Українська мова Інструкційні матеріали для організації самостійної роботи студентівСторінка1/4
Дата конвертації27.03.2017
Розмір0.75 Mb.
  1   2   3   4

Вищий комунальний навчальний заклад

«Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А.Ю.Кримського»
Українська мова
Інструкційні матеріали для організації самостійної роботи студентів

Викладач: СУЛІМОВА Л.О.
 1. Опис навчальної дисципліни
Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів – 6,0
Нормативна

(за вибором)
Напрям підготовки

0101 Педагогічна освіта


Модулів – 4

Спеціальність (професійне

спрямування):

5.01010201 «Початкова освіта»


Рік підготовки:

Змістових модулів – 8

1-й

2-й

3-й

4-й


Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

(назва)
Семестр

Загальна кількість годин - 216

VVІІ

VІІІ

Лекції


Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента - 3,1


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

молодший спеціаліст
4 год.

5 год.

8 год.

10 год.

Практичні

12 год.

12 год.

22 год.

32 год.

Семінарські

- год.

- год.Самостійна робота

14 год.

12 год.

30 год.

55 год

Індивідуальні завдання: год.
Вид контролю:

іспит (VІІІ)

Для самостійної роботи студентів

передбачаються такі види роботи:


 1. Самостійне опрацювання матеріалу підручників і посібників (вузівських і шкільних).

 2. Конспектування теоретичного матеріалу з певних джерел, зокрема з підручників і посібників, рекомендованих викладачем, монографій, окремих мовознавчих праць.

 3. Робота над поліпшенням культури усного і писемного мовлення.

 4. Складання бібліографії, опорних конспектів, схем і таблиць.

 5. Виконання вправ, творчих завдань, переклади текстів. Самостійний добір і аналіз мовного матеріалу до окремих тем.

 6. Робота в бібліотеці з основними типами і видами словників.


І семестр

Самостійна робота№1-3


Тема. ФОНЕТИКА. ФОНОЛОГІЯ. ОРФОЕПІЯ.

Питання для самоконтролю:


 1. Яке місце займає українська мова у світі серед інших мов ?

 2. На основі якого діалекту сформувалась українська національна мова ?

 3. Яке соціальне значення мають норми української літературної мови ?

 4. Які стилі сучасної української літературної мови виділяють у сучасній українській мові? Які їх найважливіші ознаки ?

 5. У чому особливості фонетичного і фонологічного аспектів вивчення звукового складу української літературної мови ?

 6. Що таке звук ? Які три аспекти вивчення звуків мови ? Охарактеризуйте кожен із них.

 7. Чим відрізняються з артикуляційного боку голосні і приголосні звуки ?

 8. Чим зумовлюється введення терміна "фонема" і як трактується поняття "фонема" ?

 9. Який зв'язок між звуком і фонемою ?

 10. Які модифікації голосних і приголосних слід розрізняти ?

 11. У чому виявляється системність фонемного складу мови ?

 12. Які різновиди асиміляції існують ? У чому особливість дисимілятивних процесів?


Завдання для самостійної роботи
1.Добираючи відповідні пари слів, доведіть фонематичність шести голосних фонем /а/, /о/, /у/, /и/, /і/, /е/.
2.Однаковими чи різними фонемами починаються наведені слова?

Сум-сюди, витер-вітер, рад-ряд, бик-бік, дух-дяк, курка-кюрі, бюро-пюре, лак-ляк, вази-в’язи, тіло-діло, жати-шати, грати-rрати.


3.Встановіть фонемний склад слів.

Б’ють, б’ється, свище, дзьоб, піджати, піджак, rедзь, в’їзд, вірш, ящик, побоїще, ллється, спиться, смієшся, п’ять, підземелля.


4.Запишіть наведений уривок фонетичною транскрипцією. Визначте голосні і приголосні звуки, охарактеризуйте їх.

Як довго ждали ми своєї волі слова,

І ось воно співа, бринить.

Бринить, співає наша мова,

Чарує, тішить і п’янить.

Як довго ждали ми... Уклін чолом народу,

Що рідну мову нам зберіг,

Зберіг в таку страшну негоду,

Коли він сам стоять не міг... /О.Олесь/.

5.Прочитайте поданий уривок, дотримуючись правил літературної вимови. Виділіть тверді, м’які, пом’якшені та напівпом’якшені приголосні. Поясніть, чим розрізняється їх артикуляція.

Українська мова має свою особливу музикальність.Це незбагненна душа нашої мови, як золотоносна ріка, виблискує хвилями народної пісні, переливається в душу нації, творить почуттєву нерозривність українського серця й української землі. Геніальні композитори Моцарт і Бетховен, Глінка і Чайковський користалися українськими мелодіями у своїй творчості, а це значить, що вони чули вібрацію найвищих небес нашої мови

/Д.Павличко/.


6.Подані слова запишіть фонетичною транскрипцією. Вкажіть випадки комбінаторних і позиційних модифікацій голосних і приголосних.

Доля, плюс, взяти, голубка, хитрий, веселий, дядько, село, минати, гончар, шість, вітер, гора, гір, стань, Пилип, лють, кігті, коржі, дьоготь, взуття, вдарив.


7.Наведіть випадки асиміляції приголосних за дзвінкістю, глухістю, місцем і способом творення / по11 /.
8.Доберіть слова, де є найдавніші чергування голосних (у дужках наведіть усі форми цих слів і похідні від них, де можуть відбуватися чергування).
9.Розбийте подані слова на склади. Встановіть типи складів. Чи збігається членування слова на склади з його морфологічною будовою?

Списати, війна, казка, міністр, лінгвістика, голка, безпечність, сестра, могти, дружба, стерегти, підсадити, перекладач, коштовний, розтопити, грудка, старший, сумка.


10.Користуючись словником, поставте наголос у поданих словах. Відзначте також випадки подвійного наголошення.

Алфавіт, апостроф, визнання, визвольний, видання, громадянин, горицвіт, договір, документ, жалоба, захворіти, значимий, індустрія, чорнозем, урочистий, чарівний, омограф, ознака, рукопис, цемент, діалог, босоніж, громадський.

11.Поясніть особливості вимови голосних і приголосних звуків у словах.

Вокзал, легко, молотьба, розписка, пісня, цвіт, майбутнє, зцідити, коротший, безжалісний, вмиваєшся, дуб, казка, сміється, джміль, дзвін, голубка, життя, весілля, тобі.


12.Доберіть уривок з художнього твору. Прочитайте, дотримуючись норм української літературної вимови.
13.Подані слова запишіть в алфавітному порядку. Встановіть, які з них ілюструють фонетичний принцип правопису, а які морфологічний.

Скупий, сила, спів, сяйво, ситець, сіно, спроба, сміття, смієшся, сміється, зцідити, смужка, стебло, смішний, скрипаль.


14.Доберіть по 5 прикладів, у яких літери я, ю, є означають сполучення двох звуків, і стільки ж прикладів, у яких ці літери означають один голосний і м’якість попереднього приголосного.

ЛІТЕРАТУРА


 1. Вінницький В.М. Наголос у сучасній українській мові. – К.,1984.

 2. Волох О.Т., Чемерисов М.Т., Чернов Е.І. Сучасна українська літературна мова.- К., 1976.

 3. Ганич Д.І., Олійник І.С. Словник лінгвістичних термінів.- К., 1985.

 4. Доленко М.Т. та ін. Сучасна українська літературна мова.- К., 1974.

 5. Жовтобрюх М.А. Українська літературна мова.- К., 1984.

 6. Жовтобрюх М.А., Кулик Б.М. Курс сучасної української літературної мови.- Ч.1.- К., 1972.

 7. Карпенко Ю.О. Фонетика і фонологія сучасної української літературної мови.- Одеса, 1996.

 8. Німчук В.В. Про графіку та правопис як елемент етичної культури й історії //Мовознавство. – 1990. - №№1,2,3,6.

 9. Плющ М.Я., Грипас Н.Я. Українська мова: Довідник.- К., 1990.

 10. Сучасна українська літературна мова /За ред. А.П. Грищенка.- К., 1997.

 11. Сучасна українська літературна мова /За ред. М.Я. Плющ.- К., 1994.

 12. Сучасна українська літературна мова. Вступ. Фонетика /За заг. ред. І.К. Білодіда.- К., 1969.Самостійна робота№4-6


Тема. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ.

.

Питання для самоконтролю: 1. Чи існує різниця між термінами "графема" і "буква"?

 2. Які особливості позначення на письмі голосних і приголосних звуків існують в українській мові? Які ще знаки використовуються в українському письмі?

 3. Які принципи орфографії є в українській мові? З'ясуйте роль і місце кожного з них.


Завдання для самостійної роботи

1.Визначте кількість літер і звуків у кожному слові.

Джміль, ящик, щит, джемпер, зілля, боїшся, сміються, rудзик, цвях, дев'ять, шість, зав'юга, зоряний, підживити, броджу, сходження, виїжджений, дзвін, вишня, відтворення, кують.
2.Складіть речення з поданими словами.

Зате, за те, назустріч, на зустріч, по нашому, по-нашому, в останнє, востаннє, богатир, багатир, на гору, на-гора.


3.Запишіть складні слова, знявши риску. Поясніть написання разом, окремо, через дефіс.

Авіа/мото/будування, блідо/рожевий, вище/зазначений, високо/авторитетний, віце/президент, дев'яти/денний, електро/зварювальний, жовто/блакитний, жовто/гарячий, давно/минулий, широко/масштабний, пів/Києва, пів/коло, пів/острів, натще/серце, коли/не/коли, день/у/день, зроду/віку, віч/на/віч, екс/чемпіон, свят/вечір, пів/яблука, на/пів/автомат, міні/футбол.


4.Запишіть подані на основі російської графіки слов'янські прізвища українською мовою і поясніть їх написання.

Державин, Филиппов, Писарев, Щипачев, Ижакевич, Божев, Бжозович, Черных, Пивоваров, Воинов, Киселёв, Тургенев, Ефимов, Бестужев, Святковский, Митрофанов, Николаев, Григорьев, Андреев, Помяловский.


5.Замість крапок вставте пропущені букви (при потребі).

Б…лгород, Ач…нськ, К…словодськ, Пр…волжя, Бород…но, Рж…в, Б…лорецьк, Благов…щенськ, Жел…зноводськ, П…щане, Хар…ків, Одес…а, Хут…р, Михайл…вський, Ізма…л, С…мфероп…ль, Нальч…к, Л…пецьк, Челяб…нськ, В…ноградово, Мит…щі, Ор…хово-Зуєво.


6.Запишіть слова, поставивши замість крапок потрібну букву чи апостроф.

Ц…стерна, реч…татив, ас…метрія, д…сц…пліна, к…парис, акс…ома, рад…ус, тр…о, л…ман, сард…на, Пар…ж, Браз…лія, Мадр…д, Ч…каго, Лейпц…г, С…рія, Рів…єра, комп…ютер, Сканд…навія, Ват…кан, Ч…лі.


7. Зробіть повний фонетичний розбір слів.

Україна, батьківщина, мовленнєвий, національний.


8. Зробіть графічний та орфографічний аналіз слів.

Лінгвістичний, діалектичний, народження.ЛІТЕРАТУРА


 1. Вінницький В.М. Наголос у сучасній українській мові. – К.,1984.

 2. Волох О.Т., Чемерисов М.Т., Чернов Е.І. Сучасна українська літературна мова.- К., 1976.

 3. Ганич Д.І., Олійник І.С. Словник лінгвістичних термінів.- К., 1985.

 4. Доленко М.Т. та ін. Сучасна українська літературна мова.- К., 1974.

 5. Жовтобрюх М.А. Українська літературна мова.- К., 1984.

 6. Жовтобрюх М.А., Кулик Б.М. Курс сучасної української літературної мови.- Ч.1.- К., 1972.

 7. Карпенко Ю.О. Фонетика і фонологія сучасної української літературної мови.- Одеса, 1996.

 8. Німчук В.В. Про графіку та правопис як елемент етичної культури й історії //Мовознавство. – 1990. - №№1,2,3,6.

 9. Плющ М.Я., Грипас Н.Я. Українська мова: Довідник.- К., 1990.

 10. Сучасна українська літературна мова /За ред. А.П. Грищенка.- К., 1997.

 11. Сучасна українська літературна мова /За ред. М.Я. Плющ.- К., 1994.

Самостійна робота№7-9


Тема. ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ.

.

Питання для самоконтролю: 1. Які типи лексичних значень слів існують в українській мові?

 2. Чим відрізняються однозначні слова від багатозначних?

 3. Що таке пряме і переносне значення слів? Які основні типи переносних значень слів?

 4. Як розмежувати омоніми і багатозначні слова?

 5. Чим лексичні омоніми відрізняються від лексико-граматичних?

 6. Які слова називаються термінами, синонімами, евфемізмами, антонімами?

 7. Яким є склад лексики української мови з погляду її походження?

 8. Якою є лексика сучасної української літературної мови з погляду вживання?

 9. Які типи фразеологізмів розрізняють у сучасній лінгвістиці?

 10. Які лексико-граматичні зміни характерні для фразеологічних одиниць?

 11. Чи існує явище синонімії (антонімії) у фразеології?

 12. Які джерела формування фразеологізмів української мови?

 13. Які лексикографічні праці Вам відомі?


Завдання для самостійної роботи


 1. Визначте лексичне значення слів.

Багато у нас родючої землі та шовкового неба, та кожному найкраща та земля, на якій ти народився, найкраще те небо, під яким ти виростав, зацілований сонцем, умитий дощами, зачарований вечірніми зорями /І.Цюпа/.


 1. Користуючись тлумачним словником, випишіть 5 однозначних і 5 багатозначних слів. Складіть по 2 речення зі словами кожної групи.
 1. Випишіть із казки «Хо» М.Коцюбинського слова, вжиті у переносному значенні. Яку роль вони виконують у художньому тексті?
 1. Порівняйте пари слів. Запишіть їх так, щоб спочатку стояло слово із більш загальним значенням, а потім – із конкретним.

Гопак – танець, береза – дерево, місто – Херсон, лисиця – тварина, дерево – сосна, травень – місяць, художній твір – оповідання, айстра – квітка, тварина – свійська тварина, школа – середня школа, продукт – сир, сир – сир голландський, сонячна система – Всесвіт.


 1. Визначте, які слова вжиті в основному значенні, а які в переносному.

Передранішня зоря, зоря свободи, червоний жар, жар серця, корінь слова, хвіст кота, хвіст комети, солодкий сон, м'який характер, підошва черевика, крапля надії, шовкова трава, чорна пляма, чорна заздрість, солодкий цукор, підошва гори, шовкова тканина, крапля води, золоті злитки, золоті руки.


 1. Опишіть яке-небудь природне явище, використовуючи слова в переносному значенні.
 1. Уведіть у речення слова-омоніми та багатозначні слова. Поясніть, як їх розрізняють.

Гусениця, лінія, перо, піднімати, проте, сонце, вгорі, голова, стріла, журавель.


 1. Складіть речення, використовуючи подані слова як омоніми.

Стан, мати, сорок, апарат, дорога, прокатний, підмети, топити, поминати.


 1. Доберіть синоніми до слів.

Оселя, сінокіс, усюди, бавитися, вистава, педагог, тяжкий, експорт, економний, екзамен, інформація.


 1. До поданих слів доберіть рівнозначні синоніми.

Буква, оплески, небо, повітря, сніг, совість, вчинок, ліс, листя, кімната, голос.

Зразок: дощ – короткий, короткочасний, короткотривалий, тимчасовий; буря – тихне, замовкає, нишкне, вщухає.
 1. Доберіть народні прислів'я і приказки (не менше 10), в яких є антоніми.
 1. До поданих слів доберіть антоніми.

Минуле, тонкий, важко, перший, сьогодні, друг, південь, смутний, гіркий, швидко, вгору, ненависть, сухий.


 1. Користуючись фразеологічним словником української мови, поясніть значення поданих фразеологічних зворотів.

Замилювати очі, як риба у воді, пускати півня, на руку ковінька, прикусити язика, бити байдики, співати з чужого голосу, тримати в шорах, ні риба ні м'ясо, обдерти як липку, в одну дуду грати, дзвонити в усі дзвони.


 1. .Замініть слова і словосполучення фразеологізмами.

Замовкнути, добре запам’ятати, дурний, переляканий, багато, шум, безладдя, бути першим, обманути, зненацька, дуже далеко, нічого не робити.
ЛІТЕРАТУРА


 1. Городенська К.Г., Кравченко М.В. Словотвірна структура слова.- К., 1981.

 2. Грищенко А.П., Мацько Л.І. Сучасна українська літературна мова. – К.,1997.

 3. Доленко М.Т. та ін. Сучасна українська мова.- К., 1987.

 4. Жовтобрюх М.А. Українська літературна мова. – К.,1984.

 5. Жовтобрюх М.А., Кулик Б.М. Курс сучасної української літературної мови.- К., 1972.

 6. Коваль А.П., Коптілов В.В. Крилаті вислови в українській літературній мові.- К., 1975.

 7. Короткий тлумачний словник української мови /Укладачі: Д.Г. Гринчишин, Л.Л. Гумецька, В.Л. Карпова та ін./.- К., 1978.

 8. Кочерган . Словник російсько-українських міжмовних омонімів.- К., 1997.

 9. Морфемна структура слова.- К., 1979.

 10. Полюrа Л.М. Омонімія і багатозначність слів //УМЛШ. – 1985.- №

 11. Русско-украинский словарь синонимов /За ред. М.М. Пилинського/.- К., 1995.

Самостійна робота№10-12


Тема. МОРФЕМІКА. СЛОВОТВІР.

.

Питання для самоконтролю: 1. Які функціональні відмінності між кореневими і афіксальними морфемами?

 2. Які типи афіксальних морфем виділяють в українській мові?

 3. Які особливості словотворчих і формотворчих морфем?

 4. Як знайти основу слова?

 5. Чим відрізняється похідна основа від непохідної?

 6. Чи можна вважати тотожними поняття "твірна основа" і "лексична основа"?

 7. Які способи словотвору властиві сучасній українській мові?

 8. Які різновиди морфологічного способу Вам відомі?

 9. Які різновиди морфологічно-синтаксичного способу виділяють у сучасній лінгвістиці?

 10. У чому особливість лексико-синтаксичного способу словотвору?

 11. У чому особливість лексико-семантичного способу словотвору?


Завдання для самостійної роботи

1.Поділіть слова на морфеми. Визначте словотворчі та формотворчі афікси.

Гарний, гарненький, гіркий, гіркуватий, крутий, найкрутіший, літати, літаючий, лякати, ляканий, молоти, нагодувати, нагодований, напівзабутий, прийти, прилетіти, прилетів, прилетіла, прилетівши, сідаючи, гаряче, гарячий.
2.Згрупуйте наведені слова так, щоб у кожній групі були слова одного кореня.

Водянка, проводити, водити, завод, вода, заводити, провідник, водойма, поводитися, заводчик, водник, заводський, приводити, водний, водій, водянистий, проводир, безводний, заводний, водяний, безводдя, переводити, обезводнити, обводити, обводнювати, обводнення.


3. Запишіть слова у вигляді словотворчого ланцюжка, щоб кожне попереднє слово було твірним для наступного.

Зразок: Іван- Іванівка – Іванівський.

Вітряний, вітряно, вітер, вітрянка; лікарня, лікар, лікарняний; шахтарка, шахтар, шахта,шахтарський; яструбеня, яструб, яструбець, яструб'ятко; малювати, малювання, розмальований, розмалювати, маляр, малярство.
4.З’ясуйте, від яких основ і за допомогою яких суфіксів утворено подані слова.

Веселіти, білити, гаряче, гарно, ясніше, яснішати, конкретизувати, начитаний, переписуючи, Ольжин, Андріїв, сторожова, лисичий, четвертувати, передмова, матусенька, мовленнєвий.


5.Наведіть слова, утворені морфологічним, морфолого-синтаксичним, лексико-синтаксичним, лексико-семантичним способами словотвору /по 10/.

6.Визначте спосіб творення слів.

Українець, хникати, вербиченька, патріотизм, ХДУ, жнивувати, білолиций /місяць/, танцюрист, лісостеп, чернозем, майбутнє, вічнозелений, Олександра, кума, принести, безграмотний, підкладка, облом, обмін, підкуп, юнь, блакить, по-приятельськи, зарубіжний, перекотиполе, напередодні, впівголоса.
7.Поясніть, яким способом утворені слова.

Безмежний, безпартійний, приморозок, примочка, приписка, підкладка, по-українськи, загривок, зарубіжний, заслужений, приказка, надчутливий, прикордонний, чорномор, юнь, підпис, мовний, крицевий.

8.Зробіть морфемний і словотворчий аналіз слів:

Патріотизм, фронтовик, по-українськи, мовленнєвий, прочитати.ЛІТЕРАТУРА


 1. Городенська К.Г., Кравченко М.В. Словотвірна структура слова.- К., 1981.

 2. Горпинич В.О. Будова слова і словотвір.- К., 1977.

 3. Грищенко А.П., Мацько Л.І. Сучасна українська літературна мова. – К.,1997.

 4. Доленко М.Т. та ін. Сучасна українська мова.- К., 1987.

 5. Жовтобрюх М.А. Українська літературна мова. – К.,1984.

 6. Жовтобрюх М.А., Кулик Б.М. Курс сучасної української літературної мови.- К., 1972.

 7. Каспришин З.О. Складні випадки словотвірного аналізу//УМЛШ. – 1989.- №11.

 8. Ковалик І.І. Вчення про словотвір.- Львів, 1964.

 9. Плющ М.Я. Словотворення та вивчення його в школі.- К., 1985.

 10. Сікорська З.С., Шарпило Б.А. Твірні слова і твірні основи //УМЛШ. – 1976. - №10.

 11. Сучасна українська літературна мова /За ред. М.Я. Плющ.- К., 1994.Самостійна робота№13-15


Тема. МОРФОЛОГІЯ. ІМЕННИК. ПРИКМЕТНИК.

.

Питання для самоконтролю: 1. Що означають поняття "граматичне значення", "граматична форма", "граматична категорія"?

 2. Чим відрізняються повнозначні слова від неповнозначних?

 3. Які способи вираження граматичних значень слів існують в українській мові?

 4. Які лексико-граматичні розряди іменників виділяють в українській мові?

 5. Які засоби вираження мають категорії роду, числа, відмінка іменника?

 6. Які показники враховуються при визначенні роду запозичених іменників?

 7. Скільки типів відмінювання має іменник? Якими особливостями відмінювання характеризуються іменники І відміни? ІІ відміни? ІІІ відміни? ІV відміни?

 8. Які ознаки властиві прикметникам? Які морфологічні категорії мають прикметники?

 9. Що покладено в основу виділення лексико-граматичних розрядів прикметників? Як розрізняються якісні та відносні прикметники?

 10. Як утворюються форми ступенів порівняння прикметників?

 11. Які особливості відмінювання прикметників твердої і м'якої груп?

Завдання для самостійної роботи

 1. Визначте, якими мовними засобами виражається граматичне значення у виділених словах.

За всіх часів і в усіх народів було найбільшою святістю, коли лежав на столі хліб. Його присутність народжувала поетів і мислителів, сприяла появі пісень і дум, продовжувала родовід, і навпаки, коли він зникав, — неодмінно приходило лихо.

2. Проаналізуйте текст за віднесеністю слів до частин мови. Визначте їх морфологічні ознаки та синтаксичну роль.

Мова

Як парость виноградної лозиПлекайте мову, пильно й ненастанно

Політь бур'ян. Чистіша від сльози

Вона хай буде. Вірно і слухняно

Нехай вона щоразу служить вам,

Хоч і живе своїм живим життям.

/М.Рильський/.

3. З’ясуйте явища переходу виділених слів із однієї частини мови в іншу.

1.Зорі сяють. Серед неба горить білолиций. 2. Битий не раз ворог відступав на захід. 3. Неначе в глибокій задумі хилився налитий колос. 4. На битім шляху трава не росте. 5. Сидить батько кінець стола, на руки схилився. 6. Був собі дід та баба.


4. Наведіть приклади речовинних та збірних іменників. З’ясуйте морфологічні ознаки їх та синтаксичні зв’язки з дієсловом-присудком.
5. Наведіть приклади іменників /до 10/ з абстрактним значенням. Поясніть семантико-морфологічні особливості їх.
6. Визначте рід поданих іменників. Вкажіть, на основі яких семантичних, морфологічних або синтаксичних ознак він визначається.

Кора, сіль, стіл, зерно, батько, Дніпро, лоша, нероба, біль, пальто, мати, дівча, путь, піч, хата, Саша, Галя, голова, сирота, ім’я, теля, аташе, чоловік, жінка, дід, баба, робітник, робітниця, гусак, півень, курка, горобець, сокіл, риба.


7. Подані іменники чоловічого роду введіть у речення так, щоб в одному реченні кожен із них позначав особу чоловічої статі, а в другому — особу жіночої статі.

Інженер, декан, ректор, історик, мовознавець, лікар, суддя, завуч.


8.Наведіть приклади іменників, рід яких неможливо визначити поза синтаксичними зв'язками (до 10).
9.Доберіть із художньої літератури іменники спільного роду. Поясніть, чому їх так називають.


 1. Випишіть з орфографічного словника 20 множинних іменників, визначте їх лексико-граматичний розряд.

11. З’ясуйте,як виражається значення називного й знахідного відмінків, якщо збігається флексія. Яку основну синтаксичну функцію закріплено за Н. та Зн. відмінками без прийменника?

Шевченко мав сильних попередників в українській літературі, але, незважаючи на це, він став її справжнім основоположником. Справа не тільки в тому, що Шевченко ствердив і виховав національну гідність українського народу. Справа не тільки в тому, що Шевченко нагадує своїм універсальним талантом таких людей, як Леонардо да Вінчі. Справа насамперед у тому, що завдяки Шевченкові українською мовою були написані твори, які мають як з естетичного, так і з ідейного боку світове значення.
12. Поділіть на відміни і групи подані іменники і запишіть їх у формі орудного відмінка однини.

Межа, коліща, теля, груша, староста, Хома, круча, ім'я, рілля, Ілля, слива, слава, рідня, Саша, іржа, школяр, ювіляр, лікар, гусляр, командир, тренер, море, сонце, комар, пейзаж, кобзар, плащ, радість, печаль, вуаль, пам'ять, паморозь, нехворощ.


13. Поставте у формі родового відмінка однини подані іменники.

Херсон, Харків, листопад, займенник, гіпс, граніт, сир, оркестр, барвінок, Крим, байрак, Дніпро, Буг, Дунай, прогрес, альбом, женр, роман, живопис, вітер, цукор, мороз, землетрус, камінь, апарат, Донбас, Дмитро, долар, бузок, чай, гараж.
 1. Поставте іменники у формі кличного відмінка, складіть із ними речення.

Матуся, друг, учитель, товариш, лейтенант, красуня, кінь, душа,Олег, Марія.

15. Зробіть морфологічний розбір іменників.

1.Ніколи не пізно людині знайти себе. 2. У небі вітер кучерявий колише теплую блакить. 3. Бджоли перемовляються танцем, у них немає мови.
16.Запишіть подані прикметники разом з іменниками у 3 колонки: якісні, відносні, присвійні. Поясніть, як ви розрізняєте групи прикметників за значенням. Коли відносні прикметники стають якісними?

Вороняче крило, дерев’яні сходи, залізні дроти, золотий годинник, бджолиний рій, яблуневий цвіт, вовчі зуби, бронзовий загар, залізні нерви, дерев’яні руки, заячі сліди, срібна ложка, срібний голос, золота пшениця, орлиний зір, сільський клуб, світовий ринок, атомна електростанція.

17. Утворіть форми вищого і найвищого ступенів порівняння прикметників. Яке значення мають ступені порівняння прикметників у мовленні?

Вузький, дорогий, дужий, гарний, поганий, важкий, високий, змістовний, відповідальний, інтелігентний, старий, тихий, малий.


18. Утворіть присвійні прикметники від поданих іменників.

Журавель, коза, горобець, лисиця, соловей, вовк, миша, заєць, ведмідь, орел, свиня, птах.
 1. Порівняйте прикметник і іменник. Чим вони відрізняються і що їх об’єднує?


ЛІТЕРАТУРА


 1. Українська мова: Підручник: Ч.1-2/ Т.К.Бурлака, В.О.Горпинич, П.С.Дудик та ін..; За ред. П.С.Дудика. - К.: Вища шк.., 1993. - 415с.

 2. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови. -К., 1993.

 3. Сучасна українська літературна мова: Підручник /За ред. М.Я.Плющ. - К., 1994.

 4. Сучасна українська мова: Підручник: 4.1 /За ред. О.Д.Пономарева. - К.,1997.

 5. Українська мова: Підручник: Ч. 1 / За ред. П.С.Дудика. -К., 1993.

 6. Ющук І.П. Українська мова: Підручник. - К., „Либідь", 2004.

Самостійна робота№16-18
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал