Українська моваСкачати 14.43 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка3/11
Дата конвертації25.12.2016
Розмір14.43 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
ТЛ: сюжет.
58
Стосунки між різними поколіннями в родині.
59
Образ головного героя Клима Джури.

– 24 –
2016/2017 н. р.
60
Контрольна робота. Письмовий твір Безсмертя і добро, вічність і краса – основа життя людини на землі (за вивченими творами).
Гумористичні твори
61
Гумористичне і сатиричне зображення. Жанрова різноманітність гумористичних творів. Велика роль гумору вжитті українців. Леонід Глібов. Сатиричне змалювання сучасної авторові судової системи у байці «Щука».
Побудова байки.
ТЛ: гумор, сатира, байка, алегорія, мораль.
Вивчити напам’ять байку
«Щука».
62
«Муха і Бджола. Зневага до надокучливих, ледачих людей, що живуть за рахунок інших. Викриття дурості й пихатості в байці Жаба і Віл.
63
Урок мовленнєвого розвитку. Написання листа авторові байок Леонідові Глібову.
64
Степан Руданський. Коротко про письменника. Добре торгувалось, «Гуменний». Співомовки С. Руданського – унікальне явище у світовій культурі.
ТЛ: гумореска, співомовка, інверсія.
65
«Запорожці у короля, Свиня свинею. Висміювання моральних вад, негативних рис характеру, авторська симпатія до простої людини, до її розуму, кмітливості, почуття гумору, вміння посміятися над власною безпорадністю, вміння відстояти свою гідність.
66
Павло Глазовий. Еволюція, Найважча роль. Основні ідеї творів, художні особливості гуморесок.
Вивчити напам’ять одну гумореску (на вибір).
67
«Заморські гості, Похвала. Іронічно-пародійна, викривальна спрямованість гумористичних і сатиричних творів.
68
Контрольна робота. Леонід Глібов, Степан Руданський, Павло Гла- зовий (тестування).
69
Урок літератури рідного краю. Ознайомлення із творами письмен- ників-земляків.
70
Підсумковий урок.

– 25 –
2016/2017 н. р.
7 клас Українська мова
(88
год; 2,5 год на тиждень)
Календарно-тематичне планування для го класу складено відповідно до
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою
навчання. Українська мова 5–9 класи / уклад. Г. Т. Шелехова, Т. Д. Гнат-
кович, Н. Б. Коржова, В. І. Новосьолова, МІ. Пентилюк, АС. Пономаренко,
К. В. Таранік-Ткачук. – К, 2013 (зі змінами, затвердженими наказом МОН
від 29. 05. 2015 р. № 585).
Фронтальні види контрольних робіт
Форми контролю
І семестр
II семестр
Перевірка мовної теми
3 3
Письмо:
переказ
1 1
твір

1
Правопис:
диктант
1 1
Аудіювання

1
Читання мовчки
1

І семестр програмового матеріалу
Примітки
1
Літературна норма української мови.
2
Урок мовленнєвого розвитку. Повторення вивченого про текст, його структурні особливості, мовні засоби зв’язку речень у тексті.
Мікротема тексту.
Повторення й узагальнення вивченого в попередніх класах
3
Розділові знаки у вивчених синтаксичних конструкціях.
4
Частини мови.Частини мови (іменник і прикметник. Вивчені групи орфограм в іменникові і прикметникові.
5
Частини мови (числівник і займенник. Вивчені групи орфограм у числівникові і займенникові.
6
Навчальний диктант. Ознайомлювальне читання мовчки текстів наукового й публіцистичного стилів.
7
Урок мовленнєвого розвитку. Повторення вивченого про типи мовлення. Особливості побудови опису зовнішності людини.

– 26 –
2016/2017 н. р.
Морфологія. Орфографія
Дієслово
8
Дієслово: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.
9
Урок мовленнєвого розвитку. Усний докладний переказ розповідного тексту художнього стилю з елементами опису зовнішності людини.
Підготовка до усного контрольного пере- казу.
10
Форми дієслова (загальне ознайомлення).
11
Неозначена форма. Доконаний і недоконаний вид дієслова.
12–13
Уроки мовленнєвого розвитку. Письмовий твір-опис зовнішності
людини за картиною в художньому стилі.
14
Часи дієслова. Теперішній час.
15
Майбутній час.
16
Дієслова І і II дієвідміни. Букви е, и в особових закінченнях дієслів І і II дієвідміни.
17
Дієвідмінювання дієслів теперішнього й майбутнього часу. Правопис -ться, -шся в кінці дієслів.
19
Минулий час. Зміна дієслів у минулому часі.
20
Контрольна робота. Дієслово (І частина) (тестування).
21
Способи дієслів (дійсний, умовний, наказовий. Творення дієслів умовного і наказового способу. Знак м’якшення в дієсловах наказового способу.
23
Урок мовленнєвого розвитку. Складання й розігрування діалогів дискусійного характеру, а також діалогів, що доповнюють почутий або прочитаний текст, відповідно до запропонованої ситуації спілкування, пов’язаної з характеристикою людей.
Підготовка до контрольного діалогу.
24
Безособові дієслова.
25
Способи творення дієслів.
26
Написання не з дієсловами.
27
Узагальнення й систематизація вивченого з теми Дієслово.
28
Контрольна робота. Дієслово (ІІ частина) (тестові завдання).
Дієприкметник
29
Дієприкметник як особлива форма дієслова загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.
30
Контрольний диктант. Контрольне читання мовчки тексту публі-
цистичного стилю.
31
Творення, відмінювання і правопис активних і пасивних дієприкметників теперішнього й минулого часу.
32
Аналіз контрольного диктанту. Дієприкметниковий зворот. Відокремлення комами дієприкметникових зворотів (після означуваного іменника).

– 27 –
2016/2017 н. р.
33–34
Уроки мовленнєвого розвитку. Контрольний письмовий стислий
переказ розповідного тексту в художньому стилі про виконання
певних дій.
35
Написання -н- у дієприкметниках та -нн- у прикметниках дієприкметникового походження. Аналіз контрольного переказу. Дієслівні форми на -но, -то.
37
Написання не з дієприкметниками.
38
Узагальнення й систематизація вивченого з теми «Дієприкметник».
39
Контрольна робота. Дієприкметник (тестування).
40
Повторення та узагальнення вивченого.
ІІ семестр bbПор.

Дата
Зміст програмового матеріалу
Примітки
Дієприслівник
41
Дієприслівник як особлива форма дієслова загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.
42
Вид і час дієприслівників. Творення дієприслівників недоконаного і доконаного виду.
43
Урок мовленнєвого розвитку. Усний твір-опис виконання дійна основі власних спостережень у художньому стилі.
Підготовка до усного контрольного твору.
44
Дієприслівниковий зворот. Коми при дієприслівниковому звороті й одиничному дієприслівникові.
45
Написання не з дієприслівниками.
46
Урок мовленнєвого розвитку. Усний докладний переказ тексту публіцистичного стилю з елементами роздуму.
47
Узагальнення й систематизація вивченого з теми «Дієприслівник».
48
Контрольна робота. Дієприслівник (тестування).
Прислівник
49
Прислівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.
50
Розряди прислівників. Правила наголошування прислівників.
51–52
Уроки мовленнєвого розвитку. Контрольний письмовий доклад-
ний переказ тексту-роздуму дискусійного характеру в публіцис-
тичному стилі.
53
Ступені порівняння прислівників.
54
Аналіз контрольного переказу. Правопис прислівників на о, е, утворених від прикметників і дієприкметників.
55
И та і в кінці прислівників.
56
-Н- та -нн- у прислівниках.
57
Написання не і ні з прислівниками.

– 28 –
2016/2017 н. р.
58
Урок мовленнєвого розвитку. Повторення вивченого про жанри мовлення. Оповідання, особливості його побудови.
59–60
Уроки мовленнєвого розвитку. Письмовий твір-оповідання за поданим сюжетом.
61
Написання прислівників разом і через дефіс.
62
Аналіз твору. Написання прислівників разом і через дефіс.
63
Написання прислівникових словосполук окремо.
64
Навчальний диктант. Тренувальні вправи.
65
Урок мовленнєвого розвитку. Ділові папери. Розписка.
66
Узагальнення й систематизація вивченого з теми «Прислівник».
67
Контрольна робота. Прислівник (тестування).
Прийменник
68
Прийменник як службова частина мови. Прийменник як засіб зв’язку у словосполученні.
69–70
Уроки мовленнєвого розвитку. Письмовий портретний нарису публіцистичному стилі.
71
Види прийменників за будовою.
72
Аналіз нарису. Написання похідних прийменників разом, окремо і через дефіс.
Сполучник
73
Сполучник як службова частина мови. Види сполучників за похо- дженням.
74
Види сполучників за способом використання в реченні сполучники сурядності й підрядності
Уроки мовленнєвого розвитку. Контрольний твір розповідного ха-
рактеру про виконання автором улюбленої справив художньому
стилі.
77
Види сполучників забудовою. Правопис сполучників (написання разом і через дефіс).
Частка
78
Частка як службова частина мови. Написання часток -бо, -но, -то, -от, -таки.
80
Урок мовленнєвого розвитку. Усний вибірковий переказ тексту наукового стилю.
81
Написання не і ні з різними частинами мови. Виразне читання вголос науково-популярних і публіцистичних текстів.
82
Контрольний диктант. Контрольне аудіювання тексту наукового
стилю.
Вигук
83
Аналіз контрольного диктанту. Вигук як особлива частина мови. Дефісу вигуках. Кома і знак оклику при вигуках.
84
Контрольна робота. Прийменник, сполучник, частка, вигук (тесту-
вання).

– 29 –
2016/2017 н. р.
85
Урок мовленнєвого розвитку. Анотація.
Узагальнення й систематизація вивченого
86
Узагальнення й систематизація вивченого про частини мови.
87
Узагальнення й систематизація вивченого про правописі використання різних частин мовив мовленні.
88
Підсумковий урок.

– 30 –
2016/2017 н. р.
Українська література
(70
год; 2 год на тиждень)
Календарно-тематичне планування для го класу складено відповідно до
Програми

для загальноосвітніх навчальних закладів Українська література.
5–9 класи / К. В. Таранік-Ткачук, М. П. Бондар, ОМ. Івасюк, С. А. Кочерга,
Л. І. Кавун, О. І. Неживий, Н. В. Михайлова, Р. В. Мовчан (керівник групи).
К., 2013 (зі змінами, затвердженими наказом МОН від 29. 05. 2015 р. № 585).
Обов’язкова кількість видів контролю
І семестр
ІІ семестр
Контрольні роботи у формі контрольного класного твору l
виконання інших завдань (тестів, відповідей на запитання тощо)
3
1 2
3
1 2
Уроки мовленнєвого розвитку
2 (у+п)
2 (у+п)
Уроки позакласного читання
2 2
Уроки літератури рідного краю
2 2
Уроки виразного читання
1 1
Перевірка зошитів
4 5
І семестр програмового матеріалу
Примітки
Вступ
1
Художній твір як явище мистецтва, новий ірреальний світ, створений письменником, його особливість і значення. Функції мистецтва.
Із пісенних скарбів
2
Жанрово-тематичне розмаїття пісень (суспільно-побутові: козацькі, чумацькі, кріпацькі, рекрутські та солдатські, бурлацькі, наймитській заробітчанські тощо. Ідейно-художнє багатство їх. Висловлювання відомих людей проукраїнські народні пісні.
ТЛ: суспільно-побутові пісні.
3
Трагічний і героїчний пафоси козацьких пісень. Ой нагорі та женці жнуть, Стоїть явір над водою».
ТЛ: пафос твору.
Вивчити напам’ять одну пісню на вибір).
4
Трагічний і героїчний пафоси козацьких і чумацьких пісень. Гомін, гомін по діброві, Ой у степу криниченька. Коломийки. Дозвілля молоді, Жартівливі коломийки – перли розсипаного намиста Особливість жанру і його життєвість. Побудова, ритм коломийок. Життєствердний, гумористичний пафос.
ТЛ: коломийки.

– 31 –
2016/2017 н. р.
6
Урок мовленнєвого розвитку. Складання коломийок.
Про далекі минулі часи
7
Іван Франко. Короткі відомості про митця і його багатогранну творчість. Захар Беркут. Історична основа повісті.
ТЛ: історична повість.
Вивчити напам’ять уривок із розділу VІІ від слів «Ро-
бота йшла
прудко» до слів «Пору-
шилася в
усім своїм
ложищу – і
стала, за-
чудувана,
спокійна на
вид, але з
гнівом у її
криштале-
вій глибині».
8
Змалювання героїчної боротьби русичів-українців проти монголо-татарських нападників у повісті.
9
Патріотична ідея утворі. Уславлення сміливості, патріотизму, вірності в образах Максима і Мирослави.
10
Проблема вибору людини у вирішальній ситуації. Характеристика образів Захара Беркута, Тугара Вовка.
11
Художні засоби, особливості мови повісті. Роль діалектизмів утворі. Значення повісті.
12
Урок виразного читання. Читання напам’ять прозового уривка з повісті Захар Беркут».
13
Контрольна робота. Суспільно-побутові пісні. Коломийки. Іван Франко (розгорнуті відповіді на запитання).
14
Урок літератури рідного краю. Ознайомлення із творами письмен- ників-земляків.
15
Тарас Шевченко. Повторення життєпису поета. Мотив усеперема- гаючого життєлюбства, доброти, любові. Зміна емоційного стану незахищеної дитячої душі у великому і складному світі (Мені тринадцятий минало…»).
16
Ідея незнищенності справжнього кохання, краси, вірності («Тополя»).
ТЛ: балада, метаморфоза.
17
«Заповіт» (Як умру, то поховайте) – твір, що єднає минуле, теперішнє і майбутнє. Історія його написання. Ідея єднання з рідною землею. Мрія про щасливе майбутнє свого народу, віра в нього.
ТЛ: ідея.
Вивчити напам’ять.
18
Андрій Чайковський. Коротко про митця. За сестрою. Відтворення історичних подій з позицій гуманізму. Напружений динамічний сюжет повісті.
ТЛ: героїко-романтична повість, композиція.

– 32 –
2016/2017 н. р.
19
Родина Судаків. Геройство і лицарська відвага Павлуся.
20
Благородство, відповідальність, мужність, вірність, життєлюбство запорозьких козаків. Використання в повісті фольклорних мотивів, засобів (зокрема прийому гіперболізації).
22
Контрольна робота. Тарас Шевченко, Андрій Чайковський (тесту-
вання).
23
Урок позакласного читання. Адріан Кащенко. Над Кодацьким порогом Михайло Стельмах. «Гуси-лебеді летять – автобіографічна повість про дитинство.
ТЛ: автобіографічний твір. Звичаї, традиції українців. Єдність світу природи і світу дитячої душі. Образ гусей-лебедів.
26
Образ чутливого до краси хлопчика Михайлика.
27
Характеристика інших образів (діда, батьків, подружки Люби. Мова повісті. Роль художніх засобів та елементів фольклору.
28
Урок мовленнєвого розвитку. Створення каліграм про природу.
29
Урок позакласного читання. Світ поезій Михайла Стельмаха.
30
Контрольна робота. Письмовий твірна одну з тем Шанобливе ставлення до природи у повісті “Гуси-лебеді летять, Поетична розповідь про дитинство (за повістю “Гуси-лебеді летять, Стародавні уявлення і вірування нашого народу у повісті “Гуси-лебеді летять”».
31
Урок літератури рідного краю. Ознайомлення із творами письмен- ників-земляків.
32
Повторення та узагальнення вивченого.
ІІ семестр bbПор.

Дата
Зміст програмового матеріалу
Примітки
Ти знаєш, що ти – людина?
33
Григір Тютюнник. Цікавий епізод із дитинства письменника. Повість «Климко». Тема воєнного лихоліття в повісті. Автобіографічна основа твору.
34
Морально-етичні уроки доброти, чуйності, турботи про рідних.
35
Урок мовленнєвого розвитку. Усне переказування найбільш разючих епізодів із повісті з аргументацією свого вибору.
36
Ідея самопожертви. Характеристика образу Климка.
37
Художні особливості твору. Мова персонажів як засіб характеристики їх.
ТЛ: художня деталь.
38
Урок позакласного читання. Григір Тютюнник. Вогник далеко в степу».

– 33 –
2016/2017 н. р.
39
Олекса Стороженко. Короткі відомості про автора, його гумористичні твори. Оповідання Скарб, морально-етичні проблеми твору.
40
Гумористичне, викривальне зображення головного героя. Скарб – узагальнений образ щастя. Повчальний характер оповідання.
41
Богдан Лепкий. Коротко про письменника. Мишка (Казка для дітей для малих і великих. Актуальні морально-етичні питання в ньому, проблема збереження загальнолюдських цінностей. Трагічна і комічна ситуації, їхня роль у розкритті головної думки, мо- ралі.
42
Урок літератури рідного краю. Ознайомлення із творами письмен- ників-земляків.
43
Ліна Костенко. Коротко про письменницю. Уявне, фантастичне і реальне в її поезіях. Дощ полив...».
Вивчити напам’ять одну поезію на вибір).
44
Ідея зіткнення неповторності й буденності, стандарту в Кольорових мишах. Умовна, вигадана ситуація. Образ особливої дівчинки
Анни.
45
Розгорнута притчева метафора про глибоке духовне наповнення людини – її крилатість, що проявляється індивідуально. Духовне багатство – найбільший скарбу житті (Чайка на крижині, Крила Контрольна робота.
Григір Тютюнник, Олекса Стороженко, Богдан
Лепкий, Ліна Костенко (розгорнуті відповіді на запитання).
47
Василь Симоненко – лицар на білому конів українській літературі. Лебеді материнства. Фольклорна основа поезії. Символічний зміст образу лебедів.
Вивчити напам’ять одну поезію на вибір).
48
Загальнолюдські цінності та ідеї у вірші Ти знаєш, що ти – людина. Романтичний порив, прагнення пошуку, відкриттів і самовід- криттів у поезії Гей, нові Колумби й Магеллани».
49
Урок виразного читання. Конкурсна найкращого читця поезій Л. Костенко й В. Симоненка.
50
Марина Павленко. Русалонька із В, або Прокляття роду Кула- ківських». Казкове й реалістичне в повісті-казці, час теперішній і минулий у ній.
51
Роздуми про сенс людського життя, моральний вибір кожного. Добро і зло в повісті, у сучасному світі та в людині. Образи дітей та дорослих, аналіз їхніх учинків.
53
Роль утворі художніх засобів. Символічне значення образів старовинної шафи та чарівних коралів.
54
Урок позакласного читання. Степан Васильченко. «Приблуда».
55
Любов Пономаренко. «Гер переможений. Загальнолюдська ідея гуманізму й толерантності. Особливості художніх засобів новели роль деталей, поєднання різних часових площин тощо).
ТЛ: новела.
56
Контрольна робота. Василь Симоненко, Марина Павленко, Любов
Пономаренко (тестування).

– 34 –
2016/2017 н. р.
«Ми – українці»
57
Україна періоду Другої світової війни, діяльність українських патрі- отів.
Олег Ольжич – поет національного героїзму. Заклик іти за велінням свого серця, жити повнокровним життям у вірші Господь багатий нас благословив».
Вивчити напам’ять одну поезію (на вибір).
58
Проблема людської волів поезії Захочеш – і будеш…» (із циклу Незнаному воякові»).
59
Лицар духу українського народу Олена Теліга. Вірш Сучасникам як моральний заповіт нащадкам.
60
Ідея оптимізму і життєлюбства через художнє слово. Радість,
«Пломінний день».
61
Олександр Гаврош. Неймовірні пригоди Івана Сили».
Повість про пригоди українського силача, що став чемпіоном Чехословаччини та Європи з кількох видів спорту, об’їздив півсвіту, здобувши безліч перемог.
62
Іван Сила (Іван Фірцак) – утілення непереможного духу українського народу, його доброти й щирості.
63
Морально-етична проблематика твору добро і зло, справжня дружба і любов, чесність і підступність.
64
Урок мовленнєвого розвитку. Створення власної історії з головним героєм повісті Іваном Силою (письмово).
65
Андрій Малишко. Відомий український поеті його пісні, що стали народними. Оспівування любові до матері, її щирих почуттів до своєї дитини (Пісня про рушник»).
Вивчити напам’ять одну поезію на вибір).
66
Патріотичні почуття, найвищі духовні цінності у вірші Чому, сказати, й сам не знаю. Ліризм поезій А. Малишка. Оспівування ролі вчителя у навчанні та вихованні дітей у вірші «Вчителька».
68
Контрольна робота. Письмовий твірна одну з тем Ідея патріотичного оптимізму та життєлюбства утворах Олега Ольжича й Олени Теліги, Богатир Карпат Іван Сила, «Пісенно-поетична творчість Андрія Малишка».
69
Урок літератури рідного краю. Ознайомлення із творами письмен- ників-земляків.
70
Підсумковий урок. Бесіда про твори, що вивчалися впродовж року й викликали найбільше зацікавлення.

– 35 –
2016/2017 н. р.
8 клас Українська мова
(70
год; 2 год на тиждень)
Календарно-тематичне планування для го класу складено відповідно до
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою
навчання. Українська мова 5–9 класи / уклад. Г. Т. Шелехова, Т. Д. Гнат-
кович, Н. Б. Коржова, В. І. Новосьолова, МІ. Пентилюк, АС. Пономаренко,
К В. Таранік-Ткачук. – К, 2013 (зі змінами, затвердженими наказом МОН
від 29. 05. 2015 р. № 585).
Фронтальні види контрольних робіт
Форми контролю
І семестр
II семестр
Перевірка мовної теми
2 2
Письмо:
переказ
1 твір 1
Правопис:
диктант
1 1
Аудіювання

1
Читання мовчки
1

І семестр програмового матеріалу
Примітки
1
Вступ. Мова – найважливіший засіб пізнання, спілкування і впливу.
Повторення та узагальнення вивченого. Пунктуація
2
Урок мовленнєвого розвитку. Повторення відомостей промов- лення, текст, стилі, жанри й типи мовлення засоби міжфразо- вого зв’язку в тексті. Різновиди аудіювання: ознайомлювальне, вивчальне, критичне. Навчальне аудіювання, вивчальне читання
(практично).
3
Лексикологія. Фразеологія. Навчальний диктант.
4
Морфологія й орфографія.
5
Основні правила правопису (за вибором учителя.
Синтаксис і пунктуація
6
Словосполучення. Будова і види словосполучень за способом вираження головного слова. Види зв’язку в словосполученні.
7
Урок мовленнєвого розвитку. Робота з книжкою передмова в книжці. Виразне читання художнього тексту.
8
Речення прості і складні (повторення), двоскладній односкладні.
9
Контрольна робота. Повторення та узагальнення вивченого. Синтаксисі пунктуація (тестування).

– 36 –
2016/2017 н. р.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал