Управління освіти первомайської міської ради міський методичний кабінетPdf просмотр
Сторінка8/8
Дата конвертації23.12.2016
Розмір2.56 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8
ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГІЧНОЮ
КОНСУЛЬТАЦІЄЮ
1.

Картка стану здоров’я і розвитку дитини з обов’язковим проходженням всіх лікарів (датами оглядів, печатками).
2.

Копія медичного корінця (висновок) про призначення інвалідності, якщо дитина інвалід.
3.

Довідка ЛКК при наявності соматичних та психічних захворювань, якщо дитина потребує
індивідуального навчання або навчання вдома.
4.

Копія свідоцтва про народження дитини.
5.

Якщо дитина сирота:
- копія свідоцтва про смерть;
- копія рішення суду про позбавлення батьківських прав;
- копія рішення суду про опіку або створення будинку сімейного типу.
6.

Якщо мати дитини є одиначкою:
- довідка про підтвердження статусу.
7.

При зміні прізвища :

121
- копія свідоцтва про розлучення;
- копія свідоцтва про одруження.
8.

Робочі зошити (з математики, рідної мови), 2
кольорових малюнки дитини, виконаних
самостійно.
9.

Якщо дитина навчається у школі (відвідує
дошкільний заклад): характеристики психолога, логопеда, вчителя (вихователя).
10. Попередній витяг з протоколу (у разі повторного обстеження дитини).

Орієнтовна програма вивчення особливостей
розвитку школяра

з/п
Зміст вивчення
Методи вивчення
1
Загальні
відомості
про
учня: прізвище, ім’я, вік, школа, класс, відділення
Вивчення анкетних даних, бесіда
2
Умови життя учня в сім’ї
Вивчення умов життя учня вдома: бесіди, спілкування з батьками, родиною. Аналіз ставлення батьків до школи, дитини,
її успішність
3
Фізичний розвиток і стан
здоров’я
дитини: особливості раннього розвитку дитини, які захворювання та травми
Бесіда з батьками, лікарем, учителем фізкультури, вивчення медичної документації.

122 перенесла в перші роки життя; загальний фізичний розвиток учня, його відповідність віковим нармам, медичний висновок.
Порушення рухів (скутість, розгальмованість, паралічі, парези, стереотипні нав’язливі рухи).
Стомлюваність, стан аналізаторів.
Спостереження за станом здоров’я учня, дотримання режиму фізичного та розумового навантаження в школі й удома.
4
Особливості пізнавальної
діяльності учня

Пізнавальні
інтереси,
допитливість
Спостереження за дитиною;
індивідуальні бесіди, вивчення творчих робіт, спеціальні дослідження.
Особливості
сприймання
та мислення: сприймання форми, величини, кольору, просторового розміщення предметів; особливості сприймання часу, точність і осмисленість сприймання, визначення головного змісту картин, текстів; уміння узагальнювати та робити самостійні висновки; уміння порівнювати предмети з
Спостереження під час уроків, в позаурочний час; бесіди з учнем, учителями; спеціальний експеримент.

123 метою визначення подібного та відмінного між ними; рівень засвоєння загальних та абстрактних понять.
Особливості пам’яті:
Переважаючий тип пам’яті
(зорова, слухова, змішана тощо); швидкість і міцність запам’ятовування;
індивідуальні особливості пам’яті.
Бесіди з батьками, педагогами.
Спостереження за дитиною під час уроків та позаурочний час,
індивідуальні бесіди. Спеціальні психологічні дослідження.
Особливості
розвитку
мовлення: рівень сформованості комунікативних умінь; розуміння усної і писемної мови; стан звуковимови та сформованість фонематичних умінь; словниковий запас відповідно віку; граматична будова мовлення; стан зв’язного мовлення (уміння будувати монолог та діалог).
Спостереження під час уроків та в позаурочний час.
Індивідуальні бесіди з дитиною.
Спеціальне обстеження.

124
Ставлення
учня
до
навчання й успішності: активне. пасивне, нейтральне; успішність з окремих предметів; мотивація навчальної діяльності; рівень усвідомлення своїх учнівських обов’язків; дисциплінованість; систематичність у виконанні домашніх завдань; ставлення до праці (вдома, в шкільних майстернях тощо); рівень самоконтролю; самостійна робота з книгою; точність і рівень засвоєння та відтворення вивченого
(глибоке, поверхове, усвідомлене, механічне тощо)
Ставлення до окремих предметів: мотиви навчальної діяльності, старанність; ставлення до оцінки, похвали чи зауваження.
Спостереження під час уроків. бесіди з педагогами, батьками. вивчення робіт дітей.
Аналіз динаміки успішності, бесіди щодо самооцінки, старанності та власних успіхів.
Вивчення педагогічної документації.
5
Емоційно-вольова сфера: глибина та міцність почуттів; переважаючий настрій дитини; наявність афектних спалахів гніву,
Спостереження за дитиною під час уроків та в позаурочний час.
Спеціальний

125 здатність до вольового зусилля, навіювання, прояви негативізму. експеримент.
6
Особливості
особистості: моральні якості, здібності учня; наявність почуття обов'язку та відповідальності; дотримання правил поведінки на вулиці, у школі, вдома.
Взаємостосунки з коллективом: роль у колективі, симпатії, дружба з дітьми, ставлення до молодшихі старших дітей, протилежної статі; поведінка в навчальній, ігровій і трудовій діяльності; ставлення до доручень; рівень розвитку пізнавальних, трудових, художніх, спортивних та
інших інтересів, професійна спрямованість; швидкість і сила психічних процесів.
Спостереження за учнем у різних морально- поведінкових ситуаціях. Аналіз типових реакцій учня на зауваження та поради вчителів, батьків, дорослих і дітей. Аналіз змін у позиції учня в міру дорослішання.
Спеціальний експеримент, бесіди.

126

АЛГОРИТМ СКЛАДАННЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДИТИНИ ПРАКТИЧНИМ ПСИХОЛОГОМ
1. Особливості контакту, наявність інтересу до співпраці з дорослим, однолітками.
2. Фізичний розвиток (відхилення у фізичному розвитку, стан загальної моторики, координація рухів)
3. Особливості розвитку психічних процесів
(сприймання, уваги, пам'яті, мислення, уяви).
- Увага: стійкість, обсяг, концентрація, особливості розподілу та переключення.
-
Сприймання: обсяг, точність, осмисленість, особливості зорового та слухового сприймання, сприймання форми, розміру, кольору; сприймання простору, руху, часу.
-
Пам'ять: швидкість, повнота, міцність запам'ятовування.
Особливості запам'ятовування цифрового, наочного, словесного матеріалу. Форма запам'ятовування (мимовільна, довільна, механічна, логічна).
Сформованість опосередкованого запам'ятовування.
-
Особливості мовлення: словниковий запас
(імпресивний та експресивний), темп і плавність мовлення, рівень мовленнєвої комунікації.
- Мислення: рівень сформованості виду мислення
(наочно-дійове, наочно-образне, словесно-логічне).
Сформованість мисленнєвих операцій (аналіз, синтез, порівняння, абстрагування, узагальнення). Вміння встановлювати причинно-наслідкові зв'язки. Здатність самостійно робити висновки. Наявність та особливості переносу знань та навичок на нову ситуацію.

127 4.
Характер провідної діяльності.
Опис предметно-практичних дій. Виявлення інтересу до завдань. Характер, рівень необхідної допомоги, навчуваність, міра самостійності.
5. Емоційні та особисті особливості:
-
Комунікативність. Домінуючий фон настрою.
Навіюваність.
- Здатність до вольових зусиль.
-
Реакції на успіх, похвалу
(адекватність, неадекватність, вмотивованість, очікування, бажання бути оціненим, продуктивність)
-
Критичність
(вміння оцінювати ситуацію, адекватність поведінки).
- Характер інтересів (інфантильний, пізнавальний, шкільний, позашкільний, специфічний)
6. Яскраві особливості особистості (моральні якості, стосунки з однолітками та дорослими).
7. Рівень самооцінки

Дата П.І.Б. психолога


128
План написання педагогічної характеристики учня
І. Навчальна діяльність.
1. Термін навчання в даній школі.
2. Рівень навчальних досягнень (за розділами програми), лінія успішності (причини її нерівномірності), системність і міцність знань.
3. Усвідомлення обов'язків школяра, інтерес до навчання (до яких саме предметів).
4. Ставлення до оцінювання своєї навчальної діяльності педагогами.
5. Самооцінка своїх успіхів у навчанні, її мотивація.
6. Особливості процесів пам'яті, мислення, сприймання, мовлення.
7. Ступінь сформованості вміння вчитися, планувати свою роботу, контролювати себе.
II. Трудова діяльність.
1. Участь у різних видах суспільнокорисних заходів.
2. Працелюбність.
III. Загальна характеристика.
1. Дисциплінованість.
2. Реакція на зауваження дорослих, емоційна вразливість.
3. Місце у класному колективі (формальне чи неформальне лідерство, позиція «підлеглого» тощо).
4. Ініціативність, співпраця у груповій роботі.
IV. Психологічні особливості.
1. Настрій.
2. Мобільність, комунікабельність.
3. Врівноваженість, стриманість.
V. Рекомендації для вчителів.
Дата П.І.Б. класного керівника
Печатка школи

129
Схема написання розгорнутої психолого-
педагогічної характеристики на дитину
для представлення в психолого-медико-педагогічну
консультацію

1.

Загальні відомості.
Прізвище, ім’я, дата народження, діагноз (якщо стоїть на диспансерному обліку). Чи відвідувала дитячий садок. Рік вступу до школи, тип школи. В якому класі навчається.
2.

Історія розвитку.
Стан здоров’я батьків. Особливості розвитку дитини в дошкільний період. Захворювання та травми в дошкільному віці.
3.
Стислі відомості про сім’ю дитини.
Склад сім’ї. Умови існування, розвиток та виховання. Ставлення батьків до розвитку, навчання та виховання дитини. Взаємовідносини між членами сім’ї. Емоційне сприймання себе та інших членів родини.
4.

Фізичний розвиток.
Стан фізичного розвитку дитини. Відхилення у фізичному розвитку. Стан загальної моторики.
Порушення рухів. Координація рухів. Хронічні захворювання.
5.

Особливості пізнавальної діяльності.
5.1
Увага.
Стійкість, обсяг, концентрація, особливості розподілу та переключення.
5.2. Сприймання.
Обсяг, точність, осмисленість.
Особливості зорового та слухового сприймання.

130
Сприймання форми, розміру, кольору.
Сприймання простору, руху, часу.
5.3. Пам’ять.
Швидкість, повнота, міцність запам’ятовування.
Особливості запам’ятовування цифрового, наочного, словесного матеріалу.
Форма запам’ятовування (мимовільна, довільна, логічна, механічна).
Сформованість опосередкованого запам’ятовування.
5.4. Особливості мовлення.
Словниковий запас (імпресивний та експресивний).
Дефекти звуковимови. Темп і плавність (наявність заїкання). Виразність мовлення, граматична будова мовлення. Зв’язність мовлення. Рівень мовленнєвої комунікації. Особливості читання та письма.
5.5. Мислення.
Рівень сформованості виду мислення (наочно- дійове, словесно-логічне).
Сформованість мисленнєвих операцій (аналіз, синтез, порівняння, абстрагування, узагальнення).
Вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки.
Розуміння головного в літературному тексті.
Здатність самостійно робити висновки.
6.
Рівень та особливості засвоєння навчального
матеріалу за розділами програми (успіхи, труднощі, сформованість навчальних умінь відповідно до вимог Державного стандарту освіти)
7.
Емоційні та особистісні особливості.
Комунікативність. Домінуючий фон настрою.
Навіюваність. Здатність до вольового зусилля.
Реакції на успіх, невдачі, похвалу (адекватність,

131 неадекватність, вмотивованість, очікування, бажання бути оціненим, продуктивність).
Критичність
(вміння оцінювати ситуацію, адекватність поведінки).
Характер
інтересів
(інфантильний, пізнавальний, шкільний, позашкільний, специфічний). Скраві особливості особистості (моральні якості, рівень самооцінки, стосунки з однолітками та дорослими). Знання правил для учня та їх виконання. Дотримання шкільного режиму.
Навички
і звички культуриповедінки.
8.

Загальнонавчальні вміння та навички.
Вміння слухати, виконувати словесні завдання, працювати з наочними посібниками, підручниками, зошитами. Вміння планувати свою діяльність, працювати за планом. Навички самоконтролю.
Особливості засвоєння нового матеріалу. Вміння підбирати власні приклади, пояснювати свої дії.
Наявність та особливості переносу знань та навичок на нову ситуацію. Використання засвоєних знань.
Ставлення до навчальної діяльності, старанність.
Види допомоги з боку вчителя, їх наслідки.
9.

Особливості трудової діяльності.
Самообслуговування. Ставлення до уроків праці.
Виконання трудових і громадських доручень. Яким видам праці надає перевагу. Організація і дисциплінованість під час трудової діяльності.
10.

Результативність
індивідуальної
роботи
учителя, психолога з учнем.
11.

Психолого-педагогічні висновки.
Дата П.І.Б. класного керівника, психолога
Печатка директора навчального закладу

132
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАПОВНЕННЯ КАРТКИ
ЗДОРОВ’Я ТА РОЗВИТКУ ДИТИНИ
Загальні відомості про дитину
1.
Прізвище, ім’я, по-батькові дитини записується на підставі свідоцтва про народження і чітко співпадає з записом у свідоцтві.
2.
Дата народження записується повністю: 11 березня 2000р. Вік на час обстеження – до місяця: 10 р. 1 міс.
3.
Домашня адреса: записується повністю:
Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул.
Шевченка, 5, кв. 56 4.
Ким направлена на обстеження: Варіанти: вихователем; вчителем; за проханням батьків; шкільним психологом та вчителем; адміністрацією школи і т.ін.
5.
Соціальний статус дитини: дитина – інвалід; дитина
– сирота; дитина, позбавлена батьківського піклування. Якщо немає статусу – графа не заповнюється.
6.
Стислі відомості про сім’ю та умови виховання: батько – П.І.Б., рік народження, освіта, ким працює; мати – П.І.Б., рік народження, освіта, ким працює. Якщо мати має статус матері- одиначки, вказати: мати-одиначка. Якщо немає батьків: опікун – П.І.Б., р.н., освіта, ким працює.
Для будинку сімейного типу: мати-вихователь-
…; батько-вихователь-… Якщо сім’я багатодітна
– вказати (без відомостей про дітей).
7.
Мета обстеження, скарги:
Якщо при попередньому обстеженні була визначена

133 діагностична мета: визначення подальшого навчання дитини.
Варіанти: незасвоїння програми; порушення поведінки, режимних моментів тощо.
8.
Записи лікарів мають бути завірені особистою печаткою та підписом, обов’язково вказується дата обстеження дитини.
9.
Характеристики психолога та педагога.
( Мають бути завірені печаткою навчального
закладу!).
134
Використані джерела:
Список літератури:
1. Бітянова М. Дитина у школі: технології розвитку. —
К.: Главник, 2007.
2. Бондар Л. Методичні рекомендації // Дефектолог. —
2007. — № 9.
3. Борщевська Л. Якщо в дитини порушення слуху //
Дошкільне виховання. — 2001. — № 2.
4. Бугайова І. Соціалізація дітей із проблемами розвитку // Дефектолог. — 2007. — 5.
5. Вавіна Л. Корекційно-реабілітаційна модель специфічного компонента змісту освіти учнів із глибокими порушеннями зору // Дефектологія. - 2004. -
№ 1.
6.
Васильковська
С.
Індивідуальна соціально- педагогічна та медико-психологічна карта супроводу учня з особливими потребами // Дефектолог. - 2009. —
№ 3.
7. Висоцька А. Вивчення особливостей корек-ційно- виховного процесу у спеціальних школах-інтернатах //
Дефектологія. — 2001. — № 2.
8. Ворощук О. Реабілітація дітей із функціональними обмеженнями засобами мистецтва // Соціальний педагог. — 2008. — № 9.
9. Токіна Л. Організація психологічного супроводу дітей із відхиленнями у розвитку // Дефектолог. —
2007. — № 12.
10. Григор'єв А. Проблема взаємин у родинах, де є діти з аномаліями розвитку // Дефектологія. - 2004. - № 1.

135 11. Грицюк Н., Гуцал Л. Діти з порушенням психофізичного розвитку: поради батькам // Де- фектолог. — 2008. — № 12.
12. Дети с отклонениями в развитии / Под ред. М. С.
Повзнер. - М., 1995.
13. Дефектолог / Упор. В. Чайко. — К., 2006.
14. Діти з обмеженими фізичними та розумовими можливостями в системі корекційного навчання і виховання. — К., 1997.
15. Закон України «Про реабілітацію інвалідів в
Україні» № 2961-IV від 06.10.05.
16. Игры как способ коррекции недостатков в развитии школьников вспомогательной школы // Дефектология.
— 1970. — № 4.
17. Ілляшенко Т. Д., Бастуй Н. А, Сак Т. В. Діти із ЗПР та їх навчання. — К., 1997.
18. Ілляшенко Т. Д., Стадненко Н. М. Аномальна дитина у школі. — К., 1995.
19. Кемпбелл Р. Як по-справжньому любити свою дитину. — Черкаси, 2005.
20. Кукін В. Психологічний супровід дітей. в установах компенсаторного типу // Психолог. —
2005..—№20.
21. Левченко Й. Ю., Приходько О. П. Технология обучения и воспитания детей с нарушением опорно- двигательного аппарата. — М., 2001.
22. Лист МОИ України № 1/9-515 від 04.08.09
«Організаційно-методичні засади здійснення комплексної реабілітації учнів
(вихованців) у спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах».

136 23. Лурье Н. Б. Коррекционно-воспитательная работа со слабовидящими школьниками. — М.: Просвещение,
1979.
24. Любащенко Т. Корекційна робота у школі-
інтернаті: соціально-психологічний аспект
//Де- фектолог. — 2008. — № 11.
25. Манова-Томова В. С. и др. Психологическая реабилитация при нарушениях поведения в детском воздаете. — София, 1981.
26. Миронова С. Концептуальна модель діяльності сучасного корекційного педагога // Дефектологія. —
2007. — № 1.
27. Миронова С. Особливості професійної діяльності корекційного педагога у роботі із сім'ями, що виховують дітей із порушеннями у розвитку //
Дефектологія. — 2006. — № 4.
28. Миронова С. Цілісність особистості педагога як необхідна передумова ефективності корек-ційної роботи // Дефектологія. — 2007. — № 3.
29. Наказ Міністерства охорони здоров'я від 08.10.07
№ 623 «Про затвердження форм індивідуальної програми реабілітації інваліда, дитини-інваліда та порядку їх складання»,
30. Нижник Л., Сагірова О. Допомога дітям з особливими потребами. — К.: Шкільний світ, 2004.

Інтернет-джерела: http://zakon. rada http://www.moz. gov.ua http://osvita.ua

137


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал