Уроку в/н №8 Тема предмета: Кадрова служба Тема урокуСкачати 169.54 Kb.
Дата конвертації11.05.2017
Розмір169.54 Kb.
ТипУрок
План уроку в/н № 8
Тема предмета: Кадрова служба

Тема уроку: Відпрацювання функціональних обов’язків менеджера персоналу, відділу кадрів тощо. Робота з кадровими документами: складання наказів про зарахування і звільнення працівників, стимулювання праці, оформлення трудових книжок.

Мета уроку: Удосконалити навики учнів з роботою менеджера персоналу, відділу кадрів. Удосконалити навики учнів роботи з кадровими документами, а саме складанням наказів про зарахування, звільнення працівників та стимулювання праці, а також удосконалити навики з оформлення трудових книжок. Виховати в учнів уміння сконцентруватись при роботі.

Матеріальне забезпечення: конспект.

Обладнання: персональний комп’ютер.

Міжпредметні зв’язки:

 • Документаційне забезпечення управління.

 • Планування, організація і технологія управління персоналом підприємств.

 • Українське ділове мовлення та редагування службових документів.

Перелік практичних завдань:

 • Створення наказу про зарахування працівника;

 • Створення наказу про звільнення працівника

 • Створення наказу про стимулювання праці;

 • Оформлення трудової книжки.

Тип уроку: Урок засвоєння умінь та навичок.

Хід уроку
І. Організаційна частина:

- перевірка наявності учнів, їх зовнішнього вигляду;

- перевірка готовності учнів до уроку.
ІІ. Вступний інструктаж.(45хв.)

Повідомлення загальної теми та теми уроку.

Тема, яку ми будемо вивчати називається «Кадрова служба», тема сьогоднішнього уроку «Відпрацювання функціональних обов’язків менеджера персоналу, відділу кадрів тощо. Робота з кадровими документами: складання наказів про зарахування і звільнення працівників, стимулювання праці, оформлення трудових книжок.».Роз’яснення мети уроку.

Ми з вами на цьому уроці повинні удосконалити навики в роботі по функціональним обов’язкам менеджера персоналу, а також удосконалити навики роботи з кадровими документами, а саме складанням наказів про зарахування, звільнення працівників та стимулювання праці, оформленням трудових книжок

. На уроці ми будемо виконувати такі практичні завдання:


 • Створювати наказ про зарахування працівника;

 • Створювати наказ про звільнення працівника;

 • Створювати наказ про стимулювання праці;

 • Оформляти зразок трудової книжки.

Актуальність теми.

Менеджери — основа будь-якої управлінської системи. У них особливий предмет праці — інформація, і на основі її аналізу і перетворення вони приймають рішення з виконання всіх управлінських функцій. Але стосовно оцінки їхньої роботи дедалі частіше розмежовують виконану роботу і результативність, яка характеризується досягненням цілей індивідів і всієї організації як суб'єктів управління Зрозуміло, результат роботи менеджерів у певній організації позитивний, коли вона розвивається і процвітає.

Тому кожен менеджер несе величезну як моральну, так і матеріальну відповідальність. Це визначає і його роль на всіх управлінських рівнях, — насамперед, залежно від виявленого вміння приймати рішення в конкретних і часто змінних ситуаціях.
Актуальність даної теми очевидна, так як практично всі підприємства в більшій чи меншій мірі ведуть діловодство по особовому складу, роботу з кадровими документами.

"Документом називається все те, що служить для реєстрації, передачі та збереження інформації про який-небудь предмет" - визначення з книги "Керівництво до адміністрування" Поля Отле.

З появою документів почалася регламентація роботи з ними, яку сьогодні прийнято називати діловодством

Сьогодні під діловодством розуміється діяльність по створенню документів і справ відповідно до державних стандартів і організації роботи з ними, тобто створення умов для руху, пошуку і зберігання документів.

Для ведення документації необхідно знати не тільки діловодство, а й законодавчу базу, а саме законодавчо-правові акти та праці і постійно керуватися ними. Основним законодавчим документом є Кодекс Законів про працю. Так само використовуються положення та постанови Верховної ради України, укази Президента, закони та інші нормативні документи. Організація сама так само створює нормативні документи: колективні договори, угоди, трудові договори. 

Для правильного оформлення також необхідно правильно оформити кадрові документи, створити пакет законодавчих правових актів, які зачіпають трудові відносини в організації (державної, громадської, комерційної, ТОВ, ЗАТ і т.д.) До пакету додають ще інструкцію про порядок ведення трудових книжок.
Мотивація діяльності учнів.

Управлінська діяльність будь-якого підприємства, установи чи організації здійснюється шляхом видання розпорядчих документів – наказів та розпоряджень. Саме в цих документах відображається та обліковується адміністративно-господарська діяльність. Від того, наскільки юридично правильно буде складено та оформлено наказ, багато в чому залежить своєчасність виконання управлінського рішення. Щоб сам документ мав юридичну силу, процес його створення має відповідати правилам, установленим законодавством. Вам необхідно навчитися якісній роботі при створенні зразку наказу на персональному комп’ютері.


Актуалізація знань і навичок учнів. Перевірка знань учнів зі спеціальних предметів.

Для перевірки знань використовую усні запитання.Питання для опитування:

 1. Що ви знаєте про менеджера з персоналу?

 2. Які обов’язки менеджера з персоналу?

 3. Що таке наказ?

 4. Які ви знаєте реквізити наказу?

 5. Які є види наказів?

 6. Наказ з особового складу пов'язаний з чим ?

 7. Наказ з питань основної діяльності – це…?


Повторення необхідних даних зі спеціальних предметів.
Завдання та обов’язки

Менеджер з персоналу:

 1. організовує роботу із забезпечення персоналом відповідно до загальних цілей розвитку підприємства, установи, організації, оновлення та поповнення персоналу;

 2. забезпечує роботу з укомплектування підприємства, установи, організації працівниками потрібних професій, спеціальностей згідно з кваліфікаційними рівнями і профілем отриманої ними підготовки та діловими якостями;

 3. безпосередньо бере участь у розробленні бізнес-планів у частині забезпечення трудовими ресурсами з урахуванням перспектив розвитку підприємства, змін у складі працівників через впровадження нової техніки і технології;

 4. вивчає ринок праці з метою визначення можливих джерел забезпечення потрібними кадрами;

 5. організовує роботу з проведення досліджень, прогнозування та визначення потреби в кадрах на підставі планів економічного і соціального розвитку підприємства;

 6. розроблює та реалізовує комплекс програм щодо роботи з персоналом із питань найму, звільнення, переводу робітників, залучення та закріплення працівників з урахуванням перспектив їх професійного захисту та розширення самостійності у сучасних економічних умовах;

 7. інформує та консультує керівників різних рівнів з питань організації управління персоналом;

 8. очолює роботу з організації навчання персоналу, підготовки та підвищення кваліфікації, а також мотивації ділової кар’єри працівників;

 9. організовує роботу з проведення оцінки результатів трудової діяльності працюючих, атестацій, конкурсів на заміщення вакантних посад;

 10. забезпечує створення нормативно-методичної бази управління персоналом та практичне впровадження методичних і нормативних розробок;

 11. організовує розроблення та вжиття заходів щодо удосконалення управління персоналом, контролює виконання керівниками підрозділів постанов, наказів та розпоряджень з питань роботи з кадрами;

 12. бере участь у плануванні соціального розвитку колективу, вирішенні трудових спорів та конфліктів;

 13. контролює додержання трудового законодавства у роботі з персоналом.

 14. організовує проведення табельного обліку, складання і виконання графіків відпусток;

 15. контролює стан трудової дисципліни і дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку;

 16. забезпечує складання встановленої звітності з обліку особистого складу та роботи з персоналом.

Накази щодо особового складу

Тепер ми з вами будемо вивчати, що ж саме входить до наказів щодо особового складу, які питання в них регламентуються, які данні слід вказувати та чим керуватися при оформленні, як правильно вести записи в трудовій книжці.Накази щодо особового складу – це група наказів стосовно кадрових аспектів роботи підприємства, установи, організації. Вони завжди оформляються окремо від наказів щодо основної діяльності та, як правило, не містять констатуючої частини.

Відмітна особливість цих наказів полягає в тому, що накази щодо особового складу є не лише розпорядчими документами, а і документами первинного обліку.

Накази щодо особового складу регламентують питання:

- про прийняття на роботу, переведення на іншу роботу, звільнення, заохочення, сумісництво працівників;

– про надання відпусток;

– про направлення у відрядження працівника;

– про надання матеріальної допомоги;

– про накладення дисциплінарного стягнення на працівника;

– про оголошення подяки.

У текстах наказів щодо особового складу (про зарахування, звільнення, переведення, надання відпустки тощо) слід указувати такі дані:

1. Прізвище, ім’я, по батькові (перший раз у тексті наказу вказується повністю) особи, яка зараховується (звільняється, переводиться) на посаду.

2. Назва посади (структурного підрозділу), на яку зараховується особа (з якої на яку переводиться, з якої звільняється).

3. Дата зарахування (звільнення, переведення). Якщо в тексті вона відсутня, приймається дата підписання наказу керівником установи.

4. На яких умовах (за контрактом, на постійну чи тимчасову роботу, на який термін, за сумісництвом тощо).

5. Особливі умови (скорочений робочий день, неповний робочий тиждень, матеріальна відповідальність тощо).

6. Форма оплати праці (відповідно до штатного розкладу, погодинна тощо).

У таких наказах після тексту обов’язково вказується підстава:

1. Для зарахування на посаду — заява особи, яка зараховується на посаду, згода керівника структурного підрозділу тощо. Заява розглядається протягом двох днів, з дня її подання в організацію.

2. Для звільнення з посади — заява особи, яку звільняють (за власним бажанням, у зв’язку з виходом на пенсію, ліквідація, реорганізація установи тощо з посиланням на відповідні статті КЗпП чи/та інші закони).

3. Для переведення з, однієї посади на іншу — заява особи, яку переводять, або відповідні статті КЗпП тощо.

4. Особа, яка зараховується на посаду (звільняється, переводиться), має ознайомитися зі змістом наказу, розписатися в оригіналі й зазначити дату ознайомлення з документом.

Проголошене ст. 43 Конституції України право громадянина на працю реалізується шляхом надання роботи конкретній людині та оплати праці відповідно до її кількості та якості. Це право громадянин реалізує шляхом укладання трудового договору, тобто через прийняття на роботу.

Прийняття громадян на роботу оформляється виданням розпорядження, наказу, в якому зазначаються: прізвище, ім'я та по батькові працівника, посада (спеціальність), структурний підрозділ, специфічні умови (з повною матеріальною відповідальністю, за сумісництвом, зі строком випробування до шести місяців, тощо). Розпорядження, наказ оголошується працівнику під підпис. Однак трудовий договір вважається укладеним, якщо фактичне допущення до роботи мало місце за вказівкою особи, наділеною правом прийняття на роботу.

Після ознайомлення працівника з розпорядженням, наказом у його трудовій книжці, а також в особовій картці по формі № П2-ДС робляться відповідні записи, і працівник у графі "Підпис власника трудової книжки" ставить свій підпис. Згідно з чинним законодавством цей підпис підтверджує, що працівник з наказом про прийняття на роботу ознайомлений, тому в розділі III "Призначення і переведення" особової картки № П2-ДС пишеться копія наказу.

Накази про звільнення працівників готуються на підставі заяви, ініціативи власника або уповноваженого ним органу (підстави припинення трудових відносин вказані у ст. 36 КЗпП України) і третьої особи, яка не є стороною трудового договору (суд, профспілковий комітет).

Підготовка й видання наказу про звільнення правомірні:

• за підстав, викладених у законі (ст. 36 КЗпП України та ст.30 Закону України «Про державну службу»;

• за додержання певного порядку звільнення працівника за конкретною підставою.

Накази про звільнення складаються, як правило, з двох частин: розпорядчої (визначається прізвище, ім'я, по батькові працівника, посада, структурний підрозділ, дата й відповідна стаття КЗпП України, Закону України «Про державну службу») та констатуючої, в якій визначаються причина звільнення та мотиви коротко. Далі — підстава видання розпорядження, наказу. Складаючи розпорядження, наказ про звільнення, слід пам'ятати, що днем звільнення вважається останній день роботи.

Вказуючи у розпорядчій частині дату звільнення, не треба писати літеру "з" (з якого), а писати: звільнити 30.05.10. В особовій картці № П2 – ДС у рядку: "Дата і причина звільнення" пишеться дата і причина звільнення, і працівник обов'язково ставить свій підпис.

У разі смерті працівника в розпорядчій частині наказу визначається прізвище, ім'я, по батькові, посада, структурний підрозділ і дата (день смерті), припинення трудових відносин у зв'язку з його смертю.

Підставою буде копія свідоцтва про смерть.

Відповідно до статті 48 КЗпП України та пп. 1.1, 2.20 і 2.20-1 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики, Міністерства юстиції, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 р. № 58 (далі – Інструкція), трудові книжки ведуться на всіх працівників, які працюють за трудовими договорами на підприємствах, у тому числі в іноземних представництвах, у іноземних кореспондентів, співпрацівників міжнародних організацій та інших прирівняних до них іноземців на території України, фізичних осіб понад п'ять днів, у тому числі осіб, які є співвласниками (власниками) підприємств, селянських (фермерських) господарств, сезонних і тимчасових працівників, а також позаштатних працівників за умови, якщо вони підлягають державному соціальному страхуванню.

На осіб, які працюють за сумісництвом та цивільно-правовими договорами, трудові книжки на підприємстві не ведуться.

 Трудові книжки зберігаються на підприємствах як документи суворої звітності, видаються працівникам лише при звільненні під розписку.

Трудові книжки працівників доцільно зберігати в сейфах і тримати за алфавітом, на великих підприємствах – по структурних підрозділах і за алфавітом.

Трудові книжки (дублікати), що не були одержані працівниками при звільненні, зберігаються в кадровій службі протягом двох років окремо від трудових книжок працівників, які працюють, а потім передаються до архіву підприємства, де вони зберігаються протягом 50 років, а по закінченні зазначеного строку знищуються.

 При зміні посадових осіб, які відповідають (за посадовою інструкцією або наказом) за ведення трудових книжок, передавання чистих бланків трудових книжок (вкладишів), а також заповнених трудових книжок оформлюється актом (Додаток 1).

Заповнення трудової книжки

 Трудові книжки (вкладиші до них) заповнюються у відповідних розділах українською і російською мовами (п. 2.1 Інструкції) кульковою ручкою або з пером, чорнилами (пастою) чорного, синього або фіолетового кольорів.

 Записи про дати прийняття на роботу, переведення на іншу роботу, присвоєння рангу державного службовця, кваліфікаційного розряду тощо, нагороди й заохочення, звільнення (графа 2) виконуються арабськими цифрами (число і місяць – двозначними): 02.09.2003; 12.01.2004.

 Записи у трудовій книжці про прийняття на роботу, переведення на іншу постійну роботу, звільнення, заохочення вносяться на підставі наказу (розпорядження), але не пізніше тижневого строку, а в разі звільнення – в день звільнення.

 З кожним записом: про прийняття на роботу, переведення на іншу постійну роботу, звільнення власник трудової книжки повинен бути ознайомлений під розписку в особовій картці за формою № П-2.*

 Занесення відомостей про працівника (первинне оформлення)

 Відомості про працівника записуються на першій сторінці (титульному аркуші) трудової книжки.
Прізвище, ім'я, по батькові (повністю, без скорочення або заміни імені та по батькові ініціалами) і дата народження вказуються на підставі паспорта або свідоцтва про народження.

Після зазначення дати заповнення трудової книжки працівник повинен своїм підписом завірити правильність внесених відомостей.

Першу сторінку (титульний аркуш) трудової книжки обов'язково підписує особа, відповідальна за видачу трудових книжок. Після цього ставиться печатка підприємства (або печатка кадрової служби). Внесення відомостей про роботу
Запис про прийняття особи на роботу1 вноситься до розділу «Відомості про роботу» в такому порядку:
а) у графі 3 як заголовок пишеться повне найменування підприємства, установи, організації;

 б) у графі 1, під заголовком, пишеться порядковий номер запису;

 в) у графі 2 зазначається дата прийняття на роботу;

 г) у графі 3 записується назва посади (роботи) або професії відповідно до професійної назви роботи, зазначеної у Класифікаторі професій ДК 003–95, структурного підрозділу;

д) у графі 4 – зазначається номер і дата наказу (розпорядження).

Відповідно до ст. 56 Закону України «Про пенсійне забезпечення» від 5 листопада 1991 р. № 1788-ХІІ до занесення відомостей про прийняття на роботу у графі 3 окремим рядком (до найменування підприємства) з посиланням на дату, номер і найменування відповідного документа записуються відомості про:

 – час служби у Збройних Силах України та інших військах, де на тих, які проходять службу, не поширюється законодавство про працю і державне соціальне страхування, із зазначенням дати призову (зарахування) і дати звільнення зі служби;

 – час навчання у вищих навчальних закладах (включаючи і час роботи в студентських таборах, на виробничій практиці та виконання науково-дослідної госпдоговірної тематики) та час навчання в аспірантурі і клінічній ординатурі (коли трудова книжка оформлюється при прийнятті на роботу після закінчення навчального закладу);

 – час навчання в професійних навчально-виховних та інших закладах, у навчально-курсових комбінатах (центрах, пунктах тощо);

 – роботу як членів колгоспу – в тому разі, коли чинним законодавством передбачене зарахування цієї роботи до загального трудового стажу працівників;

 – час догляду за інвалідом І групи або дитиною-інвалідом віком до 16 років, а також за пенсіонером, який, за висновком медичного закладу, потребує постійного стороннього догляду, в тому числі за престарілим, який досяг 80-річного віку (згідно з медичним висновком);

 – період одержання безробітними особами допомоги по безробіттю (запис про одержання допомоги по безробіттю заноситься до трудової книжки органом державної служби зайнятості населення).

До розділу «Відомості про роботу» вносяться записи про:

 – переведення на іншу постійну роботу на тому ж підприємстві;

 – присвоєння нового кваліфікаційного розряду, рангу (для державних службовців), перейменування посади, встановлення другої та інших професій;

 – прийняття присяги державного службовця;

 – призначення бригадиром і звільнення від керівництва бригадою;

 – звільнення;

 – інші.

 Записи про тимчасові переведення або переміщення на іншу роботу в разі простою, виробничої потреби, інших випадках, передбачених чинним законодавством, до трудової книжки не заносяться.

 Якщо тимчасове переведення здійснюється на роботу, яка дає право на пільгове пенсійне забезпечення, за проханням працівника це фіксується у трудовій книжці.

Записи про звільнення з посади (роботи) мають відповідати формулюванню відповідно до пункту статті КЗпП України.

У розділі «Відомості про роботу» робляться також записи про час роботи осіб, які перебували на виправних роботах без позбавлення волі. Зазначені записи вносяться до трудових книжок по закінченні фактичного строку відбування покарання, що установлюється за довідками органів МВС України, на підставі наказу керівника підприємства, на яке був прийнятий або направлений засуджений, виданий згідно з вироком (ухвалою) суду.
Або


Занесення відомостей про нагородження

 У розділ «Відомості про нагородження» вносяться відомості про нагородження державними нагородами України (відзнаками Президента України) у такому порядку:

 у графі 3 – записується повне найменування підприємства, установи, організації;

 у графі 1 – зазначається порядковий номер запису;

 у графі 2 – записується дата нагородження;

 у графі 3 – записується, ким нагороджений працівник, за які досягнення і якою нагородою;

 у графі 4 – зазначається підстава внесення запису з посиланням на дату і назву документа.

 

Занесення відомостей про заохочення

 У розділ «Відомості про заохочення» вносяться такі відомості:

 – про заохочення за успіхи у праці (відповідно до затверджених трудовим колективом правил внутрішнього трудового розпорядку);

 – про відкриття, на які видано дипломи; винаходи та раціоналізаторські пропозиції, виплачені у зв'язку з цим винагороди.

 Порядок внесення записів про заохочення такий самий, як і про нагороди.

 До цього розділу трудових книжок не заносяться премії, передбачені системою оплати праці, та виплати, які мають регулярний характер.

Перевірка засвоєного матеріалу вступного інструктажу.

Для перевірки засвоєного матеріалу вступного інструктажу використовую запитання.  1. Які данні слід вказувати при складанні наказу щодо особового складу ?

  2. Яка підстава обов’язково вказується в тексті наказу щодо особового складу ?

  3. Особа, яка зараховується на посаду (звільняється, переводиться), має ознайомитися з чим?

  4. Після ознайомлення працівника з розпорядженням, наказом у його трудовій книжці, а також в особовій картці по формі № П2-ДС робляться – що..?

  5. На яких осіб трудові книжки на підприємстві не ведуться?

  6. Де і як повинні зберігатися трудові книжки?

  7. Чим керуються при заповненні трудової книжки?

Видаю інструкційні картки.


Пригадуємо техніку безпеки при роботі з персональним компютером у компютерному класі.

 1. Заборонено ходити по комп’ютерному класі, голосно розмовляти.

 2. Виконувати слід тільки зазначене майстром завдання. Категорично заборонено виконувати інші роботи.

 3. На клавіші клавіатури потрібно натискати плавно, не припускаючи ударів.

 4. Не користуватися друкувальним пристроєм.

 5. Заборонено самостійно переміщувати апаратуру.

 6. Заборонено запускати ігрові програми.

 7. У випадку виникнення неполадок треба повідомити майстра виробничого навчання.

 8. Не намагатися самостійно відрегулювати апаратуру або самостійно усувати в ній неполадки.


Тепер ми переходимо до практичних завдань.

 • Складання наказу про зарахування працівника;

 • Складання наказу про звільнення працівника;

 • Складання наказу про стимулювання праці працівника;

 • Оформлення трудових книжок працівників.


ІІІ. Самостійна робота учнів та поточний інструктаж – 5 годин.
1. Перевіряю початок роботи учнями, звертаю увагу на дотримання правил техніки безпеки.

2. Перевіряю правильність виконання учнями нових прийомів. Слідкую, щоб учні дотримувались послідовності виконання завдань.

Особливу увагу приділяю учням, які потребують допоміжного пояснення і показу вправ.

3. Перевіряю уміння користуватися інструкційними картками. Визначаю, як виконується кожним учнем, активність та самостійність учнів.

4. Перевіряю правильність виконання прийомів, при необхідності демонструю виконання завдання. Допомагаю учням виявити помилки. Спостерігаю щоб учні усували свої помилки самостійно або при необхідності допомагаю їм.

5. Перевіряю якість виконання роботи учнів та виконання ними норм часу.ІV. Заключний інструктаж.

Підводжу підсумки роботи, аналізую дії учнів. Вибираю типові помилки, допущені учнями, пояснюю їх причини.Вказую на позитивні сторони в виконанні завдань одними учнями та недоліки в роботі інших, піддаю критиці випадки порушення дисципліни.

Оголошую оцінки. Даю тему наступного уроку для повторення учнями матеріалу з теоретичних дисциплін.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал