Уроках з предмета «Охорона праці»Скачати 331.66 Kb.
Дата конвертації11.05.2017
Розмір331.66 Kb.
ТипУрок
Черкаський професійний автодорожній ліцей
Технологія застосування методів, прийомів і засобів навчання

на уроках з предмета «Охорона праці»

Зміст
1. Вступ.

2. Використання форм та методів навчання при вивченні нового матеріалу.

3. Використання форм та методів навчання при закріпленні і застосуванні знань.

4. Використання форм, методів перевірки та оцінки знань учнів.

1. Вступ
Якісна підготовка конкурентноспроможного працівника потребує творчого підходу педагогічних працівників ПТНЗ до вибору змісту, форм, методів та засобів навчання, максимального використання досягнень сучасної педагогічної науки, нових педагогічних технологій. При викладанні навчального матеріалу викладачі в основному переорієнтовуються з пояснювально-ілюстративного та репродуктивного виду навчання на розвиваюче та особистісно-орієнтоване навчання, що спонукає їх до застосування у навчальному процесі нетрадиційних форм та методів навчання, які активізують творчу ініціативу учнів, розвивають критичне мислення та уміння застосовувати знання у нестандартних ситуаціях.

Одним із нових напрямів у підвищенні якості підготовки робітників і спеціалістів виступає технологічний підхід до навчання, який полягає у повному управлінні навчальним процесом, відтворенні усіх навчальних дій, корекції навчального процесу, оперативному зворотному зв'язку. Саме такій підхід є гарантією досягнення запланованих результатів, виражених у діях тих, хто вчиться, і послідовній орієнтації педагога на чітко сформульовані цілі навчання.

Одним із важливих компонентів навчання, спрямованих на досягнення поставлених дидактичних, виховних і розвиваючих цілей, є методи навчання. Мета, поставлена викладачем, може бути досягнута лише у тому випадку, якщо вона усвідомлена і прийнята учнями.

Для того, щоб оволодіти технологією вибору методів навчання, викладачам необхідно добре знати їх різноманітність, а головне ефективно використовувати кожний із них.


2. Використання форм та методів навчання

при вивченні нового матеріалу
Працюючи тривалий час викладачем спецдисциплін в ліцеї, готуючись до уроків, беру до уваги те, що застосування загальнодидактичних методів, прийомів і засобів навчання багато в чому залежить від особливостей змісту кожного предмету, а у самому предметі - від характеру навчального матеріалу, типа уроку, його структури, тих навчально-виховних цілей, які з нього витікають. Крім того, раціональний вибір ефективних методів навчання визначаю завданнями конкретного етапу уроку.

Так, при вивченні нового матеріалу, на рівні засвоєння учнями певного обсягу готової інформації, я застосовую пояснювально-ілюстративний і репродуктивний методи навчання такі як розповідь, пояснення, лекція, бесіда, організовую роботу учнів з підручником, виконання завдань на закріплення знань використовуючи опорні конспекти, мультимедійні засоби навчання, плакати, роздатковий матеріал та інші.

При первинному засвоєнні учнями нового матеріалу на рівні самостійного пошуку застосовую інші методи: проблемного викладання, частково-пошуковий, дослідницький методи. Ці методи, не несучи готової інформації, спонукають учнів до самостійної пізнавальної діяльності. Особливо цікавим є для учнів завдання зі створення навчальних проектів за програмою «Intel@Навчання для майбутнього», назва проекту «Охорона праці на АТП».

Готуючись до уроків визначаю той рівень знань, умінь і навичок, який необхідно сформувати в учнів: на рівні сприйняття, осмислення і запам'ятовування знань (низький рівень засвоєння знань - учнівський); на рівні застосування знань за готовим зразком (середній рівень засвоєння знань - алгоритмічний); на рівні застосування знань для вирішення творчих завдань (високий рівень засвоєння знань - евристичний чи творчий).

Знаючи реальну підготовленість навчальної групи та враховуючи індивідуальні особливості кожного учня (особливості пам'яті, мислення, сприйняття, ставлення до навчання тощо), підбираю таке поєднання методів і прийомів навчання, яке дозволяє йому поступово ускладнювати зміст і характер навчально-пізнавальної діяльності учнів, цілеспрямовано розвивати у них мислення.

Проаналізувавши усі можливі фактори, які впливають на технологію раціонального вибору методів, приступаю до розробки конкретних методичних рішень для кожного окремого уроку, тобто сукупність методів, форм, прийомів і засобів навчання, направлених на організацію пізнавальної діяльності учнів для досягнення конкретної навчально-виховної задачі. При цьому дуже важливо, щоб у центрі уваги весь час була пізнавальна діяльність учнів, її характер, направленість, продуктивність.

Такий підхід до розробки методики проведення конкретних уроків витікає з психологічних вимог до навчання, як процесу формування певних видів діяльності учнів.

Навчальний матеріал при первинному його вивченні викладаю так, щоб спонукати учнів до виконання пізнавальних дій, учні повинні не тільки слухати, дивитися, сприймати, усвідомлювати, але і виконувати дії, направлені на розкриття властивостей, понять, тому своє пояснення супроводжую чергуючи демонстрацію таблиць, малюнків, фрагментів відеофільмів, електронних плакатів тощо. Завдяки образності, наочності пояснення намагаюсь викликати в учнів живий інтерес до навчального матеріалу.

Щоб спонукати учнів до певного виду навчально-пізнавальної діяльності враховую: дидактичну, розвиваючу і виховну мету уроку і його окремих частин; особливості нового навчального матеріалу (новизну, складність, практичну значущість), виділяю основні поняття, які належать до повного засвоєння; встановлюю логічний взаємозв'язок нового матеріалу з раніше вивченим з предмету, з інших предметів; визначаю взаємозв'язок нового навчального матеріалу з системою професійних знань, умінь і навичок; рівень, на якому повинні бути сформовані знання; характер пізнавальної діяльності учнів, а також необхідні способи і прийоми інтелектуально-практичної діяльності учнів, якими вони повинні оволодіти для досягнення поставленої мети; місце і спосіб навчання учнів необхідним прийомам розумової діяльності на кожному етапі уроку; найбільш раціональне поєднання методів на уроці з урахуванням постійного зростання частки самостійності і творчої активності учнів.

Звичайно, різне обладнання кабінетів, комплексно-методичне забезпечення предмету створюють умови для проявлення майстерності викладача, розробка ним таких методичних рішень уроку, завдяки яким створюється певна система навчальних завдань, що спонукають учнів до активної пізнавальної діяльності.


3. Використання форм та методів навчання при

закріпленні і застосуванні знань
Відповідальним і важливим етапом навчання є закріплення і застосування знань, умінь і навичок, що передбачає вирішення двох основних завдань таких як, формування в учнів системи глибоких і міцних знань, а також складних умінь оперувати ними при вирішенні навчально-практичних завдань, а тому при підготовці до уроку необхідно визначити раціональність застосування методів навчання з урахуванням специфіки предмету та підготовленості учнів до того чи іншого виду навчальної праці, поступово від уроку до уроку ускладнюючи характер їх пізнавальної діяльності.

При первинному закріпленні знань в основному застосовую репродуктивний метод в поєднанні з пояснювально-ілюстративним. Наприклад я пропоную учням виконати завдання.

Таке первинне закріплення на уроці здійснюю безпосередньо за сприйняттям і усвідомленням учнями нових знань, хоча його можна використати самостійно на окремому уроці.

Узагальнення і систематизація знань можуть проходити репродуктивно у відповідності з заздалегідь заданими загальними правилами, алгоритмом, а можуть виконуватися творчо у процесі самостійного пошуку. Технологія вибору і застосування методів - складний процес, який враховує реальні фактори, однак обов'язковою умовою придбання учнями міцних і глибоких знань, умінь і навичок є система навчальних завдань, розроблюваних кожним викладачем із свого предмету. Система завдань узагальнення і систематизація знань передбачає сувору послідовність, поступове ускладнення навчальних завдань і підвищення рівня самостійності учнів при їх виконанні, зростання рівня проблемності при виконанні творчих завдань.


Дидактичні цілі

Рівень сформованих знань

Методи навчання

Форми реалізації методів


Первинне закріплення знань, формування навичок і простих умінь
Закріплення знань за зразком, виконання репродуктивних

завдань


Пояснювально - ілюстративний,

репродуктивнийПояснення вправи, задачі тощо
Пояснення, інструктування, вправи, задачі, лабораторно-практичні роботи, робота з навчальною і технічною документацією
Поглиблення знань, формування складних умінь
Застосування знань за зразком у нових ситуаціях

Пояснювально -

ілюстративний,

репродуктивнийТворчі задачі, завдання, лабораторно-практичні роботи, робота з навчальною літературою, технічною документацієюЗастосування знань при

вирішенні завдань різного рівня складностіЧастково-пошуковий, дослідницький

Узагальнення і

систематизація знань за

заздалегідь даним загальним

принципом, правилом,

алгоритмом


Робота з навчальною та іншою літературою, комплексні репродуктивні міжпредметні завдання


Частково-пошуковий, дослідницький
Узагальнення і систематизація знань і умінь
Самостійний пошук ознак,

понять і методів роботи при узагальненні і систематизації знаньЧастково-пошуковий, дослідницький, методи активного навчання

Комплексні завдання на

конструювання, моделювання,

задачі і завдання творчого

характеру


4. Використання форм, методів перевірки

та оцінки знань учнів
Перевірка знань, умінь і навичок - це етап спільної діяльності викладача й учнів, який сприяє виявленню обсягу і якості знань, умінь і навичок, засвоєних учнями. Крім цього, перевірка знань, забезпечуючи зворотний зв'язок у навчальному процесі, дозволяє застосувати найрізноманітніші методи навчання і тому є важливим елементом педагогічного процесу, який сприяє його оптимізації.

Щоб перевірка знань була ефективною, її методи і форми залежно від


етапу, рівня сформованості знань повинні забезпечити виявлення знань за
готовим зразком; застосування отриманих знань у нових умовах; творче
застосування знань.

Звичайно на уроках застосовую усну форму перевірки знань, що пояснюється її перевагами перед писемною і практичною перевірками, забезпечуючи безпосередній живий контакт між мною і учнями, дозволяє отримати оперативну інформацію про хід засвоєння учнями нового навчального матеріалу і ефективно керувати процесом навчання.

Традиційно усну перевірку знань нерідко пов'язую з перевіркою домашнього завдання, за яким йде вивчення нового навчального матеріалу і його закріплення. З метою підвищення ефективності навчання, вивчення нового матеріалу організовую таким чином, щоб на кожному етапі навчання отримувати відомості про засвоєння його учнями. Тому перевірку знань необхідно проводжу на кожному етапі навчання.

Для спонукання учнів до викладу своїх знань в усній формі використовую різні методи і прийоми. Найчастіше у практиці навчання застосовую метод бесіди.

За кількістю учнів, залучених до бесіди, і характером запитань

розрізняють бесіду фронтальну і індивідуальну. Запитання повинні бути сформульовані чітко і ясно і передбачати короткі, але обґрунтовані відповіді.

При фронтальній бесіді запитання повинні бути тематично пов'язані між собою, кожне наступне витікає із попереднього.

Фронтальна бесіда дозволяє отримати інформацію про стан знань учнів. Так, в ході вступної бесіди встановлюється рівень попередньої бесіди, фактичних знань учнів, під час евристичної бесіди - вміння застосовувати необхідні знання для вирішення пізнавальних задач.

Індивідуальна бесіда (індивідуальне опитування) відрізняються від фронтальної тим, що дозволяє встановити найактивніший зв'язок між викладачем і певними учнями при відносній пасивності всієї групи. Під час бесіди можна встановити глибину і повноту знань кожного учня, самостійність його суджень і висновків, ступінь розвитку логічного мислення, рівень мовленнєвої культури, індивідуальні особливості, вміння оперувати знаннями за різних умов.

Під час індивідуальної, як і фронтальної бесіди, важливу роль відіграють запитання. Ці питання передбачають розгорнути доказову відповідь із залученням знань з інших предметів, використанням наочних посібників.

Залежно від конкретної дидактичної задачі, особливостей навчального матеріалу і рівня підготовленості учнів під час опитування може застосовувати запитання різних типів.

Індивідуальна бесіда найчастіше реалізує у навчальному процесі контролюючу, навчальну, виховуючу і коригуючу функції, проте в її організації є ряд труднощів. Головна з них полягає в тому, щоб забезпечити активність всіх учнів. Для підвищення ефективності бесіди необхідно оволодіти різними прийомами.

У ході індивідуальної бесіди є можливість використати ряд прийомів, які забезпечують активну роботу всіх учнів - звернутися із запитанням до всієї групи, що дає можливість зосередитись протягом 1-2 хвилин всім учням на обдумуванні відповіді.

Цікавим прийомом, який сприяє активізації учнів під час бесіди, є конструювання відповіді у її ході.

Поширеним прийомом активізації учнів є рецензування відповідей учнів. Рецензування передбачає критичні зауваження учнів щодо змісту, повноти, глибини і форми відповіді, аналіз практичних дій товариша. У рецензуванні відповіді закладені великі можливості для активізації діяльності учнів всієї групи, розвитку їх логічного мислення, підвищення інтересу до предмета, принциповості у стосунках з товаришами.

У ряді випадків виникає необхідність такого прийому, як оцінка учнями відповіді товариша і її обґрунтування. Перед тим як вислухати відповідь на поставлене запитання попереджую учнів групи, що їм треба буде оцінити відповідь товариша та обґрунтувати оцінку.

Часто застосовую такий прийом активізації, як самостійна постановка питань учнями. Він надзвичайно сприяє активізації розумової діяльності учнів і розвитку їх інтересу до перевірки, виховує принциповість учнів. Цей прийом треба використовувати у тих випадках, коли учень, викликаний до дошки, відчуває труднощі під час відповіді. Учням групи пропонується ставити запитання у такій послідовності, щоб, відповідаючи на них, товариш справився з завданням.

При достатній підготовленості учнів бажані бесіди, протягом яких вони знаходять можливі відповіді на проблемні запитання. Такі бесіди носять евристичний характер, при цьому необхідно пред'явити учням таку послідовність цілеспрямованих питань, що виходять із їх попередніх відповідей, яка зарадить їм, при непомітності допомоги, знайти вірну відповідь, рішення існуючої проблеми. Можна також поставити запитання і з іншою метою - завести учнів у глухий кут, показати неправильність їхніх суджень, і тим самим викликати у них бажання пізнати нову інформацію, необхідну для вирішення проблеми. Такий метод застосовую на всіх типах уроків для спонукання учнів до формування висновків і узагальнень, а особливо на уроках систематизації та узагальнення.

При перевірці знань учнів враховую і оцінюю наступні якості усної відповіді: правильність відповіді за змістом - враховується кількість і характер помилок під час відповіді учня; повнота і глибина відповіді - враховується кількість засвоєних фактів, формулювань, правил тощо; свідомість відповіді - враховується ступінь розуміння учнями викладеного навчального матеріалу, що характеризується наявністю в учнів власної думки стосовно якого-небудь об'єкту, процесу чи явища, а також умінням обтрушувати теоретичні положення власними прикладами з практики, з життя; логіка викладу матеріалу і якість мови учня - враховується вміння будувати цілісну, послідовну розповідь, грамотно користуватися спеціальною технологією; раціональність прийомів і способів вирішення поставленої навчальної
задачі, які використовуються учнем під час відповіді - враховується уміння
учня застосовувати найбільш прогресивні і ефективні методи досягнення мети; своєчасність і ефективність використання наочних посібників і технічних засобів під час усної відповіді учнів - враховується уміння грамотно і ефективно застосовувати наочність і демонстраційний матеріал; використання додаткового матеріалу під час усної відповіді заохочується, але не вимагається обов'язково від усіх учнів; своєчасність виконання завдання (раціональність використання часу, відведеного на його виконання) - не схвалюється затягування виконання завдання (відповіді) у часі. Проте тут особливо важливий особистісно-орієнтований підхід до окремих учнів на основі знання особливостей їх психіки і розвитку, рівня навченості.

Використовую різні засоби наочності (плакати, натуральні зразки), а також технічні засоби (телевізор, відеомагнітофон, комп’ютер, електронні плакати.) для усної перевірки знань учнів, що значно активізує увагу всієї групи на відповідях їх товаришів, і це сприяє більш усвідомленому залучанню їх до роботи.

Під час застосування такого прийому активізації як поєднання різних форм перевірки, для відповіді викликаю декілька учнів, кожному з них дається індивідуальне завдання, яке необхідно виконати на дошці. Поки ці учні працюють над отриманими завданнями, інші учні групи або слухають відповіді товаришів, або виконують аналогічне завдання в зошитах, або беруть участь у фронтальній бесіді. Таке поєднання різних форм перевірки знань я називаю «ущільнене опитування».

«Ущільнене опитування», при якому робота кожного викликаного учня використовується для активізації всієї групи, підвищує навчальну функцію усного виявлення знань учнів.

Важливу роль у підвищенні ефективності навчання відіграє писемна перевірка знань. Головне призначення - виявлення рівня сформованості знань, умінь і навичок учнів з даного предмету, на основі якого отримую інформацію про вірність, точність, усвідомленість знань, уміння застосовувати знання в нових умовах. Писемна форма перевірки дозволяє протягом короткого часу виявити водночас знання учнів всієї групи, глибоко проаналізувати характерні помилки і намітити шляхи їх виправлення. Так само як і усна, писемну перевірку знань учнів використовую на всіх етапах процесу навчання.

Писемну перевірку реалізую за допомогою різних письмових робіт, їх можна поділити на короткочасні (10-15 хвилин), які проводять у ході звичайного уроку, і тривалі (але не більше двох годин).

Короткочасні письмові роботи можуть, бути різними. Ця різноманітність залежить, від специфіки і змісту навчального матеріалу, рівня самостійності учнів і характеру навчального предмету, Це може бути вирішення завдань, короткі відповіді на запитання щодо різноманітного дидактичного матеріалу, предметні (технічні диктанти), відповіді на запитання після перегляду відео фрагментів, наприклад:

Виконайте завдання


  1. Визначте засіб захисту від дії електричного струму?

  2. Вкажи до якої групи засобів захисту він відноситься?

  3. Опишіть його принцип дії?

В ході письмової роботи тривалістю не більш 2-х годин виявляються не тільки фактичні знання учнів з вузлових тем курсів, але й уміння ґрунтовно їх викласти, застосовувати знання за ютовим зразком, так і в нових умовах, уміння виконувати самостійно творчі завдання.

Останнім часом застосовують письмові роботи, які не вимагають великих затрат часу на підготовку завдання, їх виконання і перевірку. До таких завдань належать цифрові, графічні, буквені і комбіновані диктанти, тематичні матриці, контрольні роботи.

Для перевірки знань учнів застосовую диктанти з цифровими кодами. На дошці чи плакаті заздалегідь записую пронумеровані відповіді (коди), питання до яких зачитуються уголос всій групі. Учень, який вислухав запитання, знаходить відповідь на дошці і записує його код у своєму зошиті чи на спеціальному аркуші паперу. Зібравши аркуші, маю можливість перевірити роботу тут же у класі чи пропоную учням здійснити взаємоперевірку: обмінятися аркушами і на основі вірних кодів поставити оцінку один одному. Останній прийом сприяє формуванню у учнів самоконтролю.

Найбільш ефективним методом контролю є тести, які відрізняються тим, що не вимагають в учнів письмового викладу, економлять час, мають велику гнучкість у виявленні вузьких цілей.

Мною розроблений методичний посібник, що містить тестові завдання для контролю знань учнів по темі «Охорона праці на автомобільному транспорті», який містить тести для визначення НДУ з різних видів робіт, які виконує автослюсар. Також створена контрольно-діагностична програма для складання заліку з предмета.

Також вважаю ефективним способів перевірки знань, умінь і навичок, що сприяє активізації розумової діяльності - самопрограмування, суть якого полягає втому, що учням пропонується скласти власні тести, завдання, кросворди до даної теми. На відміну від традиційних форм і методів програмованого навчання діяльність учнів у ході самопрограмування організується у напрямку, протилежному вирішенню уже готових програмованих завдань. Учням пропонується виконати одну із найскладніших функцій педагога - продумування і складання контрольних програмованих завдань для тих, хто навчається.

Зрозуміло, що скласти такі завдання може не кожен учень, а тільки той хто має необхідну підготовку, володіє необхідною системою опорних знань пізнає як виконати таке непросте завдання.. Тим більше, що учням під час самопрограмування необхідно не тільки визначити зміст завдання, але й урахувати ті дії, які будуть викопувати інші учні, відповідаючи на запитання складеного завдання. Крім того, доцільно навчити учнів складати завдання на самопрограмування різні як за змістом (репродуктивні, репродуктивні-продуктивні і продуктивні), так і за формою з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей тих, хто навчається.

Дослідження і педагогічний досвід показують, що складання учнями програмованих завдань доцільно організовувати у ході їх самостійної роботи на уроках вивчення і повторення матеріалу, робіт, у процесі складання іспитів і заліків, а також при виконанні домашніх завдань.

Компетентний і відповідальний викладач повинен прагнути того, щоб будь-які методи навчання збуджували інтерес в учнів, привертали їхню увагу, активізували всі види діяльності учнів як рівноправних, активних суб’єктів (співучасників) всього навчально-виховного процесу, а не як пасивних об’єктів, які необхідно “наповнити” тією чи іншою кількістю інформації. Таким чином він забезпечить на кожному етапі уроку високу технологічність навчання.

Отже, під технологічним підходом до навчання слід розуміти науково-обгрунтовану послідовність дій педагога з вибору і застосування комплексу раціональних методів, прийомів і засобів навчання, що забезпечують гарантоване досягнення запланованих результатів навчання, виражених у діях учнів.


Застосування комплексу методів, прийомів і засобів навчання на різних етапах уроків теоретичного навчання


п/п

Структура уроку

Методи і прийоми навчання

Засоби навчання2

3

4


Урок засвоєння нових знань


1

1. Перевірка домашнього завдання, відтворення і корекція опорних знань


Короткочасні: усне і письмове опитування; короткочасна письмова робота; тестове опитування; програмоване безмашинне опитування з перфокартами


Картки програмованого опитування
2. Повідомлення теми, мети, завдання уроку і мотивація навчальної діяльності


Постановка пізнавальних завдань, проблемних запитань:

розкриття практичного значення даної теми; створення ситуації несподіваності; створення проблемної ситуаціїВикористання стенду

"Що сьогодні на уроці".3. Сприйняття і первинне усвідомлення нового матеріалу


Усвідомлення проблеми (перетворення її в завдання): постановка педагогом риторичних запитань під час пояснення матеріалу; крупноблочне викладання матеріалу; евристична бесіда;

постановка запитань і завдань перед демонструванням фільму

Репродуктивний метод:

складання учнями плану чи конспекту за підручником;

перемальовування таблиць, малюнків;використання прийому порівняння, встановлення елементарних зв'язків і відношень:

а) виділення головної думки чи ідеї;

б) подібність чи відмінність предметів, об'єктів, явищ,
процесів;

в) встановлення зв'язку між явищами, процесами;

г) відбір матеріалу за якою-небудь ознакою;

д) розкриття причинно-наслідкових зв'язківСамостійна робота з книгою

Розв'язування пізнавальних завдань і запит виконання репродуктивних завдань, завдань на аналіз і синтезАудіовізуальні засоби, об'єкти, деталі, макети
Підручник,

таблиці,


схеми,

рисунки,


графи,

опорний конспект

Підручник, довідник

4. Узагальнення і


систематизація знань

Бесіда на порівняння і співставлення; складання учнями систематизуючих таблиць5. Підбиття підсумків уроку і повідомлення домашнього завданняОцінювання роботи всієї групи й окремих учнів

Домашнє завдання і вивчення тексту підручника: підготовка відповідей на запитання; виконання письмових завдань


Урок формування умінь і навичок


2

1. Перевірка домашнього

завдання, відтворення і корекція основних знань і практичного досвіду учнів


Репродуктивна і евристична бесіда:

Б безмашинне програмоване опитування; виконання підготовчих вправ;

взаємоопитування; відтворення опорних конспектів і окремих їх граф; експрес-метод за допомогою кольорокоду ("світлофор"); виконання письмової контрольної роботи (10 хв.)


2. Повідомлення теми, мети, завдань уроку і мотивація навчання


Прийоми мотивації: створення ситуації новизни, несподіваності, "яскравої плями"; створення проблемних ситуацій; повідомлення про практичне значення засвоюваних вмінь і навичок
3. Вивчення нового

матеріалу
Пояснювально-ілюстративний метод з використанням побіжних запитань.

Проблемне викладання матеріалу.

Самостійна робота з текстом

(10-15 хв.).

Виконання завдань розумового характеру на аналіз, синтез, порівняння, узагальнення


Плакати, схеми,

моделі, макети, малюнки, механізми, матеріали, інструменти
4. Первинне застосування засвоювальних знань


Виконання учнями вправ пробних; коментованих. вправ у читанні креслення і аналізі креслень, схем, у вивченні технічної документації.

Розв'язування виробничих завданьДовідник, інструкційно-технологічні картки5. Застосування учнями знань у стандартних умовах

с метою засвоєння навичок

(тренувальні вправи)


Репродуктивний метод:

виконання вправ:

а) за зразком;

б) за інструкцією;

в) згідно із завданням педагога;

використання кольору коду для експрес-інформації; лабораторна робота (7- 10 хв.); програмоване безмашинне і машинне опитування; спільне обговорення питань; технічний диктант; імітація способів роботи; розв'язування кросвордів;

ігри: "Підбери пару", "Лото", Мозаїка"


Тренажери, кросворди, комплекти роздаткових матеріалів6. Творче перенесення

знань і навичок у нові умови з метою формування умінь
Колективне обговорення окремих робіт учнями. Евристична бесіда:

аналіз виробничих ситуацій; дискусія з "мозковою атакою" і без неї;

вправи в складанні принципових схем машин, механізмів, обладнань. Розробка особливостей нових трудових операцій. Лабораторно-практична робота дослідницького характеру


Тексти виробничих ситуацій.

Схеми, механізми, технічні пристрої7. Підсумки уроку, домашнє завдання

Частково-пошуковий і дослідницький методи:

виконання письмових завдань творчого характеру (доповідей, рефератів); аналіз виробничих ситуацій


Урок застосування знань, умінь і навичок


3

1.Перевірка домашнього завдання, відтворення і корекція опорних знань, умінь і навичокРепродуктивний метод:

фронтальна бесіда;

усне та ущільнене опитування;

взаємоопитування, групове опитування;

програмоване машинне і безмашинне опитування;

відтворення опорних конспектів

2. Повідомлення теми, мети і завдань уроку, мотивація

навчальної діяльностіПояснювально-ілюстративний метод, проблемне викладання: подача цільової установки на урок (пояснення значущості знань, умінь і навичок, практичних завдань, виконуваних на уроці);

створення проблемної ситуації;

фрагмент кінофільму, діафільму;

зв'язок матеріалу з життям, досвідом учнівКінофільм, діафільм


3. Осмислення змісту

і послідовності застосування практичних дійПроблемне викладання і частково -

пошуковий методи. Інструкція педагога про виконання практичних дій. Розв'язання проблемної ситуації в ході пояснення матеріалуТехнологічна карта, алгоритмічні карти-завдання

4. Самостійне виконання

учнями завданьВиконання лабораторних і контрольних робіт під контролем педагога: індивідуально; попарно; групами. Взаємоконтроль і самоконтроль

Обладнання,

механізми, пристрої, зразки5. Узагальнення і

систематизація учнями

результатів роботи результатів


Відображення результатів роботи у вигляді таблиць, графіків, діаграм, креслень; оформлення письмового чи графічного звіту

Графіки,

креслення.

діаграми


6. Звіт учнів про способи і

результати виконаної

роботи і теоретичне

тлумачення отриманих результатівРепродуктивний та евристичний методи (розкриття учнями ходу роботи):

аналіз результатів; оформлення таблиць, графіків, діаграм; виконання письмового звіту; усні відповіді учнів; парногрупове взаємоопитуванняОбладнання,

інструменти,

матеріали.

зразки, довідники7. Підсумки уроку і домашнє завдання


Аналіз досягнень цілей і завдань уроку в цілому. Комплексні міжпредметні завдання. Виконання творчих робіт
Урок узагальнення і систематизації


4

1. Повідомлення теми, мети, завдань уроку і мотивація навчальної діяльностіПояснювально-ілюстративний, проблемне викладання, частково - пошуковий методи:

постановка педагогом конкретних завдань, що мають узагальнити чому навчитися, яких навичок набути; приклади із життя, виробничі ситуації

Картки-завдання,

кодокарти2. Відтворення і корекція опорних знань


Репродуктивні та евристичні запитання учням на:

внутрішньопредметний і міжпредметний зв'язок; виділення головного у вивченому матеріалі; аналіз, порівняння; виявлення причинно-наслідкових залежностей
Картки-завдання,

кодокарти3. Повторення і аналіз

основних фактів, подій.

явиш, процесів


Репродуктивна та евристична бесіда з застосуванням різних засобів наочності:

аналіз таблиць, графіків; проведення дослідів; лабораторні (експериментальні) роботиВузли різноманітного

обладнання, схеми, числові таблиці, карти, графічні і знакові моделі схематичні малюнки4. Повторення,

узагальнення і систематизація
Оглядова лекція проблемного характеру.

Узагальнена бесіда.

Робота з підручником (складання планів, тез і конспектів за текстом).

Розгляд узагальнених таблиць, діаграм, схем, креслень, схематичних малюнків.

Виконання письмових завдань на встановлення зв'язків між причинами і наслідками.

Виконання прогностичних завдань.


Лабораторні і практичні роботи внутрішньопредметного і міжпредметного змісту.

Діагностичні вправи.

Вправи з прийняття рішень у різних виробничих ситуаціях


Підручники,

натуральні зразки, схеми, графіки, креслення, криптограми, узагальнюючі таблиці, вузли обладнання


5. Підбиття підсумків уроку і домашнє завданняАналіз досягнутих результатів групою, бригадою та індивідуально кожним учнем.

Домашнє завдання на творче застосування отриманих знань,

у тому числі на виконання комплексного міжпредметного

завдання

Урок перевірки, оцінки і корекції знань, умінь і навичок


5

1. Повідомлення теми, мети і завдань уроку, мотивація

навчальної діяльності учнівПояснювально-ілюстративний, репродуктивний, частково-пошуковий методи

Прийоми:

наведення прикладів необхідності вільного використання знань, умінь і навичок у життєвих ситуаціях і на виробництві;

створення проблемних ситуацій;

повідомлення про характер завдань на уроці, послідовності і способах їх виконання

2. Перевірка знания учнями фактичного матеріалу, основних понять (законів). процесів та умінь пояснювати їх суть

Репродуктивний метод

Прийоми:


поверхневе, фронтальне опитування;

взаємоопитування (різні його форми);

ущільнене опитування;

коментування відповідей товаришів;

вправи "бігунці"; письмова робота (протягом 8-10 хв.);

відтворення опорного конспекту;

програмований машинний і безмашинний контроль


Картки опитування, лист взаємоконтролю, ЛГК (лист групового контролю)

3. Перевірка глибини осмислення учнями знань і ступеня їх узагальнення


Репродуктивний і частково-пошуковий методи:

письмове опитування; самостійне складання чи заповнення узагальнених таблиць;ігри: "Підбери пару", "Мозаїка", "Лото"Таблиці, комплект ігор4. Застосування знань у стандартних умовах


Репродуктивний метод:

самостійні практичні роботи (монтаж, демонтаж обладнання); лабораторна робота; письмовий контроль; програмований машинний і безмашинний контроль; дидактичні ігри - завдання; груповий контроль (за методикою В.Ф. Шаталова)Криптограма

5. Застосування знань у нестандартних умовахЧастково – пошуковий і дослідницький методи:

метод "мозкової атаки", ділова гра; виконання комплексних творчих завдань; виконання завдань з раціоналізації та винахідництва; розв'язання нестандартних виробничих ситуацій


6. Перевірка, аналіз і оцінка виконаних

завдань


Оцінка експертами роботи ігрових команд

7. Підсумок уроку і повідомлення домашнього завдання.

Письмові завдання на:

складання порівняльних і узагальнюючих таблиць;підготовка нестандартних виробничих ситуацій і способів їх вирішення: самопрограмування


Комбінований урок


6

1. Організація учнів до занять, мотивація навчальної діяльностіПояснювально-ілюстративний метод;

проблемне викладання:

постановка цілей і завдань уроку;

роз'яснення характеру діяльності на уроці і практичного значення матеріалу;

зв'язок матеріалу із життям, досвідом учнів


2. Повторювально-навчальна робота з пройденого матеріалу

Репродуктивно-евристична бесіда:

фронтальне опитування; швидке опитування;

індивідуально-ущільнене опитування;

письмові відповіді на заздалегідь підготовлені запитання; групове опитування


3. Робота з осмислення і засвоєння нового матеріалу

Пояснювально-ілюстративний, репродуктивний методи, проблемне викладання: чітке визначення педагогом основних питань теми; установлення зв'язку нового з тим, що вивчалось раніше.

Варіанти:

Двократне викладання матеріалу (з опорним конспектом); пробне опитування;

усне викладання матеріалу педагогом.

Самостійна робота з підручником:

виклад матеріалу укрупненими блоками;

виклад матеріалу з використанням графів; постановка і вирішення проблемної ситуації; організація лабораторної роботи із застосуванням підручникаПлакати, макети,

схеми, механізми, матеріали, опорний конспект4. Робота з формування

умінь і навичок

застосування знань на практиці


Репродуктивний метод:

виконання усних, письмових і практичних вправ, практичні і вимірювальні роботи, монтаж, демонтаж вузлів;

виконання завдань репродуктивного характеру


Макети, вузли, обладнання, інструкції

5. Завдання додомуРепродуктивний і частково-пошуковий методи:

вивчення тексту за підручником:

відповіді на заздалегідь підготовлені запитання (диференційовані за складністю);

письмові і практичні вправи, диференційовані за складністю (рівневі завдання):

підготовка схем, креслень, діаграм;

складання узагальнених таблиць з вивченого матеріалу;

виконання комплексних внутрішньопредметних і міжпредметних завдань;

підготовка доповідей, рефератів.Підручник


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал