Українська моваСкачати 14.43 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка7/11
Дата конвертації25.12.2016
Розмір14.43 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Службові частини мови, їх загальна характеристика
130
Прийменник, його особливості. Групи за походженням та морфологічним складом. Правопис прийменників. Особливості вживання деяких прийменників. Синонімія прийменників. Перехід пов- нозначних слів у прийменники.
131
Сполучники сурядності та підрядності. Морфологічні типи сполучників. Правопис сполучників. Особливості вживання деяких сполучників. Перехід повнозначних слів у сполучники.
132
Частка, їх функції, групи зазначенням. Правопис заперечних час- ток.
133
Зв’язка. Вигуки, їх ознаки та розряди. Правопис вигуків і особливості їх вживання. Розділові знаки у реченнях з вигуками. Звуконаслідувальні слова.

– 70 –
2016/2017 н. р.
134
Урок мовленнєвого розвитку. Ділові папери звіт про виконану ро- боту.
135
Контрольний диктант. Тренувальні вправи.
136
Аналіз контрольного диктанту. Стилістичні функції службових частин мови. Синонімія прийменникових конструкцій. Повторення прийменників, сполучників як засіб увиразнення мовлення. Функції модальних, заперечних часток. Естетична цінність часток і звуконаслідувань. Стилістичні функції вигуків. Національні етикетні вигуки.
138
Контрольна робота. Українська морфологія як розділ мовознавства (ІІ частина) (тестування).
139
Урок мовленнєвого розвитку. Побудова розповіді на соціокультурну тему.
140
Підсумковий урок.

– 71 –
2016/2017 н. р.
Українська література
рівень стандарту, академічний рівень
(70
год; 2 год на тиждень)
Календарно-тематичне планування для го класу складено відповідно до Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних
закладів. Українська література 10 – 11 класи. Природничо-математичний,
технологічний, спортивний, суспільно-гуманітарний, художньо-естетичний
напрями; філологічний напрям (профілі – іноземна філологія. Академіч-
ний рівень / М. Г. Жулинський, Г. Ф. Семенюк – керівники авторського ко-
лективу; Р. В. Мовчан, Н. В.Левчик, М. П. Бондар, О. А. Камінчук, В. І. Ци-
мбалюк. – К Грамота, 2011 (зі змінами, затвердженими наказом МОН
від 14. 07. 2016 р. № 826).
Обов’язкова кількість видів контролю
І семестр
ІІ семестр
Контрольні роботи у формі:
l

контрольного класного твору l

виконання інших завдань (тестів, відповідей на запитання тощо)
3
1 2
3
1 2
Уроки мовленнєвого розвитку
2 (у+п)
2 (у+п)
Уроки позакласного читання
1 1
Уроки літератури рідного краю
1 1
Уроки виразного читання
1 1
Перевірка зошитів
4 5
І семестр програмового матеріалу
Примітки
Вступ. Літературах років XIX століття
1
Українська література другої половини ХІХ ст. в контексті розвитку суспільства певного часу. Складні суспільно-політичні умови розвитку. Новий етап національно-визвольного руху, культурно-про- світницька діяльність Громад. Періодичні видання. Розвиток реалізму, натуралізму, пізній романтизм. Розвиток поезії (Я. Що- голев, І. Манжура, В. Самійленко), прози, драматургії.
2
Життя і творчість Івана Нечуя-Левицького як новий імпульс української літератури (Колосальне всеобіймаюче око України І. Франко. Загальна характеристика її.
3
«Кайдашева сім’я» – соціально-побутова повість-хроніка. Реалізм твору, актуальність проблеми батьків і дітей. Колоритні людські характери в повісті.
ТЛ: соціально-побутова повість, поглиблення поняття про реалізм н. р.

4
Українська ментальність, гуманістичні традиції народного побутуймо- ралі. Утвердження цінностей національної етики засобами комічного.
ТЛ: засоби змалювання комічного.
5
Урок мовленнєвого розвитку. Інсценізація уривків із «Кайдашевої сім’ї» І. Нечуя-Левицького.
6
Життєвий і творчий шлях Панаса Мирного (П. Рудченка). Загальна характеристика творчості.
7
«Хіба ревуть воли, як ясла повні – перший соціально-психоло- гічний роман в українській літературі, свідчення великих можливостей у художньому дослідженні дійсності. Співавторство з І. Біликом. Широта зображення народного життя.
ТЛ: соціально-психологічний роман.
8
Шлях Ничипора Варениченка: від правдошукацтва до розбійництва.
9
Жіночі образи, ствердження народних поглядів на духовне здо- ров’я людини.
10
Урок мовленнєвого розвитку. Творче дослідження спільне і відмінне у художній манері І. Нечуя-Левицького і Панаса Мирного.
11
Контрольна робота. Творчість І. Нечуя-Левицького і Панаса Мирного (розгорнуті відповіді на запитання).
12
Українська драматургія і театр х рр. ХІХ ст.
Від аматорських гуртків до професійного театру корифеїв, що став школою життя (І. Франко. Створення професійного театру Руська бесіда в Галичині (1864). Роль І. Франка установленні національного професійного театру. Перша народна артистка України Марія Заньковецька.
13
Життєвий і творчий шлях Івана Карпенка-Карого (І. Тобілевича). Багатогранність діяльності письменника. Жанрова різноманітність творів.
ТЛ: поглиблення поняття про жанри драматичного твору.
14
Комедія Мартин Боруля», сценічна історія її. Дворянство як міф про краще життя. Підміна особистісних етичних цінностей (чесності, порядності, працелюбства) становою належністю.
15
Психологічна переконливість образу Мартина Борулі. Інші образи твору. Значення творчості І. Карпенка-Карого.
16
Життя і творчість Михайла Старицького. Багатогранна діяльність письменника в оцінці І.Франка. Художня проза М. Старицького. Пригодницький сюжет, драматизм історико-романтичної повісті Облога Буші. Багатопроблемність твору. Образи та символи твору, особливості характеротворення, функція картин природи.
18
Урок позакласного читання. Михайло Старицький. Молодість
Мазепи».
19
Життя і різножанрова творчість Бориса Грінченка. Багатогранність діяльності письменника. Тематика поетичних творів.
Грінченко-перекладач. І. Франко про Б. Грінченка – робітника без одпочину» на культурно-освітній ниві.
20
Майстер малої прози. Оповідання Каторжна. Утвердження прагнення людини до любові, добра. Психологізм твору.

– 73 –
2016/2017 н. р.
21
Контрольна робота. Письмовий твірна одну з тем «Ідейно-те- матичний зміст комедії І. Карпенка-Карого Мартин Боруля”», Ідея мужньої відданості Вітчизні у повісті М. Старицького Облога Буші, Трагедія любові й занепад людськості (за оповіданням Б. Грінченка “Каторжна”)».
22
Іван Франко – письменник, учений, громадський діяч. Багатогранність його діяльності в українській культурі, її вплив на культурний і політичний розвиток України. Лірична збірка З вершині низин, її композиція. Творчість великих майстрів Відродження символ вічної жіночності, материнства, краси суперечки про роль краси і користі («Сікстинська мадонна. Франкова концепція поступу людства, вираження незламного оптимізму («Гімн»).
ТЛ: сонет, гімн.
24
Поетична збірка «Зів’яле листя Ой ти, дівчино, з горіха зерня, Чого являєшся мені. Місце любовної теми у творчості І. Франка. Життєві імпульси появи творів (автобіографічність. Широка емоційна гама почуттів ліричного героя, ствердження невмирущості людських почуттів, ідеалу кохання.
25
Урок виразного читання. Літературна композиція за інтимною лірикою І. Франка.
26
Філософська і громадянська поезія. Змістовий зв’язок Легенди про вічне життя» з поезією «Зів’ялого листя. Драматизм людських стосунків, роздуми про взаємність кохання. Декадент – поетичне кредо І. Франка. Вираження життєствердної позиції ліричного героя-митця.
ТЛ: філософська поезія.
Вивчити напам’ять
2 поезії (з громадянської та інтимної лірики) (на вибір).
27
Поема Мойсей – одна з вершин творчості І. Франка. Основна сюжетна лінія. Біблійна основа. Пролог до поеми – заповіт українському народові.
ТЛ: терцини.
28
Проблематика твору історичний шлях нації, визначна особистість як її провідник, пробудження національної свідомості, історичної пам’яті. Алегоричність образу Мойсея.
29
Проза І. Франка. Ідеї, проблеми прозової творчості. Художні шукання прозаїка. Новела «Сойчине крило – жіноча доля в новітній інтерпретації. Образ героя-адресата – уособлення боротьби між естетикою і живим чоловіком. Гуманізм новели.
ТЛ: поняття про модернізм.
30
Роль І. Франка у розвитку драматургії і театру (Украдене щастя. Значення творчості І. Франка, її актуальність.
31
Контрольна робота. Творчість І. Франка (комбіновані завдання).
32
Урок літератури рідного краю. Ознайомлення з творами письмен- ників-земляків (поезія).

– 74 –
2016/2017 н. р.
ІІ семестр bbПор.

Дата Зміст програмового матеріалу
Примітки
33
Домінантні особистісні чинники у світогляді людини на рубежі віків. Посилення зв’язку з культурою Європи, активні націотворчі процеси. Основні риси українського модернізму (О. Кобилянська, М. Коцюбинський, В. Стефаник, Леся Українка, М. Вороний, В. Винниченко. Альманах Знад хмарі з долин, угруповання Молода муза – зв’язок із зарубіжною літературою, нова школа у прозі, нова драма на рубежі століть.
34
Життя і творчість Михайла Коцюбинського, гуманізм світогляду. Еволюція художньої свідомості. Значення стильового новаторства Коцюбинського для української літератури.
35
Психологічна новела «Intermezzo» з жанровими ознаками поезії у прозі. Автобіографічна основа. Проблеми душевної рівноваги, повноцінного життя, специфіка творчого процесу.
ТЛ: психологічна новела, поезія у прозі, імпресіонізм.
36
Психологічно переконливе розкриття внутрішнього стану людини. Символічні образи, ускладнена метафора. Поетика імпресіонізму.
37
Повість Тіні забутих предків. Трагічна доля Івана й Марічки як наслідок суперечності між мрією і дійсністю.
38
Світ людини у зв’язку зі світом природи. Фольклорне тло твору. Образи й символи в ньому. Образи Івана та Марічки як утілення романтичної ідеї незнищенності кохання.
39
Урок мовленнєвого розвитку.Усне переказування найбільш вра- жаючих епізодів із повісті з аргументацією свого вибору.
40
Життя і творчість Ольги Кобилянської. Формування світогляду письменниці. Її проза – модель раннього українського модернізму. Жанрові особливості, провідні теми та ідеї прози. Земля – психологічне трактування вічних проблем людини і землі, злочину і кари на українському матеріалі. Модерністське трактування сакрально-містичного зв’язку людини із землею. Вивчити напам’ять уривок із повісті (на вибір учи- теля).
42
Трагічна історія родини Федорчуків – новітня інтерпретація християнського мотиву братовбивства. Михайло і Сава – протилежні психологічні типи.
43
Марійка та Івоніка – уособлення цінностей народної моралі.
44
Сава і Рахіра – втілення духовної деградації.Трагедія шляхетної, чутливої душів жорстоких обставинах тогочасного сільського життя (образ Анни. Глибокий психологізмі символізм твору як новаторство О.Кобилянської.
45
Урок виразного читання. Виразне читання уривка з повісті «Земля».
46
Контрольна робота. Творчість М. Коцюбинського, О. Кобилянської
(розгорнуті відповіді на запитання).
47
Життя і творчість Василя Стефаника. Новаторство письменника.

– 75 –
2016/2017 н. р.
48
«Камінний хрест – психологічне розкриття теми еміграції. Історична основа твору. Сюжетно-композиційні особливості. Багатозначність символічних образів.
ТЛ: експресіонізм.
49
Урок позакласного читання. Осип Маковей. Оповідання.
50
Життєвий і творчий шлях Лесі Українки (Лариси Косач). Роль родини, культурного оточення і самоосвіти у формуванні її світобачення. Неоромантизм як основа естетичної позиції поетеси.
ТЛ: неоромантизм.
51
«Contra spem spero!» як світоглядна декларація сильної вольової особистості. Символічність, романтичні образи, образотворчий прийом контрасту. Громадянська лірика (І все-таки до тебе думка лине. Вивчити напам’ять поезію
«Contra spem Пейзажна та інтимна лірика (Стояла я і слухала весну, Хвиля, Уста говорять він навіки згинув!..”»).
53
Урок мовленнєвого розвитку. Написання етюду за асоціацією з певним художнім образом.
54
Драма-феєрія Лісова пісня. Фольклорно-міфологічна основа сюжету.
ТЛ: драма-феєрія.
55
Символічність образів Мавки і дядька Лева – уособлення духовності і краси. Мати Лукаша й Килина – антиподи головної героїні Мавки. Симбіоз високої духовності й буденного прагматизму в образі Лукаша.
56
Природа і людина утворі. Неоромантичне утвердження духов- но-естетичної сутності людини, її творчих можливостей. Конфлікт між буденним життям і високими душевними пориваннями, дійсністю і мрією. Художні особливості твору.
57
Контрольна робота. Письмовий твірна одну з тем Трагічна подія як композиційний центр новел В.Стефаника», Ідеал людини у творчості Лесі Українки».
58
Життя і творчість Миколи Вороного, його багатогранна діяльність. Микола Вороний – ідеолог модернізації української літератури. Творчість письменника – перша декларація ідей і форм символізму. Змісті художні особливості поезії М. Вороного. Мотив доконечної потреби для поета бути цілим чоловіком (Іванові Франкові»).
ТЛ: символізм.
59
Єдність краси природи і мистецтва (Блакитна Панна. Узагаль- нено-ідеалізований жіночий образ як сюжетний центр вірша. Згадка про революцію – данина естетиці доби соціальних перетворень
(«Інфанта»).
Вивчити напам’ять поезію Блакитна
Панна».
60
Життя і творчість, світоглядні переконання Олександра Олеся О. Кандиби. Неоромантичні, символістські тенденції у творчості З журбою радість обнялась...»).

– 76 –
2016/2017 н. р.
61
Прагнення гармонії людини і природи (Чари ночі. Музичність, звукова виразність поезій. Експресивне вираження патріотичних почуттів (О слово рідне Орле скутий!..»).
Вивчити на- пам’ять поезію Чари ночі».
62
Символізм драматичного етюду По дорозі в Казку. Дорога в казку символ духовних поривань людини до кращого життя. Проблема вождя і маси. Лідер – духовно сильна особистість. Трагічна суперечність між духовністю, мрією і жорстокістю.
ТЛ: драматичний етюд.
63
Життя і творчість, громадська і політична діяльність Володимира
Винниченка.
64
Прозові і драматичні твори письменника. Перший український науково-фантастичний роман Сонячна машина. Популярність Вин- ниченка-драматурга на світовій сцені.
ТЛ: неореалізм, психологічна драма.
65
Поєднання в новелі Момент реалістичного змалювання дійсності та філософського підтексту. Образ Панни – втілення ідеї вічної жіночності, краси. Імпресіонізм новели. Значення художньої спадщини Винниченка.
66
Контрольна робота. Творчість М. Вороного, Олександра Олеся, В. Винниченка (тестування).
67
Урок літератури рідного краю. Ознайомлення з творами письмен- ників-земляків (проза).
68–69
Бесіда про вивчені твори української літератури.
70
Підсумковий урок.

– 77 –
2016/2017 н. р.
Українська література
профільний рівень
(140
год; 4 год на тиждень)
Календарно-тематичне планування для го класу складено відповідно до Програми

для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчаль-
них закладів. Українська література. 10 – 11 класи. Філологічний напрям,
профіль – українська філологія.

Профільний рівень / М. Г. Жулинський,
Г. Ф. Семенюк – керівники авторського колективу Р. В. Мовчан, ММ. Су-
лима, Н. В. Левчик, М.П.Бондар, O. A. Камінчук, В. І. Цимбалюк; за заг. ред.
Р. В. Мовчан. – К Грамота, 2011.
Обов’язкова кількість видів контролю
І семестр
ІІ семестр
Контрольні роботи у формі:
l

контрольного класного твору l

виконання інших завдань (тестів, відповідей на запитання тощо)
5
1 4
5
1 4
Уроки мовленнєвого розвитку
2 (у+п)
2 (у+п)
Уроки позакласного читання
2 2
Уроки літератури рідного краю
1 1
Уроки виразного читання
1 1
Перевірка зошитів
4 5
За поданим плануванням розроблено систему контрольних робіт з україн-
ської мови для 10 класу філологічного профілю (Бібліотечка “Дивослова”».
– 2012. – № 3).
І семестр
Пор.

Дата
Зміст програмового матеріалу
Примітки
Вступ
1
Шляхи пізнання дійсності науковий і художній. Художня література як друга реальність, один із видів мистецтва. Літературознавство як наука про літературу.
ТЛ: поняття національного і вселюдського, літературний процес.
2
Початки літературної творчості народу (народні обряди, міфи, фольклор. Українська література в контексті розвитку суспільства певного часу.
3
Складні історико-культурні умови розвитку української літератури у другій половині ХІХ ст.
Літературний процес х років ХІХ ст.
4
Іван Нечуй-Левицький. Життєвий і творчий шлях.

– 78 –
2016/2017 н. р.
5
«Кайдашева сім’я» – соціально-побутова повість-хроніка. Реалізм твору, вічна актуальність проблеми батьків і дітей. Особливості сюжету і композиції.
ТЛ: соціально-побутова повість, повість-хроніка. Поглиблення поняття про реалізм.
6
Майстерність змалювання характерів старих Кайдашів (Омелька і Марусі, їхніх синів (Карпа і Лавріна), невісток (Мотрі й Мелашки. Художні деталі у портретах персонажів, колоритність їхньої мови.
7
Традиції народного побуту і моралі, цінності національної етики засобами комічного (гумор, художні тропи. Франкова оцінка «Кай- дашевої сім’ї».
ТЛ: засоби змалювання комічного.
8
Урок мовленнєвого розвитку. Усний переказ епізоду повісті «Кай- дашева сім’я».
9
Історична повість Князь Єремія Вишневецький. Проблематика твору, його патріотичний пафос. Образ Максима Кривоноса утворі. Любов Єремії до Тодозі Світай- лихи. Осуд зради Єремії Вишневецького.
11
Особливості композиції твору. Художня майстерність. Основні риси стилю митця. Значення творчості письменника, вшанування його пам’яті.
12
Урок позакласного читання. Іван Нечуй-Левицький. Старосвітські батюшки та матушки».
13
Панас Мирний – перший симфоніст української прози (О.Гон- чар. Життєвий і творчий шлях письменника. Загальна характеристика його творчості.
14
Перший в українській літературі соціально-психологічний роман Хіба ревуть воли, як ясла повні. Історія його створення, співавторство з Іваном Біликом. Робота над змістом.
ТЛ: епос та його жанри соціально-психологічний роман поглиблення поняття про сюжеті композицію.
15
Складність і суперечливість характеру Чіпки – головного героя роману, його еволюція від правдошукача до розбійника. Типове й екстремальне у долі героя.
16
Урок мовленнєвого розвитку. Складання анкети головного героя роману Хіба ревуть воли, як ясла повні?».
17
Люди соціального дна у романі. Роздуми над проблемою життєвого вибору персонажів (Чіпки, Грицька, Максима).
Жіночі образи утворі (Мотря, Галя, утвердження в них народних поглядів на духовне здоров’я людини.
19
Ідейне спрямування твору, алегоричність його назви. Художня майстерність (пейзажі, художні деталі, портрети, мовні достоїнства).
Зіставлення особливостей стилю творів І. Нечуя-Левицького і Панаса Мирного.
ТЛ: індивідуальний стиль письменника.

– 79 –
2016/2017 н. р.
20
Борис Грінченко. Життєвий і творчий шлях. Борис Грінченко – великий майстер малих епічних жанрів. Оповідання Каторжна, утвердження в ньому прагнення людини до любові, добра. Глибокий психологізму розкритті образу Докії.
21
Майстерне відтворення психології дитячої душів оповіданні Дзвоник. Образ головної героїні твору. Огляд інших творів письменника дилогія Серед темної ночі та Під тихими вербами, повість Сонячний промінь, драма Степовий гість. Значення творчості письменника в історії української літератури.
22
Контрольна робота. Творчість І. Нечуя-Левицького, Панаса Мирного, Б. Грінченка (комбіновані завдання).
23
Українська драматургія і театр 70 – х рр. XIX ст. Театр корифеїв.
24
Іван Карпенко-Карий. Життєвий і творчий шлях.
ТЛ: драма, її особливості. Жанри драматичних творів (поглиб лено).
25
Комедія Мартин Боруля», багаторічне життя її на сцені. Психологічна переконливість і трагікомічне звучання образу Мартина Бо- рулі.
26
Інші образи у п’єсі (Марисі, Степана, Миколи, Омелька, чиновника
Трандальова). Спорідненість п’єси І.Карпенка-Карого з комедією
Ж.-Б. Мольєра «Міщанин-шляхтич».
27
Історична трагедія І. Карпенка-Карого Сава Чалий – одне з вершинних явищ української драматургії XIX ст. Історична основа твору.
28
Проблематика твору. Сава Чалий – уособлення трагічної самотності неординарної особистості.
29
Образи Гната Голого, представників народу, шляхетського стану. Значення творчості І. Карпенка-Карого.
30
Урок позакласного читання. Іван Карпенко-Карий. «Наймичка».
31
Михайло Старицький. Життєвий і творчий шлях. Загальна характеристика творчості письменника.
32
Заклик до молоді як надії на майбутнє України боротися за щастя народу (До молоді. Майстерне використання казково-фантас- тичних мотивів у змалюванні минулого і сучасного рідного краю балада Гетьман. Поезія Виклик, що стала народною піснею музика М. Лисенка, як перлина інтимної лірики.
33
Історико-романтична повість Облога Буші, її пригодницький сюжет, драматизм, сценічність, антимілітаристське спрямування.
34
«Талан» – драма з життя української інтелігенції, змалювання нелегкої долі акторів.
ТЛ: соціально-побутова драма.
35
Марія Заньковецька як прототип образу Лучицької. Морально-етич- ні проблеми сім’ї та становище українського театру (за п’єсою).
36
Контрольна робота. Творчість І. Карпенка-Карого, М. Старицького
(комбіновані завдання).
37
Сторінки української поезії 70 – х рр. XIX ст. Провідна роль поетичної творчості І.Франка в літературі цього періоду. Збірка Лесі Українки На крилах пісень як нове явище в українській поезії після Т.Шевченка.

– 80 –
2016/2017 н. р.
38
Павло Грабовський (огляд). Стисла розповідь прожиття поета, який творив у засланні (збірки Пролісок, З півночі, Кобза. Поєднання в поезії високих громадянських мотивів (До Русі-Укра-
їни») та інтимної лірики (До Н.К.С.», До матері»).
39
Вірш Яне співець чудовної природи як естетичне кредо письменника. Поетичний цикл Веснянки, його спорідненість із Веснянками І.Франка. Іван Франко. Життєвий і творчий шлях видатного українського письменника, вченого, громадського діяча.
41
Збірка З вершині низин як важливий етапу розвитку української літератури. Загальне уявлення про її композицію (основні цикли. Програмний вірш Гімн, (Замість пролога»).
42
Новаторство поетичного циклу Веснянки. Поезія Гримить Благодатна пора наступає. Яскраві тропи, алітерації, поетичний паралелізм, які увиразнюють алегоричні образи вірша. Вірш-заклик Розвивайся ти, високий дубе...», поетичний паралелізмі поетична антитеза.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал