Українські землі у складі російської та австрійської імперій наприкінці ХVІІІ – у першій третині ХІХ століттяСторінка5/5
Дата конвертації07.01.2017
Розмір0.9 Mb.
1   2   3   4   5

Висновки.

У першій чверті ХІХ ст. в Російську імперію і в Україну починають проникати революційні ідеї Західної Європи, що впливали на настрої української інтелектуальної еліти. Через Росію із Європи в Україну проник один із різновидів суспільно-політичного руху – масонство, члени якого сповідували ідею про єдине людське суспільство, побудоване на основах справедливості. Масонські ложі діяли в Харкові, Одесі, Житомирі, Києві та інших містах. Членами масонських лож було багато потомків старшинсько-шляхетських родин. Серед українських масонів поширювались ідеї слов’янської федерації, у якій українці були б рівні серед рівних. Найбільш наближеною до національних проблем була полтавська ложа «Любов до істини» (1818-1819), одним із членів якої був І.Котляревський. 1821 р. на її основі виникло «Малоросійське товариство», яке очолив Василь Лукашевич. Члени цього товариства відстоювали ідею відродження української державності. Таємне «Малоросійське товариство» помітно вплинуло на пробудження національної свідомості української інтелігенції.

Для суспільно-політичного руху в Наддніпрянській Україні важливе значення мала спроба офіцерів російської армії за допомогою перевороту встановити в Росії конституційний лад. 1821 р. було створено дві організації – Північне з центром у Петербурзі на чолі з М.Муравйовим та Південне – з осередком у Тульчині на чолі з П.Пестелем. Пестель виступав за унітарну державу без автономних утворень чи територіального самоврядування – на відміну від Муравйова, який планував перетворити Російську імперію на федерацію держав. Декабристський рух, після повстання 14 грудня 1825 р., зазнав поразки, оскільки не дістав підтримки з боку народних мас, а також через нерішучість повстанців, коли у вирішальний момент треба було перейти до наступальних дій.

Ще одним проявом суспільно-політичного руху стало польське повстання 1830-1831 рр. Але поляки, прагнучи відновити національну державність і висунувши гасло «За нашу і вашу свободу» розглядали українські землі як складову частину Речі Посполитої, тому й не знайшли підтримки в українського населення, оскільки шляхта не обіцяла свободи залежним від них селянам. Врешті-решт і це повстання було придушене.

Одним із центрів демократичного руху став Харків, де виникають таємні політичні гуртки при вищих навчальних закладах. Другим центром суспільно-політичного і національно-визвольного руху стала гімназія вищих наук у Ніжині. Поширенню передових ідей сприяла група прогресивно мислячих викладачів та студентів – І.Орлая, С.Андрущенко, М.Гоголя, М.Прокоповича та ін..

Таким чином, важке становище українського народу, спроби царського уряду знищити залишки національних традицій призвели до зародження організованої політичної опозиції проти російського самодержавства.
Питання для самоконтролюhh00625_

1) Коли в Україні виникли масонські ложі?

2) Які ідеї пропагували масонські ложі?

3) Закінчить речення: «Найбільшого значення мала полтавська ложа під назвою …, що була заснована …»

4) Заповніть таблицю: «Як декабристи бачили вирішення українського питання?»


Муравйов

Пестель

Брати Борисови5) Назвіть причини поразки декабристського руху в Україні.

6) Вкажіть наслідки польського повстання 1830-1831 рр. в Україні

1. ____________ , 2. _____________ , 3. ______________ , 4. _______________ ,

5. ____________ , 6. _____________ , 7. ______________ .
7) Доведіть, що в роки після поразки декабристського руху в Україні пробудились нові прогресивні сили.

8) Які таємні журнали і альманахи видавались у Ніжинській гімназії вищих наук:

1. ___________ , 2. ____________ .

9) Охарактеризуйте діяльність студентів та професорів Ніжинської гімназії вищих наук.

10) Заповніть схему: «Таємний гурток 1827 р.»


Члени гуртка


11)Розгляньте карту № 3, визначте райони дій польських повстанців 1830р.

Словник термінів.ph02736g

Декабристи – російські дворянські революціонери, що першими в Російській імперії підняли повстання з метою повалення самодержавства у грудні 1825 р.

Конституційна монархія – це форма правління, що передбачає чітке визначення повноважень монарха.

Масонство – суспільний рух, що передбачав моральне самоочищення і самовдосконалення людей, об’єднання їх на засадах братської любові та шукав шляхи більш досконалої форми організації суспільства.

Республіка – форма державного правління, за якої джерелом влади визнається народ, а органи влади формуються на виборних засадах.

Унітарна держава – держава, що не має у своєму складі самостійних державних утворень, має єдину структуру державного апарату, який поширює свої повноваження на всю територію держави.

Федерація – це союзна держава, що складається з територій, що мають певний суверенітет, тобто свої уряди, органи законодавчої влади, законодавство тощо.

Віконце допитливих.

Масони при Олександрі І.an00790_

В період правління Олександра І масонство в Росії було дуже розповсюдженим, серед російської інтелігенції важко було б знайти не масона. Існує версія, що у повстанні на Сенатській площі у 1825 році масони відіграли не останню роль. Врешті-решт, події двадцять п’ятого року були результатом діяльності таємних гуртків.

Масонство й надалі носило конспіративний характер. А якщо конспірація – то це заколот. Тому усе ХІХ та ХХ століття таємними ложами більш всього цікавились спеціальні служби.

Доречи!!! Масонами були російські імператори Павло І та Олександр І, а також американський президент Джордж Вашингтон!

УЗАГАЛЬНЕННЯ ДО РОЗДІЛУ: УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ТА АВСТРІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЙ НАПРИКІНЦІ ХVІІІ – У ПЕРШІЙ ТРЕТИНІ ХІХ СТОЛІТТЯc:\documents and settings\admin\мои документы\заставки к учебнику\j0241037.wmf
І. Історичний тренінг.


 1. Які українські землі увійшли до складу Російської імперії внаслідок російсько-турецьких війн ІІ половини ХVIII ст.?

 2. На які губернії у складі Російської імперії поділялося Правобережжя?

 3. Хто призначав губернаторів на західноукраїнських землях?

 4. Що таке «смуга осілості»?

 5. Що таке Наполеоніди?

 6. В яких губерніях Наддніпрянщини було сформовано Українське козацьке військо під час війни з Наполеоном?

 7. Яке головне питання намагався з’ясувати під час поїздки до Берліна Василь Капніст?

 8. Яке місто стало центром українського відродження Галичини у 30-х рр.. ХІХ ст.?

 9. Хто вважається головною постаттю серед учасників «Руської трійці»?

 10. Яке гасло висунули у 1830 р. польські повстанці, щоб залучити на свій бік пригноблені народи?

 11. Коли було видано «Русалку Дністрову»?

 12. До якої масонської ложі належав Іван Котляревський?


ІІ. Яке із наведених визначень помилкове?

1. Інтелігенція – соціальний прошарок людей, які займаються розумовою працею.

2. Просвітництво – прогресивна ідеологія, спрямована проти кріпосницького ладу за політичну свободу та громадянську рівність.

3. Масонство – селянський рух на Україні, який виступав за повалення царату.

4. Декабристи – дворяни-революціонери, які ставили за мету скасування кріпосницького ладу і повалення самодержавства.

5. «Руська правда» - найбільша масонська ложа, що утворилася в Києві.

6. «Південне товариство» - таємне політичне об’єднання декабристів, що утворилося в Петербурзі.

ІІІ. Дайте визначення прихованому у тестах слову.

1. Призначений командувачем російської армії М.В.Кутузов у 1806-1812 рр. був:

н) міністром внутрішніх справ;

о) київським військовим губернатором;

п) військовим радником царя.

2. Сформовані на території України збройні сили мали назву:

п) козацькі загони;

р) українська армія;

с) народна армія;

т) партизанські загони;

3. Щоб залучити на свій бік козаків Задунайської Січі, Наполеон обіцяв їм:

м) щедро заплатити;

н) виділити території на захоплених землях;

о) відновити незалежність України.

4. Зведенням оборонних споруд навколо Києва керував:

і) цар Олександр І;

к) М.В.Кутузов;

л) київський військовий губернатор Милорадович.

5. Російські чиновники обіцяли всім селянам, що записалися до армії:

ц) нагороди;

ч) звільнення від кріпацтва;

ш) чимало грошей.

6. Французам у ході бойових дій удалося окупувати:

в) Галичину;

г) Поділля;

д) Лівобережжя;

е) Волинь.

7. Партизанські дії проти французів носили назву:

н) мала війна;

о) гайдамаччина;

п) покарання.

8. Керівник одного із партизанських загонів Ф.Потапов взяв собі псевдонім відомого козацького ватажка:

к) Д.Вишневецького;

л) І.Гонти;

м) П.Орлика;

н) Самуся.

9. Кінних солдат, що могли також діяти як піхотинці, називали:

у) уланами;

ш) гусарами;

ю) юнкерами;

я) драгунами.
ІV. Хто зайвий і чому?

1. а) О.Ланжерон, 2. а) П.Пестель,

б) І.Орлай, б) М.Кутузов,

в) І.Могильницький, в) М.Муравйов,

г) І.Котляревський. г) К.Рилєєв.
3. а) М.Барклай-де-Толлі, 4. а) Й.Лозинський,

б) П.Багратіон, б) І.Вагилевич,

в) М.Кутузов, в) М.Шашкевич,

г) О.Безбородько. г) Я.Головацький.


V. Знайти відповідну дату.

1791

1812

1816

1818

1821

1828

1830

1833
 1. Початок російсько-турецької війни;

 2. Вихід журналу «Український вісник»;

 3. Утворення «Клерикального товариства»;

 4. Місія В.Капніста до Берліна;

 5. Російсько-французька війна;

 6. Утворення Азовського козацького війська;

 7. Вихід альманаху «Голос галичан»;

 8. Польське повстання;

 9. Утворення масонської ложі «Любов до істини»;

 10. Підписання Бухарестського мирного договору;

 11. Утворення першої декабристської організації «Союз порятунку»;

 12. Скасування обов’язкової освіти австрійським урядом на західноукраїнських землях;

 13. Реорганізація «Союзу порятунку» в «Союз благоденства»;

 14. Утворення «Малоросійського таємного товариства»;

 15. Вихід «Граматики слов’яно-руської мови» М.Лукача;

 16. Утворення гуртку «Руська трійця»;

 17. Бородінська битва;

 18. Утворення Південного і Північного товариств декабристів;

 19. Утворення масонської ложі «Об’єднання слов’ян»;

 20. Створення Конституції М.Муравйова та «Руської правди» П.Пестеля.


VІ. Дати визначення термінам.

 1. Національне відродження;

 2. Суспільно-політичний рух;

 3. Масонство;

 4. Унітарна держава;

 5. Федерація;

 6. Шовінізм;

 7. Автономісти;

 8. Республіка;

 9. Конституційна монархія;

 10. Дискримінація.


VІІ. Загадка-криптограма.

Умова: відповідаючи на запитання, замініть літери цифрами (починаючи з 1). Підставте у завдання ті літери, які відповідають необхідній цифрі. Якщо із завданням ви впораєтесь правильно, то отримаєте пояснення російського імператора Олександра І щодо причин чесності київського губернатора І. Фундуклея (мова оригіналу - російська).

1. Частина України, що увійшла до складу Російської імперії в 1795 р.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2. 7. 8. 9. 7.

2. Адміністративна одиниця Російської імперії.

10. 11. 6. 7. 2. 12. 13. 14.

3. Вищий орган влади Російської імперії.

15. 7. 12. 3. 16.

4. Інша назва України, яку вживали переважно росіяни.

17. 3. 18. 5. 2. 5. 15. 15. 13. 14.

5. Бюрократичне звання в Російській імперії.

19. 13. 12.


«12. 7. 6. 7. 2. 7. 16., 1. 5. 16. 5. 17. 11. 19. 16. 5. 5. 19. 7. 12. 9. 6. 5. 10. 3. 16.»Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал