Удосконалення методичного та інформаційного забезпечення оцінки фінансової стійкості банкуСторінка1/15
Дата конвертації05.02.2017
Розмір2.38 Mb.
ТипРеферат
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


Державний вищий навчальний заклад

«Українська академія банківської справи Національного банку України»

Факультет банківських технологій

Кафедра банківської справи


Пояснювальна записка


до дипломної роботи
освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»

на тему: УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНОГО ТА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКУ

Виконав: студент 5 курсу, групи МБС-22

спеціальності 8.03050802 – «Банківська справа»

Мірошниченко А. В.

Керівник: Циганюк Д. Л.

Рецензент: Козленко А. А.


Суми – 2013 року

РЕФЕРАТ

Дипломна робота містить 154 сторінок, 2 таблиці, 10 рисунків, список використаних джерел з 79 найменувань, 14 додатків.


В умовах економічної кризи досить актуальним є таке поняття як «фінансова стійкість». Враховуючи те, що під час світової кризи найбільше збитків зазнала саме банківська сфера, то можна зробити висновок, що забезпечення стійкості банку є недостатньо дослідженою й розробленою.

Об’єктом дослідження при проходженні переддипломної практики було обрано фінансову стійкість банку.

Предметом дослідження є теоретичні, методичні та практичні питання щодо оцінки фінансової стійкості в банку.

Метою переддипломної практики є дослідження теоретичних основ фінансової стійкості банку, аналіз активів, зобов’язань і власного капіталу та їх вплив на фінансову стійкість ПАТ «Умовний банк», а також розгляд охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях в банку.

Для досягнення мети необхідно вирішити наступні завдання:


 • дослідити сутність фінансової стійкості банку;

 • розкрити фактори, що впливають на фінансову стійкість банку;

 • визначення організаційного та інформаційного забезпечення фінансової стійкості банку;

 • розглянути загальну характеристику діяльності банку ПАТ «Умовний банк»;

 • провести аналіз структури активів, власного капіталу і зобов’язань та визначити їх влив на фінансову стійкість банку;

 • дослідити управління охороною праці в банку;

 • оцінити санітарно-гігієнічне забезпечення умов праці в діяльності банку;

 • проаналізувати безпеку в надзвичайних ситуаціях на досліджуваному об’єкті.

Отже, слід зазначити, що для банку важливою є не тільки внутрішня оцінка його діяльності, але і порівняння результатів роботи з результатами інших банків та визначення місця банку в банківській системі. Одним з варіантів аналізу, що дозволяє отримати комплексну оцінку та порівняти об'єкти оцінки за певними критеріями, є аналіз за інтегральним методом . В даний час в Україні спостерігається дефіцит аналітичної інформації про роботу банків, тому саме інтегральний метод є основою для вивчення їхньої діяльності.

В роботі удосконалено розрахунок інтегрального показника оцінки фінансової стійкості банку та сформовано рекомендації щодо покращення даного показника.


Ключові слова: фінансова стійкість, оцінка фінансової стійкості, інтегральний показник.
Державний вищий навчальний заклад

«Українська академія банківської справи Національного банку України»

Факультет банківських технологій

Кафедра банківської справи

Дипломна робота


на тему: УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНОГО ТА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКУ

освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»

Виконав: студент 5 курсу, групи МБС-22

спеціальності 8.03050802 – «Банківська справа»

Мірошниченко А. В.
Керівник: к.е.н., ст. викладач, Циганюк Д. Л.

Консультант к.е.н., доцент Бондаренко А. Ф.

Суми – 2013 року

ЗМІСТ
ВСТУП……………………………………………………………………………

9

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКУ …………………………...

11

1.1

Сутність, роль і значення «фінансової стійкості» банків…..…

11

1.2

Основні фактори, що впливають на фінансову стійкість банку..

21

1.3

Методичні підходи до оцінки фінансової стійкості банку……

30
Висновки до розділу 1 …………………………………………....

41

РОЗДІЛ 2

АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПАТ «УМОВНИЙ БАНК»……………………………………………………………...

43

2.1

Загальна характеристика ПАТ «Умовний банк»…………..........

43

2.2

Аналіз структури активів та їх вплив на фінансову стійкість банку……………………………………………………………….

50

2.3

Аналіз структури власного капіталу та зобов’язань та їх вплив на фінансову стійкість банку……………………………………..

58
Висновки до розділу 2 ……………………………………………

70

РОЗДІЛ 3

УДОСКОНАЛЕННЯ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ ….……………………………………

72

3.1

Удосконалення методичного забезпечення оцінки фінансової стійкості банків ……………………………………………………

72

3.2

Удосконалення інформаційного забезпечення оцінки фінансової стійкості банків ………………....................................

79
Висновки до розділу 3 ……………………………………………

90

РОЗДІЛ 4

ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ У ПАТ «УМОВНИЙ БАНК»….…………………

92

4.1

Система управління охороною праці в банку….………………..

92

4.2

Аналіз небезпечних і шкідливих факторів умов праці в банку ..

95

4.3

Безпека в надзвичайних ситуаціях на досліджуваному об’єкті..

100
Висновки до розділу 4 .………………………………………..….

102

ВИСНОВКИ ……………………………..............................................................

104

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ .............................................................

109

ДОДАТКИ .............................................................................................................

119

ВСТУП


Варто зазначити, що в умовах економічної кризи досить актуальним є таке поняття як «фінансова стійкість». Враховуючи те, що під час світової кризи найбільше збитків зазнала саме банківська сфера, то можна зробити висновок, що забезпечення стійкості банку є недостатньо дослідженою й розробленою.

Також даному питанню приділяється значна увага, оскільки ефективність функціонування банківської системи країни визначається фінансовою стійкістю кожного банку.

Метою дипломної роботи є дослідження теоретичних основ фінансової стійкості банку, аналіз активів, зобов’язань і власного капіталу та їх вплив на фінансову стійкість ПАТ «Умовний банк», а також розгляд охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях в банку.

Для досягнення мети необхідно вирішити наступні завдання: • дослідити сутність фінансової стійкості банку;

 • розкрити фактори, що впливають на фінансову стійкість банку;

 • визначення організаційного та інформаційного забезпечення фінансової стійкості банку;

 • розглянути загальну характеристику діяльності банку ПАТ «Умовний банк»;

 • провести аналіз структури активів, власного капіталу і зобов’язань та визначити їх влив на фінансову стійкість банку;

 • удосконалення методичного забезпечення оцінки фінансової стійкості ПАТ «Умовний банк»;

 • обґрунтувати напрямки вдосконалення інформаційного забезпечення оцінки фінансової стійкості банку;

 • дослідити управління охороною праці в банку;

 • оцінити санітарно-гігієнічне забезпечення умов праці в діяльності банку;

 • проаналізувати безпеку в надзвичайних ситуаціях на досліджуваному об’єкті.

Об’єктом дослідження дипломної роботи було обрано фінансову стійкість банку.

Предметом дослідження є теоретичні, методичні та практичні питання щодо оцінки фінансової стійкості в банку.

Базою проходження переддипломної практики було обрано Сумське регіональне відділення ПАТ «Умовний банк».

Для досягнення мети та завдань були використані різноманітні методи дослідження. До них відносяться: метод аналізу та синтезу, порівняльний метод, статистичний, спостереження та інші. Метод аналізу був використаний при дослідженні фінансової стійкості банків та при визначенні основних методів оцінки фінансової стійкості, також при дослідженні факторів, що впливають на фінансову стійкість банківських установ.

Статистичний метод полягає у вивченні кількісних показників, що характеризують діяльність банку, також для аналізу та узагальнення даних щодо структури активів, власного капіталу та зобов’язань.

Метод порівняння для зіставлення різних підходів щодо дослідження фінансової стійкості банків та визначення оцінки фінансової стійкості банківської системи, а також зіставлення показників за поточний та попередні роки.

Для написання диплому використовувалися знання, отримані впродовж проходження переддипломної практики, статті провідних вітчизняних та закордонних економістів з питань фінансової стійкості банків, дані статистичної звітності банку, періодичних видань, дані облікової політики банку, нормативні акти, а також офіційний сайт банку та внутрішньо корпоративний сайт.
РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКУ  1. Сутність, роль і значення «фінансової стійкості» банків

На сучасному етапі розвитку вітчизняної економіки спостерігається посилення фінансової нестабільності, що робить дослідження «фінансової стійкості» банків актуальним. Досить гостро стоїть питання щодо своєчасного виявлення у діяльності банків фінансових труднощів, що в подальшому дозволить стабілізувати функціонування банківської установи.

В свою чергу стійкість є визначальною характеристикою діяльності банківської системи. Тому фінансова стійкість і стабільний розвиток банківської установи залежить від економічної стабільності країни. Таким чином, вченим необхідно приділяти значні зусилля для досягнення цієї характеристики, а також ставляти стратегічне завданням для забезпечити фінансової стійкості кожного банку не лише на короткостроковий період.

Оскільки ефективність функціонування банківської системи країни визначається фінансовою стійкістю кожного банку, то даному питанню приділяється значна увага.

Варто зазначити, що поняття «фінансова стійкість» досліджувалось в працях науковців: О. В. Крухмаль [16], Ж. М. Довгань [14], Р. В. Михайлюк [35], Ю. С. Масленчиков [9], І. В. Ларінова [29], Н. М. Шелудько [77], Г. Г. Фетісов [75], В. В. Рисін [64], В. М. Кочетков [24] та інші.

На думку І. В. Ларінової: «Стабільність банківської системи – це здатність протистояти зовнішньому та внутрішньому впливу, зберігати стійку рівновагу та надійність протягом часу» [29].

Фахівці ЄЦБ розглядають фінансову стабільність у широкому значенні як ситуацію, коли окремі складові або фінансова система в цілому здатні протидіяти шокам без подальшого розвитку кумулятивних процесів, що порушують трансформацію заощаджень в інвестиції, та забезпечувати проведення платіжних операцій в економіці, а у більш вузькому значенні – як стійкість окремих елементів фінансової системи, зокрема банківського сектору [12, С. 417].

В. Я. Вовк та В. Ю. Дмитрик зазначають: «Стійкість – це термін, що означає здатність системи виконувати свої функції всупереч дії ендогенних та екзогенних факторів. Стійкість банку залежить від багатьох аспектів його діяльності й має складну структуру» [9].

Михайлюк Р. В. зазначає, що «Стійкість є фундаментальною характеристикою внутрішнього стану комерційного банку, який відзначається здатністю витримувати максимальний рівень непередбачуваних втрат і зберігати стан ефективного функціонування» [35].

Що ж до визначення фінансової стійкості, то тут ми можемо спостерігати значну варіацію понять. Оскільки в економічній літературі не існує єдиного підходу до визначення даного поняття, то ми можемо спостерігати ототожнення даного терміну з іншими економічними визначеннями.

Проаналізувавши визначення фінансової стійкості різними авторами, виділяємо 3 підходи, що представлено в таблиці А.1:


 • з точки зору ліквідності та платоспроможності;

 • з точки зору функціонування банку в цілому;

 • з точки зору здатності виконувати свої функції.

Розглядаючи перший підхід необхідно розглянути ліквідність та платоспроможність банку.

Ліквідність банку – це здатність банку забезпечити своєчасне виконання своїх грошових зобов'язань, яка визначається збалансованістю між строками і сумами погашення розміщених активів та строками і сумами виконання зобов'язань банку, а також строками та сумами інших джерел і напрямів використання коштів (надання кредитів, інші витрати).

Платоспроможність – один з основних якісних показників діяльності підприємства, що визначає спроможність підприємства здійснювати платежі, розраховуватися з боргами в необхідному обсязі та в зазначений термін наявними у нього коштами або такими, які безперервно поповнюються за рахунок його діяльності [70].

Таким чином, для забезпечення фінансової стійкості банківської установи необхідно врівноважити ліквідність активів та їх прибутковість, тобто мати таку структуру балансу, яка б дозволила не лише розраховуватись за своїми зобов’язаннями, але і одержувати стабільний прибуток. Це в свою чергу задовольняє офіційні нормативи ліквідності встановлені НБУ та не призводить до залежності від зовнішніх джерел фінансування.

Слід зазначити, що дані складові є досить важливі при розгляді фінансової стійкості банку, бо ліквідність є одним з основних факторів фінансової стійкості. Проте враховуючи лише їх неможливо в повній мірі визначити фінансову стійкість банку. Деяких вчені говорять, що фінансова стійкість не може визначатись тільки відповідністю діяльності банку нормативним показникам, бо дані нормативи являються лише орієнтиром.

Щодо другого підходу, то наковці визначають фінансову стійкість, що залежить від економічного середовища, конкурентів, НБУ та ін. Але слід підкреслити, що даний підхід має певні недоліки: не враховуються такі важливі складові фінансової стійкості, як платоспроможність, ліквідність та прибутковість банку, твердження, що фінансова стійкість банківської установи залежить від загальноекономічного та соціально-політичного середовища є недостатнім для визначення фінансового стану.

Що ж стосується третього підходу, то прихильники даного напрямку зазначають фінансову стійкість банку як банківської системи в цілому. Разом з тим незрозумілим є ставлення авторів до показників платоспроможності та ліквідності і важливості їх для визначення фінансової стійкості.

Отже, розглянувши дані підходи до визначення фінансової стійкості комерційних банків, можемо зробити висновок про те, що кожен із них окремо та всі вони в сукупності формують фінансову стійкість банківської системи.

На основі проаналізованих вище понять можна сформулювати наступне визначення: фінансова стійкість – це визначальна характеристика банку, що забезпечує його ефективну діяльність та обумовлює спроможність банку відповідати за всіма своїми зобов’язаннями нівелюючи вплив негативних факторів.

Вивчаючи фінансову стійкість варто розрізняти такі поняття, як «поточна фінансова стійкість» та «перспективна фінансова стійкість». Поточна фінансова стійкість – це ситуативна характеристика банку на момент проведення аналізу. Перспективна фінансова стійкість – це ймовірність того, що фінансові можливості банку протягом певного часу будуть відповідати певним критеріям, тобто ймовірність того, що банк проявить себе як стійкий у фінансовому плані [36, С. 158].

До умов забезпечення фінансової стійкості сучасного банку можна віднести [7]:


 • достатній, а не надлишковий обсяг власного капіталу;

 • підтримку збалансованої структури активів і пасивів за строками й сумами;

 • підтримку відповідного рівня рентабельності діяльності банку.

Важливою умовою ефективного функціонування механізму управління фінансовою стійкістю банків є дотримання останніми комплексу принципів, до яких слід віднести наступні:

– принцип єдності дій і засобів досягнення мети суб’єктами управління даного механізму;

– принцип комплексності процесу управління фінансовою стійкістю, який охоплює перераховані етапи;

– принцип єдності тактики і стратегії у процесі управління фінансовою стійкістю для забезпечення його безперервності;

– принцип взаємозв’язку і взаємообумовленості елементів механізму управління фінансовою стійкістю комерційних банків, який полягає у тому, що функціонування окремого елементу зумовлює особливості дії іншого, а взаємний вплив та цілеспрямованість усієї сукупності елементів забезпечує результативність процесу управління фінансовою стійкістю;

– принцип гнучкості механізму та процесу управління фінансовою стійкістю банку, що дає змогу адаптуватися до можливих змін на фінансовому ринку [7].

Щодо забезпечення фінансової стійкості банку виділяють такі взаємопов’язані напрями: стійкість капітальної та ресурсної бази; організаційно-структурну стійкість банку; комерційну стійкість банку [25].

Однією з найважливіших характеристик, за якою ми можемо судити про фінансову стійкість окремого комерційного банку, є рівень його капіталізації. Саме достатній обсяг власного капіталу (як грошові кошти, так і виражене у грошовій формі ліквідне майно) забезпечують економічну самостійність, прибуткову діяльність на ринку банківських послуг, що в кінцевому підсумку позитивно позначається на фінансовій стійкості комерційного банку. Хоча власний капітал банку й займає незначну частку в загальній сукупності ресурсів банку, проте відіграє визначальну роль в процесі його діяльності.

Державне регулювання діяльності банків (фінансової стійкості) здійснюється Національним банком України через:

а) встановлення обов’язкових економічних нормативів;

б) визначення норм обов’язкових резервів для банків;

в) встановлення норм відрахувань до резервів на покриття ризиків від активних банківських операцій;

г) встановлення вимог та обмежень щодо діяльності банків [46].

Для забезпечення стабільної діяльності банків і своєчасного виконання ними своїх зобов’язань перед вкладниками, Національним банком України було розроблено та затверджено «Інструкцію про порядок регулювання діяльності банків в Україні» [57]. Дана інструкція була розроблена відповідно до загальноприйнятих у міжнародній практиці принципів і стандартів. Інструкція встановлює обов’язкові до виконання економічні нормативи:

Нормативи капіталу:

- мінімальний розмір регулятивного капіталу (Н1) – 120 млн. грн.;

- норматив достатності (адекватності) регулятивного капіталу (Н2) – не менше ніж 10 % регулятивного капіталу;

- норматив (коефіцієнт) співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (Н3) – не менше ніж 9 % регулятивного капіталу;

- норматив (коефіцієнт) співвідношення регулятивного капіталу до зобов’язань (Н3-1) – не менше ніж 10 % регулятивного капіталу.

Нормативи ліквідності:

- миттєвої ліквідності (Н4) – не менше ніж 20 %;

- поточної ліквідності (Н5) – не менше ніж 40 %;

- короткострокової ліквідності (Н6) – не менше ніж 60 %.

Нормативи кредитного ризику:

- норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7) – не має перевищувати 25 % регулятивного капіталу;

- норматив великих кредитних ризиків (Н8) – не має перевищувати 8-кратний розмір регулятивного капіталу;

- норматив максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (Н9) – не має перевищувати 5 % статутного капіталу;

- норматив максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (Н10) – не має перевищувати 30 % статутного капіталу.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал