Управління культури, національностей та релігій київської обласної держадміністрації київська обласна бібліотека для юнацтваСторінка5/5
Дата конвертації27.03.2017
Розмір1.08 Mb.
1   2   3   4   5

Література. Яворницький Д. І.

 1. Академік Д.І.Яворницький і перша вища гірнича школа України : Документи і матеріали : [Збірник] / Нац. гірн. ун-т, Дніпропетр. іст. музей ім. Д.І.Яворницького ; [Вступ. сл. В.Ю.Пушкіна ; За заг. ред. Г.К.Швидько]. — [Дніпропетровськ], 2004. — 104 с. : іл., табл. — Бібліогр. наприкінці ст. *

 2. Алексашкіна, Людмила Леонідівна. Дмитро Іванович Яворницький як історик українського козацтва : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.06 / Алексашкіна Людмила Леонідівна ; НАН України, Ін-т укр. археології та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. — К., 2013. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13–14 та у підрядк. прим. *

 3. Гапусенко, Іван Максимович. Дмитро Іванович Яворницький : [історик, археолог, етнограф, фольклорист, письменник, акад. АН УРСР, 1855-1940] / Вступ. стаття: [”Життєвий і творч. шлях акад. АН УРСР Д. І. Яворницького” та бібліогр.] І. М. Гапусенка. — К. : ”Наук. думка”, 1969. — 58 с. *

 4. Дмитро Іванович Яворницький : [Життєвий і творч. шлях] / АН УРСР ; Вступ. ст. І.М.Гапусенка ; Бібліогр. склад. І.М.Гапусенком ; [Відпов. ред. К.Г.Гуслистий ; Редкол.: Г.С.Писаренко (голова) та ін.]. — К. : Наук. думка, 1969. — 57, [2] с., [1] арк. портр.(. — Біобібліографія вчених Української РСР). — Бібліогр. і в підрядк. прим. *

 5. З української старовини : альбом / [текст Д. І. Яворницького ; мал. М. С. Самокиша та С. І. Васильківського ; пер. з рос. та упорядкув. Ю. О. Іванченка ; післямова А. О. В’юника]. — К. : Мистецтво, 1991. — 310 с. : іл., портр., репрод. *

 6. З української старовини : [альбом] / мал. С. І. Васильківського і М. С. Самокиша ; текст Д. І. Яворницького ; [упоряд. П. І. Житар ; пер. пол. Ю. Васейко та ін.]. — Чернівці : Букрек, 2010. — 173 с. : кольор. іл. *

 7. Оповідання столітнього діда про запорожців / Записав Д.Яворницький. — Львів : [Накладом Т-ва «Просвіта»] : З друк. «Діла», 1923. — 15, [1] с.(. — Історична бібліотека «Просвіти»; Ч.3). *

 8. Шубравська, Марія Митрофанівна.Д.І.Яворницький : Життя, фольклористично-етнографічна діяльність / [Відпов. ред. К.Г.Гуслистий]. — К. : Наук. думка, 1972. — 252, [2] с. : іл., [5] арк. іл. — Імен. покажч.: с. 246-251. *

 9. Шубравська, Марія Митрофанівна. Д. І. Яворницький. Життя, фольклорист.-етногр. діяльність / АН УРСР. Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського. — К. : Наук. думка, 1972. — 254 с. — Бібліогр. посилання в підрядк. приміт. —. — Покажчик імен: с. 246–251. —. — Реєстр друк. праць Д. І. Яворницького: с. 234–245. *

 10. Эварницкий, Д. И. Запорожье в остатках старины и преданиях народа / Эварницкий Д. И. — СПб. : Изд. Л. Ф. Пантелеева, 1888. — 540 с. *

 11. Эварницкий, Д. И. Источники для истории запорожских казаков. — Владимир, 1903. *

 12. Эварницкий, Д. И. Сборник материалов для истории запорожских козаков. — СПб., 1888. — XIX, 248 с. *

 13. Яворницький, Д. І.Вольності запорозьких козаків / [Пер. з рос. Т.С.Завгородньої]. — Д. : Січ, 2002. — 359 с. : портр. — Бібліогр. в підряд. приміт. *

 14. Яворницький, Дмитро Іванович. Гетьман Петро Конашевич Сагайдачний / [відп. ред., авт. передм., комент. та прим. Г. Я. Сергієнко ; пер. з рос. В. Чуйка]. — Дніпропетровськ : Січ, 1991. — 66, [2] с. *

 15. Яворницький, Д. І. Дніпрові пороги : Альбом фотографій. — Х. : Держвидав України, 1928. — 75, 5 с., 22 арк. іл. *

 16. Яворницький, Д. І. Дніпрові пороги : геогр.-іст. нарис. — Дніпропетровськ : Промінь, 1989. — 140, [2] с. *

 17. Яворницький, Дмитро Іванович.До історії степової України / [Пер. з рос. Г.В.Ніколенка та ін.]. — Д. : Січ, 2004. — 443 с. *

 18. Яворницький Дмитро Іванович.Запорожжя в залишках старовини і переказах народу / [Підгот. тексту і наук.-довід. апарату С.В.Абросимової, H.Є.Василенко. — Д. : АРТ-ПРЕС, 2005-. Ч. 2 ; За заг. ред. H.І.Капустіної]. — 3-є вид., випр. і допов. 2005. — 401 с. : [42] арк. іл. — Бібліогр. у підрядк. прим. —. — Покажч.: с. 306-399. *

 19. Яворницький, Д. И.История города Екатеринослава / Д.И. Яворницький. — 2-е изд., доп. — Дніпропетровськ : Січ, 1996. — 276, [2] с. : ил., [16] л. фот. — Библиогр. в примеч.: с. 274-277 и в подстроч. примеч. *

 20. Яворницький, Д. І. Історія запорозьких козаків : У 3 т. / редкол.: П. Сохань (голова) та ін. — К., 1991(. — Пам’ятки історичної думки України). Т. 3 : 1991. — 556, [1] с. *

 21. Яворницький, Д. І. Історія запорозьких козаків : У 3 т. — Львів : Світ, 1990-. Т. 1 : 1990. — 319 с. *

 22. Яворницький, Д. І. Історія запорозьких козаків : У 3 т. — Львів : Світ, 1990-. Т. 2 : пер. з рос. І. Сварник, 1991. — 388, [3] с. *

 23. Яворницький, Д. І. Історія запорозьких козаків : У 3 т. — Львів : Світ, 1990-. Т. 3 : 1992. — 451, [1] с. *

 24. Яворницький, Д. І. Іван Дмитрович Сірко, славний кошовий отаман війська запорізьких низових козаків / пер. з рос. В. Л. Чуйка ; [передм., комент. та приміт. Г. Я. Сергієнка]. — Днепропетровск : Промінь, 1990. — 189, [1] с. *

 25. Яворницький, Д. І.  Матеріали до біографії Т. Г. Шевченка  / Д. І. Яворницький. — Катеринослав : [б. в.], 1909 (: Губерн. тип.). ***

 26. Яворницький, Д. І. Наша доля – Божа воля : Повість / Д.І. Яворницький. — Єкатеринослав : Тип. Губерн. Земства, 1905. — 165 с. *

 27. Яворницький Дмитро Іванович. Твори : [У 20 т.] / [Голов. редкол.: Сохань П. (голов. ред.) та ін.]. — Запоріжжя : [Тандем-У], 2004-. Т. 1. — Історія, краєзнавство, археологія / НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М.С.Грушевського 2004. — 514, [3] с. — Бібліогр. у підрядк. прим. *

 28. Яворницький Дмитро Іванович. Твори : [У 20 т.] / [Голов. редкол.: Сохань П. (голов. ред.) та ін.]. — Запоріжжя : Тандем-У, 2004-. Т. 2. — Історія, краєзнавство, археологія 2005. — 379, [3] с. : портр. — Бібліогр. у підрядк. прим. —. — Покажч.: с. 321-379. *

 29. Яворницький Д. І. Історія запорозьких козаків : У 3 т. / Д.І. Яворницький. — К. : Наукова думка, 1990. Т. 3. — Репринт. вид. — Пам’ятки історичної думки України / АН України. Ін-т історії України 1993. — 556, [1] с. *

 30. Яворницький Дмитро Іванович.Твори : [У 20 т.] / [Голов. редкол.: Сохань П. (голов. ред.) та ін.]. — Запоріжжя : [Тандем-У], 2004-. Т. 8. — Історія, краєзнавство, археологія [Редкол.: П.Сохань (голов. ред) та ін.], 2006. — 435, [3] с. : портр. — Бібліогр. у підрядк. прим. —. — Покажч.: с. 409-435. *

 31. Яворницький, Дмитро Іванович. Україно-руське козацтво перед судом історії / Дмитро Яворницький ; [упоряд., авт. вступ. ст. та наук. ред. Б. Якимович] ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка [та ін.]. — Львів : [б. в.], 2010. — 63, [2] с.(. — Серія ”Дрібненька бібліотека”; ч. 14). — Бібліогр. у підрядк. прим. *

 32. Яворницький Д. І. Як жило славне запорожське низове військо / Д. І. Яворницький. – Вид. 3-тє. – Катеринослав : Друкарня І. Вісман та І. Мордхілевич, 1918. – 36 с. **

Література. Антонович В. Б.

 1. Академія пам’яті професора Володимира Антоновича 16-18 березня 1993 р. м. Київ : Оповіді та матеріали / Київ. ун-т ім. Т.Шевченка та ін. ; Редкол.: Г.Боряк та ін. — К., 1994. — 269, 2с. : іл. — Бібліогр. в кінці ст. *

 2. Академія пам’яті професора Володимира Антоновича (3; 1995; Київ). 3 академія пам’яті професора Володимира Антоновича, 11-12 грудня 1995 р. м. Київ : [Збірник] / Каф. давньої та нової історії України Київ. ун-ту ім. Т.Шевченка та ін. — К., 1996-. [2] [Підгот.: Козак Ю., Василюк О.], 1996. — С. 217-528. — Бібліогр. в кінці ст. *

 3. Академія пам’яті професора Володимира Антоновича (4; 1998; Київ). Четверта академія пам’яті професора Володимира Антоновича, 26-27 березня 1998 року : Доп. та повідомл. : До 165-річчя Київ. ун-ту ім. Т.Шевченка : [Збірник] / Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. Іст. фак. Каф. давньої і нової історії України ; [Упоряд. Катренко А.М.]. — К., 1999. — 294 с. — Бібліогр. в кінці ст. *

 4. Антонович, Володимир Боніфатійович. Коротка історія Козаччини / [Передм. І.І.Глизя]. — К. : Україна, 2004. — 301, [1] с. : іл. — Бібліогр. у прим.: с. 295-301 та у підрядк. прим. *

 5. Антонович, В. Б. Моя сповідь : Вибр. іст. та публіцист. твори / В.Б. Антонович ; [Упоряд.: О.Тодійчук, В.Ульяновський]. — К. : Либідь, 1995. — 813, [1] с. : портр., іл.(. — Пам’ятки історичної думки України). — Бібліогр.: с. 773-791 та у підрядк. прим. —. — Імен. покажч.: с. 792-812. *

 6. Білодід, Володимир Дмитрович.Історіографія української етноментальності: В. Б. Антонович : історіософ. нариси / В. Д. Білодід ; за ред. Н. П. Поліщук. — К. : Вища шк., 2011. — 333, [2] с. — Бібліогр. у прим.: с. 301–334. *

 7. Василюк, О. Д.В.Б.Антонович як археограф : Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. іст. наук. 07.00.06 / О.Д. Василюк ; НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського. — К., 1999. — 16 с. *

 8. Грушевський, М. С.Володимир Боніфатійович Антонович, 1834 – 1908 – 1984 / М.С. Грушевський ; Укр. іст. т-во ; Ред. Л.Винар. — Нью-Йорк ; Мюнхен ; Торонто, 1985. — 64 с. : портр.(. — Грушевськіяна; Ч.3). — Бібліогр. в підряд. приміт. —. — Імен. покажч.: с. 59-61. *

 9. Дмитро Антонович / В. Міяковський. — Вінніпеґ : Накладом УВАН, 1967. — 48 с. : іл., портр.(. — Українські вчені / За ред. М.Ї.Мандрики ; УВАН; Ч.14). — Бібліогр.: с. 42-47 та в підряд. приміт. *

 10. Кіян, Олександр І.Володимир Антонович: історик й організатор «Київської історичної школи» / [Відп. ред. О.П.Реєнт] ; НАН України, Ін-т історії України. — К., 2005. — 490 с. — Бібліогр.: с. 456-489 та в кінці розд. *

 11. Кіян, Олександр Іванович.Володимир Антонович як історик й основоположник київської історичної школи в українській історіографії другої половини XIX-поч. XX ст. : автореф. дис. … д-ра іст. наук : 07.00.06 / Кіян Олександр Іванович ; НАН України, Ін-т історії України. — К., 2008. — 36 с. *

 12. Матеріяли для біографії В.Б.Антоновича : (З приводу двадцятої річниці з дня його смерти) : Зб. іст.-філол. відд., N92 / Всеукр. АН ; Зібрав, зред. Д.Багалій. — У Київі : З друк. Всеукр. АН, 1929. — 129 с. *

 13. Міяковський, В. Дмитро Антонович / Укр. Віл. АН. — Вінніпеґ, 1967. — 48 с. : фотоіл., портр.(. — Українські вчені / За ред. М.Ї.Мандрики; Ч.14). — Бібліогр.: с. 42-47 і в підрядк. прим. *

 14. Михайленко, Сергій Миколайович. Витоки та розвиток народницької вітчизняної історіографії (середина XIX – початок XX століття) : [наук. спадщина М. Костомарова, В.Антоновича та М. Грушевського] / Сергій Михайленко ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом, Яготин. ін-т. — К. : б. в., 2012. — 191 с. — Бібліогр.: с. 170–191. *

 15. Михальченко, С. И.Киевская школа в российской историографии (В.Б.Антонович, М.В.Довнар-Запольский и их ученики) / С.И. Михальченко ; Моск. пед. гос. ун-т им. В.И.Ленина. — М. |c Прометей ; Брянск : Изд-во Брян. гос. пед. ун-та, 1997. — 228 с. — Библиогр. в примеч.: с. 74-83, 128-137, 171-173 и в подстроч. примеч. —. — Имен. указ.: с. 222-227. *

 16. Син України : [У 3 т.] / [Упоряд.: В.Короткий, В.Ульяновський]. — [К. : Заповіт, 1997]-. Т. 1 1997. — 445, [2] с. : іл. *

 17. Син України : [У 3 т.] / [Упоряд.: В.Короткий, В.Ульяновський]. — [К. : Заповіт, 1997]-. Т. 2 1997. — 447 с. : іл. *

 18. Українське Історично-Філологічне Товариство в Празі.Праці Українського Історично-Філологічного Товариства в Празі. — Прага,.-. Т. 2 1939. — 227 с. : іл., табл., [1] арк. портр. — Бібліогр.: c.227 та у підрядк. прим. [Том виданий на пошану Голови Т-ва Д.Антоновича]. *

 19. Шаповал, Андрій Іванович. Громадсько-політична та наукова діяльність Дмитра Антоновича : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 / Шаповал Андрій Іванович ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. — Чернігів, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с.16-17. *

 20. Шаповал, Андрій Іванович. Дмитро Антонович: життя та діяльність / А. І. Шаповал. — Миронівка : Мирон. друк., 2012. — 346 с. : іл. — Бібліогр.: с. 244–290 та наприкінці розд. —. — Імен. покажч.: с. 331–343. *

 21. Ярмошик, Іван Іванович.Володимир Антонович та історичне краєзнавство Волині другої половини XIX століття. — Житомир, 2002. — 22 с. — Бібліогр.: с. 38-42. *

Література. Пулюй І. П.

 1. Гривняк, Юрій.Проф. д-p Іван Пулюй винахідник проміння «X» : Профіль життя й діяльности великого укр. науковця та дослідника. — Лондон : Вид. Союзу українців у Великій Британії, 1971. — 111 с., [14] арк. іл., портр.(. — Монографії; Кн.1). — Бібліогр.: с. 108. *

 2. Ґайда, Р.Іван Пулюй, 1845-1918 : Життєпис.-бібліогр. нарис / Р. Ґайда, Р. Пляцко ; [Відпов. ред. О.Купчинський] ; Наук. Т-во ім. Шевченка. — Львів, 1998. — 284 с. : іл., [8] арк. іл.(. — Визначні діячі НТШ; N7). — Авт. на обкл. не зазнач. — Бібліогр. в підряд. приміт. *

 3. Гайда, Р. П. Іван Пулюй та становлення науки про Х-промені / Р.П. Гайда ; НАН України. Ін-т фізики конденсов. систем. — [Препр.]. — Львів, [1997]. — 62 с. : іл. — Бібліогр.: с. 59-62. *

 4. Іван Пулюй: життя в ім’я науки та України : бібліогр. покажч. / Наук.-техн. б-ка, Терноп. нац. техн. ун-ту ім. І. Пулюя, Терноп. обл. універс. наук. б-ка ; [уклад.: Оленич Л. ; ред.: Раскіна О.]. — Т. : Тернопіл. нац. ун-т ім. і. Пулюя, 2010. — 81, [1] с. : іл.(. — Родом з України; вип. 6). — Імен. покажч.: с.72-77. *

 5. Іван Пулюй : Зб. пр. / За заг. ред. В.Шендеровського. — К. : Рада, 1996. — 710, [1] с. : іл., портр. *

 6. Кушерець, Василь Іванович. Самоцвіт України – Іван Пулюй : (до 170-річчя від дня народження) / Кушерець В., Шендеровський В. ; [ред.-упоряд. Швець П. В.] ; Т-во ”Знання” України. — Київ : Знання України, 2015. — 62 с. : портр. — Бібліогр.: с. 25 та у підрядк. прим. *

 7. Нагорняк, С. Фізико-технічні ідеї Івана Пулюя / С. Нагорняк, М. Медюх ; [Ред. Р.Гайда]. — Тернопіль, 1999. — 211, [1] с. : іл., табл., портр. — Бібліогр.: с. 105-107. *

 8. Пулюй І.Збірник праць / І. Пулюй. — К. : Рада,.-. Т. 3 ; За заг. ред. В.Шендеровського Молитовник ; Псалтир, 1997. — 271 с. : портр.

 9. Пулюй – Куліш. Подвижники Нації / За заг. ред. проф. В.Шендеровського. — К. : Рада, 1997. — 286, [1] с. — Бібліогр. в підряд. приміт. *

 10. Пулюй, І. Напропаща сила / І. Пулюй. — У Львові : З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка : Під зарядом К.Беднарського, 1901. — 53 с.(. — Літературно-наукова бібліотека / За ред. В.Гнатюка; Ч.5). *

 11. Пулюй, І. Нові і перемінні звізди / І. Пулюй. — У Львові : З друк. Наук. т-ва ім. Шевченка, 1901. — 38 с.(. — Літературно-наукова бібліотека; Ч.11). *

 12. Рокіцький, О. М. Іван Пулюй у світовій науці й культурі : Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. іст. наук. 07.00.07 / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2002. * 

 13. «Світлотехніка й електротехніка: історія, проблеми й перспективи» : Праці II міжнар. каук.-техн. конф. приуроч. 160-річчю видат. укр. фізика, піонера в галузі світлотехніки і електротехніки проф. І.Пулюя : 24-27 трав. 2005 p., Тернопіль (Україна) / Терноп. держ. техн. ун-т ім. І.Пулюя та ін. — Тернопіль, 2005. — 169 с. : іл., табл. — Бібліогр. в кінці ст. *

 14. Таранюк, Владислав.Владислав Таранюк про Івана Пулюя, Василя Єрошенка, Василя Каразіна, Агатангела Кримського, Лазаря Заменгофа. — К. : Грані-Т, 2009. — 86, [1] с. : іл.(. — Серія ”Життя видатних дітей”).*

Література. Палладін О. В.

 1. 300-річчя возз’єднання України з Росією : доповіді, прочитані на ювілейній сесії загальних зборів АН УРСР та урочистій науковій сесії Відділу суспільних наук АН УРСР, присвячені 300-річчю возз’єднання України з Росією / ред. колегія: акад. О. В. Палладін (відповід. ред.) і інші ; Акад. наук УРСР. — К., 1954. — 192 с. *

 2. Александр Владимирович Палладин : Воспоминания современников / НАН Украины. Ин-т биохимии им. А.В.Палладина ; Под ред. Я.В.Белика ; [Сост.: Р.В.Чаговец и др.]. — К. : Наук. думка, 1995. — 169, [1] с. : ил. — Библиогр.: с. 162-164. *

 3. Інститут біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України, (1925-2005) : До 120-річчя акад. О.В.Палладіна, (1885-2005) / [Комісаренко С.В., Бєлік Я.В., Назаренко В.І. та ін. ; Відп. ред. С.В.Комісаренко] ; НАН України. Ін-т біохімії ім. О.В.Палладіна. — К., 2005. — 493, [2] с. : іл., портр. — Авт. зазнач. у змісті. *

 4. Палладін, О. В.Академія наук Української Радянської Соціалістичної Республіки. 1919-1944. — К. : Вид. Акад. наук УРСР, 1944. — 109 с. *

Література. Мечников І. І.

 1. Великий русский ученый И. И. Мечников : (к столетию со дня рождения). — Х. : Харьков. кн.-журн.-газ. изд-во, 1945. — 15, [1] с. : портр.*

 2. Видатні постаті в історії України XX ст.: Короткі біографічні нариси: Довід. вид. / В. І. Гусєв (кер. кол. авт.), О. В. Даниленко, Л. В. Іваницька та ін. – К.: Вища школа., 2011. – 391 с.: іл. − ISBN 978-966-642-392-7.

 3. Идеи И.И.Мечникова и развитие современного естествознания : Междунар. науч. конф., посвящ. 150-летию со дня рождения И.И.Мечникова 28-30 нояб. 1995г. : Тез. докл. / Харьк. НИИ микробиологии и иммунобиологии им. И.И.Мечникова и др. — Х., 1995. — 371, [1] с.*

 4. Книпович Н. М. Мечников, Илья Ильич // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.*

 5. Мельничук Георгій. 1000 незабутніх імен України / Худ. Ю. А. Демидьонок. – К.: Школа, 2005. – 288 с.: іл. – (Сер. «1000»). – 966-661-303-4.

 6. Мечников Илья Ильич [Текст] / А. Е. Гайсинович // Мёзия — Моршанск. — М. : Советская энциклопедия, 1974. — (Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров ; 1969—1978, т. 16).

 7. Мечников, И. Иммунитет / И. Мечников ; пер. с нем. Н. Алексеева. — СПб. : Тип. П. П. Сойкина, 1898. — 75 с. — Библиогр. в примеч.: с. 70–75 и в подстроч. примеч.*

 8. Мечников, Илья Ильич. Этюды оптимизма / Илья Мечников. — Х. : Фолио, 2013. — 381, [1] с. : ил. — Библиогр в подстроч. примеч.

 9. Славетний співвітчизник: до 160-х роковин І.І.Мечникова : Каталог виставки / Харк. держ. наук. б-ка ім. В.Г.Короленка ; [Уклад. Л.І.Романова, О.М.Христіян]. — Х., 2005. — 19 с. — Бібліогр.: с. 11-18. *

Періодична література

 1. Іван Пулюй [Текст] // Погляд століть. – 2008. − №1-2. – С. 272-274.

 2. Ілля Ілліч Мечников [Текст] // Пам’ять століть. – 2008. – №1-2. – С. 267-268.

 3. Косинська, Ю. Наш скарб для «Нобеля» [Текст] / Ю. Косинська // Україна молода. – 2012. – 11 груд. – С. 12.

 4. Косинська, Ю. «Немає більшого гонору, як працювати для свого народу…» Фізик Іван Пулюй… / Юлія Косинська // Україна молода. – 2012. – 3-4 лют. – С. 5.

 5. Кушерець, В. Фізик української ідеї [Текст] / Василь Кушерець // Україна молода. – 2015. − № 15 (3 лют.). – С. 10 : фото.

 6. Мініч, Є. Іван Пулюй: людина, яка змінила світ [Текст] / Є. Мініч // Шкільна бібліотека. – 2013. − №1-2. – С. 156-157.

 7. Остапенко, О. Рентген чи Пулюй? [Текст] / О. Остапенко // Украъна молода. – 2008. – 2 лют. – С. 11.

 8. Пляцко, Р. Феноменальний Іван Пулюй [Текст] / Роман Пляцко // День. – 2015. − № 19/20 (6-7 лютого). – С. 22 : фото. цв.

 9. Стельмашко, Д. Всевидюще око [Текст] / Д. Стельмашко // Журавлик. – 2008. − №2. – С. 7.

 10. Шендеровський, В. Іван Пулюй [Текст] / В. Шендеровський, О. Рокицький // Світогляд. – 2013. − №3. – С. 62-65 : фото. цв.

* − Бібліографічний опис наданий електронним каталогом Національної парламентської бібліотеки України;

** − Бібліографічний опис наданий електронним каталогом Національної парламентської бібліотеки України; оригінал документу зберігається в Харківській державній науковій бібліотеці (ХДНБ) ім. В. Г. Короленка;*** − Бібліографічний опис наданий електронним каталогом Національної парламентської бібліотеки України; оригінал документу зберігається в Кіровоградській обласній універсальній науковій бібліотеці ім. Д. І. Чижевського

Зміст

1.

Становлення науки в Україні………………………………………………

4

2.

Яворницький Дмитро Іванович…………………………………………..

10

3.

Антонович Володимир Боніфатіфович.………………………………

21

4.

Пулюй Іван Павлович………………………………………………………….

44

6.

Палладін Олександр Володимирович…………………………………

54

7.

Мечников Ілля Ілліч……………….……………………………………………

59

8.

Література. Яворницький Д. І. …………………………………………

75

9.

Література. Антонович В. Б. ………………………………………………

77

10.

Література. Пулюй І. П. ……………………………………………………..

79

11.

Література. Палладін О. В. …………………………………………………

80

12.

Література Мечников. І. І …………………………………………………

81

13.

Періодична література ……………………………………………………….

82


ПриміткиПоділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал