У біду потрапляють як у прірву, однак до злочину сходять по східцях О. Бестужев-Мерлінський Слайд1Скачати 310.68 Kb.
Дата конвертації28.12.2016
Розмір310.68 Kb.
У біду потрапляють як у прірву, 

однак до злочину сходять по східцях 

О.Бестужев-Мерлінський 

Слайд1

Сучасна ЗОШ має безліч проблем, і найболючіша серед них зростаючі труднощі у вихованні дітей та підлітків, збільшення кількості асоціальних проявів у поведінці, правопорушень і злочинів. Вчителі зіткнулись з проблемами, яких не знали їхні колеги 8-10 років тому.


Слайд 2

Проблеми нашого суспільства гостро впливають на школу. Помітним стало падіння інтересу до навчання в учнів. Кількість важковиховуваних підлітків зростає. Зараз це складне соціальне та педагогічне явище. Його подолання вимагає від освітньої установи розробки ефективної системи превентивного виховання учнівської молоді.

Кількість дітей, що належать до груп ризику, різко зросла: нині їх майже 50%. Почастіли прояви грубості у ставленні до вчителів і батьків. Бродяжництво, хуліганство, пияцтво, наркоманія. Ці явища надзвичайно болюче вдарили по школі, як і по суспільству в цілому.
Слайд 3

       Сьогодні проблема девіантної поведінки і правопорушень серед неповнолітніх в Україні є досить актуальною і набула загальнодержавного значення, не оминула вона і наш заклад, стала предметом стурбованості і підвищеної уваги з боку педагогічного колективу. 

       Саме через девіантну поведінку проходять негативні витоки соціуму. Внаслідок відхилень від нормальної поведінки відбувається руйнація спокійного укладу життєдіяльності. Молодь є найактивнішим психологічним суб'єктом і тому прояви соціально неприйнятної поведінки найвиразніше проявляються саме у них. У віці, коли не сформований стійкий світогляд, особи найбільше піддаються зовнішньому впливу. Сприймаючи інтереси, погляди оточуючих, вони обирають, вбирають їх у себе і в подальшому керуються ними. З розвитком девіантної поведінки у молоді все більше затуплюються позитивні відчуття і вона часто стає резервом для злочинності. 

Тому одне з головних завдань, що стоять перед нами, безумовно є пошук шляхів зниження зростання злочинів серед молоді та підвищена ефективність їх профілактики.

Система виховних заходів школи має бути спрямована на вдосконалення способу життя учнів. Дитина має почувати себе комфортно у школі, особливо в класі, між однолітками та із своїми вчителями і вихователями. Якщо так є, то воно обирає для себе правильну соціальну орієнтацію. Мета превентивного виховання полягає у розвитку почуття соціальної відповідальності підлітків за свою поведінку, сприяє не лише усвідомленню своїх прав а й обовязків.
Слайд 4

Превентивне виховання в школі - це система підготовчих та профілактичних дій

педагога, спрямованих на запобігання формуванню в учнів негативних звичок, рис

характеру, проявам асоціальної поведінки підлітків та організацію належного догляду за діяльністю школярів.
Слайд 5

Сутність Превентивного виховання в школі – це система підготовчих та профілактичних дій педагогів, спрямованих на запобігання формуванню в учнів негативних звичок, рис характеру, проявам асоціальної поведінки підлітків та організацію належного догляду за діяльністю школярів.

Це - комплексний цілеспрямований вплив на особистість у процесі її активної динамічної взаємодії із соціальними інституціями, спрямованої на фізичний, психічний, духовний,соціальний розвиток особистості; вироблення в неї імунітету до негативних впливів соціального оточення, профілактику, корекцію і подолання асоціальних проявів у поведінці дітей та молоді, а саме : • правопорушень (схильність до агресії, крадіжок, брехні та інших вад, що можуть призвести до кримінальних дій);

 • поганих звичок (алкоголізму, наркоманії, тютюнопаління, токсикоманії тощо);

 • статевих порушень та їх наслідків (статевої розпусти, венеричних захворювань, ВІЛ, СНІД, проституції тощо);

 • егоцентризму та екологічної брутальності (позитивне ставлення до всього, що оточує, свідомість, підвищення культури споживання, загальноприйнятні норми людської моралі тощо).


Слайд 6

Завдання превентивного виховання:

Завданням превентивного виховання, передусім, є забезпечення формування в учнів високих моральних якостей, які є головним чинником вибору способів поведінки. Адже він має здійснюватися на основі морально-правових знань, уявлень, поглядів, переконань, почуттів, які склались у нашому суспільстві і становлять суспільну свідомість, що справляє вирішальний вплив на формування свідомості.

Слайд 7
Мета

Правове виховання має сприяти формуванню в учнів моральних почуттів, які

регулювали б їхню поведінку: почуття законності обраної мети, правомірності шляхів і засобів їх реалізації, справедливості, відповідальності. Завдяки право вихованню в учнів мають вироблятися навички і звички високоморальної поведінки. І нарешті, завданням право виховання, яке визначає характер всієї виховної роботи, є забезпечення подолання окремими учнями шкідливих навичок і звичок, що сформувалися внаслідок помилок і недоліків виховання.


 • Сформувати позитивні якості особистості: правової свідомості, уявлень, переконань, що склалися в суспільстві, почуттів, що регулюють поведінку, активної протидії порушникам законів;

 • підвищити правову культуру всіх учасників НВП;

 • сформувати навичку здорового способу життя;

 • втілювати профілактику вживання наркотичних, алкогольних та психотропних речовин;

 • надавати комплексну психолого – педагогічну допомогу неповнолітнім;

 • забезпечити адекватну соціальну реабілітацію неповнолітніх, які вчинили протиправні дії або зловживають психоактивними речовинами.


Слайд 8
Принципи превентивного виховання:

Основними принципами превентивного виховання у сучасному навчальному закладі є наступні:

- принцип гуманістичної орієнтації превентивного виховання зосереджує увагу педагога на дитині як на вищій цінності, враховує її вікові та індивідуальні особливості, не форсує її розвитку, допомагає дитині розробити індивідуальну программу, стимулює відповідальне ставлення до своєї поведінки, діяльності, спілкування, життєвих виборів;

- принцип врахування вікових, гендерних та індивідуальних особливостей дітей у вихованні передбачає, що виховання повинно узгоджуватися із загальними законами людського розвитку і вибудовуватися відповідно статі, віку та інших індивідуальних особливостей дитини;

- принцип стратегічної цілісності  визначає єдину цілісну стратегію превентивної діяльності навчального закладу; передбачає наступність у реалізації превентивного виховання на різних освітніх рівнях; що охоплює всі сфери життєдіяльності дітей та учнівської молоді; здійснюється різними соціальними інститутами у навчальній і позанавчальній діяльності;

- принцип наступності у вихованні вказує на безперервність процесу превентивного виховання (як на рівні поколінь, так і на рівні системи освіти), на необхідність особистісного присвоєння вихованцями культурно-історичних цінностей, моральних норм і традицій українського народу;

- принцип виховання в колективі підкреслює, що виховання, здійснюючись в дитячо-дорослих спільнотах різного типу, дає вихованцям позитивний досвід соціального життя і створює сприятливі умови для позитивно спрямованих самопізнання, самовизначення та самореалізації;

- принцип технологізації передбачає науково обґрунтовані дії педагога та відповідно організовану ним діяльність дітей, підпорядковані досягненню спеціально спроектованої системи профілактичних цілей, що узгоджуються з психологічними механізмами розвитку особистості та ведуть до кінцевої мети превентивного виховання;

- принцип індивідуалізації полягає у визначенні індивідуальної траєкторії соціального розвитку кожної дитини, виокремлення спеціальних завдань, що відповідають її особливостям, включення дітей у різні види діяльності; розкриття потенціалу особистості як у навчальній, так і у позанавчальній роботі; надання можливостей кожній дитині для самореалізації і саморозкриття; здійснення моніторингу змін індивідуальних якостей дитини;


- принцип соціальної адекватності потребує відповідності змісту і засобів превентивного виховання соціальній ситуації розвитку дитини, врахування і використання різноманітних факторів соціального середовища;

- принцип соціального загартування дітей (М.Рожков) передбачає включення дітей у ситуації, які потребують вольових зусиль для подолання негативного впливу соціуму, розвитку духовних і морально-вольових якостей;

- принцип проектування та конструювання превентивного виховного простору. Превентивний виховний простір – це результат творчої та інтегральної діяльності вчителів та учнів, спрямований на створення спільного ціннісно-нормативного укладу життя школи: це простір можливостей, динамічна система взаємопов’язаних педагогічних подій, які становлять основу життєдіяльності закладу, спрямованих на особистісний розвиток учня, набуття ним життєвої компетентності;

- принцип соціального партнерства у вихованні орієнтує всіх суб’єктів виховання на рівноправне співробітництво, пошук порозуміння, досягнення консенсусу та оптимізацію відносин в інтересах розвитку особистості і суспільства;

- принцип державно-громадського управління освітою передбачає поділ повноважень і консолідацію зусиль органів державної влади і громадських інститутів у вирішенні проблем виховання підростаючого покоління;

Зазначені принципи утворюють певну систему. Кожен принцип, як важлива складова системи, взаємопов’язаний з іншими. Їх поєднання є запорукою ефективності превентивного виховання;

Основним результативним критерієм превентивного виховного процесу в навчальних закладах має стати формування життєвої компетентності особистості, здатної до самостійного життя й діяльності в сучасному суспільстві як Громадянин, Професіонал, Сім’янин, Носій культури. Під цим кутом зору повинні розглядатися результати превентивної виховної діяльності.


 • принцип комплексності забезпечує реалізацію Концепції превентивного виховання у поєднанні з діяльністю інших суб'єктів профілактичної роботи;


 • принцип системності передбачає узгодженість, послідовність, взаємозв'язок усіх рівнів профілактичної роботи та погодження відомчих програм з програмами інших суб’єктів цієї діяльності зі стратегічних питань;


 • принцип науковості забезпечує науковість аналізу ситуацій, доцільність вибору форм, методів, прийомів реалізації програм спеціалістами відповідних галузей знань;


 • принцип інтеграції передбачає зближення і поглиблення взаємодії вітчизняних і закордонних превентивних програм;


 • принцип мобільності дає можливість оперативно модифікувати завдання, форми і методи превентивного виховання залежно від умов і змінювати сфери впливу;


 • принцип наступності означає розгортання превентивних програм з використанням набутого досвіду;


 • принцип конкретності зумовлює включення до превентивних програм чітко сформульованих заходів, строків виконання, визначення відповідальних за їх реалізацію;


 • принцип реалістичності передбачає соціальний зміст заходів превентивного виховання, який полягає в оптимізації форм і методів, спрямованих на розвиток адаптаційних якостей цільових груп, зобов'язує за наявності необхідних кадрових, матеріальних, фінансових та інших ресурсів включатись до профілактичних програм;


 • принцип етичності забезпечує моральні основи превентивної діяльності, відображає її гуманний характер, опору на позитивний потенціал особистості, збереження конфіденційності, поваги та інших дієвих умов взаємодії з цільовими групами у процесі превентивного виховання.Слайд 9

Функції превентивного виховання

Слайд 10

Діагностично-прогностична функція полягає в аналітичній роботі зі з’ясування причин і умов відхилень у поведінці дітей та молоді; у передбаченні тенденцій їх розвитку; у виявленні шляхів і способів превентивного втручання в соціальну ситуацію розвитку особистості.

Корекційно-реабілітаційна функція ставить за мету узгодження виховного процесу з реальними умовами соціалізації дитини і пов’язана з втручанням у негативну ситуацію її розвитку на рівні знань, емоцій, поведінки, використання оптимальної коригувальної допомоги, перевиховання та подолання негативних проявів у поведінці, налагодження стосунків для позитивного способу життя.

Освітньо-консультативна функція передбачає використання сучасних технологій надання оптимальної освітньої, консультативної інформації; попередження і нейтралізацію надмірної інформації про види і форми негативних явищ.


Слайд 11
Організаційно-методична функція ставить за мету опрацювання і реалізацію міжгалузевих науково-дослідних проектів із проблем превентивного виховання; дослідження соціально-гігієнічних та медико-біологічних факторів розвитку схильності неповнолітніх до негативної поведінки та розробку заходів щодо її профілактики; відпрацювання медико-біологічних, соціально-педагогічних та психолого-педагогічних технологій на базі навчальних закладів (дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних), а також медичних, правоохоронних служб, установ реабілітації неповнолітніх і молоді.

Інтегративно-просвітницька функція передбачає збір, обмін, аналіз, адаптацію, узагальнення та впровадження вітчизняного й зарубіжного досвіду превентивної практики, інтеграцію у світовий превентивний процес в роботі з дітьми і молоддю.
Слайд 12

 • Регулятивна

Регуляція та координація поведінки дитини

 • Охоронна

Збереження здоров’я та життя, вироблення імунітету до негативних впливів

 • Комунікативна

Спілкування, створення відносин довіри, ситуації психологічного комфорту

 • Пізнавальна

Правова освіта, мораль, здоровий спосіб життя

 • Профілактична

Різнорівнева профілактична робота школи, служб, міліції

Слайд 14

Проблеми сучасного виховання:

Фактори що спливають на особистість учня ,учня схильного до девіації.

На жаль чинників що негативно впливають на розвиток і поведінку дітей, як зовнішніх так і внутрішніх, багато .

Ними є:


1 . Процеси, що відбуваються в суспільстві:

- Відсутність ясної, позитивної державної ідеології, спрямованої на зміну ієрархії суспільних цінностей;

- Недосконалість законів і роботи правоохоронних органів, безкарність злочинів;

- Безробіття (явне і приховане);

- Відсутність соціальних гарантій та державної підтримки економічно неспроможних сімей з дітьми;

- Пропаганда насильства і жорстокості через засоби масової інформації;

- Відсутність своєчасної та кваліфікованої диспансеризації дітей, що дозволяє виявляти фізичні і психологічні порушення здоров'я дітей та підлітків, надавати їм за підсумками диспансеризації допомогу.
Слайд 15

2 . Стан сім'ї, її атмосфера:

- Неповна сім'я;

- Матеріальне становище сім'ї (як бідність, так і багатство);

- Низький соціально -культурний рівень батьків;

- Відсутність сімейних традицій;

- Стиль виховання в сім'ї (відсутність єдиних вимог до дитини, жорстокість батьків,

їх безкарність і безправ'я дитини);

- Заперечення самоцінності дитини;

- Задоволення потреб дітей (недолік або надлишок);

- Зловживання батьків алкоголем, наркотиками;

- Безвідповідальне ставлення батьків до вживання дітьми психоактивних речовин.
Слайд 16

3. Фактори ризику, що йдуть від організації внутришкільного життя:

-недосконалість організації управління процесами навчання і виховання;

-погана матеріальна забезпеченість школи;

- відсутність налагодженого систематичного зв'язку школи з сім'єю школяра і важелів впливу на батьків, які не займаються вихованням дитини;

- незадовільна організація позакласної роботи;

-відсутність дитячих організацій в школі.


До внутрішніх факторів ризику відносяться:

- відчуття дитиною власної непотрібності,

- низька самооцінка,

- невпевненість у собі,

- недостатній самоконтроль і самодисципліна,

- незнання і неприйняття соціальних норм і цінностей,

- невміння критично мислити і приймати адекватні рішення в різних ситуаціях,

- невміння висловлювати свої почуття, реагувати на свої вчинки і вчинки інших людей.

          Як правило, дитина чи підліток отримує клеймо «важкого», якщо його поведінка не відповідає очікуванням дорослих і для його виховання і навчання неможливо застосувати напрацьовані педагогічні прийоми .

Педагогіка, в тому числі і соціальна, необхідна, щоб вивчити причини, джерела, що зумовлюють появу «важких дітей», правопорушення серед неповнолітніх, і на цій основі побудувати таку систему профілактичної діяльності, яка забезпечила б поступове скорочення злочинності .


Слайд 17-19

Анкетування учнів
Слайд20

Будь яка злочинна поведінка неповнолітнього являється наслідком соціальної дезадаптації (відхилень в поведінці)

Зараз у школі стоять на ВШО 5 учнів. Як змінювалося їх кількість за минулі 3 роки?
Слайд 21

Моніторинг правопорушень

Слайд 22

ВШО

Слайд23

Яка ж особистість учнів правопорушників ? До них, насамперед, слід віднести :

• дітей і підлітків, які самовільно залишили навчання в школах, технікумах, профтехучилищах та інших навчальних закладах, ніде не навчаються, не працюють і ведуть антигромадський спосіб життя;

• важковиховуваних і невстигаючих учнів, які систематично порушують шкільний режим і правила суспільної поведінки;

• підлітків, які повернулися з місць ув'язнення, засуджених судами до мір покарання, не пов'язаних з позбавленням волі, а також умовно засуджених та переданих на перевиховання громадськості;

• засуджених учнів, щодо яких судами застосована відстрочка виконання вироку;

• бездоглядних підлітків з числа учнів , які вчинили правопорушення і перебувають на обліку в інспекціях у справах неповнолітніх .Слайд 24

ПРИЧИНИ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕЗАДАПТАЦІЇ НЕПОВНОЛІТНІХ

Дисгармонійна сім’я

 Особистісні особливості дитини (хвороби, характер, темперамент, психічні відхилення)

Шкільна дезадаптація підлітка

 Асоціально –орієнтовано -неформальне оточення ровесників

Соціально –демографічні проблеми


Слайд 25
Шкільна дезадаптація підлітка

Нездатність школи (обов’язкова середня освіта, передача знань насильницьким шляхом, вплив –переконання)Дисгармонійна сім’я

- Неефективність сімейного виховання (батьки не знають і не мають бажання вчитись, як уберегти дітей від жорстокості, як в ролі жертви, так і в ролі палача)

- Втрата жінкою ролі носія любові

- ТВ і Інтернет продукти (кіноіндустрія зі сценами насилля та реклама алкогольних напоїв та тютюнових виробів)


Слайд 26
Характеристики сімей, які дають асоціальну поведінку дітей:

1) сім’ї, члени яких мають психічні чи інші важкі хвороби; схильність до наркоманії, алкоголю чи асоціальної поведінки;

2) сім’ї, в взаємовідносинах яких між батьками непорозуміння, ворожість, домінуючий вплив одного з батьків, прояви насилля;

3) сім’ї, в яких батько являється авторитетом і в тойже час не цікавиться особистісним розвитком дитини, а за виховання відповідає мама;

4) сім’ї з дефіцитом піклування та любові одного чи обох батьків до дитини; штрафним впливом; авторитарним виховним впливом, спрямованим на формування строгої дисципліни у дитини; ліберальним виховним впливом, який викликає труднощі в формуванні цінностей і норму дитини; надмірної опіки над дитиною; виховання дитини в дусі неповаги до суспільних норм і форм соціального контролю.
Мала чи дружня группа також може являтись фактором асоціальної поведінки, якщо там присутні асоціальні елементи в системі норм, якими керуєються члени групи в своїй поведінці; в взаємовідносинах в групі панує авторитарний стиль, проявляється насилля; якщо в групі розповсюджена антишкільна субкультура.

Слайд 27

Сімейне виховання
Засоби покарання:

Фізичні – 5%

Моральні – 92%

Інші – 3% (заборони)Хто виховує (карає):

Мама - 60%

Батько - 40%

За що тебе найчастіше карають, на які теми виховують батьки:

Навчання, поведінка в школі- 90%

Інше – 5%

З ким ви проводите більше вільного часу:

З друзями – 65%

З батьками – 35%

Відношення до алкоголю та паління:

Не пробували алкогольні напої – 30%

Не пробували палити – 45%

Вперше попробували спиртне:

Вдома – 55%


Слайд 28

Важливий по значимості фактор, який може сприяти появі та розвитку асоціальної поведінки дітей - школа.Має значення стиль роботи.

1. Авторитарний

Работа спрямована на досягнення слухняності, дисциплини, порядка. Із педагогічних засобів переважають санкції, покарання, обмеження. відсутня індивідуальна робота, диференціація. Організація, форми і методи навчання не створюють можливості для успіхів кожного підлітка.2. Ліберальный

Відноситься найчастіше не стільки до школи, скільки до деяких вчителів. При цьому нерідко відсутня систематична та послідовна робота, необхідна для досягнення виховної мети.

Вся работа спрямована на засвоєння знань; не приділяється необхідна увага виховній роботі.

Класним керівникам, вчителям – предметникам необходна співпраця з підготовленими кадрами — психологами, соціальними педагогами.


Слайд 29
Неможливість реалізації позитивної соціальної ролі змушує підлітка шукати обхідні шляхи для реалізації своїх потреб в розвитку.
Наслідками цього являються:

 • Труднощі у взаємовідносинах з батьками

 • Втечі із сім’ї

 • Пошук і знаходження людей, які «дають» можливість реалізувати свої потреби в розвитку (молодіжні рухи - готи, ему, релігійні секти і т.д.)

 • Експерименти з наркотиками (відсутність навичок, умінь справлятись з життєвими ситуаціями, вміння радіти життю, відсутність захищенності, впевненості)


Слайд 30

Прояви в поведінці

 • демонстрація,

 • агресія,

 • виклик,

 • ухилення від навчання,

 • втечі із дому,

 • бродяжництво,

 • пянство і алкоголізм,

 • рання наркотизація,

 • антисуспільні дії сексуального характеру,

 • спроби суїцидів,

 • образи,

 • побої,

 • підпали,

 • садистські дії,

 • мілкі крадіжки,

 • вимагання,

 • розповсюдження і продаж наркотиків.


Слайд 31

Підліток, у якого сформовані правосвідомість і моральна культура, не поповнить ряди правопорушників.


Слайд 32

Мета школи: рання профілактика правопорушень серед підлітків та корекційна робота.


Слайд 33

Завдання школи по профілактиці та попередженню правопорушень


Слайд 34

 • Своєчасне виявлення неблагонадійних сімей, надання їм соціальної допомоги;

 • раннє виявлення дітей «групи ризику» та проведення з ними роботи на індивідуальному рівні;

 • формування у педагогів навичок конструктивної взаємодії з підлітками «групи ризику»;

 • правова просвіта через систему правовиховних заходів;

 • організація дозвілля підлітків, розвиток творчого потенціалу особистості, самопізнання, саморозвитку, самовиховання та самореалізації підлітків;

 • профорієнтація та працевлаштування молоді.


Слайд 35

Система работи школи по профілактиці і попередженню правопорушень

 • Організація дозвілля

 • Правовий всеобуч

 • Формування навичок ЗСЖ

 • Соціально-психологічна служба

 • Система заходів по профілактиці правопорушень

 • Правовий всеобуч


Слайд 36

Профілактична робота

 • Взаємодія з правовими органами

 • Взаємодія з громадськими організаціями, батьківськими комітетами

 • Робота на мікрорайоні

 • Рада по профілактиці

 • Захист прав та свобод неповнолітніх


Слайд 37

Організація дозвілля

 • Морально-екологічні години

 • Загальношкільні свята, конкурси, акції

 • Шкільне самоуправління

 • Правознавчі заходи

 • Канікули

 • Пришкільний табір Діти землі

 • Спортивні секції

 • Гуртки морально-естетичног о циклу


Слайд 38

Правовий всеобуч

 • Вчителів, батьків.

 • Тематичні лекції представників правових органів.

 • Години правової освіти, години спілкування, куточки права.

 • Цикл інформаційних дайджестів, правові конкурси, проекти.


Слайд 39

Формування ЗСЖ

 • Медичні огляди.

 • Зустрічі з працівниками лікарні (венеролог, нарколог).

 • Години спілкування по попередженню негативних звичок.

 • Загальношкільні профілактичні засоби по ЗСЖ.


Слайд 40

Робота соціально- психологічної служби по Профілактиці правопорушень учнів

 • Психодіагностика

Оновлення банку даних на схильних до девіації, суіцидів підлітків.

Діагностика рівня вихованості, рівня агресивності, дослідження особистісних особливостей, анонімне анкетування і т.д. • Корекційно-розвиваюча робота

Психологічні корекційно-розвиваючі тренінги для учнів

Направленість: развиток адекватної самооцінки, корекція агресивної поведінки, формування комунікативних навиків, корекція дитячо – батьківських відносин і т.д. • Психопрофілактика

Години спілкування, психологічні тренінги, ігри, консультації для батьків.

Робота консультативного пункта «Довіра» для батьків різних категорій. • Психологічна освіта

Психологічні семінари-тренінги для класних керівників, батьків; виступи на класних батьківських зборах та загальношкільних; виступи на педагогічних радах, надання інформації вчителям, батькам на інформаційних стендах.
Слайд 41

Раннє виявлення дітей «групи ризику»
Слайд 42

Основними напрямками в роботі педагогів являються: • вивчення місця дитини в оточуючому соціальному мікросередовищі;

 • виявлення позитивних та негативних рис особистості дитини, її нахилів та здібностей;

 • моніторинг рівня навчання;

 • вивчення стану фізичного здоров’я дитини;

 • встановлення міри відхилень духовних потреб;

 • вивчення основних ціннісних орієнтирів учня.


Слайд43

Методи раннього виявлення дітей «Групи ризику»: • вивчення школьної документациії;

 • співпраця з правовими органами;

 • бесіда, опитування думок;

 • спостереження на уроках, перервах, позакласних та позашкільних заходах, в сім’ї;

 • методи педагогічної діагностики;

 • методи самопізнання та самооцінки (анкетування, тестування, твори, игри на самопізнання);

 • психологічний діагностичний комплекс.


Слайд 44

За результатами вивчення, аналізу діагностики відхилень поведінки учнів раз в семестр класним керівником і психологом заповнюється «Карта спостережень».


Слайд 45

Корекційну роботу здійснюють:

 • Соціальний педагог (сприяє соціалізації дитини, надає можливу допомогу сім’ї і т.д.)

 • Психолог (здійснює діагностику, психологічний супровід, корекціону роботу з дітьми, батьками, вчителями).

 • Класний керівник проводить первинну діагностику, організовує індивідуальну роботу по адаптації в класе, спостерігає за змінами

 • Медпрацівник (організовує поглиблений огляд дітей, консультації вузьких спеціалістів і т.д.)


Слайд 46

Для більш успішної виховної роботи роботи необхідний пошук нових форм, найбільш ефективних методів впливу на кожного окремого учня. Педагогічний колектив здійснює значну організаційно-управлінську, методичну роботу зі згаданої проблеми. Вчителями нашої школи було опрацьовано відповідну теоретичну та методичну літературу. Проведено анкетування учнів різних вікових груп, а також учителів. Ефективність цієї роботи підвищується, якщо:

■ Стимулюється здоровий спосіб життя і позитивна соціальна орієнтація у процесі соціалізації учнів;

■ Використовуються активні форми й методи виховного впливу на учнів (рольові ігри, аутотренінги, діалоги, дискусії тощо);

■ Педагоги використовують досягнення педагогічної та психологічної науки, опановують новітні педагогічні технології;

■ Сімейно-шкільне виховання гармонізується на засадах гуманізму, доброзичливості, демократизму, партнерських відносин учасників навчально-

виховного процесу.

В основу системного підходу до здійснення правовиховного процесу в школі

покладено врахування вікових особливостей дітей.У початкових класах - це

створення, в першу чергу, сприятливої психолого-педагогічної атмосфери, проведення ранньої діагностики, всебічне вивчення індивідуальних особливостей учнів, виявлення дітей з відхиленням в розвитку і поведінці. Уваги заслуговує робота тих вчителів, які проводять ранню діагностику: визначають сім'ї, у яких вихованню дітей не приділяється належна увага, знайомляться з сімейними умовами, з'ясовують, яка допомога потрібна батькам у вихованні дитини. Класоводи знайомлять учнів з Конституцією України, державною символікою, правилами поведінки дітей в школі на вулиці, виховують критичне відношення до порушників дисципліни, формують свідомий вибір правильної поведінки. В своїй діяльності вони застосовують різноманітні форми і методи роботи.

Правова освіта школярів здійснюється під час вивчення предмета «Правознавство» в 9-му класі та на правовому всеобучу для учнів 10-11 класів, які веде вчитель історії.

На уроках правознавства вчитель приділяє велику увагу формуванню правового світогляду молоді вихованню школярів у дусі поваги до прав та основних свобод людини, у піднесенні культури прав людини, сприяє усвідомленню учнями

необхідності побудови правової держави. Уроки вчитель урізноманітнює за допомогою інтерактивних методів навчання: дискусії і цільові диспути, лекції та реферативні диспути, засідання «круглого столу». В роботі широко використовує

навчально-пізнавальні ігри, які забезпечують можливість повторення учнями всього

пройденого матеріалу, кращому засвоєнню понять, термінів, поглиблюють та розширюють їх знання.

Правовий вибір старшокласників пов'язаний з різними формами позакласної

роботи. Учні готують доповіді та повідомлення на класні години, конференції, загально шкільні лінійки, присвячені правовій тематиці. Форми роботи правового всеобучу різноманітні: зустрічі з цікавими людьми, вікторини, обговорення газетних статей, розв'язування спеціальних задач, і найцікавіше — обговорення реальних судових процесів. На таких процесах засуджують байдужість, хуліганство, жорстокість, жадність, бродяжництво, вбивство та інші моральні якості та вчинки. Щороку відзначаємо Міжнародний День прав людини, визначні дати в історії української державності. Постійно аналізуємо зайнятість учнів. Жодна дитина не залишилася поза увагою.

Найбільш поширеними формами у роботі класних керівників є виховні години, диспути, вікторини, брейн-ринги, обговорення газетних статей, зустрічі з працівниками правоохоронних органів, конкурси малюнків, плакатів на правову тематику. В школі проводиться тиждень правових знань. По класах та на коридорі розміщено наочну інформацію: стенди державної символіки та Конституція України — основний закон життя.

В школі склалася своєрідна система профілактичної роботи:

- учні охоплені заняттями в шкільних гуртках та секціях, мають тимчасові та

постійні доручення;

- контроль за відвідуваннями учнями школи (ведеться класними керівниками в журналі та відповідальними за відвідування по класах в спеціальному журналі);

- ведеться постійна індивідуальна робота з учнями «групи ризику» (класними

керівниками, заступниками директора школи).

В школі ведеться внутрішкільний облік учнів ,,групи ризику", здійснюється

поурочний контроль за відвідуванням цими учнями занять, проводиться індивідуальна виховна робота. Також сформовано „банк даних" на учнів, схильних до правопорушень, бродяжництва, куріння, вживання алкоголю та на учнів із неблагополучних сімей. Здійснюються рейди в неблагополучні сім'ї та контроль за працевлаштуванням випускників 9 і 11 класів.

Протирецедивна профілактика ведеться з учнями, які стоять на внутрішкільному обліку. На них заведена індивідуальна картка, в якій фіксуються зміни в характері і поведінці дитини, характер порушення, захоплення учня, які доручення виконують, вжиті заходи, загальні відомості про сім'ю, проблеми навчання. Заповнення цієї картки висвітлює динаміку розвитку особистості протягом року, дає можливість застосування тих чи інших виховних методів. Випадки неадекватної поведінки, які трапляються в учнівському колективі, обговорюються на класних зборах.

В школі проходив місячник з виховання законослухняного громадянина з метою правового просвітництво школярів і батьків, активізації діяльності по взаємодії служб системи профілактики, підвищення рівня правової культури підлітків та молоді та пропаганда здорового способу життя серед учнів освітньої установи.

              В ході проведення місячника в школі були охоплені всі вікові групи навчаються, використані різні форми проведення заходів: акції, класні години, ігри, правові ринги, круглі столи, конкурси стінгазет, плакатів, анкетування та ін.. До проведення заходів було залучено класні керівники, педагог - організатора, керівники гуртків.

В рамках акції з 25.11.2013р. по 10.12.2013р.  у школі пройшов ряд заходів, які мали на меті привернення уваги громадськості до актуальних проблем подолання насильства в сім΄ї, забезпечення рівних прав жінок і чоловіків. Учні 10 та 11 класів слухали лекцію "Захисти себе від ВІЛ" та мали змогу переглянути фільм "Торгівля людьми" (Гнатович О.В., Шульженко О.А.), учні 8-А та 8-Б класів - презентацію на тему "Насильство: сила чи безсилля" (Кравцова О.В., Лапа С.В.). Вчитель історії Тарасенко Л.В. у 7-А та 7-Б класах провела виховну годину "Стать і гендер. Ні гендерному насиллю" з переглядом презентації, а у 6-х класах було проведено бесіду "Ми за здоровий спосіб життя" та виставку тематичних малюнків.

     В рамках акції у всіх класах проходили години спілкування "Дивіться на нас як на рівних" (1-5 класи), виховні години "Світ без насильства" (6-11 класи) та Єдиний урок "Права людини".

     В рамках тижня правознавства (16.12.13р.-20.12.13р.) вчитель історії Тарасенко Л.В. провела у 9-10-х класах правовий брейн-ринг, а в початкових класах - лекції на правову тематику. З метою надання учням уявлення про правопорушення, дисципліну, правопорядку й законності, у 10-му класі пройшов відкритий урок "Правопорядок і правопорушення" (вчитель історії Тарасенко Л.В.), правовий брейн - ринг у 9-10-х класах

  Отже, система роботи з превентивного виховання передбачає

цілеспрямовану, планову, взаємопов’язану, керовану діяльність складових її частин з наявністю різних рівнів профілактичної роботи: первинної, вторинної, протирецидивної.


Починаючи з початкових класів, ведеться первинна профілактика:

- рання діагностика;

- щоденний контроль за відвідуванням учнями школи;

- робота класних керівників щодо попередження пропусків без поважних

причин; - просвітницька робота з учнями: уроки правознавства, дні та декади правових знань, засідання правового лекторію, зустрічі з працівниками правоохоронних органів.
Вторинна профілактика передбачає:

- охоплення учнів гуртковою роботою;

- охоплення учнів постійними і тимчасовими дорученнями;

- індивідуальна робота з учнями.


З метою протирецидивної профілактики ведеться така робота:

- облік учнів «групи ризику»;

- облік батьків, які не займаються вихованням дітей;

- залучення дітей «групи ризику» до роботи в гуртках.


Важливе місце в системі правової освіти школи відводиться роботі з батьками.

При організації та проведенні правового виховання батьків вчителі нашої школи виходять з того, що в статті 61 Кодексу законів про шлюб та сім'ю України «Права і обов'язки батьків по вихованню дітей" проголошено, що батьки мають право та зобов'язані виховувати своїх дітей, піклуватися про їх здоров'я, фізичний, духовний та моральний розвиток, навчання. Ст.70 Кодексу передбачає, що при невиконанні обов'язків по вихованню дітей батьки можуть бути позбавлені в судовому порядку батьківських прав. Ці статті покладають на батьків підвищену відповідальність і за особисте додержання норм моралі і права. Питання з правової тематики та профілактики шкідливих звичок школярів — ,Відповідальність батьків за здоров’я дитини", „Важливість виховання у сім'ї ", „Благополучні і неблагополучні сім'ї», „Закони України про сім'ю та сімейне виховання", «Можливості сім'ї у формуванні дітей морально-правової культури. Батьківський авторитет», „Сімейні свята без спиртного - кара чи реальність» і інші виносились на розгляд батьківських класних зборах. Батьки в класних колективах постійно аналізують стан поведінки учнів.

Порушення поведінки обговорюються на батьківських зборах, засіданнях

батьківського комітету.

У шкільній бібліотеці є добірка літератури на правову тематику, діє постійна

виставка з питань правової освіти. В основу процесу навчання і виховання покладено увагу, любов до дитини, бажання творити добро, небайдужість, а це забезпечує відносини партнерства, повагу до особистості дитини, уміння її зрозуміти, сприйняти як особистість з усіма її позитивними і негативними рисами. Уся ця робота сприяє розширенню правових знань учнів, формує вміння застосовувати правові знання в повсякденному житті.

Але в роботі по вихованню в учнів правосвідомості, профілактиці правопорушень є і певні недоліки. Потребує покращення діагностика, виховання в учнів навичок самопізнання та самовдосконалення, критичного відношення до себе, толерантності.

30% учнів з девіантною поведінкою не охоплені позакласною роботою – гуртками, секціями.

Потрібно шукати індивідуальні підходи до учнів, шукати методи зацікавлення їх різноманітними формами здорового дозвілля, бажання відвідувати гуртки та спортивні секції.

Недостатньо уваги приділяють класні керівники вихованню культури користування інтернет ресурсами.

Недостатньо уваги приділяється гендерному вихованню, сексуальному, підготовці дітей до сімейного життя.

Потребує покращення профілактичної роботи медична служба школи, корекційна робота практичного психолога з учнями середніх та старших класів, які стоять на ВШО.Слайд 55

Діти подібні ніжним квітам в величезному саду. Їм потрібен ранковий вітерець і весняне сонечко, а не пекельна спека чи сильна буря. Не можна ображати і ненавидіти своїх дітей, кривдити їх; використовувати силу, принижувати в присутності друзів, перебільшувати їх помилки. Поводьтесь з дітьми з величезною добротою і любов’ю, і тоді їх повага до вас буде йти з глибини серця, і вони виконають свій обов’язок...А. Фурутана , «Отцы, матери, дети»

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал