Умови публікації статей у збірнику наукових праць «південний архів (філологічні науки)» №66 за 2017 рікСкачати 66.66 Kb.
Дата конвертації05.02.2017
Розмір66.66 Kb.
ТипВимоги до оформлення

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ СТАТЕЙ

У ЗБІРНИКУ НАУКОВИХ ПРАЦЬ

«ПІВДЕННИЙ АРХІВ (ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ)» № 66 ЗА 2017 РІК

Збірник наукових праць «Південний архів (філологічні науки)» – це журнал філологічного спрямування, заснований у 1998 році Херсонським державним університетом.


У збірнику висвітлюються актуальні питання слов’янської та зарубіжної філології, літературознавства, мовознавства, перекладознавства, компаративістики та інших філологічних наук.
Збірник наукових праць «Південний архів (філологічні науки)» є фаховим виданням на підставі Наказу МОН України № 1604 від 22.12.2016 року (додаток № 9).
До друку приймаються статті докторів наук, кандидатів наук, молодих науковців (аспірантів, здобувачів), а також інших осіб, які мають вищу освіту та займаються науковою діяльністю. Редакція залишає за собою право на рецензування, редагування, скорочення і відхилення статей. За достовірність фактів, статистичних даних та іншої інформації відповідальність несе автор. Передрук матеріалів збірника дозволяється тільки з дозволу автора і редакції.

Рубрики журналу

 1. Українська мова та література;

 2. Російська мова та література;

 3. Слов’янські мови та література;

 4. Література зарубіжних країн;

 5. Романські, германські та інші мови;

 6. Теорія літератури;

 7. Порівняльне літературознавство;

 8. Загальне мовознавство;

 9. Порівняльно-історичне, типологічне мовознавство;

 10. Перекладознавство;

 11. Мова і засоби масової комунікації;

 12. Міжкультурна комунікація.


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

Просимо Вас дотримуватися правил підготовки, комплектації та оформлення рукописів для Збірника наукових праць «Південний архів (філологічні науки)». Авторські рукописи мають бути оформленими відповідно до державних стандартів і відповідати вимогам Постанови ВАК України № 7-05/1 від 15.01.2003 р.: «...приймати до друку лише наукові статті, які мають такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор; виділення невиділених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі» (Бюлетень ВАК України, № 1, 2003).


Вимоги до оформлення тексту рукопису

 1. Формат А4. Поля: верхнє і нижнє – 20 мм, ліве – 35 мм, праве – 15 мм.; шрифт – 14; інтервал між рядками – 1,5; абзацний відступ – 1,25.

 1. Посилання на джерела необхідно робити по тексту у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідно джерела.

 2. Бібліографічні описи джерел мають обов’язково містити прізвище та ініціали авторів, назви їхніх праць, місто та рік видання, видавництво, кількість сторінок видання.

 3. Авторські примітки оформлюються наприкінці сторінок з використанням символу * як знаку виноски. Обсяг статті – 1020 стор.

 4. Стаття повинна містити УДК, назву рубрики, анотації та ключові слова українською, російською та англійською мовами, переклад назви статті на англійську мову.

Рукописи, що не відповідають вимогам, зазначеним у п. 1-3, редакція не реєструє й не розглядає з метою публікації.
ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ
Рубрика «Українська мова та література»
УДК 821.161:82-1
Л. Корівчак

кандидат філологічних наук,

старший викладач кафедри української літератури

Херсонського державного університету


ВІЗІЇ ДУМИ І МРІЇ У ЛІРИЦІ М. ЧЕРНЯВСЬКОГО
Основний текст
Література:

1. Вороний М.К. Поезії. Переклади. Критика. Публіцистика / М.К. Вороний / [Національна АН України; Упоряд. Гундорова Т.І.; Редкол. : Дзеверін І.О. (гол.) та ін. Вступ. Ст. Вервес Г.Д. ; Прміт. Гундорова Т.І.] – К. : Наукова думка, 1996. – 704 с.

2. Голомб Лідія. Із спостережень над українською поезією ХІХ – ХХ століть : збірник статей / Лідія Голомб – Ужгород : Гражда, 2005. – С. 141 – 155.
Анотація

Л. КОРІВЧАК. ВІЗІЇ ДУМ І МРІЙ У ЛІРИЦІ М. ЧЕРНЯВСЬКОГО

У статті досліджуються особливості психології ліричного героя у ліриці М. Чернявського. Основна увага зосереджена на візіях дум і мрій, які сприяють поглибленню процесу суб’єктивного осмислення індивідом кінця ХІХ – перших десятиліть ХХ століття своїх почуттів. (Обсяг анотації 3-5 речень)Ключові слова: ліричний герой, думи, мрії, модернізм.
Аннотация

Л. КОРИВЧАК. ВИДЕНИЕ ДУМ И МЕЧТАНИЙ В ЛИРИКЕ М. ЧЕРНЯВСКОГО

В статье исследуется специфика психологии лирического героя лирики М. Чернявского. Особое внимание уделено видениям дум и мечтаний, которые служат для раскрытия процесса субъективного восприятия индивидом конца ХІХ – первых десятилетий ХХ века своих чувств. (Объём аннотации 3-5 предложений)Ключевые слова: лирический герой, думы, мечты, модернизм.
Summary

L. KORIVCHAK. VISION OF THOUGHTS AND DREAMS IN M. CHERNYAVSKY’S LYRICS

The article deals with the specificity of psychology of M. Cherniavsky’s lyrical hero. Special attention is paid to the vision of thoughts and dreams, which are used for the disclosure of process of the subjective perception of feelings by the individual of the end of the XIX – first decades of the XX century. (Summary’s length is 3-5 sentences)Key words: lyrical hero, thoughts, dreams, modernism.
УМОВИ ОПЛАТИ
Редакційний збір становить 450 гривень за одну статтю обсягом до 12 сторінок. Якщо стаття більше зазначеного обсягу, то додатково необхідно сплачувати 50 гривень за кожну сторінку. Редакційний збір покриває витрати, пов’язані з редагуванням статей, макетуванням та друком журналу, а також поштовою пересилкою журналу авторам.

Редакційний збір необхідно оплатити за такими реквізитами: Банк одержувача: АТ «УкрСиббанк» П.І.Б.: Шарапов Олег Володимирович, Поточний рахунок одержувача: 26254007278152, ОКПО: 2682623851, МФО банка одержувача: 351005 Призначення платежу: поповнення рахунку Шарапова О.В. від П.І.Б.


ПОРЯДОК ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ
Для опублікування статті у № 66 необхідно надіслати електронною поштою до редакції збірника до 10 лютого 2017 року (включно) такі матеріали:

1) довідку про автора;

2) статтю;

3) відскановану електронну копію підтвердження сплати редакційного збору;

4) авторський реферат статті англійською мовою для розміщення на веб-сайті видання (авторський реферат статті повинен містити: прізвище та ініціали автора, назву статті, стислий зміст статті мінімальним обсягом 200 слів) (відповідно до наказу МОН України № 1111 від 17.10.2012 р. «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України»);

5) для осіб, які не мають наукового ступеню, – відскановану рецензію наукового керівника чи рецензія особи, яка має науковий ступінь (підпис рецензента повинен бути завірений у відділі кадрів установи або печаткою факультету (інституту).
Приклад підпису файлів: Корівчак_Довідка_про_автора, Корівчактаття, Корівчаквитанція, Корівчак_Реферат, Корівчак_Рецензія.
Електронна адреса: editor@pa.stateuniversity.ks.ua
Поштова розсилка видання запланована на 24 березня 2017 року.
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ДОВІДКИ ПРО АВТОРА

Прізвище, ім’я, по батькові автора (-ів)

 

Відомості про наукового керівника:
(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, посада)
заповнюється у разі відсутності наукового ступеня

 

Рубрика журналу

 

Місце роботи (навчання), науковий ступінь, вчене звання, посада

 

Контактний телефон

 

E-mail

 

Поштова адреса (за зразком: вул. Соборна, б. 3, кв. 6, м. Херсон, 73000)

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Редакція збірника наукових праць «Південний архів (філологічні науки)»

Кафедра світової літератури та культури імені проф. О. Мішукова

Херсонського державного університету

вул. Університетська 27, м. Херсон, Україна, 73000

Телефон редакції: +38 (095) 42 96 855

Електронна пошта вісника: editor@pa.stateuniversity.ks.ua

Сторінка журналу: www.pa.stateuniversity.ks.ua
Сторінка університету: www.kspu.edu


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал