основному життя людини. Лише незначна кількість виразів характеризує тваринний і рослинний світа також деякі явища природи. Ось чому практично всі вчені виділяють у фразеології тематичне (фразеологічне) поле "Людина" Л. Арсентьєв, А. Івченко, Г. Курковська, Н. Коваленко, М. Олійник та ін.). Свідченням антропоцентричності фразеології є її надзвичайно розгалужені гнізда із сома- тизмами – назвами частин людського тіла. Тіло людини як об'єкт і суб'єкт пізнання навколишнього світу, як носій соматичного коду культури залишається актуальним об'єктом сучасного мовознавства. У філософ- сько-антропоцентричному аспекті людське тіло як конститутивний складник людини вводить її у світі є основою введення в пізнавальний контакт із цим світом. Атому невипадково соматизми (назви органів і частин людського тіла) характеризуються високою частотою функціонування, здатністю активно вживатися в переносних значеннях, а також великою фразеотвірною продуктивністю. Соматичні фразеологічні одиниці (ФО) є предметом постійного аналізу яку зарубіжній, такі у вітчизняній лінгвістиці. Дослідження ведуться на матеріалі різних мові мають в основному компаративний характер. Незважаючи нате, що проблеми соматичних ФО досліджуються досить широко, малодослідженою залишається на сьогоднішній день фразеологія корейської мови, що й зумовлює актуальність нашого дослідження. Мета статті виявити особливості семантики фразеологізмів з соматичним компонентом рука/손у системі фразеології корейської мови, визначити основні функції фразеологізмів. Завдання дослідження 1) дослідити та проаналізувати структурно-семантичні типи фразеологізмів корейської мови 2) охарактеризувати особливості лексико-семантичної структури та функціонування фразеологізмів зі словом "рукав корейській мові 3) на прикладі фразеологізмів довести багатство та своєрідність корейської мови. Це дослідження присвячене фразеологізмам корейської мови з компонентом- соматизмом "рука (손)" – одним із найпоширеніших у корейській мові. Споконвіку в усіх мовах рука сприймалася як частина людського тіла, універсальне знаряддя праці. У результаті аналізу фразеологічного матеріалу виявлено 163 одиниці з компонентом рука [3]. У словнику 연세한국어사전 (Словник корейської мови, с подаються такі тлумачення слову "рука
1) верхня кінцівка до зап'ястка; 2) пальці 3) верхня кінцівка людини як знаряддя праці, діяльності 4) робоча сила 5) здатність людини до праці 6) символ влади, панування 7) володіння. У корейській мові дуже часто "рука" є більш абстрактним терміном. Замість "кисті руки" та "частина руки від п'ястка до плеча" корейці кажуть просто "рука, що робить мовлення більш лаконічним [5]. Аналіз семантики фразеологізмів з соматичним компонентом "рука" допоможе реконструювати образ руки в корейській мовній картині світу. Проведений лінгвістичний аналіз показує наявність досить великої групи фразеологізмів, що виражають описані нижче концепти. Праця (일) – це "діяльність людини, сукупність цілеспрямованих дій, що потребують фізичної або розумової енергії і мають своїм призначенням створення матеріальних та духовних цінностей труд. Трудовий процес, робота, на яку витрачається багато сил" [7]. Як видно із вищенаведених дефініцій, складником є енергія, витрата сил. Так, 손을 букв. торкатися руки, букв. доторкнутися рукою, букв. робити руками, 손을 букв. користуватися руками, що означають працювати, починати працювати. Також у цю групу входять фразеологізми зі значенням "відпочинок під час роботи" (휴식): 일손을 쉬다/손이
쉬다
(букв. руки відпочивають, букв. руки лежать, 손을 букв. відривати руки, 손을 букв. зупинити руки, та працелюбність (근면) – 손이
부지런하다
(букв. старанні руки. І, навпаки, "лінощі" (나태) – "відсутність бажання працювати, робити що-небудь; неробство" [8]. 손 하나
까딱
букв. не ворушити пальцями, 손이
게으르다
(букв. ліниві руки, 손 안 대고 코 букв. сякаючись, не допомагати руками. Допомога (도움) – "сприяння, підтримка в чому- небудь"; "захист, порятунок у біді" [8]. Фраземи цієї групи можна розділити натри підгрупи "допомагати"
(원조), "просити про допомогу" (요청), "відмовляти"
(거절). Так, деякі фразеологізми мають відповідники українським фразеологізмам, зокрема "простягати руку допомоги" (손을 펴다, 손을 뻗다, 손을 뻗치다, 손발이
되다
). Концепт взаємодопомоги, співпраці втілено у наступних корейських ФО: 손을 букв. братися заруки букв. тримати в руках. Ідіоматичні вирази 손을 내밀다/손만 букв. простягати руки, 손만 букв. тільки руки дивляться вгору, 손을 букв. просити руки) мають семантичне значення "просити про допомогу (очікувати допомоги. Концепти відмови або незацікавленості втілені у таких фразеологізмах 손을 букв. струшувати руки, 손길을 букв. прибирати простягнуту руку,
손길을
букв. відривати простягнуту руку, 손길이
끊어지다
(букв. обірвалася простягнута рука. Сила (힘) – "здатність живих істот напруженням м'я- зів робити фізичні рухи, виконувати різні дії фізична енергія людини, тварини. Фізична здатність або можливість робити, здійснювати що-небудь" [7]. 1) Здатність людини до духовної діяльності, до вияву своїх розумових або душевних властивостей (능력) в корейській мові вербалізовано у наступних фраземах: букв.
© Жила ВВ І СНИ К Київського національного університету імені Тараса Шевченка короткі руки) бракує вміння, здібностей і, навпаки, 손이
있다
(букв. є руки) здібний. 2) Проте, що рука трактується як фізична сила (힘) свідчать наступні фразеологізми по силах 닿다, 손이 미치다, своїми (власними) силами 제 손으로 (букв. своїми руками, 손으로 букв. створювати/добиватися руками. Чимала кількість фразеологізмів з компонентом рукав корейській мові має значення "володіти чимось, мати що-небудь у своїй власності (소유)". Такою семантикою маркуються фразеологізми 손에 букв. залишитися в руках, 손에 букв. тримати в руках) – володіти 손에 넣다/손안에 넣다/손아귀에 букв. покласти в руки, 손에 들어오다/손에 букв. потрапляти до рук) – прибирати до рук 손에서 букв. відбирати від рук) – оволодіти, загарбати. Наступна група фразеологізмів зі значенням "могутність, влада (권력, 세력)" – "1) Право керувати державою, політичне панування 2) Керівні державні органи, уряд. // Особи, що мають урядові повноваження
3) перен. Сила чого-небудь, могутність" [7]. Сюди відносимо вирази (한) 손에 잡다 / (한) 손에 букв. тримати в чиїсь руках) – бути при владі 손을 букв. простягнути руку) – поширення влади 손을 букв. відійти від рук, 손길을 букв. відійти від простягнутої руки, 손길을 букв. звільнятися від простягнутої руки, 손에서 빠져나가다/손에서 букв. йти від руки, що означають стати вільним від влади) когось. Також фразеологізми з негативною конотацією букв. тримати в руках, 손에
들어가다
(букв. потрапляти до рук, 손에 букв. потрапити до рук) – попадати під чиюсь владу. Дружні стосунки (교제), відносини (관계) – "стосунки, зв'язки, взаємини між ким-небудь" [7]. Фраземи, у яких втілено концепт "співпрацювати, "мати товариські стосунки букв. торкатися руки, 손을 букв. братися заруки букв. простягнути руку,
손에
손을 букв. в руці тримати руку, 손을 букв. тримати один одного заруки. Фразеологізм 오른

(букв. права рука) вживається в корейській мові зі значенням "найкращий друг, "найближчий помічник. І, навпаки, наступні ФО зі значенням "припинити відносини, "сваритися 손을 букв. мити руки,
손을
букв. розірвати руки, 손을 букв. чистити мити руки, 손을 букв. відривати руки. Концепт "жест, рух рукою (소동작)" – "рух тіла чи рук, який супроводжує людську мову або замінює її" [8] – вербалізовано таким чином 손을 букв. покласти руки) зі значенням бажати щастя, благословляти
손가락질받다
(букв. показувати пальцем) – сварити, осуджувати 손을 букв. тримати руки) має тризна- чення: 1) присягатися, клястися 2) здаватися, капітулювати втрачати надію 3) молитися 손을 букв. махати рукою) – розходитися, розлучатися. Фразеологізми з компонентом "рука" можуть передавати емоційний стан (감정) людини, характер (성질) та особисті риси (인품). Емоційність пов'язана з функцією передавання настрою, почуттів, емоцій, переживань. Так, 손을 букв. руки тремтять) зі значенням страх 손가락 하나 까딱할 букв. немає сил ворухнути пальцем) – падати з ніг, вибиватися з сил
손에
잡히지 букв. не пійматися в руки, 손에 땀을
쥐다
/손(바닥)에 букв. з'явився пітна руці) – переживати, тривожитися 손뼉을 букв. плескати в долоні) – радіти. Характер тлумачиться як "сукупність стійких психічних властивостей людини, її особистих рис, що виявляються у поведінці й діяльності" [7]. Отже, соматизм "рукав корейській мові передає як негативну оцінку індивідуальних особливостей людини 손바닥
뒤집듯
(букв. долоня наче вивернулася навиворіт) – непостійна, мінлива людина, букв. брудні руки) – нечесна, неправдива людина, такі позитивну оцінку букв. великі руки) – щедра людина,
손을
букв. міцно тримати руку) – доброзичлива, дружелюбна людина, букв. чисті руки) – чесна людина. Рука може використовуватися навіть для крадіжок – таємне привласнення чужих речей, грошей і т. ін.." [8] –
손이
букв. шершаві, грубі руки, 손을 букв. торкатися руки. Велика кількість фразеологізмів з компонентом рукав корейській мові мають інші значення, зокрема
1) концепти "техніка, майстерність (기술, 솜씨)" – "досконало знати свою справу умілий, досвідчений" [7] – вербалізовані у наступних фразеологізмах 손에
달리다
/손에 букв. залежить від рук 2) зі значенням ремонтувати (수리) – "виправляти пошкодження, усувати дефекти, поломки, лагодити що-небудь" [7]
– відносимо ФО букв. бачити руки
3) семантикою "змінювати напрям" маркується фразеологізм букв. повертати руки
4) можливість, шанс (기회) – "наявність умов, сприятливих для чого-небудь, обставин, які допомагають чомусь вербалізовано наступним ФО: 손에 букв. доторкнутися до руки) – з'явилась можливість. Граматично фразеологізми з компонентом "рукави- глядають таким чином
"손 + 이/에서/으로 + 동사"
"손 + 이 + 형용사"
"손 + 을 + 용언" Уході дослідження було з'ясовано, що вивчення ФО посилюють лінгвістичне чуття, свідчать про невичерпні ресурси корейської мови, дають можливість для дослідницької роботи. Таке розмаїття значень фразеологізмів з проаналізованим компонентом "рукав корейській мові доводить, що корейці сприймають руку як одну знай- більш життєво необхідних частин тіла, яка використовується фактично в усіх сферах діяльності. Універсальність у процесі функціонування лексеми "рука" виявляється в утворенні концептів "праця, "допомога, "сила, "влада" та інших.
1. Ужченко В.Д., Ужченко Д.В. Фразеологія сучасної української мови.
– Київ "Знання, 2007. 2. Фразеологічний словник української мови, книга 1, 2. К, Наукова думка, 1999. 3. 관용어 사전 / 박영준, 최경봉, 1996.
4. 연세한국어사전 / 연세대학교 언어정보개발연구원, 서울, 1999.
5. 현대국어
관용어
연구
/ 김준기,
김향숙
. – 서울, 2003.
6. http://www.nanet.go.kr. 7. http://www.slovnyk.net/
Н а дійшла до редколегії


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал