Українська моваСкачати 14.43 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка5/11
Дата конвертації25.12.2016
Розмір14.43 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
– 47 –
2016/2017 н. р.
62
Види й засоби міжфразового зв’язку. Актуальне членування у висловленні відоме і нове.
63
Контрольний диктант. Контрольне аудіювання тексту публіцистич-
ного стилю.
64
Аналіз контрольного твору і контрольного диктанту. Повторення вивчених розділових знаків у простому і складному реченнях.
65
Контрольна робота. Текст як одиниця мовлення й продукт мовленнєвої діяльності (тестування).
Повторення і систематизація вивченого
66
Слово як предмет вивчення. Мовні аспекти вивчення речення.
67
Повторення основних орфограм.
68
Порядок слів у реченні.
69
Граматична основа, види речень. Основні пунктограми в складному реченні.
70
Підсумковий урок.

– 48 –
2016/2017 н. р.
Українська література
(70
год; 2 год на тиждень)
Календарно-тематичне планування для го класу складено відповідно до
Програми

для загальноосвітніх навчальних закладів Українська література
5–12 класи / Р.В. Мовчан, Н.В.Левчик, O.A. Камінчук, М.П. Бондар, ОБ. По-
ліщук, ММ. Сулима, Л.П. Шабельникова, В.М. Садівська; керівник проекту
М.Г. Жулинський; за заг. ред. Р.В. Мовчан. – К Ірпінь Перун, 2005 (зі змі-
нами, затвердженими наказом МОН від 29. 05. 2015 р. № 585).
Обов’язкова кількість видів контролю
І семестр
ІІ семестр
Контрольні роботи у формі контрольного класного твору виконання інших завдань (тестів, відповідей на запитання тощо)
4
2 2
4
2 2
Уроки мовленнєвого розвитку
2 (у+п)
2 (у+п)
Уроки позакласного читання
1 1
Уроки літератури рідного краю
1 1
Уроки виразного читання
1 1
Перевірка зошитів
4 5
І семестр програмового матеріалу
Примітки
Вступ
1
Роль і місце літератури вжитті нації. Розвиток літератури. Творча індивідуальність митця. Аналіз художнього твору.
ТЛ: аналіз художнього твору, контекст, естетика.
Усна народна творчість
2
Процес виникнення фольклору. Багатство і розмаїття українського фольклору. Види родинно-побутових пісень. Традиційна символіка. Родинно-побутові лісні Місяць на небі, зіроньки сяють, Цвіте терен, цвіте терен».
ТЛ: поглиблення знань з поетики народної пісні.
Вивчити напам’ять
2 пісні (на вибір).
3
Родинно-побутові лісні Сонце низенько, вечір близенько, В кінці греблі шумлять верби, За городом качки пливуть, Світи, світи, місяченьку», Лугом іду, коня веду».
4
Українське весілля – один із провідних жанрів родинно-обрядової творчості. Основні етапи весілля. Весільні пісні. Українські народні балади Ой летіла стріла, Ой нагорі вогонь горить, Козака несуть. Класифікація балад.
6
Контрольна робота. Письмовий твірна одну з тем У піснях – історія мого народу, Весілля – енциклопедія українського фольклору».

– 49 –
2016/2017 н. р.
Давня українська література
7
Українська середньовічна література ХІ–ХV ст. Розвиток писемності. Найдавніші рукописні книги Київської Русі (Остромирове Євангеліє, Ізборник Святослава. Перекладна література. Біблія (фрагменти. Легенди про створення світу, про перших людей Адама і Єву, про потопна землі, про Вавилонську вежу, про Мойсея. Десять заповідей. Притча про блудного сина.
ТЛ: поглиблення поняття про притчу.
8
Біблія – святе письмо (Старий і Новий Заповіти) і збірки літературних пам’яток (Книга Буття, Книга Псалмів, Пісня пісень. Біблійні книги в давній Україні Псалтир (молитви, Євангелії (про Ісуса Христа, Апостол (про його учнів. Українські переклади Біблії.
9
Оригінальна література княжої Руси-України. Літописи як історико-художні твори. Повість минулих літ – історична книга і збірка епічних творів. Києво-Печерський патерик. Зміст оповідання про
Прохора-чорноризця.
10
Українська література ренесансу і бароко. Роль братств, Острозької та Києво-Могилянської академій у розвитку української культури, книгодрукування. Перші друковані книги. Іван Вишенський.
ТЛ: ренесанс, бароко.
11
Історично-мемуарна проза. Відомості про козацькі літописи. Історія русів (фрагменти).
12
Контрольна робота. Давня українська література. Проза (тесту-
вання).
13
Поезія. Іван Величковський. Фігурні (курйозні) вірші. Семен Кли- мовський. Їхав козак за Дунай – зразок давньої любовної лірики.
ТЛ: фігурний (курйозний) вірш.
14
Драматургія в давній українській літературі. Трагедокомедія «Вла- димир» Феофана Прокоповича як перша спроба звернення української шкільної драми до національної історії. Вертеп як вид лялькового театрального дійства.
ТЛ: шкільна драма, вертеп.
15
Григорій Сковорода. Життя і творчість філософа, просвітителя, поета. Його ідеали. Біблійна основа творчості та його вчення про самопізнання і «сродний труд».
16
«Бджола та Шершень, Собака і Вовк. Робота над змістом ба- йок-притч. Повчальний характері художні особливості притч збірки Байки харківські».
17
«Всякому місту – звичай і права, «De libertate», афоризми (наявні в усій творчості).
ТЛ: афоризм.
Вивчити напам’ять Всякому місту…».
18
Урок виразного читання. Конкурс читання творів Г. Сковороди на- пам’ять.
19
Контрольна робота. Давня українська література. Поезія. Драматургія. Творчість Г. Сковороди (розгорнуті відповіді на запитання).

– 50 –
2016/2017 н. р.
Нова українська література
20
Суспільно-історичні обставини наприкінці XVIII ст. Життя народу
– предмет художнього зображення. Розвиток фольклористики, етнографії. Основні художні напрями. Бурлескна стильова течія. Найвидатніші митці.
21
Іван Котляревський. Творчість письменника – новий етапу розвитку національного самоусвідомлення. Драматург і театральний діяч. Історія створення «Енеїди».
22
Національний колорит, зображення життя всіх верств суспільства в Енеїді, алюзії на українську історію в ній. Бурлескний гумор, народна українська мова. Утвердження народної моралі в дусі про- світительства.
ТЛ: травестія, пародія, бурлеск, алюзія. Поглиблення знань про силабо-тонічне віршування.
Вивчити напам’ять уривок з Енеїди на вибір).
23
Соціально-побутова драма Наталка Полтавка» – перший твір нової української драматургії. Її сценічне життя. Наталка як уособлення найкращих рис української жінки. Пісні у творі.
24
Урок мовленнєвого розвитку. Усна порівняльна характеристика персонажів, їхніх учинків у п’єсі Наталка Полтавка».
25
Григорій Квітка-Основ’яненко – батько української прози. Гуманістичний пафос, християнські ідеали, етнографічне тло творів.
26
«Маруся» – перша україномовна повість нової української літератури, взірець сентименталізму.
ТЛ: поняття про сентименталізм, реалізм.
27
Головні персонажі твору – уособлення високих морально-етичних якостей простої людини.
28
Урок мовленнєвого розвитку. Уведення власних описів в інтер’єр, портрет, пейзаж повісті Г. Квітки-Основ’яненка Маруся (письмово).
29
Контрольна робота. Письмовий твірна одну з тем Народність поеми І. Котляревського Енеїда, Новаторський характер п’єси І. Котляревського Наталка Полтавка», Маруся Квітки-Основ’я- ненка: утвердження в ідеалізованих образах високих морально-етичних якостей простої людини».
30
Урок позакласного читання. Григорій Квітка-Основ’яненко. Сватання на Гончарівці».
31
Урок літератури рідного краю. Ознайомлення з творами письмен- ників-земляків (проза).
32
Повторення та узагальнення вивченого.
ІІ семестр bbПор.

Дата
Зміст програмового матеріалу
Примітки
33
Література українського романтизму. Поети-романтики. П.Гу- лак-Артемовський. Рибалка Є. Гребінка. Українська мелодія».
ТЛ: поняття про романтизм, елегія, романс.
Вивчити напам’ять одну з поезій (на вибір).
34
В. Забіла. Соловей М. Петренко. «Небо».
35
М. Шашкевич – зачинатель нової української літератури на західних землях. Веснівка. Роль Руської трійці у національному духовному відродженні.

– 51 –
2016/2017 н. р.
36
Микола Гоголь. Літературна діяльність письменника, ї значення для української культури. Національний духу гворчості Гоголя. Український фольклор – джерело творів митця української тематики.
37
Романтична умовність оповідання Вечір проти Івана Купала. Зміст твору, мотиви, ідея. Зв’язок з нечистою силою як метафора злодіяння.
38
Контрольна робота. Творчість поетів-романтиків, М. Гоголя (роз-
горнуті відповіді на запитання).
39
Тарас Шевченко. Геніальний поет, мислитель, пророк національного відродження в Україні. Його винятково велике значення. Біографія та основні віхи творчості. Перші поетичні твори баладного та елегійного жанрів. Вісь неперервності історичного часу (До Основ’яненка», На вічну пам’ять Котляревському, Думка (Нащо мені чорні брови...»).
41
Умовність у баладі, тривога за жіночу долю (Причинна, «Лілея»).
ТЛ: поглиблення поняття про лірику й ліро-епіку.
42
«Гайдамаки». Складність історичної долі українського народу. Сюжетні лінії твору, кульмінаційні вершини. Вивчити напам’ять фрагмент на вибір).
43
Повсталий народ як герой поеми. Образ Яреми. Заклик до єднання слов’янських народів.
44
Урок мовленнєвого розвитку. Усний твір-характеристика персонажа поеми «Гайдамаки».
45
Національна проблематика у творчості Т. Шевченка періоду Трьох літ. Кавказ – відгук на тогочасну загарбницьку імперську політику. Узагальнена ідея поеми.
46
«Заповіт». Мрія про щасливе майбутнє свого народу, віра в нього.
«Чигрине, Чигрине». Роздуми поета про минуле й майбутнє Укра-
їни.
47
«Стоїть в селі Суботові...». Художня оцінка діяльності Богдана Хмельницького (зокрема, так званого возз’єднання України з Росією р.).
48
Контрольна робота. Письмовий твірна одну з тем Романтичний характер ранніх творів Т. Шевченка, Ідея національно-визвольної боротьби в поемі Т. Шевченка Гайдамаки, Гнівне викриття царизму в поемі Т. Шевченка “Кавказ”».
49
«Сон» (У всякого своя доля. Твір і сучасна поетові дійсність. Прийом сну. Сатиричний пафос поеми.
ТЛ: алегорія, гротеск, контраст, умовність. Вивчити напам’ять фрагмент на вибір).
50
«І мертвим, і живим, і ненарожденним...». Продовження теми земляків у посланні. Викриття конформізму, бичування комплексу меншовартості. Настроєві інтонації твору (суперечка, пересторога, погроза, заклик тощо).
Вивчити напам’ять фрагмент на вибір).
51
«Катерина». Тема жіночої долі – одна з провідних тем Шевченкової творчості.

– 52 –
2016/2017 н. р.
52
«Наймичка». Еволюція жіночого образу. Тема матерій сина.
53
«На панщині пшеницю жала, Марія, У нашім раї на землі. Різні типи втілення теми жіночої долі. Доля, Росли укупочці, зросли. Лірика Т. Шевченка періоду арештуй заслання і після повернення із заслання. Вершинні зразки Шевченкової лірики.
ТЛ: поглиблення поняття про ліричного героя, жанр ліричної ме- дитації.
Вивчити напам’ять поезію
«Доля».
55
Тарас Шевченко і Біблія. «Ісаїя. Глава 35». Духовна присутність Біблії в усій творчості поета. Цикл Давидові псалми. Ставлення Шевченка до Біблії.
ТЛ: псалом, гімн.
56
Світова велич українського поета. Огляд малярського доробку, прози, драматургії, міркувань із Щоденника. Вшанування пам’я- ті поета.
57
Урок позакласного читання. Тарас Шевченко. Назар Стодоля».
58
Контрольна робота. Творчість Т. Шевченка (тестування).
59
Пантелеймон Куліш – письменник, критик, перекладач, автор підручників та правопису. Українець в Європі, європеєць в Україні. Романтичний світогляд. Ентузіазм та жертовність.
60
«Чорна рада – перший україномовний історичний роман. Історична основа сюжету. Версії тлумачення його назви. Історична основа сюжету. Показ протистояння сил державотворення і руїнництва.
ТЛ: роман, історичний роман.
Вивчити напам’ять уривок із повісті (на вибір учи- теля).
61
Чоловік Божий – носій основної ідеї. Хутір – символ українського способу життя. Черевань – уособлення щасливого хутірського життя.
62
Іван Шрамі Яким Сомко – носії ідеї державності України. Леся і Петро Шраменко – уособлення сімейної ідилії як символу незнищенності українців, України.
63
Кирило Тур – втілення запорозької вольниці та козацького лицарства. Романтичний мотив дороги. Оцінка роману Т. Шевченком.
64
Урок виразного читання. Виразне читання уривка з повісті Чорна рада».
65
Марко Вовчок. Життя і творчість. Повість Інститутка. Жанр твору, особливості сюжету.
ТЛ: реалізм.
66
Антилюдяна суть кріпосництва та солдатчини. Образи персонажів
– людей із народу та панночки. Авторська позиція у творі.
67
Урок мовленнєвого розвитку. Написання листа авторові улюбленої книжки.
68
Контрольна робота. Письмовий твірна одну з тем Ідея соборності та незалежності України (за романом П. Куліша Чорна рада, Антикріпосницька спрямованість повісті Марка Вовчка
“Інститутка”».

– 53 –
2016/2017 н. р.
69
Урок літератури рідного краю. Ознайомлення з творами письмен- ників-земляків (поезія).
70
Підсумковий урок.

– 54 –
2016/2017 н. р.
10 клас Українська мова
рівень стандарту
(35
год нарік год на тиждень)
Календарно-тематичне планування для го класу складено відповідно до Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних
закладів. Українська мова 10–11 класи. Технологічний, природничо-матема-
тичний, спортивний напрями, суспільно-гуманітарний напрям (економічний
профіль). – Рівень стандарту / МІ. Пентилюк, ОМ. Горошкіна, А. В. Нікі-
тіна, – Київ Грамота, 2011 (зі змінами, затвердженими наказом МОН від
14. 07. 2016 р. № 826).
Фронтальні види контрольних робіт
Форми контролю
І семестр
II семестр
Перевірка мовної теми
2 2
Письмо:
переказ
1 1
твір
1

Правопис:
диктант
1 1
Аудіювання
-
1
Читання мовчки
1

І семестр програмового матеріалу
Примітки
1
Вступ. Повноцінне функціонування української мови – запорука європейського розвитку держави
2
Урок мовленнєвого розвитку. Культура мовлення і спілкування. Контактне й дистантне спілкування. Основні ознаки культури мовлення змістовність, логічна послідовність, багатство мовних засобів, виразність, точність, доречність, правильність.
3
Правильна вимова голосних і приголосних звуків. Складні випадки правопису слів із ненаголошеними голосними. Спрощення у групах приголосних.
4
Урок мовленнєвого розвитку. Моделювання й розігрування діалогів відповідно до запропонованих ситуацій. Моделювання і розігрування телефонної розмови.
Підготовка до усного контрольного діа- логу.
5
Контрольний диктант. Контрольне читання мовчки тексту науко-
вого стилю.

– 55 –
2016/2017 н. р.
6
Аналіз контрольного диктанту. Складні випадки чергування голосних і приголосних звуків, правопису префіксів і суфіксів.
7
Урок мовленнєвого розвитку. Контрольний докладний переказ. Підготовка до усного контрольного пере- казу.
8
Складні випадки правопису знакам якшення, апострофа.
9
Контрольна робота. Тестування.
10
Урок мовленнєвого розвитку. Аналіз контрольного переказу. Особливості національного мовленнєвого етикету. Етика спілкування. Складні випадки правопису великої букви, слів із подвоєнням і подовженням приголосних.
12–13
Уроки мовленнєвого розвитку. Контрольний твір-роздум на суспільно-політичну тему в публіцистичному стилі. Аналіз контрольного твору. Правопис імен та імен по батькові, прізвищ, складних слів.
15
Контрольна робота Тестування.
16
Повторення та узагальнення вивченого.
ІІ семестр Складні випадки правопису слів іншомовного походження, при- слівників.
18
Урок мовленнєвого розвитку. Професійне спілкування. Діалог, монолог, полілог у професійному спілкуванні.
19
Будова слова. Способи словотвору.
20
Урок мовленнєвого розвитку. Розгорнуте повідомлення в науковому, публіцистичному стилях за попередньо складеними планом, тезами, конспектом.
21
Лексикологія. Лексичне значення слова. Багатозначній однозначні слова.
22
Урок мовленнєвого розвитку. Складання плану, тез, конспекту почутого висловлення.
23–24
Уроки мовленнєвого розвитку. Контрольний докладний переказ
тексту з творчим завданням.
25
Аналіз контрольного переказу. Шляхи збагачення лексики української мови. Синоніми, омоніми, антоніми, пароніми. Лексична сполучуваність.
26
Контрольна робота. Тестування.
27
Урок мовленнєвого розвитку. Складний плані конспект прочитаної публіцистичної та науково-популярної статті (за профілем).
Підготовка до усного контрольного твору.
28
Урок мовленнєвого розвитку. Редагування тексту.
29
Складні випадки слововживання. Фразеологізми в мовленні.

– 56 –
2016/2017 н. р.
30
Урок мовленнєвого розвитку. Електронний лист. Смс-повідом- лення.
31
Контрольний диктант. Контрольне аудіювання тексту професій-
ної тематики.
32
Аналіз контрольного диктанту. Словники й довідкова література. Електронні словники.
33
Частини мови. Складні випадки відмінювання іменників, прикметників, числівників.
34
Контрольна робота. Тестування.
35
Підсумковий урок.

– 57 –
2016/2017 н. р.
Українська мова
академічний рівень
(70
год нарік год на тиждень)
Календарно-тематичне планування для го класу складено відповідно до Програми для

профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних
закладів. Українська мова 10–11 класи. Суспільно-гуманітарний напрям (іс-
торичний, правовий, філософський профілі філологічний напрям (профіль
– іноземна філологія художньо-естетичний напрям. Академічний рівень /
Г. Т. Шелехова, В. І. Новосьолова, Я. І. Остаф. – Київ Грамота, 2011.
Фронтальні види контрольних робіт
Форми контролю
І семестр
II семестр
Перевірка мовної теми
2 2
Письмо:
переказ
1 1
твір
1

Правопис:
диктант
1 1
Аудіювання

1
Читання мовчки
1

І семестр програмового матеріалу
Примітки
1
Вступ. Мовлення як предмет стилістики і культури мовлення. Стилістика та її підрозділи.
2
Два рівні володіння українською літературною мовою мовлення правильне і комунікативно доцільне. Синоніміка і варіативність як базові поняття стилістики і культури мовлення. Стилістична норма і стилістична помилка.
3
Урок мовленнєвого розвитку. Усний докладний переказ тексту художнього стилю із творчим завданням (висловленням власного ставлення до подій, героїв та ін.).
Підготовка до усного контрольного пере- казу.
4
Урок мовленнєвого розвитку. Письмовий докладний переказ тексту художнього стилю з творчим завданням (висловленням власного ставлення до подій, героїв та ін.).
Практична стилістика і культура мовлення
5
Загальна характеристика звукового складу української мови. Аналіз переказу. Норми вимови. Вимова голосних і приголосних звуків.

– 58 –
2016/2017 н. р.
7
Урок мовленнєвого розвитку. Бесіда (діалог) як форма спілкування двох або більше кількості людей відповідно до запропонованої ситуації, самостійні визначення теми і змісту бесіди.
Підготовка до усного контрольного діа- логу.
8
Стилістичні засоби фонетики. Стилістична роль звуковідтворення в художніх текстах.
9–10
Уроки мовленнєвого розвитку. Контрольний докладний переказ
тексту публіцистичного стилю із творчим завданням (висловлен-
ням власного ставлення до подій, героїв, їхніх вчинків та ін.).
11
Милозвучність української мови – характерна ознака всіх її стилів.
12
Складні випадки правопису м’якого знака.
13
Аналіз контрольного переказу. Складні випадки правопису апо- строфа.
14
Урок мовленнєвого розвитку. Письмовий твір у публіцистичному стилі на суспільну тему.
15
Складні випадки правопису великої букви та слів з ненаголошеними голосними.
16
Аналіз твору. Складні випадки правопису слів з ненаголошеними голосними.
17
Контрольна робота. Практична стилістика і культура мовлення
(тестування).
18
Урок мовленнєвого розвитку. Конспект як різновид стислого переказу висловлювань, що сприймаються на слух.
19
Урок мовленнєвого розвитку. Конспект прочитаного (художнього твору, публіцистичної та науково-популярної статей).
20
Складні випадки правопису слів з подвоєнням та подовженням приголосних звуків.
21
Урок мовленнєвого розвитку. Читання мовчки текстів діалогічного і монологічного характеру різних стилів, типів і жанрів мовлення. Різновиди читання. Контрольне читання мовчки.
22
Складні випадки правопису слів із спрощенням у групах приго лос- них.
23–24
Уроки мовленнєвого розвитку. Контрольний твір у публіцистично-
му стилі на суспільну тему.
25
Складні випадки правопису слів з чергуванням голосних і приголосних звуків.
26
Урок мовленнєвого розвитку. Аналіз контрольного твору. Бібліо- графія. Анотація.
27–28
Складні випадки правопису слів іншомовного походження.
29
Контрольний диктант. Тренувальні вправи.
30
Аналіз контрольного диктанту. Орфоепічні норми – правильна вимова голосних і приголосних звуків, звукосполучень і наголосу в словах.

– 59 –
2016/2017 н. р.
31
Контрольна робота. Практична стилістика і культура мовлення
(тестування).
32
Повторення та узагальнення вивченого.
ІІ семестр програмового матеріалу
Примітки
Стилістичні засоби лексикології і фразеології
33
Слово і його лексичне значення.
34
Стилістично нейтральна лексика.
35
Урок мовленнєвого розвитку. Усний відгук про твір мистецтва у публіцистичному стилі.
36
Специфічно побутова лексика професійно виробнича лексика.
37
Наукова і ділова лексика.
38
Урок мовленнєвого розвитку. Письмовий відгук про твір мистецтва у публіцистичному стилі.
39
Просторічні слова та їх стилістичні функції.
40
Аналіз відгуку. Діалектні та застарілі слова, їх стилістичні функції.
41
Запозичені слова та їх стилістичні функції.
42
Неологізми, їх стилістичні функції.
43
Урок мовленнєвого розвитку. План (складний).
44
Лексико-стилістичні синоніми та їх види. Переносне значення слів.
45
Тропи (епітет, порівняння, гіпербола, алегорія).
46
Тропи (метафора, метонімія, синекдоха, персоніфікація).
47
Урок мовленнєвого розвитку. Тематичні виписки, тези.
48
Антоніми. Пароніми.
49
Основні групи фразеологізмів.
50
Багатозначність, синонімія та антонімія фразеологізмів.
51
Лексичні норми – використання слів у властивому їм значенні та правильне поєднання слів за змістом у реченні і словосполученні.
52
Контрольна робота. Стилістичні засоби лексикології і фразеології
(тестування).


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал