Урок це ключовий елемент навчально-виховного процесу. Від якості проведення уроку безпосередньо залежить якість викладання предмету і, як наслідок, якість отриманих навчальних досягнень учнівСкачати 154.55 Kb.
Дата конвертації14.03.2017
Розмір154.55 Kb.
ТипУрок

ВСТУП

Урок – це ключовий елемент навчально-виховного процесу. Від якості проведення уроку безпосередньо залежить якість викладання предмету і, як наслідок, якість отриманих навчальних досягнень учнів. Учитель знаходиться у постійному пошуку шляхів, що допоможуть зробити урок змістовним, цікавим, інформативним, корисним, результативним, таким, щоб ніхто з учнів не залишився байдужим, кожен мав змогу реалізувати себе та відчути власну причетність до всього, що відбувається на уроці. Особливо актуальним це є в організації навчальної діяльності учнів на уроках у початковій школі, коли закладаються вміння навчатися, формується стійка мотивація до активного навчання, прищеплюється інтерес до вивчення іноземної мови як засобу комунікації та вільного спілкування.

Якісний урок неможливо провести без його якісної підготовки. Цей показник є найсуттєвішим та безпосередньо пов’язаний із іншими. У цьому полягає актуальність обраної для розв’язання методичної проблеми «Підвищення якості викладання англійської мови у початковій школі через вдосконалення системи педагогічної роботи вчителя», яка є логічним продовженням дослідження теми «Формування в учнів змістових ліній мовного компонента освіти шляхом впровадження комунікативних технологій навчання англійської мови», яка опрацьовується з 2008 року.

Отже, метою методичної роботи над зазначеною проблемою є представлення системи якісної підготовки учителя до уроків англійської мови у початковій школі.

Для реалізації мети визначено такі завдання:


 • представити систему роботи з планування навчально-виховного процесу з предмета;

 • визначити оптимальні методи та технології, використання яких сприятиме підвищенню ефективності та якості уроку;

 • здійснити добір вправ для використання на уроках у початковій школі у ході введення учнів до іншомовної атмосфери (Warming up);

 • розробити матриці вправ для використання на уроках у ході введення учнів до іншомовної атмосфери (Warming up) та обґрунтувати їх доцільність.

Матеріали, що презентуються у методичній розробці, відповідають провідним тенденціям розвитку загальної середньої освіти, досягненням сучасної методики викладання іноземної мови (англійської). Зокрема висвітлено запровадження у навчально-виховному процесі таких новітніх педагогічних технологій як: інтерактивні технології навчання, технології проектного навчання, інформаційно-комунікаційні технології, технологія співпраці. Науковим підґрунтям роботи над зазначеною методичною темою стали праці видатних педагогів, методистів та дидактиків таких як О. Пометун, Л. Пироженко, Д. Ельконін, Л. Воронкова, Г. Ареф`єва, І. Єрмаков, А. Пуліна, М. Ступницька, С. Раков, Г. Єльнікова, Р. Гуревич, М. Жалдак, Г. Ільїн, Г. Щукіна, Г. Селевко, Г. Підкасистий та ін.

Дана методична розробка має практико-орієнтовану спрямованість та може використовуватися вчителями іноземної мови (англійської) у педагогічній практиці, особливо корисною буде для молодих спеціалістів. 1. Система роботи учителя з планування та організації навчально-виховного процесу з англійської мови у початковій школі

Якість роботи учителя, спрямованої на якість результату навчальної діяльності учнів, складається з таких показників:

- відповідного рівня володіння учителем навчальним предметом, над підвищенням якого учителеві необхідно постійно працювати;

- відповідного рівня методичної підготовки, яка ґрунтується на врахуванні вікових особливостей школярів, особистісно-зорієнтованому підході до організації навчання і виховання, володіння ним сучасними формами, методами і технологіями навчання;

- якості планування навчально-виховного процесу;

- якості підготовки до уроку;

- якості проведення уроку;

- навичок самоаналізу власної педагогічної діяльності на уроці;

- вміння здійснювати моніторинг навчальних досягнень школярів та корекцію в організації навчально-виховного процесу.

Підготовка до уроку є обов’язковою організаційно-методичною умовою якості викладання предмета і найважливішою складовою системи роботи учителя. При підготовці до уроків обов’язково враховується мета, завдання та вимоги, що висуваються Державним стандартом початкової загальної освіти до освітньої галузі «Мови і літератури» (Іноземна мова) та ґрунтується на логіко-дидактичному аналізі навчальної програми з предмета.

Планування уроків здійснюється в системі та складається з двох органічно пов’язаних між собою етапів: планування системи уроків за темою та конкретизацією цього планування стосовно кожного конкретного уроку.

Алгоритм підготовки до уроків включає такі кроки: • логіко-дидактичний аналіз навчальної програми з предмета;

 • тематичне планування відповідно до навчальної програми та підручників, з якими працюватиму у наступному навчальному році в конкретному класі;

 • окреслення цілей і завдань до уроків з кожного розділу навчальної програми, встановлення міжпредметних зв’язків та планування їх реалізації на уроках;

 • визначення типів уроків з теми, форм контролю;

 • календарне планування відповідно до тематичного;

 • складання графіку контрольних робіт;

 • добір вправ для використання на уроці у ході введення учнів в іншомовну атмосферу, що є для початкової школи найактуальнішим і впливає на ступінь активності учнів на уроці;

 • добір дидактичних матеріалів, вправ та практичних завдань для розвитку мовленнєвої, мовної, соціокультурної та діяльнісної лінії мовного компоненту за допомогою розроблених матриць підготовки до уроків;

 • добір завдань для здійснення контролю за рівнем навчальних досягнень учнів та ступенем засвоєння навчального матеріалу;

 • підготовка мультимедійних презентацій, добір аудіо- та відеоматеріалів з теми, що вивчатиметься;

 • розробка планів-конспектів відповідно до календарного планування.

Структура плану-конспекту уроку включає такі складові:

 • дата та номер уроку відповідно до календарного планування;

 • тема та підтема уроку,

 • тип уроку;

 • мета та завдання;

 • обладнання;

 • хід уроку.

Хід уроку включає такі етапи:

 • привітання;

 • повідомлення теми та мети уроку;

 • уведення в іншомовну атмосферу (Warming up);

 • перевірка домашнього завдання;

 • основна частина уроку (в залежності від типу уроку, з включенням фізкультхвилинок);

 • заключна частина уроку (підбиття підсумків, оцінювання навчальних досягнень, повідомлення та роз’яснення домашнього завдання).

 1. Урок – основний елемент навчально-виховного процесу у початковій школі


Головною місією учителя є забезпечення якісного навчально-виховного процесу, спрямованого на розвиток особистості кожного учня, здатної до самореалізації, соціально адаптованої, компетентної, з високим ступенем активності до вирішення проблем суспільства.

Державні стандарти початкової загальної, базової і повної загальної середньої освіти визначають вимоги до освіченості учнів і випускників, гарантії держави у її досягненні. Виконання вимог Державного стандарту є обов'язковим для всіх навчальних закладів, що надають загальну середню освіту.

Як відомо, організація учителем навчальної діяльності учнів повинна мати практичний і творчий характер. У державних вимогах до рівня загальноосвітньої підготовки учнів зростає роль уміння здобувати інформацію з різних джерел, засвоювати, поповнювати та оцінювати її, застосовувати способи пізнавальної і творчої діяльності. Між ступенями шкільної освіти забезпечується наступність і перспективність змісту та вимог щодо його засвоєння учнями. Основна школа забезпечує базову загальну середню освіту, що разом із початковою є фундаментом загальноосвітньої підготовки, формує в учнів готовність до вибору і реалізації шляхів подальшого здобуття освіти. Саме тому найважливішу роль в успішності оволодіння учнями англійською мовою, формуванні міцної бази для подальшого навчання відіграє якість викладання предмету в початковій школі. Працюючи над цим, учитель вирішує таке завдання як пошук шляхів підвищення якості планування навчально-виховного процесу, якості підготовки до уроків та якості проведення уроку, в глобальному сенсі – якості викладання предмету.

Вимоги, яким повинен відповідати сучасний урок англійської мови, можна визначити таким чином: • високий рівень засвоєння учнями навчального матеріалу;

 • практико-орієнтована спрямованість;

 • висока щільність комунікативних зв’язків між учасниками навчально-виховного процесу;

 • побудова за стилем спілкування на основі товариськості та взаємоповаги;

 • спрямованість на розвиток особистісних якостей;

 • створення умов для самореалізації здібностей і потреб дитини та її емоційно позитивного настрою.

З метою можливості вибору форм і методів організації навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроці використовується розроблена матриця планування уроків для здійснення тематичного та поурочного планування. Дана матриця побудована відповідно до типології уроків, визначених Ю. Конаржевським .

До класифікації типів уроків відносяться: комбінований урок, урок засвоєння нових знань, урок закріплення навчального матеріалу, урок повторення навчального матеріалу, урок систематизації та узагальнення навчального матеріалу, урок перевірки і контролю. З іншого боку матриця спрямована на формування певних ліній змісту освіти за Державним стандартом, таким чином надаючи можливість розвитку кожної лінії за допомогою певних засобів, методів, прийомів та форм організації навчально-пізнавальної діяльності учнів. Підібрано орієнтовний комплекс вправ, який доцільно використовувати під час планування уроків з урахуванням вікової категорії школярів, дотримуючись принципів наступності та послідовності навчання.

Наприклад, на уроках засвоєння нових знань доцільним буде використання таких вправ як добирання малюнків до слів, добір назв до малюнків, складання речення за зразком тощо для розвитку мовленнєвої лінії освіти; на уроках закріплення навчального матеріалу – гра «Що зникло?», гра “Hangman”, гра “Bingo” за буквами та словами для розвитку мовної лінії освіти, а на уроках контролю, з метою формування соціокультурної лінії освіти, використовуються такі вправи як театралізація казок, захист-презентація творчих учнівських проектів тощо.

Оскільки сучасний урок повинен бути спрямований на розвиток особистісних якостей учня та надавати йому можливість реалізації власних потреб та здібностей, перед учителем постає завдання створення сприятливих умов для його розвитку та самовдосконалення. Для цього учителеві доцільно співпрацювати з класним керівником та практичним психологом навчального закладу.
 1. Етап введення в іншомовну атмосферу як засіб успішної роботи учнів на уроці


Особлива увага приділяється вправам на введення учнів в іншомовну атмосферу. Для цього здійснено добір комплексу вправ для проведення Warming up. Цей етап уроку є невід’ємним та результативним, він сприяє підвищенню працездатності учнів на уроці, захоплює їх, зосереджує увагу та непомітно залучає до активної навчальної діяльності. Для зручності планування та ефективності реалізації цього етапу на уроці сформовані матриці вправ для проведення Warming up, які використовуються при плануванні уроків.

Матриця складається з двох частин: матриця лексичних вправ та матриця граматичних вправ. У кожній з них запропоновано вправи на розвиток усіх навичок мовлення (говоріння, аудіювання, читання та письма).

Вправи підібрано з урахуванням вікових особливостей молодших школярів. До матриці додано опис вправ, який має допомогти вчителеві у її використанні. При створенні даної матриці увійшли вправи як із відомих збірників, так і власні ідеї та розробки.


 1. Особливості викладання англійської мови у початковій школі

Уроки у початковій школі будуються таким чином, щоб учні переключалися з одного на інший вид навчальної діяльності і не загубили інтерес та бажання дізнатися більше. Для цього використовуються інтерактивні технології навчання, технології проектного навчання, інформаційно-комунікаційні технології, технологію співпраці.

Інтерактивні технології (О. Пометун, Л. Пироженко, Д. Ельконін, Л. Воронкова, Г. Ареф`єва та ін.). Головна риса інтерактивного навчання – використання власного досвіду учнями під час розв'язання проблемних питань. Їм надається максимальна свобода розумової діяльності при побудові логічних ланцюгів.

Використання сучасних інноваційних технологій, зокрема технології інтерактивного навчання, значною мірою підвищує ефективність навчального процесу, сприяє високому інтелектуальному розвитку учнів, забезпечує оволодіння навичками саморозвитку особистості, можливістю думати, творити.

Уроки з використанням інтерактивних технологій навчання повинні формувати основні пізнавальні та громадянські вміння, а також навички та зразки поведінки; пробуджувати у дітей інтерес та мотивацію, навчати самостійного мислення та дій. За умов інтерактивного навчання всі діти в класі отримують можливість говорити, висловлюватись: вони мають час подумати, обмінятись ідеями з партнером, а потім озвучити свої думки перед класом. Така робота сприяє розвиткові навичок спілкування, вміння висловлюватись, критичного мислення, вміння спільного вироблення рішення. Інтерактивне навчання відкриває для учнів можливості співпраці зі своїми ровесниками, дає змогу реалізувати природне прагнення людини до спілкування, сприяє досягненню учнями вищих результатів засвоєння знань і формування вмінь. 

Вільному спілкуванню учнів англійською сприяє організація роботи у парах і малих групах. Це допомагає відпрацьовувати комунікативні навички та спонукає школярів до взаємодії. Діти мають можливість реалізувати отримані знання на практиці, а учитель оцінити рівень навчальних досягнень кожного учня. Для цієї роботи використовуються дидактичні матеріали: картки із завданнями, пазли, розвивальні настільні ігри тощо. Враховуючи вікові особливості молодших школярів, майже кожен урок організовуються та проводяться різноманітні ігри. Учні із задоволенням змагаються в процесі навчання. Особливо їм подобається грати роль учителя. Такі ігри як «Бінго», «Я все переплутала!», «Відгадай що» і багато інших мають успіх.

Технології проектного навчання (І. Єрмаков, А. Пуліна, М. Ступницька та ін.). Проектне навчання є непрямим, і тут цінний не тільки результат, але в більшій мірі сам процес. У повній формі робота над проектом проходить шість стадій: підготовка, планування, дослідження, висновки, подання або звіт, оцінка результату і процесу. Учитель перетворюється на куратора або консультанта, він:


 • допомагає учням у пошуку джерел;

 • сам є джерелом інформації;

 • підтримує і заохочує учнів;

 • координує і коригує весь процес;

 • підтримує безперервний зворотний зв'язок.

У 1-4-х класах вивчення кожної теми фактично відбувається як реалізація певного проекту. Наприклад, підтема «Харчування». На першому уроці теми учням повідомляється зміст навчального матеріалу з лексики та граматики, що вивчатиметься, та пропонується обміркувати презентацію вивчених нових лексичних одиниць та граматичних структур з теми. У ході вивчення навчального матеріалу учні мають творче завдання – візуалізувати вивчене. Форму візуалізації вони обирають самостійно. На останньому уроці теми вони англійською презентують виконані творчі завдання. Так ними створені lunchboxes у вигляді кошиків, аплікацій, колажів тощо. Урок проходить цікаво, учні задоволені набутими знаннями та з гордістю презентують власні доробки.

Інформаційно-комунікаційні технології (С. Раков, Г. Єльнікова, Р. Гуревич, М. Жалдак та ін.). Інформаційно-комунікаційні технології дають можливість поєднувати процеси вивчення, закріплення і контролю засвоєння навчального матеріалу, які за традиційного навчання частіше всього є розірваними. Вони дають можливість у більшій мірі індивідуалізувати процес навчання, зменшуючи фронтальні види робіт і збільшуючи частку індивідуально-групових форм і методів навчання, сприяють підвищенню мотивації до навчання, розвитку креативного мислення, дозволяють економити навчальний час; інтерактивність і мультимедійна наочність сприяє кращому представленню, і, відповідно, кращому засвоєнню інформації.

Мультимедійні технології в початковій школі відіграють особливу роль. Вони сприяють якості запам’ятовування навчального матеріалу, полегшують сприйняття нових лексичних одиниць та граматичних структур, концентрують увагу школярів. Для кожної теми заздалегідь розробляється мультимедійна презентація, яка я використовується для повторення вивченого, вивчення нового навчального матеріалу, проведення контролю навчальних досягнень. Урок англійської мови з використанням мультимедіа значно ефективніший для формування мовленнєвих та мовних навичок.

Технологія співпраці (Г. Ільїн, Г. Щукіна, Г. Селевко, Г. Підкасистий та ін.). Навчання у співпраці розглядається у світовій педагогіці як найбільш успішна альтернатива традиційним методам. Воно також відображає особистісно-орієнтований підхід. Різні варіанти навчання у співпраці здатні вирішувати дещо різні завдання навчання, сукупність ж різноманітних підходів з чітким визначенням дидактичної ролі кожного з них дозволяє добиватися дійсно високих результатів.

Слід зазначити, що метою навчання у співпраці є не тільки оволодіння знаннями, вміннями і навичками кожним учнем на рівні, який відповідає його індивідуальним особливостям розвитку. Дуже важливий тут ефект соціалізації, формування комунікативних умінь. Учні навчаються разом працювати, вчитися, творити, завжди бути готовими прийти один одному на допомогу. 

Використання цієї технології на уроках англійської мови дає учням можливість навчатися у взаємодії один з іншим, застосовуючи набуті знання та досвід спілкування. За рахунок використання технології співпраці на уроках англійської мови більше часу витрачається на розвиток говоріння. Прикладами вживання технології співпраці на уроках в початковій школі можуть бути такі: спільна робота за різними частинами тексту із подальшим обговоренням, групові проекти, таки ігри як «Поясни новому учню» або «Знайди та виправ помилку».
ВИСНОВКИ

Дана методична розробка містить матеріали щодо організації навчально-виховного процесу з іноземної мови (англійської) в початковій школі, розкриває зміст впровадження сучасних технологій навчання та методику реалізації окремих тем курсу англійської мови у 1-х класах з поглибленим вивченням предмета.

В основній частині методичної розробки висвітлені питання, що розкривають заявлену методичну тему «Підвищення якості викладання англійської мови у початковій школі через вдосконалення системи педагогічної роботи вчителя» та її мету, а саме: система роботи учителя з планування та організації навчально-виховного процесу з англійської мови у початковій школі, зміст уроку як основного елемента навчально-виховного процесу, важливості проведення етапу введення в іншомовну атмосферу як засобу успішної роботи учнів на уроці, а також особливості викладання англійської мови у початковій школі.

У роботі вирішено такі завдання, спрямовані на реалізацію мети досвіду: • представлено систему роботи з планування навчально-виховного процесу з предмета;

 • визначено оптимальні методи та технології, використання яких сприятиме підвищенню ефективності та якості уроку;

 • здійснено добір вправ для використання на уроках у початковій школі у ході введення учнів до іншомовної атмосфери (Warming up);

 • презентовано матриці вправ для використання на уроках у ході введення учнів до іншомовної атмосфери (Warming up) та обґрунтувати їх доцільність.

Тема представленої методичної розробки є актуальною, відповідає провідним тенденціям на шляху до підвищення якості загальної середньої освіти, має ґрунтовне науково-методичне підґрунтя та спирається на наукові надбання видатних науковців, методистів та дидактиків.

Методична розробка характеризується новизною та прогресивністю. Автором запропоновано новий підхід до планування уроків з предмета та конкретизовано планування одного із найважливіших етапів уроку – етапу введення в іншомовну атмосферу у вигляді матриць планування. Викладене відповідає Державному стандарту початкової загальної освіти та змісту державної навчальної програми з іноземної мови (англійської).

Дана методична розробка має практико-орієнтовану спрямованість та може використовуватися вчителями іноземної мови (англійської) у педагогічній практиці, особливо корисною буде для молодих спеціалістів.

Cписок використаних джерел 1. Арефьева Г.И. Групповая форма работы на уроках английского языка/ Г. И. Арефьева// ИЯШ.- 1988.-№3.- С. 50-51.

 2. Воронкова Л.В. Игровые программы. Аттракционы, шуточные забавы, сюжетно–ролевые игры. - М.: Педагогическое общество России, 2003. - 80 с.

 3. Єрмаков І. Компетентнісний потенціал проектної діяльності у школі [Текст] / М.Голубенко. Зб.наук.праць.- К.:Шкільний світ, 2007.-С.8-9

 4. Ильин Г. Л. Проблемы педагогики сотрудничества /Г. Л. Ильин// Академ/книга.-М.,2012 г.-№3.-С.38-42.

 5. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід: Метод. посібн. авт. – уклад.: О. Пометун, О., Пироженко, Л. – К.: АПН; 2002, - 136 с.

 6. Пометун О, Пироженко, Л Сучасний урок :інтерактивні технології навчання - К.,2003.

 7. Пометун, О. Енциклопедія інтерактивного навчання. - [Текст] - К., 2007

 8. Проектна діяльність учителя і учня початкової школи [Текст]: программа спецкурсу для вчителів початкової школи. – К.:СПД Богданова А.М., 2008.- 28 с.

 9. Пуліна, А.А. Метод проектів: історія й перспективи розвитку в сучасній системі освіти[Текст] // Зб.наук.пр. – Херсон: ХДУ, 2005. - ВИП.ХХХХ.-С.116-120. – (Серія «Педагогічні науки»)

 10. Пуліна, А.А. Педагогічне проектування в сучасній школі. – Х., 2009

 11. Селевко Г.К., Педагогические технологии на основе активизации, интенсификации и эффективного управления УВП [Текст] – М.: НИИ школьных технологий, 2005.-С.116-129

 12. Ступницкая М. Учимся работать над проектами [Текст] // Школьный психолог.-2007.-№ 23.-С.14-36

 13. Щукина Г.И. Педагогические проблемы формирования познавательных интересов учащихся/ Г.И. Щукина.- М.: Педагогика, 1988.- 203с.

 14. Эльконин Д.Б. Психология игры. — М.: Педагогика, 1978. — 304 с.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал