Українська моваСкачати 14.43 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка1/11
Дата конвертації25.12.2016
Розмір14.43 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

З МІСТ клас
Українська мова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Українська література . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
6 клас
Українська мова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Українська література . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
7 клас
Українська мова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Українська література . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
8 клас
Українська мова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Українська література . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
9 клас
Українська мова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Українська література . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
10 клас
Українська мова (рівень стандарту) . . . . . . . . . . Українська мова (академічний рівень) . . . . . . . . .57 Українська мова (профільний рівень) . . . . . . . . 61 Українська література (рівень стандарту,
академічний рівень) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71 Українська література (профільний рівень) . . . . 77
11 клас
Українська мова (рівень стандарту) . . . . . . . . . Українська мова (академічний рівень) . . . . . . . . Українська мова (профільний рівень) . . . . . . . . . 93 Українська література (рівень стандарту,
академічний рівень) . . . . . . . . . . . . . . . . . .102 Українська література (профільний рівень) . . .109 Зразки заповнення сторінок журналу для 11 класу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
2016/2017 н. р.
Програми розміщені на офіційному сайті МОН України за посиланням
http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html

– 2 –
2016/2017 н. р.
5 клас Українська мова
(122
год; 3,5 год на тиждень)
Календарно-тематичне планування для го класу складено відповідно до
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів Українська мова 5–9
класи / Г. Т. Шелехова, МІ. Пентилюк, В. І. Новосьолова, Т. Д. Гнаткович,
Н. Б. Коржова, АС. Пономаренко, К. В. Таранік-Ткачук. – К, 2013 (зі зміна-
ми, затвердженими наказом МОН від 29. 05. 2015 р. № 585).
Фронтальні види контрольних робіт
Форми контролю
І семестр
II семестр
Перевірка мовної теми*
4 4
Письмо:
переказ
1 1
твір

1
Правопис:
диктант**
1 1
Аудіювання*
1

Читання мовчки*

1
* Основною формою перевірки мовної теми, аудіювання і читання мовчки є тестові завдання Основною формою перевірки орфографічної і пунктуаційної грамотності є контрольний текстовий диктант.
Контрольна перевірка говоріння (діалог, усний переказ та усний твір) і читання вголос здійснюється індивідуально. Для цих видів робітне відводять окремого уроку, а оцінки виводять раз нарік і виставляють у колонки без дати.
І семестр програмового матеріалу
Примітки*
1
Вступ. Значення мовив житті суспільства. Українська мова – державна мова України.
2
Урок мовленнєвого розвитку. Загальне уявлення про мовлення види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо. Навчальне аудіювання.
*У примітках, окрім зазначених усних видів контролю, вчитель-словесник може вказати вид технології, впроваджуваної ним на тому чи іншому уроці.

– 3 –
2016/2017 н. р.
Повторення вивченого в початкових класах
3
Частини мови основні способи розпізнавання їх.
4
Навчальний диктант. Тренувальні вправи.
5
Іменник. Велика буква і лапки в іменниках. Голосні у відмінкових закінченнях іменників.
6
Прикметник. Голосні у відмінкових закінченнях прикметників.
7
Урок мовленнєвого розвитку. Спілкування як важливий складник культури людини. Різновиди мовленнєвого спілкування усне й письмове, монологічне й діалогічне. Мета спілкування й адресат мовлення, основні правила спілкування (практично).
8
Числівник.
9
Займенник. Особові займенники.
10
Урок мовленнєвого розвитку. Текст як продукт мовленнєвої діяльності. Змістова й композиційна єдність, зв’язність тексту. Тема, комунікативна спрямованість, основна думка тексту, мікротема. Структура тексту (вступ, основна частина, кінцівка абзац. Ключові слова в тексті. Простий план готового тексту.
11
Урок мовленнєвого розвитку. Усна й письмова форми тексту (висловлення. Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру.
12
Дієслово. Голосні в особових закінченнях дієслів. Не з дієсловами. Правопис -шся, -ться в кінці дієслів.
13
Прислівник. Правопис вивчених прислівників. Апостроф. Знак м’якшення.
14
Урок мовленнєвого розвитку. Належність тексту до певного стилю розмовного, наукового, художнього, публіцистичного, офіцій- но-ділового (загальне ознайомлення. Ознайомлення з розмовним, науковим і художнім стилями, сферою використання їх.
15
Прийменник. Написання прийменників з іншими частинами мови.
16
Сполучник. Використання прийменників та сполучників і, й, та, а,
але для зв’язку слів у реченні. Контрольне аудіювання.
17
Контрольна робота. Повторення вивченого в початкових класах. Текст (тестування).
Відомості з синтаксису й пунктуації
18
Словосполучення. Відмінність словосполучення від слова, його форми й речення. Головне й залежне слово у словосполученні. Словосполучення лексичні і фразеологічні (практично). Граматична помилка та її умовне позначення (практично).
20
Урок мовленнєвого розвитку. Типи мовлення (різновиди текстів розповідь, опис, роздум. Особливості побудови розповіді на основі власного досвіду, опису окремих предметів і тварин, елементарного роздуму.
21
Урок мовленнєвого розвитку. Письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису тварини н. р.

22
Речення, його граматична основа (підметі присудок. Речення з одним головним членом (загальне ознайомлення).
23
Урок мовленнєвого розвитку. Ознайомлення з вимогами домовлення (змістовність, логічна послідовність, багатство, точність, виразність, доречність, правильність. Помилки в змісті й побудові висловлення (практично). Аналіз переказу.
24
Речення, його граматична основа (підметі присудок. Речення з одним головним членом (загальне ознайомлення).
25
Види речень за метою висловлювання розповідні, питальні, спонукальні (повторення. Окличні речення (повторення). Розділові знаки в кінці речень (повторення). Пунктуаційна помилка та її практичне позначення (практично).
26
Другорядні члени речення додаток, означення, обставина. Способи вираження другорядних членів речення.
27
Урок мовленнєвого розвитку. Усний докладний переказ тексту наукового стилю.
Підготовка до усного контрольного пере- казу.
28
Другорядні члени речення. Означення. Способи вираження озна- чень.
29
Другорядні члени речення. Додаток. Способи вираження додатків. Засвоєння складних випадків слововживання.
30
Другорядні члени речення. Обставини. Способи вираження обставин. Тренувальні вправи на визначення другорядних членів речення.
32
Урок мовленнєвого розвитку. Відповідь на уроках української мови та інших предметів (за поданим планом або таблицею) у науковому стилі. Відгук про висловлення товариша.
33
Контрольна робота. Словосполучення і речення (тестування).
34
Речення з однорідними членами (без сполучників і зі сполучниками а, але, і). Кома між однорідними членами речення.
35
Узагальнювальне слово при однорідних членах речення. Двокрапка й тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами.
37
Звертання. Роль звертань у реченні (практично). Розділові знаки при звертанні (повторення).
38–39
Уроки мовленнєвого розвитку. Контрольний переказ тексту.
40
Ознайомлення з найбільш уживаними вставними словами (прак-
тично). Виділення вставних слів на письмі. Аналіз контрольного переказу.
42
Контрольна робота. Просте ускладнене речення (тестування).
43
Складні речення зі сполучниковим і безсполучниковим зв’язком. Кома між частинами складного речення, з’єднаними безсполучниковим і сполучниковим зв’язком.

– 5 –
2016/2017 н. р.
45
Контрольний диктант. Тренувальні вправи.
46
Урок мовленнєвого розвитку. Лист рідним, друзям. Адреса.
Пряма мова. Діалог
47
Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові.
48
Синонімічність речень із прямою і непрямою мовою.
49–50
Діалог. Розділові знаки при діалозі.
51
Правильне інтонування речень із прямою мовою, діалогів.
52
Урок мовленнєвого розвитку. Розігрування діалогів відповідно до запропонованої ситуації спілкування, пов’язаної з життєвим досвідом учнів.
Підготовка до усного контрольного діа- логу.
53
Контрольна робота. Складне речення. Пряма мова. Діалог (тесту-
вання).
54–55
Уроки мовленнєвого розвитку. Письмовий твір-опис тварини в художньому стилі.
56
Повторення та узагальнення вивченого.
ІІ семестр Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія
57
Звуки мови й звуки мовлення. Голосні і приголосні звуки. Приголосні дзвінкі і глухі вимова звуків, що позначаються буквами г і ґ.
59
Приголосні тверді і м’які. Удосконалення вміння правильної вимови голосних і приголосних звуків.
60
Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт (абетка, азбука. Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв я, ю, є, ї та щ. Фонетична транскрипція.
62
Склад. Основні правила переносу.
63
Наголос. Орфоепічний словник і словник наголосів. Орфоепічна помилка (практично). Використання логічного наголосу для виділення у вимові смислового навантаження. Аналіз твору.
65
Вимова наголошених і ненаголошених голосних. Ненаголошені голосні е, и, о в коренях слів.
66
Позначення на письмі ненаголошених голосних е, и та о перед складом з наголошеним у в коренях слів. Орфографічна помилка
(практично).
67
Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом. Орфографічний словник.
68
Тренувальні вправи. Удосконалення вмінь записувати слова у фонетичній транскрипції. Фонетичний розбір слова.

– 6 –
2016/2017 н. р.
69
Контрольна робота. Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія
(тестування).
70
Уподібнення приголосних звуків. Вимова префіксів з-, с-, роз-,
без-. Спрощення у групах приголосних.
72
Урок мовленнєвого розвитку. Усний докладний переказ тексту з елементами роздуму.
73
Урок мовленнєвого розвитку. Письмовий докладний переказ тексту з елементами роздуму.
74
Основні випадки чергування у – вій Аналіз переказу.
75–76
Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків
(практично). Чергування о – а, є – і, е – и о, е зі є – опісля ж, ч, ш и, і після ж, ч, ш, [шч]; г, к, х – ж, ч, ш – з, ц, с у коренях слів.
77–78
Позначення м’якості приголосних на письмі буквами ь, і, є, ю, я. Сполучення ьо, йо. Правила вживання знакам вживання апострофа. Правильна вимова та написання слів з апострофом.
81
Навчальний диктант. Навчальне читання мовчки.
82–83
Подвоєння букв на позначення подовжених м’яких приголосних та збігу однакових приголосних звуків.
84
Урок мовленнєвого розвитку. Замітка в газету (із шкільного життя) інформаційного характеру.
85–86
Написання слів, що увійшли в українську мову з інших мов (слова іншомовного походження букви и, і; правопис знакам якшення й апострофа подвоєння букву загальних і власних назвах. Словник іншомовних слів.
87
Контрольна робота. Орфографія. Орфоепія (тестування).
Лексикологія
88
Лексичне значення слова. Однозначній багатозначні слова (пов-
торення). Використання багатозначних слів у прямому й переносному значеннях (повторення). Лексична помилка (практично). Ознайомлення з тлумачним і перекладним словниками.
90
Урок мовленнєвого розвитку. Докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису предмета.
91
Урок мовленнєвого розвитку. Робота з книжкою способи виділення частин змісту в тексті. Зміст книжки, журналу. Словникові статті в словниках різних типів. Виразне читання вголос художніх, науково-популярних текстів різних типів мовлення.
92
Загальновживані (нейтральні) і стилістично забарвлені слова.
93
Групи слів зазначенням. Синоніми. Ознайомлення зі словником синонімів.

– 7 –
2016/2017 н. р.
94–95
Уроки мовленнєвого розвитку. Контрольний переказ тексту.
96
Групи слів зазначенням. Антоніми. Ознайомлення зі словником антонімів.
97–98
Групи слів зазначенням. Омоніми. Використання слів відповідно до значення їх. Аналіз переказу.
99
Походження (етимологія) слова. Етимологічний словник української мови.
100
Контрольна робота. Лексикологія (тестування).
Будова слова. Орфографія
101–
102
Основа слова (корінь, суфікс, префіксі закінчення – значущі частини слова (повторення і поглиблення відомостей. Контрольне
читання мовчки.
103
Спільнокореневі слова й форми слова. Незмінні і змінні слова.
104
Урок мовленнєвого розвитку. Усний твір-оповідання про випадок із життя.
Підготовка до усного контрольного твору.
105
Урок мовленнєвого розвитку. Письмовий твір-розповідь на основі власного досвіду в художньому стилі.
106–
107
Вивчені орфограми у значущих частинах слова (повторення). На- писання префіксів з- (зі, с-).
108–
109
Вивчені орфограми у значущих частинах слова (повторення). На- писання префіксів роз-, без-.
110–
111
Уроки мовленнєвого розвитку. Контрольний твір.
112–
113
Вимова і написання префіксів пре-, при, прі-.
114
Урок мовленнєвого розвитку. Аналіз контрольного твору. Робота над виправленням помилок і вдосконаленням написаного.
115
Контрольна робота. Будова слова. Орфографія (тестування).
Повторення й узагальнення в кінці року
116–
117
Синтаксис і пунктуація.
118–
119
Лексикологія.
120
Фонетика й графіка. Орфоепія й орфографія.
121
Контрольний диктант. Тренувальні вправи.
122
Підсумковий урок.

– 8 –
2016/2017 н. р.
Українська література
(70
год; 2 год на тиждень)
Календарно-тематичне планування для го класу складено відповідно до
Програми

для загальноосвітніх навчальних закладів Українська література 5–9
класи / К. В. Таранік-Ткачук, М. П. Бондар, ОМ. Івасюк, С. А. Кочерга, ЛІ. Ка-
вун, О. І. Неживий, Н. В. Михайлова, Р. В. Мовчан (керівник групи). – К, 2013
(зі змінами, затвердженими наказом МОН від 29. 05. 2015 р. № 585).
Обов’язкова кількість видів контролю
І семестр
ІІ семестр
Контрольні роботи у формі контрольного класного твору виконання інших завдань (тестів, відповідей на запитання тощо)
2

2
3
1 2
Уроки мовленнєвого розвитку*
2 (у+п)
2 (у+п)
Уроки позакласного читання
2 2
Уроки літератури рідного краю
2 2
Уроки виразного читання
1 1
Перевірка зошитів
4 5
* У кожному семестрі обов’язковим є проведення двох уроків мовленнєвого розвитку усного й письмового. Умовне позначення у таблиці – (у+п).
Можливі види контрольних робіт
l тест відповіді на запитання контрольний літературний диктант анкета головного героя комбінована контрольна робота тощо письмові контрольні твори.
Можливі види робіт із розвитку мовлення
l складання оповідання (казки) за прислів’ям;
l добір прислів’їв, крилатих виразів, фразеологічних зворотів, що виражають головну ідею твору введення власних описів в інтер’єр, портрет, пейзажу вже існуючому творі усний переказ оповідання, епізоду твору твір-характеристика персонажа написання асоціативного етюду, викликаного певним художнім образом написання вітального слова на честь літературного героя, автора тощо твір-опис за картиною складання тез літературно-критичної статті (параграфа підручника);

– 9 –
2016/2017 н. р.
l підготовка проекту (з можливим використанням мультимедійних технологій індивідуального чи колективного – з метою представлення життєвого і творчого шляху, естетичних уподобань письменника тощо складання анкети головного героя, цитатних характеристик, конспекту, рецензії, анотації написання реферату ідейно-художній аналіз поетичного чи прозового твору l
написання листа авторові улюбленої книжки інсценізація твору (конкурсна найкращу інсценізацію уривка твору) тощо.
І семестр програмового матеріалу
Примітки
Вступ
1
Слово вжитті людини. Краса світу і людської душів художньому слові. Образне слово – першоелемент літератури. Художня література як мистецтво слова. Види мистецтва.
ТЛ: образне слово (образ).
Світ фантазії і мудрості
2
Початок словесного мистецтва фольклорі літописи. Міфи й легенди українців. Первісні уявлення про всесвіті людину, реальні та фантастичні елементи людської поведінки. Добро і зло, їхня роль ужитті. Про зоряний Віз».
ТЛ: фольклор, міф, легенда Чому пес живе коло людини, Берегиня (за С. Плачиндою),
«Дажбог» (за Є. Шморгуном). Неопалима купина (за Є. Шморгуном), Як виникли Карпати, Чому в морі є перли і мушлі».
5
Народні перекази. Прийому запорожці. Лицарство та відвага запорозьких козаків.
ТЛ: переказ.
6
Урок позакласного читання. Народні перекази Звідки пішло прізвище Богдана Хмельницького, Як Сірко переміг татар, Олекса
Довбуш».
7
Народні казки, їх тематика, різновиди, будова. Казка Про правду і кривду. Народне уявлення про добро і зло указці. Аналіз фантастичного і реального.
ТЛ: народна казка, тема.
8
Казка Мудра дівчина. Яскравий національний колорит казки.
9
Казка Ох. Міфологічна основа твору.
10
Казка Летючий корабель. Непереборна життєствердність та людинолюбство у творі.
ТЛ: гіпербола.
11
Урок мовленнєвого розвитку. Конкурсна найкращу інсценізацію уривків казок.

– 10 –
2016/2017 н. р.
12
Контрольна робота. Вступ. Міфи, легенди, перекази українців. Народні казки (літературний диктанті розгорнуті відповіді на за-
питання).
13
Літературні казки. Іван Франко. Дитинство письменника. І. Франко
– казкар (збірка Коли ще звірі говорили. Зміст казки Фарбований Лис. Особливості літературної казки, її відмінність од народної. Головні та другорядні персонажі казки.
ТЛ: літературна казка.
15
Образ Лиса, риси його характеру.
ТЛ: мова автора і мова персонажів, прозова мова.
16
Урок літератури рідного краю. Ознайомлення з творами письмен- ників-земляків.
17
Василь Королів-Старий. Короткі відомості про письменника і його фантастичні казки. Добро і зло в казці «Хуха-Моховинка».
18
Образи фантастичних істот, створені уявою автора на основі українського фольклору. Наскрізний гуманізм казки. Аналіз зовнішності казкових істот.
ТЛ: портрет.
19
Василь Симоненко. Цікава сторінка з життя митця. Казка Цар Плаксій та Лоскотон».
ТЛ: віршована мова (рима, строфа, ритм, порівняння, епітети
(повторення).
20
Різні життєві позиції персонажів (песимістична й оптимістична. Казкова історія і сучасне життя.
21
Урок виразного читання. Конкурс на найкращого декламатора уривків казки Цар Плаксій та Лоскотон», які найбільше сподоба- лися.
22
Галина Малик. Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії» – по- вість-казка сучасної дитячої письменниці.
23
Жанрово-композиційна своєрідність повісті. Елементи незвичайного в творі. Символіка країни Недоладії та її мешканців. Морально-етичні проблеми в казці.
24
Характеристика образів повісті-казки. Особливості мови твору, роль діалогів у ньому.
25
Урок позакласного читання. Галина Пагутяк. Лялечка і Мацько».
26
Із народної мудрості. Загадка як вид усної народної творчості. Розгляд змісту й форми загадок.
ТЛ: загадка.
Вивчити напам’ять кілька загадок (на вибір).
27
Тематичні групи загадок (про людей, їхнє життя, про природу та її явища, про рослин, тварин).
28
Прислів’я та приказки. Народне уявлення про довколишній світ та його оцінка у прислів’ях та приказках. Краса і мудрість цього жанру усної народної творчості.
ТЛ: прислів’я, приказка.
Вивчити на- пам’ять 20 прислів’їв і приказок на вибір).

– 11 –
2016/2017 н. р.
29
Урок мовленнєвого розвитку. Складання оповідання (казки) за прислів’ям (письмово).
30
Контрольна робота. Літературні казки. Загадки. Прислів’я (тесту-
вання).
31
Урок літератури рідного краю. Ознайомлення з творами письмен- ників-земляків.
32
Повторення та узагальнення вивченого.
ІІ семестр програмового матеріалу
Примітки
33
Леонід Глібов. Відомий поеті байкар. Химерний, маленький, Що за птиця. Фольклорна основа його віршованих загадок. Життєствердний пафос віршів. Хто вона, Хто розмовляє, Хто сестра і брат. Особливості поетичної мови творів Л. Глібова.
ТЛ: акровірш (повторення).
Історичне минуле нашого народу
34
«Повість временних літ – найдавніший літопис нашого народу. Літописні оповіді Три брати – Кий, Щек, Хорив і сестра їхня Либідь, Святослав укладає мир з греками…» (на основі Повісті минулих літу переказі В. Близнеця).
ТЛ: літопис.
35–36
«Володимир вибирає віру, Розгром Ярославом печенігів. Початок великого будівництва в Києві. Похвала книгам. Любов руських українських) князів до своєї землі, риси їхніх характерів. Казкові та історичні мотиви літописних сюжетів. Значення літописання для нащадків.
37
Олександр Олесь. Стисло про поета. Поезії з книжки Княжа Україна, зв’язок їх із літописами. Заспів, Україна в старовину. Поетична оповідь про минуле нашого народу, князів Київської Русі, їхню мудрість, благородство, хоробрість, любов дорідної землі.
38
«Похід на Царгород», Ярослав Мудрий. Зміст заповіту Ярослава Мудрого і його актуальність нині.
39
«Микита Кожум’яка» – драматичний твірна тему народної казки.
Найнапруженіші епізоди у творі.
ТЛ: драматичний твір і його будова.
40
Зв’язок у драмі-казці історичного минулого з сучасністю.
41
Зірка Мензатюк. Таємниця козацької шаблі – пригодницька повість сучасної письменниці. Фантастичне і реальне в ній.
ТЛ: епічний твір.
42
Важливість знань про історичне минуле нашого народу вжитті людини. Твір про справжні життєві цінності.
43
Стосунки між дорослими і дітьми.
44
Урок літератури рідного краю. Ознайомлення з творами письмен- ників-земляків.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал