Урок №1 Тема. Підмет і присудок. Способи вираження підметаСкачати 167.19 Kb.
Дата конвертації11.05.2017
Розмір167.19 Kb.
ТипУрок
Урок №1
Тема. Підмет і присудок. Способи вираження підмета.

Мета: поглибити знання учнів про поділ членів речення на головні та другорядні, граматичну основу; ознайомити зі способами вираження підмета, формувати вміння знаходити в реченні граматичну основу, складати речення, в яких би підмет виражався різними способами; виховувати в учнів мовне чуття, естетичний смак до краси слова.

Тип уроку:урок засвоєння нових знань.

Хід уроку

Організаційний момент

Ознайомлення учнів з темою, метою і завданнями уроку.

Мотивація навчальної діяльності учнів.

Слово вчителя. Просте речення є основною одиницею, що призначена для передавання відносно закінченої інформації. Крім цього, воно є одиницею, що формує складне речення, а також будь-який текст. Саме в простому реченні виявляються його компоненти головні й другорядні члени речення.

Актуалізація мотиваційних резервів учнів з теми.

Творче спостереження з елементами аналізу

 • Прочитати текст. Визначити його стильову належність. Дібрати заголовок. Виписати слова або сполучення слів, що становлять граматичну основу речення.

Справді, людина, якій властиве почуття естетичного смаку, вирізняється

з-поміж інших певною завершеністю, цілісністю, тобто є не тільки людським індивідом, а й особистістю. Різниця полягає в тому, що поза індивідуальними ознаками – стать, вік, зріст, колір волосся й очей, тип психіки – особистість володіє також індивідуальним внутрішнім духовним світом, який визначається певними соціальними цінностями та уподобаннями.

Становлення особистості – процес тривалий, який, власне, не завершується до останніх днів життя людини. Проте є вікова межа – від 13 до 20 років, коли формуються основні соціальні характеристики особистості, в тому числі й естетичний смак. Цінність кожної особистості і полягає саме в її неповторності, своєрідності. Значною мірою це досягається тим, що в процесі формування на особистість впливає неповторний комплекс культурних цінностей і духовних орієнтацій. Отже, створюється унікальність умов формування кожної людини. І естетичний смак при цьому стає не тільки інструментом творення такої унікальності, а й засобом її об'єктивації, суспільного самоствердження.


 • Пригадати з уроків української мови в 5 класі, що вам відомо про головні члени речення.

 • Звернути увагу на способи вираження підмета в тексті.

Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу

Робота з опорною схемою

 • Розглянути схему. Запам’ятати, що означає підмет, на які запитання відповідає, з яким членом речення пов’язується та чим виражається.Складений

( виражається сполученням слів)

Складений підмет виражається:

1.Словосполученням з кількісним значенням (числівник, займенник або іменник із значенням сукупності з іменником).

2.Словосполученням «іменник + іменник».

3. Цілим реченням.

4. Складною власною назвою.

5. Фразеологізмом.

У ролі простого підмета виступають іменники, займенники, числівники, вигуки, інфінітиви

Простий

(виражається одним словом)Підмет

незалежний головний член речення, що означає предмет і відповідає на питання хто? що?

Пов’язується

З присудком
Матеріал для вчителя.

Підметом називається граматично незалежний член речення, що означає предмет, про який говориться в реченні. Підмет відповідає на питання прямого відмінка хто”? що?Підмет може називати:

Особу як суб’єкт дії або носія ознаки:

1.Багато походів зробив Святослав за своє життя.

2.Прекрасна людина в бою за Вітчизну.

Предмет чи явище:

Садок ріс на волі в глибокій долині.Дію-процес:

Спинитися — вмерти з одчаю й знемоги.

Найчастіше підмет виражається іменником, займенником чи іншою частиною мови в значенні іменника. Наприклад: Забилась тоді туга в молодому стрілецькому серці. Минуле свого краю завжди хвилює. Три — просте число. «Кру» та «Кру» журливо лине в долину імлисту.

Щоб перевірити, чи правильно визначено підмет, треба замінити його займенниками він, вона, воно, вони в називному відмінку. Якщо така заміна можлива, то це підмет, якщо ні — то додаток або звертання.

У підрядних реченнях підмет буває виражений займенником хто, який, що. Слово що лише тоді виступає підметом, якщо його можна замінити займенником який. Підмет може виражатися й словосполученням. Такий підмет називається складеним.
Способи вираження складеного підмета

1) Іменник у Н. в. + іменник в 0. в. з прийменником з або займенником. Наприклад: Батько з сином виходять з затінку на сонце.

2) Іменник з кількісним значенням у Н. в. + іменник, займенник або прикметник у Р. в. мн.: Група приїжджих зупинилася на горбі.

3) Займенник стільки (скільки) або прислівники мало, чимало, багато + іменник, займенник або прикметник у Р. в. мн.: Багато літ перевернулось, води чимало утекло.

4) Займенник кожен, дехто, хтось та ін. + займенник у Р. в. мн. з прийменником: Один із партизанів підвівся на стременах.

5) Числівник у Н. в. + іменник, займенник, прикметник в Р. в. мн.: П’ять ораторів змінюється за хвилину — так кортить усім говорити. •

6) Фразеологізми. Бити байдики — улюблена справа ледарів.
Виконання системи завдань.

1.Складіть речення, зробивши подані слова і сполучення слів підметами.

Ранок, хто, брат із сестрою, один з учнів, багато днів, Сергій Михайлович, Чумацький Шлях, жити, не, «Зоре моя вечірняя».

2. Прості підмети переробіть на складені.

1. Шевченко самовіддано любив Україну. 2. За неї йшли битися батьки й сини, діди й онуки. 3. Багато полягло за її волю. 4. І кожен повинен так само любити її.

3.Робота біля дошки.

— У реченні визначте граматичну основу, зробіть синтаксичний розбір підмета.Від людського життя і навіть від життя цілих поколінь людей залишається на землі тільки прекрасне.

4.Творче конструювання ( робота в парах)

Увести подані словосполучення в речення так, шоб виділені слова виступали в ролі підмета. З’ясувати, чи можна вважати побудовані речення граматичними синонімами.Зразок. Уміти спілкуватися високо цінується в усьому світі. Уміння спілкуватися високо цінується в усьому світі.

Відчувати співрозмовника – відчуття співрозмовника;

Сприймати виступ – сприйняття виступу.
Підсумок уроку

Домашнє завдання

1. Дібрати приклади з художніх творів і записати їх у дану таблицю.Спосіб вираження підмета

Приклад

Іменник Займенник

Субстантивовані частини мови:

— прикметник

— дієприкметник

— числівник Інфінітив

Синтаксично нерозкладне словосполучення 


Урок №2

Тема. Способи вираження присудка. Простий і складений дієслівний присудки.

Мета: поглибити знання учнів про присудок як один з головних членів речення, його види; сформувати вміння відрізняти складений дієслівний присудок від простого дієслівного; удосконалити навички знаходити й аналізувати складені дієслівні присудки в мовленні; виховувати в учнів найкращі моральні якості, зокрема ввічливе ставлення до оточуючих.

Тип уроку:  урок засвоєння нових знань

Хід уроку

Організаційний момент

Актуалізація опорних знань, умінь і навичок

Бесіда за запитаннями

 • Яке речення називається двоскладним? Навести приклади.

 • Яку функцію в реченні виконують головні члени?

 • Який головний член речення називається присудком?

 • Чи залежить підмет від присудка?


Повідомлення теми, мети й завдань уроку

Сприйняття й розуміння учнями навчального матеріалу в процесі виконання практичних завдань

Робота з узагальнювальною таблицею

Розглянути таблицю і з’ясувати, яку будову має складений дієслівний присудок, чим він відрізняється від простого дієслівного.


Присудок

Простий дієслівний

Складений дієслівний

Основні способи вираження:

1.Дієслово дійсного способу у формах теперішнього, минулого і майбутнього часу.

2.Дієслово умовного способу.

3.Дієслово наказового способу.

4. Неозначена форма дієслова.

5.Звуконаслідувальні слова.

6.Вигукова форма дієслова., яка передає коротку дію.

7.Фразеологічне сполучення.Складається з двох компонентів:

1.Дієслова-інфінітива, що передає основне лексичне значення присудка;

2.Допоміжного дієслова в особовій формі із значенням початку, продовження та кінця дії (почати, продовжувати, закінчити, завершити, кинутись) або з модальним дієсловом, яке вказує на можливість, побажання, згоду та оцінку дії (могти, мусити, хотіти, бажати, прагнути, обіцяти, думати, намагатися, вирішити, соромитися, поспішати, встигати та ін..)

Дослідження-відновлення

Записати речення, ставлячи дієслова у відповідній формі способу і часу. Підкреслити присудки.

Слово «етикет» (примандрувати) у нашу мову з французької через посередництво російської і польської.2.Дотримуючись правил мовного етикету, ми передусім (засвідчувати) свою вихованість, шану й уважність до співрозмовника.3.Частина формул мовного етикету поступово (архаїзуватися). 4.Мовний етикет (не обмежуватися) тільки розмовно-побутовим стилем.5.Особливості мовного етикету (простежуватися) у виборі певних виразів і їх поєднанні.6.Поряд із функціональним стилями (виділятися) також стилі експресивні.7.Суттєво (впливати) на вибір етикетного виразу тональність спілкування.9.(Змінюватися) етикетна формула і залежно від статі співрозмовника.
Зробити висновок про вираження простого присудка. Свої спостереження зіставити з теоретичним матеріалом підручника.
Дослідження- аналіз

Виразно прочитати уривки з поетичних творів. Звернути увагу на виділені присудки. З’ясувати, до простих чи складених вони належать.


1.Білі акації будуть цвісти в місячні ночі жагучі; промінь морями заллє золотий річку, і верби, і кручі… 2. Будуть тебе кликать у сади зелені хлопців чорночубих диво-наречені. 3.Усі, хто про безсмертя мріє, хай схиляться до споришу.4. Буду згадувать серця пожари, як на гору до неї я йшов. 5. І нехай пливе за роком рік, буду, мамо, горда і вродлива , з тебе дивуватися повік.

6. Будуть крани водою шуміти. Будуть клумби широкі цвісти.
Коментар учителя. Присудок, виражений дієсловом складеної форми майбутнього часу, належить до простих.

Прочитати 1,2,4,5,6 речення, змінюючи складену форму майбутнього часу дієслів на складну.

Зробити висновок про спосіб морфологічного вираження простого присудка, скориставшись попередньою таблицею.
Творча трансформація

Замінити прості присудки складеними дієслівними. Дослідити, з яких частин складаються ці присудки. Трансформовані речення записати, виділити в них присудки.1.Першим вітає молодший старшого.2.Чоловік вітає жінку(однак руку першою подає жінка).3.Підлеглий вітає керівника (однак руку подає керівник).4. Перша фраза вітання належить тому, хто заходить ( до оселі, у приміщення), незалежно від віку, посади. 5. Незалежно від статі, віку й посади першим вітається той, хто обганяє знайомого чи проходить повз нього.

Якого відтінку значення вносить допоміжне дієслово складеного дієслівного присудка в речення?

Зробити висновок про спосіб морфологічного вираження складеного присудка, скориставшись попередньою таблицею.

Узагальнення й систематизація вивченого
Творче конструювання

   Скласти прості поширені речення так, щоб подані сполучення слів виступали в ролі складених дієслівних присудківХочу сказати, намагався зауважити, почав використовувати, можуть виконувати, повинні уникати.
Лінгвістична гра «Третє зайве»

Прочитати речення. Виділити в них присудки. Знайти «зайве» речення. Свій вибір обґрунтувати.


Варіант 1

Чимало українських етикетних виразів можуть використовуватись у різних комунікативних ситуаціях. 2. За століття мовний етикет українських обрядів значно змінився. 3. Деякі з етикетних виразів одночасно можуть виконувати кілька функцій.
Варіант 2

Йдучи з гостини, дорослі кажуть: «Дякуємо за гостину». 2. Вітаючись, жінка навряд чи зможе вимовити «Здоров, парубоче!» 3. Різні етикетні слова і вирази часто функціонують не ізольовано.
Варіант 3

1.Віщуни завжди вміють складати слова в магічні формули. 2. Вираз «Доброго здоров’я!» може поєднуватися й з дієсловами бажаю, зичу. 3. Окрім загальномовних, традиційних для всієї нації вітальних виразів, українці використовують також регіональні .
Схарактеризувати присудки поданих речень, скориставшись схемою.

АЛГОРИТМ- характеристики присудка
http://notatka.at.ua/_pu/9/s77954949.jpg

 
Підсумок уроку


 Домашнє завдання
1. Увести інфінітиви виконувати, звертатися, писати, вимовляти в самостійно складені речення так, щоб вони виконували функцію частини складеного дієслівного присудка.

2. Скласти прості речення зі словом вітатися так, щоб воно виконувало різні синтаксичні функції: а) підмета; б) означення; в) частини складеного дієслівного присудка.Урок №3

Тема. Складений іменний присудок. Тире між підметом і присудком. Узгодження головних членів речення.

Мета:  поглибити знання учнів про присудок як один із головних членів речення, його види; сформувати вміння відрізняти складений іменний присудок від простого і складеного дієслівного; удосконалити навички знаходити й аналізувати складені іменні присудки в мовленні; поглибити знання учнів щодо вживання тире між підметом і присудком, пояснити, як узгоджувати головні члени речення; удосконалювати культуру мовлення учнів, уміння використовувати різні синтаксичні конструкції для висловлення думок; привернути увагу восьмикласників до славетних імен української культури.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань

Хід уроку

Організаційний момент

Ознайомлення учнів з темою, метою й завданнями уроку

Актуалізація мотиваційних резервів з теми

Інтерактивна вправа «Так чи ні»

 • За будовою присудки бувають прості і складені (Так);

 • Присудок, виражений дієсловом складеної форми майбутнього часу, належить до простих (Так);

 • Присудок не пов’язується з підметом (Ні);

 • Простий присудок виражається фразеологізмом ( Так);

 • Складений дієслівний присудок складається з двох особових дієслів (Ні);

 • У реченні Нехай цвітуть про тебе співи присудок нехай цвітуть є складеним ( Ні);

 • Допоміжне дієслово + інфінітив утворює складений дієслівний присудок (Так).

Освоєння теми уроку.

Виконання системи завдань.

Вибірково-розподільна робота

Прочитати виразно вголос текст. Визначити тему й основну думку. Виписати складені іменні присудки. З’ясувати, чим вони виражені.Український диригент

Серед призабутих імен і постать славетного українського диригента, композитора та етнографа Олександра Антоновича Кошиця.

Праця майстра на музичному терені стала для України міжнародною візитівкою. Тріумфальні виступи Української республіканської капели під орудою О.Кошиця у країнах Європи, Північної та Південної Америки зробили більше, ніж офіційна дипломатія. З допомогою української пісні світ дізнався про такий народ і державу, як Україна.

Як відомо, О. Кошиць був високоосвіченою, ерудованою людиною,

блискучим знавцем та інтерпретатором духовної музики. Постійна хормейстерська практична діяльність виявила його неабиякий композиторський талант. Найбільшу популярність здобули чудові обробки українських народних пісень. На початку минулого століття українська пісня піднялася до небачених висот саме завдяки таланту М. Леонтовича, К.Стеценка та О. Кошиця. Обробки українських народних пісень «На вулиці скрипка грає», «Вийди, Грицю, на вулицю», «Ой ходить сон» та низка інших є окрасою репертуару будь-якого хору.

Колеги-хормейстери, музичні критики підкреслювали, як блискуче володів Кошиць технікою хорового звучання. Прекрасно обізнаний з особливостями і можливостями людського голосу, він майстерно застосовував їх у своїх обробках українських пісень. Сучасники відзначали, що хор під орудою О.Кошиця звучав ніби оркестр людських голосів. До речі, про це зізнавався і сам Олександр Антонович (З журналу).Дослідження-характеристика на основі опрацювання опорної схеми

Розглянувши схему, проаналізувати складені іменні присудки з  опрацьованого тексту: з чого вони складаються, чим виражені іменні частини.


http://uroky.at.ua/images/urok-18-skladenij-imennij-prisudok_1.jpg

Творче конструювання

Скласти речення, у яких би одне з дієслів уживалося як допоміжне у складеному дієслівному присудку, а друге — як зв’язка у складеному іменному. З’ясувати спосіб вираження присудків.Зразок. Не змогти, не мати. 1. Хвороба не змогла забрати геніальність Врубеля. 2. Художник без визнання публіки не має права на існування .

1.Хотіти, бути. 2. Могти, вважатися. 3. Починати, виявитися. 4. Прагнути, називатися.
Лінгвістична гра «Третє зайве»

Проаналізувати речення. Знайти «зайве» за видом присудка. Свій вибір обґрунтувати.1. Дерева в садках починають жовтіти 2. Село стало лунким 3. Звук літаків із неба був гучним і страхітливим .

Індивідуальне завдання

Перепишіть речення, підкресліть граматичну основу, укажіть види підметів та присудків і способи їх вираження.

1.Починав жевріти схід сонця. 2.Ми готувалися переходити лінію фронту. 3.Дівчина і хлопець ішли швидко. 4.На безмежнім просторі степу загубилося двійко дітей. 5.З книгою жити — з добром дружити. 6.Ми — правда і совість. 7.Руки твої роботящі — ось твоє щастя.

Проблемне питання

Розгляньте будову трьох останніх речень попереднього завдання. Чому, на вашу думку, у них ставиться тире?Коментар учителя. Часто трапляються складені іменні присудки з нульовою зв’язкою бути у формі теперішнього часу. Наприклад: Творчість Вольфганга Моцарта дивовижно багатогранна й багата . Ця дієслівна частка з’являється, якщо речення виражає дію, що вже відбулася, або ту, що відбуватиметься: Творчість Вольфганга Моцарта була дивовижно багатогранною й багатою. У реченнях зі складеним іменним присудком при нульовій зв’язці між підметом і присудком, як правило, ставиться тире. Наприклад: Пересопницьке Євангеліє — визначна пам'ятка староукраїнської мови XVI століття
Опрацювання таблиці «Тире між підметом і присудком».

Тире ставиться

Тире не ставиться

1.   Якщо перед присудком стоять частки це, то, ось (тире ставиться навіть за наявності зв’язки): Сонети — се пани. В них мисль від роду приглушено для форм.

1.   Якщо підмет — особовий займенник, а іменна частина присудка — іменник:

Він герой цієї війни.

2.   Якщо іменна частина присудка виражена іменником або кількісним числівником: Кожна піч українська — фортеця міцна, там на чатах лежать патріоти.

2.   Якщо іменна частина присудка виражена порівняльним зворотом:

Степ як море. Пісня як ріка. Очі мов небеса.

3.   Якщо підмет і присудок виражені неозначеною формою дієслова (включаючи випадок, коли перед присудком стоїть частка не): Життя прожити — не поле перейти.

Творити — мрію тримати в руках

3.   Якщо перед присудком стоїть частка не:

Життя не спокійне озерце, а бурхлива річка.

4.   Один із головних членів виражений іменником у Н. в., а другий — неозначеною формою дієслова: А поміч подати — даремна турбота…

4.   Якщо присудок виражений прикметником, дієприкметником або іменником із прийменником:

Марія весела, а Петро сумний.


Пунктуаційний практикум.

Запишіть речення, вставляючи, де треба, тире. Свій вибір обґрунтуйте. Знайдіть у поданих реченнях підмет і присудок. 1.Ми світу молодість, ми правота людини, єдине серце в нас. 2.Уже народ одна суцільна рана. 3.Вона моє щастя, безсмертя моє. 4.Чужа душа то, кажуть, темний ліс. А я скажу: не кожна, ой не кожна! Чужа душа то тихе море сліз. 5.Ти вся любов. Ти чистота, довірливість благословенна.6.Століття зморшка на чолі Землі.Створення проблемної ситуації.

Спробуйте самостійно з’ясувати, чому в реченні перший присудок вжито в однині, а другий у множині, хоч обидва вони стосуються того самого підмета.Біля прилавка стояло двоє селян і переказували продавцеві , напевно, останні новини.
Робота з матеріалом підручника про узгодження головних членів речення.

Усне висловлювання на лінгвістичну тему «Узгодження головних членів речення».
Робота за варіантами.

Варіант І

Чи можна в даному реченні присудок «підійшли» поставити у формі однини?До наметів підійшли кореспондент і листоноша, втомлені після нічного переходу.

Варіант ІІ.

Чи можна в даному реченні присудок поставити у формі однини?Тут його зі сльозами радості на очах зустріли дружина й Галя.
Робота біля дошки.

Запишіть речення, вибравши форму узгодження в числі присудка з однорідними підметами.1.Іноді глибоку тишу (порушує, порушують) стукіт дятла чи шерех збитої білкою кедрової шишки.2.Наука і труд, знання і школа манливо (кличе, кличуть) до мети. 3. І (пливе, пливуть) тоненькими, поплутаними струмочками не то думка, не то мрія.
Підсумок уроку.
Домашнє завдання.

Виконати вправу з підручника.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал