Українська жіноча проза кінця ХХ століття: світоглядні моделі й особливості художнього стилюСкачати 384.95 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації25.12.2016
Розмір384.95 Kb.
ТипАвтореферат
1   2   3

Основні положення дисертації викладено в таких публікаціях:


  1. Курилова Ю. Рецепція мотиву братовбивства у творах О.Забужко “Книга буття. Глава четверта” і “Казка про калинову сопілку” // Література. Фольклор. Проблеми поетики: Зб. наук. праць. – Вип.10. – Київ – Одеса: Твім-інтер, 2002. – С.184 – 188.

  2. Курилова Ю. Семіосфера смерті у творах М.Матіос // Вісник Запорізького державного університету: Філологічні науки. – 2002. – № 3. – С.83 – 89.

  3. Курилова Ю. “Художнє осмислення категорій “творець” і “творчість” у сучасній українській жіночій прозі (на матеріалі творів Г.Пагутяк і О.Забужко)”// Актуальні проблеми літературознавства. – Т.12: Зб. наук. праць / Наук. ред. проф. Н.І.Заверталюк. – Дніпропетровськ: Навчальна книга, 2002. – С. 31 – 36.

  4. Курилова Ю. “Комплекс Летючого Голландця і архетип дому як категорії буття героя (на матеріалі сучасної української жіночої прози)” // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених України. Вип. 4. – К.: Інститут літератури ім Т.Г. Шевченка НАН України, 2003. – С.198 – 201.

  5. Кушнерюк Ю. Феномен любові в художній парадиґмі сучасної української жіночої прози // Література. Фольклор. Проблеми поетики: Зб. наук. праць. - Вип. 18. – Ч.2: Питання менталітету в українській літературі / Редкол.: А.В.Козлов та ін.. – К.: Акцент, 2004. - С. 567 – 573.

  6. Кушнерюк Ю. Модель національного буття в повісті М.Ломонос „Одкровення Вельзевула козачій дочці, Христом миропомазаній” // Література. Фольклор. Проблеми поетики: Зб. наук. праць. – Вип. 22. – Ч.2 / Редкол.: А.В. Козлов та ін.. – К.: Акцент, 2005. – С.371 – 379.

  7. Кушнерюк Ю. Досвід відчуття часу в художньо-філософській парадиґмі сучасної української жіночої прози // Актуальні проблеми слов’янської філології: Міжвуз. зб. наук. ст. / Редкол.: В.О.Соболь (відп. ред) та ін. – К. –Ніжин: Тов „Вид-во „Аспект-Поліграф”, 2006. – Вип. ХІ: Лінгвістика і літературознавство. Частина ІІ. – С.474 – 480.

  8. Кушнерюк Ю. Проблема зв’язку поколінь у повісті Н.Конотопець „На останнім стопню” // Нова філологія: Зб. наук. праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2006. – Вип. 25. – С. 179 – 184.

  9. Кушнерюк Ю. Модель національного буття в повісті Г.Гордасевич „Ноїв ковчег” // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту): Зб наук. праць. – Вип 5. – Дніпропетровськ: РВВ ДНУ, 2006. – С.131 – 137.

  10. Кушнерюк Ю. Національний дискурс роману „Діти Ніоби” С.Майданської // Вісник Запорізького національного університету: Філологічні науки. – Запоріжжя: ЗНУ, 2007. – С. 109 – 117.

Анотація
Кушнерюк Ю.Р. Українська жіноча проза кінця ХХ століття: світоглядні моделі й особливості художнього стилю. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.01 – українська література. – Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2008.

Робота присвячена аналізу впливу провідної світоглядної моделі на формування художньої картини світу, інтерпретації ролі світоглядних компонентів у процесі формування домінант художнього стилю в українській жіночій прозі кінця ХХ століття. Дослідження типологічних паралелей у творах Г.Гордасевич, Л.Демської, О.Забужко, С.Йовенко, Н.Конотопець, М.Ломонос, М.Матіос, С.Майданської, Н.Околітенко, Г.Пагутяк, Ю.Шевчук дозволили виокремити й диференціювати специфічні риси жіночого погляду на світ і людину. Залучення філософського дискурсу конкретизує високий рівень самоусвідомлення жіночої прози. Особливості формування альтернативної картини світу простежуються на рівні макро- і мікропоетики текстів. Основна увага зосереджується на особливостях моделювання ідентичності героя, рецепції часопросторових та аксіологічних концептів.

Ключові слова: жіноча проза, світоглядна модель, стиль, аксіологічний концепт, бінарна опозиція, ідентичність, метафора, містицизм, екзистенціалізм.
Аннотация
Кушнерюк Ю.Р. Украинская женская проза конца ХХ столетия: мировоззренческие модели и особенности художественного стиля. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.01.01 – украинская литература. – Днепропетровский национальный университет. – Днепропетровск, 2008.

В работе исследуется влияние мировоззренческой модели на формирование художественной картины мира, интерпретации роли мировоззренческих компонентов в процессе формирования доминант художественного стиля в украинской женской прозе конца ХХ столетия.

Объектом анализа выступают рассказы, повести и романы Г.Гордасевич, Л.Демской, О.Забужко, С.Йовенко, Н.Конотопец, М.Ломонос, М.Матиос, С.Майданской, Н.Околитенко, Г.Пагутяк, Ю.Шевчук. Исследование типологических параллелей в произведениях этих писательниц дает возможность дифференцировать специфические черты женского взгляда на мир и человека. В работе подчеркивается высокий уровень самосознания женской прозы, принципы миропонимания и мировосприятия мотивированы женской субъективностью, которая реализуется на различных уровнях микро- и макропоэтики текстов.

В теоретической части дана краткая характеристика синтеза художественного и научного способов познания реальности в современных гуманитарных науках. С этой целью основные понятия, определяющие мировоззренческие принципы, дифференцируются и соотносятся с различными способами познания мира. Концептуально-терминологический аппарат отличается вариативностью функционирования терминов, поэтому в работе дается уточнение понятий на основе анализа авторитетных работ в этой области.

В исследовании определяются особенности женского типа мировосприятия, сущность женского письма на основе анализа центральных позиций работ отечественных и зарубежных представителей феминистической критики и гендерных студий В.Агеевой, Г.Брандт, И.Жеребкиной, Н.Габриэлян, Н.Зборовской, С.Павличко, С.де Бовуар, Б.Фридан и др. Акцентируется специфика формирования гендерного сознания в современной украинской литературе и литературоведении, с которой связывается отношение критики к особенностям украинской женской прозы конца ХХ столетия.

Особенное внимание в работе уделяется ориентации украинской женской прозы конца ХХ столетия на личностное измерение картины мира. Над личностью тяготеют будничность, репрессивная социальность, которые влияют на формирование абсурдного характера героя. В произведениях формируется определенный тип героя, который переживает мировоззренческий кризис. Экзистенциальные поиски идентичности являются основой трансформации мировоззренческой позиции. Украинская женская проза конца ХХ столетия отличается усиленной апологетизацией маргинальных членов общества: стариков, сумашедших, детей, трансгрессивных личностей, которые репрессируются нормами и принципами современной цивизации. Такое видение трансформируется посредством творческого переосмысления традиционного сюжетно-образного материала. В работе акцентируются такие ключевые образы библейской мифологии, как Каин и Авель, Иов, которые ассоциируются с определенным типом героя. Активная жизненная позиция реализуется в специфике моделирования образа национального бытия.

В украинской женской прозе конца ХХ столетия точка зрения переносится на особенности психической организации, субъективированного изображения синкретизма времени и пространства. Ключевой категорией осмысления пространственности является архетип Дома, который инвариантно реализуется в текстах в негативном и позитивном аспектах. Пространство цивилизации, которое выступает как оппозиционное по отношению к автентичности внутреннего мира героя, детерминирует специфичную образную систему произведений.

Анализ ценностной системы произведений украинской женской прозы конца ХХ столетия указывает на формирование альтернативной мировоззренческой парадигмы, центральными концептами которой являются категории свободы, трансценденции, творчества, любви. Синкретизм жизненных феноменов Эроса и Танатоса интерпретируется в контексте мифологической парадигмы (циклической модели), но тем не менее в диссертации констатируется факт отображения секуляризационных процессов, которые отражаются на ценностном восприятии феномена Смерти в современном мире, что становится объектом художественной рефлексии.

Ключевые слова: женская проза, мировоззренческая модель, стиль, аксиологический концепт, бинарная оппозиция, идентичность, метафора, мистицизм, экзистенциализм.
SUMMARY
Kushneryuk J.R. Ukrainian feminine prose of the end of the 20-th century: mental models and peculiarities of style. – Manuscript.

Dissertation for the scientific degree of candidate of philological science, speciality 10.01.01. – Ukrainian literature. – Dnipropetrovs’k National University. – Dnipropetrovs’k, 2008.The aim of the work consists in analysing the influence of leading mental models on formation of the artistic picture of the world, in interpretating mental components in the process of creating dominants of the artistic style of the Ukrainian feminine prose at the end of the 20-th century. Examination of typological parallels in works by G.Gordasevich, L.Dems’ka, O.Zabuzhko, S.Iovenko, N.Konotopets, M.Lomonos, M.Matios, S.Maidans’ka, N.Okolitenko, G.Pagutyak, J.Shevchuk helps to determine specific features of the female view of the world and man. The philosophic discourse reveals the high level of self-consciousness of prose by women. Peculiarities of the formation of the alternative picture of the world are traced on the level of macro and micro poetics of texts. The main attention is concentrated on peculiarities of creation of the identity of a hero, of reception of space-temporal and axiological concepts.

Key words: feminine prose, mental model, style, axiological concept, binary opposition, existentialism, identity, metaphor, mysticism.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал