В. Ф. Семенов регіональна економіка навчальний посібникPdf просмотр
Сторінка40/40
Дата конвертації02.04.2017
Розмір6.95 Mb.
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   40
УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЗАЦІЄЮ - вибір перспективної управлінської установки (цілей, об'єктів та суб'єктів екологізації). Розглядаються три основні стратегії: вплив на пропозиції, вплив на попит та вплив на проміжну сферу.
СТРАТЕГІЯ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ - можливі перспективні цільові установки екологічного удосконалення економіки. Розглядають три базові стратегії і три змішані стратегії екологізації: стратегія І - зниження потреби у продукті; стратегія II - зміна у продукті для підвищення рівня його екологічності; стратегія III - зміна у використані продукту для підвищення екологічності процесів споживання та утилізації відходів споживання; стратегія 1+ II – зміни у продукті: обумовлюють подовження життєвого строку продукту; стратегія 11+ III - удосконалення конструкції продуктів у напрямку покращання їх екологічних характеристик при споживанні; стратегія І + Ш підвищення ефективності використання продукції.
СУБСИДІЯ - цільова безповоротна допомога у грошовій або натуральній формі, яка надається за рахунок кошт державного бюджету чи спеціальних державних та недержавних фондів економічним суб'єктам.
УМОВНО ЧИСТА ВОДА - стічні води, спуск яких у водосховище без очистки не призводить до порушень норм якості в місцях водокористування.
ФАКТОРИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ - трудові ресурси, штучно створені засоби виробництва (фізичний капітал), природні ресурси. Важливе значення має аналіз взаємозаміни та взаємодоповнення факторів виробництва (чи різних видів капіталу) в економіці з позицій кінцевих результатів, можливості економії природних ресурсів при збережені та збільшені кінцевого випуску продукції.

- 358 -
ШТРАФ - грошове покарання у виді стягнення певної суми; захід матеріального впливу на юридичних та фізичних осіб, які винні у порушенні законів, договорів, діючих правил.
Термінологічний словник до теми 12

Безробітні1. Люди, що не мають роботи. 2. Працездатні громадяни працездатного віку, які з незалежних від них причин не мають заробітку
(трудового доходу) через відсутність підходящої роботи та зареєстровані в державній службі зайнятості як особи, що шукають роботу.
Бюджетплан формування і використання фінансових ресурсів для забезпечення функцій, які здійснюються органами влади протягом бюджетного періоду
Бюджети місцевого самоврядування бюджети територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об`єднань.
Витрати та заощадження населення: витрати на придбання товарів та послуг, плачені доходи від власності, поточні податки на доходи, майно та інші сплачені поточні трансферти; нагромадження основного капіталу.
Дебіторська заборгованість - заборгованість підприємству: покупців, замовників та інших дебіторів за надані їм послуги та товари.
Доходи населення: заробітна плата, прибуток та змішаний доход, доходи, доходи від власності, поточні трансферти.
Зайнятість населення — 1. Діяльність працездатного населення зі створення ВВП. 2. Діяльність громадян, яка пов'язана із задоволенням особистих і суспільних потреб і, як правило, дає їм дохід у грошовій або іншій формі.
Заощадження — різниця між використовуваним індивідом доходом і його видатками на споживання; та частина доходу, яка не споживається.
Зведений баланс трудових ресурсівбаланс, що відображає склад і розподіл трудових ресурсів.
Індекс споживчих цін — темп приросту середньої ціни фіксованого набору матеріальних благ і послуг, включених до мінімального нормативного споживчого кошика.
Кредиторська заборгованістьзаборгованість підприємства фізичним та юридичним особам: за матеріальні цінності, отримані послуги
Наявний доходмаксимальний обсяг грошових доходів, які призначені для використання домашніми господарствами на придбання споживчих товарів та оплату послуг.
Мінімальна заробітна плата — визначений державою розмір заробітної плати, нижче якого не можна оплачувати виконану найманим працівником повну місячну (денну, годинну) норму праці.

- 359 -
Мінімальний нормативний споживчий кошик — збалансований набір товарів і послуг за основними статтями витрат людини (родини) на рік (місяць): продукти харчування, непродовольчі товари, послуги.
Мінімальний споживчий бюджетобсяг доходів, який уможливлює придбання набору споживчих товарів і послуг для задоволення основних фізіологічних і соціально-культурних потреб людини на рік (місяць).
Місцеві бюджети - бюджети АР Крим, обласні, районні бюджети, бюджети місцевого самоврядування.
Оплата праці — заробіток, обчислений, як правило, у грошовій формі, який за трудовою угодою роботодавець виплачує працівникові за виконану роботу або надані послуги.
Працездатний вік — період активної трудової діяльності людини. В Україні: для жінок — 16—54 роки, для чоловіків — 16—59 років.
Реальний дохід — кількість товарів (послуг), які окрема особа або група осіб можуть купити за свій номінальний дохід протягом певного проміжку часу; номінальний дохід, скоригований на рівень цін.
Рівень життя населення — міра задоволення матеріальних, духовних і соціальних потреб людини, яку забезпечує сукупність матеріальних і соціальних умов життя.
Соціальна інфраструктура — комплекс об'єктів соціальної сфери, які забезпечують надання населенню соціальних, комунальних, культурних, побутових і т. п. послуг.
Соціальна
політика
— система управлінських, організаційних, регулятивних, саморегулятивних заходів, дій, принципів і засад, спрямованих на забезпечення оптимального рівня та якості життя населення, соціального захисту
їх і соціальної безпеки в суспільстві.
Соціальний захист — сукупність державних заходів щодо забезпечення достойного матеріального і соціального становища членів суспільства.
Соціальні гарантії — система обов'язків держави перед своїми громадянами стосовно задоволення їхніх соціальних потреб.
Тарифна система — сукупність тарифних сіток, тарифних ставок, схем посадових окладів і тарифно-кваліфікаційних довідників, що є підставою для формування й регулювання заробітної плати.
Трудові ресурси — 1. Населення, яке володіє фізичною та інтелектуальною здатністю до праці відповідно до встановлених державою умов відтворення
індивідуальної робочої сили. 2. Чисельність населення, зайнятого в суспільному виробництві, а також працездатного населення працездатного віку, незайнятого в ньому.


- 360 -СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ТА РЕКОМЕНДОВАНИХ
ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

1.Агєєв О. Шляхи інтеграції України в транспортну систему Європи // Урядовий кур‘єр. – 2005. -№ 71. – С.14.
2.АлаевЕ.Б. Социально-экономическая география: Понятийно-терминологический справочник. – М., 1993.-342с.
3.Амоша О.І. Людини та навколишнє середовище: екологічні проблеми екологічної безпеки виробництва. – К.: Наук думка, 2002. - 306 с.
4.Балацкий О.Ф., Мельник Л.Г., Яковлев А.Ф. Экономика и качество окружающей среды. - СПб., 1995. – 296 с.
5.Бобылев С.Н. Экологизация экономического развития. – М.,1994.- 404 с.
6.Боголюбов С.А. Защита экологических прав. – М., 1996. – с. 8-20.
7. Вектори розвитку вітчизняного автомобільного транспорту // Урядовий кур‘єр.
– 2005. - № 62. – С.8.
8.Гаврилов А.И. Региональная экономика и управление.-М.:ЮНИТИ-ДАНА,2002.-
239 с.
9. Гаркуша А. Транзитний міст України має бути надійним: (Україна в світовому транзитному бізнесі) // Урядовий кур‘єр. – 2002. № 40 –С.3.
10.Герасимчук З.В. Комплексна оцінка рівня екологічної напруженості регіонів
України // Укр. географ. журнал, 2002, №2, с. 28-35.
11.Гирусов Э.В. и др. Экология и экономика природопользования. – М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1998.- 455 с.
12.Глухов В.В., Лисочкина Т.В., Некрасова Т.П. Экономические основы экологии.
– СПб.,: «Специальная литература», 1997 с. – 304 с.
13. Гранберг А.Г. Основы региональной экономики. - М.:ГУ ВШЭ, 2004. - 495 с.
Гринів Л.С. Екологічна збалансована економіка: проблеми теорії. Львів, ЛНУ ім.
Франка, 2001, 240 с.
14.Гукалова І.В. До питання про роль екологічного чинника в загальній оцінці якості умов життя в Україні // Укр. геогр. журнал, 2004, №3, с. 83-88.
15.Долішній М.І. та ін. Управління регіональними науково-технічними проблемами. - К.: Наукова думка,1999.-174с.
16. Дорогунцов С.І., Олійник Я.В, Степаненко А.В. Теорія розміщення продуктивних сил і регіональної економіки. – К.: КНЕУ, - 2001. – 144с.

- 361 -
17. Дудник І.М. Природокористування: еколого-економічні основи. – Полтава:
Австрія, 1994. – 246с.
18. Живицький О., Тараканов М. Проблеми і перспективи створення курортно- рекреаційних ВЕЗ в українському Причорномор‘ї // Економіка України №1, 1997 19.Заболоцький
Б.Ф.
Розміщення продуктивних сил
України.-К.:Ака- демвидав,2002.-368 с.
20.Зінь Е.А. Регіональна економіка:Підручник.-.:»ВД»Професіонал»,2007.-528с.
21. Злобін Ю.А. Основи екології. – Київ, 1998.-456с.
22. Калитюк В., Ніколаєв В. Управління санаторно-курортними підприємствами: нові реалії. // Економіка України №1, 1997 23. Карпінський Б. Транспортна система України в контексті європейської
інтеграції // Економіка України. – 1998. - № 7. – С. 17-23.
24.Кизим Н.А. Крупномасштабные экономико-производственные системы: организация и хозяйствование.-Х.:Бизнес Информ,1997.-228с.
25. Колосовский Н. Н. Теория экономического районирования. – М.: Мысль, 1969.
– 335 с.
26. Коржунова Н. Курортно-рекреаційне господарство Причорномор‘я //
Економіка України №2, 1999 27. Кравців В.С., Павліха Н.В., Павлов В.І. Концептуальні засади розробки програми використання та охорони природно-ресурсного потенціалу регіону. //
Регіональна економіка. – 2005. - №1. - с. 107-115.
28.Кравців В.С. Екологічна безпека як об'єкт регіональної політики // Рег. екон.,
1999, №1, с. 124-136.
29. Кутах Ю. Транзитні зв‘язки України та міжнародні транспортні коридори //
Економіст. – 2002. - № 1. – С. 50-57.
30. Лексин В. Н., Шевцов А. Н. Государство и регионы: теория и практика государственного регулирования территориального развития. – М.: ФРСС, 1997. –
256 с.
31.Лісовський С.А. Типізація регіонів України за економіко-географічними характеристиками стану екологічної безпеки // Укр. геогр. журнал, 2004, №4, с. 11-
32. Лисенко Ю., Садеков А. Екологічний підхід до управління підприємством: проблеми і перспективи // Економіка України, 2003, №5, с.33-40.
33. Манів З.О., Луцький І.М., Манів С.З. Регіональна економіка: Навчальний посібник.- Львів:»Магнолія 2006», 2007.-С.562.
34. Маршалова А. С., Новоселов А. С. Основные теории регионального воспроизводства. – М.: Экономика, 1998. – 356 с.
35. Михасюк І.Державне управління в ринковій економіці. - Львів-Жешув,2003.-
28с.
36.Національна доповідь про стан навколишнього середовища в Україні у 2000 році: К., "Вид-во Раєвського", 2001, 184 с.
37. Некрасов Н. Н. Региональная экономика. – М.: Экономика, 1978. – 344 с.
38.Олеснюк А.О.: Місце екологічної проблематики в еволюції теорій суспільного

- 362 - розвитку // екологія і природокористування, 2003, вип. 5, с. 77-82.
39.Олійник Я.Б.,Запотоцький С.П.,Кононенко О.Ю.,Мельничук А.Л., Пасько В.Ф.
Регіональна економіка: Навчальний посібник / За ред. Я.Б. Олійн ика.-К.: КНТ,
Видавець Фурса С.Я.,2007.-444с.
40. Портер М. Конкуренция. – М.: Изд. дом «Вильямс», 2001. – 495 с.
41.Паламарчук М.М., Паламарчук О.М. Економічна та соціальна географія
України.- К.,1998.-432с.
42.Продуктивні сили та регіональна економіка: Зб. наук праць: у 2ч/ РВПС
України НАН України - К.: РВПС України НАН України, 2002. – ч. І – 320 с.
43.Продуктивні сили та регіональна економіка: Зб. наук праць: у 2ч/ РВПС
України НАН України - К.: РВПС України НАН України, 2003. – ч. ІІ – 235 с.
44.Регіони України: проблеми та пріоритети соціально-економічного розвитку:
Монографія / За ред. З.С.Варналія.- К.: Знання України,2005-378с.
45.Розміщення продуктивних сил: Підручник / За ред.В. В. Ковалевського, О. Л.
Михайлюк, В. Ф. Семенова. – К.: Т-во ―Знання‖, КОО, 2006. – 353с.
46.Семенов В.Ф. Екологізація економіки регіону. – Одеса, Оптимум, 2002. – 232с.
48.СтеченкоД.М. Розміщення продуктивних сил і регіоналістика.-К.:Вікар,2001.-
328с.
49.Толстоухов А.В., Хилько М.І. Екобезпечний розвиток: пошуки стратегії. – К:
"Знання України", 2001. – 333 с.
50.Федорищева А. Техногенно-екологічна безпека в системі регіонального управління сталим розвитком // Рег. економ., 2000, №3, с. 119-123.
51.Чепурных Н.В., Новоселов А.П. экономика и экология: развитие, катастрофы. –
М. 1996.-388 с.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   40


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал