В. Ф. Семенов регіональна економіка навчальний посібник



Pdf просмотр
Сторінка1/40
Дата конвертації02.04.2017
Розмір6.95 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   40





В.Ф. СЕМЕНОВ












РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК










Рекомендовано Міністерством освіти і науки України









ОДЕСА




Рецензенти:
Степанов В.М.-д.е.н.,професор,заступник директора з наукової роботи
Інституту проблем ринку та еколого-економічних дослідженьНАН Украіни
Вінніков В.В.-д.е.н.,професор, завідувач кафедри менеджменту та економіки морського транспорту Одеської національної морської академії
Сахацький М.П.- д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту і маркетингу Одеської державної академії будівництва і архітектури

УДК 332.1(075.8)
ББК 65я73
М 23

Семенов В.Ф. Регіональна економіка: Навчальний посібник.- Київ,
МП»Леся», 2008.-595с.

Навчальний посібник присвячено актуальним питанням регіональної економіки, які складають основу регулювання економічного, екологічного, соціального і природно-ресурсного розвитку регіонів стосовно до умов ринкової системи господарювання. Посібник складається з трьох розділів.
Перший розділ охоплює теоретичні аспекти регіональної економіки, основи регіональної економіки,фактори регіонального розвитку та регіональний аналіз , економічне районування України, економічні основи регіонального розвитку та регіональної економічної політики
.Другий розділ охоплює головним чином прикладні аспекти формування господарського комплексу
України та її регіонів, форми просторової організації території і розселення, виробничу і природно-ресурсну систему, соціальну інфраструктуру, міжрегіональну диференціацію,особливості зовнішньоекономічних зв‘язків
України , фактори її сталого розвитку.
У третьому розділі викладені питання раціонального природокористування, механізм взаємовідносин суспільства і природи, екологічний моніторинг, глобальні питання екології та охорони навколишнього середовища.
Посібник відповідає освітньо-професійній програмі, затвердженій Міністерством освіти і науки
України наказом №444 від 07.06.2006р. з напрямку 0301»Економіка і підприємництво» і призначений для бакалаврів, спеціалістів і магістрів, а також може бути використаний аспірантами для підготовки до кандидатських іспитів за спеціальністю „ розвиток продуктивних сил і регіональна економіка‖.

ББК 65я73
ISBN
УДК 332.1(075.8)











Зміст


Передмова…………………………………………………………………………
Розділ 1. Теоретичні основи регіональної економіки........................................
Тема 1.Предмет регіональної економіки …………………………..
1.1.Регіональна наука та регіональна економіка…………………………….
1.2. Предмет ……………………………………….
1.3. Основні методи…………………………………………………………..
1.4. Мета і завдання регіональної економіки………………………………..
Тема 2. Регіон у системі територіального поділу праці. Основні теорії регіонального розвитку…………………………………………………………….
2.1. Об‘єктивні основи просторової організації економіки……………….
2.2. Основні теоретичні уявлення про регіон. Термінування регіонів…...
2.3.Основи класичних теорій регіону і регіональної економіки………….
2.4.Теорії регіональної спеціалізації і міжрегіональної торгівлі…………..
2.5. Теорія ринкових потенціалів і просторової взаємодії………………….
2.6. Теорія центральних місць………………………………………………...
2.7. Концепція геомаркетингу та інституціональна концепція…………….
2.8. Сучасні теорії регіональної економіки………………………………….
2.9. Теорія територіальних кластерів………………………………………...
Тема 3. Закони, закономірності та принципи розвитку та формування економіки регіонів…………………………………………………………………………………
3.1. Сутність законів регіонального розвитку……………………………..
3.2. Закономірності соціально-економічного розвитку регіонів………….
3.3. Принципи розвитку регіональної економіки…………………………..
Тема 4. Фактори розміщення продуктивних сил і формування регіональної економіки…………………………………………………………………………...
4.1. Сутність та склад факторів регіонального розвитку……………………
4.2. Історико-економічні фактори………………………………………….
4.3. Фактор економіко-географічного положення…………………………..
4.4. Природно-ресурсні фактори…………………………………………..
4.5. Демографічні фактори регіонального розвитку…………………………
4.6. Соціально-економічні фактори………………………………………….
4.7. Науково-технічний прогрес як фактор розвитку регіонів…………….
4.8. Адміністративно-територіальний фактор…………………………….
4.9. Інноваційні, фінансові та інші фактори розвитку регіональної економіки…………………………………………………………………………..
4.10. Вплив факторів регіонального розвитку на розміщення підприємства на території регіону…………………………………………………...
Тема 5. Регіональний аналіз. Основні напрямки………………………………..

5.1. Регіональна економічна діагностика. Регіональні рахунки…………. та аналіз економічного потенціалу регіону………………………..
5.2. Кон'юнктурний аналіз регіональної економіки…………………….
5.3.Регіональне зростання та міжрегіональна нерівність……………….
5.4.Міжрегіональні зв'язки та відкритість регіональних економік………
5.5 Регіональні стратегії розвитку. СВОТ-аналіз…………………………
Тема 6. Економічне районування, територіальна організація та регіональний аналіз………………………………………………………………………………..
6.1. Розвиток теорії економічного районування………………………..
6.2. Сучасні теоретичні проблеми економічного районування…………
6.3. Економічні райони та територіальна організація господарства України………………………………………………….
6.4. Проблеми удосконалення економічного районування України….
Тема 7. Сутність, мета і завдання регіональної економічної політики………..
6.1. Визначення регіональної політики, її мета і завдання………………
6.2. Сучасні чинники регіональної політики та регіонального розвитку..
6.3. Основні напрямки, рівні та принципи регіональної політики……….
Тема 8. Механізми реалізації регіональної економічної політики…………..
8.1 Методи, інститути, важелі реалізації економічної політики……..
8.2.Інституційний механізм реалізації регіональної політики. Світовий досвід…………………………………………………………………………………
8.3 Інвестиційний механізм реалізації регіональної політики………….
8.3.1. Оцінювання інвестиційної привабливості регіону………………
8.3.2. Вільні економічні зони як інструмент інвестиційного механізму регіональної політики……………………………………………………………..
8.4.Реалізація механізму міжбюджетних та податково-бюджетних відносин……………………………………………………………………………..
8.5 Ціновий (тарифний) аспект механізму реалізації регіональної політики……………………………………………………………………………..
8.6.Механізм реалізації структурно-територіальних проблем регіональної політики……………………………………………………………………………….
Розділ 2. Динаміка і трансформація соціально-економічного простору
України………………………………………………………………………………..
Тема 9. Господарський комплекс України, його структура і трансформація в ринкових умовах……………………………………………………………………
9.1. Сутність господарського комплексу, структура суспільного виробництва………………………………………………………………………..
9.2. Економічна взаємодія інституціональних одиниць та їх фіксація у регіоні через систему національних та регіональних рахунків……………….
9.3. Регіональні ринки як елементи господарського комплексу……….

9.4. Звязки та суспільні форми організації виробництва в господарському комплексі України……………………………………………………………..
9.5.Стан та стратегія розвитку господарського комплексу України…
Тема 10. Природний трудоресурсний та фінансовий потенціал регіонів
України…………………
10.1. Природно-ресурсний потенціал України…………………………..
10.2. Трудоресурний потенціал України……………………………
10.3. Фінансові ресурси регіонів……………………………………..
Тема 11. Міжгалузеві господарські комплекси та регіональні особливості їх розвитку і розміщення…………………………………………………………
11.1 Паливно-енергетичний комплекс……………………………………
11.2 Металургійний комплекс……………………………………………..
11.3 Машинобудівельний комплекс……………………………………..
11.4 Хімічно-лісовий комплекс………………………………………….
11.5 Агропромисловий комплекс……………………………………….
11.6 Будівельний комплекс………………………………………………
11.7 Транспортний комплекс…………………………………………………
11.8 Соціальний комплекс………………………………………………..
11.9 Рекреаційний комплекс…………………………………………….
Тема 12. Економіка України як єдність регіональних соціально-економічних систем……………………………………………………………………………..
12.1. Стисла характеристика економічних районів України:
12.1.1. Донецький економічний район
12.І.2. Карпатський економічний район
12.1.3..Південний економічний район
12.1.4..Подільський економічний район
12.1.5.. Поліський економічний район
12.1.6. Східний економічний район
12.1.7. Центральний економічний район
12.1.8. Придніпровський економічний район
12.2. Загальні особливості розвитку економічних районів України на сучасному етапі.
12.2.1. Регіональна економічна ситуація.
12.2.2. Регіональна етнокультурна ситуація.
12.2.3 Регіональна соціальна ситуація.
12.2.4 Регіональна екологічна ситуація.
12.2.5 Регіональна фінансова ситуація.
12.3. SWOT-аналіз розвитку економічних районів.
Тема 13. Міжнародні економічні зв`язки України та її інтеграція в
європейські та інші світові структури……………………………………………….

13.1. Міжнародна економічна інтеграція, її суть, види, типи та форми………………………………………………………………………………….
13.2. Передумови участі України у світових інтеграційних процесах…….
13.3. Експортний потенціал України…………………………………………
13.4.Основні напрямки зовнішньоекономічних зв'язків
України.Регіональний аспект………………………………………………………...
Розділ 3. Екологічні особливості регіонального розвитку…………………….
Тема 14. Фактори сталого розвитку продуктивних сил України………………
14.1 Поняття про сталий розвиток продуктивних сил……………………..
14.2 Економічні та соціальні фактори, які забезпечують сталий розвиток продуктивних сил…………………………………………………………………….
14.3 Концепція сталого розвитку продуктивних сил України.....................
Тема 15. Наукові засади раціонального природокористування..........................
15.1 Взаємодія суспільства і природи: еколого-економічні протиріччя….
15.2 Процес, основні види та напрями природокористування…………..
15.3 Забруднення природного середовища. Основні види і джерела……..
15.4 Основні принципи раціонального природокористування…………….
15.5 Завдання раціонального природокористування……………………..
15.6 Екологія, основні поняття та визначення…………………………..
15.7 Екологізація як метод раціонального природокористування...........
Тема 16. Екологічний моніторинг і система екологічної інформації…………
16.1. Визначення та основні завдання моніторингу……………………
16.2. Організація екологічного моніторингу на різних рівнях впливу…
16.3. Екологічний моніторинг на суходолі та на морі……………………
16.4. Використання інформаційних систем у екологічному моніторингу…
16.5.Глобальна система моніторингу та система екологічного моніторингу України……………………………………………………………….
Тема 17. Економічний механізм природокористування та охорони навколишнього середовища……………………………………………………..
17.1. Економічний та правовий механізм впливу на природокористування та охорону навколишнього середовища………………………………………….
17.2. Види економічного механізму природокористування та охорона навколишнього середовища………………………………………………….
17.3. Економічні заходи державного та ринкового стимулювання природокористування та охорони навколишнього середовища...........................
17.4.
Система фінансування природокористування та охорони навколишнього середовища…………………………………………………………
17.5. Екологічний менеджмент і екологічний аудит в економічному механізмі природокористування………………………………………………….
Тема 18. Економічна і соціальна ефективність природоохоронної діяльності.....
18.1. Неефективність природоохоронної діяльності та еколого-економічна шкода…………………………………………………………………………………..
18.2. Ефективність природоохоронної діяльності………………………….

18.3. Соціально-економічні орієнтири природокористування та природоохоронної діяльності……………………………………………………….
18.4. Нові напрямки підвищення соціально-економічної ефективності в природоохоронній діяльності. Екологічне підприємництво………………………
Тема 19. Світові екологічні проблеми, досвід міжнародного співробітництва у сфері охорони навколишнього середовища……………………………………
19.1. Основні глобальні екологічні проблеми сучасності: констатація та напрямки подолання………………………………………………………………..
19.2. Міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього середовища…………………………………………………………………………..
19.3. Світові партії і рухи екологічного спрямування……………………….
Список використаних літературних джерел……………………………………….
Термінологічний словник до тем розділу 3……………………………………….
Передмова
Важливу роль у трансформації національної економіки належить регіонам, тому в освітніх програмах економічного вузу обов‘язковими мають бути дисципліни, які до певної міри забезпечують регіонально-економічну підготовку фахівців. Однією з таких економічних наук є регіональна економіка.
Поміж багатовекторної діяльності держави чільне місце має належати також регіональній економічній політиці яка дуже тісно пов‘язана з регіональною економікою.
Майбутні фахівці-економісти повинні добре розуміти проблеми економіки регіону, в якому буде здійснюватись їх виробнича діяльність, мати навички комплексного регіонального аналізу процесів виробництва, споживання, природокористування, використання резервів територіальної організації продуктивних сил певного регіону, регіонального управління . Таке ставлення до регіональних проблем демонструє досвід розвитку багатьох країн- лідерів світового економічного процесу, який показує, що в жодній із них не була допущена ринкова анархія у формуванні ринкових пропорцій, у розвитку великих міст, не були забуті малі народи, екстремальні території.
В умовах адміністративно-розподільчої системи, підґрунтям якої виступало галузеве управління, регіональна економіка являла собою найслабкішу ланку, завдяки чому були допущені значні диспропорції між різними елементами господарського, природничого і соціального середовища.
У зв‘язку з трансформацією економічних відносин постало завдання розробки нової регіональної політики та нового механізму управління регіональним розвитком. Створення такого механізму повинно базуватись на теоретичних засадах розміщення продуктивних сил та провідних принципах регіональної економічної політики, на вивченні законів суспільного відтворення та їх прояву на регіональному рівні. Відтворювальний підхід до управління соціально-економічним розвитком регіону викликає необхідність
встановлення взаємозв‘язків та залежностей між усіма елементами регіональної системи, що забезпечують ефективний розвиток регіональної економіки і зростання добробуту населення.
На сучасному етапі розвитку національної економіки стає очевидною необхідність підходу до регіону як до цілісної відтворювальної системи, адже саме зараз регіони нашої країни знаходяться у пошуках свого місця в територіальній системі країни і роблять спробу побудувати ефективний механізм управління відтворювальними процесами, що протікають на їх території.
За думкою багатьох вчених і практиків господарювання регіональна економіка заповнює певний розрив між макроекономікою та мікроекономікою і має вивчати соціально-економічні процеси на мезорівні.
Вітчизняна економічна наука з 70-х років минулого століття основну увагу приділяла вивченню теорії і розробці практичних рекомендацій, що стосуються регіонального відтворення і управління ресурсами. Разом з тим багато питань інтенсифікації використання потенціалу розвитку регіональних утворень, розробки життєздатних моделей ефективного використання місцевих ресурсів залишаються недостатньо вивченими і дискусійними в науці і злободенними — у практичній діяльності. У їх числі:
• ефективність управління соціально-економічним потенціалом у регіонах;
• співвідношення місцевих, регіональних і державних інтересів;
• формування місцевих і регіональних ринків і їхньої інфраструктури;
• інвестиційна політика;
• управління майном при різних формах власності;
• підвищення ефективності використання місцевих ресурсів;
• інтенсифікація використання ресурсів і інші проблеми.
Що стосується питань відпрацьовування методики оцінки впливу специфіки територіальної організації і розвиненості соціально-економічного потенціалу на фінансово-економічний стан регіонів, вироблення інноваційних підходів в управлінні економічним розвитком з урахуванням об'єктивних зовнішніх і внутрішніх факторів, то вони поки що залишаються на рівні дискусій.
До числа найбільш істотних причин, які помітно вплинули на темпи переходу України до ринкових відносин, на весь хід соціально-економічних перетворень у країні, відноситься явна недооцінка територіального
(регіонального) фактору. Процес децентралізації державного управління йде повільно, нерідко зустрічає опір центру. У той же час є побоювання щодо ситуації за якої регіони, отримавши значні повноваження, можуть стати на шлях сепаратизму, порушень конституційних основ політичної цілісності держави.
Виняткова важливість дійсно наукового забезпечення радикальних ринкових перетворень, створення (збереження) єдиного ринкового простору у сполученні з формуванням регіональних ринків, з розвитком місцевого самоврядування визначила гостру необхідність більш поглибленого вивчення
питань підвищення ефективності діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування в сфері регіонального управління. Таким чином, регіональна економіка має вивчати дві головні проблеми регіонального розвитку:
1) формування і функціонування соціально-економічного комплексу регіону;
2) регіональне управління (політичне, економічне, соціальне, екологічне) у нових умовах.
Таке вивчення припускає регіональний аналіз усіх факторів і явищ, що впливають на регіональний розвиток: історичних, природно-ресурсних, етнічних, релігійних, екологічних, політичних, а також внутрішньо регіональних і міжрегіональних зв'язків. Регіональна економіка застосовує різні наукові методики, які використовують економічна теорія, управлінські і юридичні науки, економічна історія, економічна і соціальна географія, демографія, соціологія, статистика, математика, релігієзнавство, етнографія, екологія тощо.
Регіональна економіка покликана сприяти усвідомленню ролі регіональних чинників у соціально-економічному розвитку, оволодінню методиками дослідження економіки регіонів, методами регіональних досліджень і регіонального аналізу, інструментами регіональної економічної політики, засвоєнню проблем регіонального розвитку і регіональної економічної політики України, ознайомленню з теоретичними надбаннями вітчизняних та зарубіжних вчених - регіоналістів.
Відповідно до рішення Міністерства освіти і науки України про укрупнення дисциплін колишні обов`язкові до вивчення у економічних ВНЗ дисципліни «Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка» і
«Екологія» об`єднанні в одну дисципліну «Регіональна економіка».
Міністерством також сформульована мета дисципліни: формування знань щодо теоретичних і практичних засад територіальної організації продуктивних сил України, сучасного стану та напрямів регіонального розвитку економіки, а також екологічних знань, мислення та свідомості економістів.
Відповідно до мети стандартами Міністерства визначені завдання дисципліни регіональна економіка: засвоєння теорії регіональної економіки і регіонального розвитку; оволодіння знаннями про територіальну і галузеву структуру господарського комплексу України та її регіонів; об`єктивну необхідність регіонального та ефективного використання природних, науково- виробничих, людських ресурсів регіонів країни; засвоєння принципів раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища, понять екологічний моніторинг, екологічні нормативи, стандарти, ознайомлення зі світовими екологічними проблеми та світовим досвідом охорони навколишнього середовища.
Предмет дисципліни: господарський комплекс України і її регіонів.
Зміст дисципліни розкривається в 19-ти темах, які поділені на три розділи: : розділ 1. Теоретичні основи регіональної економіки; розділ 2.

Динаміка і трансформація соціально-економічного простору України; розділ 3.
Екологічні особливості регіонального розвитку.
У навчальному посібнику висвітлені багаточисельні проблеми регіональної економіки, регіональної політики та регіонального розвитку.
Автор виходив з того, що в умовах становлення і розвитку ринкових відносин для наукового обґрунтування радикальних економічних реформ особливого значення набувають знання: про сутнісні теоретичні основи регіональної економіки, про закономірності і принципи, про фактори розвитку елементів продуктивних сил і соціальної інфраструктури в територіальному аспекті; аналіз, прогнозування і обґрунтування напрямків розміщення продуктивних сил з урахуванням загальної стратегії соціально-економічного розвитку й екологічних вимог; економічне районування, економіку регіонів, регіональні ринки і міжрегіональні економічні зв‘язки, територіальну організацію господарства тощо.
Навчальний посібник підготовлений в Одеському державному економічному університеті. В його основі-великий досвід викладання дисциплін регіонального та екологічного циклів, здобутки науки за останні десятиріччя, праці вітчизняних та зарубіжних вчених. Співавторами окремих розділів і підрозділів навчального посібника є: Семенов О.В. (теми: «Міжнародні економічні зв‘язки України та її інтеграція в європейські та інші світові структури», «Наукові засади раціонального природокористування»),
Логвіновська С.І. (тема« Економічний механізм природокористування та охорони навколишнього середовища»), Корнило І.М.( Тема « Механізми реалізації регіональної економічної політики»).

Розділ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Тема 1. ПРЕДЕМЕТ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
План
1.1.Регіональна наука та регіональна економіка.
1.2. Предмет.
1.3. Основні методи.
1.4. Мета і завдання регіональної економіки.
1.1.Регіональна наука та регіональна економіка

Вивченням просторових аспектів розвитку суспільства приділяють увагу безліч дисциплін (географія, демографія, соціологія, етнографія тощо),але існує особлива наука, яка вивчає регіони, закономірності їх розвитку і взаємодії- це регіональна наука, або регіоналістика.
Існують також терміни
«регіонознавство», «регіонологія», які слід спрймати як синоніми регіональної науки. Регіональна наука - це сукупність різних наукових напрямків дослідження про регіони, регіональний розвиток, розміщення продуктивних сил, регіональну економіку.
Регіональна наука як область знань зявилася тоді, коли вплив чинників, повязаних з певними територіями став, з одного боку, настільки суттєвим, що не міг бути вирішеним традиційними суспільними науками, а з іншого боку- вже був накопичений чималий досвід вирішення різних ситуацій, які мали чіткий регіональний характер. Обєктами регіональної науки є різні за розмірами регіони, системи яких являють собою живий організм з багатьма ознаками: природними, політичними, економічними, культурними, соціальними тощо, з великою кількістю внутрішніх та зовнішніх взаємозвязків.
Термін "регіональна наука" узвичаїв американський економіст Уолтер
Айзард. Він вважав, що регіональна наука ширше, ніж регіональна економіка.
Регіональна економіка, як складова частина регіональної науки, має давню
історію й в Україні і за рубежем. Інша справа, що по-справжньому і регіональна економіка і розміщення продуктивних сил (РПС) одержали повноцінну "прописку" у післявоєнні роки. Зрозуміло, найбільш активно розвивалася регіональна наука у федеративних державах та у країнах, що володіють значними територіями. До числа таких держав, безсумнівно, відноситься і
Україна.
Антирегіоналісти говорять про те, що обрамлення регіональної науки усе ще не визначене, навіть словосполучення "регіональна економіка" не конструктивне і беззмістовне, що ніяких територіальних проблем економіки не
існує, а розміщення продуктивних сил – це місцеположення господарських об'єктів, їх локалізація, "фотографія" територіальної прив'язки. До того ж деякі автори вважають, що сучасна глобалізація дає будь-яким підприємствам можливість отримувати гроші, технології і товари звідки завгодно і розміщувати виробництво там, де воно більш ефективне з точки зору витрат, і що тут діють сили понад державні і понад урядові.

Світова практика і наука свідчать про інше: регіональна наука, складовою якої є регіональна економіка, розвивається і міцніє. Найсучасніші дослідження вітчизняних та зарубіжних вчених беззаперечно доводять, що просторовий
(територіальний) аспект в економіці впливає на рівень добробуту народів і країн, на конкурентоспроможність товарів і послуг, на ефективне та раціональне використання капіталу, інвестиційну активність, раціональне використання природних і людських ресурсів, на інноваційну діяльність тощо.
Регіональна економіка є однією з галузей регіональної науки, яка повязана з економічними аспектами просторового розвитку і це практично
єдина наукова дисципліна в системі економічних знань, яка опікається регіоном. Головним постулатом дисципліни є те, що вся економічна
діяльність, разом з фінансово-банківською і розрахунково-аналітичною,
відбувається у конкретному регіоні. Особливості економічної діяльності в регіоні, його, ресурсний потенціал, структуру господарства і рівень розвитку продуктивних сил економіст зобов'язаний знати досконально, адже саме в регіоні буде проходити його трудова діяльність.
Регіональна економіка безпосередньо пов'язана з регіональним розвитком, під яким у сучасній термінології розуміється "такий режим функціонування регіональної системи, який орієнтований на позитивну динаміку параметрів рівня і якості життя населення, забезпечену стійким, збалансованим відтворенням соціального, господарського, ресурсного й екологічного потенціалу території" (Лексин В.М., Шведов О.Н., с. 17).
В останні роки в умовах переходу до ринкових відносин значимість регіональної економіки зросла. Практично будь-яка проблема, що виникає в процесі розбудови держави, тісно пов'язана з впливом тих чи інших регіональних факторів і умов.
Дослідженню регіональних проблем економіки присвячено багато праць, але всі вони разом взяті ще не встановили навіть сталого й однозначного відношення до самої науки про регіони. Регіональний розвиток, як режим функціонування регіональної системи ще не став предметом пильної уваги з боку широкого кола науковців та практиків різного рівня та спеціалізації.
А між тим у функціонуванні економічного простору важливу роль відіграє динаміка зв'язків об'єкта з територією і взагалі усі види безпосередніх і опосередкованих прямих і непрямих зв'язків і взаємозв'язків. Не можливо уявити собі розміщення різних об'єктів регіональної економіки без зв'язків між ними. Динаміка процесів розміщення об'єктів регіональної економіки, взаємозв'язків між ними породжують необхідність пошуку відповіді на запитання: "Як саме це відбувається?". Треба показати переміщення продуктивних сил, потоків людей і матеріальних ресурсів, товарів, вантажів, послуг, капіталів, інформації, з'ясувати досить строкату систему зв'язків і відносин як по території, так і у часі. Усьому цьому відповідає поняття "регіональний розвиток".
За висловленням М. М. Некрасова, регіональна економіка досліджує сукупність економічних і соціальних процесів в межах певних регіонів. Зміст регіональної економіки сприяє розробці раціональної, науково обґрунтованої
регіональної політики і стратегії регіонального розвитку.Регіональну еконогміку
слід сприймати також як економіку оптимального ведення господарства на
території регіону.
Якщо говорити про різницю між розміщенням продуктивних сил (РПС) та регіональною економікою, то можна сказати, що РПС- це процес( не завжди програмний чи цілеспрямований, інколи стихійний) розподілу по будь-якій території обєктів і явищ (їх фіксація, фотографія), а регіональна економіка більш раціональна, більш наближена до практики. РПС є складовою предмету регіональної економіки, але остання ґрунтується головним чином на законах, закономірностях, принципах і факторах, розроблених РПС. Якщо протягом 19 -
20 століття дуже активно розвивались локаційні напрямки регіональної науки, оптимізації РПС, то в кінці 20 ст. стали переважати регіональні концепції розвитку, що забезпечують розробку механізмів вирішення проблем регіонального розвитку, створення нових форм ефективної організації економіки регіону, економічні звязки регіону з іншими регіонами країни і
іншими країнами. Тому регіональна економіка спирається також на такі наукові
і навчальні дисципліни, як економічна теорія, демографія, соціологія, математика, статистика, міжнародна економіка, маркетинг, державне та муніципальне управління, релігієзнавство, етнографія, екологія тощо.
Регіональна економіка досліджує сукупність економічних і соціальних
чинників та явищ, які обумовлюють формування та розвиток продуктивних
сил і соціальних процесів в межах певних регіонів. Регіональна економіка є частиною регіональної політики, її серцевиною, оскільки завдяки їй реалізуються економічні цілі і задачі державної влади. Регіональна економіка забезпечує стійку рівновагу в природі, в сфері виробництва, на регіональних ринках та на ринках факторів виробництва, на ринку послуг зі стійким зростанням життєвого рівня населення, вона вирішує також еколого-економічні проблеми, питання природокористування, екології та охорони навколишнього середовища в регіонах.
Вивчити регіональну економіку означає досконале знання комплексної структури економіки регіону, його найважливіших організаційно-економічних організмів (податкового, трансфертного, кредитного, інвестиційного), які забезпечують узгодження інтересів державного і регіонального центрів, регіональних центрів з адміністративними районами, муніципальними утвореннями та регіональними господарюючими субєктами. Результатом вивчення регіональної економіки є набуття навичків самостійної інтегральної оцінки регіонального потенціалу і регіонального підприємницького клімату.
В цілому регіональну економіку слід розуміти як економіку регіонального
розвитку, яка надає особливого значення тим аспектам економічного життя,
які повязані з простором.
1.2.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   40


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал