Українка Світлана Богдан Епістолярна комунікація Лесі Українки крізь призму її автокоментарівДата конвертації25.12.2016
Розмір68.3 Kb.
УДК 821.161.2-6 Українка

Світлана Богдан

Епістолярна комунікація Лесі Українки крізь призму її автокоментарів
У статті визначено диференційні риси епістолярної комунікації Лесі Українки за допомогою численних автокоментарів у її листах; основну увагу зосереджено на об’єктивних і суб’єктивних передумовах створення її епістолярних текстів і перебігові епістолярних діалогів із різними адресатами; з’ясовано обсяг основних термінолексем на позначення процесу листування; встановлено синонімічний ряд стилістично різнорідних лексем для номінації різних видів кореспонденцій.

Ключові слова: епістолярний текст, лист, листування, автокоментар.


Постановка наукової проблеми та її значення. Комунікативна діяльність будь-якого мовця визначається насамперед функційною диференціацією. Однак, незважаючи на цю очевидну закономірність, вчені дотепер зосереджують в основному увагу на вивченні лише кількох можливих функційних сфер її реалізації: розмовній, художній, публіцистичній та релігійній.

Аналіз досліджень цієї проблеми. Епістолярна комунікація і в ХХІ ст. залишається дослідницькою периферією українського мовознавства. З-поміж важливих її аспектів найповніше актуалізовано (з цілком зрозумілих об’єктивних причин) саме поведінковий, який дозволяє представити вербальні репрезентації найбільш типових етикетних ситуацій у листах різних адресантів. Це, зокрема, праці Е. С. Вєтрової [4], Н. М. Журавльової [6], О. М. Красовської [10]. Окреслений напрям досліджень найповніше представлений у працях Т. В. Радзієвської [13, 14, 15].

Мета і завдання статті. Водночас поза науковим аналізом залишається вивчення специфіки процесу листовної комунікації окремої мовної особистості, її ролі в індивідуальній мовотворчості певного адресанта. Цим і мотивований вибір теми нашого дослідження, об’єктом якого слугуватимуть зазначені проблеми в контексті епістолярної комунікації Лесі Українки.

Виклад основного матеріалу й обґрунтування результатів дослідження. Насамперед акцентуємо увагу на тому, що листування Лесі Українки – не просто вагома й частотна, а й особлива складова її комунікативної діяльності, неповторність (і навіть унікальність!) якої відзначали різні дослідники її епістолярної мовотворчості та звичайні читачі, вирізняючи передусім такі домінувальні риси: своєрідність стильової та стилістичної парадигм її листовних текстів (М. Х. Коцюбинська [9], Л. П. Мірошниченко [11, 12], В. Стус [18]), їх інформаційну та тематичну різнорідність та насиченість (О. Косач-Кривинюк [7], В. Ф. Святовець [17]), органічне поєднання узуальних та індивідуальних ознак в архітектоніці (С. Я. Єрмоленко [5]) й лексичній площині (Г. Л. Аркушин) [1]), неповторність синтаксичної організації (Л. В. Бублейник [3]) тощо. М. Х. Коцюбинська, зокрема, зауважувала, що листовна комунікація Лесі Українки була водночас епістолярною творчістю, одним із суттєвих різновидів її творчої самореалізації [9, с. 28]. Принагідно нагадаємо також своєрідне твердження Василя Стуса про винятковість листів в усьому творчому доробку письменниці, вважаючи їх чи не найдовершенішими з-поміж усіх її текстів: «Читаю листи Лесі Українки – і вкрай захоплений ними. Винятково захоплений. Була б змога – щось би більше написав на їхній основі. Наприклад, „Уроки Лесі Українки”. А так – тільки мрію про це на самоті своїй» [18, с. 456]. А тому спробуємо з’ясувати, яке місце посідала епістолярна комунікація в житті Лесі Українки та в її мовотворчості, опираючись передусім на її ж листовні міркування й факти, які становлять основу автокоментувального рівня семантичної організації епістолярних текстів, а головне – намагатимемося змоделювати за їх посередництвом хоча б домінувальні риси, що визначали й формували цей творчий процес.Висновки та перспективи подальшого дослідження. А отже, епістолярна комунікація, за листовними коментарями Лесі Українки, посідала вагоме місце в її мовотворчості й була одним із найістотніших засобів індивідуальної самореалізації. До визначальних ознак її епістолярної поведінки належать чітко окреслений комунікативний намір і оптимально можливе дотримання ритмічності листовних діалогів, їх стилістична й жанрова різнорідність, частотні самооцінки інформативних, стильових та стилістичних ознак, підкреслена логізація викладу інформації, експлікована в рубрикаціях. Подальше дослідження всього спектру листовних автокоментарів дозволить простежити насамперед оцінні характеристики епістолярних текстів її адресатів.


Список використаної літератури

1. Аркушин Г. Л. Варіанти імені, жартівливі прізвиська, псевдоніми та криптоніми Лесі Українки / Г. Л. Аркушин // Дивослово. – 1995. – № 2. – С. 15–16.

2. Богдан С. Мовчання в епістолярній поведінці Лесі Українки / С. Богдан // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Мовознавство. – Луцьк, 2013. – № 22 (271). – С. 11–17.

3. Бублейник Л. В. Композиційно-комунікативні особливості текстів епістолярію Лесі Українки / Л. В. Бублейник // Філологічні студії. – 2001. – № 1. – С. 48–55.

4. Вєтрова Е. С. Семантика і функціонально-комунікативний аспект етикетних одиниць в епістолярній спадщині українських письменників XIX ст. : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Вєтрова Ельвіра Сабірівна; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2004. – 20 c.

5. Єрмоленко С. Я. «...Твоя поетеса була Українкою!» (читаючи листи Лесі Українки) / С. Я. Єрмоленко // Культура слова. – 1996. – Вип. 48-49. – С. 3–10.

6. Журавльова Н. М. Поетика української епістолярної ввічливості ХІХ – початку ХХ століття : монографія / Н. М. Журавльова. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – 548 с.

7. Косач-Кривинюк О. Леся Українка. Хронологія життя і творчості / О. Косач-Кривинюк. – Нью-Йорк, 1970. – 926 с.

8. Коцюбинська М. «Зафіксоване і нетлінне»: Роздуми про епістолярну творчість / М. Коцюбинська. – К. : Дух і Літера. Харківська правозахисна група, 2001. – 299 с.

9. Коцюбинська М. Х. Листи і люди: Роздуми про епістолярну творчість / М. Коцюбинська. – К. : Дух і літера, 2009. – 582 с.

10. Красовська Олена. Самоназивання та форми звертань у листах Лесі Українки / Олена Красовська // Культура слова. – К., 2001. – Вип. 59. – С. 42–46.

11. Мірошниченко Л. Над рукописами Лесі Українки. Нариси з психології творчості та текстології / Лариса Мірошниченко. – К. : НАН України Інститут літератури ім. Т. Шевченка, 2001. – 264 с.

12. Мірошниченко Л. П. Леся Українка: Життя і тексти / Л. П. Мірошниченко; передм. М. Х. Коцюбинської. – К. : Смолоскип, 2011. – 264 с.

13. Радзієвська Т. Текст як засіб комунікації / Т. В. Радзієвська; ред. М. М. Пещак; НАН України, Ін-т укр. мови. – К. : [б. в.], 1993. – 191 с.

14. Радзієвська Т. В. Комунікативно- прагматичні аспекти текстотворення: автореф. дис. ... док. філол. наук : 10.02.15 / Т. В. Радзієвська. – К., 1999. – 33 с.

15. Радзієвська Т. В. Нариси з концептуального аналізу та лінгвістики тексту. Текст – соціум – культура – мовна особистість [Текст] : монографія / Т. В. Радзієвська; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – К. : ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2010. – 491 с.

16. Ряппо Анфіса. Образ Лесі Українки в її листуванні / Анфіса Ряппо // Леся Українка. Публікації. Статті. Дослідження. – К. : Вид-во АН УРСР, 1954. – С. 323–337.

17. Святовець В. Ф. Епістолярна спадщина Лесі Українки / В. Ф. Святовець. – К. : Вид-во при Київ. держ ун-ті видавничого об’єднання «Вища школа», 1981. – 183 с.

18. Стус В. Твори : у 4 т., 6 кн. / В. Стус. – Львів : Видавнича спілка «Просвіта», 1987. – Т. 6 (додатковий), Кн. 1. Листи до рідних. – 496 с.

19. Українка Леся. Зібрання творів : у 12 т. / Леся Українка. – К. : Наук. думка, 1975–1979; Т. Х. – 542 с.; Т. ХШ. – 478 с.; Т. ХІІ. – 694 с.


Богдан Светлана. Эпистолярная коммуникация Леси Украинки сквозь призму ее автокомментариев. В статье определены особенности эпистолярной коммуникации, установлены наиболее выразительные признаки эпистолярной коммуникации конца ХІХ – начала ХХ ст., установлены дифференциальные черты коммуникативной деятельности Леси Украинки при помощи многочисленных автокомментариев в ее письмах, основное внимание сосредоточено на объективных и субъективных предпосылках образования ее эпистолярных текстов (условиях, времени, месте, мотивации) и течении эпистолярных диалогов с различными адресатами (их ритмичности и аритмичности, паузах, причинах молчания, самооценках эпистолярного речетворчества), исследован объем основных терминолексем, отражающих процесс переписки, к которым принадлежат, с различной частотностью экспликации, лексемы листування / переписка; определен синонимический ряд разнородных лексем, актуализированных в идиостиле Леси Украинки, для номинации различных видов корреспонденции (графійка, діаріуш, закритка, епістолія, картка, карточка, книга, кореспонденція, лист, листище, листок, листочок, манускрипт, одкритка, одписка, послание, послання, слівце, слово).

Ключевые слова: эпистолярный текст, письмо, переписка, автокомментарий.
Bohdan SvitlanaLesia Ukrainka Epistolary Communication Through the Prism of Narrations. The article is devoted to the epistolary communication. The most clearly features of epistolary communication of the late XIX – early XX centuries have been distinguished. The differential features of Lesia Ukrainka communicative activity have defined by means of numerous narrations in her letters. The author focuses on objective and subjective preconditions epistolary texts creation (conditions, time, place, motivation) and epistolary dialogues course with different recipients (rhythm / arrhythmy. breaks, causes silence, self-esteem epistolary linguistic creativity). The amount of basic thermo-lexical units reflecting the process of correspondence which include primarily explication with different frequency, correspondence have been found out; the synonymic row of heterogeneous stylistically lexical units, updated in Lesia Ukrainka individual style for nomination of various types of correspondence (hrafiyka, diariush, zakrytka, epistolia, kartka, kartochka, knyga, korespondentsia, lyst, lystysche, lystok, lystochok, manuscript, odkrytka, odpyska, poslanie poslannia, slivtse,slovo)has been detrmined.

Key words: epistolary text, letter, correspondence, narration.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал