Українська моваСкачати 14.43 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка4/11
Дата конвертації25.12.2016
Розмір14.43 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Просте речення. Двоскладне речення
10
Підмет і присудок. Способи вираження підмета. Узгодження головних членів речення. Способи вираження присудка. Тире між підметом і присудком.
12
Урок мовленнєвого розвитку. Контрольний стислий переказ роз-
повідного тексту з елементами опису місцевості в художньому
стилі за складним планом.
13
Аналіз контрольного переказу. Речення поширені і непоширені
(повторення). Порядок слів у реченні. Логічний наголос.
14
Другорядні члени речення. Означення. Додаток.
15
Прикладка як різновид означення. Написання непоширених прикладок через дефіс прикладки, що беруться в лапки.
16
Види обставин (зазначенням, способи їх вираження.
17
Порівняльний зворот. Виділення порівняльних зворотів комами.
18
Узагальнення й систематизація вивченого з теми «Просте речення. Двоскладне речення».
Односкладні прості речення. Неповні речення
19
Односкладні прості речення з головним членом у формі присудка. Односкладне речення як частина складного речення.
20
Урок мовленнєвого розвитку. Особливості будови опису місцевості. Усний твір-опис місцевості (вулиці, села, міста) на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі.
21
Означено-особові та узагальнено-особові речення.
22
Неозначено-особові та безособові речення.
23–24
Уроки мовленнєвого розвитку. Контрольний твір-опис місцевості
(вулиці, села, міста) на основі особистих спостережень і вражень
у художньому стилі за складним планом.
25
Аналіз контрольного твору-опису. Односкладні речення з головним членом підметом (називні.
26
Урок мовленнєвого розвитку. Створення власних висловлювань. Діалог, складений на основі телепередач, дібраних запитань за текстом, як обмін думками, повідомлення, відповідно до створеної в класі ситуації спілкування, пов’язаної із життєвим досвідом учнів, дискусійного характеру, його розігрування в різних стилях мовлення.
Підготовка до усного контрольного діа- логу.
27
Повні й неповні речення. Тире в неповних реченнях. Незакінчені речення, їх стилістичні функції.
28
Урок мовленнєвого розвитку. Усний стислий переказ тексту публіцистичного стилю (зокрема на основі прослуханих телепередач).
Підготовка до усного контрольного пере- казу.
29
Контрольний диктант. Контрольне читання мовчки тексту публі-
цистичного стилю.
30
Узагальнення й систематизація вивченого з теми Односкладні прості речення. Неповні речення».

– 37 –
2016/2017 н. р.
31
Контрольна робота. Просте речення. Двоскладне речення. Односкладні прості речення. Неповні речення (тестування).
32
Повторення та узагальнення вивченого.
ІІ семестр програмового матеріалу
Примітки
Речення з однорідними членами
33
Однорідні члени речення (зі сполучниковим, безсполучниковим, змішаним зв’язком). Смислові відношення між однорідними членами речення (єднальні, протиставні, розділові. Поширені і непоширені однорідні члени речення. Речення з кількома рядами однорідних членів.
35
Урок мовленнєвого розвитку. Ділові папери. Протокол. Витяг із протоколу.
36
Однорідні й неоднорідні означення.
37
Кома між однорідними членами. Навчальний диктант.
38
Урок мовленнєвого розвитку. Конспект прочитаного науково-на- вчального тексту тематичні виписки.
39
Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами (пов-
торення й поглиблення). Двокрапка й тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами.
40
Узагальнення й систематизація вивченого з теми Речення з однорідними членами».
41
Урок мовленнєвого розвитку. Усний вибірковий переказ розповідного тексту з елементами опису пам’яток історії та культури в художньому стилі за складним планом.
Речення зі звертаннями, вставними словами
(словосполученнями, реченнями)
42
Звертання непоширеній поширені. Риторичне звертання. Розділові знаки при звертанні.
43–44
Уроки мовленнєвого розвитку. Контрольний докладний переказ
розповідного тексту з елементами опису пам’яток історії й культу-
ри в публіцистичному стилі.
45
Вставні слова (словосполучення, речення).
46
Аналіз контрольного переказу. Розділові знаки при вставних словах (словосполученнях, реченнях).
47
Урок мовленнєвого розвитку. Особливості побудови і опису пам’я- ток історії і культури. Усний твір-опис пам’яток історії і культури за картиною в публіцистичному стилі.
Підготовка до усного контрольного твору.
48
Використання речень зі звертаннями і вставними словами для передачі ставлення до адресата. Синонімічність вставних слів і речень у тексті.
49
Узагальнення й систематизація вивченого з теми Речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями)».

– 38 –
2016/2017 н. р.
50
Контрольна робота. Речення з однорідними членами. Речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями (тестування)
.
51
Урок мовленнєвого розвитку. Інтерв’ю в публіцистичному стилі.
Речення з відокремленими членами
52
Поняття про відокремлення. Відокремлені другорядні члени речення (також уточнювальні. Відокремлені означення. Відокремлені прикладки.
57
Урок мовленнєвого розвитку. Контрольний твір-роздум на мо-
рально-етичну чи суспільну теми в публіцистичному стилі.
58
Відокремлені додатки.
59
Аналіз контрольного твору-роздуму. Відокремлені обставини. Відокремлені обставини.
61
Контрольний диктант. Контрольне аудіювання тексту художнього
стилю.
62
Аналіз контрольного диктанту. Відокремлені уточнювальні члени речення.
63
Синоніміка простих речень з відокремленими членами і складних речень.
64
Узагальнення й систематизація вивченого з теми «Речення з відокремленими членами».
65
Контрольна робота. Речення з відокремленими членами (тесту-
вання).
66
Урок мовленнєвого розвитку. Повідомлення на тему промову, що потребує зіставлення й узагальнення матеріалу в науковому стилі.
Повторення в кінці року відомостей про просте речення
67
Словосполучення. Речення, його види.
68
Головні та другорядні члени речення.
69
Розділові знаки у простому ускладненому реченні.
70
Підсумковий урок.

– 39 –
2016/2017 н. р.
Українська література
(70
год; 2 год на тиждень)
Календарно-тематичне планування для го класу складено відповідно до
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська література
5–9 класи / К. В. Таранік-Ткачук, М. П. Бондар, ОМ. Івасюк, С. А. Кочерга,
Л. І. Кавун, О. І. Неживий, Н. В. Михайлова, Р. В. Мовчан (керівник групи. –
К., 2013 (зі змінами, затвердженими наказом МОН від 29. 05. 2015 р. № 585).
Обов’язкова кількість видів контролю
І семестр
ІІ семестр
Контрольні роботи у формі контрольного класного твору l
виконання інших завдань (тестів, відповідей на запитання тощо)
3
1 2
3
1 2
Уроки мовленнєвого розвитку
2 (у+п)
2 (у+п)
Уроки позакласного читання
2 2
Уроки літератури рідного краю
2 2
Уроки виразного читання
1 1
Перевірка зошитів
4 5
І семестр програмового матеріалу
Примітки
Вступ
1
Художня література як одна з форм духовної дiяльності людини. Функції художньої літератури. Багатозначність художнього образу. Різновиди образів (образ-персонаж, образ-символ, словесні, зорові, слухові тощо. Аналіз художнього твору.
ТЛ: художній образ, художній твір (поглиблено.
Усна народна творчість
2
Українські історичні пісні. Пісні про звитяжну боротьбу козаків з турецько-татарськими нападниками (Зажурилась Україна, Та ой як крикнув же козак Сірко»).
ТЛ: історичні пісні.
3–4
Пісні про боротьбу проти соціального та національного гніту (Ой
Морозе, Морозенку», Максим козак Залізняк, Чи не той то Хміль, За Сибіром сонце сходить. Образи історичних осіб, лицарів оборонців рідної землі, створені народною уявою.
5
Урок мовленнєвого розвитку. Усний твір узагальнювального характеру на тему Зображення мужніх героїв – захисників рідної землі в історичних піснях».
6
Пісні Марусі Чурай. Легендарна поетеса з Полтави. Трагічна історія її життя. Пісні, що стали народними. Їхня популярність, фольклорна основа, народнопоетичні образи «Засвіт встали козаченьки».
Вивчити напам’ять.

– 40 –
2016/2017 н. р.
7
«Віють вітри, віють буйні, Ой не ходи, Грицю. Українські народні думи. Героїчний епос українського народу. Різновиди дум (історико-героїчні, соціально-побутові). Кобзарі та лірники – виконавці народних дум (О. Вересай, Г. Гончаренко, М. Кравченко та ін.). Сучасні виконавці Василь та Микола Литвини, В. Нечепа. Національна капела бандуристів України. Жанрова своєрідність, історична основа, героїчний зміст дум. Специфічність поетичної форми, ритму.
ТЛ: думи.
9–10
Дума Маруся Богуславка». Морально-етична проблематика. Проблема вибору, душевна роздвоєність Марусі Богуславки між любов’ю дорідної землі та становищем дружини турецького вель- можі.
11
Урок позакласного читання. Народні думи Самійло Кішка, Дума про козака Голоту».
12
Контрольна робота. Письмовий твір за розділом Усна народна творчість.
13
Урок літератури рідного краю. Ознайомлення з творами письмен- ників-земляків.
Світ української поезії
14
Тарас Шевченко. Викуп поета з неволі, причини його покарання царем, арешт, перебування в казематі, заслання.
Роздуми автора про власну долю, долю України, плинність, скороминущість життя людини на землі, про її долю. Думи мої, думи мої...».
ТЛ: філософська лірика.
15
Фольклорні мотиви поезії Ой три шляхи широкії».
16
Усвідомлення власної місії поета. Мені однаково, чи буду».
Вивчити напам’ять вірш Мені однаково, чи буду...».
17
Урок виразного читання. Читання творів Тараса Шевченка.
18
Леся Українка. Життя поетеси, її мужність і сила духу. Потужне ліричне начало, романтичність, волелюбність, оптимізм, мрія і дійсність як провідні мотиви.
19
Тема гармонійного єднання людини з природою в поезії Давня весна. Хотіла б я піснею стати – зразок ліричної мініатюри, романтичний спосіб вираження мрій та сподівань ліричної героїні.
Вивчити напам’ять вірш Хотіла б я піснею ста- ти...».
20
Ідея вільної творчості, вільнолюбства людини. Проблеми й мотиви роль митця в суспільстві, служіння музі й народові, суть людського щастя, вдячності (ліро-епічна поема Давня казка»).
21
Порівняльна характеристика Поета і Бертольда, складання плану порівняльної характеристики.

– 41 –
2016/2017 н. р.
22
Контрольна робота. Т. Шевченко і Леся Українка (літературний
диктант і розгорнуті відповіді на запитання).
23
Урок позакласного читання. «Життя видатних дітей. Анна Багряна про Марію Заньковецьку, Марію Приймаченко, Олену Телігу.
24
Володимир Сосюра. Коротко про поета. Патріотичний пафос вірша Любіть Україну!».
ТЛ: громадянська лірика.
Вивчити напам’ять.
25
«Васильки» – взірець інтимної лірики. Пейзажні мотиви творів. Осінь (Облітають квіти, обриває вітер…”).
ТЛ: інтимна лірика, пейзажна лірика.
26
Василь Голобородько. Самобутня постать поета в українській літературі. Оригінальність, простота висловлення глибоких почуттів, важливих думок. З дитинства дощ (Я уплетений…»).
ТЛ: вільний вірш.
27
Наскрізний патріотизм, філософічність, фольклорна основа його поезій, народознавчі аспекти. Наша мова, Теплі слова».
28
Володимир Підпалий. Щирість почуттів поета. Ідея гуманізму, людяності, бережливого ставлення до природи. Незбагненна краса світу, патріотичні почуття, передані словом (Бачиш між трав зелених. Багатозначність і змістова глибина художніх образів Зимовий етюд»).
29
Урок мовленнєвого розвитку. Написання етюду за поетичними рядками з вивчених творів.
30
Контрольна робота. В. Сосюра, В. Голобородько, В. Підпалий (тес-
тування).
31
Урок літератури рідного краю. Сучасна поезія рідного краю.
32
Повторення та узагальнення вивченого.
II семестр Із сучасної української поезії (кінця ХХ – початку ХХІ ст.) (на вибір). Василь Герасим’юк (Чоловічий танець, Іван Малкович (З янголом на плечі, З нічних молитов, Анатолій Мойсієнко (Жовтень жовті жолуді, Ігор Павлюк (Дівчинка, Галина Кирпа (Мій ангел такий маленький, Коли до вас темної ночі. Розмаїття сучасної лірики. Глибокі роздуми поетів-сучасників над проблемами української мови, національної культури прагнення зазирнути у світ душі звичайної людини, осмислити її призначення та сенс життя. Поєднання в поезіях глибинної історичності бачення світу із відчуттям сучасної присутності в ньому.
Вивчити напам’ять одну поезію на вибір).
37
Урок позакласного читання. Наталена Королева. Легенди старокиївські драма

38
Іван Карпенко-Карий. Короткі відомості прожиття і творчість видатного українського драматурга ХІХ ст., про театр корифеїв.
39
Трагікомедія Сто тисяч – класичний взірець українського театру корифеїв.
ТЛ: драматичний твір (поглиблено, комедія, трагікомедія.

– 42 –
2016/2017 н. р.
40
Проблема бездуховності людини, засліпленої прагненням дона- живи. Проблема влади грошей – наскрізна і вічна у світовому мистецтві.
41
Засоби сатиричного змалювання характерів утворі (образ Герасима Калитки.
42
Урок мовленнєвого розвитку. Складання цитатних характеристик дійових осіб п’єси.
43
Контрольна робота. Із сучасної української поезії. І. Карпенко-Ка- рий (літературний диктанті розгорнуті відповіді на запитання).
44
Урок літератури рідного краю. Драматичні твори письменни- ків-земляків.
З української прози
45
Михайло Коцюбинський. Коротко про письменника. Дорогою ціною. Пригодницький, романтичний сюжет повісті. Вічний тип шукача правди. Протест Остапа і Соломії проти будь-якого насильства над людиною.
Вивчити напам’ять уривок із повісті (на вибір учи- теля).
46
Кохання Остапа і Соломії як центральний мотиву творі. Його непереможна сила, що рухає вчинками, поведінкою, вибором героїв.
47
Час і вічність у повісті, символічні образи, роль і сенс кольорів, зву- ків.
48
Романтичність, мужність і сила волі української жінки Соломії.
49
Урок виразного читання. Виразне читання уривка з повісті Дорогою ціною».
50
Олександр Довженко – видатний український кінорежисері письменник. Його оповідання про Велику Вітчизняну війну. Ніч перед боєм – твір про героїзм, самовідданість, патріотичні почуття українців, проявлені під час воєнного лихоліття. Образи діда Платона і діда Савки – представників українського трудового народу. Їхній моральний урок для солдатів.
52–55
Ніна Бічуя. Шпага Славка Беркути – повість про школу й проблеми дорослішання, про роль батьків у вихованні дітей та їхньому дозвіллі. Проблема особистості в сучасному світі. Особливості композиції твору.
56
Урок мовленнєвого розвитку. Усний переказ епізодів повісті з докладним цитуванням авторського тексту.
57
Контрольна робота. М. Коцюбинський, О. Довженко, Н. Бічуя (тес-
тування).
58
Володимир Дрозд. Білий кінь Шептало. Проблема людини в суспільстві, її знеосіблення, свободи і неволі, особистості й натовпу, дійсності і мрії.
59
Алегоричність образу коня Шептала, його характеристика, оцінка його поведінки.

– 43 –
2016/2017 н. р.
60–62
Юрій Винничук. Місце для дракона – повість-казка про сучасний світу якому й досі живуть «драконячі закони. Дракон Грицько – поеті християнин. Роздуми про добро і зло, вірність і зраду, доцільність самопожертви.
63
Урок позакласного читання. Оксана Думанська. Школярка з предмістя».
Український гумор
64–66
Валентин Чемерис. «Вітька + Галя, або Повість про перше кохання. Гумористична повість прожиття і пригоди школярів із села Великі Чаплі дружбу і перше кохання, вірність і перший поцілунок, дуель і перше побачення. Проблематика твору. Образи Вітька Горобця, Федька Котигорошка, Галі Козачок.
67
Контрольна робота. Письмовий твірна одну з тем Загибель яскравої особистості у суспільній неволі (за повістю В. Дрозда Білий кінь Шептало, Добро і зло в сучасному світі (за повістю Ю. Винничука Місце для дракона Поетизація першого почуття у повісті В. Чемериса “Вітька + Галя, або Повість про перше кохання Урок літератури рідного краю.
Гумористичні твори письменни- ків-земляків.
69
Бесіда про твори, що вивчалися упродовж року й викликали найбільше роздумів, суперечок, зацікавлення.
70
Підсумковий урок.

– 44 –
2016/2017 н. р.
9 клас Українська мова
(70
год; 2 год на тиждень)
Календарно-тематичне планування для го класу складено відповідно до Програми для загальноосвітніх навчальних закладів Українська
мова: 5–12 класи / Г.Т. Шелехова, В.І. Тихоша, А.М. Корольчук, В.І. Но-
восьолова, Я.І. Остаф; за ред. Л.В. Скуратівського. – К, 2005 (зі змінами,
затвер дженими наказом МОН від 29. 05. 2015 р. № 585).
Фронтальні види контрольних робіт
Форми контролю
І семестр
II семестр
Перевірка мовної теми
2 2
Письмо:
переказ
1 твір 1
Правопис:
диктант
1 1
Аудіювання

1
Читання мовчки
1

І семестр програмового матеріалу
Примітки
1
Вступ. Розвиток української мови.
2
Урок мовленнєвого розвитку. Повторення відомостей промов- лення. Види мовленнєвої діяльності. Навчальне аудіювання. Навчальне читання мовчки.
Повторення вивченого у 8 класі
3
Види простого речення.
4
Речення, ускладнені однорідними і відокремленими членами.
5
Речення, ускладнені звертаннями і вставними словами.
6
Урок мовленнєвого розвитку. Стилі, типи мовлення. Усний стислий переказ тексту наукового стилю. Підготовка до усного контрольного пере- казу.
Пряма і непряма мова
7
Пряма і непряма мова (повторення й поглиблення).
8
Розділові знаки при прямій мові.
9
Заміна прямої мови непрямою. Навчальний диктант.
10
Цитата як спосіб передачі чужої мови.

– 45 –
2016/2017 н. р.
11
Діалог. Розділові знаки при діалозі.
12
Урок мовленнєвого розвитку. Виразне читання тексту художнього стилю. Усний вибірковий переказ тексту художнього стилю за складним планом.
13
Контрольна робота. Повторення вивченого уму класі. Пряма і непряма мова (тестування.
Складне речення і його ознаки. Складносурядне речення
14
Складне речення і його ознаки. Складні речення без сполучників, із сурядним і підрядним зв’язком.
15
Складносурядне речення, його будова й засоби зв’язку в ньому.
16
Смислові зв’язки між частинами складносурядного речення.
17
Розділові знаки між частинами складносурядного речення.
18
Синонімічність складносурядних речень із різними сполучниками, а також складносурядних і простих речень.
19
Урок мовленнєвого розвитку. Контрольний вибірковий переказ
тексту наукового стилю (на основі декількох джерел).
Складнопідрядне речення
20
Складнопідрядне речення, його будова і засоби зв’язку в ньому. Підрядні сполучники й сполучні слова в складнопідрядних реченнях. Основні види складнопідрядних речень.
21
Урок мовленнєвого розвитку. Аналіз контрольного переказу. Усний твір-роздум у публіцистичному стилі на суспільну тему.
22
Складнопідрядні речення з підрядними означальними, з’ясуваль- ними.
23
Урок мовленнєвого розвитку. Контрольний твір у публіцистичному
стилі на морально-етичну тему.
24
Складнопідрядні речення з підрядними обставинними. Складнопідрядні речення з підрядними місця і часу.
25
Контрольний диктант. Контрольне читання мовчки тексту науково-
го стилю.
26
Складнопідрядні речення з підрядними способу дії і ступеня.
27
Аналіз контрольного диктанту. Складнопідрядні речення з підрядними порівняльними.
28
Складнопідрядні речення з підрядними причини і мети. Складнопідрядні речення з підрядними наслідковими.
29
Урок мовленнєвого розвитку. Створення власних висловлювань. Складання діалогу відповідно до запропонованої ситуації, обговорення самостійно обраної теми, розігрування діалогу.
Підготовка до усного контрольного діа- логу.
30
Складнопідрядні речення з підрядними умови. Складнопідрядні речення з підрядними допустовими.
31
Контрольна робота. Складне речення і його ознаки. Складнопідрядне речення (тестування).
32
Повторення та узагальнення вивченого.

– 46 –
2016/2017 н. р.
ІІ семестр програмового матеріалу
Примітки
33
Складнопідрядні речення з кількома підрядними.
34–35
Розділові знаки у складнопідрядному реченні з кількома підрядними.
36
Урок мовленнєвого розвитку. Доповідь на основі двох-трьох джерел на суспільну тему в публіцистичному стилі.
Безсполучникове складне речення
37
Урок мовленнєвого розвитку. Тези прочитаного (художнього твору, публіцистичної чи науково-пізнавальної статей. Конспект почутого науково-навчального тексту.
38
Безсполучникове складне речення. Смислові відношення між частинами безсполучникового складного речення.
39–40
Кома і крапка з комою у безсполучниковому складному реченні.
41
Урок мовленнєвого розвитку. Ділові папери. Заява. Автобіографія.
42–43
Двокрапка у безсполучниковому складному реченні.
44
Урок мовленнєвого розвитку. Усний стислий переказ публіцистичного стилю за складним планом.
45–46
Тире у безсполучниковому складному реченні.
47
Синонімічність складних речень із сполучниками, без сполучників і простих речень. Навчальний диктант.
48
Урок мовленнєвого розвитку. Письмовий вибірковий переказ тексту художнього стилю (на основі кількох джерел) за складним планом.
Складні речення з різними видами сполучникового і безсполучникового зв’язку
49
Складні речення з різними видами сполучникового і безсполучникового зв’язку.
50
Аналіз переказу. Складні речення з різними видами зв’язку.
51–52
Уроки мовленнєвого розвитку. Контрольний докладний переказ
тексту публіцистичного стилю із творчим завданням за складним
планом.
53
Розділові знаки у складних реченнях з різними видами зв’язку.
54
Аналіз контрольного переказу. Розділові знаки у складних реченнях з різними видами зв’язку.
55
Синонімічність складних речень із простими.
56
Використання складних речень у художніх описах.
57
Контрольна робота. Безсполучникове речення. Складні речення з різними видами зв’язку (тестування).
Текст як одиниця мовлення й продукт мовленнєвої діяльності
58
Текст і основні ознаки його. Будова тексту.
59
Мікротема й абзац. Ключові слова в тексті й абзаці.
60–61
Уроки мовленнєвого розвитку. Контрольний твірна розсуд учи-
теля).
Підготовка до усного контрольного твору.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал